Raюoрnas uzskaite, paрizmaksas, kalkulвcija un analоze icon

Raюoрnas uzskaite, paрizmaksas, kalkulвcija un analоzeНазваниеRaюoрnas uzskaite, paрizmaksas, kalkulвcija un analоze
Дата конвертации01.08.2012
Размер14,25 Kb.
ТипРеферат
Raюoрnas uzskaite, paрizmaksas, kalkulвcija un analоze


LLU Ekonomikas fakult?tes Ekonomikas specialit?tes nekl?tienes kontroldarbs ra?o?anas uzskaite, pa?izmaksas kalkul?cija un anal?ze Jelgav?, 1999.1. K?di ir izmaksu un atdeves uzskaites un pa?izmaksas kalkul?cijas uzdevumi gr?matved?b? un perspekt?vaj? pl?no?an?? Vad?bas gr?matved?b? izmaksu uzskaite un pa?izmaksas apr??ini iruz??muma iek??j?s uzskaites svar?g?k?s sast?vda?as un veido paral?lifinansu gr?matved?bai otru uz??muma kop?j?s gr?matved?bas nozari. Izmaksuuzskaite vad?bas gr?matved?b? ir visdinamisk?k? f?ze vis? uz??mumauzskait?. T?s galvenais uzdevums pal?dz?t vad?bai pl?not un kontrol?tsaimniecisko darb?bu. ?pa?os p?rskatos apkopota visa gr?matved?basinform?cija pal?dz vad?t?jiem atrisin?t saimniecisk?s darb?bas probl?mas. Izmaksu un atdeves galvenais uzdevums ir pl?no?ana un kontrole: . Pl?no?anas uzdevums - darb?bas m?r?u izv?le un l?dzek?u noteik?anu to sasnieg?anai. Pl?nojot j?rod pamatota atbilde apr??iniem: ko uz??mums grib sasniegt? kas , k? un kad j?dara iecer?t? m?r?a sasnieg?anai? . Kontroles uzdevums – sekot uz??m?jdarb?bas atbilst?bas pl?nam. Kontroles sist?mai j?konstat? novirzes no t?mes jeb bud?eta r?d?t?jiem, kurus par katru darb?bas veidu v?l pirms attiec?g? p?rskata perioda sast?da, lai sal?dzin?tu faktiskos sasniegumus ar pl?notajiem. Izmaksu un atdeves gr?matved?bas darb?ba v?rsta galvenok?rt uzn?kotni, ietverot ar? tagadni, bet daudz maz?k – pag?tni.?os gr?matved?basp?rskatus sast?da ?s?kam periodam nek? finansu gr?matved?b?. Izmaksu un atdeves gr?matved?bai j?dod pamatojums pa?ra?oto kr?jumu –gatavo un negatavo izstr?d?jumu, pa?ra?oto materi?lu un nepabeigtopas?t?jumu nov?rt??anai, kas nepiecie?ams ?o kr?jumu atspogu?o?anai finansuuzskait?, it ?pa?i p?rskata bilanc?, t.i., veic apr??inot izstr?d?jumapa?izmaksu, jo tas ir galvenais krit?rija kr?jumu nov?rt??an?. Tie?ie izmaksu un atdeves apr??inu da?as uzdevumi: 1) uztvert visas p?rskata period? ar pamatdarb?bu saist?t?s izmaksas un ie??mumi, un, t?s sal?dzinot, noteikt pamatdarb?bas sniegumu jeb atdevi; 2) noteikt vien? apr??inu period? ra?ot?s produkcijas pa?izmaksu un t?s p?rdo?anas finansu rezult?tu; 3) noteikt vienas vien?bas produkcijas pa?izmaksu – faktisko, pl?noto; 4) kontrol?t pamatdarb?bas atmaks??anos; 5) kontrol?t bud?etos noteikt? izmai?u l?me?a iev?ro?anu; 6) kontrol?t pamatdarb?bas atmaks??anos, k? ar? atsevi??u produkciju veidu rentabilit?ti; 7) dot pamatojumu pl?no?anai un l?mumu pie?em?anai. ?o uzdevumu veik?anai visas izmai?as grup?:1) pa izmaksu veidiem jeb poste?iem;2) pa izmaksu ra?an?s viet?m;3) pa izmaksu nes?jiem. Izmaksu un atdeves apr??iniem j?dod atbilde uz sekojo?iem jaut?jumiem:a) K?das izmaksas izveidoju??s?b) Kur izmaksas ir izveidoju??s?c) Uz ko attiecas izmaksas?2. Ar ko at??iras integr?t? gr?matved?ba no dal?t?s gr?matved?bas? Integr?t? gr?matved?b? visas izmaksas uzskaita vienot? kontu sist?m?,kas izveidota uz vienota kontu pl?na un vienotas bilances b?zes. Integr?l?s sist?mas tr?kumi: 1) Izmaksu uzskaitei j?atver liels skaits kontu, kas apgr?tina gr?matved?bas darbu un pie?auj k??d??anos kontu kodos dokumentu apstr?d?. 2) Izz?d starp?ba starp j?dzieniem “izdevumi” un “?zmaksas” , nav tie?i redzama izdevumu strukt?ra pa izdevumu jeb izmaksu elementiem. Vajadz?gi papildr??ini. 3) Pa?izmaksu var kalkul?t tikai viens darbinieks – bilancsp?j?gs gr?matvedis. Nav iesp?jama darba dal??ana izmaksu uzskait? un pa?izmaksas kalkul?cij?. 4) Nav atdal?ta uz??muma konfidenci?l? inform?cija no visp?rpieejam?s inform?cijas. 5) Pats sadal?jums kontos neatbilst galvenajiem gada p?rskata dokumentiem – p?rskata bilances un pe??as zaud?juma apr??ina sast?d??anas pras?b?m, prasa papildus apr??inus. 6) Nav iesp?jamas p?rr??in?tas kalkul?t?s cenas materi?lu pat?ri?am un pamatl?dzek?u nolietojumam, k? ar? citu kalkul?to izmaksu lieto?ana pa?izmaksu apr??in??an?. 7) Gr?ti apvienot divas galven?s uzskaites pras?bas: - inform?cija par uz??muma finansu st?vokli; - uz??muma vad?bas nodro?in??ana ar l?mumu pie?em?anai nepiecie?amo iek??jo inform?ciju. 8) Apgr?tin?ta izmaksu kontrole un ?s?ku p?rskata periodu lieto?ana izmaksu uzskait?, sal?dzinot ar finansu gr?matved?bu. 9) Uz??muma darb?bas finansu rezult?ta noskaidro?ana iesp?jama tikai p?c kontu sl?g?anas reizi ceturksn? vai gada beig?s. Cie? gr?matved?bas operativit?te un vad?ba sa?em nov?lojo?os inform?ciju. Dal?t? gr?matved?b? piln?gi tiek atdal?ta finansu uzskaite no izmaksuuzskaites, un abas ??s gr?matved?bas da?as vairs nav saist?tas ar divk?r?oierakstu. Finansu rezult?ta apr??in??ana notiek, finansu gr?matved?bu tie?isal?dzinot uz??muma ie??mumus ar izdevumiem, bez gatav?s produkcijaspa?izmaksas apr??iniem un kalkul?cijas novir?u iegr?mato?anas ??s finansugr?matved?bas kontu sist?m?. Dal?t? gr?matved?ba: 1) finansu gr?matved?ba; 2) izmaksu un atdeves gr?matved?ba jeb vad?bas gr?matved?ba. Dal?t?s gr?matved?bas tr?kums – visp?rpieejam? inform?cija ir atdal?tano iek??j?s, konfidenci?l?s inform?cijas. Dal?t? gr?matved?ba nodro?ina racion?lu darba dal??anu un ?auj veidotuz??mama efekt?v?ku izmaksu kontroles sist?mu. Ja izmanto dal?to gr?matved?bu, izmaksu uzskaiti var iek?rtotdivej?di:1) izmaksas uzskait?t kontos, inform?ciju grup?jot pa izmaksu viet?m un pa izmaksu nes?jiem.2) statistik? jeb tabulu form?, kad inform?ciju uzreiz no pirmdokumentiem ievieto ?pa??s apr??inu tabul?s. Galven? priek?roc?ba – finansu rezult?tu var bez gr?t?b?m apr??in?tkatru m?nesi, ar? produkcijas faktisko pa?izmaksu var apr??in?t ikm?nesi,t? kontrol?jot ra?o?anas efektivit?ti ?sos laika periodos.3. K? veic kalkul?ciju ar dal??anu: - vienpak?pes kalkul?ciju ar dal??anu; - vair?kpak?pju kalkul?ciju ar dal??anu (procesa kalkul?ciju)? Kalkul?cija ar dal??anu izmanto , ja uz??mums ra?o tikai viena veidaprodukciju, piem?ram, HES, viena miner?la ieguves raktuv?s u.c. Vienpak?pju kalkul?cija ar dal??anu – dalot visu izmaksu kopumu arsara?ot?s produkcijas vien?bu daudzumu:p?rskata perioda izmaksu kopsumma = produkcijas 1vien?basp?rskata perioda ra?oto produkciju daudzums ra?o?anas pa?izmaksa J??em v?r?:1) produkcijas vien?b?m j?b?t nosac?ti vien?d?m, vis? ra?o?anas proces? un t?s ra?o masveid?;2) nedr?kst pie?aut izmai?as gatav?s produkcijas un pusfabrik?tu kr?jumos. T?d?l to lieto sam?r? reti. Kalkul?ciju ar dal??anu tom?r var lietottad, ja iesp?jams skaidri noteikt katra izstr?d?juma tie??s izmaksas un uzkatru uzstr?d?juma veidu sadal?t visp?r?j?s izmaksas, apr??inot katraizstr?d?juma veidu kop?j?s izmaksas, ja vienlaikus ar ?o produkciju taj?pa?? ra?o?anas proces? netiek ieg?ts v?l k?ds cits produkcijas veids. Vair?kpak?pju kalkul?cija ar dal??anu – gad?jum?, kad gatav?sprodukcijas ra?o?ana notiek vair?k?s f?z?s un vair?k?s izmaksu viet?s,main?s ar? kr?jumu atlikumi. Formula:1. izmaksu vietas ra?o?anas izmaksas + 2. izmaksu vietas ra?o?anasizmaksas +izgatavoto 1.pusfabrik?tu daudzums izgatavoto 2.pusfabrik?tu daudzums+ … n izmaksu vietas ra?o?anas izmaksas + vad??anas un noietaizmaksas = izgatavoto gatav?s prod. daudzums p?rdot?sprod.daudzums= viena p?rdota izstr?d?juma vien?bas pa?izmaksa4. K? nosaka pe??as slieksni viena veida produkcijas ra?o?anai? Apr??in?mais lielums ir p?rdodam?s produkcijas daudzums p?rdo?anascen?s, t.i,pe??as sliek??a r?d?t?js, un to apz?m? arx – k? nezin?mo lielumu,Rc – vienas produkcijas vien?bas p?rdo?anas cenuV – vienas produkcijas vien?bas variabl?s izmaksasF – uz??muma fiks?to izmaksu kopsummu. Formula: Rc * x = VX + F + O (pie pe??as = 0) T? k? Rc – V ir vienas izstr?d?juma vien?bas seguma summa, tad pe??assliek??a apr??ina formulu var vienk?r?ot: Rc X = F : Rc – V jeb pe??as slieksnis = fiks?t?s izmaksas : 1 vien?bas seguma summu. ?o formulu lieto?ana r?da ar? to, cik liela noz?me ir pareizai kop?j?sizmaksu summas sadal??anai variablaj?s un fiks?t?j?s izmaks?s. Ja ?? sadaleb?s veikta pavir?i un k??daini, k??daini b?s ar? pe??as sliek??a apr??inurezult?ti. Pe??as sliek??a anal?ze visp?r ir lietojama tikai ar noteiktunosac?jumu: attiec?bai starp izstr?d?juma vienas vien?bas p?rdo?anas cenuun t?s variablaj?m izmaks?m j?b?t nemain?gai k? apr??ina b?zes period?, t?ar? prognoz?jam? perioda beig?s. Citiem v?rdiem: seguma summa vienaiizstr?d?juma vien?bai nedr?kst main?ties vis? apr??inos prognoz?jam? laik?. Uzdevumu risin??ana.5.1. Autotransporta uz??mums – 1Apr??in?t viena automobi?a ekspluat?cijas izmaksu gada bud?etu:1) darba izmaksas (Ls):|Darba alga gad? |8 500 ||Darba samaksa par virstund?m 10% no pamatalgas |850 ||Soci?lais nodoklis 28 % |2618 ||? |11 968 |2) nosac?ti patst?v?gas izmaksas (Ls):|Amortiz?cijas atskait?jumi gad? (p?c line?r?s |3 500 ||metodes)- 25% gad? (a/ m v?rt?ba Ls 14 000) | ||A/m apdro?in??ana gad? |50 ||Darba izmaksas |11 968 ||? |15 518 |3) materi?l?s izmaksas (Ls):|Degviela un sm?rvielas (1 l uz 10 km; 1l = 0,40 Ls;|1 760 || | ||nobraukums = 44 000 km) | ||Riepu nodilums (norma – 1 riepu kompl. 0,02 Ls par |880 ||1 km) | ||? |2 640 |4) visu izmaksu kopums uz vienu a/m (Ls):|Nosac?ti patst?v?gas izmaksas |15 518 ||Materi?l?s izmaksas |2 640 ||Remonta un tehnisk?s apkopes izmaksas |450 ||P?r?j?s tie??s izmaksas |100 ||? |18 708 |5) viena km pa?izmaksa (Ls): izmaksu kopums = 1 km pa?izmaksanobraukums gad? 18 708 = 0.425 Ls 44 0005.3. Ra?o?anas pa?izmaksas kalkul??anai ar ekvivalences skait?iem.a) apr??in?t ekvivalences skait?us atsevi??iem produkcijas veidiem;b) apr??in?t katra izstr?d?juma veida vienas vien?bas pa?izmaksu.|Izstr?d|1 |Sara?ot|Apr??in?|P?rr??. |Vienas |Pa?izmaksa||?-jumu |vien?bas|s |-tie | |vien?bas|pa ||veidi: |p?rdo?a-|vien?bu|ekvivale|C |pa?izmak|produkcija|| |nas cena| |n-ces |vien?b?s|sa |s veidiem || | | |skait?i | | | ||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 || | | | |(3 x 4) |(C6 x 4)|(6 x 3) ||а |0,80 |3 000 |1.6 |4 800 |0.84 |2 520 ||B |0,75 |1 200 |1.5 |1 800 |0.79 |948 ||C |0,50 |4 500 |1 |4 500 |0.525 |2 363 ||D |1,20 |2 200 |2.4 |5 280 |1.26 |2 772 ||E |1,10 |1 400 |2.2 |3 080 |1.155 |1 617 || | | | |? 19 460| |? 10 220 |Kop?j?s ra?o?anas izmaksas 10 280 – 60 = 10 220 10 220 : 19 460 = 0,5255.4. Uzz?m?t izstr?d?juma “C” pe??as sliek??a noteik?anu koordin?tusist?m?.x – pe??as slieksnisRc – vienas produkcijas vien?bas p?rdo?anas cena = 36 LsV – vienas produkcijas vien?bas variabl?s izmaksas = 24 LsF – uz??muma fiks?to izmaksu kopsumma = 3 000 LsRc * x = VX + F + O (pe??as 0)36 x = 24 x + 3 00036 x - 24 x = 3 00012 x = 3 000x = 250 pe??as slieksnis – tik daudz vien?bu ra?ojot un p?rdodot,uz??mumam neb?s ne pe??as, ne zaud?jumu.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Raюoрnas uzskaite, paрizmaksas, kalkulвcija un analоze iconParex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы