Статути Збройних Сил України. Права та обов\

Статути Збройних Сил України. Права та обов'язки чатового Статути Збройних Сил України. Права та обов'язки чатовогоНазваниеСтатути Збройних Сил України. Права та обов'язки чатового Статути Збройних Сил України. Права та обов'язки чатового
Дата конвертации22.07.2012
Размер53,48 Kb.
ТипРеферат
Статути Збройних Сил України. Права та обов'язки чатового


Статути Збройних Сил України. Права та обов'язки чатового


Життя і діяльність Збройних Сил України визначають­ся військовими статутами, у яких викладено зміст загаль­них і посадових обов'язків військовослужбовців.

Статути Збройних Сил України — це зведення зако­нів військової служби, на основі яких проходять повсяк­денне життя, виховання, навчання, бойова діяльність військ; у них роз'яснюється, як воїн має нести військову службу і навчатися військової справи, якими морально-бойовими якостями він повинен володіти, щоб бути надійним і вмілим захисником Батьківщини.

Статути зобов'язують військовослужбовців сумлінно вивчати військову справу, бойову техніку і зброю, за­пам'ятовувати все, чого їх навчають командири (началь­ники); зразково виконувати показані їм військові прийо­ми. Положення і вимоги статутів є обов'язковими для всіх військовослужбовців Збройних Сил України.

Статути Збройних Сил України поділяються на зага­льновійськові статути та статути родів військ.

Загальновійськовими статутами Збройних Сил Укра­їни е: Статут внутрішньої служби Збройних Сил Украї­ни; Дисциплінарний статут Збройних Сил України; Ста­тут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил Украї­ни; Стройовий статут Збройних Сил України.

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України визначає повсякденне життя і діяльність військово­службовців у військовій частині, загальні обов'язки вій­ськовослужбовців і взаємовідносини між ними, правила внутрішнього розпорядку у військовій частині і її під­розділах, обов'язки основних посадових осіб військової частини та її солдатів (матросів).

Дисциплінарний статут Збройних Сил України викладає суть військової дисципліни, її вимоги, встано­влені в армії види заохочень і стягнень, дисциплінарні права командирів (начальників), а також порядок по­дання військовослужбовцями заяв, пропозицій і скарг.

Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України визначає організацію і порядок несення гарні­зонної та вартової служб, права й обов'язки посадових осіб цих служб.

Стройовий статут Збройних Сил України визначає дії підрозділів і частин у пішому строю і на машинах, у розгорнутих, похідних строях і передбойових порядках, а також обов'язки військовослужбовців у строю та ін.

Військовослужбовці та взаємовідносини

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Військовослужбовець Збройних Сил України е за­хисником своєї Батьківщини — незалежної, самостійної України. Військовослужбовець особисто відповідає за за­хист і недоторканність держави.

Військовослужбовець повинен неухильно дотримува­тися Конституції і законів України та Військової прися­ги; бути дисциплінованим, чесним, хоробрим, дорожити честю і славою Збройних Сил, своєї військової частини і гід­ністю свого військового звання.

Військовослужбовець має виявляти повагу до коман­дирів (начальників) і старших, сприяти їм у підтриманні

порядку та дисципліни, суворо додержувати правил вій­ськової ввічливості та військового вітання, завжди одя­гатися за формою, чисто й охайно.

Військовослужбовець зобов'язаний твердо знати і сумлінно виконувати вимоги статутів Збройних Сил України та свої обов'язки; постійно вдосконалювати вій­ськові і технічні знання; знати і берегти зброю, бойову та іншу техніку; зберігати військове і народне майно; виявляти розумну ініціативу.

Про все, що сталося з військовослужбовцем, і про зроблені йому зауваження він зобов'язаний доповідати своєму безпосередньому командирові (начальникові).

Права та обов'язки військовослужбовців, що випли­вають з умов військової служби, крім статутів, визнача­ються законами України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу», «Про соціальний і право­вий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а та­кож тимчасовими положеннями про проходження війсь­кової служби громадянами України.

Військовослужбовці мають усю повноту соціально-еко-номічних, політичних та особистих прав і виконують усі обов'язки громадян, передбачені Конституцією і законами України.

За вчинені правопорушення військовослужбовці несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або криміна­льну відповідальність згідно із законодавством України.

ВІЙСЬКОВІ ЗВАННЯ, ЗНАКИ РОЗРІЗНЕННЯ І ФОРМА ОДЯГУ

Кожному військовослужбовцю і військовозобов'язано­му присвоюється військове звання відповідно до закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу».

Встановлено такі військові звання Збройних Сил України:

у Сухопутних (материкових) і Військово-Повітряних си­лах — солдати, сержанти, прапорщики, офіцери, генерали;

у Військово-Морських силах — матроси (солдати), стар­шини (сержанти), мічмани, офіцери, адмірали, генерали (табл. l)v

Знаки розрізнення на форменому одязі військово­службовців Збройних Сил України відповідають їх персональному званню. Це — погони і петлиці, на­грудні знаки, знаки на головних уборах, погонах і петлицях, канти, лампаси.

Таблиця 1 ПЕРЕЛІК ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Армійські | Флотські

Рядовий склад

Рядовий Матрос

Старший солдат Старший матрос

Сержантський і старшинський склад

Молодший сержант Старшина 2-ї статті

Сержант Старшина 1-ї статті

Старший сержант Головний старшина

Старшина Головний корабельний старшина Склад прапорщиків і мічманів

Прапорщик Мічман

Старший прапорщик Старший мічман

Молодший офіцерський склад

Молодший лейтенант Молодший лейтенант

Лейтенант Лейтенант

Старший лейтенант Старший лейтенант

Капітан Капітан-лейтенант

Старший офіцерський склад

Майор Капітан 3-го рангу

Підполковник Капітан 2-го рангу

Полковник Капітан 1-го рангу

Вищий офіцерський склад

Генерал-майор Контр-адмірал

Генерал-лейтенант Віце-адмірал

Генерал-полковник Адмірал

Генерал армії України

На погонах сержантів і стар­шин пришиваються нашивки відповідно до військового звання, а на петлицях прикріплюються відповідні ем­блеми. Обов'язковим атрибутом знаків розрізнення вій­ськовослужбовців Збройних Сил України є тризуб — символ незалежної України.

Форма одягу військовослужбовців України встанов­люється наказом міністра оборони (див. вклейку).

НАЧАЛЬНИКИ ТА ПІДЛЕГЛІ

За своїм службовим становищем і військовим званням військовослужбовці можуть бути начальниками або підлеглими.

За військовими званнями начальниками є:

сержанти і старшини — для солдатів і матросів однієї з ними військової частини;

прапорщики і мічмани — для сержантів і стар­шин, солдатів і матросів однієї з ними військової частини;

молодші офіцери — для сержантів і старшин,

солдатів і матросів;

старші офіцери з військовими званнями «підпол­ковник», «капітан 2-го рангу», «майор», «капітан 3-го рангу» — для прапорщиків, мічманів, сержантів, солдатів і матросів; генерали, адмірали, полковники, капі­тани 1-го рангу — для молодших офіцерів, прапорщиків і мічманів, сержантів і старшин, солдатіві матросів.

Начальник має право віддавати підлеглому накази і пе­ревіряти їх виконання. Підлеглий зобов'язаний беззасте­режно виконувати накази начальника і ставитися до нього з повагою; якщо підлеглий вважає, що стосовно нього вчинено неправомірні дії, він повинен виконати наказ, а після цього може подати скаргу.

Начальники -~ це посадові особи, яким статути нада­ють певні права і обов'язки щодо підлеглих. Начальники, яким військовослужбовці підлеглі за службою, зокрема і тимчасово, стають прямими начальниками для цих військовослужбовців. Найближчий до підлеглого прямий командир називається безпосереднім начальником.

Військовослужбовці, які за своїм службовим станови­щем і військовим званням не виступають відносно інших військовослужбовців начальниками або підлеглими, мо­жуть бути старшими чи молодшими. Старшинство визначає військове звання. Старші за військовим званням мають пра­во вимагати від молодших за званням додержання військо­вої дисципліни, громадського порядку і форми одягу, а та­кож правил поведінки і військового вітання.

Молодші за зван­ням повинні беззастережно виконувати всі вимоги старших. У разі спільного виконання службових обов'язків військовослужбовцями, що не підлягають один одному, коли їх службові стосунки не визначені командиром (на­чальником), старший із них за посадою, а за рівних по­сад — старший за військовим званням є начальником.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Статути Збройних Сил України. Права та обов\Закон україни про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 22-23, ст. 194 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
Цей Статут визначає загальні права та обов’язки військовослужбовців Збройних Сил України І їх взаємовідносини, обов’язки основних...
Статути Збройних Сил України. Права та обов\Статути збройних сил україни
Життя І діяльність Збройних Сил України визначають­ся військовими статутами, у яких викладено зміст загаль­них І посадових обов'язків...
Статути Збройних Сил України. Права та обов\Реферат на тему: статути збройних сил україни
Життя І діяльність Збройних Сил України визначають­ся військовими статутами, у яких викладено зміст загаль­них І посадових обов'язків...
Статути Збройних Сил України. Права та обов\Статути збройних сил
Статути зобов’язують військовослужбовців сумлінно вивчати військову справу,бойову техніку І зброю,запам’товувати все,чого їх навчають...
Статути Збройних Сил України. Права та обов\Конституційні обов'язки громадян України
Обов'язки тісно пов'язані з правами та свободами. Це підтверджує і закріплення прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в єдиному...
Статути Збройних Сил України. Права та обов\Закон україни про Дисциплінарний статут Збройних Сил України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 22-23, ст. 197 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов’язки військовослужбовців щодо її додержання, види заохочень та дисциплінарних...
Статути Збройних Сил України. Права та обов\Права та обов'язки чатового призначення І завдання вартової служби
У житті військових частин І підрозділів, особливо в мирний час, вартова служба відіграє дуже важливу роль
Статути Збройних Сил України. Права та обов\Закон україни про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1999, n 22-23, ст. 196 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
Затвердити Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України (додається)
Статути Збройних Сил України. Права та обов\Військово-навчальні заклади україни
Академія Збройних Сил України готує офіцерів опе­ративно-стратегічного рівня для всіх видів Збройних Сил І родів військ, а також...
Статути Збройних Сил України. Права та обов\Правовий статус іноземців в Україні, їхні право- та дієздатність
України. Зазначений принцип щодо здійснення прав, сво­бод і обов'язків іноземцями закріплено і в Законі України "Про правовий статус...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы