Методика преподавания иностранных языков icon

Методика преподавания иностранных языковНазваниеМетодика преподавания иностранных языков
Дата конвертации20.07.2012
Размер320,11 Kb.
ТипРеферат
Методика преподавания иностранных языков


МЕТОДИКА Методика 1. Предмет та завдання курсу методики навчання іноземних мов (для МНІМ). Для того, щоб навчання іноземних мов у середніх навчальних закладахбуло ефективним і відповідало сучасним вимогам, майбутній учитель має добреоволодіти теоретичним курсом “Методика навчання іноземної мови”, якийповинен посідати провідне місце в системі професійної підготовки фахівця. До основних завдань теоретичного курсу “Методика навчання іноземноїмови” відносяться такі: - показати головні компоненти теорії сучасного навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах і на цій основі навчити студентів використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань; - ознайомити студентів з сучасними тенденціями в навчанні іноземних мов як у нашій країні, так і за кордоном; - розкрити суть складових частин і засобів сучасної методики, як науки; спрямувати студентів на творчій пошук під час практичної діяльності у школі; - сформувати студентів під час практичних і лабораторних занять професійно-методичні вміння, необхідні для плідної роботи в галузі навчання іноземних мов; - залучити майбутніх вчителів до опрацювання спеціальної науково- методичної літератури, що має стати джерелом підвищення рівня професійної кваліфікації. В педагогічному плані слово “методика” найчастіше вживається у 3-хзначеннях: 1) “Методика”, як педагогічна наука, яка має з одного боку, характеристики, притаманні будь-якій науці (теоретичний фундамент, експериментальну базу, робоче поле для перевірки науковообгрунтованих гіпотез), а з іншого – специфічні об’єкти дослідження, що зумовлені як особливостями самого предмета, так і шляхами оволодіння ним; 2) “Методика”, як сукупність форм, методів і прийомів роботи вчителя; це “технологія” професійної практичної діяльності; 3) “Методика”, як навчальна дисципліна. Методика, як наука тісно пов’язана з концепцією навчального процесу,його основними компонентами, які й складають сукупність об’єктів вивченнята об’єктів дослідження. Бо основних компонентів навчального процесувідносяться: 1) навчаюча діяльність учителя; 2) навчальна діяльність учнів; 3) організація навчання. Будь-який процес навчання – це процес сумісної діяльності вчителя таучнів. Навчання – це акт взаємодії того, хто навчає, з тим, кого навчають зметою передачі одним і засвоєння іншим соціального досвіду. Обидві сторони– і вчитель, і учень – беруть активну участь у цій діяльності, але кожен по-своєму. Під “організацією” в широкому розумінні цього терміна маються на увазітакі фактори: мета навчання, його зміст, методи та прийоми, а також засобинавчання. Без тісної взаємодії усіх 3-х компонентів навчальний процес не можебути ефективним. Отже, методика навчання іноземних мов – це наука, яка вивчає цілі,зміст, методи і засоби навчання, а також способи учення і виховання наматеріалі іноземної мови. Об’єктом методики викладання іноземних мов є навчання, а її предметом– метод навчання. 2. Общая и частная методика. Методика – отрасль педагогики, исследующая закономерности обученияопределенному предмету. В обучении имеется 3 неразрывно связанные стороны:1) учебный предмет или содержание обучения;2) деятельность учителя – преподавание;3) деятельность учащихся – учение. Задача методики – исследовать закономерные связи между этими тремякомпонентами обучения и на основе познанных закономерностей разработатьтребования к учебному предмету, преподавателю и учению.Содержание методики составляет:1) определение места данного учебного предмета в систем образования;2) определение его содержания, научного обоснование программ, учебников;3) определение практических, познавательных и воспитательных целей обучения данному предмету;4) выявление данных смежных наук, релевантные для методики, и преломление их в теории обучения;5) выработка методов и организационных форм обучения соответственно его целей и содержанию;6) определение требований к учебному комплексу;7) изучение истории методики. Обучение любому предмету, в том числе иностранному языку, обозначаетпередачу учащимся знаний и управление их деятельностью, направленной навыработку определенных навыков и умений. При обучении иностранному языкуимеет место целесообразное изменение физической и психической деятельностиучащихся на основе их опыта в родном языке. Учащиеся овладевают действиями,необходимыми для использования иностранного языка как средства общения: - физическими (артикуляция и движение пишущей руки); - психическими (наблюдение, размышление, запоминание, припоминание и др.); - речевыми (слушание, называние, реакция, устное или письменное высказывание). Обучение предполагает активность не только обучающегося, но иобучаемого, проявление учащимися усилий, направленных на систематизацию,обобщение, абстрагирование, выделение причинных, целевых, следственных,логических и др. связей между предметами, явлениями, действиями. Вопрос о том, как над поступать для достижения определенногорезультата в овладении деятельностью, составляет основной предмет любойметодики. Методика, определяющая законы, принципы, цели, содержание,методы, приемы, средства обучения речевой деятельности на любом иностранномязыке, называется общей методикой обучения иностранным языкам. Методика, определяющая отбор языкового материала изучаемого языка,установление типологии трудностей овладения им, организацию его в учебномпроцессе, выбор методов, приемов, способов и средств обучения конкретномуязыку, называется частной методикой. Общая и частная методики взаимосвязаны: частная методика обогащаетобщую методику, опытом обучения конкретному иностранному языку, общая –систематизирует, организует эти данные, выводит закономерности иформулирует принципы. 3. Связь методики с другими науками Развитие методики осуществляется в неразрывной связи с другими наукамив основном гуманитарного профиля, в частности с марксистско-ленинскойфилософией, логикой, педагогикой, с различными науками лингвистическогоцикла. В нашем веке методика все шире использует данные естественных иточных наук. Методологическую основу обучения иностранным языкам составляетмарксистско-ленинская философия, ее законы диалектического и историческогоматериализма о движении как форме существования материи, о взаимосвязи ивзаимообусловленности явлений в природе и обществе, о единстве и борьбепротивоположностей, об отрицании отрицания, о закономерности и случайности.Методика учитывает положения о единстве языка и мышления, языка и общества,о формах познания действительности. Любое явление языка и речи может бытьправильно понято и усвоено, если оно рассматривается в связи с другими,ранее осознанными и усвоенными элементами языка. Запоминание проходит болееэффективно, если объекты изучения представлены как значимыепротивопоставления. Поэтапное формирование умственных действий основано натом, что каждая освоенная операция становится ступенью для последующей. Методика обучения иностранным языкам основывается наматериалистической трактовке психических явлений. Сознание человекаявляется высшей ступенью развития психики, оно общественно обусловлено.Психика является функцией мозга, свойством особым образом организованнойматерии. Положение о зависимости наших ощущений от мозга является основойтрактовки многогранной психической деятельности человека, в том числеречевой. Логика – наука об общих законах и приемах человеческого мышления,применение которых в процессе размышления и познания обеспечивает овладениеобъективной истиной. В процессе обучения речи на иностранном языкечрезвычайно важно учитывать эти законы, опираться на них в поисках новыхметодических приемов. Педагогика распространяет на методику свои основные положения теориивоспитания, обучения и образования, воплощенные в педагогических принципах. Общее языкознание составляет научную основу методики, так как оноисследует систему разных языков, их взаимовлияние, структуру речи. Частноеязыкознание предоставляет в распоряжение методики данные о системе родногои изучаемого иностранного языков. Сопоставление систем языков и нормыреализации системы в речи дает возможность определить конкретные трудностив овладении тем или иным языком. Страноведение дает представление осоциально-экономическом положении народа, язык которого изучается; о егоистории, географии, этнографии и духовном богатстве; о нравах, обычаях,традициях, присущих данному народу и связанных с ними языковых реалиях.Социолингвистика, изучающая причинные связи между языком и явлениямиобщественной жизни, выявляет функциональную нагрузку языка в разныхсоциальных и профессиональных сферах применения его, что служит основаниемдля выбора объектов изучения. Социолингвистика описываетэкстралингвистическне средства, используемые носителями языка в разныхситуациях общения. Математическая лингвистика – отрасль языкознания,изучающая применение математических методов в исследовании языка и речи.Данные математической лингвистики применяются при проведении экспериментовв методике. Психология – наука о закономерностях развития и формах психическойдеятельности (психики) живых существ - имеет непосредственное отношение ковсем педагогическим дисциплинам. Взаимопроникновение психологии и методикипреподавания иностранных языков особенно ощутимо в общей психологии,психологии речи, возрастной, педагогической психологии, психологии труда.Общая психология, изучающая общие закономерности психической деятельностивзрослого нормального человека, является основой для понимания техпсихических процессов, которые происходят при овладении иностранным языкоми использовании его. Возрастная психология изучает закономерностипсихического развития человека, становления психических процессов памяти,мышления, воображения, чувств и психических свойств личности. Возрастнаяпсихология помогает определить в обучении содержание, методы, приемы работыи организовать занятия с учетом возрастных особенностей учащихся.Психология речи исследует процессы овладения и владения речью, взаимосвязьвнешней, внутренней речи и внутреннего проговаривания, свойства вербальнойпамяти, закономерности устного и письменного общения, связь речевых инеречевых действий. Все это определяет в методике объекты тренировки и ихпоследовательность. Педагогическая психология исследует закономерности развития психикичеловека в процессе воспитания и обучения, формирования у учащихсямышления; изучает проблемы управления усвоением знаний, навыков и уменийвыясняет психологические факторы, влияющие на успешность обучения,взаимоотношения между обучающим и обучаемым, индивидуально-психологическиеразличия учащихся. Педагогическая психология помогает выявить мотивациюдеятельности учащихся в процессе изучения иностранного языка, создатьустановку на практическое овладение иностранным языком, определить иподдерживать интерес к языку и народу, говорящему на нем; выработатьправильное отношение к овладению знаниями и развитию речевых навыков иумений. Знание теорий интереса, внимания и запоминания помогает обосноватьрациональные методы обучения, обеспечить управление умственнойдеятельностью учащихся. Интерес обусловливает внимание и ассоциации посходству, смежности, контрасту. что способствует непроизвольномузапоминанию. Интерес и внимание находятся в тесной взаимозависимости сколичеством н сложностью материала. Слишком трудные и большие текстыослабляют интерес к чтению; быстрая речь учителя, изобилующая незнакомойлексикой и грамматическими структурами, отключает внимание учащихся.Напротив, заниженные требования и задачи, не учитывающие возможностейучащихся, развивают безразличие к пассивность. Психология трудаприменительно к методике помогает выявить профессионально важные качестваобучающего и обучаемого и определить пути к необходимому трудовомуконтакту. Учет данных психологии труда способствует научной организацииобучения: определению объема и рационального соотношения аудиторной,лабораторной и домашней работы, оптимальных норм продолжительноститренировки видов речевой деятельности и языкового материала, эффективноговремени применения технических средств обучения и т. д. Инженернаяпсихология исследует взаимодействие человека и машины. Ее данныеиспользуются для разработки методики применения технических средствобучения и программирования. Экспериментальная психология обогащаетметодику результатами исследований, касающихся закономерностейпроизвольного и непроизвольного запоминания, объема памяти, особенностейвосприятия, функционирования анализаторов и др. Методика преподавания иностранных языков учитывает данные физиологиивысшей нервной деятельности о входных и выходных системах мозга,обеспечивающих речь. Для обучения иностранным языкам большое значение имеетучение И. П. Павлова об условных рефлексах, о второй сигнальной системе, одинамических стереотипах и положения Н. А. Бернштейна и П. К. Анохина обобратной афферентации, о прогнозировании действий как внутренней системеуправления психическими процессами. Данные физиологии имеютнепосредственное отношение к проблеме формирования навыков и умений. Психолингвистика — отрасль языкознания, которая изучает процессы речис точки зрения соответствия содержания высказывания коммуникативномузамыслу. Психолингвистические данные объясняют для методики закономерностипорождения и восприятия речи и позволяют ей определить действия и операциипо построению и расшифровке речевого сообщения. Информатика определяет структуру и общие свойства информации, а такжезакономерности ее создания, переработки, передачи и использования в разныхсферах деятельности человека. Научные данные информатики позволяютопределить количество сведений в сообщении, функциональную нагрузку тогоили иного языкового материала в том или ином виде речевой деятельности иуяснить причины потери информации при речевом общении. Кибернетика (греч.kybern?tik? – искусство управления, от kybernб? –управляю) — наука об управлении в сложныхдинамических системах, о связи и переработке информации. Она основываетсяна теоретическом фундаменте математики и логики, а также на применениисредств автоматики, особенно электронных вычислительных, управляющих иинформационно-логических машин. Управление состоит из двух систем:управляющей и управляемой. Управляющая система воздействует на управляемуюс целью перевода ее в новое состояние в соответствии с задачей управления.Система управления предполагает наличие цели, органа управления,управляемого объекта, прямой и обратной связи. Управление должно обладатьгибкостью (способностью реагировать на внезапные ситуации в целяхобеспечения ее действенности.), помехоустойчивостью (способностью нормальнофункционировать в условиях помех), выносливостью (способностью сравнительнонормально функционировать в условиях выхода из строя какого-либо элементасистемы). Некоторые положения кибернетики могут быть использованы в управлениипроцессом обучения иностранным языкам. Обучение иностранному языку следуетстроить как целостную систему, элементы которой эффективно функционируютпри наличии постоянной обратной связи, то есть получения управляющиминформации о ходе выполнения действия управляемым н учет ее в дальнейшемуправлении. Возможность выпадения какого-либо звена должна бытьпредусмотрена и своевременно компенсирована; аудиторная, лабораторная идомашняя работа должны носить комплексный характер. Невыполнениелабораторного задания тормозит восприятие материала следующего занятия. Связь методики с другими науками можно проследить по приведеннойсхеме. 4. Краткий обхор методов преподавания иностранных языков Сведения об изучении иностранных языков относятся к отдаленнымвременам: в эпоху расцвета культуры в Сирии, древнем Египте, Греции, Римеиностранные языки имели практическое и общеобразовательное значение в силуоживленных торговых и культурных связей между этими странами. Их роль неослабевала также и в период средневековья, о чем свидетельствуютлитературные памятники того времени и лексические заимствования, отмеченныесловарями западноевропейских языков. Сначала греческий, а затем латинскийязыки были теми основными иностранными языками, которым обучали приватно ив школах. Однако, ни один иностранный язык на протяжении всей историиразвития культуры стран Европы не играл такой исключительной роли, каклатинский (в течение пятнадцати столетий). Лишь с развитием национальныхязыков в Западной Европе латинский язык теряет свою главенствующую роль,оставаясь, однако, в общеобразовательной системе обучения на долгие годы.Значение латыни было первым признаком учености. Еще в начале прошлогостолетия в Германии на латинском языке писали и защищали диссертации. Дляобучения латинскому языку использовались переводные методы, которые вдальнейшем оказали существенное влияние на методику преподаваниязападноевропейских языков – французского, немецкого и английского. История методов преподавания иностранных языков наиболее полноисследована и описана И. В. Рахмановым. Историей методики занимались К. А.Ганшина, И. А. Грузинская, Ф. Аронштейн, В. Э. Раушенбах. Отдельные разделыистории методов изложены в работах З.М. Цветковой, С.К. Фоломкиной, Н. И.Гез, Ю. А. Жлуктенко, Р. А. Кузнецовой. Классификация методов обученияиностранным языкам представляет собой сложный вопрос, так как в основу ихнаименования были положены самые разные признаки. В зависимости от того,какой аспект превалирует в преподавании, метод называется лексическим илиграмматическим; какие логические категории являются основными, -синтетическим или аналитическим. В соответствии с тем, развитие самогоумения является целью обучения, различают устный метод I метод чтения, поспособу семантизации материала – переводили и прямой методы. Названиеметода определяется приемом, положенным в основу работы над языком,например, аудиовизуальный, наглядный. По принципу организации материалатрадиционному методу противопоставляют метод программированного обучения.Известны также методы, получившие свое название по имени их авторов –методы Берлица, Гуэна, Палмера, Уэста, Фриза, Ладо, Лозанова и т. д. Измножества методов, известных в литературе, можно, однако, выделить дваосновных направления обучении иностранным языкам – сознательное иинтуитивное, наименование которых отражает их связь с психическимипроцессами овладения языком. История методики преподавания иностранных языков знает многочисленныеи многообразные попытки найти наиболее рациональный метод обученияиностранным языкам. Самым древним был метод натуральный, который ничем неотличался от того метода, которым ребенка обучают родному языку.Иностранный язык осваивался путем подражания готовым образцам, путеммногократного повторения и воспроизведения нового материала по аналогии сизученным. Естественный метод, преследовавший чисто практические цели–обучение прежде всего умению говорить и читать легкий текст, - долгоудовлетворял потребности общества, котором продуктивное владениеиностранным языком было привилегией его высших слоев. С возникновением школ и введением в них иностранного языка какобщеобразовательного предмета первое время также пытались обучать языкуестественным методом, однако он вскоре был заменен переводным методом,который безраздельно господствовал плоть до середины XIX в. На протяжениипоследующих ста лет происходила постоянная борьба между сторонникаминатурального, впоследствии прямого, и переводного методов, и, хотявременные методы обучения иностранным языкам во многом ныне, вопрос обиспользовании родного языка при обучении иностранному или об отказе от негои сейчас еще имеет большое значение при установлении методического кредотой или иной методической школы. Каждый метод при определенных условиях обладает объективной ценностью.Прямые методы целесообразнее всего использовать в небольших по численностигруппах, в разноязычной или в одноязычной аудитории, если обучающий невладеет языком учащихся обучить устному владению языком в пределахограниченной тематики. Сопоставительными методами можно пользоваться тольков одноязычной аудитории, когда обучающий владеет родным языком учащихся икогда ставятся общеобразовательные и практические цели, особенно в планерецептивного овладения языком. Смешанные методы также применяются взависимости от целей и конкретных условий обучения иностранному языку. Знание истории методики преподавания иностранных языков поможетначинающему преподавателю свободнее ориентироваться в выборе приемовобучения, рационально их сочетать в своей работе, сознательно и творческиприменять рекомендации данного учебного пособия. С этой целью нижеприводится краткий обзор некоторых методов преподавания иностранных языков,расположенных здесь в хронологическом порядке. Метод Ратихия. Немецкий педагог Вольфганг Ратихий (Ratich, 1571 –1635)выдвинул принцип сознательного обучения латинскому языку. Языковой материалне должен был заучиваться наизусть механически: «Памяти нужно доверять лишьто, что доходит до нее через канал разумения». В качестве основногосредства семантизации применялся перевод, благодаря чему возрастала рольродного языка. Изучение грамматики было подчинено чтению, формальный анализтекста следовал за смысловым. Грамматика иностранного языка сопоставляласьс грамматикой родного. Широко применялся анализ текста в сопоставлении сродным языком. Метод Коменского. Современник Ратихия, чешский педагог Ян АмосКоменский (1592—1670) предложил принципы наглядности в семантизации лексикии активности учащихся на уроке. Основное внимание учащихся обращалось наустановление прямых ассоциаций между словом на иностранном языке ипредметом. Коменский рекомендовал при сообщении нового материала идти отлегкого к трудному, от простого к сложному, от известного к неизвестному. Граматико-переводной или синтетический метод. В основе этого метода –изучение грамматики. Основным средством обучения языку был дословныйперевод. Грамматика новых западноевропейских языков искусственноподгонялась под систему латинского языка. Обучение иностранному языку былонаправлено на развитие логического мышления, тренировку мыслительныхспособностей. Язык изучался формально, полусознательным, полумеханическимпутем. Весь материал (правила и примеры к ним) заучивался наизусть, безпредварительной аналитической работы, которая обеспечивает осознаниематериала. Лексико-переводной, или аналитический метод. Метод применялся в разныхстранах Европы (Англия, Франция, Швейцария). В центре внимания этого методабыла лексика. Словарный запас создавался путем заучивания наизустьоригинальных произведений. Грамматика была отодвинута на второй план иизучалась бессистемно как комментарий к тексту. Лексико-переводный методпреследовал, в основном, общеобразовательные цели и обеспечивал развитиенавыков чтения и переводы. Представители лексико-переводного метода –Шованн (Швейцария), Жакото (Франция) и Гамильтон (Англия). Натуральный метод. Сущность натурального метода состояла в том, чтобыпри обучении иностранному языку создавать те же условия и применять тот жеметод, что и при естественном усвоении родного языка ребенком. Отсюда иназвание метода: натуральный, или естественный. Наиболее виднымипредставителями этого метода были М. Берлиц, Ф. Гуэн, М. Вальтер и др.Самый популярный среди них М. Берлиц, курсы и учебники которого былираспространены в Европеи США и некоторое время в России и в СССР. Главная цель обучения при натуральном методе – научить учащихсяговорить на иностранном языке. Сторонники этого метода исходили из тойпредпосылки, что, научившись говорить, учащиеся могут читать и писать наизучаемом языке, даже не будучи обучены технике чтения и письма. Метод Гуэна. Франсуа Гуэн (Francois Gouin, 1831 – 1898) так же, как иМ. Берлиц, был представителем натурального метода. Он известен в методикеобучения иностранным языкам благодаря применению внутренней наглядности,позволяющей на основании чувственного опыта связывать отдельные явления идействия в непрерывную цепь. Наблюдая за игрой детей 2- 5 лет, Гуэн пришелк мысли о том, что в основе обучения родному языку лежит потребностьсопровождать свою деятельность высказываниями в логико-хронологическойпоследовательности. Отсюда Ф. Гуэн делает вывод, что и процесс усвоенияиностранного языка должен проходить аналогично. Исходя из этого, онвыдвигает следующие основные положения своего метода: естественное обучениеязыку основано на потребности человека выражать свои ощущения; в основуобучения должно быть положено не слово, а предложение; наиболее надежным идейственным является слуховое восприятие, вследствие чего первичным иосновным средством обучения языку должна быть устная речь, а не чтение иписьмо. Берлиц и Гуэн сыграли положительную роль в реформе преподаванияиностранных языков. Порвав с вербально-схоластическими методами, ониположили в основу обучения иностранным языкам устную речь, придавалибольшое значение развитию слухового восприятия, ввели устную проработкуматериала перед чтением и письмом. Однако они не обладали достаточнойтеоретической подготовкой и являлись сторонниками узко практическогоизучения иностранного языка. Они не учили живому, идиоматическому языку, необеспечивали знания грамматической системы изучаемого языка, не признавализа языком общеобразовательного значения. Прямой метод. Прямой метод возник на базе натурального. Такоенаименование он получил потому, что его сторонники стремились словаиностранного языка и его грамматические формы ассоциировать прямо(непосредственно) с их значением, минуя родной язык учащихся. В разработкепрямого метода принимали участие психологи и лингвисты – В. Фиетор,П. Пасси, Г. Суит, О. Есперсен, Б. Эггерт и другие, а также методисты Ш.Швейцер. Г. Вендт, Э. Симоно и др. Основные положения прямого метода сводятся к следующему: в основеобучения иностранным языкам должны быть те же физиологические ипсихологические закономерности, что и при обучении родному языку; главнуюроль в языковой деятельности играют память и ощущения, а не мышление. Весь процесс обучения по этому методу сводится к тому, чтобы создатьатмосферу иностранного языка. Урок превращается в театральноепредставление, где каждый ученик играет свою роль, а педагог становитсярежиссером и драматургом. Наиболее крупными представителями прямого методаявляются Гарольд Палмер и Майкл Уэст. Советская методика, не принимаяреакционных, шовинистических взглядов Г. Палмера и М. Уэста в областипропаганды английского языка на Востоке как единственно желательного«общего» языка, отдает должное их методическому наследию. Метод Палмера. Английский педагог и методист Гарольд Палмер(Palmer, 1877 – 1950) – автор более 50 теоретических работ, учебников иучебных пособий. Наиболее ценными методическими положениями Палмераявляются рационализация педагогического процесса и систематизация учебногоматериала. Основной целью обучения иностранному языку Палмер считал овладениеустной речью. Его метод именуется устным методом. Наибольший интерес в методе Палмера представляет система упражненийдля создания правильных навыков устной речи, которая делится на такие виды:чисто рецептивная работа (подсознательное понимание, сознательная устнаяассимиляция, тренировка в выполнении приказаний, односложные ответы наобщие вопросы); рецептивно-имитативная работа (повторение за учителемзвуков, слов и предложений); условный разговор (вопросы и ответы,приказания и ответы, заканчивание предложений); естественная беседа. Метод Уэста. Английский педагог и методист Майкл Уэст (West, 1886) –автор около 100 работ, посвященных обучению чтению, устной речи, а такжесоставлению учебных словарей. Уэст является известным представителем прямого метода. Чтение по методу Уэста является не только целью, но и средствомобучения, особенно на начальном этапе: оно позволяет накопить словарь исоздать, таким образом, базу для развития навыков чтения и устной речи.Основная заслуга Уэста состоит в том, что он создал серию учебных пособий,представляющих собой тексты, составленные на ранее отобранных лексическихединицах с учетом постепенности введения новых слов и повторяемости их(одно незнакомое слово, еденное на 50 известных, фигурирует не менее трехраз в абзаце возможно чаще в остальной части урока). В сравнении с методами классической школы прямой метод былпрогрессивным явлением. Он давал положительные результаты благодарярационализации учебного материала, интенсивному учебному процессу,применению наглядных пособий и активных методов обучения. К недостаткам прямого метода следует отнести: отождествление путейизучения иностранного и родного языков; злоупотребление интуицией в ущербсознательному изучению; игнорирование родного языка при изучениииностранного; ограничение узко практическими целями и недооценкаобщеобразовательного значения; упрощение и обеднение языка в результатеисключения идиоматики, фразеологии, стилистических особенностейупотребления языкового материала. Метод Блумфилда. Одним из современных вариантов прямого методаявляется метод Блумфилда. Л. Блумфилд (Bloomfield, 1887 – 1949) – известныйамериканский языковед, оказавший существенное влияние на современноесостояние методики преподавания иностранных языков в США и в другихстранах. Концепция Блумфилда заключается в следующем: обучение иностранномуязыку преследует практические цели – умение говорить и понимать речь;обучение происходит на устной основе и с устным опережением, путем созданияассоциаций; большое значение придается имитации и заучиванию наизусть;проводится целенаправленная работа по развитию слухового восприятия ислуховой памяти. Положения, высказанные Л. Блумфилдом по основным вопросам методикиобучения иностранным языкам, свидетельствуют следующем: обучениеиностранному языку по методу Л. Блумфилда носит утилитарный характер;практическое овладение языком ограничивается устной речью, обучение чтениюнеобязательно; метод строится на непосредственном восприятии языковыхявлений, на подражании готовым образцам без их теоретического осмысления ибезотносительно к языковому опыту, приобретенному учащимися в родном языке:метод Л. Блумфилда иллюстрирует возврат к натуральной методике, когда училис голоса (в данном случае с голоса информанта) и все обучение сводилось кподражанию и к заучиванию наизусть. Метод Ч. Фриза, Р. Ладо. Американский лингвист-структуралист ЧарльзФриз (Fries, 1887 – 1967) и методист Роберт Ладо (Lado) – авторытеоретических работ и учебников английского языка для иностранцев. Хотя вцентре их внимания были вопросы обучения иностранным языкам взрослых, ихконцепция оказала существенное влияние на школьную методику. Основныепринципы метода Фриза – Ладо сводятся к следующем: изучение иностранногоязыка неразрывно связано с проникновением в культуру его народа, так какони неразделимы. Проникновение в культуру народа имеет не толькообразовательное, но чисто практическое значение. Независимо от конечнойцели основу обучения составляет устная речь. Предварительное устноеовладение языком обеспечивает в дальнейшем обучение чтению письму, которыерассматриваются как процесс узнавания и передачи в графическом изображенииуже усвоенного устно материала. Так как обучение чтению и письму отлично отобучения устной речи, они не должны смешиваться. Как вытекает из перечисленных методических принципов, метод Ч. Фриза,Р. Ладо ограничивается лишь одним аспектом – устной речью; чтение и письмов нем не разработаны. Аудиовизуальный метод. Аудиовизуальный, или структурно-глобальный,метод разработан научно-методическим центром при педагогическом институте вСен-Клу и институтом фонетики в Загребе. Группа ученых под руководствомизвестных лингвистов П. Ривана (Франция) и П. Губериной (Югославия),творчески применив положения американского структурализма и работыЖ. Гугенейма синтаксису французского языка, создала устный метод обученияиностранцев французскому языку. Метод рассчитан на взрослых, которымнеобходимо знание французского языка для слушаний лекций в учебныхзаведениях Франции и для делового общения с французами. Этот метод нашелраспространение также в Англии, Канаде, Турции, Мексике, Польше. Онприменяется главным образом на курсах иностранных языков. Язык по этомуметоду изучается в течение 3 – 3,5 месяцев при 20 часах занятий в неделю(весь курс обучения – 250 – 300 часов). Конечной целью являетсяиспользование иностранного языка как средства общения в посевной жизни. Наиболее рациональными в аудиовизуальном методе представляются приемыразвития слухового восприятия и слуховой памяти, активная отработка строгоотобранных моделей, тренировка интонационных образцов речи. Недостатками аудиовизуального метода являются: отсутствие у учащихсяточного представления об изучаемых языковых фактах и вытекающие из этогозатруднения в оперировании ими; непрочность механических ассоциаций иразрушение стереотипов при недостаточной практике и перерывах в работе;недооценка чтения и письма; узко практическая направленность работы, иотсутствие общеобразовательных элементов. Метод Георгия Лозанова. Суггестивный метод (метод внушения) ГеоргияЛозанова представляет собой модификацию прямого метода. Это методускоренного обучения иностранному языку, рассчитанный на три месяца. Методсоздан в Софийском институте суггестологии (Болгария) и получил название поимени его создателя доктора Георгия Лозанова. Георгий Лозанов –психотерапевт – по образованию. Многочисленные наблюдения привели его кзаключению о том, что обычная учебная система не дает возможности широкомобилизовать резервы личности. В основе этого метода – разработка проблемвнушения в педагогике, так называемая суггестопедия. В этой формеэкспериментального обучения большое внимание уделяется связи учебногопроцесса с личными интересами и мотивами учащихся. Внушение и внушаемость впроцессе занятий рассматриваются Г. Лозановым в его книге «Суггестология»как различные формы влияния педагога, при которых наиболее активноиспользуются резервы мозга, скрытые резервы мыслительной деятельности.Занятия по методу Г. Лозанова на первый взгляд напоминают спектакль. Играетмузыка, учащиеся в свободной, расслабленной позе сидят, откинувшись наспинки удобных кресел вокруг большого стола. Здесь по заранееразработанному сценарию распределены роли. Разыгрываются ситуации излитературных произведений, известные случаи из истории страны, различныесценки из современной жизни. Такая атмосфера - невольно подводит человека кнеобходимости общения, сначала с помощью педагога, а потом исамостоятельно. Люди устанавливают контакт между собой. На первых порах снекоторыми трудностями, а затем все более свободно они начинают общаться наиностранном языке. По данным Г. Лозанова, ему удавалось благодаряиспользованию резервов непроизвольной памяти ввести один месяц наразговорном уровне около двух тысяч слов однако в практике школьногообучения, по крайней мере в современных условиях, обеспечить хоть сколько-нибудь близкие результаты не представляется возможным, и опыт Г. Лозановапредставляет интерес пока лишь как демонстрация потенциальных возможностейчеловека. Развитие методической мысли в нашей стране. Пути развития методики внашей стране определились историческим развитием самой страны и рольюиностранных языков в жизни народа. Русская методическая мысль развивать втесной связи и под влиянием мирового просвещения. Киевская Русь с древнихвремен имела торговые и дипломатические связи с другими народами, чтотребовало знания иностранных языков. В России и на Украине средневекового периода язык изучался большейчастью в путешествиях или у иностранцев, находившихся делам в русскихгородах. Разумеется, основным методом обучения в таких условиях былинтуитивный, беспереводный. В эпоху Возрождения широкое распространениеприобретает латинский язык. В XVII веке иностранные языки преподавались вМосковский славяно-греко-латинской академии. В XVIII веке староегуманитарное образование уступает свои позиции. Намечается поворот всторону реального образования, которое при Петре I приобретает большоезначение. Появилась потребность в людях, знающих живые иностранные языки.Но о массовом изучении языков в общеобразовательных школах того времениговорить еще нельзя. Исключение составляли школы, открытые иностранцами.Интересно отметить, что уже в одной из таких школ много внимания былоуделено восточным языкам и они были введены по указанию Петра I. Позже быловведено преподавание живых иностранных ков в гимназиях, в городскихучилищах, в разного рода закрытых учебных заведениях. Выбор иностранногоязыка определялся его практическим значением. В городских училищах изучалиязыки соседних стран. Поэтому в Иркутской губернии вводился китайский язык,в южных губерниях – греческий, в восточных – арабский. Особый интереспредставляют цели и методы преподавания восточных языков, поскольку ни водной европейской стране изучали восточные языки так, как в России.Наиболее удачной была школа китайского языка, открытая в 1741 году приАкадемии наук переводчиком Рассохиным. Ученики этой школы жили вместе сосвоим учителем, чтобы постоянно практиковаться в языке. Учителя в такихшколах были иностранцами. В школе монгольского языка при ИркутскомВознесенском монастыре было два учителя, не знавших русского языка, и одинпереводчик. Несмотря на возрастающий интерес к иностранным языкам инекоторые успехи в обучении, массовое преподавание языков в России было наочень низком уровне. Причина заключалась в том, что учителями былииностранцы, которые не знали русского языка, а поэтому преподавание былоосновано главным образом на интуиции. О каких-либо обоснованных методахпреподавания тогда не могло быть и речи. Методическая мысль в России начала развиваться во второй половинеXVIII века. Хотя еще М. В. Ломоносов высказывал интересные мысли обизучении иностранных языков. Он, в частности, подверг критике грамматико-переводный метод с его схоластической ненаучной теорией о существованииграмматики, единой для всех языков, четко определил цели обученияиностранным языкам: чтение и перевод текста, овладение разговорныминавыками, навыками произношения, изучение систематизированного курсаграмматики. Эти идеи развивали К. Д. Ушинский, В. Г. Белинский, Н. А.Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, Д. Н. Писарев. В отличие от целого ряда зарубежных методистов, К. Д. Ушинский уделяетисключительное внимание сравнению с родным языком. Он считает, что толькосравнительное изучение иностранного языка может способствоватьсознательному его усвоению, и подчеркивает пользу изучения иностранногоязыка для лучшего осознания средств выражения родного языка. В работах К.Д. Ушинского «Родное слово», «Человек как предмет воспитания», «Опытпедагогической антропологии», «Педагогические сочинения Пирогова»содержатся интересные и практически полезные высказывания о целях и методахобучения иностранным языкам: «Цель, с которой мы изучаем тот или другойиностранный язык, - отмечает Ушинский, - очень важна потому, что определяетсамый метод изучения. Если иностранный язык изучают как ключ к еголитературе, тогда и главное внимание обращено на чтение писателей... Еслиже язык изучается для практического овладения им, тогда все вниманиеобращено на практический навык, на правильность выговора, на грамматическуюверность, ловкость и общеупотребительность фразы» (Ушинский, 1945, 215). К. Ф. Ушинский решительно выступал против схоластических методовпреподавания. Он считал, что в России недостаточно изучают языки даже там,где практически их знают. В связи с этим Ушинский предлагает своего родапрограмму действий, которая способствовала бы, с одной стороны, лучшемуизучению чужих языков, а с другой, правильно определяла бы место этихязыков по отношению к родному. Эта программа содержит пять пунктов: 1) неприступать к изучению иностранного языка, прежде чем будут положены прочныеоснования к обладанию языком отечественным; 2) устроить дело так, чтобыграмматика родного языка всегда предшествовала грамматике чуждого; 3)выбрав тот или другой язык для изучения, назначить на него возможно большееколичество времени и никак не менее шести часов в неделю; 4) никогда неначинать изучения двух иностранных языков разом; 5) приступать к изучениювторого языка, дав прочное основание первом» (Ушинский, 1945, 269). Большоевнимание уделяет Ушинский повторению материала. Интересны его мысли и означении переводов. Однако прогрессивные идеи Ушинского не нашли широкогопрактического применения. Лишь более чем через десять лет после его смертиделаются первые шаги к реформе преподавания иностранных языков. В условиях царской России методические взгляды Ломоносова, Ушинского ирусских революционеров-демократов не были воплощены в каком-то определенномметоде, который нашел бы свое применение в средних и высших учебныхзаведениях. Накануне первой мировой войны вопросы методики преподавателииностранных языков стали привлекать все большее внимание общественности, очем свидетельствует возникновение новых объединений преподавателейиностранных языков, например: «Московское общество лиц, интересующихсяпреподаванием новых языков», «Комиссия по вопросам преподавания новыхязыков» (Тифлис) и др. Многие методисты и учителя пришли к выводу, что вмассовой средней школе натуральный и прямой методы не дают ожидаемыхрезультатов. Наибольшее распространение получили смешанные, или умеренные,методы в силу своей гибкости. Официальная русская методика в царской Россиируководствовалась в основном теми же принципами, что и зарубежная. И говоряо направлении русской методики, имеют в виду не методы, имевшие широкоераспространение в России, не официальную методику преподавания иностранныхязыков, а скорее теоретические взгляды передовых русских методистов.Выступая против схоластики, чрезмерной перегруженности учеников, онинастойчиво стремились к сознательному обучению языкам в школе. Исходя изглавенствующей роли метода в преподавании, они выдвигали требование, чтобыучитель знал родной язык учащихся. Н. А. Добролюбов писал, что учителюиностранного языка нужно хорошо знать потребности учеников и язык тойстраны, в которой он преподает. Царская школа не имела определенного лица вотношении методики преподавания иностранных языков. В институтах дляблагородных девиц, в гимназиях, в кадетских корпусах, в дворянскихпансионах применялись различные методы: грамматико-персводный, лск-сико-переводный, прямой. Сознательно-сопоставительный метод. Сознательно-сопоставительный методполучил наиболее широкое распространение в Советском Союзе. Фундаментом длянего послужили взгляды М. В. Ломоносова, К. Д. Ушинского и революционеров-демократов. В первые годы Советской власти (1917—1931) в обучении иностраннымязыкам применялся, главным образом, грамматико-переводный метод. В 30-егоды XX столетия в соответствии с постановлениями партии и правительства оначальной н средней школе (28. III. 1930 г., 5. IX. 1931 г., 25. VIII. 1932г., 12. II. 1933 г.. 16. V. 1934 г., 16. IV. 1940 г. и др.) в советскойшколе утверждается сознательно-сопоставительный метод. В связи с кореннымиизменениями в системе народного образования, расширением сети начальных исредних школ, высших учебных заведений возникла потребность в подготовкепреподавателей иностранных языков. В этот период создаются первые советскиепрограммы по иностранным языкам, стабильные учебники, учебные пособия идругие методические материалы для средней и высшей школы. Среди наиболеезначительных изданий следует назвать: работы Л. В. Щербы «Обобщеобразовательном значении иностранных языков», «Как надо изучатьиностранные языки», «К вопросу о двуязычии», «Преподавание иностранныхязыков в средней школе»; М. В. Сергиевского «Общеобразовательное значениеиностранных языков»; К. А. Ганшиной «Методика преподавания иностранныхязыков»; И. А. Грузинской «Методика преподавания английского языка»; А. А.Любарской «Методика преподавания французского языка»; Г. В. Гольдштейн и Р,К. Розенберг; «Методика преподавания немецкого языка»; 3. М. Цветковой «Впомощь учителю иностранного языка в средней школе»; словарь-минимум длясредней школы группы авторов (В. Д. Аракин, А. В. Монигетти, И. В.Рахманов, Д. Л. Щерба). Начинают издаваться периодические журналы:«Иностранные языки в школе», «Советская педагогика», а также отдельныеметодические сборники. С целью подготовки высококвалифицированныхпедагогических кадров организуются институты иностранных языков в Москве,Ленинграде, Горьком, Харькове, Киеве. Методологической основой сознательно-сопоставительного метода являетсямарксистская материалистическая теория познания объективнойдействительности. Психологическими истоками метода послужилиматериалистические взгляды русских мыслителей Д.Ушинского,Н.Г. Чернышевского, И.М. Сеченова о детерминированности индивидуально-психического общественно-социальным, о связи языка и мышления, слова ипонятия, о роли языка в формировании сознания, о роли сознания впознавательной стельности человека. Лингвистическое обоснование метода далсвоих трудах Л. В. Щерба, поставив проблемы языка и речи, стилейпроизношения, взаимоотношения лексики и грамматики, строевых изнаменательных элементов языка, толкования слов, активной и пассивнойграмматики. В основе сознательно-сопоставительного метода лежит осмыслениедействия, а не механическая выработка навыка, осознаваемое, а неинтуитивное овладение языком. Сознательно-практический метод. Сознательно-сопоставительный методсыграл положительную роль в развитии методики преподавания иностранныхязыков. Необходимость дальнейшего совершенствования этого методадиктовалась жизнью. В 50-60-е годы XX столетия устанавливаются все болеетесные экономические, научные и культурные связи нашей страны с зарубежнымистранами. Требуется практическое владение иностранным языком дляосуществления международных контактов в разных областях народногохозяйства. Выходит в свет постановление Совета Министров от 25 мая 1961года «Об улучшении изучения иностранных языков», ориентирующее напрактическое овладение иностранными языками: выработку умения пониматьиноязычную речь на слух и при чтении, а также умения выражать мысли наиностранном языке устно и на письме. При этом не умаляетсяобщеобразовательное и воспитательное значение изучения иностранных языков.Эти требования находят свое воплощение в методе, официально принятом внашей стране и именуемом сознательно-практическим или сознательно-активным. Сознательное овладение иностранным языком как средством общенияпредполагает осознание языковых явлений и функционирование в речифонетического, лексического и грамматического материала соответственноситуации общения, приобретение практических знаний как базы самоконтроля исамокоррекции. Это обеспечивается рациональным сочетанием теории и практики Недооценка роли теории приводит к непрочности навыков и отсутствиюуверенности в правильности речи, к увеличению времени на усвоение материалаи к умалению общеобразовательного значения изучения иностранного языка. Темне менее, элементы сознательности следует укреплять интуитивно-имитативнымиприемами работы, способствующими созданию чувства языка. Использование базы родного языка в основном скрыто от обучаемого. Вощутимой форме родной язык выступает для учащегося при осознании явленийизучаемого языка в сопоставлении с родным. Опора на наглядно-ситуативное илогическое мышление необходима потому, что речевое общение строится насовокупности образов внешнего мира, понятий и лингвистических знаков. Длязапечатления этих связей необходим, таким образом, чувственно-наглядныйэтап в обучении. Он обеспечивается применением аудио-визуальных средствнаглядности. Аудиовизуальные пособия помогают осознать связь между образом,понятием и словом, воспроизвести слово или речевой образец по нагляднойподсказке, представить себе ситуацию общения и высказаться в соответствии сней. Практическая, или коммуникативная, направленность обученияиностранному языку предполагает выработку умений извлекать информацию изписьменных и устных источников, то есть достаточно свободно читатьполитическую, научно-популярную, техническую литературу и понимать устныесообщения по тематике программы обучения, а также уметь объясняться наизучаемом языке. Достижение этих задач возможно при выполнении следующихусловий: 1. Параллельное, взаимосвязанное и в то же время дифференцированноеобучение видам речевой деятельности: аудированию» говорению, чтению иписьму. Что касается перевода как вспомогательного вида речевойдеятельности, то в условиях школы и неязыкового вуза ему специально необучают и к нему прибегают как к средству семантизации, контроля знаний,навыков и умений, а также в двуязычных упражнениях, не злоупотребляя им. 2. Формирование фонетических, лексических, грамматических навыков какосновы для развития речевых умений. 3. Овладение языковым материалом, действиями и операциями с ним в речипроисходит поэтапно и завершается созданием стереотипов лингвистическихзнаков (звуков, букв, морфем, слов, словоформ, словосочетаний, структурныхмоделей предложений, ин-тонем), представленных в слуховых,речедвигательных, тактильных, зрительных и рукодвигательных образах. Оноосуществляется путем языковых и речевых упражнений со значительнымпреобладанием последних; при этом, основное внимание уделяется одноязычнымупражнениям. Научная организация учебного процесса предполагает цикличность егоэлементов, соблюдаемую в разумных пределах, единство задач аудиторных,лабораторных и домашних видов работы, вариативность звеньев системыобучения и гибкость управления со стороны обучающего, учет индивидуальныхособенностей учащихся, а также решение проблемы количественной икачественной конкретизации желаемых результатов обучения на фонетическом,лексическом, грамматическом и речевом уровнях и необходимость научитьучащихся самостоятельно работать над иностранным языком. Дальнейшее совершенствование применяемых в настоящее время методов –задача важная и актуальная. Об этом свидетельствуют материалы научно-методических конференций, научно-эксперементальная разработка методическихпроблем, проводимая нашей стране и за рубежом. Обучение иностранным языкамстало предметом обсуждения в международном масштабе. Неслучайно взаключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,проходившем в Хельсинки летом 1975 года, помещены разделы «Иностранныеязыки и цивилизации» и «Методы преподавания». В этом акте изложенанеобходимость поощрять изучение иностранных языков и цивилизаций в качествеважного средства для расширения общения между народами, для их лучшегоознакомления с культурой каждой страны, а также для укреплениямеждународного сотрудничества.-----------------------Возрастная психология Психология речи Эксперимен-тальная психология Педагоги-ческая психология Психология труда Инженерная психология общая психология психология Марксистско-ленинская философия как методологическая основа Теория обучения Социолингвистика Частное языкознание Теория воспитания Математическая лингвистика педагогика логикаОбщее языкознание информатика Методика обучения иностранным языкамФизиология высшей нервной деятельности Психолинг-вистикакибернетикаСвязь методики с другими науками
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Методика преподавания иностранных языков iconПримерный перечень вопросов к первому зачету (V семестр) №1. Методика как наука. Основные задачи теоркурса «Методика преподавания иностранных языков»
Основные задачи теоркурса «Методика преподавания иностранных языков». Методы исследования в моия. Основные методические категории....
Методика преподавания иностранных языков iconПрограмма аттестационных испытаний Факультет Иностранных языков
Бакалавриат по направлению Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (испанский язык)
Методика преподавания иностранных языков iconСписок основных дисциплин аттестационных испытаний Факультет Иностранных языков
Бакалавриат по направлению Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (испанский язык)
Методика преподавания иностранных языков iconСписок основных дисциплин аттестационных испытаний Факультет Иностранных языков
Бакалавриат по направлению Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (французский язык)
Методика преподавания иностранных языков iconДополнительные профессиональные образовательные программы теория и методика преподавания иностранных языков
Дополнительные профессиональные образовательные программы: Теория и методика преподавания иностранных языков. 2009/10 уч год. – Выпуск...
Методика преподавания иностранных языков icon10. 09. 2012 г по 17. 09. 2012 г. «Теория и методика преподавания профессионального иностранного языка»
«Современные педагогические технологии преподавания иностранных языков и культур»
Методика преподавания иностранных языков icon10. 09. 2012 г по 17. 09. 2012 г. «Теория и методика преподавания профессионального иностранного языка»
«Современные педагогические технологии преподавания иностранных языков и культур»
Методика преподавания иностранных языков iconМетодика преподавания иностранных языков в вузе Статьи
Алпатов, В. Английский бы выучил только за то Глобализация и развитие языков / В. Алпатов // Родина. – 2007. – № – С. 21–23. – Библиогр...
Методика преподавания иностранных языков iconПрограмма аттестационных испытаний Факультет Иностранных языков
Бакалавриат по направлению Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (французский язык) /...
Методика преподавания иностранных языков iconСписок основных дисциплин аттестационных испытаний Факультет Иностранных языков
Бакалавриат по направлению Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (немецкий язык) / Теория...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы