Економічна суть фінансових результатів icon

Економічна суть фінансових результатівНазваниеЕкономічна суть фінансових результатів
Дата конвертации16.07.2012
Размер101,03 Kb.
ТипРеферат
Економічна суть фінансових результатів


Економічна суть фінансових результатів


Вступ

Прибуток є важливим показником ефективної діяльності підприємств. Проте якість роботи підприємства не можна оцінювати за масою прибутку. Для того щоб точно обчислити прибутковість підприємства, потрібно зіставити прибуток з витратами підприємства або з обсягом виробничих фондів підприємств. Таке зіставлення характеризує рентабельність. Рентабельність показує прибутковість, доходність підприємства.

Ефективність фінансової діяльності виражається в досягнутих фінансових результатах. Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.

Доходи підприємства – це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Доходи – витрати = прибуток чи збиток

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно дотримуватися принципів визначення доходів і витрат, а саме: нарахування, відповідності, періодичності.

Принцип нарахування передбачає відображення результатів господарських операцій у тому звітному періоді, коли вони відбулися, а не на момент отримання чи сплати грошових коштів, оскільки ці періоди часу не завжди співпадають.

Принцип відповідності полягає в порівнянні доходів та витрат у звітному періоді, тобто витрати що здійснені у звітному періоді повинні порівнюватися з доходом задля якого здійснені витрати цього звітного періоду.

Виходячи з принципу періодичності, для визначення фінансового результату доходи та витрати підприємства розподіляються за звітними періодами. Звітним періодом є один рік, проміжними звітними періодами є квартал, місяць.

Фінансові результати визначають за видами діяльності, зокрема основна, операційна, інша звичайна діяльність, окремо відображають надзвичайні доходи, витрати і податки з надзвичайного прибутку.

Звичайна діяльність – будь яка основна діяльність, а також операції що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. До звичайної діяльності крім операційної належить фінансова і інвестиційна діяльність.

Надзвичайна діяльність – подія або операція яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному місяці.

Фінансовий результат в Звіті про фінансові результати визначають поетапно:

результат основної діяльності

фінансовий результат від операційної діяльності , який поглинає результат основної діяльності

фінансовий результат від звичайної діяльності, який охоплює результат операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Чистий прибуток.

Кінцевий результат фінансової діяльності підприємств формують доходи і витрати. Зростання прибутку досягається за рахунок збільшення виробництва і відповідно виручки від реалізації продукції та зниження її собівартості.

Висновки

Фінансові результати відображаюсь мету підприємницької діяльності, її доходність, і є вирішальними для підприємства. Окрім його керівництва і колективу вони цікавлять вкладників капіталу, кредиторів, державні органи, фондові біржі та ін.

Основним фінансовим результатом підприємства є його прибуток, іноді його заміняють показником доходу. Крім цих абсолютних показників для оцінки фінансових станів застосовують ряд відносних показників і коефіцієнтів.

Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування. Він служить джерелом сплати податків.

На кожному підприємстві формуються чотири показники прибутку, який істотно розрізняється по величині, економічному змісту і функціональному призначенню. Базою всіх розрахунків служить балансовий прибуток – основний фінансовий показник, виробничо-господарської діяльності підприємств. Для цілей оподаткування розраховується спеціальний показник – податковий прибуток, а на його основі - прибуток, що оподатковується, та прибуток, що не оподатковується. Частина балансового прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після внесення податків і інших платежів у бюджет, називається чистим прибутком. Вона характеризує кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства.

Балансовий прибуток включає три основні елементи: прибуток (збиток) від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг; прибуток (збиток) від реалізації основних засобів, їхнього іншого вибуття, реалізації іншого майна підприємства; фінансові результати від позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) – це фінансовий результат, отриманий від основної діяльності підприємств. Цей прибуток визначається як різниця між виторгом від реалізації продукції (без ПДВ і акцизів) і витратами на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість продукції.

При визначенні прибутку від реалізації основних фондів і іншого майна підприємств для цілей оподаткування враховується різниця між продажною ціною і первісною (чи залишковою) вартістю цих фондів і майна (збільшений на індекс інфляції).

При цьому залишкова вартість майна обчислюється стосовно до основних фондів, не матеріальних активів і швидкозношувальних предметів.

Фінансові результати від позареалізаційних операцій - це прибуток (збиток) по операціях різного характеру, що не відноситься до основної діяльності підприємства і не зв’язаних з реалізацією продукції, основних засобів, іншого майна підприємства, виконання робіт, надання послуг.

Чистий прибуток утвориться після сплати з валового прибутку податків та інших обов’язкових платежів. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні підприємства.

Для того щоб точно обчислити прибутковість підприємства, потрібно зіставити прибуток з витратами підприємства. Таке зіставлення характеризує рентабельність, яка показує прибутковість, доходність підприємства. Є два варіанти визначення рентабельності. Якщо прибуток відносять до собівартості продукції, визначають рентабельність продукції – відношення прибутку до собівартості.

Відношення прибутку до виробничих фондів характеризує рентабельність підприємства – відношення прибутку до суми основних виробничих фондів і оборотних засобів.

Існує система показників рентабельності.

Ефективність виробничої діяльності підприємства відображає показник загальної рентабельності.

Ефективність використання поточних затрат живої та уречевленої праці характеризує показник рентабельності продукції.

Прибуток від реалізації товару характеризує рентабельність

продажу.

Одним з найважливіших показників фінансового аналізу є рентабельність власного капіталу підприємства.

Рентабельність продажів визначається як відношення прибутку від реалізації продукції до обсягу реалізованої продукції. Рентабельність власного капіталу характеризує величину прибутку, отриманого підприємством на його власний акціонерний капітал.

Прибуток виконує дві найважливіші функції:

Характеризує кінцеві фінансові результати діяльності підприємства, розмір його грошових нагромаджень;

Є головним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства.

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ЇХ ФОРМУВАННЯ

Економічний зміст фінансових результаті діяльності та доходів і витрат.

Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності, її доходність і є вирішальними для підприємства. Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.

У ринковій економіці метою будь-якого підприємства є отримання прибутку. На підставі розміру отриманих доходів визначається економічна стратегія підприємства з питань управління матеріальними трудовими та фінансовими ресурсами, а також із питань, пов’язаних із інвестуванням у розвиток підприємства.

Прибуток – це частина виручки, що залишається після відшкодування усіх затрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства.

З розвитку ринкових відносин відбувається розширення традиційного розуміння прибутку, що зводився до різниці між доходами і витратами. В економічній теорії та господарській практиці розрізняють економічний прибуток, бухгалтерський прибуток і нормальний прибуток.

Загальний дохід = Економічний прибуток

+

економічні витрати = явні + неявні

витрати, включаючи нормальний

прибуток

Бухгалтерський прибуток

+

бухгалтерські витрати =

явні витрати

Валовий прибуток являє собою суму прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, іншого майна підприємства і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по цих операціях:

Пв = Прп + Прф + Ппз

Балансовий прибуток включає три основні елементи:

прибуток (збиток) від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;

прибуток (збиток) від реалізації основних засобів, їхнього вибуття, реалізації іншого майна підприємства;

фінансова результати від позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) – це фінансовий результат, отриманий від основної діяльності підприємства, що може здійснюватися в будь-яких видах зафіксованих в статуті і не заборонених законом. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виторгом від реалізації продукції (без ПДВ і акцизів) і витратами на виробництво і реалізацію що включається в собівартість продукції:

Прп = Вд – ПДВ – А – В

При визначенні прибутку від реалізації основних фондів і іншого майна підприємства для цілей оподаткування враховується різниця між продажною ціною і первісною (чи залишковою) вартістю цих фондів і майна (збільшеної на індекс інфляції). При цьому залишкова вартість майна обчислюється стосовно до основних фондів нематеріальних активів і швидкозношувальних предметів. Прибуток від реалізації основних фондів і іншого майна підприємства складає:

Ін.ф.м. = В р.ф.м. – Сф.і * Jінф.

Прибуток від реалізації продукції = Прибуток у нереалізованих залишках річної продукції на початок року +Прибуток від випуску товарної продукції звітного періоду + Прибуток у залишках нереалізованої продукції на кінець року

Прибуток (збиток) від реалізації основних засобів і іншого майна підприємства являє собою фінансовий результат , не зв’язаний з основними видами діяльності підприємства.

До складу доходів(витрат) від позареалізаційних операцій включаються :

Доходи одержані від пайової участі в діяльності інших підприємств;

Від здачі майна в оренду ;

Доходи по акціях , облігаціях та інших цінних паперів;

А також інші доходи (витрати) від операцій ,безпосередньо не зв’язаних з виробництвом продукції (робіт, послуг) і їх реалізацією ,включаючи суми ,отримані і сплачені у виді санкцій і відшкодування збитків.

Прибуток від позареалізаційної діяльності :

Пви = Дв – Впз

Фінансові результати від позареалізаційних операцій – це прибуток (збиток) по операціях різного характеру , що не відноситься до основної діяльності підприємства і не зв’язаним з реалізацією продукції ,основних засобів ,іншого майна підприємства ,виконання робіт ,надання послуг. До складу позареалізаційних прибутків (збитків) включається сальдо отриманих і сплачених штрафів ,пені ,неустойок і інших видів санкцій ,а також інші доходи :

Прибуток минулих років ,виявлених у звітному році;

Доходи від дооцінки товарів;

Надходження сум у рахунок погашення дебіторської заборгованості ,списаної в минулі роки;

Позитивні курсові різниці по валютних ринках і операціям в іноземній валюті;

Відсотки ,отримані по коштах ,що числиться на рахунках підприємства.

До них також відносяться доход від пайової участі в статутному капіталі інших підприємств ,що представляють собою частину чистого прибутку , що надходять засновникам у заздалегідь обговореному чи розмірі у вигляді дивідендів по акціях ,якими володіє засновник.

Крім того ,до позареалізаційних результатів відносяться витрати і втрати :

Збитки по операціях минулих років;

Нестача матеріальних цінностей ,виявлених при інвентаризації;

Негативні курсові різниці по валютних рахунках по операціях в іноземній валюті;

Некомпенсовані втрати від стихійних лих з урахуванням витрат по запобіганню і ліквідації стихійних лих і т.д.

Чистий прибуток утвориться після сплати з валового прибутку податків та інших обов’язкових платежів .Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні підприємства.

Економічний зміст рентабельності та її показники

Для того, щоб точно обчислити прибутковість підприємства , потрібно зіставити прибуток з витратами підприємства ( собівартістю ) або з обсягом виробничих фондів підприємства ( основних фондів і оборотних засобів ). Таке зіставлення характеризує рентабельність . Рентабельність показує прибутковість , доходність підприємства .

Є два варіанти визначення . Якщо прибуток відносять до собівартості продукції,

визначають рентабельність продукції

Р=П/Сб

Ця формула дає можливість визначити, яка продукція більш прибуткова, тобто вигідніша для виробництва.

Відношення прибутку до виробничих фондів характеризує рентабельність підприємства, її можна визначити:

Р = ( П / (Фо + Фо. з.)) *100

У підприємства, яке виробляє один вид продукції, показники рентабельності, що розглядаються, пов’язані між собою через показник швидкості обороту авансованих вкладень.

Перший варіант рентабельності показує відношення прибутку до використання фондів. Собівартість – це використані фонди.

Другий варіант рентабельності характеризує відношення прибутку до авансованих фондів.

При одному обороті авансованих фондів протягом року норми рентабельності, обчислені обома способами збігаються. Якщо час обороту перевищує рік, то норма рентабельності, обчислена за авансованими фондами, буде меншою, ніж норма рентабельності за поточними витратами.

При кількох оборотах на рік норма рентабельності за фондами перевищить норму рентабельності за поточними витратами.

Якщо взяти прибуток на одиницю продукції як різницю між ціною на неї і собівартістю, позначити обсяг продукції як V, вартість основних виробничих фондів – Фо, а матеріальних оборотних фондів – Фоб, то розглянута формула рентабельності матиме такий вигляд у відсотках:

Р = (( V * Ц – Сб) / (Фо + Фо б )) * 100

Рівень рентабельності прямо пропорційний обсягу виробленої продукції та обернено пропорційний вартості використаних фондів та оборотних засобів. У зв’язку з цим рентабельність є інтегральним показником ефективності роботи підприємства. Зростання рентабельності відповідає інтересам як підприємства, так і суспільства в цілому.

Рентабельність характеризує результативність діяльності підприємства.

Показники рентабельності дозволяють оцінити який прибуток отримує підприємство з кожної вкладеної в активи гривні.

Зміст

Економічна суть фінансових результатів діяльності та характеристика складових їх формування .

Економічний зміст фінансових результатів діяльності та доходів і витрат.

Економічний зміст рентабельності та її показники .

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

Загальна оцінка динаміки витрат і доходів на прикладі торговельних підприємств.

Факторний аналіз фінансових результатів торговельних підприємств.

Резерви економії витрат на збільшення величини прибутку торговельних підприємств .

Висновки

Список використаної літератури

Список використаної літератури

1.Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні “ від 16 липня 1999 р.№ 996- IV .// Все про бухгалтерський облік.-2000.№86.С.3.

2.Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств “ у ред.№ 283/97 ВР від 22.05.97. зі змінами від 24 грудня 2003 р.№349-У // Все про бухгалтерський облік .-2003.№8.С.4.

3.Бухгалтерський фінансовий облік ./за ред.прф.Ф.Ф.Бутинця // ПГГ Рута , Житомир .200.-608 с.

4.Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб”єктів господарювання : Монографія .-К.:КНЕУ , 2001.-387 с.

5.Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства .-Львів : ЛБІНБУ , 2000-485 с.

6. Фінансово – економічний аналіз / Під загальною редакцією Д.Е.Н., проф.П.Ю.

Буряка , Д.Е.Н., проф..М.В. Римара .-К.: Професіонал , 2004.-520 с.

7.Шеремет О.О.Фінансовий аналіз .-К.:Кондор , 2005.-240 с.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Економічна суть фінансових результатів iconЕкономічна суть та джерела формування прибутку торговельного підприємства економічна природа прибутку як фінансового результату та його роль в діяльності торговельного підприємства
Сними доходами І забезпечення в певних обсягах прибутковості, рентабельності господарювання. В статті 42 главі 4 Господарського кодексу...
Економічна суть фінансових результатів iconЕкономічна суть та джерела формування прибутку торговельного підприємства економічна природа прибутку як фінансового результату та його роль в діяльності торговельного підприємства
Сними доходами І забезпечення в певних обсягах прибутковості, рентабельності господарювання. В статті 42 главі 4 Господарського кодексу...
Економічна суть фінансових результатів iconЕкономічна суть та джерела формування прибутку торговельного підприємства економічна природа прибутку як фінансового результату та його роль в діяльності торговельного підприємства
Розділ економічна суть та джерела формування прибутку торговельного підприємства
Економічна суть фінансових результатів iconРозділ Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівлі
Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівлі
Економічна суть фінансових результатів iconВступ
Розділ аналіз фінансових результатів І рентабельності пат «Універсал Банк»
Економічна суть фінансових результатів iconАналіз динаміки та структури фінансових результатів підприємства пвк №76 за 2005-2009 роки

Економічна суть фінансових результатів iconЕкономічна сутність державного фінансового контролю. Суб'єкти фінансового контролю Економічна сутність державного фінансового контролю
Фінансовий контроль – одна з найважливіших функцій державного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової...
Економічна суть фінансових результатів iconОцінка фінансового стану І фінансових результатів діяльності фірми
Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру
Економічна суть фінансових результатів iconТема 1: Суть корпоративного управління та економічна роль господарських товариств

Економічна суть фінансових результатів iconРозділ економічна суть та джерела формування прибутку торговельного підприємства

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы