Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления) icon

Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)НазваниеМісцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)
Дата конвертации09.07.2012
Размер112,38 Kb.
ТипРеферат
Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)


Міністерство Осіти України Українська Академія Друкарства Реферат на тему: Місцеві органи самоврядування Виконав: Cт.гр.К-ххх Хххххх Хххххх Перевірила: Cт.викладач: Кравчук С.М. Львів Зміст: I. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ………………………………………………………………….…..3 II. РАДИ — ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ……………………………………………………………………...3 III. ІНШІ ЛАНКИ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ……………………………………….6 МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАНН Я Закон України від 26 березня 1992 р. «Про місцеві Ради народнихдепутатів та місцеве і регіональне самоврядування» визначає місцевесамоврядування як територіальну самоорганізацію громадян для самостійноговирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питаньмісцевого життя в межах Конституції України, законів України та власноїфінансово-економічної бази.Місцеве самоврядування є органічним поєднанням форм представницької ібезпосередньої демократії, тобто систему самоврядування становлять як певніпредставницькі органи, так і форми безпосередньлго волевиявлення населеннятериторіальної одиниці.Самоорганізація громадян для здійснення самоврядування є територіальною,тобто місцеве самоврядування здійснюється в межах відповіднихадміністративно-територіальних одиниць. Територіальну основу місцевогосамоврядування становлять сільські поселення, селища, міста. Тому системамісцевого самоврядування включає, по-перше, сільські, селищні, міські Радинародних депутатів та їх органи, по-друге, інші форми тери горіальноїсамоорганізації громадян (громадські комітети і ради мікрорайонів, житловихкомплексів, домові, вуличні, квартальні, дільничні, селищні, сільськікомітети та інші органи), по-третє, місцеві референдуми, загальні збори(сходи) громадян — форми безпосереднього волевиявляння населення. Районні вмістах Ради народних депутатів є складовою частиною міськогосамоврядування. Для більш ефективного здійснення своїх повноважень органимісцевого самоврядування можуть об'єднуватися в асоціації, інші добровільніоб'єднання.Територіальну основу регіонального самоврядування становлять район,область, а в його систему входять районні і обласні Ради народнихдепутатів, місцеві референдуми в межах території району, області, іншіформи самоорганізації громадян районів і області (Закон України «Промісцеві Ради та місцеве і регіональне самоврядування» зі змінами ідоповненнями від 16 березня 1993 р.). Представницькі органи регіональногосамоврядування — обласні, районні Ради. З числа депутатів відповідної Радиобирають голову і заступника голови Ради, утворюють і обирають постійні таінші комісії. Голови обласної, районної Рад є найвищою посадовою особою всистемі самоврядування відповідно області, району. Обласні, районні Радиутворюють підзвітний їм секретаріат Ради, який здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради та її органів. Структура ічисельність секретаріату визначається Радою за поданням її голови, керівниксекретаріату призначається головою Ради. На відміну від органів місцевогосамоврядування регіональні самоврядні органи не утворюють своїх виконавчо-розпорядчих органів. РАДИ — ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯРозглянемо насамперед систему Рад народних депутатів. За законом, базовимрівнем місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські Ради народнихдепутатів. Саме слово базові говорить про їх особливе положення всистемімісцевого самоврядування, найбільшу відповідальність за соціально-економічний розвиток територіальних регіонів, всебічне задоволення прав ісвобод громадян.Органи місцевого самоврядування складаються не тільки із відповідних Раднародних депутатів, а й виконавчо-розпорядчих органів, що утворюютьсяРадами та їм підзвітні. Виконавчий комітет утворюється Радою на строк їїповноважень і формується одноосібне головою Ради у складі заступника(заступників) голови, керуючого справами (секретаря) і членів виконавчогокомітету. Кількісний склад виконкому встановлюється Радою за поданням їїголови. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутативідповідної Ради. Виконком зберігає свої повноваження аж до сформуваннянового складу виконавчого комітету новообраною Радою. За рішеннямвідповідної Ради в органах місцевого самоврядування виконавчі комітетиможуть не утворюватися; у цих випадках виконавчо-розпорядчі функціїздійснює голова Ради одноособово. Ради самостійно встановлюють структуру,затверджують загальну чисельність апарату управління та витрати на йогоутримання, умови оплати праці і затверджують за поданням виконкому гхемиорганізації самоврядування на відповідній території.Основними принципами місцевого та регіонального самоврядування єсамостійність і незалежність Рад народних депутатів у межах своїхповноважень, самофінансування і самозабезпечення, оптимальнадецентралізація.Правовий механізм взаємовідносин Рад народних депутатів різних рівнівспрямований на досягнення самостійності та оптимальної економічноїдоцільності їх функціонування. Характеризуючи функції Рад народнихдепутатів, передусім зазначимо, що вони у межах своєї компетенції вирішуютьпитання місцевого значення, виходячи з інтересів громадян, які проживаютьна їх території, та державних інтересів. Власне в цій функції насампередреалізуються такі принципи місцевого та регіонального самоврядування, якзахист прав, свобод і законних інтересів громадян, соціальноїсправедливості, поєднання місцевих і державних інтересів інтересів особи івсього населення відповідної території. У і-воїи діяльності самоврядніоргани не можуть не взаємодія ги з трудовими колективами, громадськимиорганізаціями і рухами — це також один із основних принципівсамоврядування. Зазначені принципи визначають зміст і наступних функційорганів самоврядування — забезпечення комплексного соціально-економічногорозвитку підвідомчої території; здійснення керівництвапідприємствами(об'єднаннями), організаціями та установами, які є їхкомунальною власністю. Базуючись на принципі законності, Ради народнихдепутатів забезпечують виконання Конституції та законів України. Органимісцевого та регіонального самоврядування є правочинними розглядатипитання, віднесені законодавством України до їх відання. При цьомуреалізують вони надану їм компетенцію самостійно. А керувати місцевимиРадами може лише закон.Ідея самостійності окремих рівнів органів самоврядування проявляється і всубординації правових актів, які вони приймають. Рішення Рад, їх виконавчо-розпорядчих органів, прийнятих в межах своєї компетенції, якщо вони несуперечать Конституції України і чинному законодавству, є обов'язковими длявиконання. Законом України про місцеві Ради народних депутатів та місцеве ірегіональне самоврядування передбачається відповідальність у разіневиконання рішень органів самоврядування (ст. 57); рівно ж як і органисамоврядування несуть відповідальність за законність та наслідки прийнятихними рішень (ст. 58). Спори про відповідальність вирішуються в суді абоарбітражному суді. А якщо органи місцевого та регіонального самоврядуваннясвоїми діями порушують Конституцію України і чинні закони, конституційніправа і свободи громадян, ігноруючи при цьому вимогу компетентних органівпро припинення незаконних дій, їх повноваження за рішенням Верховної РадиУкраїни можуть бути достроково припинені. Закон передбачає (ст. 59) й іншівипадки можливого дострокового розпуску органів самоврядування. Такпроявляється принцип законності в діяльності самоврядних органів таобов'язковості їх рішень, прийнятих у межах закону.Принцип самостійності і незалежності Рад народних депутатів не означаєвідсутності їх взаємодії. Закон (ст. 4) дозволяє місцевим Радам різнихрівнів перерозподіляти між собою окремі повноваження в галузігосподарського і соціально-культурного будівництва з урахуванням місцевихдемографічних, територіальних, економічних умов і національнихособливостей.Місцеві самоврядувальні органи проводять свою роботу сесійно. Сесія Радискладається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Ради.Сесії скликаються головою Ради в міру необхідності, але не менш як два разина рік, а позачергові сесії можуть скликатися за пропозицією не менш яктретини від загальної кількості обраних депутатів Ради, а також запропозицією постійної комісії, виконавчого комітету Ради, голови місцевоїдержавної адміністрації. Перша сесія новообраної Ради скли- каєтьсявідповідною територіальною виоорчою комісією не пізніше як через місяцьпісля виборів.Органи самоврядування є правочинними розглядати питання, віднесенізаконодавством України до їх відання. Є, однак, перелік питань, які можутьвирішуватися виключно на пленарних засіданнях Ради. Їх ще називаютьвиключною компетенцією представницьких органів самоврядування. Так,виключно на пленарних засіданнях Ради вирішують питання про визнанняповноважень депутатів;обрання голови, заступника голови Ради і звільнення з посади або прийняттяїх відставки; утворення і обрання постійних та інших комісій Ради, зміну їхскладу, обрання голів комісій; утворення виконавчого комітету Ради;заслуховування звітів утворюваних Радою органів та оцінка їх діяльності. Напленарних засіданнях затверджуються плани і програми економічного тасоціального розвитку території Ради, місцеві економічні програми, планиприватизації об'єктів комунальної власності, місцеві бюджети та зміни, щодо них вносяться, звіти про виконання бюджету, приймаються рішення пропроведення місцевого референдуму та деякі інші питання. Важливу роль у роботі самоврядних органів відіграють постійні комісіїРад, які є відповідальними перед Радою і їй підзвітні.' Постійні комісіїобираються Радою з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду іпідготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю завиконанням рішень Ради. Рада утворює комісії: мандатну, з питаньдепутатської діяльності та етики; з питань планування, бюджету і фінансів,а також при необхідності постійні комісії з інших питань господарського ісоціально-культурного будівництва, визначає їх кількісний склад. Строкповноважень постійних комісій такий, як і Ради, котра їх утворює.Обираються комісії у складі голови і членів комісії, причому кандидатуруголови комісії пропонує голова Ради. Заступник голови і секретар комісіїобираються на засіданні постійної комісії. До складу постійних комісій неможуть обиратися голова, заступник голови Ради. Протягом строку своїхповноважень Ради мають право реорганізувати систему своїх комісій, вноситизміни до їх складу. З лютого 1994 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Проформування місцевих органів влади і самоврядування», згідно з яким органамимісцевого самоврядування в Україні виступають сільські, селищні, міські,районні та обласні Ради. Вони наділяються власною компетенцією, в межахякої діють самостійно. Одночасно обласні, районні. Київська таСевастопольська міські Ради виконують функції органів державної виконавчоївлади.Ради обираються строком на чотири роки. Кількісний склад Рад визначаєтьсясамими Радами, але має становити не більше як 75 депутатів для обласної.Київської і Севастопольської" міських та Рад міст з районним поділом і небільше як ЗО — для інших Рад. Голови обласних, районних, міських, селищнихі сільських Рад обираються безпосередньо населенням, вони ж за посадоюочолюють виконавчі комітети відповідних Рад. Кількісний склад виконавчогокомітету визначає Рада на пленарному засіданні, персональний складвиконкому пропонується головою відповідної Ради і затверджується Радою.У сільських, селищних, міських (міст районною підпорядкування) Радах за їхрішенням виконавчі комітети можуть не утворюватися, у цих випадкахвиконавчі функції здійснює юлова Ради.Голови сільських, селищних, міських, районних і обласних Рад "і'л очолюваніними виконавчі органи підзвітні і підконтрольні відповідним Радам. З питаньздійснення делегованих їм повноважень державної виконавчої влади вонипідпорядковані Кабінету Міністрів України, а також виконавчим органамвищестоящих Рад.Отже, місцеві Ради всіх рівнів діють самостійно в сфері місцевогосамоврядування, вертикальна ж їх підпорядкованість встановлюється лише приреалізації ними функції державної виконавчої влади.Законодавець формулює умови, за яких повноваження сільської, селищної,міської, районної, обласної, Верховної Ради Республіки Крим можуть бутидостроково припинені, зокрема, якщо вони прийняли рішення, спрямоване напорушення територіальної цілісності України, самочинну зміну її державно-територіального устрою; порушили Конституцію України і закони України та неприводять своє рішення у відповідність з ними; не можуть протягом двохмісяців провести пленарне засідання чи утворити свої виконавчі органи.Рішення про скасування незаконних рішень Рад та дострокове припиненняповноважень і призначення нових виборів цих Рад приймає Верховна РадаУкраїни. У разі порушення Конституції та законів України голова обласної",районної, міської, селищної" і сільської Ради може бути звільнений з посадиу порядку, визначеному законом.Оскільки Республіка Крим є складовою частиною України, Закон зазначає, щооргани місцевої влади і самоврядування в ній формуються і діють на підставіКонституції України, законів України, Конституції і законів РеспублікиКрим, які мають відповідати Конституції і законам України. ІНШІ ЛАНКИ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ До системи самоврядування України входять також інші форми територіальноїсамоорганізації громадян: громадські комітети і ради самоврядування.Територія їх діяльності визначається виконкомом відповідної міської,районної в місті, селищної, сільської Ради, виходячи з соціально-економічної цілісності території та з урахуванням пропозицій населення.Обираються органи громадського самоврядування на загальних зборах (сходах)громадян або іпредставників. Зміст їх діяльності визначається основнимизавданнями соціально-економічної та політичної перебудови, що відбуваєтьсяв Україні. Закон про місцеве та регіональне самоврядування України (ст. 4,56) передбачає право місцевих Рад народних депутатів передавати частинусвоїх повноважень органам територіальної самоорганізації громадянвідповідно з фінансово-матеріальним забезпеченням для здійснення цихповноважень. Громадські комітети і ради самоврядування здійснюють такожінші повноваження. Ііове законодавче положення про можливість передачімісцевими Радами повноважень органам територіальної самоорганізаціїгромадян слід розглядати в аспекті підвищення ролі громадськості увирішенні суспільно-самоврядних справ, а критерієм для цієї передачі,мабуть, повинна бути ефективність у вирішенні таких повноважень. Це маєбути стимулом для розгортання суспільної активності населеннямікротериторіальних колективів. Правовою основою діяльності органівтериторіальної самоорганізації громадян, крім законодавчих актів держави,мають бути статути (положення), затверджені загальними зборами (сходами)громадян або їх представниками та зареєстровані виконавчими комітетамивідповідних Рад народних депутатів. Оріани громадського самоврядування не є підпорядкованими місцевим Радам,виконкомам, отже, останні не можуть керувати їх діяльністю. Функціонування органів територіальної самоорганізації громадян розширюєсоціальну основу місцевого самоврядування, забезпечує умови для реалізаціїгромадянами їх конституційних прав на участь в управлінні державними ігромадськими справами. Поняття демократії включає до свого змісту поряд з представницькимбезпосереднє народовладдя. Формою безпосереднього волевиявлення населення ємісцеві референдуми (народне голосування), які проводяться за рішенням Раднародних депутатів в межах їх компетенції на підвідомчій Радам території.Рішення, прийняте референдумом, є обов'язковим для виконання відповідноюРадою, підприємствами (об'єднаннями), організаціями та установами,громадянами, якщо воно не суперечить закону (ст. 54). Порядок проведеннямісцевих референдумів визначається Законом України від 3 липня 1991 р. «Провсеукраїнський та місцеві референдуми». До форм прямої демократії належать також збори (сходи) громадян за місцемпроживання (ст. 55). Вони скликаються головою Ради або виконкомом, органамитериторіальної самоорганізації громадян для обговорення найважливішихпитань, що стосуються інтересів громадян, висування кандидатів у депутатиРад народних депутатів, формування органів місцевого самоврядування таінших питань місцевого життя. Пропозиції про скликання загальних зборів(сходів) громадян можуть вносити громадяни, депутати, постійні комісіїмісцевої Ради, депутатські групи, трудові колективи, громадськіорганізації. Коли скликання загальних зборів є неможливим, можутьскликатися збори (сходи) представників громадян населених пунктів,мікрорайонів, житлових комплексів, вулиць, кварталів та іншихтериторіальних одиниць. Норми представництва на них визначаються органом,якому належить право скликання зборів громадян. Повноваження, порядокскликання і проведення загальних зборів (сходів) громадян визначаєтьсяПоложенням про загальні збори (сходи) громадян за місцем їх проживання вУкраїні. Основною ж ланкою в системі місцевого самоврядування є сільські, селищні,міські Ради народних депутатів, котрі на своїй території об'єднують ікоординують діяльність усіх інших ланок місцевого самоврядування (ст. 2).Система місцевого самоврядування на територіальному рівні становить певнуцілісність зі спільними основними завданнями і метою максимально можливогозадоволення інтересів людини. Реалізуючи спільні завдання, елементи системивиконують і свої специфічні функції. Список використаної літератури:1.Конституція (Осноаний Закон)України:Текст із змінами і доповненнямистаном на 20 квітня 1993 року.Львів,1993 рік2.Правознавство/За ред. Михайла Настюка.- Львів:Світ,1994.-271с.3.Рабінович П.М., Шмельова Г.Г. Загальна теорія права і держави: навчальнийпосібник.К.,1993
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления) iconМісцеві органи самоврядування
Місцеве самоврядування є органічним поєднанням форм представницької І безпосередньої демократії, тобто систему самоврядування становлять...
Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления) iconРеферат на тему: Місцеві органи самоврядування
Місцеве самоврядування є органічним поєднанням форм представницької І безпосередньої демократії, тобто систему самоврядування становлять...
Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления) iconРеферат на тему: Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні
Цим об'єктом є саме система місцевого самоврядування, яка відповідно до ст. 5 Закону України про місцеве самоврядування включає територіальну...
Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления) iconРеформа местного самоуправления: достижения и проблемы Талалаев Н. В. Соискатель миу правовое регулирование местного самоуправления в российской федерации: нужны новые импульсы
Коплен большой опыт в данной сфере. Начиная с ХVII в создаются и действуют различные местные органы и представители центра на местах....
Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления) iconРеформа местного самоуправления: достижения и проблемы Талалаев Н. В. Соискатель миу правовое регулирование местного самоуправления в российской федерации: нужны новые импульсы
Коплен большой опыт в данной сфере. Начиная с ХVII в создаются и действуют различные местные органы и представители центра на местах....
Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления) iconМестные бюджеты. Гарантии, обеспечивающие самостоятельность местного самоуправления Адыгейский государственный университет Контрольная работа по предмету: Муниципальное право тема: Местные бюджеты
Местные бюджеты. Гарантии, обеспечивающие самостоятельность местного самоуправления
Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления) iconОргани учнівського самоврядування
Органи колективу — органи з виборних або уповноважених осіб, яким члени колективу доручають спільно планувати громадські справи,...
Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления) iconЗакон о порядке рассмотрения обращений
Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается...
Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления) iconЗакон республики татарстан
Российской Федерации и Республики Татарстан наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (далее...
Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления) iconМестного самоуправления. Формы, органы и должностные лица местного самоуправления
Основы местного самоуправления: правовые, материальные, финансовые и территориальные
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы