Організація обліку поточних зобов’язань icon

Організація обліку поточних зобов’язаньНазваниеОрганізація обліку поточних зобов’язань
страница1/3
Дата конвертации06.07.2012
Размер329,7 Kb.
ТипРеферат
  1   2   3
Організація обліку поточних зобов’язань


Організація обліку поточних зобов’язань


Зміст:
Вступ 3
1. Поняття та класифікація зобов’язань 4
1.1. Поняття про зобов’язання 4
1.2. Класифікація зобов’язань: 4
1.2.1. Довгострокові зобов'язання 5
1.2.2. Поточні зобов'язання . 5
1.2.3. Забезпечення 5
1.2.4. Непередбачені зобов'язання . 5
1.2.5. Доходи майбутніх періодів . 6
2. Поточні зобов'язання 7
2.1. Поняття про поточні зобов’язання 7
2.2. Класифікація поточних зобов’язань: 7
2.2.1. Короткострокові кредити банків . 8
2.2.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 10
2.2.3. Облік розрахунків по податках і платежах . 13
2.2.3.1 Податок на прибуток . 14
2.2.3.2 Податок на додану вартість . 15
2.2.3.3 Акцизний збір 16
2.2.3.4 Прибутковий податок 16
2.2.4. Кредиторська заборгованість за розрахунками . 18
2.2.4.1 Поточні зобов'язання за одержаними авансами . 19
2.2.4.2 Поточні зобов'язання з розрахунків з бюджетом . 19
2.2.4.3 Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів 22
2.2.4.4 Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 22
2.2.4.5 Поточні зобов'язання за розрахунками з внутрішніх розрахунків. 26
Висновки 28
Список використаної літератури . 29
Вступ
Зобов'язання, що відображаються в бухгалтерському обліку, мають юридичний та економічний зміст. Як юридична категорія господарське зобов'язання – це господарські відносини, що регулюються правом. В силу цих відносин одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення господарських операцій: передачі майна, виконання робіт, надання послуг тощо, а інша сторона зобов'язана виконувати вимоги щодо предмету зобов'язання і має при цьому право вимагати відповідну винагороду - сплату грошей, зустрічні послуги тощо.
На сьогоднішньому етапі розвитку підприємницької діяльності роль бухгалтера не зводиться тільки до чіткого виконання інструкцій і вказівок. Законом України ″Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні″ бухгалтеру надається широке поле для професійної творчості, розвитку його професійної думки. Я обрав тему для курсової роботи ″Облік поточних зобов’язань″ тому що для мене, як майбутнього бухгалтера, вона має дуже велике значення. Бухгалтер веде облік операцій що відбуваються на підприємстві і як на мій розсуд найважливішою частиною обліку є облік саме поточних зобов’язань, тому що неможливе існування підприємства в якого не було б поточних зобов’язань і бухгалтер обов’язково повинен вміти вести їх облік.
На будь-якому підприємстві незалежно від напрямку діяльності існують зобов’язання підприємства перед поставщиками, підрядчиками, працівниками, за короткострокові та довгострокові кредити, учасниками та ін. - всі ці зобов’язання є поточними.
До поточних активів належать грошові кошти та інші ресурси щодо яких можна вважати, що вони будуть перетворені на (продані за) грошові кошти чи використані протягом року з дати складання бухгалтерського балансу або протягом нормального операційного циклу підприємства (із двох термінів обирають довший).
Статті включаються до поточних зобов'язань, якщо вони оплачуються на вимогу кредитора, або якщо очікується, що вони будуть ліквідовані протягом одного року.
Для себе за мету написання даної курсової роботи я поставив глибоке вивчення термінів пов’язаних з поточними зобов’язаннями, вивчення рахунків на яких проводиться облік поточних зобов’язань, запам’ятати основні бухгалтерські проводки з обліку поточних зобов’язань підприємства.
В курсовій я докладно розглянув облік товарних і нетоварних операцій та облік розрахунків з оплати праці.
Щоб краще зрозуміти зміст, в роботі показані таблиці з господарськими операціями що відносяться до поточних зобов’язань, бухгалтерські проводки по цим операціям та приклади
При написанні курсової роботи я використовував літературу різних авторів та деякі Інтернет посилання з бухгалтерського обліку які показані у списку використаної літератури.
1. Поняття та класифікація зобов’язань
1.1. Поняття про зобов’язання
Зобов'язання (Liabilities) – заборгованість підприємства, що виникає внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють економічні вигоди.
Зобов'язання визнають, якщо його оцінку можна достовірно визначити та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.
Погашення зобов'язання можна здійснювати шляхом: сплати кредиторові грошових коштів; відвантаження готової продукції, товарів або надання послуг у рахунок отриманого авансу від покупця або в порядку заліку заборгованості; переведення зобов'язань у корпоративні права, які належать кредитору (елементи капіталу) тощо.
У кожному разі погашення зобов'язання пов'язано з вибуттям активів, а отже, зі зменшенням майбутніх економічних вигод у результаті вибуття ресурсів підприємства.
Іноді погашення одного зобов'язання призводить до виникнення іншого. Наприклад: постачальникові, перед яким виникла кредиторська заборгованість, виписують вексель. У цьому разі одне зобов'язання (кредиторська заборгованість) замінюється іншим (зобов'язанням за виданим векселем). Однак остаточне погашення зобов'язання пов'язано з вибуттям у майбутньому ресурсів (активів) підприємств, тобто зі зменшенням майбутніх економічних вигод.
Значна частина зобов'язань підприємства виникає під час нарахування витрат. Підприємство нараховує витрати і у відповідних сумах одночасно повинно визнати зобов'язання. Зобов'язання за рахунками зі сплати податків, обов'язкових платежів, заробітної плати, створення забезпечень – все це є типові приклади визнання зобов'язань разом із нарахуванням витрат. У разі нарахування фінансових витрат, що належать до звітного періоду та підлягають сплаті у наступних періодах, виникає зобов'язання щодо нарахованих відсотків.
Відсутність на дату складання фінансової звітності достатніх умов для визнання тих зобов'язань, які обліковувалися раніше на балансі підприємства, означає необхідність їх списання з одночасним визнанням доходів звітного періоду (тобто зобов'язання не підлягає погашенню).
1.2. Класифікація зобов’язань:
Для бухгалтерського обліку зобов'язання поділяють на:
- довгострокові зобов'язання;
- поточні зобов'язання;
- забезпечення;
- непередбачені зобов'язання;
- доходи майбутніх періодів.
1.2.1. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові зобов'язання (Long-term Liabilities) – зобов'язання, які повинні бути погашені впродовж більш як дванадцять місяців або впродовж періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить більш як дванадцять місяців. До довгострокових зобов'язань належать: довгострокові кредити банків; інші довгострокові фінансові зобов'язання; відстрочені податкові зобов'язання; інші довгострокові зобов'язання.
Довгострокові зобов'язання, на які нараховують відсотки, відображають у Балансі за їхньою теперішньою вартістю.
1.2.2. Поточні зобов'язання
Поточні зобов'язання (Current Liabilities) – зобов'язання, які будуть погашені впродовж операційного циклу підприємства або повинні бути погашенні впродовж дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.
До поточних зобов'язань належать: короткострокові кредити банків; поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; короткострокові векселі видані; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточна заборгованість за розрахунками (з отриманих авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, з внутрішніх розрахунків); інші поточні зобов'язання. Поточні зобов'язання відображають у Балансі за сумою погашення .
1.2.3. Забезпечення
Особливим видом зобов'язань є забезпечення, які не мають чітко визначеного терміну та суми погашення на дату балансу. Оцінку забезпечень здійснюють на основі лише попередніх розрахунків. Період нарахування забезпечень зазвичай обмежують дванадцятьма місяцями. Наприкінці року невикористані забезпечення корегують шляхом донарахування.
Забезпечення створюють на відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на: виплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов'язань; реструктуризацію; виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо. Треба мати на увазі, що заборонено створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.
Обтяжливий контракт (Onerous Contract) – контракт, витрати (яких не можна уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від нього.
1.2.4. Непередбачені зобов'язання
Особливу групу зобов'язань становлять ті категорії, які обліковують за Балансом, але є дуже важливими позиціями з погляду оцінки впливу потенційних наслідків певних подій на перспективи розвитку підприємства. Серед них потрібно виділити, головним чином, непередбачені зобов'язання.
Непередбачене зобов'язання (Contingent Liabilities) – це:
- зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю;
або
- теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити.
1.2.5. Доходи майбутніх періодів
Доходи майбутніх періодів (Deferred Revenues, Unearned Revenues) – це доходи, отримані у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах. У поточному періоді такі доходи визнають як особливий вид зобов'язань.
До доходів майбутніх періодів належать, зокрема, доходи у вигляді отриманих авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.
У Балансі за визначеною П(С)БО 2 "Баланс" формою зобов'язання подано за такими розділами Пасиву:
II. Забезпечення наступних витрат і платежів.
III. Довгострокові зобов'язання.
IV. Поточні зобов'язання.
V. Доходи майбутніх періодів.
2. Поточні зобов'язання
2.1. Поняття про поточні зобов’язання
Поточні зобов'язання (Current Liabilities) – зобов'язання, які будуть погашені впродовж операційного циклу підприємства або повинні бути погашені впродовж дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.
Поточне зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу у звітному періоді.
2.2. Класифікація поточних зобов’язань:
Поточні зобов'язання включають:
- короткострокові кредити банків;
- поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;
- короткострокові векселі видані;
- кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;
- поточну заборгованість за розрахунками:
ü з отриманих авансів;
ü з бюджетом;
ü з позабюджетними фондами;
ü зі страхування;
ü з оплати праці;
ü з учасниками;
ü за розрахунками із внутрішніх розрахунків.
Поточні зобов'язання відображають у ІV розділі "Поточні зобов'язання" Пасиву Балансу за формою, передбаченою у П(С)БО 2 "Баланс" (див. табл. 1)
Таблиця 1
Фрагмент балансу – ІV розділ "Поточні зобов'язання"

Пасив

Код рядка

Зміст статті

ІV. Поточні зобов'язання
   

Короткострокові кредити банків

500

Сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Сума довгострокових зобов'язань, що підлягають погашенню впродовж дванадцяти місяців з дати балансу

Векселі видані

520

Сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт) постачальників, підрядників та інших кредиторів

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями)

Поточна заборгованість за розрахунками з одержаних авансів

540

Сума авансів, отриманих від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг)

Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом

550

Заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства

Поточна заборгованість за розрахунками з позабюджетними фондами

560

Заборгованість за внесками до позабюджетних фондів

Поточна заборгованість за розрахунками зі страхування

570

Заборгованість за відрахуваннями до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників

Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці

580

Заборгованість з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату

Поточна заборгованість за розрахунками з учасниками

590

Заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), яка пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу

Поточна заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

600

Заборгованість підприємства пов'язаним сторонам і кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків

Інша поточна заборгованість

601

Зобов'язання, які не включено до наведених статей

Поточні зобов'язання відображають в Балансі за сумою погашення.
Сума погашення (Settlement Amount) – недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства.
2.2.1. Короткострокові кредити банків
Короткострокові кредити банків (Short-term Bank Loans) – сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.
Короткострокові кредити банки можуть надавати в разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку з витратами виробництва та обігу і не забезпечені надходженням коштів у відповідному періоді.
Відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання", поточні зобов'язання відображаються у Балансі за сумою погашення.
Приклад 1:
02.01.2006 підприємство одержало від банку позику у сумі 50 000 грн. терміном на два місяці під 18% річних. Позику було погашено 01.03.2006.
Визначення суми відсотків:
грн.
Сума погашення позики на дату закінчення кредитного договору становитиме:
50 000 + 750 + 750 = 51 500 грн.
Відображення короткострокового кредиту показано в таблиці 2
Таблиця 2
Відображення отримання та виплати короткострокового кредиту

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума

Дебет

Кредит

1

Отримання і зарахування кредиту на рахунки в банках підприємства ­позичальника

311 "Поточні рахунки в національні
валюті"

601 "Короткострокові кредити в національній
валюті"

50000

2

Нарахування відсотків за кредити (ця сума включається до валових витрат)

951 "Відсотки за
кредит"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

1500

3

Погашення кредиторської заборгованості підприємством за короткостроковий кредит

601 "Короткострокові кредити в національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"  

51500
  1   2   3
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Організація обліку поточних зобов’язань iconВиди зобов’язань в цивільному законодавстві”
В силу зобов'язання одна особа (борж­ник) зобов'язана вчинити на користь ін­шої особи (кредитора) певну дію, як-от
Організація обліку поточних зобов’язань iconПроблеми правового регулювання та організації виконання податкових зобов’язань платників
Підтвердженням таких вимог є тимчасове призупинення реструктуризації і списання боргових зобов’язань платників податків та надання...
Організація обліку поточних зобов’язань iconТема: загальне вчення про зобов’язання. Договори. Окремі види договорів та позадоговірних зобов’язань

Організація обліку поточних зобов’язань iconКурсова робота
Серед зобов'язань, що складають особливу частину зобов'язального права, основне місце належить договірним зобов'язанням. Цивільне...
Організація обліку поточних зобов’язань iconКурсова робота
Серед зобов'язань, що складають особливу частину зобов'язального права, основне місце належить договірним зобов'язанням. Цивільне...
Організація обліку поточних зобов’язань iconКурсова робота
Серед зобов'язань, що складають особливу частину зобов'язального права, основне місце належить договірним зобов'язанням. Цивільне...
Організація обліку поточних зобов’язань icon"Правове регулювання договору поставки"
Серед зобов'язань, що складають особливу частину зобов'язального права, основне місце належить договірним зобов'язанням. Цивільне...
Організація обліку поточних зобов’язань iconТеорія обліку та організація облікової діяльності
Курс теорії бухгалтерського обліку: побудова, складові частини, зв’язок з іншими дисциплінами
Організація обліку поточних зобов’язань iconРішення про випуск та встановлення продажної вартості казначейських зобов’язань приймається Міністерством фінансів України. Ощадний сертифікат
В україні випускаються й знаходяться в обігу такі види цінних паперів (ЦП): акції, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати,...
Організація обліку поточних зобов’язань iconАналіз динаміки та структури зобов’язань підприємства пвк №76

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы