Сша вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США icon

Сша вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система СШАНазваниеСша вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США
Дата конвертации01.07.2012
Размер79,9 Kb.
ТипРеферат
Вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США


Вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США


Другу групу англо-американського типу правової системи очолюють США. Зазнавши значного впливу англійського права, ця країна є цілком самостійною у правовому відношенні. Пра­вова «незалежність» Сполучених Штатів Америки почала скла­датися ще в XVIII ст., за часів боротьби за незалежність. Тоді загострилася боротьба між прихильниками загального права і послідовниками кодификації, початок якій було покладено в Новому Орлеані створенням кодексів, насамперед Цивільного (1808 p.).

Проте сам по собі процес правової «незалежності» держав, що входять до системи англо-американського права, ще не озна­чає «залишення» ними сформованого типу правової системи. У 1840 p. у Техасі та у 1850 р. у Каліфорнії, а згодом і в усіх штатах (за винятком Нового Орлеану/Луїзіана/), відбулося при­стосування англійського загального права до місцевих умов. Так, у Каліфорнії поширеним є прецедентне право, але закони коди­фіковані за аналогією з кодификацією в країнах романо-германського права. Право Луїзіані створювалося під впливом фран­цузького права, Каліфорнії — іспанського права, більшість же штатів орієнтувалися на англійську правову систему. В них за основу було взято загальне право, сформоване в Англії до 1776 p., тобто до проголошення незалежності США.

За своєю структурою сучасне право США не відрізняється від права Англії. Воно диференціюється на загальне право і право справедливості, формується судовою практикою у вигляді преце­дентів. Процесуальне право превалює над матеріальним. Джере­лами права є судовий прецедент, закон, правова доктрина, роз­роблена окремими суддями і суддівськими корпораціями. Як правило, доктрина утверджує високу роль суду в здійсненні конт­ролю за конституційністю законів, при тлумаченні прецедентів. Як в Англії, так і в США зберігають своє значення суди справе­дливості, які існують у 10 штатах. У разі відсутності в загально­му праві способів для вирішення питання вони керуються правом справедливості (не доходячи до створення прецеденту).

Специфічні риси американської правової системи (у порівнянні з англійською)

1. При визнанні прецеденту — судового і адміністративного — як основного джерела права законодавство має більшу питому вагу в США, ніж в Англії. Це деякою мірою є наслідком: а) наявності в США федеральної конституції і конституцій штатів; б) відсут­ності в Англії писаної конституції.

2. За територією поширення закони поділені на загально федеральні та закони штатів. Особливе місце серед федеральних за­конів посідає Конституція США. За 200 з лишком років США першими у світі створили систему антимонопольних законів. У її формуванні брали участь усі гілки влади. Ця система виявила­ся ефективною. Вона сприяла збереженню і розвитку конкурен­ції і послужила зразком для багатьох інших країн.

Поряд із наявністю єдиного федерального права в деяких сферах, що підпадають під виключну компетенцію федеральної законодавчої влади (наприклад, федеральний патентний закон або закон про фабричні марки), особливу роль відіграють права штатів. Штати наділені широкою компетенцією у створенні влас­ного законодавства і системи прецедентного права. Законодавча компетенція активно використовується ними, особливо в тих випадках, коли відсутній федеральний закон (наприклад, зако­нами штатів регулюються порядок розлучення, використання майна, види покарань). Штат не можуть приймати лише ті нор­ми, що суперечать федеральним нормам, проте вони мають пра­во їх доповнювати та вдосконалювати. Розбіжності в законодав­стві між штатами (50 штатів із своїм законодавством і безліччю прецедентів) роблять правову систему США заплутаною, важкодоступною для пошуку необхідної норми.

3. Своєрідність американського права, як і англійського, по­лягає у тому, що в законах відтворюються норми, сформовані судовою практикою. Норми, вироблені законодавцем, входять до системи американського права лише після їх кількаразового за­стосування і роз'яснення судами, коли виникає можливість по­силатися не на самі норми, а на судові рішення, прийняті на їх основі. Відомий компаративіст Рене Давид підкреслює цю особ­ливість такими словами: «Якщо немає прецедентів, американсь­кий юрист охоче скаже: «З цього питання право мовчить» — навіть якщо існує цілком очевидна норма закону, що стосується даного питання».

Високе місце судового прецеденту в ієрархії джерел амери­канського права і законодавства США визначається низкою чин­ників. По-перше, Верховний суд США є одним з інтерпретато­рів тексту федеральної Конституції внаслідок належного йому права конституційного нагляду (в США немає спеціального конституційного суду). По-друге, Конституція містить положення загального і невизначеного характеру, що потребують конкре­тизації, яку здійснюють у формі судового тлумачення їх змісту в зв'язку з виникаючими конкретними казусами. По-третє, зако­нодавець відчуває ускладнення при регулюванні суспільних від­носин, яке лише в загальному вигляді «позначено» у Конститу­ції. Тому в збірниках рішень Верховного суду США містяться тлумачення і визначення майже всіх аспектів діяльності федераль­ної законодавчої влади.

4. На відміну від англійського права американське має більш вільну дію правила прецеденту. Якщо Апеляційний суд і Палата лордів Великої Британії пов'язані власним прецедентом, то Вер­ховний суд США і верховні суди штатів не вважають себе зобо­в'язаними власними прецедентами. Це надає їм змогу в будь-який момент поміняти свою практику, пристосуватися до умов, що змінилися, мати свободу у винесенні вироку. Верховний суд США, верховні суди штатів можуть відмовитися і від прецеден­ту конституційного тлумачення.

5. Зросла роль таких форм систематизації права, як кодификація і консолідація. Спільні для всіх штатів норми, які стосу­ються різних галузей права, об'єднані у Звід законів (складаєть­ся із 50 розділів, кожний із яких присвячений певної галузі пра­ва або значному правовому інституту). Він доповнений додатками, що містять особливості регулювання кожного штату. Звід зако­нів США перевидається кожні шість років з метою відновлення. Доповнюється новими законами, прийнятими Конгресом, а та­кож змінами, внесеними до його розділів і параграфів. У кількох штатах є цивільні кодекси, у 25 — цивільно-процесуальні, у всіх штатах — кримінальні, у деяких — кримінально-процесуальні. На відміну від романс-германського типу правової системи, де кодекси створюються як основа для вироблення і розвитку но­вого права, у США на загально федеральному рівні відбувається, власне кажучи, консолідація прецедентів, а не створення нових норм.

6. З метою впровадження однаковості у правове регулюван­ня важливих сторін громадського життя федерації створюються типові закони (кодекси) для штатів, їх проекти готуються Загаль­нонаціональною комісією представників усіх штатів разом з Американським інститутом права та Американською асоціацією юристів і затверджуються офіційно штатом. Так, Торговий ко­декс (розроблений у 1952 p., переглянутий у 1958 і 1963 pp.) прийнятий майже у всіх штатах.

З початку XIX ст. здійснюється політика зближення зако­нодавства штатів. У 1892 p. було утворено Національну конфе­ренцію Комісії з єдиних законів штатів. У 1923 p. створено Аме­риканський інститут права, який розробив декілька проектів примірних кодексів, у тому числі Примірний ЦК 1962 p. Аме­риканський інститут права періодично видає багатотомне ви­дання «Обновлений виклад права», в якому в систематизованому вигляді викладаються норми американського права у різ­них галузях. Особлива увага приділяється питанням, які регу­люються не законодавством, а загальним правом.

7. Судова влада має велике значення і наділена широким обся­гом компетенції. Роль суду є настільки значною, що навіть дер­жавну систему називають «правлінням суддів», а американську націю — найсильнішою до судового позову. В деяких випадках суди федерації та окремих штатів вирішують спори, що потре­бують політичної оцінки і розв'язання на рівні загальнодержав­них інтересів.

8. Суди штатів здійснюють юрисдикцію незалежно один від одного. Нерідкими є випадки, коли суди штатів приймають в аналогічних справах різні рішення, іноді протилежні. Остання обставина призводить до колізії між рішеннями судів штатів і федеральних судів, яким підвідомчі певні категорії справ. Про­те, керуючись принципом конституційної спільності штатів, американські юристи прагнуть ураховувати рішення, раніше прийняті в інших штатах, особливо в тих випадках, коли в праві свого штату відсутній відповідний прецедент.

9. Інститут присяжних зберіг у США більше значення, ніж в Англії, де скорочена юрисдикція присяжних і вони поставлені у більшу залежність від судів, ніж це було раніше. Втручання ін­ституту присяжних у США передбачено VII поправкою до Кон­ституції. Громадянин має право вимагати, щоб його справа роз­глядалася присяжними, якщо ціна позову перевищує 20 доларів.

10. Конституційний контроль здійснюється загальними суда­ми — федерації та штатів (чого немає в Англії). Це підкреслює особливу роль судів у США. Верховний суд федерації, верховні суди штатів можуть визнати відповідно той чи інший федераль­ний закон або закон штату неконституційним. Про неконститу­ційність закону може заявити будь-яка сторона при розгляді кримінальної, цивільної та іншої справи в суді загальної юрис­дикції. Деякі суди штатів мають навіть більшу владу в судовому контролі, ніж федеральні суди. Це стосується тих судів, на які не поширюються закріплені в Конституції США обмеження щодо прецедентів і правових спорів, що підлягають їх контролю (хоча багато хто з них мають такі обмеження у власних конституціях).

Якщо суд визнає закон неконституційним і справа дійде до Верховного суду федерації, рішення останнього з питання про конституційність закону є обов'язковим для всіх судів. У разі визнання закону неконституційним він не вилучається, залиша­ється у зводах законів, проте не застосовується судами та адміні­стративними органами держави. Неконституційний закон по­збавляється судового захисту. Тобто, формально діючи, він по суті втрачає юридичну силу. Судові рішення, визнані невідпо­відними конституційній нормі, анулюються.

Правило конституційного контролю судами є характерним не тільки для США, а й для Індії, Австралії та інших країн, за винятком Великої Британії.

11. Судова влада має меншу централізацію в США, ніж в Анг­лії. Співвідношення судів федерації і судів штатів таке: суди штатів мають абсолютну компетенцію, а до федеральних судів можна звертатися лише у разі, коли Конституцією США або законом Конгресу ці суди визнані компетентними. Близько 95 % справ розглядаються виключно судами штатів.

Судова система США

Федеральні суди:

Загального права

Спеціальні

Діють як окружні — у 94 окру­гах. Кожен окружний суд має у своєму складі від 2 до 28 суд­дів. Розглядають справи, що стосуються федеральних питань (на основі федеральних законів і Конституції США). Федераль­ні судді призначаються Пре­зидентом довічно, їх рішення можна опротестувати в 12 регі­ональних апеляційних, а рішен­ня апеляційних судів — у Вер­ховному суді США (складаєть­ся з 9 суддів)

Розглядають податкові, митні, патентні та інші справи. Суд з позовів розглядає виключно претензії до федерального уря­ду. Податковий суд розглядає справи про федеральні подат­ки. Суд з питань міжнародної торгівлі розглядає цивільні справи, пов'язані з тарифними і торговими договорами. Існує система судів з питань банкрут­ства та ін.

Судова система штату

В одних штатах вона двоступінчаста, в інших – триступінчаста. У більшості штатів судову систему очолює Верховний суд штату, який може створювати ще й спеціальні суди штатів (у справах неповнолітніх, у справах спадкування, сільські суди, поліцейські суди та ін.) Верховний суд штату обирається населенням або призначається губернатором зазгодою сенату штату. Як правило, він займається розглядом апеляцій на рішення нижчих судів. Подібно до Верховного суду США верховні суди штатів володіють і правом конституційного нагляду. Вони можуть скасувати будь-якийзакон штату, піддати ревізії конституцію штату, визнати недійсним будь-який розділ конституції штату на підставі ведення його суперечності федеральній конституції.

Судами первинної юрисдикції в штаті є оркужні суди: розглядають справи з участю пресяжних засідателів, мають апеляційну юриздикцію щодорішень вищих судів (одноособомі мирові судді, поліцейські суди, муніципальні суди).

У деяких штатах є суди обмеженої юрисдикції: розглядають справи про нечисленні злочини. Ці суди іменуються муніципальними, поліцейськими.


Загальна схема судової системи США
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Сша вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США iconГеографічне положення, природний потенціал, населення США
Через них США здійснюють вплив на економіку І політику інших країн. Сша є вирішальною силою нато. Перетворення США на наймогутнішу...
Сша вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США iconРеферат на тему: Географічне положення
Через них США здійснюють вплив на економіку І політику інших країн. Сша є вирішальною силою нато. Перетворення США на наймогутнішу...
Сша вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США iconИстория зарождения и развития федеральной резервной системы США
Кредитная система США представляет собой совокупность государственных и частных кредитных институтов. Ее основным государственно-монополистическим...
Сша вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США iconПроблема рабства в США
Косарев Б. М. Некоторые вопросы экономического развития США первойполовины xixвека // Основные проблемы истории США в американскойисториографии....
Сша вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США iconСша в 1918-1939 pp
Національне багатство США в роки війни зросло більш як у 2,5 рази. З боржника європейських країн США стали їх кредитором. Борг європейських...
Сша вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США iconКонтрольная работа современная политическая система США
По роду своей деятельности нашей организации “Фемида” приходится работать с законодательством США. Трудности освоения норм американского...
Сша вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США iconВ Україні” Мета та вартість проекту
Сша, з яких 32 млн дол сша, або 71 витрат передбачалося здійснити за рахунок позики та 13 млн дол сша, або 29 витрат за рахунок внутрішніх...
Сша вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США iconАнализ внешней торговли США в 1990-1997 гг
Ввп США практически редко превышает 10% (в европейских странах этот показатель в 2-3 раза выше). Сша имеют огромный внутренний рынок....
Сша вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США iconСша, национальный долг США
На февраль 2006 государственный долг США составлял $8,3 триллионов или 64,8 ввп
Сша вплив англійського права на становлення правової системи США. Судова система США iconСодержание: История зарождения Федеральной резервной системы США совет управляющих Федеральные резервные банки Банки-члены фрс федеральный комитет по операциям
Кредитная система США представляет собой совокупность государственных и частных кредитных институтов. Ее основным государственно-монополистическим...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы