Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні icon

Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україніНазваниеТема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні
Дата конвертации29.06.2012
Размер316,78 Kb.
ТипДокументы

ЗМІСТ

1. ВСТУП

2. Тема 1. РЕЛІГІЯ: ЗМІСТ, ПОХОДЖЕННЯ, ФУНКЦІЇ

3. Тема 2, ч.І. НАЙПОШИРЕНІШІ РЕЛІПЇ СВІТУ

4. Тема 2, ч. 2. ХРИСТИЯНСТВО

5. Тема З УТВЕРДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В УКРАЇНІ

6. Тема 4 УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА

7. Тема 5 УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

ВСТУП.

Вивчення курсу "Релігієзнавства" має на меті донести студентам знан­ня з історії та теорії релігії, дати розуміння феномену релігії, її походження, основних історичних форм, визначальних положень найвпливовіших поло­жень релігій світу, їх основних течій, видатних пам'яток релігійної літератури. Програма курсу включає велике коло питань з історії та сучасного розвитку релігії в Україні, особливостей становлення традицій та звичаїв, багатої куль­тової обрядовості українського народу, їх впливу на самобутній характер українського християнства.

Завдання дисципліни, що введена як обов'язкова в українській вищій школі: забезпечення правильного орієнтування в складних питаннях релігій­но-церковного життя, вміння практично вирішувати проблеми на основі кон­ституційно-правових норм свободи совісті. Значення загальнолюдських норм моральності, багатої духовної спадщини, втілених в релігійних вченнях, розу­міння механізму складання зв'язків релігії з різними суспільними структурами стане запорукою гуманності, терпимості до інакомислячих, глибшого розумін­ня духовного світу релігійної людини /80%-сучасного населення - віруючі /, її почуттів та роздумів.

Курс "Релігієзнавства" в системі гуманітарної освіти вузу націлений, передовсім, на підвищення морального рівня молоді, вироблення системи ви­соких духовних цінностей, що сприяє досягненню міжконфесійної злагоди. громадянського спокою і миру в суспільстві.

Тема 1. РЕЛІГІЯ: ЗМІСТ, ПОХОДЖЕННЯ, ФУНКЦІЇ.

ПЛАН:

1. Сутність і походження релігії.

2. Структура і функції релігії.

3. Первісні форми релігійних вірувань.

4. Стародавні релігії світу.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Походження та соціальна роль релігії.

2. Основні релігієзнавчі концепції .

3. Зв'язок релігії з мораллю, політикою, мистецтвом.

4. Первісні форми релігії: тотемізм, анімізм, магія, фетишизм.

5. Особливості релігій Стародавнього Сходу: Дворіччя, Єгипту.

6. Давньоіндійські релігії.

7. Релігійно-етичні вчення Стародавнього Китаю.

8. Антична міфологія.

9. Стародавні пам'ятки релігійної літератури: Рігведа, Трипітака, Аве­ста.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Артамонов С.Д. Литература Древнего мира,- М.,1983.

2. Алаєв Г.Є., Горбань О.В., Мєшков В.М. Лекції з релігієзнавства.-К,199б.

3. Антоненко В.Г. Искусство й религия .- К.,1960.

4. Васильєв И.А. История религий народов Востока.-М.,1986.

5. Культура.Искусство.Религия.-Л., 1990.

6. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство.-К.,1998.

7. Крьівелев И.А. История религии.-Т.1,2.-М.,1972.

8. Кун Н.А. Легендьі й мифьі древней Греции.-М.,1989.

9. Мифьі народов мира. Под ред. Токарева С.А.- т. 1,2.-М.,1986.

10. Поззия й проза Древнего Востока.-М.,1973.

11. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любимцева 0.0. Географія релігій.-К., 1999.

12. Религия в истории й культуре. Учебное пособие.-М.1998.

13. Токарев С.А. Религия в истории народов мира.-М.1986.

14. Тенесе.Культура й религия.-М.,1977.

15. Шарден П.Т. Феномен человека -М.,1987.

16. Угринович Д.М. Искусство й религия -М.,1982.

17. Зпос о Гильгамеше. / "О все видевшем"/-М.-Л.,1961.

Перше питання розкриваємо за таким планом :

- зміст і походження поняття "релігія",

- феномен релігії - найдавнішої форми людської свідомості, однієї із форм відображення та пізнання світу,

- джерела та корені релігії,

- основні релігієзнавчі концепції,

- зв'язок релігії з іншими формами духовного життя-мораллю, полі­ тикою, правом, наукою, мистецтвом.

У другому питанні аналізуємо:

- структуру релігії, її основні елементи :релігійну свідомість / релі­гійна психологія та ідеологія/, релігійні почуття, релігійний культ /обряди ритуали, жертвоприношення, молитви тощо/, релігійні ор­ганізації, їх завдання та роль,

- основні функції релігії: ілюзорно -компенсаторна, світоглядна, ре­гулятивна, оцінно-нормативна, комунікативна, інтегративна.

У третьому питанні висвітлюємо:

- особливості формування найдавніших форм релігійних вірувань:

тотемізму, анімізму, магії, фетишизму,

- племінні та землеробські культи,

- міфологічний характер первісного світогляду,

- синкретичний зв'язок первісних релігій із мистецтвом.

У четвертому питанні основну увагу акцентуємо на таких проблемах:

- характерні риси найдавніших релігій Стародавнього Сходу: Дво­річчя, Єгипту; їх роль в умовах деспотії, найпоширеніші культи, обряди, сакральне мистецтво, міфологія, література.

- давньоіндійські релігійні вчення-брахманізм, індуїзм, ведична літе­ратура, міфологія, культи, обряди, мистецтво,

- характерні риси язицьких релігій стародавньої Греції та Риму, ос­новні божества та культи, міфологія, мистецтво.

- роль стародавніх релігій у процесі становлення пізніх національних релігій та написанні "священних" книг.

Тема 2, ч.І. НАЙПОШИРЕНІШІ РЕЛІГІЇ. СВІТУ


ПЛАН:

1. Буддизм.

2. Іудаїзм.

3. Іслам.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 • Історія виникнення та характерні риси буддизму.

2. Священні книги та основні культи буддизму.

3. Визначальні принципи та норми ісламського віровчення.

4. Коран- “священне писання” ісламу.

5. Іудаїзм : історія та сучасне становище.

6. Талмуд- священна книга іудаїзму.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Алаєв Г.Є., Горбань О.В., Мєшков В.М. Лекції з релігієзнавства.-К,1996.

2. Библейский словарь// Зрик Нюстрем.-Торонто.1985.

3. Буддизм: Словарь.-М., 1992.

4. Буддизм: история й культура.-М.,1989.

5. Васильєв И.А. История религий народов Востока.-М.,1986.

6. Гелей Г.Біблійний довідник.Торонто.1985.

7. Журавский Л.В. Христианство й ислам . –М.,1990.

8. Ерасов Б.С Культура, религия й цивилизация на Востоке.-М.,1990.

9. Ислам:Краткий справочник.-М.,1986.

10. Ислам в истории народов Востока.-М.,1981.

11. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любицева 0.0. Географія релігій.-К.,1999.

12. Токарев С.А. Религия в истории народов мира.-М.,1982.

13. Яковлев Є.Г.Мистецтво і світові релігії.Навч.посібн.-К,1989.

У першому питанні виділяємо визначальні положення буддизму згідно .наступного плану:

 • історія виникнення

 • та територія поширення буддизму,

 • історія життя засновника віровчення – Сідхартхи, його вчення про

“святі істини”,

- моральні заповіді буддизму, шляхи досягнення вічного блаженства та

абсолютного спокою – нірвани,

 • священна буддійська література /Трипітака/,

 • основні школи та течії буддизму,

 • сакральне мистецтво.

В другому питанні акцентуємо увагу на таких моментах:

 • історія виникнення та територія поширення іудаїзму,

 • історія та зміст “закону Мойсея”, “п’ятикнижжя Мойсея”,

 • міфи та легенди, релігійні культи та свята,

- вчення про єдиного верховного Бога-Яхве, прихід божественного

спасителя - Месію,

 • Талмуд – священна книга іудаїзму, його історія та структура,

 • заповіді Декалога,

 • основні свята та обряди,

 • значення іудаїзму як першооснови християнства та іудейської літе­ратури у

написанні Біблії,

Третє питання висвітлюємо згідно такого плану:

- історія виникнення ісламу, його ідейні передумови,

- вчення про Мухамеда і Алі, верховного бога-Аллаха,

- Коран, його визначальні положення, закон Шаріату,

- поняття "ісламського фундаменталізму",

- релігійна обрядовість, основні свята та культи, вимови та приписи.

- сакральне мистецтво мусульман, культова архітектура,

Тема 2, ч.2. ХРИСТИЯНСТВО.

ПЛАН:

1. Історичні та ідейні джерела.

2. Священні книги християн. Структура Біблії.

3. Розкол християнства. Східне і Західне християнство, особ­ливості православ'я та католицизму.

4. Протестантизм та сектантство.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Історія виникнення християнства.

2. Культурно-історичне значення Біблії.

3. Історія розколу християнства на Західне і Східне.

4. Характерні особливості православ'я.

5. Історія та сучасний стан католицизму.

6. Особливості віровчення та церковної організації католицизму.

7. Культова архітектура та сакральне мистецтво православних хри­стиян.

8. Католицизм і мистецтво.

9. Роль католицизму в культурному житті Західної Європи.

ЛІТЕРАТУРА:

І.Алаєв Г.Є., Горбань О.В.. Мєшков В.М Лекції з релігієзнавства.-К, 1996.

2.Гелей Г. Біблійний довідник.-Торонто.1985.

3.Гордиенко Н.С. Современная православная церковь.-Л.,1986.

4.Горекий В.Л. Адвентизм: історія і сучасність.-К.,1987. 5-Григулевич І.Р. Папство. Століття ХХ.-К.,1988.

6.Григулевич І.Р.Инквизиция.-М., 1985.

7.Губман Б.Л. Современная католическая философия: человек й история.-М.,1988.

8.Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство.-К.,1998.

9.Клімовська С.С. Що ти знаєш про Свідків Єгови.- Львів 1998.

10.Крьівелев И.А. Библия: историко-критический анализ.-М., 1985.

11.Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева 0.0. Географія релігій.-К.,1999.

12.Привалов К. Сектьі: досьє страха - М.,1987.

ІЗ.Токарев С.А. Религия в истории народов мира.-М.,1982.

У першому питанні з’ясовуємо:

 • історичні передумови виникнення християнства, його ідейні дже­-

рела, спорідненість з іудаїзмом, вчення про Месію.

- Історія життя та проповідництва Ісуса Христа,

- складний цілях утвердження християнства як офіційної релігії, поширення християнського віровчення в світі,

 • основні положення віровчення,культи, свята, обряди, чесноти,

 • культова архітектура та сакральне мистецтво,

 • роль та значення християнства в житті держав та народів.

Друге питання присвячене аналізу священних книг християн і висвіт­люється згідно наступного плану:

 • історія створення Старого і Нового Заповітів, їх ідейні джерела, ка-­

нонічна і неканонічна література,

 • Біблія, її книги та розділи, чотири Євангелія - від Івана, Матвія, Луки,

Марка,

- біблійні притчі, апокрифи,

- культурно-історична цінність Біблії,

- богослужебна література.

Третє питання розкриваємо за такою схемою:

- історичні передумови розколу християнської'церкви,

 • акт проголошення розколу 1054 року, його ідеологічні причини та наслідки,

 • характерні особливості Східної /православної, грецької та Західної

/католицької, латинської / церкви, їх основні відмінності та розходження,

 • історія та сучасний стан православ'я, особливості церковної органі­зації, символу віри, обрядовості, культового мистецтва,

- історія та сучасний стан католицизму, особливості віровчення, культу, церковної організації. Римська курія, місто-держава Вати-кан,

- роль та значення православ'я і католицизму в історії та культурі європейських народів,

- історія виникнення протестантських церков, Реформація XVI ст., її ідейне спрямування,

- основні течії протестантизму-лютеранство, кальвінізм, англіканст­во,

- історія виникнення та сучасний стан найпоширеніших сект-баптистів, адвентистів, п'ятидесятників, свідків Єгови та ін.

Тема 3. УТВЕРДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В УКРАЇНІ.

ПЛАН:

1. Дохристиянські вірування українського народу. Язичницька міфологія.

2. Історичні шляхи поширення християнства на території України.

3. Хрещення Руси-У країни князем Володимиром.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Давньоукраїнська міфологія.

2. Християнство в Україні до 988 року.

3. Заснування Київської церкви князем Володимиром.

4. Вплив християнства на розвиток культури в Київській Русі.

5. Вплив християнства на розвиток літератури та писемності в Київській державі.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Алаєв Г.Є., Горбань О.В., Мєшков В.М Лекції з релігієзнавства.-К,1996.

2. Історія християнської церкви на Україні.- К.,1992.

3. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство.-К.,1998.

4. Левицький Ю.Коротка історія Київської / української / церкви.- Львів, 1993.

5. Огієнко 1.1. Дохристиянські вірування українського народу.- К.,1992.

6. Огієнко І.І.Українська церква .-К.1993.

7. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любимцева 0.0. Географія релігій.-К.,1999.

8. ПанченкоП.П.Релігійні конфесії в Україні.-К.1993.

9. Паславський І. Між Сходом і Заходом. -Львів. 1994.

10. О.Кость Панас. Історія української церкви.- Львів. 1992.

11. Релігія в духовному житті українського народу. Ред. Мороз О.Х.- К. 1994.

12. Уляновський В.І. Церква в українській державі 1917-20р.р-К,1997.

13. Федорів Ю. Історія церкви в Україні-Торонто. 1990.

15. Ярема В.Дивний світ ікон.-Львів.,1994.


У першому питанні розкриваємо:

- основні принципи язичницької віри давніх українців,

 • зв'язок язичництва з астральними та природними явищами, ритмом

трудового життя, морально-етичними уявленнями,

- найпоширеніші культи та обряди, свята та ритуали,

- пантеон язичницьких богів, язичницька міфологія,

- сакральне мистецтво язичників,

 • значення духовної спадщини язичництва у становленні християн­-

ських культурних цінностей українського народу,

- язичницька обрядовість в українському християнстві, "християнсь­-

ко-язичницький синкретизм”.

У другому питанні акцентуємо увагу на таких положеннях:

 • поширення християнства на території України до 988 року,

- літописний переказ про проповідування св. апостола Андрія в Пів­нічному Причорномор'ї та на берегах Дніпра,

 • історичні відомості про перших християн серед українського народу.

- історичні джерела про перше / Фотієве / хрещення русів бл. 860 р.,

 • поширення християнства за Аскольда та Діра /862-882/, князя Ігоря /913-945/, княгині Ольги/945-969/,Святослава.,

 • значення місіонерської діяльності Кирила і Мефодія, створення слов'янського обряду християнства, старослов'янської церковної мови, богослужебної літератури,

- християнські місії латинського обряду на території України.

Третє питання передбачає висвітлення таких проблем:

- суспільно-історичні та ідеологічні передумови хрещення Русі,

 • вибір Володимиром державної релігії, хрещення Володимира, киян,

- організація Київської церкви, церковна ієрархія,

- розвиток церковного будівництва та сакрального мистецтва,

- поширення писемності, освіти релігійної літератури,

 • суспільно-історичне, міжнародне та культурне значення хрещення Київської держави.


Тема 4. УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА.

ПЛАН:

1 .Національна самобутність Київської /української/ церкви.

2.Рух за незалежність православної /"руської"/ церкви в ХІУ-ХУП ст.

3.Українська православна церква під юрисдикцією московського патріа­рхату.

4.Історія виникнення УАПЦ, її сучасне становище.

5.Становище УПЦ на сучасному етапі.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1 .Самобутній характер Київського християнства.

2.Видатні діячі київської церкви ."Ьіаріон, Клим Смолятич.

3.Релігійна літературна спадщина Київської Русі.

4.Боротьба за незалежну "руську" митрополію в ХГУ-ХУІ ст.

5. Становище української православної церкви після Берестейської Унії 1596 року. Релігійна полеміка.

6.Релігійна та культурна діяльність митрополита Петра Могили.

7-Поглинання української православної церкви Московською / 1686-1918/.

8.Утворення УАПЦ, її видатні провідники / В.Липківський, І.Огієнко, патрі­арх Мстислав/.

9.Сучасне становище українського православ'я.

Ю.Визначні православні церкви та монастирі в Україні: Києво-Печерська

лавра. Михайлівський Золотоверхий собор, Почаївська лавра.

ЛІТЕРАТУРА:

І.Алаєв Г.Є., Горбань О.В., Мєшков В.М. Лекції з релігієзнавства.-К,1996.

2.Грушевський М. Культурно-національний рух в Україні ХУІ-ХУП ст. -К,1994.

3.Історія християнської церкви на Україні.- К.,1992.

4.Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство.-К.,1998.

5-Левицький Ю.Коротка історія Київської / української / церкви.- Львів 1993.

6.Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева 0.0. Географія релігій.-К.,1999.

7.ПанченкоП.П.Релігійні конфесії в Україні.-К.1993.

8.Релігія в духовному житті українського народу. Ред. Мороз О.Х.- К. 1994.

9-Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні )(У-ХУІ ст.-К,1994. ІО.Уляновський В.І. Церква в українській державі 1917-20р.р-К.1997.

У першому питанні наголошуємо на таких моментах:

 • національне самобутній характер київського християнства - синте­-

зу елементів грецького, слов'яно-болгарського, латинського обря­-

дів з місцевими язичницькими традиціями,

- євангелізм, патріотичність, паулінізм, толерантність і універсалізм, як основні принципи київського християнства,

- софійний характер богословсько-релігійної думки княжої доби, вчення про Софію як "Премудрість Божу"

- визначні теоретики - богослови: їларіон, Клим Смолятич, їх твори /"Слово про Закон та Благодать", "Послання до смоленського пре­світера Фоми'7

- відмінні риси ідеології та практики київського християнства від ві­зантійської та римської церков,

- занепад релігійно-світоглядних ідеалів ранньокиївського християн­ства в умовах руйнування державності України - Руси князівської доби.

Друге питання розкриваємо за такою схемою:

- становище київської митрополії після зруйнування Києва монголо-татарами,

- утворення окремої галицької митрополії /І З 03/, її історична доля, поділ Київської митрополії на Литовську і Московську у 1458 р, утворення Московського патріархату/1598/,

- становище православної церкви в умовах перебування України у складі Речі Посполитої, передумови Берестейської унії 1596р.,

- міжконфесійна боротьба та релігійна полеміка після Берестейської унії,

- відновлення ієрархії православної церкви у 1620 р. при сприянні ге­тьмана П.Конашевича-Сагайдачного,

- рух за церковне об'єднання та примирення "Руси з Русю",

- значення реформаторських перетворень київського митрополита Петра Могили/1б32-46р.р./,

- зміцнення становища православної церкви в умовах козацько-гетьманської держави, розквіт церковного будівництва та сакраль­ного мистецтва, "козацьке бароко".

-13-

У третьому питанні з'ясовуємо такі аспекти:

- ліквідація Київської митрополії та перехід української православ­ної церкви під юрисдикцію Московського патріархату у 1686р.,

- політика зросійщення та омосковлення українського православ'я,

- ліквідація національних засад, особливостей церковного устрою та обрядовості, мови, давніх звичаїв та мистецьких традицій,

- негативна роль українського духовенства у зміцненні Київсько-московської релігійної унії,

- перехід до складу Московського патріархату західно-українських єпархій: Перемишельської/1692/,Львівської/1700/,Луцької /1702/,

- утворення священного синоду /1722/ та перетворення української православної церкви у знаряддя насадження в Україні російської імперської ідеології,

- негативна роль православ'я у колоніальній політиці Московського самодержавства щодо України.

Четверте питання будуємо за такою схемою:

- рух за автокефалію української православної церкви в XIX - на по­чатку XX ст.,

- проголошення автокефалії православної церкви в Україні на соборі 1921 року,

- Василь Липківський - перший єпископ УАПЦ і митрополит Київ­ський і всієї Русі, один із фундаторів Руху за автокефалію україн­ської церкви,

- особливості канону та церковного устрою УАПЦ,

- активізація процесу відродження національно-релігійного життя в Україні в 20-х роках,

- II Всеукраїнський православний собор УАПЦ 1927 р., переобрання митрополита Василя Липківського, початок переслідувань УАПЦ з боку радянських державних органів,

- ліквідація УАПЦ в 1930 р, репресії та масове закриття її парафії, звинувачення їх як контрреволюційних націоналістичних релігій­них об'єднань,

- нелегальне становище УАПЦ в повоєнний період,

 • відродження УАПЦ після розпаду СРСР, проголошення Мстислава Скрипника патріархом УАПЦ на соборі 1990 року,

- сучасне становище УАПЦ під проводом патріарха Дмитра / В. Яреми/.


У п'ятому питанні аналізуємо сучасне становище православ'я в Украї­ні згідно наступного плану:

- демократизація церковного устрою і життя в Україні після прого­лошення державної незалежності,

- зростання напруженості у православному релігійному середовищі через церковний розкол,

- утворення окремих православних конфесій УПЦ МП на чолі з ми­трополитом Володимиром /В. Сабодан/, УПЦ КП на чолі з патріар­хом Філаретом / М.Денисенко/, що постала в червні 1992 р., УАПЦ на чолі з патріархом Дмитром /В.Ярема/,

- церковне життя, структура і діяльність кожної з окремих конфесій православної церкви,

 • пошук можливих шляхів церковного примирення та подолання

розколу.

Тема 5. УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА.

ПЛАН:

1 .Історичні умови виникнення Греко-католицької церкви /к.ХУІ-ХУШ ст./.

2.Роль УГКЦ в національно-культурному відродженні ХІХ-ХХ ст.

3.Сучасне становище УГКЦ, її державотворча роль.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Історичне значення Берестейської унії 1596 р.

2.Міжконфесійна полеміка вХУІ-ХУІІ ст.

3.Рух за зміцнення національних засад греко-католицької церкви в ХУП-ХУІІІ ст.

4. Видатні діячі уніатської церкви ХУП-ХУШ ст. /І.Потій, К.Терлецький, Й.Рутський, Л.Кишка та ін/.

5.Роль греко-католицької церкви у національно-культурному відродженні Га­личини XIX ст.

6.Андрей Шептицький - визначний релігійний та культурний діяч.

7-Провідні центри УГКЦ : Собор Юра у Львові, Крехівська лавра, Преобра-

женський собор у Львові, Софійський собор у Римі.

8.Національна роль УГКЦ в ХІХ-ХХ ст.

9.Йосип - Сліпий патріарх УГКЦ.

Ю.Собор Св. Юра - провідний центр УГКЦ.

11 .Релігійне дисиденство в Україні в 60-80-х р.р.

ЛІТЕРАТУРА:

І.Алаєв Г.Є., Горбань О.В., Мєшков В.М .Лекції з релігієзнавства.-К,1996.

2. Блажейовський Дм. Українські церковні унії.- Відбиток із: ЗНТШ, т.5.,1987.Репринтне перевидання "Бескид".

3.Грушевський М. Культурно-національний рух в Україні ХУІ-ХУП ст. –

Львів.1912.

4.Історія християнської церкви на Україні. -К.,1992.

5..Левицький Ю.Коротка історія Київської/української/церкви.- Львів 1993.

6.О.Кость Панас. Історія української церкви.-Львів.1992.

7..Лонгин Цегельский. Митрополит Андрей Шептицький.- Львів 1995 .

8. Львівський музей історії релігії "Благословляю і молюсь". Каталог виставки

до 125-річчя від дня народження митрополита А.Шептицького.-Львів.1990. 9.Патріарх Йосиф Сліпий . В.В.Гаюк та ін.- Львів-Логос. 1991.


У першому питанні розкриваємо такі проблеми:


 • занепад українсько-білоруської монополії в умовах перебування

України у складі Речі Посполитої, наступ римо-католицизму,

 • суспільно-історичні, канонічно-правові та ідеологічні причини по-

ширення ідеї унії української церкви з Римом,

 • ініціатори унії – І.Потій, К.Терлецький, Г.Балабан, М.Копистенський,

їх активна діяльність за збереження української /”руської”/ церкви, за

визнання Римом помісності української церкви,

 • Берестейські синоди 1590-95р.р., визнання помісності Київської

/української/ церкви папою Римським на синоді 1595р.,

 • причини церковного розколу на Берестейському соборі 1596 року,

його негативні наслідки,

 • історичне значення Берестейської унії 1596 р. та утворення нової

національної церкви Україні,

 • становище української уніатської церкви в ХУІІ-ХУІІІ ст. в умовах

гострого міжконфесійного протистояння з боку української право-

славної церкви та римо-католицької,

 • рух за збереження національних засад в релігійному обряді та цер-

ковному устрої, значення діяльності Й.Кунцевича, Й.Рутського, в

утвердженніУГКЦ, синод у Замості 1720 р.,

 • становище УГКЦ після переходу західноукраїнських земель до

складу Австро-Угорщини, заснування богословського інституту у

Відні - /1774/; Центральної греко-католицької семінарії у Львові

/1783/, відновлення Галицької монополії /1807/.


У другому питанні з”ясовуємо такі прблеми:


 • відродження УГКЦ, її роль у національно-визвольному русі Гали-

чини ХІХ-поч.ХХ ст.,

 • діяльність перемишльського Товариства галицьких священників

греко-католицького обряду,

 • І.Могильницький, І.Снігурський, М.Левицький – видатні првідни-

ки релігійно-національного руху п. пол. ХІХ ст.,

 • значення діяльності Маркіяна Шашкевича та №Руські трійці”,

 • участь галицького духовенства в національно-політичному русі

др.пол. ХІХ ст. /Гр.Яхимович, В.Герасимович, Сембратович/,

 • подвижницька діяльність митрополита Андрея Шептицького /1901-

1946/,

- Львівський собор 1946 року і ліквідація УГКЦ. Політика терору та репресій проти ієрархів та віруючих греко-католицької церкви,

 • УГКЦ в екзилі, основні центри за кордоном, значення діяльності

патріарха Йосипа Сліпого.

У третьому питанні висвітлюємо становище УГКЦ після розпаду

СРСР та проголошення незалежності України:

- рух за легалізацію УГКЦ у 1990 р. та відновлення діяльності греко-католицьких релігійних громад у 90 -х р.р.,

 • боротьба за повернення храмів та церковного майна, державно-

правове регулювання цього процесу

- собор Юра - релігійно-адміністративний центр УГКЦ,

- провідні ієрархи УГКЦ - Володимир Стернюк, Мирослав Іван кар-­динал Любачівський,

- особливості релігійного обряду, церковної організації УГКЦ на су­часному етапі,

 • пошук можливих шляхів міжконфесійного примирення в Україні

та досягнення релігійного миру,

 • конституційні гарантії і правове регулювання свободи совісті в

Україні.


Аббат- (лат.Abbas-батько)-настоятель чоловічого монастиря в католицькій церкві;

Аватара- в індуїзмі втілення божеств в образі іншого божества, людини або

тварини /переродження або перевтілення/;

Авеста- священна книга в давньоіранській релігії зороастризмі. У Європі відома після перекладу її на

французьку мову Анкітелем дю Перроном у 1771 році;

Автокефалія- незалежний статус помісної національної церкви, яка має вла сного патріарха чи митрополита;

Агіографія- література ,присвячена опису життя святих;

Аллілуя- (євр."хвалити господа")- приспів до псалмів та гімнів відомий з часів Старого Завіту;

Амвон- (гр."підвищення")-місце, звідки священик читає проповідь;

Амінь- (євр."істинно","вірно")- слово, яким закінчується молитва;

Ангели- (гр."вісники","посланці")-у Біблії досконалі духовні істоти, створені Богом, які його прославляють і

виконують усі веління. Кожна людина має свого ангела - хоронителя;

Аллах- (араб."ілах"-божество)- ім'я бога в ісламі;

Анафема- прокляття від імені Бога, відлучення від церкви, вище покарання в християнстві;

Анімізм- (лат.апіта- душа)- віра в існування у матеріальних об'єктів і

явищ надприродних двійників. Їх називають духами або ду­шами;

Апокрифи- ранньохристиянська література , сюжетно пов'язана з канонічно літературою, але тлумачить події

відмінно від офіційного церковного віровчення;

Апологія- захист певного віровчення і культу від впливу інших релігій та вчень;

Апостол - книга, яка містить Дії і Послання святих апостолів;

Апостоли- (гр."посланці")- учні Ісуса Христа, свідки його життя і Воск-

­ресіння , проповідувачі його вчення (Євангелії), яких було 12;

Апсида- (гр."дуга")- вівтарна частина храму, що має форму напівкруг-

­ лого , багатогранного або прямокутного виступу;

Архімандрит- у східно-християнській церкві настоятель монастиря, згодом

почесний титул ігуменів провідних монастирів;

Базиліка- (гр."царський дім","палац")- будівля, що має форму видовженого прямокутника, яка в середині

поділена повздовжніми рядами колон на 3 чи 5 частин - нав (лат/'пауіз"- корабель)-.

Центральна нава закінчується апсидою, де знаходиться вівтар;

Богослів”я- система релігійно-догматичних доказів, обґрунтування надприродних , "абсолютних" істин;

Богослужбові книги- книги, за якими правляться, богослужби.у храмах. У православ'ї для треб/хрещення, вінчання,

похоронна відправа/ використовується "требник", для проведення літургії та інших церковних служб –

"Служебник", "Часослов", "Тріодь" та ік.;

Брахманізм- (від "Брахман")- стародавня індійська релігія, що виникла на початку І тисячоліття до нашої ери як

продовження ведичної релігії;

Брахма- творець світу, один із тримурті. Його культ характеризується складним ритуалом жертвоприношення;

Будда- ( санскр.- просвітлений, той що пізнав вищу істину)- верховне божество у буддизмі, що зазнав

численних перевтілень і вказує іншим " істинний шлях до спасіння". У буддійських релігійних книгах

вказується різна кількість Будд;

Булла- (лат. "кулька")- послання Папи, скріплене печаткою у вигляді кульки;

Вівтар- східна частина храму, де знаходиться престол. У православних та греко-католицьких храмах вівтар

відгороджений від решти приміщення храму іконостасом. У вівтарі готуються для причастя хліб і

вино, які у християнстві заміняють жертвоприношенням;

Вішни- один із тріади богів ( тримурті ) індуїтського пантеону, охоронець світу. Сьогодні його культ є одним

із найпоширеніших в Індії. З аватар ( перевтілення ) Вішни найпопулярніші Крішна і Рама;

Веди- ( санскр, - " знання") - священні книги стародавньої Індії, які відображають релігійні засади

брахманізму. До Веди ввійшли гімни, піснеспіви, жертовні заклинання, обрядові приписи, перекази, що

існували в усній традиції і були записані за тисячу років до нашої ери. До складу Веди входять чотири

збірники: Рігверда, Самаведа, Яджурведа, Ахтараведа;

Даосизм- релігійне - філософська система стародавнього Китаю, засновником якої став Лао- цзи, попередник

Конфуція. Центральне місце займає вчення про Дао - всезагальний закон і Абсолют. Основи викладені

у трактаті "Дао де цзин" ( від Дао - шлях ) IV - V ст. до н. е;

Джионізм- релігійне віровчення, що склалось в Індії у VI ст. до н.е. як опозиція до брахманізму, який освячував

кастовий лад. Засновником вважається Махавіара Вард Хамана на прізвисько Джина

(санскр. - переможець);

Деісус- ( гр. "моління") - третій ряд ікон в іконостасі: Христос ( в центрі) з Богоматір'ю та Іваном Хрестителем і

по шість апостолів обабіч, що символізує таїнство Євхаристії ( причастя).

Догмат- основне положення віровчення, яке сприймається на віру визнається незаперечною істиною і має силу

непохитного авто ритету. Догматика - систематичний виклад основних догматів

Дух- у релігії та міфології безплотна, надприродна сутність, яка

уособлює людське мислення, свідомість, психічні здібності.

Євхаристії- причастя хлібом і вином, що символізують тіло та кров Христа. Тим самим віруючі приймають "

подячну жертву ", " прилучаються до божественного єства ".

Єзуїти- члени чернечого католицького ордену " Товариство Ісуса ", заснованого 1534 р. іспанцем Ігнатієм

Лойолою для боротьби із віровідступниками.

Єрусалим- столиця давнього Ізраїлю, де відбулось багато подій Старого і Нового Завіту, де був Храм господній.

Часто під словом Єрусалим розуміють майбутній небесний град.

Єресь- віровчення яке відхиляється від прийнятої церковної практики в питаннях догматики і культу.

Єретикик- назва послідовника тієї чи іншої єресі, що суперечила церковним догмам.

Есхатологія- ( гр. "останнє слово") - вчення про смерть , суд, небо і пекло, про конечну долю людини ;

Заповіді- релігійно-моральні настанови в іудаїзмі, написані Богом Ягве на камінних плитах .і вручені Мойсею на

горі Сінай. У християнстві ці Заповіді були доповнені так званими Заповідями блаженства,

проголошеними Христом в Нагірній проповіді.

Зороастризм- давньоіранська релігія, засновником якої вважається пророк Заратустра (Зороастр). Вчення Зороастризм

виникле у 1 тис. до н.е. і викладене у кн. Авеста. Багато ідей із Зороастризму вплинуло на формування

іудаїзму та християнства.

Ігумєн- настоятель православного монастиря.

Ідол- пластичне зображення божества у давніх релігіях. Ідолопоклонство - пережиток тотемізму та фетишизму –

зберігається у сучасних релігіях у вигляді поклоніння іконам, статуям, священним книгам, мощам

"святих", культовим атрибутам.


Ієрархія- сукупність церковних ( і не тільки ) чинів знизу до верху в порядку їхньої підпорядкованості.

Іконаіа- /в перекладі з гр. - "образ"/ - картини в християнстві із зображенням образів святих та біблійних сюжетів.

Іконописний канон склався у Візантії і поширився на інші країни християнського світу. Особливий стиль

українських ікон склався в Київській Русі. В Х111-Х1У ст. в Україні сформувались окремі регіональні

школи іконописання. До ХУ111 ст. іконопис був основним видом українського живопису.

Іконоборство- ворожий християнській традиції рух у ВізантІЇ ( У III – IХ ст.), що супроводжувався нищенням ікон

( шанування ікон вони пов'язували із ідолопоклонництвом ). Іконоборство було засуджене на II

Вселенському ( 717 р. м. Нікея ) соборі, який узаконив шанування ікон.

Іконостас- комплекс ікон з певною програмою закомпонованих в кілька ярусів. Іконостас є невід'ємним

елементом інтер'єру православного храму, який відокремлює вівтарний простір від хра­му;

Індуїзм- одна із найпоширеніших і найдавніших світових релігій, що склалася в Індії в V ст. н.е. на основі

буддизму і брахманізму. Основи індуїзму походять від Вед і пов'язаних з ними легенд та текстів.

Найважливішими із численних богів індуїзму вважають трьох - Брахму, Шиву і Вішну;

Індульгенція- папська грамота , яка давала віруючим відпущення гріхів, тобго звільнення від покарання за

здійснений гріх. Індульгенція була авансом і за нескоєні гріхи, Вимогиїї

Інквізиція- судова установа католицької церкви , створена у ХПІ ст. для боротьби з єретиками . У більшості країн Західної Європи Інквізицію було скасовано у XVIII ст.;

Іслам- одна із найпоширеніших і наймолодших світових релігій . Іслам виник на початку VII ст. Засновником

вважається Мухаммед, який 610 року оголосив себе посланцем єдиного Бога Аллаха. Віруючих

називають мусульманами (араб. "віддані");

Іпостась- (гр. "обличчя" , "образ")- сутність кожного з трьох лиць християнської Трійці - Бога-Отця , Бога-Сина ,

Бога-св.Духа, тобто три іпостасі єдиного Бога .В індуїзмі - Тримурті (Брахма , Вішна, Шіва);

Кааба- стародавня святиня арабів у Мецці (Аравія), місце паломництва для всіх мусульман (хадж). У момент

молитви вони завжди повертаються лицем до Кааби;

Кагал- іудейська самоврядна громада в країнах Сх. Європи . Побудований на основі теократичного принципу ,

очолюваний рабином. Кагал мав право судити , карати і відлучати;

Канон- встановлене і узаконене церквою правило, чи їх сукупність, які стали обов'язковими. В ширшому

значенні - все, що міцно встановлене і традиційне;

Канонізація- зарахування церквою до лику святого і введення культу цього святого;

Карма- сукупність усіх добрих і злих дій кожної людини (також і попереднього існування), які визначають її

долю в майбутніх існуваннях. Карма складає одне із найважливіших принципів індуїзму;

Каплиця- (італ. "капелла")- невелика споруда без вівтаря для відправи і молитви;

Касти (варни)- в стародавній Індії становий поділ людей на чотири групи:

брахманів - жерців, кшатріїв - воїнів, вайш'їв - вільне насе-

­ лення, щудрів - слуг. Кастова система із суворими приписами

визначала весь спосіб життя індуїстського суспільства;

Катехізис- короткий виклад християнського вчення у формі запитань і

відповідей. Містить положення, що обов'язково визнаються

кожним віруючим. Короткий виклад християнського віро-

­вчення;

Клерикалізм- використання релігії у політичних цілях;

Клір- загальна назва священнослужителів будь-якого культу;

Конгрегації- органи управління Ватикану як центру всесвітньої католиць-

­кої церкви;

Конклав- зібрання кардиналів для обрання нового папи, а також, назва

зали Сікстинської капелли у Ватикані, де відбувається зібран-

­ня. На час, поки буде обраний папа, двері до капелли замуро-­

вуються;

Культ- (лат. "догляд", "шанування") релігійне вшанування божества і

пов'язані з ним обряди, ритуали, жертвоприношення, бого-

­с служіння, молитви. Етимологічне слово "культ" близьке до

"культури", яку релігійні філософи вважають похідною куль-

­ту. Флоренський, зокрема, доводив, що релігія створює

культуру, складає її зміст, виконує ті ж функції, що наука; ми­стецтво, мораль:

Коран- /з араб. озн. "читання"/- св. кн. мусульман, записана у VII ст.

Містить релігійні догми і моральні повчання. Разом із Сунною (араб.- "поведінка"', "приклад")- становить основне джерело

віри мусульман;

Лавра- назва великих православних монастирів чоловічих, найбільш

значних центрів поширення релігійної ідеології та паломницт-

­ва віруючих. Напр.: Києво-Печерська, Почаївська- в Україні;

Магія- сукупність релігійних уявлень та обрядів, пов'язаних з вірою

в надприродну силу, яка здатна чудодійно впливати на природ­ний

хід подій. Розрізняють такі види М.: виробнича, лікуваль­на,

любовна, метереологічна, застережна;

Мекка- головне священне місто мусульман в Хиджазі (Аравія), де знахо-

дилось давнє язичницьке святилище Кааба. Кааба знаходиться в

головній мечеті, що називається аль-Мас-джид-аль-Харам. В цьому місті народився і жив засновник ісламу Магомет. Мекка-місце паломництва всіх мусульман;

Мечеть- ісламський храм;

Міква- ритуальна лазня при єврейській синагозі;

Мінарет- (араб. "манара")- башта при мечеті, з якої муезін (служитель мечеті) проголошує азан-заклик до молитви; здебільшого кру­глі або прямокутні у плані;

Міф- гр. "оповіді"- легендарні оповідання, що передають уявлення первіс-

них людей про походження світу і всіх природних явищ;

Митра- головний убір вищого духовенства в православ'ї;

Монастир- основна форма організації християнського чернецтва, яке об'єднане в громади з певним статутом життя, спільно володіє усієювласністю, майном;

Мулла- служитель культу в ісламі;

Намаз- п'ятиразова щоденна молитва у мусульман, звернена до Алла-

­ха. Кожній молитві передує омовіння. Н. дозволяється здійснювати у будь-якому чистому місці, навколішках на мо­литовному килимку чи розстеленому верхньому одязі:

Обідня- (літургія)- християнське богослужіння (меса в католицизмі і лютеранстві), під час якого здійснюється таїнство причастя;

Панагія- у православ'ї невелика кругла або овальна ікона із зображен­ням Богородиці, Трійці чи Христа, прикрашена коштовностя­ми. П. є необхідним компонентом облачення єпископа як знак архієрейського сану. П.- відображення своєрідного обожнен­ня Богоматері в православ'ї;

Пантеон- божниця, сонмище всіх богів. На честь усім язичницьким бо­гам був

споруджений П. в Римі- "храм усім богам";

Парафія- невеликий церковний осередок, котрий має свою церкву і громаду віруючих, на утриманні якої знаходиться церква;

Пастор- священик у протестантській церкві. П. не має особливого вбрання і веде звичайний для мирян спосіб життя. Церквав-важає його "пастухом", поставленим над віруючими для кері­вництва ними;

Патер- священик у католицькій церкві, "отець", до якого треба стави­тись

з повним послухом;

Патристика- /гр. "патер"-"отець'7- вчення отців церкви, що сформувалось у

Візантійському богослов'ї в П-УШ ст. Центральне місце за­ймає ідея

про примат віри над знанням, наукою;

Паулінізм- принцип єдності та рівності у християнстві всіх людей, зорієнто-­

ваних на ту традицію у ранньому християнстві, яка пов'язана з

діяльністю апостола Павла;

Послання- ранньохристиянські твори, листи, адресовані громадам хрис­тиян, чи приватним особам. За церковною традицією вони приписуються апостолам-проповідникам раннього християн­ства;

Престол- столик у вівтарній частині храму, призначений для здійснення під час літургії релігійних Таїнств;

Пвитвір- вхідна західна частина (сіни) церкви, призначена для жінок і тих, котрі каються у гріхах, іновірців, які бажають прийняти

християнство, і для читання сорокаденної очищувальної мо­литви;

Псалом- релігійний гімн, пісня, яка прославляє Бога. В ній домінує ідеал

смирення та звеличення божества;

Псалтир- (книга псалмів)- збірник із 150 релігійних пісень, одна із книг Біблії (Ст. Заповіту);

Розп'яття- зображення засновника християнства - Ісуса Христа на хресті, що є предметом поклоніння, особливо у католицизмі, подібно до ікон у православ'ї;

Реквієм- музично-хоровий або оркестровий твір траурного характеру. Р.-

заупокійна меса в католицькій церкві; .

Ризниця- приміщення у християнських церквах, де зберігається культо­вий одяг священиків та предмети культу;

Ритуал- /лат. "обрядовий"/ - встановлений порядок обрядових дій при здій-

сненні будь-якого релігійного акту (церемоніал). Р. перед­бачає

можливість вступати в контакт із Духами чи Богами;

РУН - віра - ''Рідна українська національна віра" - заснована в 60-х

р.р. вихідцем з України Левом Силенком. Основні положення

віровчення і культова практика викладені у кн. "Мага Віра"' ("Могутня Віра");

Савоаф- бог воїнства і брані в іудаїзмі і християнстві;

Святці- збірник православних і церковних пісень, молитов та ін. текс­тів . Тут же вміщено календар церковних свят. Святці вклю­чають перелік святих (спочатку чоловіки, а потім жінки) за днями їх поминання;

Секта- замкнута група, яка відкололася від основної течії релігії в певній країні, віросповідання, котрого дотримується, порівня­но з основним напрямом, незначна кількість віруючих;

Сіон- пагорб в Єрусалимі, де знаходиться храм Яхве. В іудаїзмі Сіон висту-

пає символом "вірності";

Синагога- молитовний будинок в іудаїзмі. Синагога служила для бого­служінь, центр духовного життя єврейських громад;

Синкретизм- ("поєднання")- злиття вірувань і обрядів різних релігій. Напр.:

синкретичний характер християнства виявився у поєднанні елементів іудаїзму, стоїцизму Сенеки і античних культів:

Скит- монастир у віддаленому місці, чернече братство з суворим

уставом. В Україні, напр.. Скит Манявський - твердиня пра­вослав'я

після введення унії;

Софія- (гр."мудрість"', ''знання'')- поняття-символ в античній і серед­ньовічній

філософії. Софійний характер був притаманний і київському

християнству (їларіон, Клим Смолятич), продов­жували — Гр.

Сковорода, Памфил Юркевич;

Схизма- церковний розкол, відділення від раніше єдиної церкви якої-небудь її

частини;

Табу- релігійна заборона у первісному суспільстві на речі або дії, мовлення

певних слів, на їжу, тощо за порушення якої загро­жує кара. Табу

відповідає поняттю "гріха";

Таїнства- у християнстві магічні культові обряди , здійснення яких дає вірую-

чим "Божу благодать" , як необхідну умову спасіння "гріховної душі"

сприяють лікуванню хворих , зміцненню

шлюбу , тощо. У християнстві причастя , хрещення , миропо­мазання ,

священство , сповідь , єлеоосвячення і шлюб;

Талмуд- св.кн. іудаїзму (євр.-"вивчення") , складена у IV ст.до н.е. - V ст.н.е.

Становить собою кілька збірок догматично-правових , релігійних ,

філософських , моральних повчань;

Тора- це назва перших п'яти книг Біблії , або "п'ятикнижжя Мой-сея" , що

було завершене у 444р;

Треба- молитва і служба , що за велінням здійснюються священиком на

прохання віруючих. Треби викладені у спеціальній бого­служебній книзі

- Требнику;

Тримурті- свята трійця в індуїзмі: Брахма , Вішни ДІіва;

Трипітака- (потрійний кошик) - канонічна буддистська література , що включає три

частини :вінная-пітака (міфи про Будду і його повчання), сутта-пітака

(притчі й бесіди Будди і його послідо­вників) . абхідхарма-пітака

(філософія буддизму) . Записані від V до І ст. до н.е.;

Целібат- безшлюбність , обітниця , яку приймають католицькі свяще­ники , запроваджена у XI ст. В православ'ї обіт безшлюбності пов'язаний з прийняттям чернецтва;

Часослов- православна церковна книга , яка містить тексти для богослу­жінь та молитов;

Четьї-Мінеї- збірники "життєписів святих" , повчань та інших релігійних текстів з поширенням їх на щодень і місяць , за службами , що встановлені у православній церкві;

Чистилище- католицьке віровчення про те , що у потойбічно.\гу світі крім раю і пекла, є й Чистилище , де душі померлих проходять очищення , перш ніж вступити до раю. Рідні й близькі за до­помогою молитов і пожертв можуть полегшити випробування душі померлого;

Шаріат- звід законів , складених на основі Корану і Сунни. В ісламі містить норми спадкового , кримінального , шлюбно-сімейного , права , настанови і приписи , регламенту є молитви і піст;

Шіва - один із трьох головних богів в індуїзмі. Індуси поділяються ка шіваїтів та вішнуїтів , відповідно до того , кому надають пері-.-вагу - Шіві або Вішну . Головною функцією Шіви вважають руйнівну — бог смерті , руйнування , зміни але водночас вт-лює і творчий момент : культ життєвої сили і чоловічого нача­ла . Шіву вважають і грозою демонів. Духовна енергія Шіви— Шакті , що тісно переплетена з його чоловічою животворною силою. Культ жінок Шіви - переміщення Шакті на жіноче р'.'-чало. Звідси формування в індуїзмі культу Ками - мистецтва любові;

Яхве- (Єгова - "той , що є сущий" , Га-шем -"це ім'я" , або "той . що

дає милість) - одна із назв давньоєврейського божества , ви­сунутого на

перше місце в іудаїзмі у Х ст. до н.е. В іудаїзмі Яхве виступає

безіменним абсолютом.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconТема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні
Програма курсу включає велике коло питань з історії та сучасного розвитку релігії в Україні, особливостей становлення традицій та...
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconПланы семинарских занятий (очная форма обучения, нормативные сроки) тема 3 тема 4 тема 5 тема 6 тема 7 тема 8 тема 9 тема 10 тема 11 тема 12 тема 13 тема 14 тема 15 тема 16 тема 17 тема 18 тема 19 тема 20 тема 21 тема 22 тема 23 тема 24 тема 25 тема 26
Понятие и соотношение предмета и объекта науки. Предмет теории государства и права
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconТема 2 тема 3 тема 4 тема 5 тема 6 тема 7 тема 8 тема 9 тема 10
Вышеуказанная тема является фундаментальной для дальнейшего изучения трудового права. Понятие трудового права раскрывается через...
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconТема Философия как высший вид мировоззрения Тема История философии
Тема 34. Жизнь и сочинения Левкиппа и Демокрита Тема 35. Материализм Левкиппа и Демокрита
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconШтырля Татьяна Андреевна. Тема урок
Тема урока: тема природы в творчестве зауральских писателей (творчество В. И. Юровских, А. М. Виноградова)
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconЗміст Вступ
Тема Україна-Русь у період політичної роздробленості. Галицько-Волинське князівство Тема З. Українські землі у складі Литви та Польщі...
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconТема №1. Происхождение и сущность денег 4 тема №2. Функции денег 9
Тема №16. Международный кредит и его воздействие на экономическое развитие государства 59
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconТема урока: Подготовка к гиа в 9 классе. Лексическая тема
Лексическая тема: «Прежде чем сделать подумай, к чему приведёт твой поступок!»
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconМіністерство освіти україни ужгородський державний інститут іеп факультет інформатики кафедра фізико – математичних дисциплін курсова робота тема
Тема: Наближене обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч. Християнство > Тема з утвердження християнства в україні iconМіністерство освіти укра¯ни ужгородський державний інститут іеп факультет інформатики кафедра фізико – математичних дисциплін курсова робота тема
Тема: Наближене обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы