Работа с запросами в ms access 97 icon

Работа с запросами в ms access 97НазваниеРабота с запросами в ms access 97
Дата конвертации20.08.2012
Размер314,29 Kb.
ТипРеферат
Работа с запросами в MS Access 97


ВСТУП Програмне забезпечення для роботи з базами даних використовується наперсональних комп’ютерах досить давно. Взагалі, база даних – це набірзаписів і файлів, які організовані спеціальним чином. В комп’ютері,наприклад, можна зберігати прізвища і адреси друзів або клієнтів. Можливо,зберігати всі свої листи, і вони згруповані по адресатам, або набір файлівз даними по фінансовим справам: отримані або виставлені рахунки, витрати почековій книжці або балансам. Один з типів баз даних – це документи, якінабрані за допомогою текстових редакторів і згруповані за темами. Другийтип – файли електронних таблиць, які об’єднані в групи по характеру їхвикористання. Щоб керувати даними, які розкидані по сотням таблиць і файліввикористовуються системи керування базами даних (СКБД). Microsoft Access 97саме є такою системою. Майже всі сучасні системи побудовані на реляційній моделі керуваннябазами даних. Назва “реляційна” пов’язана з тим, що кожний запис в такійбазі даних має інформацію, яка відноситься тільки до одного конкретногооб’єкту. В реляційній СКБД всі дані представлені в вигляді таблиць.Інформація про об’єкти визначеного виду представляється в табличномувигляді – в стовпчиках таблиці містяться різні характеристики об’єктів –атрибути (наприклад, адреси клієнтів), а рядки призначені для опису величинвсіх атрибутів окремого об’єкта (наприклад, дані про конкретного клієнта).В випадку, коли використовуються функції СКБД для вибору інформації зоднієї або декількох таблиць (виконується запит, що є темою даної дипломноїроботи), результат представляється у вигляді таблиці. Більше того, можнавиконати запит із використанням результатів іншого запиту. Можна об’єднатиінформацію з декількох таблиць або запитів. Система керування базами даних дає можливість контролювати структуру іопис даних, роботу з ними і організацію колективного користуванняінформацією. СКБД також суттєво збільшує можливості і полегшуєкаталогізацію і ведення великих об’ємів інформації, яка зберігається вчисленних таблицях. СКБД включає в себе три основних типа функцій:визначення даних, їх обробка й керування даними. Усі ці функціональніможливості в повній мірі реалізовані в Microsoft Access. В базі даних Access основними об’єктами є таблиці, запити, форми,звіти, макроси і модулі. Таблиця – об’єкт, який використовується длязбереження даних. Таблиця складається з полів (стовпчиків), в якихзберігаються різні дані, і записів (рядків). В записи зібрана всяінформація про деякий об’єкт. Запит – об’єкт, який дозволяє користувачуотримати потрібні дані з одної або декількох таблиць. Для створення запитуможна використовувати бланк QBE (запит по зразку) або інструкцію SQL. Можнастворювати запити на вибірку, поновлення, видалення або додавання даних. Задопомогою запитів також можна створювати нові таблиці, використовуючи даніз одної або декількох існуючих таблиць. Форма – об’єкт, призначений восновному для вводу даних, відображення їх на екрані або керування роботоюдодатку. Звіт – об’єкт, призначений для створення документа, який вподальшому може бути роздрукований або включений в документ іншого додатку. СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ НА ВИБІРКУ ДАНИХ Запити дають широкі можливості для вибору, сортування і обчислення звикористанням даних однієї таблиці. Дуже важливо вміти використовувати даніз пов`язаних таблиць, допомагає будувати багатотабличні запити майстерзапитів. Запит на вибірку можна використовувати не тільки для відбору даних, алеі для їх поновлення. Запит на вибірку має ряд властивостей, які можнавикористовувати для зміни роботи запиту. В режимі таблиці доступні самі різні операції з даними - огляд,сортування, фільтрація, поновлення і друк. Але достатньо часто приходитьсяпроводити обчислення і огляд даних з декількох таблиць. Відобразитипотрібні дані можна за допомогою запитів. Після виконання запита на вибірку (який відбирає інформацію з таблиць іінших запитів бази даних, в той час як при виконанні запиту на зміну данівставляються, поновлюються або видаляються) Microsoft Access створює набірзаписів, які містять відібрані дані. В більшості випадків з набором записівможна працювати так само, як з таблицею: можна проглянути і відібратиінформацію, роздрукувати і поновити дані. Але на відміну від реальноїтаблиці, цей набір записів фізично не існує в базі даних. Access створюєнабір записів з даних таблиць тільки під час виконання запиту. Якщо змінитидані в наборі записів, Access внесе відповідні зміни в таблицю, на базіяких побудований запит. При вивченні форм і звітів виявляється, що запити є найкращим способомвиділення даних, необхідних для вирішення визначеного завдання. Запитиможуть слугувати джерелами даних таких елементів керування, як список іполе зі списком, що спрощує введення даних. Щоб відкрити вікно нового запиту в режимі конструктора, і вікні базиданих потрібно перейти на вкладку Запрос і натиснути кнопку Создать, якаміститься з правого боку від списку запитів. Access відкриє вікно діалогуНовый запрос. В нас є вибір: створити запит самостійно в режиміконструктора або скористатися допомогою майстра для створення одного здекількох типів запитів. Щоб відкрити існуючий запит в режимі конструктора,треба виділити його ім`я на вкладці Запрос і натиснути кнопку Конструктор.Запит відкривається в режимі Конструктор. В верхній частині вікна запитузнаходяться списки полів (назви стовпчиків таблиці), в нижній частині -бланк запиту. Вибір даних з однієї таблиці Одна з переваг запитів є те, що вони дозволяють достатньо швидковідібрати необхідні дані з декількох пов'язаних таблиць. Але запити корисніі при роботі з одною таблицею. Всі методи, які використовуються для роботиз єдиною таблицею, підходять і для складних багатотабличних запитів. Найкраще за все створити запит на основі одної таблиці так: відкритивікно бази даних, вибрати потрібну таблицю, розкрити список кнопки Новыйобъект на панелі інструментів і вибрати пункт Новый запрос і натиснутикнопку ОК (якщо рядок Имя таблицы не виводиться в бланку запиту, слідвибрати команду Вид/Имена таблиц). Відкривається вікно конструктора, вонорозділене на дві частини (мал. 1). В верхній частині знаходяться спискиполів таблиць або запитів, на підставі яких створюється новий запит. Внижній розміщений бланк QBE (Query By Example - запит по зразку), в якомувиконується вся робота по створенню нового запиту. Кожний стовпчик бланкупредставляє одне поле, яке використовується в запиті. Поле може простоналежати одній з таблиць, бути обчислюваним (його значення розраховуєтьсяна основі одного або декількох полів таблиці), або підсумковим, якевикористовує одну із вбудованих функцій Microsoft Access. Мал. 1. Вікно бланка запиту Полям запиту можна надавати імена, які будуть відображатися ізаголовках стовпчиків при виведенні набору записів запиту, а для генераціїобчислюваних полів можна використовувати вирази любого ступеню складності. В зв’язку з тим, що була виконана команда Вид/Имена таблиц, в даномурядку бланка запиту Access виведе ім’я таблиці, з якої вибране поле. Втретьому рядку бланка можна задати, чи потрібно виконувати сортування повибраному або обчислюваному полю. Прапорці в бланку Вывод на екран відповідають за вивід на екран полів внаборі записів. По замовчуванню Access виводить на екран всі поля, якімістить бланк запиту. Але деякі поля включаються в запит тільки для відборупотрібних записів, а виводити їх на екран зовсім не обов`язково. Щобвиключити таке поле з набору записів, треба зняти його прапорець в рядкуВывод на екран. Для введення умов відбору записів використовується рядок Условие отбораі рядок или. Першим кроком при створенні запиту є вибір полів, які включаються внабір записів. Це можна зробити, просто перетягнувши поле в потрібнийстовпчик бланка зі списку полів в верхній частині вікна. При перетягуванніполя вказівник мишки перетворюється в маленький прямокутник. Якщо потрібно включити в запит всі поля таблиці, то достатньоперетягнути значок “*” зі списку полів в бланк QBE. Інший спосіб ввести в запит всі поля таблиці - це двічі клацнути назаголовку списку полів в верхній частині вікна: таким чином виділяються всіполя таблиці. Потім перетягнути виділені поля в рядок Поле бланка запиту.Вказівник миші перетвориться в значок з зображенням декількохпрямокутників, який показує, що перетягуються декілька полів. Коливідпускається кнопка миші, Access помістить в бланк запиту всі полятаблиці. Встановлення властивостей полів В загальному випадку поля, які виводяться в наборі записів запиту,наслідують властивості для відповідних полів таблиці. Можна задати іншізначення наступних властивостей: Описание (інформація, яка виводиться врядку стану вікна запита в режимі таблиці, коли поле стає поточним), Форматполя (представлення даних на екрані), Число десятичных знаков (для числовихданих), Маска ввода і Подпись (заголовок стовпчика). Щоб задати властивості деякого поля, потрібно клацнути на любій чарунцівідповідного стовпчика в бланку запита і натиснути кнопку Свойства напанелі інструментів або вибрати команду Вид/Свойства. Введення умов відбору Якщо потрібно відібрати записи з конкретним значенням поля, требаввести його чарунку Условие отбора цього поля. Текстове значення, якевикористовується в якості умови відбору, повинне бути вміщене в лапки. В випадку, якщо нас цікавить декілька значень, вводяться в рядокУсловие отбора і розділяються логічним оператором OR. Коли вводяться умови відбору для декількох полів, то всі вирази в рядку Условие отбора або в рядку или повинні приймати значення Істина длялюбого запису, який включається в набір записів запиту. Це означає, щоAccess виконує логічну операцію AND над умовами відбору, які знаходяться водному рядку. Щоб результат операції AND мав значення Істина, умовиповинні бути істинними; тільки в цьому випадку запис відбирається запитом.Наприклад, ми вибираємо записи з таблиці, в якій знаходяться дані проробітників. Умовою відбору обрано поле Загальний стаж і його значіння: >10 AND <20 Це означає, що будуть відібрані тільки ті записи (з даними проробітників) значення яких відповідає обом умовам в рядку Условие отбора(стаж більше 10 років, але не перевищує 20). Всі інші записи в таблицюзапиту не попадуть. Коли задаються для деякого поля декілька умов відбору, які з’єднанілогічним оператором OR, то для того, щоб запис був відібраний запитом,істинним повинна бути хоча б одна з них. Є два способи задати декількапов’язаних оператором OR умов для одного поля. Можна ввести всі умови водну чарунку рядка Условие отбора і з’єднати їх оператором OR. Наприклад, зтаблиці про поставників продукції запис в чарунці Условие отбора: “Київ” OR “Вінниця”, означає, що будуть відібрані всі записи про поставників, що знаходятьсяв містах Київ і Вінниця. Інший варіант: введення кожної умови в окрему чарунку рядка или. Привикористанні декількох рядків или для відбору запису достатньо виконаннявсіх умов в одному з рядків или. Окрім звичайних операторів порівняння Access пропонує три спеціальнихоператора, корисних для відбору даних, які виводяться в наборі записівзапиту. BETWEEN. Визначає діапазон значень. Between 10 означає те саме, що івираз And 20 >=10 And <=20. IN. Задає список значень, що використовується для порівняння. ВиразIN(“Київ”,“Вінниця”) означає те саме, що і вираз “Київ” OR “Вінниця”. LIKE. Оператор, корисний для пошуку зразків в текстових полях. В зразокпошуку можна включити символи шаблона, “?” заміняє любий символ в данійпозиції, а “*” означає любу кількість символів в даній позиції. Символ “#”вказує, що в даній позиції повинна бути цифра. Умови відбору для дат і часу Microsoft Access зберігає значіння дат і часу як числа з плаваючоюкомою і з подвійною точністю. Значіння з лівого боку від десяткової комивідповідає даті, а дробова частина числа представляє час доби. Щоб повідомити Access про те, що вводиться дата і час, значеннявміщується в символи числа (#). Наприклад, #10 Квітень 2003# і #10/04/03#визначають одну і ту саму дату. Access дає декілька функцій, які можна використовувати при завданніумов відбору для дат і часу: Day (дата). Повертає значення дня місяця в діапазоні від 1 до 31. Month (дата). Повертає значення місяця року в діапазоні від 1 до 12. Year (дата). Повертає значення року в діапазоні від 100 до 9999. Weekday (дата). Повертає значення чисел від 1 (Неділя) до 7 (Субота),які відповідають дням тижня. Hour (дата). Повертає ціле число від 0 до 23, які представляютьзначення часу. DatePart (інтервал, дата). Повертає номер кварталу або номер тижня взалежності від того, який код інтервалу задається (“q” - для визначеннякварталу, “ww” - для визначення порядкового номера тижня в році). Date(). Повертає поточну системну дату. Використання параметрів запиту До сих пір ми вводили умови відбору безпосередньо в бланк запиту врежимі конструктора. Але на етапі створення запиту на завжди можнавизначити, які значіння повинен відшукувати Access. Потрібно включити взапит параметр, і при кожному виконанні запиту Access буде вимагатиконкретні умови відбору. Щоб визначити параметр, потрібно ввести в рядок Условие отбора замістьконкретного значення ім’я або фразу, яка вміщена в квадратні дужки. Те, щовміщене всередині квадратних дужок, Access розглядає як ім’я параметра.Воно виводиться в вікні діалогу при виконанні запиту, тому в якості іменіпараметра розумно використовувати змістовну фразу. В одному запиті можназадати декілька параметрів, при цьому ім’я кожного параметру повинно бутиунікальним і інформативним. Для кожного параметра запиту можна вказати тип даних. Accessвикористовує цю інформацію для перевірки введеного значення. Наприклад,якщо визначено параметр як числовий, Access відкине літерні символи взначенні параметра. З мовчазної згоди Access надає параметрам запитутекстовий тип даних. Якщо потрібно змінити тип даних, треба вибрати командуЗапрос/Параметры, і Access виведе на екран вікно діалогу Параметрызапроса. В цьому вікні діалогу вводиться ім’я кожного параметра, типякого ми хочемо визначити, в стовпчик Параметр в такому вигляді, в якомувоно було вказане в бланку запиту, але без квадратних дужок. В стовпчикуТип данных треба встановити потрібний тип даних, який вибирається зісписку, що розкривається. Після визначення всіх параметрів натискаємокнопку ОК. При виконанні запиту Access попросить ввести почергово значення длякожного з параметрів, використовуючи вікно діалогу. Багатотабличні запити Розглянувши можливості запитів, які основані на одній таблиці, на базіотриманих знань легко організувати перегляд об’єднаних даних з декількохпов’язаних таблиць. Здатність запитів відбирати дані з декількох таблицьособливо корисна при створенні форм і звітів. Розглянемо приклад, в якому об’єднується інформація з двох таблиць. Ввікні бази даних треба перейти на вкладку Запросы і натиснути кнопкуСоздать. В вікні діалогу Новый запрос вибрати Конструктор і натиснутикнопку ОК. Access відкриє вікно нового запиту в режимі конструктора івиведе на екран вікно діалогу Добавление таблицы. Вікно діалогу дозволяєвибрати таблиці і запити, які будуть базовими для нового запиту.Вибираються дві таблиці і закривається вікно. Якщо зв’язок між базовими таблицями був раніше визначений, то верхнячастина вікна запиту в режимі конструктора буде виглядати так, як показано Мал. 2. Конструктор запитуна мал. 2. Access пов’язує використовувані в запиті таблиці на основіінформації про зв’язок, яка задана при їх створенні. Access зв’язок ввигляді лінії, яка з’єднує первинний ключ одної таблиці з відповідним полеміншої. Якщо зв’язок між таблицями не визначений, Access сам приймерішення, встановивши зв’язок між полями з однаковими іменами іспівпадаючими типами даних. Користувач включає в бланк запиту необхідні поля з двох таблиць.Побачити результат запиту можна, переключившись у режим таблиці. Як уже згадувалося, вікні режиму таблиці можна виконувати з наборомзаписів запиту майже всі дії, які доступні для звичайних таблиць. Одним з найцікавіших аспектів багатотабличних запитів є можливістьзміни даних вихідних таблиць прямо в наборі записів. Створення запиту на основі іншого запиту При створенні запита в режимі конструктора вікно діалогу Добавлениетаблицы дозволяє вибрати в якості джерела даних для нового запиту не тількитаблиці, але і запити. Дійсно, побудова одного запиту на основі іншого - цеще один спосіб роботи з даними з декількох таблиць: спочатку створюєтьсяодин запит, за допомогою якого вирішується визначене коло задач івідбирається сукупність даних з декількох таблиць, а потім на його основібудується інший для отримання кінцевого набору записів. Використання майстра запитів1. В вікні бази даних перейти на вкладку Запросы і натиснути кнопку Создать.2. В діалоговому вікні Новый запрос вибрати майстра Простой запрос (мал. 3). Натиснути ОК.3. В діалоговому вікні (мал. 4), що з’явилося, вказати ім’я таблиці або запита, на якому буде збудований новий запит. Потім вибрати поля, з яких повинні бути відновлені дані. Мал. 4. Створення простого запиту Якщо необхідно, вказати додаткові таблиці або запит, а потім вибрати зних поля, які повинні бути використані.4. Закінчивши роботу в цьому діалоговому вікні, натиснути ОК. Потрібно слідувати інструкціям, які виникають в наступних діалогових вікнах майстра. В останньому діалоговому вікні користувачу пропонується вибір виконати запит або продивитися його структуру в режимі конструктора. Якщо отриманий запит не відповідає вимогам, можна знову звернутися до майстра або внести зміну в запит в режимі конструктора. Відкриття, копіювання, збереження, перейменування і видалення запитів Користувач може відкрити в режимі конструктора різні запити: запит навибірку, перехресний запит і запит на зміну. Запит на вибірку і перехреснийзапит також можна відкрити в режимі таблиці для огляду результатів. Можна створити ярлик для відкриття об’єкта бази даних, яка знаходитьсяабо на комп’ютері користувача, або на файловому сервері мережі або вдиректорії для спільного доступу. В Microsoft Windows можна створити ярлик,перемістивши за допомогою миші об’єкт з вікна бази даних в робочий стіл абопапку. Інший спосіб – клацнути правою кнопкою миші потрібний об’єкт (запит,наприклад) і вибрати команду Создать ярлык. Щоб створити ярлик не наробочому столі, треба ввести новий шлях в поле Размещение. Для копіювання вибирається об’єкт і натискається кнопка Копировать напанелі інструментів. Під час копіювання об’єкта в іншу базу даних,закривається поточна база і відкривається та, в яку потрібно вставитиоб’єкт. При відкритому вікні бази даних натиснути кнопку Вставить на панеліінструментів. Збереження запиту відбувається шляхом натискання кнопки Сохранить напанелі інструментів. Для збереження копії об’єкта бази даних з новим ім’ям або в іншомуфайлі, при умові що об’єкт відкритий або виділений, потрібно вибратикоманду Сохранить как/Экспорт в меню Файл. Щоб зберегти об’єкт в поточнійбазі даних, треба вибрати параметр В текущей базе данных в діалоговомувікні Сохранение объекта, ввести ім’я об’єкта і натиснути ОК. Для перейменування запита потрібно впевнитися, що об’єкт бази данихзакритий. Далі в вікні бази даних вибрати вкладку Запросы, яка міститьпотрібний об’єкт. Натиснути кнопку миші на імені об’єкта, а потім зновунатиснути кнопку миші, щоб змінити ім’я, ввести нове ім’я. Для видалення об’єкта виділити його і натиснути кнопку Delete. Оптимізація запитів Існує ряд способів прискорення виконання запитів: - Стискати бази даних - Індексувати поля - Вибирати типи даних мінімального розміру - При створенні запиту не додавати лишні поля в запит. Зняти прапорець Вывод на экран для полів, зміст яких не виводиться в запиті - Використовувати для умов відбору вирази, які дозволяють оптимізувати запит 2. ВИКОНАННЯ ОБРАХУНКІВ В ЗАПИТАХ Можна виконувати обчислення з любими полями таблиці і зробитиобчислюваний вираз новим полем в наборі записів. Для цього можнавикористати любі із вбудованих функцій Access . Окрім цього, поля запитуможуть містити дані, які отримані за допомогою арифметичних операцій надполями таблиці. Обчислюване поле може також містити результат конкатенції (об’єднання)значінь текстових полів або рядкових (текстових) констант. Щоб створитирядкову константу, потрібно заключити текст в подвійні або одинарні лапки.В якості операції конкатенції використовується символ “&”. Наприклад, можнастворити поле, яке буде містити результат об’єднання поля Прізвище і поляІм’я: [Прізвище]& [Ім’я]. В виразах можна використовувати наступні оператори: + Додає два арифметичних вирази. - Віднімає від першого арифметичного виразу другий. * Перемножує два арифметичних вирази. / Ділить перший арифметичний вираз на другий вираз. Заокруглює два арифметичних вирази до цілих значінь і ділить перше на друге. Результат округлюється до цілого. ^ Вираховує степінь першого арифметичного виразу, степінь задається другим арифметичним виразом. MOD Округлює обидва арифметичних вирази до цілих значінь, ділить перше на друге і повертає залишок. & Створює текстовий рядок, як результат приєднаннядругого рядка в кінець першого. Якщо після клацання в чарунці рядка Поле (де ми маємо ввести вираз)натиснути SHIFT+F2, то відкриється вікно Область ввода, в якому зручнозадавати довгі вирази. Використання побудови виразів. Для побудови складних виразів Access надає утиліту, яка називаєтьсяПостроитель выражений. Для того щоб запустити її, потрібно клацнути попустому полю в бланку запита і натиснути кнопку Построить на панеліінструментів. Microsoft Access відкриє вікно Построитель выражений, якепоказане на мал.5 Мал. 5. Створювач виразів В верхній частині цього вікна міститься пуста область введення, якапризначена для створення виразів. Можна самому ввести вираз, але легшевикористати різні кнопки операторів, які містяться прямо під областювведення. В нижній частині вікна знаходяться три списки, призначені дляпошуку імен імен полів і функцій, необхідних для створення виразів. Наприклад, в нас є таблиця з даними про учнів 8-А класу, складаєтьсявона з таких полів: Прізвище, Ім'я, По батькові, Дата народження, Фізика,Хімія, Алгебра, Геометрія, Історія, Українська література, Українська мова.Формат останніх семи полів числовий (оцінки за 12-ти бальною шкалою).Необхідно обчислити середню оцінку за навчання для кожного учня. В бланку запита вибирається вільне поле і запускається Построительвыражений. В нижній частині вікна, що з’явилося, в правому полі відшукуємотаблицю, на основі якої будується запит. При виборі таблиці, у центральномусписку з’являються назви полів. Саме з цього списку потрібно обратинеобхідні поля. Формула, за якою пройде обчислення така: Середня оцінка=Сума оцінок по всім предметам/Кількість предметів У верхньому вікні Построителя выражений ця формула набуде такоговигляду: Выражение1:([8Аклас]![Фізика]+[8Аклас]![Хімія]+[8Аклас]![Алгебра]+[8Аклас]![Геометрія]+[8Аклас]![Історія]+ [8Аклас]![Українськалітература]+[8Аклас]![Українська мова])/7 Щоб не вводити назви полів вручну, достатньо двічі клацати на них внижньому середньому списку і вони будуть з’являтися автоматично в верхнійобласті введення. Якщо при побудові виразу потрібно додати стандартну вбудовану функцію,потрібно в лівому нижньому списку вибрати папку Функции/Встроенные функции.В результаті в правому списку з’являться назви функцій. Створивши вираз, в бланку запита можемо дати ім’я новому стовпчику.Для цього акуратно замість слова Выражение1 вводимо власну назву (більшзмістовну). Після всіх виконаних попередніх дій потрібно перейти в режим таблиці іоглянути отримані результати. Якщо вони не задовольняють, треба повернутисяв режим конструктора і виправити помилки. В разі потреби можна задати порядок сортування даних. Для цьогоклацнути по рядку Сортировка в стовпчику того поля, по значенням якогопотрібно відсортувати записи, і вибрати По возрастанию або По убыванию. Підсумкові запити Іноді цікаві не окремі записи таблиці, а підсумкові значіння по групамданих. Наприклад, нам потрібно знати середню оцінку з Фізики для 8-А класу(з попереднього прикладу). Або сумарну кількість балів з Хімії, набранукласом, в порівнянні з паралельним класом. Відповіді на такі питання даєпідсумковий запит. Для обчислення підсумкових значінь потрібно натиснутикнопку Групповые операции на панелі інструментів конструктора запитів, щобу бланку QBE з’явився рядок Групповая операция. Коли натиснути кнопку Групповые операции на панелі інструменті, Accessвикористовує установку Группировка в рядку Групповая операция для любогополя, який занесений в бланк запиту. Тепер записи по кожному полюгрупуються, але підсумок не підводиться. Для отримання підсумків потрібнозамінити установку Группировка в рядку Групповая операция на конкретнупідсумкову функцію. Access дає дев’ять функцій, які забезпечують виконання груповихоперацій. Можна ввести ім’я функції з клавіатури в рядку Групповая операциябланка запиту або вибрати її в списку, що розкривається. Нижче перерахованіпідсумкові функції Access: Sum Вираховує суму всіх значень заданого поля в кожній групі. Використовується тільки для числових та грошових полів. Avg Вираховує середнє арифметичне всіх значень даного поля в кожній групі. Використовується тільки для числових та грошових полів. Min Повертає найменше значіння, яке знайдене в цьому полі всередині кожної групи. Для числових полів повертається найменше значення. Для текстових полів - найменше з символьних значень незалежно від регістру. Max Повертає найбільше значіння, яке знайдене в цьому полі всередині кожної групи. Для числових полів повертається найбільше значення. Для текстових полів - найбільше з символьних значень незалежно від регістру. Count.Повертає число записів, в яких значення даного поля відмінні від Null (пусто). StDev.Вираховує стандартне відхилення всіх значінь даного поля в кожній групі. Ця функція використовується тільки для числових або грошових полів. Var Вираховує дисперсію значінь даного поля в кожній групі. Ця функція використовується тільки для числових або грошових полів. First Повертає перше значення цього поля в групі. Last Повертає останнє значення цього поля в групі. Якщо не потрібно включати в групи підсумкового запиту деякі записи,можна додати в бланк запиту одне або декілька полів для фільтра. Длястворення фільтра треба в рядку Групповая операция вибрати установкуУсловие, зняти прапорець Вывод на экран для цього поля і ввести умовивідбору. 3. ПЕРЕХРЕСНІ ЗАПИТИ Access підтримує особливий тип підсумкових запитів, який називаєтьсяперехресними запитами. Вони дозволяють побачити обчислювані значення ввигляді перехресної таблиці, яка нагадує електронну. Для побудови перехресного запиту потрібно виділити ім’я потрібноїтаблиці в вікні бази даних і вибрати Новый запрос зі списку кнопки Новыйобъект на панелі інструментів. В вікні діалогу вибрати Конструктор, а потіму вікні конструктора вибрати команду Запрос/Перекрестный. Access додасть вбланк запиту рядок Перекрестная таблица. В цьому рядку для кожного поляперехресного запиту може бути вибрана одна з чотирьох установок: Заголовкистрок, Заголовки столбцов, Значение (яке виводиться в чарунках перехресноїтаблиці) і Не отображается. Для перехресного запиту потрібно визначити украйньому випадку одне поле в якості заголовків рядків, одне для заголовківстовпчиків і одне поле значень. Кожне поле, яке є заголовком стовпчиків,повинно мати в рядку Групповая операция установку Группировка. Для поля,яке використовується в якості заголовків рядків, в рядку Групповая операцияповинна бути встановлена операція Группировка, вибрана одна з підсумковихфункцій або введений вираз, який містить підсумкову функцію. Для поля зустановкою Значение вибрати одну з підсумкових функцій або ввести вираз,який використовує підсумкову функцію. Як і в інших типах підсумкових запитів, для відбору даних, яківключаються у набір записів, можна використати додаткові поля. Для нихнеобхідно вибрати установку Условие в рядку Групповая операция і Неотображается в рядку Перекрестная таблица, а потім ввести умову відбору.Умову відбору можна також задати для любого поля, яке використовується вякості заголовків стовпчиків, а дані можна сортувати по любим полям (змовчазної згоди Access сортує заголовки стовпчиків за зростанням). Можна визначити порядок стовпчиків в перехресній таблиці,використовуючи вікно властивостей запиту. Для цього треба клацнути в любомумісці верхньої частини (ззовні списків полів) вікна запиту в режиміконструктора і натиснути кнопку Свойства на панелі інструментів. На екраніз’явиться вікно властивостей запиту. Щоб задати порядок виводу стовпчиків в перехресній таблиці, потрібноввести заголовки так, як вони виглядають в відформатованому вигляді, і втій послідовності, в якій користувач хоче їх побачити. Потрібно впевнитися,що включені всі заголовки стовпчиків, які з’являються в підсумковійтаблиці. Якщо пропущений який-небудь заголовок стовпчика або неправильновведене його ім’я, то він не з’явиться в перехресній таблиці. Обмеження на використання запитів на вибірку для поновлення даних Набір записів, які створює Access при виконанні запитів, виглядає іведе себе майже як реальна таблиця, яка містить дані. Дійсно, в багатьохвипадках можна вставляти рядки, видаляти їх і поновлювати дані в наборізаписів. При цьому Access внесе необхідні зміни в відповідні базовітаблиці запиту. Але в деяких випадках Access не розуміє, які зміни необхідно виконати.Розглянемо для прикладу обчислюване поле. Якщо користувач спробує змінитизначення в підсумковому полі, яке є результатом перемноження двох довільнихполів, Access не знає, яке з цих полів - він хоче змінити. В той же часможна змінити значення любого з цих полій і відразу отримати результат упідсумковому полі. Access не дозволяє виконати зміни, які діють на декілька рядків базовоїтаблиці. По цій причині не можна змінити дані в підсумковому абоперехресному запиті. Access не дозволяє змінити дані в полі, яке маєустановку Avg або Sum, тому що результат у цьому випадку визначаєтьсязначеннями з багатьох записів. При роботі з набором записів, які отримані в результаті об’єднання,Access дозволяє змінювати значення любих полів таблиці, яка знаходиться набоці відношення “багатьох”, але не дозволяє поновлювати ключові полятаблиці з боку “один”. Наприклад, один склад може мати багато товарів. Внаборі записів, який є результатом об’єднання таблиць Склади і Товари,можна поновити любе поле, яке належить таблиці Товари, але не можна змінитизначення полів, які створюють первинний ключ таблиці Склади. Accessдозволяє змінити інші поля цієї таблиці. Якщо не бути уважним, можливість поновлювати поля з боку “один” можепризвести до небажаних результатів. Створення перехресних запитів за допомогою майстра1. В вікні бази даних перейти на вкладку Запросы і натиснути кнопку Создать.2. В діалоговому вікні Новый запрос вибрати майстра Перекрестный запрос.3. Натиснути кнопку ОК.4. Користувач слідує інструкціям, які з’являються в діалогових вікнах майстра. В останньому діалоговому вікні користувачу пропонується вибір виконати запит або проглянути його структуру в режимі конструктора. За допомогою майстра сводных таблиц дані перехресних таблиць можнавивести на екран, не створюючи окремого запиту. За допомогою зведеноїтаблиці заголовки рядків і стовпчиків можна змінювати таким чином, щобрізними способами можна було аналізувати дані. Настройка властивостей запиту Microsoft Access дозволяє встановлювати ряд властивостей запиту, якізмінюють хід його виконання. Щоб відкрити вікно властивостей запиту,потрібно клацнути любому місці верхньої частини вікна запиту в режиміконструктора ззовні списку полів і натиснути кнопку Свойства на панеліінструментів. На мал. 6 показано вікно властивостей запита на вибірку. Мал. 6. Вікно бланка запиту Звичайно, користувач вибирає тільки деякі поля, які при виконаннізапиту на вибірку необхідно включити в набір записів. Але якщорозробляється запит для використання в формі, і потрібно, щоб всі поля зусіх базових таблиць запиту були доступні в цій формі, встановлюється длявластивості Вывод всех полей значення Да. В більшості випадків кращезалишити для цієї властивості встановлене з мовчазної згоди значення Нет, азмінювати цю установку тільки для визначених запитів. В залежності від складності запиту Access може знадобитися декількасекунд (хвилин), щоб знайти всі рядки і почати вивід інформації на екран.Якщо користувача цікавлять тільки “перші” або “верхні” рядки наборузаписів, треба скористатися властивістю Набор значений для виводуінформації на екран, як тільки Access знайде перші n або перші % рядків.Якщо ввести ціле значення, Access виведе на екран результат відразу, щойнознайде задане число рядків. При введенні десяткового значення менше 1Access почне вивід даних після того, як знайде приблизно такий відсотокрядків. Слід врахувати, що при виконанні сортування Access повиненспочатку відібрати всі записи, і тільки відсортувавши їх, він можевизначити перші n рядків. В цьому випадку властивість Набор значений неприскорить вивід інформації на екран. При виконанні запиту часто виникають ситуації, під час яких MicrosoftAccess знаходить рядки, що повторюються. З мовчазної згоди він включає врезультуючий набір тільки унікальні записи. Це означає, що ідентифікаторкожного рядка (первинний ключ таблиці для запиту з єдиною таблицею абосполучення первинних ключів для багатотабличного запиту) унікальний. Якщокористувач не просить Access повертати унікальні значення, в набір записівзапиту будуть включені тільки відмінні один від одного рядки. Якщо єпотреба бачити всі дані (враховуючи рядки-дублікати), необхідно встановитиобидві властивості Уникальные значения і Уникальные записи - в значенняНет. Користувач не зможе змінювати поля в наборі записів запиту, якщо длявластивості Уникальные записи встановлене значення Нет. Якщо база даних буде використовуватися в мережі в режимі колективногодоступу, то для забезпечення безпеки даних можна дати доступ іншимкористувачам до таблиць тільки за допомогою запитів. Власник таблиці завждимає до неї повний доступ. Можна заборонити всім доступ до таблиць ідозволити проглядати деякі дані тільки визначеним користувачам. Ця умовабуде працювати, якщо для властивості При запуске предоставляются прававстановити значення Пользователя. Якщо для тих, хто використовує конкретнийзапит, потрібно дозволити “успадкувати права власника” на доступ дотаблиць, треба встановити для властивості При запуске предоставляютсяправа значення Владельца. Якщо запит призначений для роботи в режимі колективного доступу, то длязабезпечення цілісності даних при редагуванні використовується властивістьБлокировка записей. Access скористається блокуванням тільки в томувипадку, коли в вихідну таблицю потрібно записати рядок. Щоб записблокувався при внесенні до нього змін одним з користувачів, встановлюєтьсядля цієї властивості значення Изменяемой записи. Більш жорстка установкаВсех записей блокує всі записи, відібрані запитом, до тих пір, допоки запитвідкритий одним з користувачів. Використовується ця установка тільки у томувипадку, коли при виконанні запиту робляться численні зміни в деякійтаблиці, і інші користувачі не можуть мата доступу до даних цієї таблиці дотих пір, допоки не завершиться виконання запиту. 4. ЗАПИТИ НА ЗМІНУ ДАНИХ Для пошуку окремого запису в базі даних і зміни в ній значення полядосить режиму таблиці. Але що робити, якщо потрібно провести однакові змінив більшій кількості записів. Виконання заміни в кожному окремому записунедоцільно. Перед тим, як приступити до створення запиту на поновлення записів вбазі даних, потрібно створити запит на вибірку з умовою відбору, якийдозволяє знайти всі записи, які підлягають поновленню. Після того, якAccess вибери потрібні записи, користувачу не складно буде перетворитизапит на вибірку в запит на поновлення або в інший тип запита на зміну. Запит на поновлення Допустимо, що запит на вибірку створений. Тепер можна змінити запиттак, щоб він поновлював рядки таблиці. В режимі конструктора в меню Запросіснують команди для чотирьох типів запитів на зміну: Создание таблицы,Обновление, Добавление, Удаление. Окрім цього, для перетворення типу запитаможна скористатися списком кнопки Тип запроса на панелі інструментів. Требавибрати пункт Обновление, щоб перетворити запит на вибірку в запит напоновлення. При подібному перетворенні запита Access змінює заголовок його вікнаі додає рядок Обновление в бланк QBE. Він використовується для введеннянових значень (або виразів), які повинні замінити в відібраних записахіснуючі дані. Якщо потрібно повністю убезпечити себе від любих випадковостей, топеред виконанням запиту на поновлення робиться резервна копія таблиці. Дляцього перейти в вікно бази даних, вибрати таблицю, яка буде поновлюватися,і скористатися командою Правка/Копировать. Потім вибрати командуПравка/Вставить і, коли Access виведе на екран відповідне вікно діалогу,надасть копії таблиці інше ім’я. Щоб виконати запит на поновлення, треба вибрати команду Запрос/Запускабо натиснути кнопку Запуск на панелі інструментів. Access продивитьсятаблицю і визначить кількість рядків, які поновлюються, а потім виводить наекран вікно діалогу. Щоб провести поновлення даних, потрібно натиснутикнопку Да в вікні діалогу. Якщо користувач бачить, що число поновлюванихрядків в вікні діалогу не відповідає очікуваній кількості або не впевнений,що Access поновить потрібні записи або поля, натиснути кнопку Нет, щобвідмовитися від виконання запиту і поновлення даних. Після виконання запитуможна перевірити зміст таблиці, щоб впевнитися, що зміна даних проведенаправильно. Щоб повторити запит на зміну, потрібно вибрати його в вікні бази данихі натиснути кнопку Открыть. Після запуску запита на зміну з вікна базиданих Access виводить на екран вікно діалогу, яке запитує підтвердженнядля його виконання. В вікні підтвердження натиснути кнопку Да, щобзавершити поновлення даних. Якщо треба відмінити вивід на екран вікнапідтвердження, вибирається команда Вид/Настройка і на вкладці Правка/поисквікна діалогу Параметры в секції Подтверджение знімається прапорецьЗапросов на изменение. За допомогою запита на поновлення можна за один раз змінити значеннядекількох полів, включивши їх у бланк запиту і визначивши вирази, якібудуть використовуватися для поновлення цих полів. При цьому для обчисленнянового значення деякого поля можна використати значіння інших полів. Перед поновленням запису в базовій таблиці або запиті Access робитькопію вихідного запису. Він використовує задані вирази до вихідного записуі вносить результат в копію. Потім він змінює зміст бази даних, переписуючипоновлену копію в таблицю. Створення нової таблиці Іноді потрібно зберігати в новій таблиці дані, які отримані задопомогою запита на вибірку. Створення нової таблиці прискорить роботудодатка, особливо якщо при виконанні запита об’єднуються декілька таблиць. Збереження набору записів запита як таблиці корисно і в тому випадку,коли нашаровується підсумкова інформація і її треба довго зберігати післявидалення з бази вихідних даних, на яких базувався запит. Припустимо, існує запит на вибірку. Щоб перетворити запит на вибірку взапит на створення таблиці, треба вибрати команду Запрос/Создание таблицы.Access виведе на екран вікно діалогу Создание таблицы. Користувач вводитьім’я для підсумкової таблиці і тисне кнопку ОК, щоб закрити вікно діалогу. Закінчивши з установками в запиті на створення таблиці, можна виконатийого за допомогою команди Запрос/Запуск або кнопки Запуск на панеліінструментів. Access створює записи, розміщає їх в нову таблицю і інформуєкористувача про кількість рядків, які вставляються в таблицю, на екранвиводиться вікно діалогу для підтвердження створення таблиці. Натиснутикнопку Да, щоб створити нову таблицю і помістити до неї записи. Після цьогопотрібно переключитися в вікно бази даних і клацнути по вкладці Таблицы,щоб відкрити список таблиць. Вибирається в ньому тільки що створену таблицюі відкривається вона в режимі таблиці. Можна оглянути отримані дані. Врежимі конструктора можна змінити імена полів або формати. Запит на додавання За допомогою запиту на додавання можна скопіювати вибрані записи івставити їх в іншу таблицю. Окрім того, запит на додавання можнавикористати для перенесення даних з іншого джерела в свою базу даних, щобпотім відредагувати отримані дані і вставити їх в існуючу таблицю. Запит на додавання, подібно запиту на створення таблиці, дозволяєзібрати обчислені підсумкові дані і зберегти їх в визначеній таблиці.Одна з переваг запиту на додавання в тому, що є можливість повністювизначити поля і задати їх властивості перед вставленням даних в кінцевутаблицю. Недоліком цього типу запитів є велика ймовірність помилок,оскільки дані, які додаються, можуть не відповідати типам полів кінцевоїтаблиці. Перед виконанням запиту на додавання можна запустити його як запит навибірку (як і в випадку інших запитів на зміну), щоб впевнитися в тому, щокопіюються потрібні записи. Можна взагалі почати з побудови запита навибірку, виконати його і тільки після цього перетворити його в запит надодавання. Також можна відразу створити запит на додавання і перевіритидані, що додаються, переключившись з режиму конструктора в режим таблиці. Після перевірки правильності додавання записів можна виконати запитпрямо з вікна конструктора або зберегти і потім запустити його з вікна базиданих. Цікавим прикладом використання запитів є добування застарілих даних зробочої таблиці і копіювання їх в архівну таблицю. З часом в основнійтаблиці можуть накопиться тисячі записів - контракти або замовлення, яківводяться на протязі ведення справи. Скоріше за все дані річної давнини дляпоточної роботи на потрібні. Періодично прибираючи в архівні таблиці“старі” дані, збільшується швидкодія основних частин додатку. Помилки при виконанні запитів на зміну Перед внесенням відповідних змін в базу даних Microsoft Access аналізуєзапит і дані, які змінюються при його виконанні. При наявності помилокAccess завжди дає користувачу можливість відмінити виконання запиту назміну. Під час виконання запита на зміну Access розрізняє чотири категоріїпомилок: - Дублікати первинного ключа. Ця категорія помилок виникає при спробі додавання або зміни деякого запису в таблиці, яка приводить до появи дублюючого значення первинного ключа або унікального індексу. Access не буде поновлювати або додавати записи, які створюють такі значіння. Щоб запобігти конфлікту перед спробі додати такі записи користувач потрібен змінити значення первинного ключа в вихідній таблиці. - Помилки перетворення даних. Помилки цієї категорії виникають в тих випадках, коли вставляються дані в існуючу таблицю і при цьому видно, що тип даних полів-отримувачів не співпадає з типом даних полів-джерел. Наприклад, помилка виникає, якщо додаються текстові значіння до поля, що містить цілочисельні дані, а текстове поле містить літерні символи або надто довгий рядок цифрових символів. В запиті на поновлення помилка перетворення може виникнути, якщо використовується формула, яка пробує провести обчислення над полем, яке містить букви. - Блокування запису. Помилки цієї категорії виникають, коли при виконанні запиту на видалення або на поновлення використовується таблиця, до якої мають доступ інші користувачі мережі. Access не може провести поновлення записів, які в цей час поновлюються іншими користувачами. Необхідно зачекати деякий час і спробувати знову виконати поновлення або видалення в той момент, коли дані записи більше ніхто не використовує. - Порушення умов на значення. Якщо записи, що вставляються або поновлюються, не задовольняють умові на значення для деякого поля або для таблиці, Access повідомляє про помилку і не проводить вставку або поновлення подібних записів. Видалення групи записів Видалити групу записів з бази даних можна за допомогою запита навидалення. Після підведення підсумків і копіювання старих записів(наприклад, контрактів) в архівну таблицю, ці записи краще видалити зосновної таблиці. Очевидно, що подібна операція буде виконуватися неоднократно. Тому можна створити запит для автоматичного відбору на основіпоточної дати записів, які видаляються. З іншого боку, в запит можнавключити параметр, щоб користувач міг вказати потрібну дату після запускузапита на видалення. В любому випадку користувачу не прийдеться змінювативизначення запиту перед кожним його запуском. Як і у випадку запита на поновлення, корисно спочатку вияснити, якісаме записи будуть видалені запитом. Тому починають з запита на вибірку,який відбирає їх. Якщо запит на вибірку вибрав ті самі записи, що булископійовані в архівну таблицю за допомогою запита на додавання, то можнаповернутися в режим конструктора, щоб запустити запит і видалити ці рядки зосновної таблиці. У зв’язку з тим, що не можна продивитися видалені записи, розумнозробити резервну копію таблиці, особливо у тому випадку, якщо запит навидалення виконується уперше. Для створення копії таблиці виконуєтьсяпроцедура, яка описана в розділі “Виконання запиту на поновлення”. Запит на вибірку, відкритий у режимі конструктора, можна перетворити взапит на видалення, виконавши команду Запрос/Запуск. Вносити в запит які-небудь додаткові зміни не потрібно. Щоб Microsoft Access видалив записи,потрібно вибрати команду Запрос/Запуск або натиснути кнопку Запуск напанелі інструментів. Якщо в запит включений параметр, потрібно ввести йогозначення в вікно діалогу Введите значение параметра. Access відберезаписи, які підлягають видаленню, і виведе на екран вікно діалогу дляпідтвердження видалення. Для завершення процесу видалення натиснути кнопкуДа. Якщо виникають сумніви в необхідності цієї операції, натискаєтьсякнопка Нет, щоб відмінити виконання запиту на видалення. Тепер ми знаємо, як скопіювати старі записи в архівну таблицю, якзабезпечити копіювання в архівні таблиці супутніх записів, як видалитистарі записи з основної таблиці. Для ефективної роботи додатку такожнеобхідно проглядати основні таблиці і видаляти з них записи з даними, якіне використовуються. 5. БЕЗПЕКА ПРАЦІ. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО ОСВІТЛЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ Приміщення з ПК повинні мати природне та штучне освітлення. Коефіцієнт природного освітлення /КПО/ в кліматичних зонах зі стійкимсніговим покровом повинен бути не нижче 1,2 %. Штучне освітлення в приміщеннях з ПК повинно здійснюватися системоюзагального освітлення. Як джерела світла при штучному освітленні повинні застосовуватисяпереважно люмінесцентні лампи. Штучне освітлення повинно забезпечувати на робочих місцях освітленістьне нижчу, як вказано в таблиці. Таблиця 1 Нормовані рівні освітленості в приміщенні з ПК|Характер роботи |Робоча поверхня |Площина |Освітленість, ЛК, || | | |не менше ||Робота за ПЕОМ |Екран |В |200-300 || |Клавіатура |Г |400 || |Стіл |Г |400 || |Класна дошка |А |500 |Примітка. В - вертикальна площина, Г - горизонтальна площина. Загальне освітлення повинно бути виконано у вигляді суцільних абопереривчастих ліній світильників. Співвідношення яскравості поверхонь, які знаходяться в полі зоруповинно бути в робочій зоні в межах 3:1, між поверхнею екран-стіл і вподальшому оточенні стіни, дошки, підлоги, стелі - 10:1. Коефіцієнт відображення поверхонь і кольорової обробки інтер'єруповинен бути: стелі - 0,7-0,8; стін - 0,5-0,6; підлоги - 0,3-0,4; столу -0,45-0,5; клавіатури - 0,4-0,6. В освітлювальних установках приміщень слід застосовувати системузагального освітлення, виконану стельовими або підвісними люмінесцентнимисвітильниками, рівномірно розташованими по стелі рядами паралельносвітлопроводами. Екран монітора повинен розташовуватись в зоні захисногокута світильника і його проекція повинна бути поза екраном монітора.Світильники не повинні відображатись на екрані ПЕОМ. Люмінесцентні світильники повинні включатись рядами. Для освітлення приміщення повинні застосовуватись світильники серійЛП013, ЛП031, ЛП033, виконання 001 і 006, ЛС002, ЛС04 з металевоюекрануючою решіткою і непрозорими боковинами. В якості джерел світла рекомендується використовувати люмінесцентнілампи потужністю 40 Вт, або енергоекономічні потужністю 36 Вт типу ЛБ, ЛХБяк найбільш ефективні і прийняті з точки зору спектрального складу,температура випромінювання яких знаходиться в діапазоні /в межах/ 3500-42000К. Перегорілі лампи повинні своєчасно замінюватись новими по мірі виходуз ладу. Величина коефіцієнту пульсації освітленості не повинна перевищувати5% Необхідно перебачити обмеження прямої близькості від джерелприродного та штучного освітлення. Яскравість великих поверхонь (вікна, світильники і т. ін.), щознаходяться у полі зору, не повинна перевищувати 200 кдв.м. Мірою захисту від прямої близькості має бути зниження яскравостівидимої частини джерел світла шляхом застосування спеціальних розсіювачів,відбивачів та інших світлозахисних пристроїв, а також правильне розміщенняробочих місць відносно джерел світла. Яскравість полисків на екрані не повинна перевищувати 60 кдв.м.Яскравість стелі при застосуванні системи відбитого освітлення не повиннаперевищувати 200 кдв.м. ЛІТЕРАТУРА: 1. Вейскас Джон. Эффективная работа с Access 7.0, - Санкт-Петербург: 1998,-835 с. 2. Дейт К. Введение в системы баз данных, - Москва: 2000, -845 с. 3. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики, - К: 1997,- 300 с. 4. Послед Борис Access 2000. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения. – К: ДиаСофт. – 2000, -512 с. 5. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності.итяг з державних санітарних правил і норм.- Під редак. проф.Сачкова Л.С.,- Київ: 2000,- с.738-739. 6. Романов Г.М. Человек и дисплей. – Ленинград: 1989. 7. Сибаров Ю.Г.Охрана труда в вычислительных центрах. – Москва : 1990. ВИСНОВКИ В даній дипломній роботі була розглянута система керування базоюданих (СКБД) Access, а власне організація запитів, різних за формою ізмістом. Було доведено, що запити – гнучкий і зручний інструмент обробкиданих. Конструктор запитів в Access дозволяє створити практично любийзапит. Конструктор дозволяє проглядати запит трьома різними способами –безпосередньо конструктор, режим SQL (в роботі не розглядався) і набірданих (таблиця). Слід враховувати, що запит не зберігає дані. Якщо необхідно зберегтипроміжні дані, то робити це необхідно в новій таблиці, скопіювавши івставивши стару таблицю. В частині 1 було розглянуто створення запитів на вибірку даних і їхпоновлення. Звичайно, для побудови запиту використовується конструктор, вякому розміщений бланк запиту QBE (Query By Example - запит по зразку).Саме тут виконується вся робота по створенню нового запиту. В кожний рядокбланка записуються різні умови: вибір полів, сортування, умови відбору. Умови відбору даних різноманітні: за конкретним значенням поля, задопомогою спеціальних операторів OR, AND, BETWEEN, IN, LIKE. Такожрозглянуті умови відбору для дати і часу, використання параметрів запиту звідповідним типом даних, згаданий спосіб створення запиту на основі іншогозапиту. Всі можливості запитів, які основані на одній таблиці, відповідають істворенню багатотабличних запитів. Ці запити здатні відбирати дані здекількох таблиць, що особливо корисно при створенні таких компонентівсистем керування базами даних, як форми і звіти. Для полегшення роботи користувача, особливо початківця, рекомендованестворення запиту за допомогою майстра запитів. В частині 2 розглянута можливість обчислення будь-яких полів таблиціі створення нового поля таблиці на основі обчислюваного виразу. Обчислюванівирази будуються за допомогою арифметичних операцій над полями таблиці. Дляпобудови складних виразів використовується Построитель выражений. Особлива увага приділяється створенню підсумкових запитів (підсумковіфункції Access), які є результатом по групам даних. В частині 3 розглянутий такий тип підсумкових запитів, як перехреснізапити. Вони дозволяють побачити обчислювані значення в вигляді перехресноїтаблиці, яка нагадує електронну. В частині 4 показані запити на зміну даних, які допомагають зручнозмінювати дані одразу в декількох записах. Також можна створювати новітаблиці, запити на додавання (з інших баз даних в нашу). Запити такого типудопомагають видаляти записи, групи записів. В частині 5 розглянуті питання безпеки праці і вимоги до виробничогоосвітлення робочого місця.----------------------- Мал. 3.Діалогове вікно Новый вопрос----------------------- Арк. № докум. ПідписДата Арк. Вим.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Работа с запросами в ms access 97 iconЛабораторная работа №5 Работа с реляционной базой данных в Microsoft Office Access 2007
Цель работы: Научиться создавать многотабличную реляционную базу данных в субд ms office Access 2007, вносить данные, организовывать...
Работа с запросами в ms access 97 iconОтчет по дисциплине «Базы данных» лабораторная работа №1 «субд microsoft Access 2003»
Сразу после запуска Access можно воспользоваться диалоговым окном Microsoft Access. Выбрав «Новая база данных», переходим к созданию...
Работа с запросами в ms access 97 iconПрактическая работа «Сортировка данных. Применение фильтров»
Запустите приложение ms access [ Пуск – Программы – Microsoft Office – Microsoft Office Access]
Работа с запросами в ms access 97 iconЛабораторная работа №1 Тема работы: Структура бд в субд ms access
Цель работы: знакомство с возможностями субд microsoft Access по созданию таблиц, связей между ними
Работа с запросами в ms access 97 iconКонтрольная работа Тема: Создание базы данных с помощью субд microsoft Access. Этапы работы Задача > Создание таблиц; Создание схемы данных; > Создание форм
При этом предусматриваются средства обеспечения целостности данных. Создаваемый файл в Access имеет расширение mdb. При запуске субд...
Работа с запросами в ms access 97 iconЛабораторная работа №1. «Разработка проекта в средах Visual Basic и субд access обработки данных сложной структуры»
Постановка задачи. Анализ выходной формы. Построение информационно-логической модели данных. Разработка структуры базы данных в среде...
Работа с запросами в ms access 97 iconПрограмма дисциплины Работа с базами данных (на примере Access) для слушателей программы повышения квалификации
Программа предусматривает обучение слушателей навыкам создания и работы с базами данных на примере Access
Работа с запросами в ms access 97 iconРобота із запитами в Access
Другий тип – файли електронних таблиць, які об’єднані в групи по характеру їх використання. Щоб керувати даними, які розкидані по...
Работа с запросами в ms access 97 iconРеферат з інформатики Звіти у Access Призначення звітів
Для створення звіту, який можна роздрукувати І розподілити між користувачами, Access комбінує дані в таблицях, запитах І навіть у...
Работа с запросами в ms access 97 iconПрограмма «Работа с базами данных (на примере Access)» (32 акад часа) №№ фио подразделение должность категория стаж в гу-вшэ подписанная примечания 1

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы