Ревізія розрахункових операцій на підприємстві icon

Ревізія розрахункових операцій на підприємствіНазваниеРевізія розрахункових операцій на підприємстві
Дата конвертации19.08.2012
Размер202,61 Kb.
ТипРеферат
Ревізія розрахункових операцій на підприємстві


Вступ. В умовах перехідної економіки є дуже важливим стан платіжно-розрахункової дисципліни. Особливо в тій його частині, що стосуєтьсяфункцій, які виконуються бухгалтером щодо обліку розрахунків зпостачальниками і покупцями. Важливість цієї проблеми ще в тому самесистема розрахунків пов’язує підприємство з іншими структурнимипідрозділами економіки, тобто іншими підприємствами і установами,організаціями. Особливо слід відмітити такий аспект розрахункової політикипідприємства, як розрахунки з бюджетом за податками і зборами(обов’язковими платежами), оскільки вони зачіпають інтереси, як самогопідприємства, так і інтереси держави вцілому. В інтересах підприємства підтримувати постійний контроль за цимирозрахунками. Оскільки безвідповідальність та безконтрольність можепризвести до кримінальної та адміністративної відповідальності, що в своючергу відповідно позначиться на репутації підприємства в колах йогопартнерів. Крім того раціональна організація контролю за станом розрахунківсприяє зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, виконаннюзобов'язання з постачання продукції в заданому асортименті і якості,підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скороченнюдебіторської і кредиторської заборгованості, прискоренню оборотностіоборотних коштів, а отже і поліпшенню фінансового становища підприємства. Це і є причиною зацікавленості в розгляді саме цієї теми курсовоїроботи, яку викладено на матеріалах діяльності Підприємства по переробціриби і м’ясопродуктів госпрозрохункового підрозділу Майстрівськогоспоживчого товариства.Завданням цієї курсової роботи є перш за вседослідити діяльність підприємства в цілому і як на ньому організованоконтрольно-ревізійну роботу. 1. Значення, завдання та методи ревізії розрахункових операцій. В умовах становлення ринкових відносин в Україні важливим фактором,який позитивно впливає на стабілізацію фінансового становища держави, єрозв’язання проблеми розрахунково-платіжної дисципліни. Правильнаорганізація розрахункових операцій забезпечує сталість грошового обігу удержаві і найбільш ефективний вплив фінансових важелів на подальшийрозвиток суспільного виробництва. Контроль та ревізія розрахункових операцій покликані не тількивиявляти допущені недоліки і відмічати позитивні явища у їх організації,але і попереджувати неправильне використання коштів і формування незаконнихі недоцільних розрахункових взаємовідносин. У зв’язку з цим за станомрозрахункової дисципліни у кожному господарстві повинен бути встановленийсистематичний контроль на всіх стадіях здійснення розрахункових операцій. Від своєчасності розрахунків неабиякою мірою залежить успіхздійснення усієї виробничої та фінансової діяльності будь-якогопідприємства, установи чи організації, що пов’язані з розрахунковимивзаємовідносинами. Коло цих взаємовідносин досить широке. Завдання ревізії розрахункових і кредитних операцій є перевірка(своєчасності розрахунків із бюджетом, перерахування заборгованостікредиторів і стягнення належних сум із дебіторів(додержання умов договорів поставок і підряду, фактів погашення надмірустягнених із підприємства або не сплачених йому сум(стану обліку розрахунків, вірогідності облікових та звітних даних пронаявність і зміни сум дебіторської й кредиторської заборгованостей. Для успішного вирішення цих запитань рекомендується перевірятиспочатку операції за підзвітними сумами, потім розрахунки з постачальникамита підрядниками, заготівельними організаціями й іншими покупцями. Потімпотрібно перевірити розрахунки з бюджетом, органами соціальногозабезпечення і соціального страхування та іншими дебіторами йкредиторами. Контроль і ревізія розрахункових операцій покликані не тількивиявити допущені недоліки і відмічати позитивні явища у їх організації, алеі попереджувати неправильне використання коштів і формування незаконних інедоцільних розрахункових взаємин. У зв’язку з цим за станом розрахунковоїдисципліни у кожному господарстві повинен бути встановлений систематичнийконтроль на всіх стадіях здійснення розрахункових операцій. Під час проведення ревізії використовуються різні прийоми і способиперевірки. Метод ревізії — це сукупність методичних прийомів контролюпроцесів розширеного відтворення суспільно необхідного продукту ідодержання його законодавчого регулювання. Найчастіше на практиці під часревізії розрахункових операцій використовуються такі специфічні прийомиконтролю, як(інвентаризація — це спосіб фактичної перевірки наявності тих чи іншихцінностей, інвентаризація розрахунків полягає у виявленні фактичнихзалишків сум на рахунках. У акті наслідків інвентаризації розрахунків слідвказати назви проінвентаризованих рахунків, записати суми непогодженої іпростроченої дебіторської і кредиторської заборгованості і безнадійнихборгів;службове розслідування — сукупність прийомів перевірки додержанняпрацівниками правових актів. Використовується при виявленні зловживань,порушень;прийоми документального контролю, здійснюючи перевірки від фактів додокументів і, навпаки від документів до фактів. При перевірці первинних документів, реєстрів бухгалтерськогообліку і звітності за суттю відображених в них господарських операцій, їхзмісту, законності і доцільності можна виявити достовірність даних,реальність і доцільність здійснення операцій, їх правильність і законністьі відповідність самих документів відображеним операціям. Зустрічна перевірка господарських операцій за первиннимидокументами і обліковими реєстрами полягає у тому, що зіставляють декількапримірників одного й того ж документа, записи по взаємних розрахунках уокремих підрозділах підприємства, що ревізується, або у різнихорганізаціях. Цей прийом дає можливість встановити реальність іправильність відображення господарських операцій у первинних документах іоблікових реєстрах. 2. Характеристика фінансово-господарської діяльності Підприємства по переробці риби і м’ясопродуктів та організація контрольно-ревізійної роботи. Підприємство по переробці риби і м’ясопродуктів — цегоспрозрахунковий відособлений підрозділ Майстрівського споживчоготовариства, зареєстрований 30 жовтня 1996 року як суб’єкт підприємницькоїдіяльності без права юридичної особи. Житомирським обласним управлінням статистики за підприємствомзакріплено ідентифікаційний код 25313556. Це підприємство розташоване заадресою( Житомирська область, м. Новоград -Волинський , шосе Корецьке,13. Має свій поточний розрахунковий рахунок №26000301935136, щознаходиться у Новоград - Волинському відділенні Промінвестбанку, МФО311711. Підприємство зареєстроване як платник податку на додану вартість(індивідуальний податковий номер 253135506155). Підприємство займається виробництвом товарів народного споживання,торгівлею цими товарами (гуртом і вроздріб), громадським харчуванням,заготівлею і переробкою сільгосппродукції. Як самостійна одиниця підприємство має право: самостійно плануватита здійснювати фінансово-господарську діяльність, виходячи з реальногопопиту та пропозиції на продукцію, товари, роботи та послуги. Пайовий фонд підприємства складає 5447 гривен, з них фондзасновників: Кіріченко О.М.— 985грн. — 25%; Марчук В.В. — 1000грн.— 25% ; Харченко Ю.О.— 757грн.— 19%; Літвінчук В.Л.— 750грн. —19%; Іванко Н.П. —500грн.—12%. Основною метою діяльності підприємства згідно статуту єзабезпечення потреб системи споживчою кооперації та громадян в продукції,та насичення споживацького ринку продукцією власного виробництва такупованих товарів. Виконується це завдання за рахунок діяльності трьох підрозділів(виробничий цех — цех, де піддається переробці (солінню, копченню) риба ім’ясопродукти. З цеху продукція йде до системи роздрібних магазинів черезгуртову торгівлю та виробництво на замовлення та безпосередньо до споживачачерез власний торгівельний лоток на місцевому ринку, а також у виглядінапівфабрикатів готової продукції надходить до підприємства громадськогохарчування — кафе “Верес”(кафе “Верес” займається виготовленням і реалізацією продукції власноговиробництва, а також купованих товарів(останній підрозділ —це торгівельний лоток, що займається реалізацієюпродукції виробничого цеху, працює періодично — два дні в неділю. Адміністративно-управлінський апарат підприємства складається з(директора — Марчука В.В. та головного бухгалтера — Лісоти Л.В., крім тогона кожному підрозділі є матеріально-відповідальна особа, що несевідповідальність за його діяльність, так в кафе “Верес” — завідуючаЛітвінчук Г.Я, у виробничому цеху — Гладкова Я. Б., а на лотку працює одинпродавець — Юрченко Л.І. Під керівництвом головного бухгалтера знаходятьсябухгалтер Кіріченко О.М. і касир Марчук Л.В. Для раціонального використання робочого часу обов’язки міжпрацівниками бухгалтерії розподілені так( касир займається веденням каси, а також обробляє звітиматеріально –відповідальних осіб, що подаються кожної неділі( бухгалтер веде податковий облік на підприємстві загалом( головний бухгалтер займається складанням звітності, а також певноюмірою виконує обов’язки замісника директора. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до книжно-журнальної форми обліку, при якій накопичення і систематизація документівза господарськими операціями здійснюється в журналах. Основними партнерами підприємства є його постачальники та покупці,що купують готову продукцію для подальшої реалізації (додаток И-1, И-2, И-3). Згідно Наказу по підприємству №250 від 28.09.2000 року напідприємстві почалось реформування системи бухгалтерського обліку і вже з1.10.2000 року облік ведеться за новим планом рахунків у відповідності доПоложень (стандартів) бухгалтерського обліку. Було складено таблицюперекладання сальдо до рахунків старого плану на рахунки нового плану. Якщо розглянути результати діяльності підприємства, то вонисвідчать про досить ефективну його роботу. Так на протязі І півріччя 2000року підприємство отримало 17,9 тис. грн. прибутку, а вже в ІІ півріччіприбуток склав 39,8 тис.грн. Це при тому, що в 1999 році підприємство отримало прибуток урозмірі 8,2 тис.грн (додаток А,Б). Оскільки Підприємство по переробці риби і м’ясопродуктів не єюридичною особою, то воно не сплачує податку на прибуток, проте деклараціюпро прибуток в бухгалтерії складають, але подають її у головнепідприємство — Майстрівське споживче товариство —, де на його основіскладається консолідована декларація про прибуток. Після нарахування ісплати податку він розподіляється між підрозділами в залежності відотриманого прибутку. Слід відмітити, що в цілому Майстрівське споживчетовариство не отримувало прибуток вже близько півроку і Підприємство попереробці риби і м’ясопродуктів єдине з його підрозділів, що отримуєприбутки від своєї діяльності. Система контролю на підприємстві поставлена так, що крімвнутрішнього контролю підприємство контролюється головним підприємством—Майстрівським споживчим товариством, при чому ревізійні перевіркипроводяться планово двічі на рік. Оскільки 2000 рік ознаменувався переходом на нові стандарти тановий план рахунків, то в 2000 році ревізії на підприємстві не було. У 2001році заплановано дві ревізії одна з яких уже була проведена. Так на 6березня 2000 року на основі виданого розпорядження за №6 Новоград-Волинській райспоживспілки (додаток Е) на Підприємстві по переробці риби ім’ясопродуктів було проведено ревізію матеріалів (додаток Є) тарозрахунків. Ревізія не виявила суттєвих відхилень проте в процесі ревізіївстановлено деякі розбіжності в розрахунках з партнерами, про що свідчатьприведені акти звірки (додаток Ж-1, Ж-2). Як недолік у роботі підприємства можна зазначити наявністьзначних сум дебіторської та кредиторської заборгованості (додаток К, Л,Ж), оскільки це свідчить про порушення розрахунково-платіжної дисципліни,та можливе нарахування пені та штрафів за прострочення платежів. Оскільки підприємство фактично є власністю певної групи пайовиків,то саме, захищаючи їх права, періодично проводить внутрішнє контролюванняза витрачання та використанням господарських ресурсів та контролюєрозрахункові операції на підприємстві. При прийнятті всіх інших питань підприємство є самостійноюодиницею, тому і контрольні перевірки воно часто створює самостійно.Внутрішній контроль передбачає раптові інвентаризації товарів і тари наскладі і в магазині та документальну перевірку певних операцій. З цієюметою головним бухгалтером створюється комісія, обов’язками якої є перш завсе ретельна перевірка та аналіз ефективності діяльності в цілому. Контроль має на меті перш за все задовольнити потребу власників впостійному та своєчасному контролі за ефективним використанням та коштів та ресурсів, що в свою чергу призведе до отриманняочікуваного прибутку у вигляді дивідендів на вкладені паї. 3. Ревізія розрахунків з постачальниками, покупцями та іншими дебіторами і кредиторами. Реальність фінансової звітності може бути забезпечена тільки післяретельної перевірки (інвентаризації) всіх статей. А тому ревізор починає зінвентаризації та перевірки стану розрахунків, аналізуючи матеріалиінвентаризації. Інвентаризації розрахунків полягає у виявленні залишківсум на рахунках. У акті наслідків інвентаризації розрахунків слід вказатиназви проінвентаризованих рахунків, записати суми непогодженої іпростроченої дебіторської і кредиторської заборгованості і безнадійнихборгів. За вказаними видами заборгованості до акта інвентаризаціїрозрахунків повинна додаватися довідка з зазначенням суми заборгованості,за що вона числиться, з якого часу і на підставі яких документів. Таким чином, аналіз матеріалів інвентаризації розрахунків даєможливість ревізору, зосередити увагу на більш аргументованій перевірцірозрахунків, за якими встановлені різні розходження. Розрізняють наступні категорії дебіторської і кредиторськоїзаборгованості: поточна? неоплачена в строк? заборгованість зі строком давності, що минув? спірна, безнадійна. Ревізія починається з інвентаризації розрахунків з постачальникамиі покупцями. За кожним дебітором і кредитором слід встановити дату утворенняборгу (додаток Л), причини виникнення заборгованість, винних осіб ізаходи, що вживається для стягнення боргів. Крім того, слід перевіритистан справ, преданих у суд або арбітраж, рішення, прийняті відносно них. Особливу увагу ревізору доцільно звернути на випадки приховуванняна рахунках дебіторів і кредиторів нестач та крадіжок, псування і бракутоварів та інших втрат, віднесення дебіторської заборгованості на іншістатті балансу. На практиці трапляються випадки привласнення товарно-матеріальнихцінностей, недовантажених постачальниками порівняно з супровіднимидокументами або не повністю оприбуткованих покупцями. Основним документом, який визначає правовий режим розрахунковихвзаємовідносин постачальників і підприємств–споживачів щодо поставкитоварів народного споживання, а також підрядчиків, є договір. Перевірцірозрахунків з кожним постачальником в підрядчиком повинно передуватививчення наявності договірних основ таких взаємовідносин, у ході якоговстановлюють юридичну обгрунтованість, правильність оформлення договорів,планів фінансування, проектно-кошторисної документації, титульних списків.Особливо ефективним є контроль за вказаними операціями на переддоговірнійстадії їх виникнення, що повинні забезпечити насамперед керівник і головнийбухгалтер підприємства. При перевірці вказаних питань безпосередньо вивчають розрахунковіоперації з кожним постачальником і підрядником. Для цього шляхом перевіркизаписів за журналом – ордером №6 з рахунку 631 “Розрахунки з вітчизнянимипостачальниками”(додаток И-1) і розрахунково-платіжними документамивиявляють дату виникнення і характер кожної операції, поставки,обгрунтованість застосування цін, тарифів і надбавок, своєчасність іповноту оприбуткування матеріальних цінностей, своєчасність іобгрунтованість пред’явлення претензій і своєчасність розрахунків. У разінеобхідності можна застосувати контрольну інвентаризацію матеріальнихцінностей, що поступили, зустрічну звірку розрахунково-платіжних документіві документів щодо оприбуткування цих цінностей, зустрічну звірку документіві записів на об’єкті ревізії і у постачальника, опитування посадових осіб,їх письмові пояснення тощо. У всіх випадках доцільно звертати увагу на реальність кредиторської та дебіторської заборгованості постачальникам, її відповідність данимперіодичної і річної фінансової звітності (додаток А, Б) і Головної книги(додаток К). Обов’язково по заборгованості з кожним постачальником виявляютьдотримання строків позовної давності. Під час ревізії розрахунків зпостачальниками і покупцями, як правило, застосовують спосіб вибірковоїперевірки документів і записів у облікових реєстрах. Ревізору слід встановити правильність відображення на статтяхбалансу відповідних залишків заборгованості. Для цього зіставляють залишкипо кожному виду розрахунків на одну і ту ж дату за даними аналітичногообліку з залишками по синтетичного рахунку №631 “ Розрахунки звітчизняними постачальниками ”, Головної книги і фінансової звітності. Увипадку розходжень слід перевірити реальність і документальнуобгрунтованість заборгованості по кожному постачальнику. Такі розходженняможуть бути внаслідок занедбаності обліку розрахункових операцій аборезультатом зловживань У випадку виявлення безнадійної заборгованості, у позові якої судвідмовив, слід виявити мотиви відмови, і обгрунтованість позову. Виявленіфакти нестягненої простроченої дебіторської заборгованості і порушеньрозрахункової дисципліни бажано узагальнити у нагромаджувальній відомості(детальніше розгляд простроченої дебіторської заборгованості наводиться упитанні № 4). На основі транспортних документів, а також проведених актів звірки(додаток И) з ревізор встановлює повноту і своєчасність оприбуткування абосписання у витрати товарно-матеріальних цінностей. Контролюється також іжурнал реєстрації використаних доручень. Перевіряють чи товар фактичнооприбуткований на підприємстві, чи здано звіт у бухгалтерію і чи зробленийна його підставі запис у реєстр аналітичного обліку. Перевірені документи, записи у регістрах бухгалтерського облікуревізор відмічає, після чого переконується у правильності підсумків ісальдо у облікових реєстрах за період, що підлягає ревізії. Ще одним важливим моментом ревізії є ревізія розрахунків збюджетом. Існуюча в Україні податкова служба покликана здійснюватижорсткий контроль за правильність вирахування сум платежів і своєчасністюїх перерахування у доход державного бюджету. Загальними питаннями, що мають перевірятися при проведенні ревізіїрозрахунків із бюджетом, є:повнота і правильність визначення баз оподаткування;правильність застосування ставок податків і інших платежів, а такожарифметичних підрахунків при нарахуванні платежів;законність і обгрунтованість застосування пільг при сплаті податків убюджет іповнота і своєчасність сплати платежів у бюджет;правильність відображення бухгалтерських проведень по нарахуванню і сплатіплатежів;правильність відображення і своєчасність подання в податкову адміністраціюформ звітності по видах платежів;правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку та записів уголовній книзі і балансі підприємства. Під час ревізії розрахунків з бюджетом за податками і платежамиособливу увагу ревізор звертає на порядок ведення податкового обліку, втому числі правильність та законність визнання витрат та доходів валовими.Основним предметом дослідження тут є бухгалтерські розрахунки, книги облікупридбання та продажу товарів. В разі виявлення прострочки ревізор повинен встановити її причину,а також на чий рахунок було віднесено суму нарахованої пені та штрафів іякі заходи прийняті до осіб, винних у несвоєчасному перерахуванні коштів. 4. Перевірка претензійних сум і правильність списання дебіторської та кредиторської заборгованості. Заборгованість по претензіям і заборгованість, списана на збитки,перевіряється суцільним способом. По кожній сумі такої заборгованості слідперевірити(чи правильно віднесені суми на рахунок дебіторів по претензіям і чипідтверджені претензії відповідними документами( по претензіях дотранспортних організацій — наявність комерційних актів на нестачу товарівабо відповідних поміток на транспортних накладних, до постачальників —наявність правильно оформлених актів(реальність щодо одержаних сум, віднесених на рахунок дебіторів попретензіям(правильність і своєчасність оформлення претензій і пред’явлення позовів.Слід мати на увазі, що відповідальність за оформлення претензійнихдокументів покладена на керівника і головного бухгалтера організації(підприємства)(як здійснюється контроль за своєчасністю пред’явлення рекламацій і позовів,за строками проходження позовів у судах і арбітражах, а також стягненнямборгів по виконавчих документах(які рішення прийнято по претензійних справах в органах суду і арбітражу. Уразі відмови або неповного задоволення позовів слід вивчити причини івиявити винних осіб у нанесенні організації матеріальної шкоди(чи дотримується встановлений Законом України “ Про оподаткування прибуткупідприємства” порядок списання на фінансові результати сум дебіторськоїзаборгованості, що визнана безнадійною(чи є у наявності по кожній списаній сумі всі необхідні підтвердження. Безнадійна заборгованість — заборгованість, яка відповідає будь-якій з прелічених ознак( заборгованість за зобов’язаннями, термін позовної давності по якій минув(заборгованість, яка не погашена внаслідок нестачі майна фізичної абоюридичної особи, визнаної банкрутом за порядком, установленимзаконодавством, або юридичної особи, яка ліквідується(заборгованість, яка не погашена внаслідок нестачі коштів, отриманих відреалізації на відкритих аукціонах майна позичальника, переданого підзаставу як забезпечення цієї заборгованості, за умови, що інші юридичні діїкредитора за примусовим стягненням іншого майна позичальника не дозволить вповному обсязі покрити заборгованість(заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з форс -мажорнимиобставинами, підтвердженими за встановленим порядком(прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також установлених усудовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а такожзаборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі. В цій ситуації слід звернути увагу на правильність віднесення сумбезнадійної заборгованості на валові витрати, а також на відповідність ізаконність порядку врегулювання такої заборгованості (додаток М ). По всіх безнадійних боргах (що рахуються на балансі і списаних нафінансовий результат) слід встановити, чому така заборгованість сталаможливою, хто у цьому винний і прийняти заходи щодо покарання за законом івідшкодуванню нанесеної шкоди. Усі суми незаконно і необгрунтовановіднесені на фінансовий результат повинні бути відновлені за належністю істягнені, якщо строк позовної давності дозволяє. Ретельна перевірка законності і обгрунтованості пред’явленихпретензій, особливо по виявлених під час приймання від постачальникавантажів, нестачах, втратах у дорозі, пересортицях, розходженнях щодоякості і сортності продукції, а також уважне вивчення наслідків розглядуцих претензій у відповідних інстанціях і причини відмови у задоволенніпозовів відносно них дозволяють ревізору виявити завуальовані крадіжки таінші зловживання. Основною причиною списання на фінансові результати дебіторськоїзаборгованості найчастіше буває закінчення строку позовної давності. Такіборги іноді довго числяться на балансі як дебіторська заборгованість. Їхможна виявити за незмінності сальдо і відсутності протягом тривалого часуоборотів на особовому рахунку або в оборотній відомості якого-небудьдебітора. До списання на фінансові результати дебіторської заборгованості узв’язку із закінченням строку позовної давності повинні бути обов’язковозвірені розрахунки і оформлений відповідний акт. При вирішенні питань стосовно строків давності слід керуватисяст.71 Цивільного кодексу України. Ним визначені такі строки позовноїдавності. Загальний строк для захисту права за позовом особи, право якоїпорушено (позовна давність) встановлюється у три роки. Скорочені строки давності тривалістю шість місяців передбаченіст.72 Цивільного кодексу України(про стягнення неустойки ( штрафу, пені)(про недоліки проданих речей (ст.237 цього Кодексу)(що випливають з поставки продукції неналежної якості (ст.249 цьогоКодексу)(про виявлені недоліки у роботі, виконаній за договором підряду (ст.343цього Кодексу)(про недоліки у роботі, виконаній за договором побутового замовлення (ст.350цього Кодексу)( Перебіг строку позовної давності починається з дня виникнення правана позов, тобто з дня, коли юридична особа узнала або повинна була узнатипро порушення свого права. Існують декілька претензій(до постачальника і підрядників за виявлені під час перевірки їх рахунківзавищення обсягів виконаних робіт, недопоставку матеріальних цінностей,завищення цін і тарифів, завищення сум внаслідок арифметичних помилок, заневідповідність якості товарів стандартам або технічним умовам, за простоїз вини постачальника(до транспортних організацій за нестачу вантажів понад норми природногоубутку, утворену у дорозі, і за зайво сплачені суми під час перевезеннявантажів(за санкції (штрафи, пені, неустойки) за недодержання договірних умов,визнані платниками або присуджені судом(до банків відносно сум , помилково списаних з розрахункового, валютного іінших рахунків. Оскільки цей етап ревізії є особливо важким і проблематичним із-за зіткнення інтересів кількох сторін, тому його вирішенню слід виділити більше уваги, особливо якщо її наявність викликає появу витрат на погашення пені або штрафу за прострочення платежу (наприклад по розрахунках за податками та платежами до бюджету). 5. Перевірка заборгованості по нестачам і крадіжкам. У Конституції записано, що кожен зобов’язаний відшкодовуватинанесені ним збитки. Матеріальними збитками вважаються нестача матеріальних ресурсів,виявлена під час інвентаризації, псування, втрати, крадіжка, знищення,погіршення або зменшення цінності майна. Нестачі понад норми втрат і шкодавід псування, бою, лому товарн0-матеріальнтх цінностей відносять на рахуноквинних осіб. Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків підлягаютьсуцільній перевірці. Перевіряючи такі розрахунки, ревізор насамперед аналізує їх,з’ясовує порядок їх розгляду , чи суми нестач, повністю віднесенні навинних осіб, як забезпечується їх відшкодування. Особливо ретельно слідперевіряти факти списання нестач і втрат на витрати виробництва чи нафінансові результати діяльності підприємства. При цьому слід керуватисядіючим порядком відшкодування втрат. Якщо нестачі виникли внаслідок зловживання, керівник організації непізніше трьох днів після виявлення їх повинен направити справу у судово-слідчі органи і пред’явити цивільний позов. І навпаки, нестачі цінностейпонад нормами природного убутку і втратами від псування їх, коли конкретнівинуватці не встановлені, організація (підприємства) списує на витративиробництва (обігу). Особливій перевірці підлягають рішення, які стосуються віднесеннянестачі до дрібної і вимагають стягнення з винних осіб узагальногромадському порядку або до великої з притягненням винуватців досудової відповідальності за законом. Крім цього, ревізор вживає невідкладних заходів для стягненнянестач та відшкодування матеріальних збитків, надсилає судово-слідчиморганам клопотання про накладення арешту на майно або грошові кошти, щоналежать відповідачу (що знаходяться у нього або у інших осіб). Слід переконатися у правильності виведення залишків на рахунку 375“Розрахунки за відшкодування завданих збитків” і окремо на його субрахунках“Великі нестачі” і “Дрібні нестачі”. При цьому дебетове сальдо зсубрахунків рахунку 375 зіставляють з порівняльними відомостями для того,щоб встановити, чи немає випадків неправильного відображення або прихованнянестач, крадіжок та інших зловживань. Потім кредитові записи з рахунку 375 “Розрахунки за відшкодуваннязавданих збитків” з дебетовими записами з рахунків 301 “Каса внаціональній валюті”, 661 “ Розрахунки з оплати праці”. Особливо слід уважно перевірити усі факти списання, псування,бою, лому товарно-матеріальних цінностей з метою виявлення фіктивних актівна списання і можливого приховання нестач і крадіжок. Ревізор перевіряєреальність віднесення на дебет рахунку 947 “Нестачі і втрати від псуванняцінностей” нестач та крадіжок, з приводу яких суд відмовився задовольнитипозови через їхню необгрунтованість. Під час ревізії ревізор порівнює записи в особових рахункахборжників за субрахунками, показаними і відомості №11б (великі і дрібнінестачі) з даними журналу -ордеру № 11 (книги К-17 — великі нестачі і книгиК-19 — дрібні нестачі при книжно-журнальній формі обліку), Головної книги ібалансу з рахунку 375 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків”. Потім щодо кожної суми боргу слід встановити, чи(своєчасно вжиті заходи для відшкодування заподіяних збитків(заявлені у встановленому порядку громадянські позови(усунені від посад розтратники, особи, що не викликають довіри, а також їхні посібники і заступники(своєчасно подані термінові донесення про великі нестачі вищестоящійорганізації(правильно показані нестачі у бухгалтерському обліку і балансі(доброякісно оформлені матеріали про виявлені нестачі і чи своєчасно вонипередані судово-слідчим органам(здійснюється контроль за просуванням тих матеріалів і чи здійснюєтьсящоквартально взаємне звіряння справ про нестачі та крадіжки міжорганізацією і органами прокуратури, суду, міліції, а також які заходивжито за наслідками таких звірянь. Слід також перевірити, чи всі виконавчі листи на боржників,одержані організацією, де проводиться ревізія, облікові і подані длястягнення, чи регулярно надходять у утримані з них суми і у яких розмірах. Якщо місцезнаходження боржника невідоме, виконавчий листповертається до суду, який виніс вирок з проханням про оголошення розшуку.Суми нестач і крадіжок, списані через безнадійність для утримання,перевіряються з точки зору наявності усіх підстав для цього — відповіднихрішень, актів про неспроможність боржників, засвідчених судами тощо. Висновки та пропозиції. В процесі написання курсової роботи , переглянувши велику кількістьінформації, в тому числі і спеціалізованих періодичних видань, ознайомиласяз законодавчою базою та теоретичними основами контрольно-ревізійноїроботи в цілому та зокрема з ревізією розрахункових операцій. Контроль розрахунків з постачальниками та покупцями, як основнимипартнерами підприємства, є головним в процесі комплексної ревізії. Це першза все тому, що від правильності та своєчасності розрахунків значною міроюзалежить сума та рівень доходу отриманого підприємством, як від основної,так і від інших видів діяльності. Проаналізувавши діяльність Підприємства по переробці риби там’ясопродуктів, можна сказати що бухгалтерський облік на підприємствіведеться відповідно до законодавства і в цілому здійснюється правильно ібез значних порушень, тому під час комплексної ревізії проведеної 6-8березня не було виявлено значних відхилень, в тому числі і в розрахунках зпартнерами. Єдине, що хотілося б додати, що на підприємстві майже відсутнійвнутрішній контроль, від якого значною мірою залежить вся роботапідприємства. В зв’язку з цим запропоновано, головному бухгалтеру частішепроводити інвентаризації на складі та в магазині. Особливу увагу слідзвернути і на ситуацію з розрахунками з покупцями та постачальниками,оскільки підприємство має значну суму дебіторської (додаток И) такредиторської (додаток Л) заборгованості. Такий стан речей призводить дозагального порушення розрахунково-платіжної дисципліни, що в свою чергуможу призвести до втрати партнерів. Список використаної літератури.| |1.Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в || |Україні» від 21 червня 1999 року за №396/3689 || |2.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і || |господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений наказом || |Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291. || |3.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська || |заборгованість” від 25 жовтня 1999 року за № 726/4018. || |4.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” від 11 || |лютого 2000 року за № 85/4306. || |5.Усач Б.Ф. Контроль і ревізія.— 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Ін || |Юре.—1998.—352с || |6.Бутенець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і || |ревізія. Вид. 2-е, доп. і перероб. Підручник для студентів вузів || |спеціальностей “Облік і аудит”.— Житомир: ЖІТІ, 2000.—512с. || |7.Курс лекцій з питань оподаткування. Частина І. Оподаткування прибутку || |підприємств.— Київ. 1998.—106с. || |8.Белуха Н.Т. Ревизия и контроль в торговле: Учеб. Для студентов вузов, || |обуч.по спец. “Бух.учет и анализ хоз.деятельности” и “ Ревизия и || |контроль”. — М.: Экономика, 1988.—255с. ||9 | |
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Ревізія розрахункових операцій на підприємстві iconКнига оро реєструється на кожний реєстратор розрахункових операцій (далі рро) або, якщо згідно з чинним законодавством розрахунки можуть проводитися без застосування рро,
Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій i розрахункових книжок
Ревізія розрахункових операцій на підприємстві iconОблік грошових засобів І розрахункових операцій

Ревізія розрахункових операцій на підприємстві iconОблік грошових засобів І розрахункових операцій
Для зберігання грошових засобів І проведення розрахунків готівкою на підприємствах, організаціях І складах створюється каса
Ревізія розрахункових операцій на підприємстві icon1. Постановка задачі
...
Ревізія розрахункових операцій на підприємстві iconЗнаходження оберненої матриці методом Гауса
Отримані n системи лінійних рівнянь для j = 1,2,…,n, які мають одну І ту ж матрицю a І різні вільні члени. Метод Гауса для обернення...
Ревізія розрахункових операцій на підприємстві iconВнутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків
Особливістю фінансового ризику є імовірність настання збитку в результаті проведення яких-небудь операцій у фінансово-кредитній І...
Ревізія розрахункових операцій на підприємстві iconКонтроль І ревізія

Ревізія розрахункових операцій на підприємстві iconКонтроль І ревізія розрахунків

Ревізія розрахункових операцій на підприємстві iconПріоритет І порядок виконання
Пріоритет І асоціативність операцій мови Сі вплива­яють на порядок групування операндів І обчислення опера­цій у виразі. Пріоритет...
Ревізія розрахункових операцій на підприємстві iconРозділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4
Коротка характеристика підприємства та аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві 14
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы