Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze icon

Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоzeНазваниеParex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze
Дата конвертации18.08.2012
Размер42,47 Kb.
ТипРеферат
Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze


Latvijas Lauksaimniec?bas Universit?te Ekonomikas fakult?te Gr?matved?bas un finansu katedra In?ra R?vi?a Refer?ts FINAS?S UN KRED?T? A/S «PAREX BANKA» DARB?BAS RAKSTUROJUMS UN PAKALPOJUMU ANAL?ZE Darba autors In?ra R?vi?a Ekonomikas fakult?tes Nepilna laika studiju Gr?matved?bas un finansu specialit?tes 2.kursa studente matrikulas № 0138464 Darba vad?t?js pasniedz?ja M?r?te Lazdi?a J?KABPILS, 2002 Saturs IEVADS 3 1. PAREKSS BANKAS PIED?V?TIE PAKALPOJUMI 5 1.1 Kartes 5 1.2 Komun?lie un abonentu maks?jumi 6 2. KRED?TI A/S «PAREX BANKA» 7 2.1 Kred?ts, t? b?t?ba, formas, veidi 7 2.1.1 Kred?ti uz??mumiem 8 2.1.2 Kred?ti priv?tperson?m 8 2.1.3 L?zings automa??nu un citu transportl?dzek?u ieg?dei 9 2.1.4 ?tr?kais hipokred?ts priv?tperson?m 9 3. A/S «PAREX BANKA» VIETаFINANSU PAKALPOJUMU TIRG? 10 4. KRED?TS A/S «LATVIJAS KR?JBANKA» 13 5. KRED?TS A/S «BALTIJAS TRANZ?TU BANKA» 15 SECIN?JUMI 17 IZMANTOT?S LITERAT?RAS SARAKSTS 18 PIELIKUMI 19 PIELIKUMU SATURS. 20 IEVADS Parekss banka tika dibin?ta 1992.gad?. Jau 2001.gad? Parekss banka unParekss grupa kopum? ne tikai sasniedza ienes?guma rekordu, bet ar?sasniedza teicamus darb?bas r?d?t?jus pla?? pied?v?to pakalpojumu spektr?,pier?dot sevi k? neapstr?damu l?deri Latvijas finansu sektor?. [7.,3] Parekss banka ir viena no liel?kajiem kreditoriem ne tikai Latvij?,bet akt?vi darbojas ar? Lietuv? un Igaunij?. Jau 1994.gad? Parekss bank?tika izveidota Kredit??anas da?a, kur? taj? laik? str?d?ja 4 cilv?ki, bet1995.gad? tika izveidota L?zinga da?a. 1997.gad? banka piedal?j?s ParekssL?zings (Latvij?) un Parex Lizingas (Lietuv?) dibin??an?, tika izveidotakredit??anas noda?a Parekss bankas fili?l? Citadele. Parekss grupa sast?v no: . Parekss bankas grupas; . Parekss apdro?in??anas grupas (Parekss apdro?in??anas komp?nija un Baltic Polis Lietuv?).Savuk?rt Parekss bankas grup? ietilpst: . Parekss banka; . Parekss atkl?tais pensiju fonds; . Parekss Brokeru sist?ma; . Parex Asset Management; . Parekss ieguld?jumu sabiedr?ba; . Parekss L?zings; . Parex Lizingas (Lietuva); . Parex Bankas (Lietuva). Sav? darb? apskat??u tikai vienu mazu da?u no Parekss grupas, t.i.,Parekss bankas darb?bu, pakalpojumu kl?stu un kred?tl?niju. J?dzienu interpret?cija: . Debetkarte – ir karte, kas ?auj izmantot tikai tos l?dzek?us, kas iemaks?ti kartes kont?. . Kred?tkarte dod iesp?ju izmantot ne tikai pa?a iemaks?tos l?dzek?us kartes kont?, bet ar? l?dzek?us bankas pie??irt? kred?tlimita ietvaros. . ?st? kred?tkarte – latu kred?tkarte, kas dom?ta nor??iniem Latvij? un vis? pasaul?. . Kred?tiest?de ir uz??m?jsabiedr?ba, kas dibin?ta, lai pie?emtu noguld?jumus un citus atmaks?jamos l?dzek?us no neierobe?ota klientu loka un sav? v?rd? izsniegtu kred?tus un sniegtu citus finansu pakalpojumus.[2., 1 (1)]. Kred?tiest?des Latvij? savu darbu var uzs?kt tikai p?c Finansu un kapit?la tirgus komisijas (FKTK) izsniegtas licences sa?em?anas un re?istr?cijas. Kred?tiest??u pien?kums ir garant?t savu klientu un korespondentkontu noguld?jumu un oper?ciju nosl?pumu.[4.,45] . Kred?ts – atl?dz?bas dar?jums, kur? kred?tiest?de uz rakstveida l?guma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kur? klientam rada ties?bas r?koties ar t?m un pien?kumu noteikt? laik? un k?rt?b? atdot kred?tiest?dei naudu vai citas lietas. [3.,1 (5)] . Overdrafts – br?vi izmantojams, noteikts kreditlimits bez atmaksas grafika, bet ar izmanto?anas termi?u l?dz 12 m?ne?iem. Vai ar? iepriek? saska?ota kred?tl?nija jeb aiz??muma ties?bas, kuras klients var izmantot, veicot maks?jumus vai veicot izmaksas no sava nor??inu konta. [1.,10] . Kred?tl?nija – bankas atbalsts, kas ?aus ?tri ieg?t nepiecie?amos l?dzek?us. . Noguld?jums – naudas l?dzek?u glab??ana kred?tiest?des kont? noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem. [3., 1 (6)] . Klients – fizisk? vai juridisk? persona, kurai kred?tiest?de sniedz finansu pakalpojumus. [3., 1 (9)] . Finansu l?zings – kredit??ana, ko veic atbilsto?i Unitroit konvencij? par starptautisko finansi?lo l?zingu noteiktajiem pamatprincipiem. [3., 1 (37)] Lai ?stenotu kredit??anas iesp?jas ir j?r??in?s ar kred?ta savlaic?guatmaksu. T?p?c esmu izv?l?jusies izp?t?t un izanaliz?t Parekss bankaspakalpojumu kl?stu un, par pamatu ?emot Parekss bankas datus, sal?dzin?tkonkr?ti kred?ta sa?em?anas iesp?jas un procesu, k? ar? noskaidrot bank?siesniedzamo dokumentu sarakstu kred?ta sa?em?anai, kred?ta procentu likmes,atmaks??anas k?rt?bu un izanaliz?t, kur? tad ?sti bank? ??du kred?tu ?emtir visizdev?g?k. L?dz ar to ?? darba ietvaros vair?k uzman?bas tiekpiev?rsts kred?ta b?t?bai un raksturam, k? ar? kred?ta nodro?in?jumam. Darba m?r?is ir izv?rt?t kred?ta sa?em?anas nosac?jumus fizisk?mperson?m, k? ar? sal?dzin?t kred?ta sa?em?anas nosac?jumus ar div?m cit?mbank?m. Darba raksturs ir praktisks, temata atkl?smei tiek dots teor?tiskaispamatojums. Darba sagatavo?anai tiek izmantota speci?la ekonomisk?literat?ra; internet? public?tie dati par banku pakalpojumiem, LatvijasRepublikas likumdo?anas akti, kas attiecin?mi uz banku darb?bu, k? ar? citimetodiskie nor?d?jumi. P?t?juma b?ze: A/S «Parex banka», A/s «Latvijas kr?jbanka», A/s«Baltijas Tranz?tu banka» kred?ta sa?em?anas iesp?jas, dokument?cija,procentu likmes un atmaksas noteikumi un k?rt?ba. Darba strukt?ra: darbs sast?v no 20 lpp; ievada; 5 noda??m; 3apak?noda??m; 4 punktiem; secin?jumiem; literat?ras saraksta; 8pielikumiem; izveidotas: 5 tabulas un 4 att?li. PAREKSS BANKAS PIED?V?TIE PAKALPOJUMI 1 Kartes 1.1.tabula Parekss bankas maks?jumu kar?u da?u no pakalpojumiem tarifi.[1] (LVL)| |Pakalpojuma nosaukums ||karte | || |M?ne?a |Pre?u |Skaidra|Kred?|Proce|Pe??a|Overd|Kartes || |maksa |un |s |ta |ntu |s |rafta|konta || | |pakalpo|naudas |proce|likme|proce|apjom|sl?g?an|| | |jumu |iz?em?a|ntu |gad? |ntu |s |a || | |apmaksa|na |likme|par |likme| | || | |Latvij?|Parekss|gad? |kav?t|gad? | | || | | |bank? | |iem |par | | || | | | | |nor??|atlik| | || | | | | |iniem|umu | | || | | | | | |kont?| | || | | | | | |virs | | || | | | | | |200 | | || | | | | | |LVL | | ||Studentu |Bezmaks|Bezmaks|Bezmaks|24% |6% |1% |- |Bezmaks||karte VISа|as |as |as | | | | |as ||Elektron | | | | | | | | ||Debetkartes| | | | | | |L?dz | ||Maestro un |0.50 |Bezmaks|Bezmaks|24% |6% |1% |50% |Bezmaks||VISа |m?nes? |as |as | | | |no |as ||Elektron | | | | | | |algas| || | | | | | | | | ||Algas | | | | | | |L?dz | ||kartes |0.50 |Bezmaks|Bezmaks|24% |6% |1% |200% |Bezmaks||Maestro un |m?nes? |as |as | | | |no |as ||VISа | | | | | | |algas| ||Elektron | | | | | | | | ||Virtu?l? |14 LVL |1% |2% |- |- |- |- |Bezmaks||karte |gad? | | | | | | |as ||?st? |36 – 99|Bezmaks|2% |24% |36% |- |Katra|Bezmaks||kred?tkarte|LVL |as | | | | |m |as || |gad? | | | | | |indiv| || | | | | | | |. | ||Kred?tkarte|36 – 99|0,5% |1,5% |28% |18% |- |- |Bezmaks||s VISа |LVL | | | | | | |as || |gad? | | | | | | | ||Kred?tkarte|36 – 99| | | | |- |- |Bezmaks||s Eurocard |LVL |0,5% |1,5% |28% |18% | | |as ||/ |gad? | | | | | | | ||MasterCard | | | | | | | | ||Naudas |6 LVL |- |0,30 |24% |6% |- |- |Bezmaks||karte |gad? | |LVL | | | | |as ||Cirrus | | | | | | | | | Ir 21.gadsimts, lieliem so?iem m?s ien?kam jauno tehnolo?iju pasaul?.Arvien vair?k darbavietu saviem darbiniekiem izv?las algas nevis izmaks?tskaidr? naud?, bet gan p?rskait?t uz bankas kontu. Parekss banka pied?v?«Algu kartes». Alga Jums ir pieejama ?rt?k, jo j?s to varat iz?emt pada??m, varat ar algas karti iepirkties veikalos un citur, algas karte dodiesp?ju sa?emt pat?ri?a kred?tu l?dz pat 200% no vid?j?s algas. Atrodotiesbank?, j?su alga pelna procentus. Uz algas karti varat sa?emt ne tikaialgu, bet ar? citus maks?jumus, piem?ram ?imenes pabalstus, pensijas utt. Parekss bank? tiek pied?v?tas ??das algu kartes: . Maestro – starptautiska debetkarte izmantojama bankas fili?l?s un nor??inu grup?s Latvij?; nor??iniem veikalos, bankas autom?tos Latvij? un vis? pasaul?; . Cirrus – starptautisk? debetkarte naudas iz?em?anai bankas autom?tos vis? pasaul?; . VISаElectron – starptautiska debetkarte izmantojama nor??iniem veikalos, bankas autom?tos Latvij? un vis? pasaul?. Dodoties ce?ojum? vai dar?jumu braucien?, kur j?s nev?l?tos ?emt l?dziskaidru naudu, Parekss banka ??diem gad?jumiem pied?v? jums ?rtu piek???anunaudai, ja j?s ieg?d?jaties Parekss bankas kred?tkarti. Lai ??du kartisa?emtu jums pat nav j?iemaks? garantijas depoz?ts, un ?? kred?tkarte dodjums bezprocentu kred?tu uz laiku l?dz 45 dien?m. Parekss banka, atkar?b?no j?su v?lm?m pied?v? ??das ?st?s kred?tkartes: . Eurocard/MasterCard: Mass, Business, Gold; . VISA: Classic, Business, Gold. Parekss banka pied?v? ar? maks?jumu kartes uz??m?jiem, uz??mumudarbiniekiem, kuri bie?i brauc komand?jumos, un ar?, ja uz??mumamnepiecie?ams iepirkties internet?, tad Parekss bank? var ieg?d?tiesVirtu?lo karti. 2 Komun?lie un abonentu maks?jumi 1.2.tabula Komun?lo un abonentu maks?jumu tarifi Parekss bank?.[2] (LVL)|Pakalpojuma nosaukums |Bankas komisijas || |maksa ||Lattelekom pakalpojumu apmaksa |0,10 ||Latvijas G?ze pakalpojumu apmaksa |Bezmaksas ||TELE 2, LMT pakalpojumu apmaksa |0,15 ||Baltcom TV un Baltcom Plus pakalpojumu apmaksa |Bezmaksas ||Maks?jumi par elektroener?iju |1,5% (min.0,20 || |LVL) ||P?r?jie komun?lie un abonentu maks?jumi: | ||- ja sa??m?ja konts ir Parekss bank? |0,15 ||- ja sa??m?ja konts ir cit? bank? Latvij? |0,30 + 0,5% no || |summas | Parekss bankas fili?l?s un nor??inu grup?s ir iesp?jams apmaks?tpraktiski visus ikm?ne?a r??inus. ?os r??inus bank? ir iesp?jams apmaks?tne tikai ar skaidru naudu, bet ar? ar nor??inu karti. Ja bank? jau irnor??inu konts, tad Parekss banka pied?v? ar? t?du pakalpojumu k? Tie?aisdebets. Tas ir bankas pakalpojums, kas ?auj ietaup?t savu laiku, uzticotBankai autom?tiski no klienta nor??inu vai kartes konta apmaks?t pies?t?tosr??inus par pakalpojumiem. KRED?TI A/S «PAREX BANKA» 1 Kred?ts, t? b?t?ba, formas, veidi Vis? pasaul? jau sen pie?emts dz?vot uz kred?ta, ar? Latvij?kredit??ana k??st arvien aktu?l?ka. Re?la iesp?ja jau ?odien at?auties to,ko kr?jot un taupot var?tu ieg?d?ties tikai p?c ilg?ka laika posma. Parekss banka pied?v? vair?kus kredit??anas pakalpojumus attiec?gi p?ckred?ta m?r?a, nepiecie?am?s summas, atmaksas termi?iem un nodro?in?juma. Ilgtermi?a kredit??ana sav? zi?? ir sam?r? riskanta kreditoram, jo ??perioda laik? var main?ties ekonomisk? un politisk? situ?cija valst?,procentu likmes, aiz??m?ja vesel?ba, ien?kumi un nodro?in?jums ar darbu. V?rds «kred?ts» n?k no Lat??u valodas «credare» - tic?t, uztic?ties.Kred?tiest??u likum? termins «kred?ts» tiek skaidrots, k? «atl?dz?basdar?jums», kur? kred?tiest?de uz rakstveida l?guma pamata nodod klientamnaudu vai citas lietas un kur? klientam rada ties?bas r?koties ar t?m, unpien?kumu noteikt? laik? un k?rt?b? atdot kred?tiest?dei naudu. Parastikompens?cija par lieto?anas ties?bu atdo?anu tiek noteikti procenti. Kredit??anas b?tisk?s paz?mes ir: . Vieno?an?s par stingru l?dzek?u noteikta apjoma atmaks??anas pien?kumu, . Maks??anas l?dzek?u nodo?anas termi?u, . Noteiktu vai vari?jamu atl?dz?bu par izmanto?anas laiku, . Pien?kumus maks?t noteiktus procentus. Kred?tus klasific? ??di: 1. Standarta kred?ti ir aizdevumi, kuri neap?aub?mi tiks atmaks?ti, tie tiek nov?rt?ti 0% riska pak?pi. 2. Uzraug?mie kred?ti prasa kred?tiest?des vad?bas speci?lu uzman?bu. 3. Zemstandarta kred?ti ir ar noteiktu nedro??bas pak?pi. 4. ?aub?go kred?tu atmaksa ir ap?aub?ma, bet nov?rt??anas laik? v?l nav iesp?jams prec?zi noteikt zaud?juma apjomus. 5. Zaud?tiem kred?tiem nov?rt??anas laik? nav re?las v?rt?bas – to apmaksa nav iesp?jama. Katrs izsniegtais kred?ts ir j?nov?rt? un j?pieskaita attiec?gajaikred?tu klasifik?cijas grupai. Bankas m?r?is ir izveidot dro?ukred?tportfeli, samazinot zaud?to, ?aub?go un zemstandarta kred?tu apjomu.Parekss banka pied?v?: . Kred?tus uz??mumiem; . Kred?tus priv?tperson?m; . L?zingu; . Hipokred?tu priv?tperson?m; . Overdraftus; . Kred?tl?nijas u.c. [pic]2.1.att?ls Kred?ta nodro?in?jumu veidu sh?ma.1 Kred?ti uz??mumiem Nosac?jumi: kred?ta summa, ko pie??ir Banka, var b?t l?dz pat 70% no??las (nodro?in?juma) v?rt?bas. Procenti par kred?tu tiek noteikti katram klientam individu?liatkar?b? no termi?a un riska. Gada procenta likme var b?t gan fiks?ta, gan«peldo?a» un tiek apr??in?ta no kred?ta neatmaks?t?s v?rt?bas. Kred?ta atmaksas grafiks var b?t ikm?ne?a, ceturk??a vai pieska?otsJ?su naudas pl?smai. Kred?ta pamatsummu var atmaks?t ar? termi?a beig?s,par to vienojoties ar Banku. Termi?? pie??irtajam kred?tam var b?t no da?iem m?ne?iem l?dz pat 25gadiem. Par nodro?in?jumu kred?tam var kalpot visa veida nekustamais ?pa?ums,autotransports, ?dens transportl?dzek?i, ra?o?anas iek?rtas, noguld?jumi,v?rtspap?ri, kapit?la da?as uz??mumos, preces un m?kslas darbi, tre?opersonu galvojumi, k? ar? noteikta apgroz?juma uztur??ana nor??inu kont?. ??las objektam j?b?t apdro?in?tam par labu Parekss bankai.2 Kred?ti priv?tperson?m Nosac?jumi: kred?ta summa, ko pie??ir banka , var b?t l?dz pat 70% no??las (nodro?in?juma) v?rt?bas. Procenti par kred?tu tiek noteikti katram klientam individu?liatkar?b? no termi?a un riska, kas saist?ts ar kred?t??m?ju. Procentu likmegad? var b?t gan fiks?ta, gan ar? peldo?a. Kred?ta atmaksas grafiks var b?t ikm?ne?a, ceturk??a vai nevienm?r?gs.Turkl?t, vienojoties ar banku, kred?ta pamatsummu var atmaks?t termi?abeig?s. Termi?? pie??irtajam kred?tam var b?t no da?iem m?ne?iem l?dz pat 25gadiem. Par nodro?in?jumu kred?tam var kalpot visa veida nekustamais ?pa?ums,autotransports, ?dens transportl?dzek?i, noguld?jumi, v?rtspap?ri, kapit?lada?as uz??mumos, preces un m?kslas darbi, k? ar? tre?o personu galvojumi. Apdro?in??ana. ??las objektam j?b?t apdro?in?tam par labu Parekssbankai. Apdro?in?t ??lu var Parekss Apdro?in??anas komp?nij? vai cit?apdro?in??anas sabiedr?b?, iepriek? to saska?ojot ar banku. Apdro?in??anassummu ir iesp?jams iek?aut kred?ta summ?. Nepiecie?am?bas gad?jum? bankavar piepras?t kred?ta ??m?jam dz?v?bas apdro?in??anu par labu bankai.3 L?zings automa??nu un citu transportl?dzek?u ieg?dei dod iesp?ju lietot automa??nu, s?kotn?ji samaks?jot tikai da?u noautoma??nas v?rt?bas un p?c tam pak?peniski izmaks?jot atliku?o summu unprocentus. Kad l?zinga maks?jumi ir nomaks?ti piln?b?, automa??na k??st parl?zinga ??m?ja ?pa?umu. L?zinga objekts ir automa??na, kuras vecums p?c l?zinga l?guma beig?mnep?rsniegs 10 gadus. Pirm? iemaksa vismaz 10% no automa??nas v?rt?bas. L?zinga objekta minim?l? v?rt?ba 2000 LVL vai ekvivalents cit? val?t?. Termi?? – l?dz 5 gadiem.4 ?tr?kais hipokred?ts priv?tperson?m – m?jok?a ieg?dei un remontam. Nosac?jumi: summa l?dz pat 80% no ieg?d?jam? nekustam? ?pa?uma tirgusv?rt?bas. Minim?l? summa 3000 LVL vai ekvivalents cit? val?t?. Termi?? l?dz 25 gadiem. Atmaksas grafiks var b?t ikm?ne?a, ceturk??a, vienm?r?gs vaipieska?ots klienta ien?kumiem. Nodro?in?jums – visu veidu nekustamais ?pa?ums, ar? tas, ko ieg?d?jasar ?? kred?ta pal?dz?bu. Procentu likmi piem?ro katram klientam individu?li, var b?t fiks?tavai main?ga – p?c klienta izv?les. Lai sa?emtu ??du kred?tu m?jas ieg?dei nepiecie?ami ??di dokumenti(1.pielikums): . Zemesgr?matu akta ori?in?ls un zemes robe?u pl?na ori?in?ls; . M?jas gr?matas ori?in?ls; . Nam?pa?uma Inventariz?cijas lietas ori?in?ls; . Izzi?a pat ?pa?umties?b?m uz zemi; . ?pa?nieka laul?t? un visu nam?pa?um? pierakst?to pilngad?go personu rakstiska piekri?ana m?jas ie??l??anai (notari?li apstiprin?ta); . Izzi?a par nekustam? ?pa?uma nodok?a par?du neesam?bu; . Izraksts no Zemesgr?matu noda?as, kas apliecina, ka m?ja nav apgr?tin?ta; . Bankas akcept?ts nam?pa?uma nov?rt?jums; . Apdro?in??anas polise ar atz?mi, ka iest?joties apdro?in??anas gad?jumam, atl?dz?bu sa?em Parekss Banka. M?jas apdro?in??ana j?saska?o ar Parekss Banku. L?dz?gs dokumentu saraksts nepiecie?ams hipokred?ta sa?em?anai m?jasb?vniec?bas darbiem (skat. 2.pielikumu), un dz?vok?a ieg?dei (skat.3.pielikumu). Kad visi nepiecie?amie dokumenti ir sagatavoti, tad ir j?aizpildafizisk?s personas pieteikums / deklar?cija kred?ta sa?em?anai (skat.4.pielikumu). A/S «PAREX BANKA» VIETаFINANSU PAKALPOJUMU TIRG? A/s «Parex banka» tika dibin?ta 1992.gad?. T?tad banka darbojas jau10.gadu. Parekss bankai ir n?cies str?d?t sp?c?gas konkurences apst?k?os, korad?ja no jauna izveidot?s bankas un noguld?jumu pie??m?jas firmas. 3.1.att?ls Latvijas komercbanku 2001.gada noguld?jumu darb?basrezult?ti (t?kst. LVL).[3] ?is (3.1.att?ls) par?da 2001.gada noguld?jumu rezult?tus Latvijaskomercbanku sektor?. A/s «Parex banka» ir ierindojusies pirmaj? viet?.Noguld?jumi 2001.gad? sasniegu?i 533 465 t?kst. LVL. Vismaz?kaisnoguld?jumu skaits ir Baltijas Tranz?tu bankai tas ir 75237 t?kst. LVL. P?c ?? att?la var secin?t, ka cilv?ki ir nov?rt?ju?i A/s «Parexbanka» darb?bas efektivit?ti, ?? ir dro?a banka, kur iedz?vot?ji nebaid?snoguld?t savus naudas l?dzek?us. Par to liecina noguld?jumu skaitapieaugums, kas redzams (3.2.att?ls). Parekss bankas m?r?is ir nodro?in?t klientiem visus nepiecie?amosfinansu pakalpojumus, t?d?j?di veicinot to labkl?j?bu un att?st?bu.Fizisk?s un juridisk?s personas ir Parekss bankas klienti, kuru apkalpo?anabankai nodro?ina stabilit?ti un ien?kumus. Parekss bankas grupai ir ar?savs atkl?tais pensiju fonds, kur? katrs m?s varam novirz?t l?dzek?us savain?kotnei, t.i. banka ar m?su naudu, ieguldot to da??dos pas?kumos, pelnamums liel?ku pensiju (pensiju otrais l?menis). Banka ir ieinteres?ta rentabl? darb?b?, t? v?las saglab?t savusklientus, t?p?c pied?v? arvien vair?k da??dus finansu pakalpojumus ganfizisk?m, gan juridisk?m person?m. Latvijas komercbanku darb?bas rezult?ti par 2001.gadu ir redzami (3.3.att?ls)3.2.att?ls Parekss bankas noguld?jumu skaits pa gadiem no 1992. l?dz2001.gadam. 3.3 .att?ls Latvijas komercbanku 2001.gada akt?vu rezult?ti (t?kst.LVL). M?su interes?jo?? banka «Parex banka» pa?laik atrodas pirmaj? viet?,kuras 2001.gad? akt?vi sast?d?ja 656 991 t?kst. LVL. Apkopojot visu iepriek? aprakst?to inform?ciju, varu secin?t, kaaizdevumu pie??ir?ana ir viena no svar?g?kaj?m un atbild?g?kaj?m bankuoper?cij?m, jo tiek lemts, kam uztic?t noguld?t?ju naudu. Kred?tiest??ulikuma 34.pants nosaka, ka kredit??anu banka veic saska?? ar t?skred?tpolitiku, kas nosaka aizdevumu pie??ir?anas un atmaks??anas k?rt?buun to kvalit?tes nov?rt??anas krit?rijus. Kred?tu pie??ir?anas pamatm?r?is ir g?t pe??u, ko pan?k prasot noklienta augst?ku procentu likmi par to likmi, k?du maks? banka, aiz?emotiesl?dzek?us kredit??anai. Bankai ir j?nodro?ina ar?, lai izdevumi, kassaist?ti ar procentu iekas??anu un aizdevumu summas atg??anu, nep?rsniegtukredit??anas rezult?t? g?to pe??u. Kred?tpolitika atspogu?o bankas politiku attiec?b? uz priv?tpersonu unuz??mumu kredit??anu. Kred?tpolitika nosaka principus, kas j?iev?ro bankasdarbiniekiem, veicot riska dar?jumus, t.i., izsniedzot aizdevumus,galvojumus saviem klientiem, kuru rezult?t? bankai rodas kred?trisks. T?d?veid? banka l?mumu pie?em?anu par aizdevumu pie??ir?anu neatst?j atsevi??udarbinieku kompetenc?. Kred?tpolitika nesaraujami ir saist?ta ar ekonomikas att?st?bastendenc?m. Mainoties ekonomiskajai situ?cijai bankas izmaina savaskred?tpolitikas direkt?vas. Parekss banka izsniedz kred?tus k? fizisk?m, t? ar? juridisk?mperson?m. Fizisk?s personas var sa?emt ??dus kred?tus: . aizdevums nekustam? ?pa?uma ieg?dei un remontam; . pat?ri?a aizdevums; . overdrafts. Bank? k? ??lu pie?em: 1. nam?pa?umus; 2. privatiz?tus dz?vok?us; 3. zemi; 4. depoz?tnoguld?jumus; 5. pre?u kr?jumus; 6. m?kslas darbus u.tlm. Lai sa?emtu kred?tu un nosl?gtu kred?tl?gumu ir j?aizpilda bankasveidlapa un j?nomaks? komisijas nauda par t? izskat??anu. Kred?taneizsnieg?anas gad?jum? nauda netiek izsniegta atpaka?. Fizisk?m person?mv?l ir j?uzr?da pase, j?iesniedz kred?ta nodro?in?juma dokumenti un izzi?ano darba vietas par darba algu. Banka izskata pieteikumu 3 bankas dienulaik?. Atsevi??os gad?jumos banka dr?kst piepras?t papildus inform?ciju. Kred?ta nodro?in?jums (??las) atbilst?bu pieteikum? uzr?d?tajai summaip?rbauda bankas v?rt?t?ji: Parekss banka uztic ??las nov?rt??anu firmaiLatio (par nov?rt??anu fizisk? persona samaks?s 80 – 100 LVL). Ja aizdevuma nosac?jumi ir pie?emami, tad tiek nosl?gts l?gums unnaudas l?dzek?i tiek ieskait?ti nor??inu kont? Parekss bank?. KRED?TS A/S «LATVIJAS KR?JBANKA» Lai sa?emtu pat?ri?a kred?tu j?b?t algas kontam, t.i., : . Ja ar darba vietu ir nosl?gts l?gums par algas konta apkalpo?anu, tad lai sa?emtu kred?tu algai j?b?t p?rskait?tai uz ?o kontu vismaz 3 m?ne?us p?c k?rtas; . Ja ar darba vietu nav nosl?gts l?gums, tad lai sa?emtu kred?tu algai j?b?t p?rskait?tai uz ?o kontu vismaz 6 m?ne?us p?c k?rtas. Pat?ri?a kred?ts tiek dots summ? no 200 l?dz 2000 LVL uz 2 gadiem bez??las ar 16 % likmi. Kred?ta limits atkar?gs no darba algas lieluma unapg?d?jamo skaita, k? ar? no dz?vesvietas. (piem?rs skat?t 4.1.tabula ) Lai sa?emtu pat?ri?a kred?tu ir nepiecie?ami ??di dokumenti: 1. Pase; 2. Izzi?a no darba vietas par darba algu (7. un 8.pielikums); 3. Pat?ri?a kred?ta l?gums (skat. 6.pielikums). Ja algas konta bank? nav, tad ir iesp?ja ?emt parasto kred?tu summ?virs 1000 LVL ar 8 l?dz 11,5% likmi. ??dam kred?tam nepiecie?ama ??la.Kred?tu pie??ir 75% no ??las tirgus v?rt?bas. Bet papildus izdevumus sag?d???las nov?rt??ana, ko banka pati neveic. Banka nov?rt??anu uztic t?d?mfirm?m k? Latio, Vindex u.c. Fiziskai personai piem?ram dz?vok?anov?rt??ana, lai sa?emtu kred?tu var izmaks?t aptuveni 80 LVL. Kred?tasa?em?anai nepiecie?ami ??di dokumenti (5a.pielikums): 1. Pase; 2. Aizdevuma piepras?jums (5.pielikums); 3. Naudas pl?smas grafiks; 4. Izzi?a par darba algu un darba st??u darba viet?; 5. Darba l?gums; 6. Dokumenti par ie??mumiem no saimniecisk?s darb?bas; 7. Pilngad?go ?imenes locek?u pases; 8. Dz?vesbiedra izzi?a par darba algu, darba st??u (ja ir kop?ga saimniec?ba ar aiz??m?ju); 9. Remontdarbu t?me (ja aizdevums tiek piepras?ts dz?vok?a, m?jas vai citu ?ku remontam). 10. Nodro?in?jums (nekustamais ?pa?ums vai transportl?dzeklis)Parast? kred?ta procentu likmes lielums main?s attiec?gi mainoties kred?tatermi?am. Sal?dzino?s piem?rs apskat?ms (skat?t 4.2.tabula). Bankas kred?tpolitikas m?r?is ir minimiz?t risku, nodro?in?t bankasmaksim?lu rentabilit?ti, vienlaic?gi veicot vispus?gu nacion?l?s ekonomikasatt?st?bu. Kred?tpolitika tiek ?stenota cen?oties pan?kt liel?kus ien?kumusar p?c iesp?jas maz?ku risku, nodro?inot rentabilit?ti, maks?tsp?ju undro??bu. Bankas kred?tpolitikas misija ir ?stenot iedz?vot?ju, valstsatt?st?bu kopum?. Veiksm?gas kred?tpolitikas realiz?cijas gad?jum? var tiktpapla?in?ta uz??m?jdarb?bas att?st?ba un pat noteiktu re?ionu ekonomisk?aug?upeja. 4.1.tabula Pat?ri?a kred?ta limita apr??ins, gada procenta likme 16%.[4]|Darba alga|Apg?d?jamo skaits|Maksim?l?s limita v?rt?bas ||p?c |?imen? | ||nodok?u | | ||nomaksas, | | ||LVL | | || | |t.sk., |M?ne?a |Kred?ta |Kred?ta || |Kop? |b?rni |maks?jums, |termi??,|summa, LVL || | |l?dz 14 |LVL |m?ne?i | || | |gadiem | | | ||J?kabpils pils?ta ||80 |- |- |11 |24 |232 ||120 |1 |1 |17 |24 |348 ||120 |- |- |59 |24 |1216 ||J?kabpils rajons ||100 |1 |1 |15 |24 |313 ||120 |1 |1 |43 |24 |897 ||120 |- |- |73 |24 |1498 ||70 |- |- |15 |24 |306 ||R?gas pils?ta ||155 |1 |- |10 |24 |214 ||200 |1 |- |55 |24 |1133 ||200 |1 |1 |72 |24 |1480 ||138 |1 |1 |10 |24 |214 ||95 |- |- |10 |24 |204 ||200 |- |- |89 |24 |1834 | Secin?jums: jo liel?ka ir darba alga un nav apg?d?jamo, jo liel?kupat?ri?a kred?ta summu var ieg?t. 4.2.tabula Parast? kred?ta procentu likmes apr??ins fiziskai personai.|Kred?ta atmaksas termi?? |5000 LVL |10 000 LVL ||Kred?ta m?r?is: citas pat?ri?a vajadz?bas ||12 m?ne?i |10,17 % |8,67 % ||24 m?ne?i |10,82 % |9,32 % ||36 m?ne?i |10,92 % |9,42 % ||48 m?ne?i |11,32 % |9,82 % ||Kred?ta m?r?is: nekustam? ?pa?uma ieg?de ||24 m?ne?i |12,32 % |10,82 % ||48 m?ne?i |12,82 % |11,32 % | Secin?jums: pieaugot kred?ta atmaksas termi?am, pie t?s pa?as kred?tasummas – palielin?s ar? kred?ta procenta likme. Tai pa?? laik? liel?kaikred?ta summai uz to pa?u kred?ta atmaksas termi?u ir maz?ka procentulikme. KRED?TS A/S «BALTIJAS TRANZ?TU BANKA» A/s «Baltijas Tranz?tu banka» kred?tpolitika ietver visp?r?josaizdevuma pie??ir?anas principus, izsniegto kred?tu uzraudz?bas k?rt?bu,kred?tportfe?a klasifik?ciju un dro??bas pas?kumu realiz?cijas k?rt?bupotenci?lo zaud?jumu gad?jumos. Kred?tpolitikas m?r?is ir nodro?in?t bankasdz?votsp?ju un ienes?gumu, sekm?t uz??m?jdarb?bu, veicin?t biznesa untautsaimniec?bas att?st?bu. Kred?ti, iz?emot starpbanku kred?tus, tiek izsniegti juridisk?m unfizisk?m person?m, kas ir bankas klienti. Ja aiz??m?js ir fiziska persona, tad bankai ir j?sa?em piln?gainform?cija par vi?a dz?vesvietu un darba vietu, par ?imenes sast?vu, parien?kumiem u.tlm. Kred?tu procentu likmes nosaka vadoties no: 1. Bank? piesaist?to l?dzek?u vid?j?s procentu likmes; 2. Kred?ta apkalpo?anas izdevumiem; 3. Kred?ta nodro?in?juma; 4. Iesp?jam? kred?triska; 5. Banku konkurences noteikumiem. Kred?ts pret dz?vok?a, priv?tm?jas vai zemes gabala ??lu vai dz?vok?a,priv?tm?jas vai zemes ieg?dei fizisk?m person?m. “Baltijas Tranz?tu bank?” vara sa?emt kred?tu pret dz?vok?a,priv?tm?jas vai zemes gabala ??lu, k? ar? to ieg?dei. Banka pie??ir kred?tul?dz 70 % no dz?vok?a, priv?tm?jas vai zemes gabala tirgus v?rt?bas uztermi?u l?dz 10 gadiem. Nepiecie?am?bas gad?jum? pirkuma dar?jums tiekveikts ar dar?juma konta starpniec?bu. Kred?ts tiek noform?ts 1- 2 dienu laik?. Kred?tiem ar atmaksas termi?ul?dz diviem gadiem– fiks?t? procentu likme, ja atmaksas termi?? ilg?ks pardiviem gadiem, tad main?g? procentu likme. Sa?emot kred?tu ar atmaksastermi?u l?dz 5 gadiem, klientam ir ties?bas atmaks?t kred?ta pamatsummu p?csav?m iesp?j?m bez pamatsummas atmaksas grafika. Procenti tiek apr??in?tino atliku??s kred?ta summas.Kred?tus izsniedz ar? pension?riem, studentiem un m?jsaimniec?m.Banka neietur soda procentus par ?tr?ku kred?ta atdo?anu.Nav noteikta minim?l? kred?ta summa.Kred?ta izmanto?anas laik? p?c klienta iniciat?vas ir iesp?jas palielin?taizdevuma summu, main?t procentu likmes un kred?ta atdo?anas termi?us.Nepiecie?amie dokumenti Dz?voklim: . ?pa?uma ties?bas apliecino?i dokumenti; . izzi?a 22dz; . dz?vok?a inventariz?cijas lietas ori?in?ls; . izzi?a par komun?lajiem maks?jumiem; . dz?vojam?s m?jas, kur? atrodas ie??l?jamais dz?voklis, uztur??anas un apsaimnieko?anas l?gums; . nekustam? ?pa?uma firmas, ar kuru bankai ir nosl?gts sadarb?bas l?gums, sast?d?ts dz?vok?a nov?rt??anas akts; . aiz??m?ja pases kopija.M?jai: . zemesgr?matu apliec?ba; . zemes robe?u pl?ns; . inventariz?cijas lietas ori?in?ls; . m?jas gr?mata; . izzi?a par to, ka nomaks?ts zemes nodoklis; . nekustam? ?pa?uma firmas, ar kuru bankai ir nosl?gts sadarb?bas l?gums, sast?d?ts nekustam? ?pa?uma nov?rt??anas akts; . aiz??m?ja pases kopija. Zemei: . zemesgr?matu apliec?ba; . zemes robe?u pl?ns; . izzi?a par to, ka nomaks?ts zemes nodoklis; . nekustam? ?pa?uma firmas, ar kuru bankai ir nosl?gts sadarb?bas l?gums, sast?d?ts nekustam? ?pa?uma nov?rt??anas akts; . aiz??m?ja pases kopija. Nepiecie?am?bas gad?jum? banka var no klienta piepras?t ar? papilduinform?ciju. 5.1.tabula Baltijas Tranz?ta bankas kred?tu cenr?dis.[5]|Kred?ti ||1. Kred?ta pieteikuma izskat??ana ||1.1. l?dz Ls 1 000 |Ls 10 ||1.2. no Ls 1 001 l?dz Ls 5 000 |Ls 20 ||1.3. no Ls 5 001 l?dz Ls 50 000 |Ls 30 ||1.4. no Ls 50 001 l?dz Ls 100 000 |Ls 50 ||1.5. virs Ls 100 000 |Ls 100 ||2. Kred?ta noform??ana un izsnieg?ana ||2.1. l?dz Ls 500 |bez maksas ||2.2. no Ls 500 l?dz Ls 2 000 |Ls 5 ||2.3. no Ls 2 001 l?dz Ls 5 000 |Ls 20 ||2.4. no Ls 5 001 l?dz Ls 25 000 |Ls 30 ||2.5. virs Ls 25 000 |0,1% no kred?ta summas, min. Ls || |100 ||3. M?ne?a maksa par aizdevuma konta apkalpo?anu: ||3.1. juridisk?m person?m |0,05% - 0,1% m?nes?, min. Ls 2 ||3.2. priv?tperson?m |bez maksas ||4. L?gumsods par kred?ta pirmstermi?a |1% - 3% no pirms termi?a ||atmaksu (iz?emot fizisko personu |atmaks?jam?m summ?m ||pat?ri?a kred?tus) | | SECIN?JUMI Darba izstr?d??anas gait? man bija iesp?ja iepaz?ties ar da??diemterminiem, kas man ??va lab?k izprast finansu tirgus darb?baspamatprincipus, k? ar? nedaudz dzi??k iepaz?ties ar kredit??anas politikubank?s un ar to, k? mainoties gan kred?ta veidam, gan summai, gan ar?atmaksas termi?am – main?s procentu likmes. Inform?cijas v?k?anas proces? sask?ros ar t?du probl?mu k? internet?par bank?m ir visai skopa inform?cija un katr? bank? kred?ta procentulikmes tiek noteiktas katram aiz??m?jam individu?li, izmantojot da??dasmetodes un pat programmas, k? tas ir piem?ram Latvijas Kr?jbank? – ar darbaalgu 60 LVL un diviem nepilngad?giem apg?d?jamiem ?aj? bank? kred?tu nemaznav iesp?jams sa?emt. Ja ir liel?ka darba alga un nav apg?d?jamo, tad Latvijas Kr?jbank? varpiepras?t liel?ku pat?ri?a kred?ta summu. Savuk?rt attiec?b? uz parastokred?tu Latvijas Kr?jbank?, pieaugot kred?ta atmaksas termi?am, pie t?spa?as kred?ta summas – palielin?s ar? kred?ta procenta likme. Tai pa??laik? liel?kai kred?ta summai uz to pa?u kred?ta atmaksas termi?u ir maz?kaprocentu likme. T?tad esmu non?kusi pie secin?juma, ka Latvijas Kr?jbank?visizdev?g?k ir ?emt pat?ri?a kred?tu ar 16 % likmi bez ??las, jo parast?kred?ta ieg??anas blakus izdevumi (??las nov?rt??ana u.c.), kaut ar? ??dakred?ta procenti ir zem?ki (8 – 11,5%), faktiski beigu beig?s summ?jotnaudas zi?? piel?dzin?s kred?tam ar 16 % likmi. Analiz?jot Parekss bankas, Latvijas Kr?jbankas un Baltijas Tranz?tabankas kred?tu izsnieg?anas k?rt?bu un nosac?jumus, non?cu pie secin?juma,ka, manupr?t Pareks banka, balstoties uz citu banku negat?v?s pieredzes,vair?k piev?r? uzman?bu kred?tu nodro?in??anai. ??s bankas kred?tpolitikair p?c iesp?jas samazin?t savu kred?trisku l?dz minim?lam l?menim unmaksimiz?t pe??u. Tie?i ?? iemesla d?? Parekss banka tiek uzskat?ta parvienu no Latvijas stabil?kaj?m un, manupr?t, dro??kaj?m bank?m. T?p?cParekss bank? kred?tu sa?emt ir visgr?t?k, jo potenci?lais klients tiekpamat?gi nov?rt?ts – bankai ir j?b?t dro?ai, ka klients sp?s kred?tuatmaks?t laik? un ar noteikto procentu, k? ar? kred?ta neatmaksas gad?jum?bankai j?b?t dro?ai par ??lu. Cilv?ki ir nov?rt?ju?i A/s «Parex banka» darb?bas efektivit?ti, jostarp Latvijas komercbank?m Parekss bankai ir visliel?kais noguld?jumuskaits (3.2.att?ls), ?? ir dro?a banka, kur iedz?vot?ji nebaid?s noguld?tsavus naudas l?dzek?us. Kredit??anas pamatprincipi ir noteikumi, p?c kuriem bankas vad?spraktiskaj? kredit??anas organiz?cijas darb?. Kred?tu izsnieg?anai ir j?b?tpl?nveid?gai un m?r?tiec?gai, kred?tiem ir j?b?t atmaks?jamiem, termin?tiemun nodro?in?tiem. Vis?s bank?s noteiktas kred?ta procentu likmes piem?ro?ana ir atkar?gano daudziem faktoriem, t?diem k? klienta reput?cija, ien?kumu apm?rs,apg?d?jamo skaits, dz?vesvieta, kred?ta nodro?in?jums, termi?i u.c.Aiz??m?jam aizdevums bankai j?atmaks? un procenti par aizdevuma lieto?anuj?maks? aizdevuma l?gum? noteiktajos termi?os un k?rt?b?. Procenti paraizdevuma lieto?anu j?maks? katru m?nesi. Bank?m, kred?tportfe?a nodro?in??anai, ir j?veic izsniegto aizdevumuuzraudz?ba, izv?rt?jot katru klientu, klienta maks?tsp?ju. ?emot v?r?iepriek? min?to, var secin?t, ka kred?tpolitikas izstr?d??ana irpriek?noteikums bankas sekm?gai darb?bai, jo t? nosaka pamatprincipuskred?tu izsnieg?anai. IZMANTOT?S LITERAT?RAS SARAKSTS 1. Briede I., Banku finansu pakalpojumi, R: Tur?ba, R?ga, 2000, 87 lpp; 2. Groz?jumi Kred?tiest??u likum?: Latvijas Republikas Saeima // www.likumi.lv; 3. Kred?tiest??u likums: Latvijas Republikas Saeimas 1995.gada 5.oktobra likums // Latvijas V?stnesis. - 24.10.1995. - Nr.163.; 4. Kutuzova O., Finanses un kred?ts, SIаTur?ba, R?ga, 2001, 119 lpp; 5. Noteikumi par pat?r?t?ja kredit??anas l?gumu: Latvijas Republikas Ministru kabineta 1999.gada 13.j?lija noteikumi Nr.257 // www.nais.lv; 6. Par kred?tu klasifik?ciju: Latvijas Republikas Latvijas Bankas 1993.gada 12.augusta l?mums Nr. 49/6 // www.nais.lv; 7. Parekss grupas 2001.gada p?rskats, vad?bas zi?ojums, 84 lpp. PIELIKUMI PIELIKUMU SATURS. 1. Parekss bankas ?tr?k? hipokred?ta m?jas ieg?dei un remontam «Nepiecie?amo dokumentu saraksts.» - 1 lpp.; 2. Parekss bankas ?tr?k? hipokred?ta m?jas b?v??anai «Kred?ta b?vniec?bai sa?em?anas proced?ra» - 2 lpp.; 3. Parekss bankas ?tr?k? hipokred?ta dz?vok?a ieg?dei un remontam «Nepiecie?amo dokumentu saraksts.» - 1 lpp.; 4. Parekss bankas ?tr?k? hipokred?ta «Fiziskas personas pieteikums/ deklar?cija kred?ta sa?em?anai». – 4 lpp.; 5. Latvijas Kr?jbankas veidlapa «Fiziskas personas aizdevuma piepras?jums» - 1 lpp.; 5a. Latvijas Kr?jbankas «aizdevuma sa?em?anai fizisk?m person?m nepiecie?amie dokumenti» - 1.lpp.; 6. Latvijas Kr?jbankas veidlapa «Pat?ri?a kred?ta l?gums un noteikumi» - 2.lpp.; 7. Latvijas Kr?jbankas veidlapa «Izzi?a par aiz??m?ja darba algu» - 3m?ne?os – 1.lpp.; 8. Latvijas Kr?jbankas veidlapa «Izzi?a par aiz??m?ja darba algu» - 6m?ne?os – 1.lpp.-----------------------[1] tabula sast?d?ta par pamatu ?emot Parekss bankas tarifus no internetawww.parex.lv[2] tabula sast?d?ta par pamatu ?emot datus no www.parex.lv[3] att?la dati ?emti no www.banka.lv[4] tabulas dati ?emti no Latvijas Kr?jbankas apr??iniem.[5] Tabula ?emta no interneta www.btb.lv-----------------------[pic] [pic] [pic]
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze iconRaюoрnas uzskaite, paрizmaksas, kalkulвcija un analоze

Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze iconДокументы
1. /bankas.doc
Parex bankas darbоbas raksturojums un pakalpojumu analоze iconДокументи
1. /bankas.doc
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы