Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая]) icon

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])НазваниеОрганiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])
Дата конвертации17.08.2012
Размер152,02 Kb.
ТипКурсовая
Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])


Міністерство освіти України Київський технікум радіоелектроніки Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового суматора з корекцією результата Група 452/9 Фах 2201: “Електронно-обчислювальна техніка”Студентка: Митюк О.В.Керівник: Пижова А.М. 1998 Затвердженопредметною комісіею«______»______19 р. ЗАВДАННЯДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ЕКОНОМІКИ ТА ПЛАНУВАННЯВИРОБНИЦТВА___________________________________________________СТУДЕНТА ( СТУДЕНТКИ ) « 4 » КУРСУ « 452 » ГРУПИ КИЇВСЬКОГОТЕХНІКУМА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ______________________П. ХОМЕНКА КОСТЯНТИНА МИКОЛАЙОВИЧА______________________ТЕМА ЗАВДАННЯ : СУМАТОР З КОРЕКЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТУ________КУРСОВИЙ ПРОЕКТ НА ВКАЗАНУ ТЕМУ ВИКОНУЄТЬСЯ СТУДЕНТОМ В НАСТУПНОМУ ОБ ЄМІ : 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА :|1. Загальній розділ проекту ||1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу ||1.2. Вихідні данні ||2. Організаційний розділ проекту ||2.1. Характеристики та економічна ефективність ||потоко- конвейєного виробництва ||2.2. Розрахунок параметрів конвеєру ||2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого ||персоналу ||3. Економічний розділ проекту ||3.1. Розрахунок фонду заробітньої платні ||3.2. Розрахунок повной собівартості та ціни виробу ||3.3. Розрахунок економічной ефективності проекту ||3.4. Техніко- економічні показники ділянки ||Список літератури ||Додаток: перелік елементів | 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА : 3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА :СХЕМА Е1 АРКУШ 1. 2. 3. ДАТА ВИДАЧІ «________»_________________19 Р. СТРОК ЗАКІНЧЕННЯ «________» _______________19 Р.ВИКЛАДАЧ________________________________________ ЗМІСТ| |Лист ||Вступ |4 ||1. Загальний розділ проекту |5 ||1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу |5 ||1.2. Вихідні данні |6 ||2. Організаційний розділ проекту |7 ||2.1. Характеристики та економічна ефективність |7 ||потоко- конвеєрного виробництва | ||2.2. Розрахунок параметрів конвеєру |7 ||2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого | ||персоналу |14 ||3. Економічний розділ проекту |17 ||3.1. Розрахунок фонду заробітної платні |17 ||3.2. Розрахунок повної собівартості та ціни виробу |20 ||3.3. Розрахунок економічної ефективності проекту |25 ||3.4. Технічно- економічні показники ділянки |28 ||Список літератури |30 ||Додаток: перелік елементів | | ВСТУП На даному етапі розвитку наша країна здійснює перехід до ринковихвідносин, що вимагає від усіх переосмислення взаємовідносин на виробництві,законодавчого закріплення прав робітників на ділянці у керівництвіпідприємствами усіх форм власності. Проте зростання інфляції є одним із дестабілізуючих факторів векономіці будь якої країни, нажаль Україна не виключення веде доекономічної кризи. В наслідок цього росте соціальна напруга в суспільстві.Положення справ ускладнюється ще й тим, що лібералізація цін відноснозаробітної платні та прибутків громадян відбувається при тих же примітивнихінструментах побічної економічної координації, що діяли в адміністративно-командній системі. Негативні явища в економіці та суспільстві в багатьох випадкахпояснюються відсутністю обміркованої соціальної політики та відсутностімеханізмів її реалізації. А без активної соціальної політики ринковуекономіку будувати неможливо. В теперешній час посилився розрив господарських зв’язків, погіршилосьфінансове положення України. Все це призводить до збільшення кризиекономіки та в цілому по галузям промисловості. Для вирішення цих питань необхідно провести ряд економічних реформ,збільшити асигнування для розвитку науки та техніки, вирішити питанняприватизації, скоротити витрати на збройні сили та інше, звернути увагу навпровадження останніх досягненнь накуи та техніки у виробництво. Необхіднобільш широко впроваджувати у галузях промисловості комп’ютерну техніку,вдосконалювати та розробляти ЕОТ, що дає можливість вийти на рівеньсвітових стандартів. 1.ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ 1. Обгрунтування технічних вимог до виробу 1.1.1. Суматор призначений для додавання десятичних чисел у складірізних блоків обчислювальної техніки. 1.1.3. Технічні вимоги до виробу 1.1.3.1. Загальні технічні вимоги до виробу 1) температура навколишнього середовища, що забезпечує стабільну роботу пристрою, складає +10 -- + 35 2) вологість не повинна перевищувати 40-80% 3) перед роботою повинен прогрітися 20 хвилин. 4) Розробляємий блок, розрахований на двозмінну роботу, тобто 18 годин 1.1.3.2. Окремі технічні вимоги 1) розрядність блоку, що розробляється дорівнює шістнадцяти 2) використовується подвійна система обчислення 3) напруга живлення дорівнює 5В 4) рівень логічного “0” дорівнює від 0 до 0.4В, а рвень логічної одиниці від 2.4В до 5В. 1.2. Вхідні данні. 1) Кількість змін - 2; 2) Кількість виробів за рік – 231300 шт; 3) Відсоток браку - 0%; 4) Кількість перерв - 2; 5) Час перерв – 2x15 хвилин; 6) Номінальний фонд часу - 257 днів; 7) Трудоміскість виконання операцій: Взяти і відкласти плату - 0.07 хв. Встановити конденсатор - 0.12хв. Встановити мікросхему - 0.50 хв. Групова пайка - 1.00 хв. Допайка та ремонт - 1.00 хв. Покриття лаком - 0.5 хв. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ 2.1. Характеристики та економічна ефективність потоко-конвеєрноговиробництва Прогресивним методом організації виробництва є поточний метод. Потокомприйнято називати таку організацію виробничого процесу, коли діївиконуються безперервно та ритмічно. Поточне виробництво реалізує передові наукові методи та принципипобудови виробництва: спеціалізацію, паралельне виконання робіт,пропорціональність, неперервність, прямоточність, ритмічність виконуємоговиробництва. За рахунок поточного виробництва підвищується виробничість праці, щодосягається за рахунок зниження трудоємності окремих операційтехнологічного процесу, завдяки використання сучасних технологійвисоковиробничого обладнання; зниження витрат часу за рахунок механізаціїта автоматизації транспортних операцій та інших допоміжних робіт; більшякісного виконання працівниками свойх функцій, так як при багатократномуповторі операцій вони набувають стійких виробничих навичок. Для організації поточного виробництва необхідно відробити технологічнийпроцес, поділивши його на рівні або кратні по тривалості виконанняоперацій, встановивши найбільш ціленаправлену послідовність іх виконання.Самою важливою частиною поточного виробництва є поточна смуга, вздовж якоїрозташовуються робочі місця. Поточні смуги можуть бути відокремленікордонами участку, іноді розповсюджуються на ряд участків. Транспортні засоби є невід’ємною частиною поточного виробництва. Вониможуть бути різні, но частіше використовуються саме конвеєри. Вони маютьпостійну швидкість, регламентують ритм робочої смуги, іншими словами,несуть організаційну роль, що дозволяє економити час. 2.2. Розрахунок параметрів конвеєру 2.2.1. Знаходження такту потока Такт - проміжок часу між виходом двух суміжних виробів з останньоїоперації поточної смуги. Такт розраховується за формулою ( 2.1. ).| F зм. | ||t = ___________ |( 2.1. )||N зм. зап. | | де: N зм. зап. - змінна программа запуску виробів ( шт. ), котрарозраховується за формулою ( 2.2. ). F зм. - Середня тривалість робочого тиждня, котра розраховується заформулою ( 2.4. )| 100 | ||N зм. зап. = N зм. вип. * _____________ |( 2.2. )||100 – а | | де: а - відсоток браку і дорівнює а = 0; N зм. вип. - змінна программа випуску виробів ( шт. ), котрарозраховується за формулою ( 2.3. ).| N річ. вип. | ||N см. вип. = _________________ |( 2.3. )||F річ. * К зм. | | де: F річ. - номінальний фонд часу і дорівнює F річ. = 257 днів.|F зм. = Т зм. - t пер. |( 2.4. )|| 231300 | ||N см. вип. = _________________ = 450 ( шт. ) | ||257 * 2 | ||F зм. = 480 – 30 = 450 ( хв. ) | || 450 | ||t = _________ = 1 | ||450 | | 2.2.2. Знаходимо темп конвеєру Темп конвеєру характеризує працедіяльність потокової смуги і дорівнюєкількості виробів , виготовляємих за одиницю часу і розраховується заформулою ( 2.5. ).| 60 - t пот. | ||ТМ = _______________ |( 2.5. )||T | | де: t пот. - Час регламенгтованих перерв, випадаючих на одну годину праці,котра розраховується за формулою ( 2.6. ).| t пер. | ||t пот. = ___________ |( 2.6. ||t зм. |) || 30 | ||t пот. = ___________ = 3.75 | ||8 | || 60 - 3.75 | ||ТМ = _____________ = 56.25 | ||1 | | 2.2.3. Розрахунок кількості робочих місць та їх загрузки Кількість робочих місць на конвеєрі розраховується за формулою ( 2.7.).| t опер. | ||РМ техн. = _________ |( 2.7. ||T |) | де: t опер. - норма часу на виконання операцій ( хв. ). Коефіцієнт загрузки робочого місця розраховується за формулою ( 2.8. ).| РМ розр. | ||К з = ______________ |( 2.8. ||РМ прийн. |) | де: РМ розр. - розрахункова кількість робочих місць; РМ прийн. - прийнята кількість робочих місць. Для забеспечення рівності або кратності такту потоку операцій виконуємоїх синхронизацію і данні зводимо у таблицю 2.1. Таблиця 2.1.|№ |Склад операції.|Трудо|Кіль-|Загаль-н|Такт,|Кількість |Коеф-ф||оп.| |- |кість|а тру- |хв. |рабочих місць |іці- || | | |, | | | | || | |Міст-|шт. |доміст-к| |по |прий-н|єнт || | |кість| |ість, | |розра-|ята. |заг-ру|| | |, | |хв. | |хунку.| |зки. || | |хв. | | | | | | ||1. |Взяти і | | | | | | | || |відкласти |0.07 |1 | | | | | || |плату. | | | | | | | || |Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС DD1, DD2.|0.5 |2 |1.07 |1 |1.07 |1 |1.07 || | | | | | | | | ||2. |Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD3, DD4. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 ||3. |Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD5, DD6. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 ||4. |Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD7, DD8. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 ||5. |Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD9, DD10. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 ||6. |Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD11, DD12. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 ||7. |Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD13, DD14. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 ||8. |Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD15, DD16. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 ||9. |Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD17, DD18. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 ||10.|Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD19, DD20. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 ||11.|Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD21, DD22. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 ||12.|Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD23, DD24. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 | Продовження таблиці 2.1|№ |Склад операції.|Трудо|Кіль-|Загальна|Такт,|Кількість |Коеф-фі||оп.| |- |кість|тру |хв. |рабочих місць|ці- || | | |, | | | | || | |міст-|шт. |доміст-к| |по |прий-|єнт || | |кість| |ість, | |розра-|нята.|заг-руз|| | |, | |хв. | |хунку.| |ки. || | |хв. | | | | | | ||13.|Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD25, DD26. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 ||14.|Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD27, DD28. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 ||15.|Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD29, DD30. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 ||16.|Встановити: | | | | | | | || |2 ИМС | | | | | | | || |DD31, DD32. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 ||17.|Встановити: | | | | | | | || |1 ИМС | | | | | | | || |DD33. |0.5 |2 |1 |1 |1 |1 |1 || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||13.|Встановити: | | | | | | | || |9 конденсаторів| | | | | | | || | |0.12 |9 |1.08 |1 |1.08 |1 |1.08 || |С1 – С9. | | | | | | | ||14.|Встановити: | | | | | | | || |2 конденсаторів| | | | | | | || | |0.12 |2 |1.08 |1 |1.08 |1 |1.08 || |С10 – С11 | | | | | | | ||15.|Групова пайка. |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 ||16.|Допайка та |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 || |ремонт. | | | | | | | ||17.|Покриття |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 || |лаком. | | | | | | | ||- |Всього |- |- |20.98 |- |- |21 |- | Загальна кількість робочих місць на конвеєрірозраховується за формулою ( 2.9. ).|РМ заг. = РМ рез. + РМ контр. + РМ техн. |( 2.9. || |) | де: РМ контр. , РМ рез. - контрольні та резервні місця. приймаються врозмірі 8 - 10% від РМ техн.|РМ заг. = 2 + 2 + 21 = 25 | | 2.2.4. Розрахунок довжини конвеєру Довжина конвеєру розраховується за формулою ( 2.10. ).|L роб. = l * РМ заг. |( 2.10.|| |) | де: l - проміжок міждвома робочими місцями.|0.8 * 25 = 20 ( м ) | | Загальну давжину конвеєра розраховуємо за формулою ( 2.11. ).|L заг. = L н.с. + L п.с. + L роб. | | де: L н.с. - натяжна система ( 1.5м ); L п.с. - приводна система ( 1.5м ).|L заг. = 1.5 + 1.5 + 20 = 23 ( м ) | | 2.2.5. Розрахунок швидкості конвеєру Швидкість конвеєру розраховується за формулою (2.12. ).| L | ||V = ________ |( 2.12.||T |) || 0.8 | ||V = ________ = 0.8 ( м/хв. ) | ||1 | | 2.2.6. Розрахунок площини конвеєру Площа конвеєру розраховується виходячи з його загальної довжини таширини. Ширина складається з ширини смуги ( 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 м ), шириниробочих місць та ширини проходу ( 1.5м ) і розраховується за формулою (2.13. ).|S = L заг. * ( h см. + h роб. + h прох. ) |( 2.13.|| |) ||S = 23 * ( 0.6 + 0.8 + 1.5 ) =66.7 ( м2 ) | | 2.2.7. Розрахунок тривалості техноолгічного циклу Розрахунок тривалості технологічного циклу розраховується заформулою ( 2.14. ).|ТЦ = t * РМ заг. |( 2.14.|| |) ||ТЦ = 1 * 25 = 25 ( хв. ) | | 2.2.8. Розрахунок велечин виробничих заділів Технологічний заділ розраховується за формулою ( 2.15. )|Z техн. = РМ заг. |( 2.15. || |) ||Z техн. = 25 ( шт. ) | | Страховий заділ складає п(ять відсотків від змінной программи запускувиробів.|Z страх. = 0.05 * 450 = 22.5 = 23 ( шт. ) | | Незавершене виробництво розраховується за формулою ( 2.16. ).|НВ = Z техн. + Z страх. |( 2.16. || |) ||НВ = 25 + 23 = 48 ( шт. ) | | 2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого персоналу 2.3.1. Баланс робочого часу Баланс робочого часу одного працівника на 1998 рік зводимо у таблицю2.2. Таблиця 2.2.|№ пок.|Показники. |Дні.|Години.||1. |Календарний час |365 | ||2. |Вихідні та святкові дні |108 | ||3. |Номінальний фонд часу: |257 | || |робочих по вісім годин |249 |1992 || |предсвяткових днів |8 |64 || |Всього |257 |2056 ||4. |Планові невиходи на роботу: | | || |чергові та додаткові відпустки |19 | || |учбові відпустки |2. | || |відпустки у зв(язку з вагітністюта пологами |2.5 | || |по хворобі |6.2 | || |виконяння обов(язків |0.3 | || |Всього |30 |240 ||5. |Фонд часу, можливого для використання |227 |1816 ||6. |Скорочення робочого дня: | | || |Пільгові дні для підлітків та кормлячих матерів |0.5 | || |для робочих з шкідливими умовами праці |0.5 | || |Всього |1 | ||7. |Дійсний фонд часу одного працівника |215 |1710 ||8. |Середня тривалість робочого дня |226 |1808 | 2.3.2.Розрахунок чисельності основних працівників Чисельнісь основних працівників розраховується по числу робочих місць зврахуванням змінності роботи за формулою ( 2.17. ).|Р осн.яв. = РМ техн. * К зм. |( 2.17. || |) ||Р осн.яв. = 21 * 2 = 42 | | Кількість списочних працівників розраховується за формулою (2.18. ).|Р осн. спіс. = Р осн. Яв. * К сп.с. |( 2.18. || |) | де: К сп.с. - Коєфіціент переклада явочной кількості у списочне ірозраховується за формулою ( 2.19. ).| F ном. | ||К сп.с. = ___________ |( 2.19. ||F яв. |) | де: F ном. - номінальний фонд часу; F яв. - явочний фонд часу.| 257 | ||К сп.с. = ____________ = 1.1 | ||226 | ||Р осн. спіс. = 42 * 1.1 = 46 | | 2.3.3. Розрахунок кількості допоміжних працівників Кількість допоміжних працівників розраховується по нормамобслуговування від кількості основних працівників з врахуванням конкретнихвиробничих умов та необхідності скорочення кількості працівників в умовахринку. Приймаємо:|Контролери |- 2||Розпріділювач |- 2||Комплектовщик |- 1|| Всього |- 5| 2.3.4. Розрахунок кількості службовців та спеціалістів Кількість службовців та спеціалістів розраховується у відсотковомувідношені від кількості основних та допоміжних працівників. Враховуючиконкретний об(єм робіт та необхідність скорочення кількості працівників вумовах ринку. Приймаємо:|Змінний майстер |- 2||Технолог |- 2||Контрольний майстер |- 1|| Всього |- 5||Прибиральниці |- 1| Кількість працівників зводимо в таблицю 2.3. Таблиця 2.3.|№ |Категорії працівників. |Кількість |Відсоткове відношення||к.п.| |працівників. |до загальної || | | |кількості. ||1. |Основні працівники |46 |82.14 ||2. |Допоміжні працівники |5 |8.93 ||3. |ІТР |4 |7.14 ||4. |Прибиральниці |1 |1.79 || |Всього |56 |100.00 | 3. ЕКОНОМІЧНИЇ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ 3.1. Розрахунок фонду заробітної плати 3.1.1. Розрахунок заробітної плати по основним працівникам Розрахунок заробітної плати зводимо у таблицю 3.1. Таблиця 3.1.|Фах |Розряд|Норма |Оплата |Здільна |Кількість |Фонд ||працівників. |праці |часу, |однієї |розцінка, |виробів за|заробітньої|| | |год. |години |грн. |рік, шт. |платні, || | | |праці, | | |грн. || | | |грн. | | | ||Монтажник |II |0.42 |095 |0.396 |231300 |91775.954 ||Взагалі заробітня платня |- 91775.954 грн. ||Премія, доплати - 30% |- 27532.786 грн. ||Взагалі фонд основної зарплатні |- 119308.74 грн. ||Доповнювальна зарплатня - 8% |- 9544.6992 грн. ||Взагалі загальниї фонд зарплатні |- 128853.43 грн. | Середньомісячна заробітна плата працюючих розраховується за формулою( 3.1. ).| Ф заг. + ПФМЗ | ||З ср.м. = ___________________ |( 3.1. )||12 * Р осн.спис. | | де: ПФМЗ - премії з фонду матеріального заохоченя, приймаємий для основнихпрацівників у розмірі 4 - 6 % від загального фонду.| 128853.43 + 7731.2058 | ||З ср. м. = ______________________ = | ||206.9464 ( грн. ) | ||12 * 55 | | 3.1.2. Розрахунок заробітної плати допоміжних працівників Розрахунок заробітної плати допоміжних працівників зводимо до таблиці3.2. Таблица 3.2.|№ |Фах |Розряд|Кількіст|Дійсний фонд |С |Фонд ||ф.п.|працівника. |праці.|ь |часу. |тарифне,|заробітньої|| | | |праців- | | | || | | |ників. |Одна |Всьго |грн. |платні, || | | | |година|годин | |грн. || | | | |праці.|праці.| | ||1 |Контролер |III |2 |1816 |3632 |0.98 |3559.36 ||2 |Розпріді-люв|II |1 |1816 |1816 |0.8 |1452.8 || |ач | | | | | | ||3 |Комплек-товщ|II |1 |1816 |1816 |0.8 |1452.8 || |ик | | | | | | ||4 |Подсібні |I |1 |1816 |1816 |0.6 |1089.6 || |працівники | | | | | | || |Всього |- |5 |- |- |- |7552 ||Премія, доплати - 30% |- 2265.6 грн. ||Взагалі фонд основної зарплати |- 9817.6 грн. ||Доповнювальна зарплата - 8% |- 785.408 грн. ||Взагалі загальний фонд зарплати |- 10603.008 грн. | Середньомісячна заробітна плата допоміжних працівників розраховуєтьсяза формулою ( 3.1. ), де: ПФМЗ - премії з фонду матеріального заохоченя, приймаємий длядопоміжних працівників у розмірі 3 - 5 % від загального фонду.| 10603.008 +530.1504 | ||З ср. м. = ____________________ = | ||185.55263 ( грн. ) | ||12 * 5 | | 3.1.3. Розрахунок заробітної плати спеціалістів та службовців Розрахунок заробітної плати спеціалістів та служачих зводимо дотаблиці 3.3 Таблиця 3.3.|№ |Фах працівника. |Должнос- ний|Кількість |Кількіст|Фонд ||ф.п.| |оклад, грн. |працівників.|ь місць.|заробітньої|| | | | | |платні, || | | | | |грн. ||1 |Змінний майстер |170 |2 |12 |4080 ||2 |Технолог |160 |2 |12 |3840 ||3 |Контрольний |155 |1 |12 |1860 || |майстер | | | | || |Всього ІТР | |5 |12 |9780 ||4 |Служачі |120 |1 |12 |1440 || |Всьго служачих | |1 |12 |1440 ||5 |Прибиральниці |85 |1 |12 |1020 || |Всьго МОП | |1 |12 |1020 | Середньомісячна заробітна плата спеціалістів та службовціврозраховується за формулою ( 3.1. ), де: ПФМЗ - премії з фонду матеріального заохоченя, приймаємий для: ІТР працівників у розмірі 20 - 40 % від загального фонду; Службовців у розмірі 30 - 40 % від загального фонду; МОП працівників у розмірі 5 - 10 % від загального фонду.| 9780 + 3912 | ||З ср. м. ІТР = __________________ = 228.20 ( грн. ) | ||12 * 5 | || 1440 + 576 | ||З ср. м. сл. = ___________________ = 168.00 ( грн. ) | ||12 * 1 | || 1020 +102 | ||З ср. м. МОП = _________________ = 93.50 ( грн. ) | ||12 * 1 | | Фонд заробітньої платні працівників по участку зводимо в таблицю 3.4. Таблиця 3.4.|Фах працівників. |Загальний |Середньо місячна || |фонд. |заробітня платня, грн. ||Основні працівники. |128853.43 |206.9464 ||Допоміжні працівники. |10603.008 |185.55263 ||ИТР |9780 |228.2 ||Служачі |1440 |168 ||МОП |1020 |93.5 ||Всього |151696.43 |882.19903 | 3.2. Розрахунок повної собівартості виробу Стаття 1. Сировина та основні матеріали Розрахунок вартості сировини та основних матеріалів зводимо до таблиці3.5. Таблиця 3.5|№ |Найменуваня |ГОСТ, ТУ |Норма |Ціна, грн. |Сумма, грн. ||н.м.|матеріалу. | |розходу, кг.| | ||1 |Припій |ПОС 61 |0.65 |18 |2.67 ||2 |Флюс |ФСК - 60 |0.4 |10 |0.4 ||3 |Лак |УР - 231 |0.1 |8 |0.8 || |Всього |- |- |- |4.17 ||Транспортно - заготівельні витрати ( 10 - 25 % ) |- 0.73 грн. ||Всьго сумма витрат |- 4.90 грн. | Стаття 2. Покупні вироби та полуфабрікати Розрахунок вартості покупних виробів та полуфабрикатів зводимо дотаблиці 3.6. Таблиця 3.6.|Вироб. |ГОСТ, ТУ, тип. |Кількість.|Оптова |Сумма, || | | |ціна. |грн. ||Конденсатори | | | | ||КМ-5а |ОЖО. 464. 042 ТУ |41 |0.25 |10.25 || | | | | ||Мікросхеми | | | | ||К555ИМ5 |БКО. 348. 302 ТУ - 87 |8 |0.8 |6.4 ||К555ЛА2 |БКО. 348. 302 ТУ - 87 |4 |0.3 |1.2 ||К555ЛИ1 |БКО. 348. 302 ТУ – 87 |4 |0.3 |1.2 ||К555ЛИ3 |БКО. 348. 302 ТУ – 87 |4 |0.33 |1.32 ||К555ЛИ6 |БКО. 348. 302 ТУ – 87 |4 |0.4 |1.6 ||К555ЛЛ1 |БКО. 348. 302 ТУ – 87 |6 |0.52 |3.12 ||К155ЛН1 |БКО. 348. 302 ТУ – 87 |2 |0.25 |0.5 ||К555ЛЕ4 |БКО. 348. 302 ТУ - 87 |3 |0.4 |1.2 ||Всього |- |- |- |26.79 ||Транспортно - заготівельні витрати ( 10 - 25 % ) |- 8.305 грн. ||Всьго сумма витрат |- 41.525 грн. | Стаття 3. Полуфабрикати власного виробництва Полуфабрикати власного виробництва зводимо до таблиці 3.7. Таблиця 3.7.|Найменування |Кількість. |Собівартість. ||полуфабрикату. | | ||Плата |1 |4 ||Всього |- |4 | Стаття 4. Основна заробітна плата виробляючих працівників Основна заробітна плата виробляючих працівників зводимо до таблиці 3.8. Таблиця 3.8.|Види праць по |Розряд. |Норма часу, |С тарифне, |Сумма, грн. ||техпроцесу. | |год. |грн. | ||Монтаж |II |0.39 |0.7 |0.27 ||Всього пряма заробітна платня |- 0.27 грн. ||Премії та доплати |- 0.08 грн. ||Всьго основна заробітна платня |- 0.35 грн. | Стаття 5. Додаткова заробітна плата виробляючих працівників Додаткова заробітна плата виробляючих працівників складає 8 % відосновної заробітної платни.|З доп. = 0.08 * 0.35 = 0.03 ( грн. ) | | Стаття 6. Відрахування на соціальне страхування Відрахування на соціальне страхування складає 37 % від сумми основноїта додаткової заробітних плат.|В соц.=0.37 * 0.38= 0.14 (грн.) | | Стаття 7. Відрахування в фонд ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Відрахування в фонд ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС складають 12 %від заробітньої платні основних працівників|В фонд чаес. = 0.12 * 0.35 = 0.04 ( грн. ) | | Стаття 8. Відрахування в фонд зайнятості населення Відрахування в фонд зайнятості населення складають 2 - 3 % від прямоїзаробітньої платні основних працівників.|В фзн. = 0.03 * 0.27= 0.01 ( грн. ) | | Стаття 9. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання Витрати на утримання та експлуатацію обладнання складають 60 -120 % від прямої заробітньої платні основних працівників.|В ует. = 0.6 * 0.27 = 0.16 ( грн. ) | | Стаття 10. Цехові витрати Цехові витрати складають 60 - 120 % від прямої заробітньої платиосновних працівників.|В ц. = 0.6 * 0.27 = 0.16 (грн. ) | | Стаття 11. Загально підприємницькі витрати Загально підприємницькі витрати складають 60 - 80 % від прямоїзаробітньої плати основних працівників.|В зп. = 0.7 * 0.27 = 0.19 ( грн. ) | | Розраховуємо виробничу собівартість виробу як сумму одинадцяти статей|С вс. = 29.51 (грн. ) | | Стаття 12. Невиробничі витрати Невиробничі витрати складають 20 - 30 % від виробничої собівартості.|В вп. = 0.2 * 29.51 = 5.90 ( грн. ) | | Розраховуємо повну собівартість виробу за формулою 3.2.|С п. = С вс. + В вп. |( 3.2. )||С п.= + = ( грн.) | | Розрахуємо оптово - відпускну вартість як суму повної собівартості тапланового прибутку.|ОВВ = + = ( | ||грн.) | | Податок на додану вартість складає 20 % від оптово -відпускної вартості .|ПДВ= + = (грн.) | | Калькуляцію собівартості виробу зводимо в таблицю 3.9. Таблиця 3.9.| Найменування | Сума | Примітка. ||статті. |грн. | || Стаття 1 | |Таблиця 3.5. || Стаття 2 | |Таблиця 3.6. || Стаття 3 | |Таблиця 3.7. || Стаття 4 | |Таблиця 3.8. || Стаття 5 | |8 % від основної заробітної платні . || Стаття 6 | |36 % від основної та додаткової заробітних|| | |плат. || Стаття 7 | |10 % від основної заробітньої платні. || Стаття 8 | |1.5 % від прямої заробітньої платні. || Стаття 9 | |60-120 % від прямої заробітньої платні. || Стаття 10| |60-120 % від прямої заробітньої платні. || Стаття 11| |60-80 % від прямої заробітньої платні. || Стаття 12| |20-30 % від виробничої собівартості. | Повна собівартість- грн. 3. Розрахунок ефективності впровадження потоко - конвеєтної смуги. 1. Розрахунок показників росту виробничості праці. Вдсоток зниження операцій розраховується за формулою3.3.| Т1 - Т2 | ||А= *100 % |(3.3.) ||Т1 | | де : Т1 , Т2 - трудоємність виконуємих операціій до тапісля впровадження потоко - конвеєрної смуги , хв.| 30.072-25.06 | ||А = * 100 % = 16.6 | ||30.072 | | Відсоток тосту виробітки розраховується за формулою 3.4.| Т1 - Т2 | ||В = *100 % |(3.4.) ||Т2 | || 30.072-25.06 | ||В = *100 % = 20 | ||25.06 | | Розраховуємо випуск продукції по оптово - відпускними цінам наодного середньосписочного працівника за формулою 3.5.| Nріч. * ОВЦ | ||= |(3.5.) ||ППП | | де : ППП - численість персоналу .| 231300 -78.117 | ||= =269678.54 | ||67 | | 3.3.2. Розрахунок годового економічного ефекту відвпровадження конвеєру . Для розрахунку економічної ефективності використовуємо данні, зведені до таблиці 3.10. Таблиця 3.10.|Найменування | Сума в грн. ||статті. |До впровадження конвеєру Після впровадження || |конвеєру ||Стаття 1 |4.90 4.90||Стаття 2 | 41.525 || |41.525 ||Стаття 3 |4.00 4.00 ||Стаття 4 | 0.572 || |0.5148 ||Стаття 5 | 0.0755 || |0.0612 ||Стаття 6 |0.2331 |0.207 ||Стаття 7 |0.06475 |0.0576 ||Стаття 8 |0.009713 |0.008505 ||Стаття 9 |0.264 |0.2376 ||Стаття 10 |0.264 |0.2376 ||Стаття 11 |0.308 |0.2772 ||Стаття 12 |10.44 |10.42 ||Всього |62.66 |62.5 | Річний економічний ефект розраховується за формулою 3.6.| Е р.= ( С1 - С2 ) * N річ. - Е норм. * ( К2 - К1 ) |( 3.6.)|| | | де : С1 , С2 - собівартість одиниці продукції до та післявпровадження конвеєру , грн . ; Е норм - нормативний коефіцієнт ефективності капітальнихвкладень ( 0.15 ) , показує долю капітальних вкладень , котріповинні щорічно окупатися ; К1 - К2 - капітальні затрати , грн. Е р.= (62.66 -62.5 ) * 231300 - 0.15 * (25000 ) =36633 Економія від зниження собівартості продукції розраховується за формулою 3.7. 66 Е соб. = - 62.5) * 231300 = 37008 Строк окупаємості розраховується за формулою 3.8.| К2 - К1 | ||Т ок.= |(3.8.) ||( С1 - С2 ) * N річ. | || | || | | 25000 Т ок.= = 0.7 (року) (62.66-62.5)*231300 Розрахунковий коефіцієнт ефективності капіталовкладеньрозраховується за формулою 3.9.| ( С1 - С2 ) * N річ | ||Т розр.= |(3.9.) ||К2 - К1 | || | || | | (62.66-62.5)*231300 Т ок.= = 14.8 25000 Впровадження нової техніки необхідне , якщо дотриманінаступні умови : Т ок. Розр. Т ок. норм. Е розр. Е норм. Висновок : Впровадження конвеєру економічно необхідне , бо : 7 6.7 14.8 0.15 4. Техніко - економічні показники участку Техніко - економічні показники участку зводимо до таблиці3.11. Таблиця 3.11.|№ |Найменування показнику. |Одиниці |Чисельне ||н.п. | |виміру. |значення. ||1 |Головний випуск продукції: | | ||1.1 |В натуральному вираженні; |шт. |255000 ||1.2 |по повної собівартості. |грн. |15936735 ||2 |Трумісткість монтажу. |Хв. |25.06 ||3 |Такт конвеєрної смуги. |Хв. |1.00 ||4 |Кількість робочих місць . |шт. |29 ||5 |Довжина конвеєру. |м |26.2 ||6 |Швидкість руху конвеєру. |м / х |0.8 ||7 |Кількість працюючих : | | ||7.1 |Основних працівників; |Людина. |55 ||7.2 |Допоміжних працівників ; |Людина. |5 ||7.3 |ИТР ; |Людина. |5 ||7.4 |Служачих ; |Людина. |1 ||7.5 |МОП ; |Людина. |1 ||7.6 |всього |Людина. |67 ||8 |Годовий фонд заробітньої платні ; | | ||8.1 |Основних працівників; |грн. |128853.45 ||8.2 |Допоміжних працівників ; |грн. |10603.008 ||8.3 |ИТР ; |грн. |9780.00 ||8.4 |Служачих ; |грн. |1440.00 ||8.5 |МОП ; |грн. |1020.00 ||8.6 |всього |грн. |151696.43 ||9 |Середньо місячна заробітня платня ; | | ||9.1 |Основних працівників; |грн. |206.95 ||9.2 |Допоміжних працівників ; |грн. |185.55 ||9.3 |ИТР ; |грн. |228.20 ||9.4 |Службовців ; |грн. |168.00 ||9.5 |МОП ; |грн. |93.00 ||9.6 |Всього |грн. |882.20 ||10 |Виробка продукції на одного працівника . |% |268342.52 ||11 |Відсоток повишення виробничості праці . |грн. |20.00 ||12 |Повна собівартість виробу . |грн. |62.497 ||13 |Годовий економічний ефект . |грн. |36633.00 ||14 |Окупаемість капітальних витрат . |рік |0.7 ||Форм|Зон|Поз|Позначення . |Найменування . |Кі|Примітка ||ат. |а. |. | | |л.| || | | | | | | || | | | |Документація | | || | | | | | | ||А1 | | |КТРЄ . 208610.012 ЗК|Збіркове креслення | | || | | | | | | || | | | |Деталі. | | || | | | | | | ||А1 | |1 |КТРЄ . 701020.012 |Плата печатна . |1 | || | | | | | | || | | | |Інші вироби . | | || | | | | | | || | | | |Конденсатори. | | || | | | | | | ||А1 | | | |КМ-5а Н90-0.1 | |С1-С41 || | | | |ОЖО.460.043.ТУ | | || | | | |Мікросхеми. | | || | | | | | | || | | | |Всі по БКО.348.282 | | || | | | | | | || | | | |К155ЛН1 |2 | || | | | |К555ИМ5 |8 | || | | | |К555ЛА2 |4 | || | | | |К555ЛИ1 |4 | || | | | |К555ЛИ3 |4 | || | | | |К555ЛИ6 |4 | || | | | |К555ЛЕ4 |3 | || | | | |К555ЛЛ1 |6 | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | |
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая]) iconПланування обсягів виробництва І реалізації, планування потреби в добривах, планування затрат на автоперевезення. Планування обсягів виробництва І реалізації
Сучасна концепція маркетингу як філософії управління передбачає, що в центрі уваги менеджменту перебуває орієнтування всього підприємства...
Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая]) iconСуматор з корекцією результату
Для курсового проекту з економіки та планування виробництва
Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая]) iconПланування діяльності підприємства
Принципи та методи планування, типи внутрішньофірмового планування
Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая]) icon1. формування трудових ресурсiв планування потреби в трудових ресурсах Набiр Добiр кадрiв
Без людей немае органiзацiї. Без потрiбних людей жодна органiзацiя не зможе досягти своїх цiлей i вижити. Безсумнiвно, що трудовi...
Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая]) iconЛаба по информатике
РгСМ, а сигнал ПрИШвыхпередачей содержимого Ргсм в информационную шину. При выполнении операции в алу помимо результата операцииформируется...
Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая]) icon4. Планування як загальна функція менеджменту Сутність І види планування
Сучасне планування характеризується усвідомленням його необхідності з метою забезпечення ефективного організування, мотивування,...
Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая]) icon1. сутність поняття планування сутність та структура об’єктів планування форми планування та види планів
Потреба в матеріалах на ремонт будівель, обладнання, інструменті, мастильних матеріалах
Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая]) iconРеферат на тему: " Стратегічне планування та бізнес-планування в ринкових умовах господарювання" Поняття стратегічного планування
Стратегія це генеральна комплексна програма дій, що визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл...
Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая]) iconПланування й аналіз чисельності працівників
Планування персоналу є складовою загального планування діяльності І розвитку підприємства, спрямованою на забезпечення пропорційного...
Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая]) iconПланування й аналіз чисельності працівників
Планування персоналу є складовою загального планування діяльності і розвитку підприємства, спрямованою на забезпечення пропорційного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы