Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання icon

Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнанняНазваниеВимоги до електрозварювальних робіт та обладнання
Дата конвертации11.08.2012
Размер130,66 Kb.
ТипРеферат
Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання


Міністерство освіти та науки України Національна Металургійна академія України Кафедра охорони праці Реферат На тему: “Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання.” Виконала: ст.гр ФК-03-2 Завгородня Н.А. Перевірив: Каракаш О.І. м. Дніпропетровськ 2004р. Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання Електрозварювальні роботи слід виконуватизгідно з вимогами "Правил техники безопасности й про-изводственной санитарии при злектросварочньїх рабо-тах", затверджених Мінхіммашем СРСР 08.07.85, таПравил пожежної безпеки в Україні. Електрозварювальне обладнання має відповідати вимогам ГОСТ 12.2.007.8та ПВЕ. До електрозварювальних робіт допускаютьсяробітники, не молодші 18 років, які пройшли медичнийогляд, спеціальну підготовку та перевірку теоретичнихзнань і практичних навиків, знань інструкцій з охоронипраці і мають кваліфікаційне посвідчення з записом продопуск на виконання цих робіт, спеціальне навчання(пожежно-технічний мінімум) та щорічну перевірку знаньз одержанням спеціального посвідчення згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні. Порядок організації та проведення інструктажів, навчання та перевіркизнань з пожежного мінімуму, встановлено Типовим положенням про спеціальненавчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки напідприємствах і в установах та організаціях України, затвердженим наказомМВС України від 17.11.94 №628, зареєстрованим в Мін'юсті України 22.12.94за №307/517. Електрозварювальники повинні мати II групу з електробезпеки.Електрозварювальники, яким надано право самостійного підключеннязварювального обладнання до електромереж, повинні мати III групу зелектробезпеки. Підготовка електрозварювальників має проводитись у спеціалізованих професійно-технічних училищах, на курсах зі зварювання, на підприємствах чи вучбових комбінатах. Атестація зварювальників на право виконання зварювальних робіт під часвиготовлення, монтажу та ремонту об'єктів, що підлягають реєстрації вДержнаглядохо-ронпраці, має проводитись відповідно до Правил атес-таціїзварників, затверджених наказом Держнаглядохо-ронпраці України 19.04.96№61, зареєстрованих в Мін'юсті України 31.05.96 за № 262/1287. Для електрозварювальних установок та зварювальних постів, призначених для постійних електрозварювальних робіт у будовах поза збірно-зварювальними цехами та ділянками, мають бути передбачені спеціальні вентильовані приміщення зі стінами із негорючихматеріалів. У приміщенні для електрозварювальних установок слід передбачитидостатні за шириною проходи, які забезпечують зручність та безпекувиконання зварювальних робіт та доставки виробів до місця зварювання таназад, але не менше 0,8 м. Площа окремого приміщення для електрозварювальних установок має бутине менше 10 м2, причому площа , вільна від обладнання та матеріалів, маєбути не менше 3 м2 для кожного зварювального поста. Стіни кабіни мають бутизаввишки 2 м, зазор між стінкою і підлогою - 50 мм, ця щілина має бутиогороджена сіткою з негорючого матеріалу з розміром чарунок не більше 1,0мм х 1,0 мм, а під час зварювання у середовищі захисних газів - 300 мм. Проходи між однопостовими джерелами зварювального струму, перетворювальними установками зварювання (різання, наплавлення) мають бути шириною неменше 0,8 м, між багатопостовими - не менше 1,5 м,відстань від одного та багатопостових джерел зварювального струму до стіни має бути не менше 0,5 м. Проходи між групами зварювальних трансформаторів повинні мати ширинуне менше 1 м. Відстань між зварювальними трансформаторами, які стоять водній групі, має бути не менше 0,1 м, між зварювальним трансформатором таацетиленовим генератором — не менше 3 м. Забороняється встановлення зварювального трансформатора надрегулятором струму. Регулятор зварювального струму може розміщуватись порядіз зварювальним трансформатором або над ним. Приєднання зварювальних установок до електричної мережі провадиться тільки через комутаційніапарати. Забороняється безпосереднє живлення зварювальної дуги від силової, освітлювальної та контактноїмереж. Схема приєднання декількох джерел зварювального струму під час роботи на одну зварювальну дугу має унеможливлювативиникнення між виробами та електродом напруги, що перевищує найбільшунапругу холостого ходу одного із джерел зварювального струму. Напруга холостого ходу джерел струму длядугового зварювання в разі нормальної напруги мережіне повинна перевищувати: 80 В ефективного значення - для джерел змінногоструму ручного дугового та напівавтоматичного зварювання; 140 В ефективного значення - для джерел змінного струму автоматичного зварювання; 100 В середнього значення — для джерел постійного струму. Одно та багатопостові зварювальні установки повинні бути захищені запобіжниками чи автоматичними вимикачами з боку живильної мережі. Установкидля ручного зварювання повинні бути оснащені покажчиком значення зварювального струму (амперметром абошкалою на регуляторі струму). Багатопостові зварювальні агрегати крім захисту з боку живильної мережіповинні також мати і автоматичний вимикач чи контактор (для підключення джерела струму до розподільчої цехової мережі) у загальному проводі зварювальногокола та запобіжника на кожному проводі до зварювального поста. Для запобігання займанню електропроводів тазварювального обладнання слід правильно добирати переріз кабелів за значенням струму, ізоляцію кабелів заробочою напругою та плавкі вставки запобіжників загранично допустимим струмом. Приєднання до мережі живлення та відключення від неї зварювальних установок повинні виконувати електротехнічні працівники підприємства, які експлуатують цю електромережу. Пересувні джерела зварювального струму начас їх пересування мають бути відключені від мережі. Електрозварювальну установку на весь часроботи слід заземлити мідним проводом перерізом неменше 6 мм2 або сталевим прутом (смужкою) перерізомне менше 12 мм2. Заземлення здійснюється через спеціальний болт, що має бути на корпусі установки. Крім заземлення основного електрозварювального обладнання узварювальних установках слід безпосередньо заземлювати той затискачвторинної обмотки зварювального трансформатора, до якого приєднуєтьсяпровідник, що йде до виробу (зворотний дріт). Забороняється використання нульового робочого чи фазного проводудвожильного живильного кабелю для заземлення зварювального трансформатора. Заземлення електрозварювальних установок слід виконувати до їхпідключення до мережі і зберігати до відключення від мережі. Для живлення однофазного зварювальноготрансформатора слід застосовувати трижильний гнучкийшланговий кабель, третю жилу якого слід приєднати дозаземлювального болта корпуса зварювального трансформатора та до заземлювальної шини пункту живлення. Для живлення трифазного трансформатора слід застосовуватичотирьохжильний кабель, четверта жила якого використовується длязаземлення. Заземлювальну шину пункту живлення слід з'єднати з нульовим захиснимпроводом живильної лінії в установках з глухозаземленою нейтраллю абозаземлювачем в установках з ізольованою нейтраллю. Затискач (полюс) зварювального трансформатора повинен бути приєднаний до деталі, що зварюється, за допомогою заземлювального проводу заземлюваль-ним болтом на корпусі зварювального трансформаторазгідно з рисунком 6.1. [pic] 1 - пункт живлення; 2 - зварювальний трансформатор; 3 - регулятор; 4 -електродотримач; 5 — шланговий одножильний дріт; 6 - заземлюваль-ний болт;7 - живильний шланговий трижильний кабель із заземлювальною жилою; 8 -нульовий дріт мережі. Рис. 6.1. Схема підключення зварювального трансформатора Зварювальні кабелі слід з'єднувати опресовування зварюванням або паянням. Підключення кабелю до зварювального обладнання слід здійснюватиопресованими чи припаяними кабельними наконечниками. Довжина первинного кола між пунктом живлення і пересувною зварювальною установкою має бутине більше 10 м. Як зворотний провід, який з'єднує вироби, що зварюються, з джереломзварювального струму, можуть використовуватися сталеві, алюмінієві абомідні шини будь-якого профілю, зварювальні плити, стелажі та самазварювальна конструкція (металоконструкції та знепа-рені і зневодженітрубопроводи в межах котлів і турбін, на яких провадять зварювальні роботи)за умови, що їх переріз забезпечує безпечне (за умов нагрівання) протіканнязварювального струму. З'єднання окремих елементів, які застосовуються як зворотний провід,слід виконувати болтами, струбцинами або затискачами. Забороняється використовувати як зворотний провід внутрішні залізничнірельси, мережі заземлення чи за-нулення, а також проводи та шини первинноїкомутації розподільчих пристроїв, металеві конструкції будівель,комунікацій та технологічне обладнання. Зварювання слід проводити із застосуванням двох проводів. Використання заземлювальних провідників розподільчих пристроїв якзворотнього провода для зварювальних установок може призвести довідгалужування струму на металеві оболонки розташованих поблизу контрольнихкабелів, їх пошкодження та помилкової роботи релейного захисту. Помилковаробота релейного захисту може бути спричинена також появою різниціпотенціалів між заземленими точками кіл релейного захисту під час роботизварювальних установок. У разі застосування пересувних джерел зварювального струму та виконанні робіт в пожежонебез-печних приміщеннях зворотний провід слід ізолюватитакож, як і прямий. Забороняється подавати напругу до виробу,який зварюється, через систему послідовно з'єднанихметалевих стрижнів, рейок чи будь-яких інших предметів. Якщо зварювальний виріб не має електричного контакту із заземленимстолом, то заземленню підлягає безпосередньо цей виріб. Перед початком електрозварювальних робітнеобхідно зовнішнім оглядом перевірити справність ізоляції зварювальних проводів та електродотримачів, атакож надійність з'єднання усіх контактів. Проводи, підключені до зварювальних апаратів,розподільчих щитів та іншого обладнання, а також умісцях зварювальних робіт, повинні бути надійно ізольовані, а в необхідних місцях- захищені від дії високоїтемператури, механічних пошкоджень та хімічної дії. У разі пошкодження ізоляції проводів їх слід замінити або помістити врезиновий шланг. Допускається ізоляція пошкоджених ділянок дротів методом вулканізаціїз використанням сирої гуми. Відстань від зварювальних проводів до гарячих трубопроводів та балонів з киснем має бути не менше 0,5 м, до балонів та трубопроводів з пальними газами — не менше 1 м. Забороняється користування електродотримачами, у яких порушена ізоляція держаків. Держакиелектродотримачів мають бути виготовлені із негорючого діелектричного та теплоізоляційного матеріалу. Забороняється застосування саморобних електродотримачів.Електродотримачі повинні відповідати ГОСТ 14651. Струмовідні частини електродотримача маютьбути ізольовані, крім того, має бути забезпечений захист від випадкового дотику до них рук зварювальникачи виробу, що зварюється. Різниця температур зовнішньої поверхні руків'я і навколишнього повітряна ділянці, що охоплюється рукою зварювальника за номінального режимуроботи електродотримача, має бути не більше 40 °С. Допускається застосовувати для зварюванняпостійним струмом електродотримачі з електричною ізоляцією тільки рукоятки. В цьому разі її конструкціяповинна виключати можливість створення струмовіднихмістків між зовнішньою поверхнею рукоятки та деталями електродотримача, що перебувають під напругою, табезпосереднього контакту зі струмовідними деталями підчас охоплення рукоятки. На електродотримачі має бутипопереджувальний надпис «ЗАСТОСОВУВАТИ ЛИШЕДЛЯ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ». Ремонт зварювальних установок слід виконувати тільки після зняття напруги. Оглядання та чищення зварювальної установки та її пускової апаратури слід провадити не рідше 1разу на місяць. Опір ізоляції обмоток зварювальних трансформаторів та перетворювачів струму слід вимірювати післяусіх видів ремонту, але не рідше 1 разу на 12 місяців. Опір ізоляції обмоток трансформатора відносно корпуса та між обмоткамимає бути не менше 0,5 МОм. Опір ізоляції струмовідних частин зварювальногокола (кабелі, електродотримачі) повинен бути не меншим 0,5 МОм. Під час введення в експлуатацію, та після капітального ремонтуізоляція зварювальних трансформаторів має бути випробувана підвищеноюнапругою частотою 50 Гц протягом 1 хв; випробувальна напруга маєвідповідати значенням, зазначеним у таблиці 6.7.1. Результати вимірювання опору ізоляції тавипробування ізоляції зварювальних трансформаторів таперетворювачів струму особа, яка проводила вимірювання чи випробування, повинна заносити у «Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента». На корпусі зварювального трансформатора чиперетворювача слід зазначити інвентарний номер, датунаступного вимірювання опору ізоляції та належність доцеху (дільниці та ін.)„ Під час роботи з підручним або у складі бригади, зварювальник перед запалюванням дуги зобов'язаний попередити людей, що його оточують. Таблиця 6.7.1. Випробувальна напруга зварювальних трансформаторів|Місце прикладення |Випробувальна напруга, за напруги ||випробувальної напруги |живильної мережі трансформатора, В || |до 380 |більше 380 ||Між первинною обмоткою |1800 1800 3600 |2250 1800 4050 ||та корпусом Між | | ||вторинною обмоткою та | | ||корпусом Між первинною | | ||та вторинною обмотками | | | Під час ручного зварювання всередині ємності та зварюваннявеликогабаритних виробів слід застосовувати переносне портативне місцевевідсмоктувальне устаткування, оснащене пристроями для швидкого та надійногозакріплення поблизу зони зварювання. Для виконання зварювальних робіт всерединібарабанів котлів та інших резервуарів і підземних споруд має бути призначено не менше 3 працівників, ізяких двоє є наглядачами, повинні перебувати поза резервуаром (спорудою), біля люка (лаза) і страхуватизварювальника за допомогою рятувальної мотузки, закріпленої за його запобіжний пасок. Під час виконання робіт всередині газонебезпечних підземних споруд тарезервуарів застосування рятувальних пасків і канатів обов'язково. У рятувальних пасків мають бути наплічні ремені з боку спини з кільцемна їх перетині для закріплення рятувального канату. Пасок слід підганятитак, щоб кільце розташовувалось не нижче лопаток. Забороняється застосування поясів без наплічних ременів. Другий кінецьрятувальної мотузки має бути протягом усього часу виконання робіт у рукахнаглядача назовні. Наглядачі не мають права відходити від люка резервуара чи підземноїспоруди доти, поки у резервуарі перебуває зварювальник. За необхідності спуску до постраждалого, один із наглядачів має одягтишланговий протигаз та рятувальний пасок і передати кінець від рятувальногоканата наглядачу, який залишився зовні. Допускати до місця роботи 'сторонніх осіб забороняється. Роботу в замкнених або обмежених просторах слід виконувати відповідно до вимог пункту 6.7.80цих Правил. Один із наглядачів повинен мати II групуз електробезпеки. Зварювання в замкнених та важкодоступних просторах слід виконувати здотриманням таких умов: - наявності люків для прокладання комунікацій та евакуації працівників; - безперервної роботи системи місцевої витяжної вентиляції та устаткувань (повітроприймачів та ін„), які видаляють шкідливі речовини, що є в повітрі, до гра-нично допустимих концентрацій та підтримують вміст кисню в замкнених та важкодоступних просторах не менше 20% за об'ємом; - наявності у зварювальному обладнанні пристроїв припинення подавання захисного газу, у разі відключен ня чи зникнення напруги у зварювальному колі; - наявності обмежувача напруги холостого ходу під час ручного дугового зварювання змінним струмом. - Обмежувач, виконаний як приставка, має бути заземлений окремим проводом. (Замкненими просторами (приміщеннями) вважаються простори, обмеженіповерхнями, що мають люки (лази) з розмірами, що перешкоджують вільному ташвидкому руху через них працівника та обмежують вільний повітрообіг;важкодоступними просторами (приміщеннями) слід вважати такі, в яких черезмалі розміри ускладнюється виконання робіт, а природний повітрообміннедостатній.) Забороняється провадити електрозварювальніроботи під час дощу та снігопаду за відсутності наметунад електрозварювальним обладнанням та робочим місцем електрозварювальника. Над переносними і пересувними електрозварювальними установками, якізастосовуються на відкритому повітрі, мають бути споруджені намети знегорючих матеріалів. В разі виконання електрозварювальних робіту виробничих приміщеннях робочі місця зварювальниківмають бути відокремлені від інших робочих місць тапроходів негорючими екранами (ширмами, щитами) звисотою не менше 1,8 м. Під час зварювання на відкритому повітрі такі огорожі слід ставити увипадку одночасної роботи декількох зварювальників поблизу один від одногота на дільницях інтенсивного руху людей. Блектрозварювальники, які працюють на висоті, повинні мати спеціальні сумки для електродів таметалеві негорючі ящики для збору недогарків. У постійних та тимчасових місцях проведення електрозварювальних робіт мають бути встановлені металеві ящикидля збору недогарків. Розкидати недогарки забороняється. Під час електрозварювальних робіт у вогкихмісцях зварювальник повинен стояти на настилі із сухих дощок або на діелектричному килимку. У разі будь-якого відлучення з робочого місцязварювальник повинен вимикати зварювальний апарат. Під час електрозварювальних робіт зварювальник та його підручні повинні користуватись індивідуальними засобами захисту: - захисною каскою із струмонепровідних матеріалів. Каску слід зручно сполучувати з щитком, який служить для захисту обличчя та очей. Захисні щитки повинні бути відповідними до вимог ГОСТ 12.4.035; - захисними окулярами з безкольоровим склом для оберігання очей від осколків та гарячого шлаку під час зачищення зварених швів молотком чи зубилом; - рукавицями, рукавицями з крагами або рукавичка ми з негорючих матеріалів з низькою електропровідні стю. Працівники повинні бути проінструктовані про шкідливий вплив на зір ташкіру ультрафіолетових та інфрачервоних променів, що виділяються під часелектрозварювання. Особи, які виконують електрозварювання або присутні при цьому , запояви болю в очах повинні негайно звернутися до лікаря. Під час зварювальних робіт в умовах підвищеної небезпеки враженняелектричним струмом (зварювання у резервуарах та ін.) електрозварювальники,крім спецодягу, повинні забезпечуватись діелектричними рукавичками,галошами або килимками і у разі дотику до холодного металу — наколінникамита наплічниками. Роботи в електроустановках, пов'язані з підійманням на висоту До робіт на висоті і верхолазних робіт допускаються навчені особи, стан здоров'я яких має відповідати медичним вимогам, встановленим для даних видівробіт («Положення про медичний огляд працівників певних категорій»). Працівники, які виконують верхолазні роботи, повинні мати відповіднийзапис в посвідченні про перевірку знань. До самостійних верхолазних робіт допускаються особи віком не молодші18 років, які мають стаж верхолазних робіт не менше одного року ікваліфікаційний розряд не нижче четвертого. Робітники, які впершедопускаються до верхолазних робіт, протягом одного року повинні працюватипід безпосереднім наглядом досвідчених спеціалістів, призначених наказомкерівника підприємства. Працівники мають бути навчені безпеці праці до початку виконанняверхолазних робіт. Драбини, риштування, помости, кігті, лази таінші пристосування, що застосовуються для виконанняробіт на висоті і верхолазних робіт, повинні бути серти-фіковані, а також відповідати вимогам «Правил безо-пасности при работе с инструментом й приспоеоблениями», затвердженихМіненерго СРСР та ЦК галузевої профспілки 30,04.85. Під час виконання робіт, коли немає можливості закріпити строп запобіжного поясу за конструкціюабо опору, слід користуватися страхувальним канатом,що е відповідним до вимог ГОСТ 12.4.107. В цьому разістроп запобіжного паска заводиться за конструкцію,деталь опори тощо. Виконувати цю роботу повинні двіособи, друга особа в міру необхідності попускає чи натягує канат. Під час роботи на конструкціях, під якимирозташовані струмовідні частини, що перебувають піднапругою, ремонтні пристосування і інструмент прив'язуються для запобігання їх падінню. Застосовувати вцих випадках монтерські запобіжні паски зі стропами зметалевого ланцюга забороняється. Подавати деталі на конструкції чи устаткування слід за допомогою «нескінченного» канату. Працівник, який стоїть внизу, повинен утримувати канат длязапобігання його розгойдуванню і наближенню до стру-мовідних частин. Працівники, які виконують роботи на висотіабо верхолазні роботи, повинні бути в спецодязі, що незаважає рухам. Особистий інструмент слід зберігати всумці. Працівники, що здійснюють нагляд за членами бригади, які виконують верхолазні роботи або роботи на висоті, можуть розташовуватися на землі. Обслуговування освітлювальних пристроїв, розташованих на стелі машинних залів і цехів підприємств,з візків мостового крану слід провадити не менш ніждвома працівниками, один з яких з групою III. Під часвиконання робіт з використанням крану ремонтникаммає бути виданий наряд-допуск.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання iconВимоги до електрозварювальних робіт та обладнання”
Електрозварювальні роботи слід виконувати згідно з вимогами "Правил техники безопасности й про- изводственной санитарии при злектросварочньїх...
Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання iconТехніка безпеки при проведенні геодезичних робіт у містах, на дорогах, мостах, тунелях, при будівництві гідроспоруд
До початку робіт у містах необхідно отримати в органах, керуючих даною територією, дозвіл на право виконання робіт і погодити вимоги...
Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання iconДсту 3396. 1-96
Цей стандарт установлює вимоги до порядку проведення робіт з технічного захисту інформації (тзі)
Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання iconЗанальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання (47)
Системи вентиляції І кондиціонування повітря повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм
Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання iconТема. Порівняння роботи сили пружності
Обладнання: штативи для фронтальних робіт 2 шт., динамометр технічний, куля, нитки, лінійка вимірювальна, терези механічні з штативами,...
Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання iconДержавний стандарт україни
Цей стандарт установлює вимоги до порядку проведення робіт з технічного захисту інформації (тзі)
Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання iconОбслуговування обладнання
У разі появи у процесі проведення роботи будь-якої небезпеки пра­цівники повинні припинити роботу І повідомити про це керівника робіт....
Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання iconМетодичні вказівки для екзаменаційних питань з дисципліни „ Охорона праці в галузі для студентів теплотехнічних спеціальностей
Вимоги техніки безпеки при виконанні робіт у бункерах палива, резервуарах мазуту. 13
Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання iconСписок літератури, використаної при складанні методичних вказівок та рекомендованої до застосування при виконанні курсової роботи
Грицьків Р. Д. Методичні вказівки до оформлення курсових робіт І проектів /основні вимоги/, Львів, лпі, 1990
Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання iconЕвакуація людей із будівель І приміщень. Вимоги до евакуаційних виходів
Евакуація [ лат еvacuatio вивільнювати] – організований вивіз людей, майна та обладнання підприємств та установ з місця, що знаходиться...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы