0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ] icon

0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ]Название0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ]
Дата конвертации11.02.2013
Размер252,22 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
1. /????? ??????????? ?? ????????? ?????.docx0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ]

 1. І класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? [0,7”]

 2. ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? [1.0"]

 3. ІІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? [1.5"]

 4. ІV класс трингуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? [2.0"]

 5. І класс триангуляция торындағы қабырға ұзындығы қанша? [20-25км]

 6. ІІ класс триангуляция торындағы қабырға ұзындығы қанша? [7-20км]

 7. ІІІ класс триангуляция торындағы қабырға ұзындығы қанша? [5-8км]

 8. ІV класс триангуляция торындағы қабырға ұзындығы қанша? [2-5км]

 9. І класс торының әлсіз жердегі қабырға қатесі қанша? [1/150000]

 10. ІІ класс торының әлсіз жердегі қабырға қатесі қанша? [1/200000]

 11. ІІІ класс торының әлсіз жердегі қабырға қатесі қанша? [1/120000]

 12. ІV класс торының әлсіз жердегі қабырға қатесі қанша? [1/70000]

 13. І және ІІ триангуляция торларын қандай масштабтармен карталарға жобалайды? [1/100000]

 14. ІІІ және ІV триангуляция торларын қандай масштабтармен карталарға жобалайды? [1/25000]

 15. В геодезиялық еңдік деп нені айтады? [берілген нүктеде жердің эллипсоид бетіндегі нормалі және экватор жазықтығымен пайда болған бұрышы]

 16. L геодезиялық бойлық деп нені айтады? [гринвикалық меридиан жазықтық және геодезиялық меридиан жазықтық арасындағы екігранттық бұрышы]

 17. А геодезиялық азимут деп нені айтады? [берілген нүктедегі геодезиялық меридиан жазықтығы және оған нормаль арқылы өтетін және бағытты беретін жазықтық арасындағы екігранттық бұрышы]

 18. 60 зоналардың остік меридианның ендігі қалай анықталады? [L0=6n-3]

 19. Қарсы ординат болдырмау үшін ординат У-ты неше километрге ығыстырады? [У=500000м.]

 20. Красовский эллипсоидтың шамашартарын атаңыз? [a, b, L, e2, e’2]

 21. Геодезиялық координат жүйесіндегі нүктелер үшін ендік есептер қалай жүргізіледі?

[от 0 до 90]

 1. Геодезиялық координат жүйесіндегі нүктелер үшін бойлық есептер қалай жүргізіледі?

[от 0 до 180]

 1. Геодезиялық азимут қандай аралықтарда өзгереді? [от 00 до 360] 1. Лаплас пункт деп нені айтады? [еңдік, бойлық, азимуты астробайқауымен анықталған пункті]

 2. Аралық астрономикалық пункттерді салуды неше километр аралықпен жобалайды?

[70-100км]

 1. Үшбұрышта 1 классының трангуляцияны жобалау кезінде ең кіші бұрыш шамасы қандай?

[30 градус аз емес]

 1. Үшбұрышта 2 классының трангуляцияны жобалау кезінде ең кіші бұрыш шамасы қандай?

[30 градус аз емес]

 1. Үшбұрышта 3-4 класстарының трангуляцияны жобалау кезінде ең кіші бұрыш шамасы қандай? [20 градустан аз емес]

 2. Мемлекеттік тірек торларын құру кезіндегі қандай жұмыс түрі ең қымбат болып табылады? [геодезиялық белгілерін тұрғызу]

 3. Геодезиялық сигналдарға қойылатын негізгі талаптар қандай? [беріктігі, тұрақтылығы, қаттылығы,ұзақмерзімділігі]

 4. Көзделгі нысананыжобалауға қойылатын талаптары? [танымдылығы, кішфаздығы, геометриялық осі жерасты центр маркасы арқылы өту қажет]

 5. Сыртқы ортаның әсерін азайту үшін орташамен кедергінің үстінен нысаналау сәуленің биіктігі қанша? [4м аз емес]

 6. Оңтүстік және дала аудандарында кедергі үстінен нысаналау сәуленің биіктігі қанша?

[2м аз емес]

 1. Геодезиялық белгілер центрлерін қандай терендікте орнатады?[топырақтың қату тереңдіктен 0,5 м төмен]

 2. Геодезиялық белгілер центрлерге қойылатын талаптар қандай?

[топырақтағы центрдің жағдайдың сақталуы мен өзгермеуі, ұзақмерзімділігі]

 1. Центр типі центр номерлерін орнату кезінде қандай жағдайларға байланысты таңдайды?

[физико-географиялық және климатикалық жағдайларына байланысты]

 1. Жоғары геодезия есептерін шешу кезінде қандай математикалық фигуралар Жер модель ретінде қолданылады? [эллипсоидтар]

 2. Геодезиялық өлшем нәтижесін өңдеу кезінде берілген элипсоидтар өлшемдерінің қайсысы назарға алынады? [эллипсоид Красовского]

 3. Жерэллипсоидтынқандайөлшемдер 1942 жылғадейінСССРтерриториясындақолданылды?

[Бесселяэллипсоид]

 1. ҚазіргікездегіТМОтерриториясындақолданылатынжерэллипсоидөлшемінкіманықтады?

[Красовский-Изотовэллипсоид]

 1. Мнүктесіндегітіктеушісызықтыңкөлбеулігіқалайаталады? [күш ауырлық вектор және жер эллипсоид нормаль вектор арасындағы бұрышы]

 2. Тіктеуіш сызықтың абсолюттік көлбеулігі қалай аталады? [жалпы жер эллипсоид бетіндегі нормаль және тіктеуіш сызықтар бағыты арасындағы бұрышы]

 3. Тіктеуіш сызықтың салыстырмалы көлбеулігі неден тәуелді? [Жер денесіндегі қазындыны үлестіруге және референц-эллипсоид бағдарлауға]

 4. Референц-элипсоид бетіндегі нормаль бағытын қандай координаттар анықтайды? [астрономикалық және геодезиялық координаттары]

 5. Тіктеуіш сызықтың құрастырушы көлбеулігі астрономикалық-геодезиялық әдісінде қалай есептеледі? [геодезиялық және астрономикалық координаттар анықталған Лаплас пункттерінде]

 6. Геодезиялық торы деп нені атайды? [биіктік және координат жүйесі жалпы, жерге бекітілген нүкте жағдайының жүйесі]

 7. Жоғары геодезия нені зерттейді? [форманы, өлшемді және Жердің сыртқы гравитациялық алаңды]

 8. Градус дегеніміз не? [тікбұрыштың 1/90 бөлімі]

 9. Деңгейлік беті деп не және қандай қасиеттері бар? [салмақ күші потенциалы бірдей мәні бар барлық нүктедегі беті]

 10. Геодезиялық торларын құру негізгі принциптері? [жоғарғы класстан төменгіге, жалпыдан жекеге көшуі]

 11. Барлық СССР территориясында картографиялау қандай масштабпен орындалған? [1:25000]

 12. ГГС құру негізгі әдістер қандай? [триангуляция, полигонометрия, трилатерация]

 13. Торларды құру әдістердің қайсысы ең көп таралған? [триангуляция]

 14. Спутниктік геодезияның қандай әдістер қазіргі заманда қолданылады? [1,2,3 пункттерін келістіру]

 15. Геодезияда жұмыстар бөлінеді : [далалық және камералдық]

 16. Сызықтарды бағдарлау – [жер бетінде орналасқан заттарды, меридианнан бастап есептелген бағытын анықтау]

 17. Съемканың мақсаты [жоспарды және картаны жасау]

 18. Бағдарлау кезінде негізгі тұрақты бағыт [геогрфиялық, магниттік меридиан, осьтік меридиан немесе оған параллель сызықтар]

 19. Геометриялыќ нивелирлеу тәсілдері: [ортадан нивелирлеу және алға]

 20. Румб ― сүйір бұрыш есептелетін [0°-тан 90°қа дйін өзгеретін осьтік меридианның солтүстік не оңтүстік жағынан екі жаққа қарай бір нақты сызыққа дейін]

 21. Теодолит аспабы өлшейді [горизонталь және тік бұрыштарды]

 22. Деңгей болады : [цилиндрлік және дөңгелек]

 23. Теодолитте есеп алу микроскоптар болады [верньерлер , микроскоптар - баєашылар және шкалалық микроскоптар]

 24. Нивелирмен анықтайды [өсімшілерді]

 25. Кері дирекциондық бұрыш пен тура дирекциондық бұрыштардың айырмашылығы [180°]

 26. Горизонталь арақашықтықты анықтайтын формула... [d = D *cos ۷]

 27. Красовский эллипсоиды қай жылы қабылданды : [1946жылы]

 28. Жоғары геодезия зерттейді [жердің және планеталардың фигуларары мен көлемдерін зерттеу]

 29. Жердің айналу осін тік бұрыш жасап және оның дәл ортасын кесіп өтетін жазықтықты [экватор жазықтығы дейді]

 30. Рекогносцировкалау [тірек жүйесінде пункттерді іздеп тауып, теодолиттік жүрістін неғұрлым қолайлы орындарын белгілеу]

 31. Оптикалық қашықтық өлшеудің формуласы : [d = n* K]

 32. Қалай нүктенің үстінде теодолитті құру процесі аталады . [центрлеу]

 33. тірек пункттері – [жер бетінде бекітілген , өте жоғары дәлдікпен пландық және биіктік координаталары анықталған нүктелер]

 34. Координаталары геодезиялық тәсілмен біртұтас координаталар жүйесінде анықталған тірек жүйелерін атайды [геодезиялық тірек жүйелері]

 35. Жер сфероидының қысынқылығы тен.[1:298,3]

 36. Жер орта радиусы тен .[6371 км]

 37. Георгафиялыќ координаталары [ендік , бойлық]

 38. Геодезиялық тірек жүйелері бөлінеді [пландық және биіктік]

 39. Жердің пішіні .[эллипсоид]

 40. Мемлекеттік геодезиялық тораптарға мынаулар жатады [1,2,3,4 кластын пландық жүйелер, 1,2,3,4 класты биіктік нивелирлік тораптар]

 41. мемлекеттік геодезиялық тораптарды биіктік нивелирлік тораптарды әдісімен құрады [геометриялық нивелирлеу]

 42. Барлық қабырғалар ұзындықтары өлшенген үшбұрыштар жүйесі [трилатерация]

 43. Барлық бұрыштар мен базис қабырғаларының ұзындығы өлшенетін жүйесі. [триангуляция]

 44. Карталар масштабпен 1:500000 жјне 1:1000000 жатады [кіші масштабты]

 45. Жазық координаталар жүйелері ішінде геодезияда ең кеңінен тарағандары [Тік бұрышты координаталар жүйесі]

 46. 1841ж. Бессель есептеген жер элипсоидының колемі? [а = 6377397м, в= 6356079м, α = 1/299.2]

 47. Техникалық теодолит лимбаның штрихтары бөлінеді [5', 10', 20', 30' және 1°сайын]

 48. Меридиан доғасының ұзындығын қанша градус сайын өлшеуі керек [1°]

 49. Зоналардың бойлықтағы ені неше градустық болып келеді ? [6°]

 50. Теодолиттық түсірістер мен жобадан жергілікті жерге құрылыс объектілерінің нүктелерін көшіргенде қандай координат жүйесімен қолданылады ? [Полярлық]

 51. Математикада қолданылатын декарттық тік бұрышты координаталар жүйелерінің геодезиядағы жүйеден айырмашылығы ? [ширектердің оң жаққа номірленуі]

 52. Үлкен дәлдікті қажет ететін жұмыстарда жер шарының бетіне неше градустық зоналар арқылы проекцияланады? [3°]

 53. Меридиянның анықтамасы ? [Жазықтықтың жер бетімен қиылысқан сызығы]

 54. Қазақстанның кен байтақ территориясы 6 градустық зоналар бойынша есептегенде неше зонаға дейінгі аралықты алып жатыр ? [8-ден 15ші]

 55. Ірі масштабты топографиялық түсірістің негізі ретінде пайдаланылатын пландық және биіктіктік жиілету тораптарын құру жүргізіледі [1 және 2 разрядтар триангуляция, 4 класс, 1 және 2 разрядтар полигонометрия, 3, 4 класс нивелирлеулері арқылы]

 56. Топографиялық түсіріс бұл [план және карта жасау үшін орындалатын жұмыстар кешені]

 57. Ашық және таулы жерлерде ірі масштабты түсіріске түсіріс негізін құруда қандай әдіс дамытылады [1 және 2 разрядтардағы триангуляция]

 58. 1 разрядты триангуляцияда ушбұрыштар үйлеспеушіліктеріндегі бұрыштарды өлшеудің ОКҚ шеткі мәні [5"]

 59. 2 разрядты триангуляцияда ушбұрыштар үйлеспеушіліктеріндегі бұрыштарды өлшеудің ОКҚ шеткі мәні [10"]

 60. Центрлеудің ең қарапайым жолы [жіптік тіктеуіш]

 61. 1 және 2 разрядты триангуляцияда талдауға жұмыстар жатады [бастапқы пункттердің жаңа және ескі ценрлерінің сәйкес келулерін тексеру; базистық қабырғаларды есептеу, белгілердің аралықтарындағы келтірілген бағыттарды есептеу, үйлеспеушіліктерді есептеу, пункттердің жұмыс координаттарын есептеу]

 62. 4 класс, 1 және 2 разрядты полигонометрияда горизонталь бұрыштар өлшенеді [Т2 және Т5 дәл теодолиттер арқылы]

 63. 4 класс полигонометриясының бұрыштың өлшеудің ОКҚ артық емес [3"]

 64. 1 разрядты полигонометриясының бұрыштың өлшеудің ОКҚ артық емес [5"]

 65. 2 разрядты полигонометриясының бұрыштың өлшеудің ОКҚ артық емес [10"]

 66. Триангуляциядағы үшбұрыштың қандай форма ең қолайлы? [теңқабырғалы]

 67. Теодолиттер дәлділігі бойынша қалай топтастырлады? [жоғарыдәлдікті, дәл, техникалық]

 68. Есептеу құралының түріне байланысты теодолиттерді қалай топтастырады? [теодолиттер оптикалық есептеу құралы мен және электрондық]

 69. Арнауы бойынша теодолиттерді қалай топтастырады? [теодолиттер және астрономикалық теодолиттер]

 70. Жоғарыдәлдікті теодолитке қойылатын талаптар қандай? [1,2,3 пункттерін келістіру]

 71. Жоғарыдәлдікті теодолиттердің негізгі бөлшектер? [1,2,3,4 пункттерін келістеру]

 72. Н геодезиялық биіктік деп нені айтады? [референц-элипсоидтан оған нормаль бойынша нүктенің физикалық бетте тұруы]

 73. Эллипсоид беттен көшу кезінде өлшенген жазықтық бағытына қандай түзетулер еңгізіледі? [тіктеуіш сызықтың ауытқуына, бақылайтын пункттың биіктігіне, нормаль кесіндісінен геодезиялық сызыққа көшуге]

 74. Жоғарыдәлдікті теодолиттерінде қандай есептеме қолданылады? [жойылмайтын ауытқуларды табу]

 75. Теодолитті зерттеу деген не? [жойылмайтын ауытқуларды анықтау және түзету еңгізулерін түзеу]

 76. Инварлық сым темірмен өзгертілген тіктеуіш сызықтардың ауытқуы референц-эллипсоид базис бетіндегі жобалау кезінде саналды ма? [Саналады]

 77. Бұрыш өлшеу аспаптар үшін қандай есептеу құралдардың түрлерін қолданады? [біржақты, екіжақты микрометрлер, шкалдық микроскоп]

 78. Жоғарыдәлдікті бұрыштарды өлшеу үшін қандай аталған тәсілдер қолданылады?[шеңбер тәсілі, Шрейдер, Аладжалов, Томилин тәсілі]

 79. Сферикалық артықтығы неге байланысты? [үшбұрыштың өлшемі және беттің қисықтықтан]

 80. Қандай мәліметтер кезінде торды қатты деп есептеуге болады? [бір нүкте координаты және базис]

 81. Геодезиялық астрономия нені зерттейді? [аспандық денелерді байқаудан ендік, бойлықты және азимуттарын анықтау әдістерін]

 82. Эксцентристік лимба деп нені атайды? [лимбаның айналы центрі оның бөлуі мен келіспеушілігі]

 83. Вертикаль деп нені атайды? [меридианға перпендикуляр нормаль кесіндісі]

 84. Қисықтың орташа радиусы деп не? [негізгі қисық радиустан орташа геометриялық мәні]

 85. Радиоқашықтық өлшегіш деп не? [оптикалық ғашықтық өлшегіш]

 86. Жарықтық ғашықтық өлшегіш деп не? [оптикалық диапазон тлқыны мен электронно-оптикалық ғашықтық өлшегіш]

 87. Зениттік аралық деп не? [зенит нүкте және берілген бағыт аралық]

 88. Ортометриялық биіктік деп нені атайды? [геоид беті үстіндегі физикалық беттегі нүкте биіктігі]

 89. Тура геодезиялық есеп дегеніміз не? [берілген бірінші пункттің координатасы бойынша екінші пункттің координатасын, екінші пункттің аралық пен азимуттын анықтау]

 90. Кері геодезиялық есеп дегеніміз не? [берілген координаталар бойынша 2 пункттер арасындағы азимут және арақашықтықты анықтау]

 91. Геоид дегенеміз не? [теңізбен мұқиттың шектелген бетпен және құрлық астымен жалғастырылған фигура]

 92. Квазигеоид деп нені айтады? [геоидтан айырмашылығы аз фигура]

 93. Жоғарыдәлдікті нивелирлеу үшін қандай рейкалар қолданылады? [инварлық 3 метрлік]

 94. Геодезиялық пункттер биіктігі қандай әдістермен анықталады? [геометрикалық және тригонометрикалық нивелирлеумен]

 95. Зениттік аралық қандай формула мен есептелінеді? [Z=KЛ-MZ]

 96. 1 класстық астрономо-геодезиялық торлардың звеносы неше этаптармен теңестіреді? [3]

 97. Референц-эллипсоидтын мөлшерлері қандай өлшеулерімен анықталады [градустық]

 98. Фундаментальды астрономиялық-геодезиялық торларында бұрыштарды анықтау дәлдігі қандай? [±0.”5]

 99. Жоғары дәлдікті нивелирлеу кезінде көз қарастын орташа квадраттық қателігі: [m2 = m2нав + m2отс]

 100. Нысаналаудың орташа квадраттық қателігі неге тең? [mнав= 10”/V]

 101. Электронды оптикалық қашықтықөлшегіштермен өлшеу кезіңде қандай әдістер қолданылады? [фазалық; жиілікті]

 102. Қазіргі кездің геодезиялық қашықтықөлшегіштер қандай топтарға бөлінеді? [жоғары дәлдікті] 1. Радиогеодезиялық жүиелер өлшеу әдісі бойынша қандай түрлерге бөлінеді? [импульсты және фазалық]

 2. Ортометриялық биіктік деп нені атайды? [күштік сызығы бойынша есептелетін геоид пен берілген нүкте]

 3. Гипсомериялық биіктік деп нені атайды? [физикалық беттің рельефі анықталады, картаға көрсетіледі және геодезиялық каталогқа еңгізіледі]

 4. Геопотенциал деп нені атайды? [күш салмақ потенциал қосындысы берілген нүктеге салыстырмалы]

 5. Жобалау әдіс – эллипсоид бетіндегі өлшенген шамаларды жобалауы қандай сызықтар мен орындалады? [нормаль бойынша]

 6. Эллипсоид беттен көшу кезінде өлшенген жазықтық бағытына қандай түзетулер еңгізіледі? [тіктеуіш сызықтың ауытқуына, бақылайтын пункттың биіктігіне, нормаль кесіндісінен геодезиялық сызыққа көшуге]

 7. Геодезия – [жердің пішіні мен көлемін анықтауда, оның жекелеген бөліктерін планға, картаға түсіруде, жердің қималарын жасауда, инженерлік жұмыстарды жобалауда]

 8. Тахеометриялық тусірісте далалық жұмыстарда анықтайды [горизонталь бұрышты, ара қашықтықты және өсімшені]

 9. Тахеометриялық түсірісте ара қашықтықтарды қандай аспаппен oлшейді : [алыс ґлшеушпен (дальномер), рулетка]

 10. Теодолит аспабы өлшейді [горизонталь жјне тік бўрыштарды]

 11. Дирекциондық бўрыш есептелінеді [0- 360°]

 12. Теодолит түсірісте горизонталь бўрыштарды ґлшеу тјсілдері : [жеке бұрыш өлшеу, айналдырып өлшеу, қайталау тәсіл]

 13. Қанша нїктелердіѕ биіктік белгісі болу керек , горизонталь сызығын өткізу їшін [2]

 14. Масштабтан тыс белгілермен картада бейнелінеді : [егіндіктер , шабындыќтар]

 15. Жер эллипсоиды үлкен және кіші жарты осьтерімен және полярлық сығылушылығымен сипатталады, олар қалай белгіленеді ? [а, в,α]

 16. 1940 ж. жер эллипсоидының көлемін анықтады ? [Красовский мен Изотов]

 17. Геодезиялық ендік...[геодезиялық экватор жазықтығы мен бекітілген Р нүктесі арқылы өтетін тіктеуіш сызық арасындағы бұрыш]

 18. Зонаның есептік мередианының формуласы ? [λ = 6°N – 3]

 19. Полярлық бұрыштар полярлық осьтен қанша градус аралығында өлшенеді ? [0-360°-қа дейін]

 20. Жер бетінің территориясының планға түсіру үшін жер бетіндегі нүктелерді эллипсоид бетінен жазық бетке кескіндегенде қандай шарттар сақталуы керек? [барлық жауап дурыс]

 21. Жазық полярлық координат жүйелері қандай екі координат анықталады? [Горизонталдық бұрыш β және полюстен бастап анықталатын нұктеге дейінгі арақашықтық d]

 22. Координаталар өсімшелері х және у 4-ші ширекте қандай таңбалармен есептеледі ?

 23. [х=+; у=-]

 24. 1 разрядты триангуляцияда үшбұрыш қабырғаларының ұзындығы тен [5 км.]

 25. 1 разрядты триангуляцияда бұрыштын минимальды мәні [20°]

 26. 2 разрядты триангуляцияда үшбұрыш қабырғаларының ұзындығы тен [3км.]

 27. 2 разрядты триангуляцияда бұрыштын минимальды мәні [1/50000]

 28. Геодезиялық жиілендіру тораптарының жобасы негізінен қандай масштабтағы карталарда жасалады [1: 10000 – 1:25000]

 29. Триангуляцияда теодолит пен марканы центрлеу қатемен орындалуы тиіс [2мм аспайтын қатемен]

 30. 1 және 2 разрядты триангуляцияда бағыттың орташа квадраттық қателері есептелінеді

[Мн= µ/ √n]

 1. 1 және 2 разрядты триангуляцияда бұрыштың орташа квадраттық қатесі есептелінеді

[mβ=√[fβ ²]/ 3N]

 1. 1 разрядты полигонометриясының жүрістің шекті ұзындығы [5км]

 2. 2 разрядты полигонометриясының жүрістің шекті ұзындығы [3км]

 3. 4класс полигонометриясының жүрістің шекті ұзындығы [15км]

 4. 4 класс полигонометриясының полигон периметрінің шекті мәні [30км]

 5. полигонометриядағы ең күрделі жұмыстардың бірі [сызықтық өлшеу]

 6. дәл өлшенетін кіші базис және оған қарама қарсы жатқан сүйір параллактикалық бұрыш бойынша тригонометриялық жолменанықталатын аралықты өлшейді әдіспен [параллактикалық]

 7. параллактикалық бүын [геометриялық құрылым]

 8. Инварлы сымның сонғы жағына бекітілген визирлі маркалар арасындағы арақашықтықты айтады [базис деп]

 9. Инвар ол [болат, никель және басқада қоспалардан жасалған құйма]

 10. алғашқы жасалып шығарылған сәуле қашықтық өлшеуіш [2СМ2]

 11. алғашқы компенсаторлы нивелир шыққан [1945ж]

 12. Жоғарғы геодезия: [Жердің және планеталардың фигуралары мен көлемдерін зерттеу, сондай-ақ геодезиялық негізгі тірек жүйелерін құру жөніндегі міндеттерді шешетін – ғылым]

 13. Нақты ( физикалық) жер бетінде: [71% теңіздердің және мұхиттардың түбі және 29% құрлық алып жатыр]

 14. Мұхиттар түбі және материктердің рельефі болады : [Аса күрделі, әсіресе күрделі мұхиттің түбі келеді]

 15. Жердегі айналу осьтің жер бетімен қиылысатын екі нүкте аталады: [Солтүстік және оңтүстік полюстері]

 16. Геоид бетінің негізгі қасиеті болады: [Онда ауырлық күш потенциалының мағынасы бірдей, немесеосы бет тік сызыққа перпендикуляр сайып келген, және барлық жерде горизонтальды болады]

 17. Дене, тыныштық күй-жағдайында бетпен білімді дүниежүзілік мұхитты және тепе-теңдіктің және жалғасқан материктер астында, ат киген жер пішінінің құрастырады: [Геоид]

 18. Дұрыс математикалық беттерден геоид бетіне барлығынан жақынырақ келеді: [Эллипсоидтың айналу беті]

 19. Жер эллипсоидының мөлшері сипатталады: [Оның үлкен және кіші жарты осьтардың ұзындықтарымен, сонымен қатар қысумен]

 20. Жер эллипсоидының қысуы мына формуламен анықталады: [α=(а-b)/а, а және b – эллипсоидтің үлкен және кіші жарты осьтарының сызықтары]

 21. Жердің айналу осін тік бұрыш жасап және оның дәл ортасын кесіп өтетін жазықтықты атайды: [Жер экватордің жазықтығымен.]

 22. Жердің айналу осі және тік сызық арқылы өтетін жазықтықты атайды: [Географиялық ( астрономиялық ) меридиан жазықтығымен.]

 23. "Географиялық мериандар жазықтықтарының жер бетімен қиылысу сызықтарын атайды:"

[Меридиандармен.]

 1. Экваторлық жазықтықты параллель жазықтықтарының жер бетімен қиылысу сызықтарын атайды: [Параллельдермен.]

 2. Экватор жазықтығы мен жер бетінің қиылысу сызығы аталады: [Экватормен.]

 3. Географиялық координаталар жүйесінде сферадағы нүктелердің орны орны анықталады:

[Ендікпен және ұзақтықпен.]

 1. Географиялық координаталар санап шығару басы анықталады: [Экватор және Гринвич ( нөлдік ) меридианының жазықтықтары.]

 2. Геодезиялық бойлықпен аталады: [Гринвич (нольдік ) меридианының жазықтығы мен берілген нүкте арқылы ]

 3. Геодезиялық ендікпен аталады [Геодезиялық экватор жазықтығы мен бекітілген нүктесі арқылы өтетін тіктеуіш сызық арасындағы бұрыш.]

 4. Географиялық координаталарда бойлық саналады : [Гринвич меридианынан шығысқа және батысқа қарай.]

 5. Географиялық координаталарда бойлық тағы саналады : [Гринвич меридианынан тек қана шығысқа қарай].

 6. Ұзақтықтар Гринвич меридианынан шығысқа және батысқа қарай саналса, олар өзгереді :

[0-тан 180 -қа, мыналар жанында шығыс ұзақтықтары – дұрыс, ал батыстағы – жағымсыз деп есептеледі]

 1. Ұзақтықтар Гринвич меридианынан тек қана шығысқа қарай саналса,олар өзгереді : [0 -тан 360 -қа, шығыстағы деп есептеледі.]

 2. Ендік санап қойылады : [Экватордан солтүстікке ( дұрыстар ) және оңтүстікке ( жағымсыздар ) қарай.]

 3. Еңдік өзгереді : [0 –тан 90– қа дейін]

 4. Тік бұрышты жазық координаталар жүйесінде жердегі нүктенің орны анықталады: [Х және У координаталарымен.]

 5. Геодезиядағы тік бұрышты жазық координаталар жүйесінде : [Абсциссаның осі ( Х осі ) сызбада тік орналасады және солтүстік меридиан бағытымен сәйкес келеді.]

 6. Шағын аймақтары біршама қысқы ара қашықтықтарға байланысты есептерді шешкенде,тік бұрышты Х және У осьтерінен тұратын жүйесі пайдалынады: [Жазық координаталар жүйесі.]

 7. Гаусс проекциясының маңызы мынадай: [Жер эллипсоидының беті зоналарға бөлінген, қайсылар шығыс пен батыста меридиандармен шектесіп, оңтүстік полюстен солтүстік полюске қарай созылып жатады.]

 8. Зоналардың бойлықтағы ені анықталады: [6 градус]

 9. Жанама цилиндрге жер эллипсоидының апарылған учаскесі ( сфероидтік екі үшбұрышты ) аталады: [Зонамен.]

 10. Жайылғандағы жазықтық зоналарында келесі координаталардың жүйесі қолданылады: [Тік бұрышты зоналық координаттар жүйесі.]

 11. Зоналық координаттар жүйесінде: [Х осі – ось меридианы, У осі – жер эллипсоидының бейнелеуі.]

 12. Тік бұрышты зоналық координаттар жүйесіндегі X нүктелерінің координаталар белгілері: [Экватордан солтүстігіне дейін дұрыс, ал экватордан оңтүстігіне дейін жағымсыз деп есептеледі.]

 13. Тік бұрышты зоналық координаттар жүйесіндегі У нүктелерінің координаталар белгілері: [Біліктік меридианнан шығысына қарай дұрыс, ал біліктік меридианнан батысына қарай жағымсыз деп есептеледі.]

 14. Х пен У осьтеріндегі сызықтың проекциялары аталады: [Координаталар өсімшелері]

 15. Ординаталардың ( У ) мағыналары жағымсыз болмау үшін әрбір зонада координаталардың басы тасымалданады: [Зонаның осьтік меридианынан батысқа 500 км-ге.]

 16. Әрбір зонада координаталардың басын батысқа апарса, онда қабылданған ординатар ( У ) аталады: [Келтірілгендермен.]

 17. "Егер біліктік меридиан жөніндегі екі нүктенің ординаталары y1=200 км және y2 =-100 км болса, онда келтірілген ординаталарсәйкесті болады: [у1=700 км және y2 =400 км.]

 18. Сызықты бағдарлау кезінде: [Оның меридианнан бастап есептелген бағытын анықтау.]

 19. Бағдарлау кезінде негізгі тұрақты бағытқа алынады : [Географиялық және магниттік меридиандар]

 20. Георгафиялық меридиан – мынау: [Жер бетінде шартты сызық, қайсында барлық нүктелердің биіктігібірдей болады.]

 21. Географиялық азимутпен ( А ) аталады: [Географиялық меридианның солтүстік басынан бір затқа қарай сағаттілінің бағытымен есептелген жергілікті горизонталь бұрышы.]

 22. Магниттік меридиан – мынау: [Сызық бағыты, жазықтық кесіп өтуінде алынған, қайсысы магниттік тіл полюстері арқылы горизонталь жазықтықпен өтеді.]

 23. Магниттік азимутпен ( Ам ) аталады: [Магниттік меридианның солтүстік басынан бір затқа қарай сағат тілінің бағытымен есептелген жергілікті горизонталь бұрышы.]

 24. Магниттік ию (δ ) – мынау: [Бағдарланатын бағыттағы магниттік пен географиялық азимуттардің арасындағы айырмашылық.]

 25. "Географиялық ( А ) және магниттік ( Ам) азимуттар арасындағы байланыс мына формулада көруге болады: [δ = А- Ам]

 26. Біліктік меридиан жөніндегі сызықтарды бағдарлау үшін (тік бұрышты координаталар жүйесіндегі абсцисс осі ) қолданылады: [Дирекциондық бұрыштар]

 27. Дирекциодық бұрышпен аталады: [Осьтік меридианның солтүстік жағынан сағат тілінің бағытымен бағдарланғыш сызыққа дейінгі горизонталь бұрышы.]

 28. Азимут айырмашылығынан дирекциондық бұрыш біреудің және ана ғой сызықтағы әр түрлі оның нүктелерінде: [Тұрақты қалады.]

 29. Кері дирекциондық бұрыш пен тура дирекциондық бұрыштардың айырмашылығы: [180]

 30. Меридиан мен осьтік меридиан ( Х ) немесе оған параллель сызық арасындағы бұрыш аталады: [Меридиандардың жақындасуымен.]

 31. Меридиандардың жақындасуы (γ ) келесі бейнемен анықталады: [γ = А – α]

 32. Егер әрбір сызықтың азимуты ( А ) және меридиандардың жақындасуы (γ) белгілі болса, онда сызықтың дирекциондық бұрышын (α) мына формуламен анықталады: [α=А-γ]

 33. "Егер дирекциондық бұрыш (α) белгілі болса, онда азимут (А ) мынадай формуламен анықталады: [α = А –γ]

 34. "Егер координаталары белгілі А пунктінен, екінші В пунктіне дейінгі ара қашықтық және дирекциондық бұрыш белгілі болса, сонда В пунктінің координаталарын табуға болады, ол есеп аталады: [Тура геодезиялық есеп.]

 35. "Егер координаталары белгілі екі пункт 1 және 2 әйгілі болса, сонда 1-2 түзуінің дирекциондық бұрышын және ұзындығын табуға болады, ол есеп аталады: [Кері геодезиялық есеп.]

 36. Сызықтың азаю дәрежесі жоспарда ( картада ) анықталады: [Масштабпен.]

 37. "Пландағы (картадағы ) сызықтың өзіне сәйкес жер бетіндегі ұзындығының горизонталь проекциясына қатынас аталады [Масштаб]

 38. Масштаб 1:5000 білдіреді: [Жоспарда 1см жердегі сызықтың 5000 см-не сай болады.]

 39. Масштаб 1:2000 білдіреді: [Жоспарда 1см жердегі сызықтың 2000 см-не сай болады.]

 40. Карталардың айырмалық ерекшелігі мынадай: [Карталардың масштабы , әсіресе аналардың , қайсы жер бетінің үлкен бөлімін немесе барлық оның бетін бейнелейді, тұрақты келмейді, ал әр түрлі бағыттармен өзгереді]

 41. Жоспардың айырмалық ерекшелігі мынадай: [Оның барлық бөлімдерінде масштаб тұрақты келеді]

 42. Топографиялық картадағы берілген бағыт бойынша болған жердің қимасын атайды: [Профиль]

 43. Карталардың және жоспарлардың бағдарлауы шығарылады: [Компаспен ( буссольмен ), немесе картадағы бейнеленген жер сызығымен ( тас төселген жолы , темір жолы осі және т.б.]

 44. Рельеф астында түсінеді: [Жер бетіндегі, әр алуандардың кескіндермен , мөлшерлермен, кеділ-бұдырлылықтың жиынтығы.]

 45. "Топографиялық карталарда және жоспарларда рельефті көрсететін ең жақсы тәсілмен болады: [Горизонталь тәсілі, ол жер бетіндегі бөлек түрлерін айырылады және жердегі кез келген нүктенің биіктігін анықтайды.]

 46. Горизонталь – мынау: [Теңіз деңгейінен есептелгенде биіктіктері бірдей нүктелерді қосатын тұйық сызықтар.]

 47. Көршілес қимаған деңгейлік беттер арасындағы ара қашықтық аталады: [Рельеф қимаы биіктікпен.]

 48. Картада ( жоспарда ) екі жүйелі горизонтальдердің арасындағы ара қашықтық аталады: [Салуымен].

 49. Ылди тіп-тігі артуы жанында: [Горизонтальдер аралығында ара қашықтық азаяды.]

 50. Ылди тіп-тігі азаюы жанында: [Горизонтальдердің аралығында ара қашықтық қөбейтеді.]

 51. Дөңес ылди жанында: [Шыңның қасында горизонтальдер аралығында ара қашықтық көбірек, ал ұлтанның қасында азырақ.]

 52. Ойыс ылди жанында: [Шыңның қасында горизонтальдер аралығында ара қашықтық азырақ, ал ұлтанның қасында көбірек]

 53. Тегіс ылди жанында: [Горизонтальдер бір- бірінен тең ара қашықтықтарда орналасқан.]

 54. Графикалық тәсіл бойынша аудандар анықталады: [Геометриялық фигуралармен.]

 55. Бетіне квадраттар торы созылған жылтыр қағаз аталады: [Палетка]

 56. "Егер ауданы анықталатын карта бетіндегі учаске геометриялық фигураларға ( үшбұрыш, төртбұрыш т.б. ) бөлінсе, онда ол учаскенің ауданы фигуралардың аудандарымен анықталады: [Математикалық тәсілмен.]

 57. Механикалық тәсіл бойынша аудандар анықталады: [Полярлық планиметрмен]

 58. Графикалық тәсіл бойынша аудандар анықталады: [Палеткалармен: нүктелі, квадратты, параллельді (сызықтық).] 1. Жоспардағы анықталатын нұсқаға нүктелі палетканы өз бетімен үстіне салғанда, оның ауданы анықталады: [Анықталатын нұсқа ішінде табылған нүктелердің санын есептейді, содансоң олардың]

 2. Жоспардағы анықталатын нұсқаға квадрат палетканы өз бетімен үстіне салғанда, оның ауданы анықталады: [Бүтін квадраттардың санын есептейді, оларға анықталатын нұсқа шектеріне жарым-жартылай тигізген жартыны қосады, онан әрі масштабқа сай бір квадрат ауданына көбейтейді, нәтижесінде аудан шығады.]

 3. Жоспардағы анықталатын нұсқаға параллельді (сызықтық ) палетканыөз бетімен үстіне салғанда, оның ауданы анықталады: [Анықталатын нұсқа шектеріне тигізген паралельді палетканың кесінділер сомасын есептейді (трапециялардың орта сызықтары), онан әрі осы соманы палетка сызықтарының арасындағы ара қашықтыққа және масштаб коэффициентіне көбейтеді, нәтижесінде аудан кв.м болып шығады]

 4. Егер квадрат палетканың квадрат жағы 5 мм болса, ал жоспар масштабы 1:2000, сонда палеткадағы бір квадраттың ауданы жоспар масштабында болады: [100м2]

 5. Егер квадрат палетканың квадрат жағы 1см болса, ал жоспар масштабы 1:5000, сонда палеткадағы бір квадраттың ауданы жоспар масштабында болады: [2500м2]

 6. Егер квадрат палетканың квадрат жағы 1мм болса, ал жоспар масштабы 1:1000, сонда палеткадағы бір квадраттың ауданы жоспар масштабында болады: [1м2]

 7. Егер квадрат палетканың квадрат жағы 1см болса, ал жоспар масштабы 1:2000, сонда палеткадағы бір квадраттың ауданы жоспар масштабында болады: [400м2]

 8. Егер квадрат палетканың квадрат жағы 5мм болса, ал жоспармасштабы 1:5000, сонда палеткадағы бір квадраттың ауданы жоспар масштабында болады: [625м2]

 9. Жердің түсірісі - ол: [Өлшеулердің жиынтығы, қайсысы жерде карта ( жоспар) жасауы мақсатпен өткізіледі].

 10. Егер картада ( жоспарда ) түсіріс кезінде тек қана жер жағдайы бейнеленсе, нәтижесінде нұсқалы карта шығады, мынадай түсіріс аталады: [Горизонтальдық]

 11. Түсіріс кезінде нүктелердің биіктіктері анықтайды, олар жер бетініңрельефін горизонтальдармен бейнелеуге рұқсат етеді, мынадай түсіріс аталады: [Топографиялық]

 12. Егер картада ( жоспарда ) түсіріс кезінде бірге рельеф және жағдайдың бейнелеуін алса, мынадай түсіріс аталады: [Тік]

 13. Түсіріспен байланысқан геодезиялық жұмыстарды ұйымдастыру кезінде принцип қолданылады: [Жалпыдан жекеге]

 14. Кен байтақ территориямызды толық қамтамасыз ететін пункттерінің жүйесі аталады: [Геодезиялық тор]

 15. Геодезиялық торлар бөлінеді: [Пландық және биіктік ]

 16. Мемлекеттік тіреу жоспарды торлар жасалады: [Триангуляция, трилатерация және полигонометрия әдістерімен.]

 17. Триангуляция әдісі, ол: [Жергілікті жерде үшбұрышты жүйесін құрудан тұрады, оларда барлық бұрыштар мен кейбір базис қабырғаларының ұзындығы өлшенеді.]

 18. Трилатерация әдісі, ол: [Жергілікті жерде үшбұрышты жүйесін құрудан тұрады, олардың барлық қабырғалар ұзындықтары өлшенеді, үшбұрыштарды шешу арқылы горизонтальбұрыштары, ал одан қабырғаларының дирекциондық бұрыштары анықталады.]

 19. Полигонометрия әдісі, ол: [Жергілікті жерде сындырылған сызықтардың жүйесі жасалады, бұрылу нүктелерінің қайсысында бұрыштар және нүктелердің арасындағы - жақтардың ұзындықтары есептеледі. ]

 20. Мемлекеттік тіреу торлар өз тағайындау және дәлдік бойынша бөлінеді: [1,2,3 және 4 сыныптар.]

 21. Мемлекеттік нивелирлік тор бөлінеді: [I, II, III, IV сыныптар.]
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ] iconПланета Добра №15 (3)*Март 2008
Русский язык: Мутасов Илья 2 класс 4 место; Коконова Виктория 2 класс 5 место; Красников Константин 3 класс 4 место; Суслов Вячеслав...
0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ] iconПобедители конкурсов и олимпиад в 2009-2010 учебном году
Манохина А., Сафронова Д. (10 класс), Карташева Ю., Петрова А., Дорофеева А. (11 класс), Севастьянова А., Моринова А. (9 класс),...
0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ] iconДокументы
1. /Изложения/1 класс/Белка.doc
2. /Изложения/1...

0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ] iconАфанасьев Николай Миронович, учитель физкультуры и технологии. Тема: Делаем сами. Образовательное учреждение
Авторы: Кузнецов Сергей (9 класс), Казаченко Захар, Кузнецов Виктор (8 класс), Никитин Кирилл, Жмыхов Максим (7 класс), Сулейманов...
0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ] iconСценарий праздника «Прощай, второй класс!»
Звучит запись детских песен на школьную тему. Дети в сопровождении родителей входят в класс. Класс празднично украшен
0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ] iconДокументы
1. /8 класс/Тест по биологии Дыхание.docx
2. /8...

0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ] iconПояснительная записка
Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень). Программа ориентирована на учебник...
0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ] icon11 (1 – 10 апреля 2011 год)
Особенно хочется отметить Пенькова Романа (11А класс), который трудился вместе со своим папой Пеньковым Трофименко Игоря (10А класс)...
0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ] iconМуниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста
...
0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ] iconДокументи
1. /Тесты по литературе/~$ст. Страшная месть. 6 класс..doc
2. /Тесты...

0,7”] ІІ класс триангуляциядағы бұрыштырды өлшеу орташа квадраттық қатесі қанша? 0 ] iconДокументи
1. /Тесты по литературе/~$ст. Страшная месть. 6 класс..doc
2. /Тесты...

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы