Захист інтелектуальноі власності icon

Захист інтелектуальноі власностіНазваниеЗахист інтелектуальноі власності
Дата конвертации02.08.2012
Размер147,38 Kb.
ТипРеферат
Захист інтелектуальноі власності


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Захист інтелектуальної власності » Вариант – № 9Слухач : ........................…………............................Сидоркевич Дмитро ІвановичСпеціальність, група : .............................ЗФ – 02 ( фінанси )Керівник :..............................................................ВеретельникТимофій ІвановичРезультат, дата:Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2002 р. З А В Д А Н Н ЯТ Е М А : Лицензування і передача технологій1. Лицензування..........................................................................................................................................- 32. Передача технологій......................................................................................................................- 10 Література...............................................................................................................................................- 12 Лицензування і передача технологій . Ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій,видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ таліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатамиліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушеньліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушеньзаконодавства у сфері ліцензування.[1] ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»визначає види господарської діяльності, що підлягаютьліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контрольу сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання таорганів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує праволіцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарськоїдіяльності протягом визначеного строку за умови виконанняліцензійних умов. Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру,який дає право на зайняття певним видом господарської діяльності, щовідповідно до законодавства підлягає обмеженню. Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію напровадження певного виду господарської діяльності, що підлягаєліцензуванню. Орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначенийКабінетом Міністрів України, або спеціально уповноваженийвиконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарськоїдіяльності. Дія ЗУ поширюється на всіх суб'єктів господарювання. Ліцензування банківської діяльності, діяльності з наданняфінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування у сфері електроенергетики та використанняядерної енергії, ліцензування у сфері освіти, ліцензування у сферіінтелектуальної власності, виробництва і торгівлі спиртом етиловим,коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробамиздійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах.Види господарської діяльності, які не включені до цього переліку видівгосподарської діяльності, ліцензуванню не підлягають. Основними принципами державної політики у сфері ліцензування єзабезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктівгосподарювання, захист прав, законних інтересів, життя та здоров'ягромадян, захист навколишнього природного середовища та забезпеченнябезпеки держави,встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності натериторії України, встановлення єдиного переліку видів господарськоїдіяльності, що підлягають ліцензуванню. Ліцензування не може використовуватися для обмеженняконкуренції у провадженні господарської діяльності. Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює КабінетМіністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, атакож органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України,спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадитиліцензування певних видів господарської діяльності. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування розробляєосновні напрями розвитку ліцензування, розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, погоджує проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, що розробляються таприймаються органами виконавчої влади, узагальнює практику застосуваннянормативно-правових актів з питань ліцензування, здійснює нагляд задодержанням органами ліцензування та ліцензіатами законодавства у сферіліцензування та дає роз'яснення щодо його застосування, здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування,визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення,затверджує спільно з органами ліцензування ліцензійні умови провадженняпевного виду господарської діяльності та порядок контролю за їхдодержанням, формує експертно-апеляційну раду, організовує підготовку,перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування,веде Єдиний ліцензійний реєстр, організовує замовлення, постачання,облік і звітність витрачання бланків ліцензій, видає розпорядження проусунення порушень ліцензійних умов, а також розпорядження про усуненняпорушень законодавства у сфері ліцензування. Для здійснення своїх повноважень спеціально уповноважений орган зпитань ліцензування має свої територіальні органи, які діють напідставі положень, що затверджуються спеціально уповноваженим органомз питань ліцензування. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковимидо виконання органами виконавчої влади та органами місцевогосамоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а такожфізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якоговстановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимогидля провадження певного виду господарської діяльності. Суб'єктгосподарювання зобов'язаний провадити певний вид господарськоїдіяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цьоговиду діяльності ліцензійних умов. У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, дляпровадження яких необхідні спеціальні знання, включаютьсякваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання -юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - суб'єктівпідприємницької діяльності. У разі якщо для провадження певних видівгосподарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливівимоги щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів,такі вимоги включаються до ліцензійних умов. Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненнюу порядку, встановленому законодавством, і набирають чинності черездесять днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта,якщо в ньому не передбачений пізніший строк набрання чинності. Відповідно до діючого законодавства ліцензуванню підлягають таківиди господарської діяльності: 1) пошук (розвідка) корисних копалин; 2) виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї,холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра ішвидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальноюзброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичноюзброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100метрів на секунду; 3) виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком, якийвизначається Кабінетом Міністрів України); 4) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (запереліком, який визначається Кабінетом Міністрів України); 5) видобування уранових руд; 6) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 7) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 8) виготовлення виробів з дорогоцінних металів ідорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенногоутворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами здорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного камінняорганогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 9) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівлялікарськими засобами; 10) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами; 11) виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова,роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами; 12) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинамисльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони; 13) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів длязняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отриманняінформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняттяінформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отриманняінформації; 14) розроблення, виробництво, використання, експлуатація,сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза,ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захистуінформації, надання послуг в галузі криптографічного захистуінформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічногозахисту інформації; 15) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційнівипробування, ввезення, вивезення голографічних захиснихелементів; 16) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування,дослідження ефективності систем і засобів технічного захистуінформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації; 17) виготовлення бланків цінних паперів, документів сувороїзвітності; 18) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральнимтрубопроводом, транспортування природного і нафтового газутрубопроводами та його розподіл; 19) постачання природного газу за регульованим, занерегульованим тарифом; 20) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень,установлюваний ліцензійними умовами; 21) централізоване водопостачання та водовідведення; 22) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічноїінфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складукосмічного сегмента супутникових систем; 23) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання,перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищеннянаркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 24) культивування, використання рослин, що містять наркотичні засобидля промислових цілей; 25) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт; 26) медична практика; 27) переробка донорської крові та її компонентів,виготовлення з них препаратів; 28) ветеринарна практика; 29) організація та утримання тоталізаторів, гральнихзакладів, випуск та проведення лотерей; 30) будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи длябудівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництвота монтаж інженерних і транспортних мереж); 31) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажівповітряним транспортом; 32) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажіврічковим, морським транспортом; 33) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажівавтомобільним транспортом загального користування (крім надання послугз перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); 34) надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі; 35) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажівзалізничним транспортом; 36) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухтукольорових і чорних металів; 37) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенногоутворення, напівдорогоцінного каміння; 38) заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів,збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (запереліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України); 39) операції у сфері поводження з небезпечними відходами; 41) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобівпротипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стануоб'єктів; 42) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежногопризначення на відповідність встановленим вимогам; 43) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншоївласності, надання послуг з охорони громадян; 44) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт; 45) виконання авіаційно-хімічних робіт; 46) пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів,поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів; 47) надання послуг радіозв'язку (з використаннямрадіочастот); 48) надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчихоб'єктів); 49) технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовленняв межах промислової експлуатації; 50) організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму;екскурсійна діяльність; 51) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: - організація та проведення спортивних занять професіоналів талюбителів спорту; - діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видівспорту, визнаних в Україні; 55) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючихсанацією, ліквідаторів); 56) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; 57) професійна діяльність на ринку цінних паперів; 58) проведення землевпорядних та землеоціночних робіт; 59) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючихмеліоративних систем та окремих об'єктів інженерноїінфраструктури; 60) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби напромислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм(ставків) господарств; 61) посередницька діяльність митного брокера та митногоперевізника; 62) виробництво дисків для лазерних систем зчитування; 63) експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних системзчитування. Щоб отримати ліцензію суб'єкт господарювання, який має намірпровадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується,особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається довідповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка провидачу ліцензії. У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані: 1) відомості про суб'єкта господарювання - заявника: найменування, місцезнаходження, банківські реквізити,ідентифікацій-ний код - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номерпаспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номерфізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - дляфізичної особи; 2) вид господарської діяльності, (повністю або частково), напровадження якого заявник має намір одержати ліцензію. У разі наявності у заявника філій, інших відокремленихпідрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставіотриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження. До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки провнесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організаційУкраїни, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригіналдокумента. Для окремих видів господарської діяльності, що підлягаютьліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаютьсядокументи, вичерпний перелік яких встановлюється КабінетомМіністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питаньліцензування. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або провідмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з датинадходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються дозаяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферахгосподарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії наокремі види діяльності. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або провідмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такоївідмови. З метою забезпечення ефективного та раціональноговикористання обмежених ресурсів, застосування новітніх технологій іобладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації такихресурсів, ліцензування видів господарської діяльності, провадженняяких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, у разі надходженнякількох заяв про видачу ліцензій, здійснюється тільки за результатамивідкритих конкурсів. На території України органи ліцензування використовують бланкиліцензії єдиного зразка. Бланк ліцензії єдиного зразка затверджуєтьсяКабінетом Міністрів України. Бланки ліцензій є документами суворої звітності, мають обліковусерію і номер. У ліцензії зазначаються: найменування органу ліцензування, що видав ліцензію; вид господарської діяльності, на право провадження якого видаєтьсяліцензія; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичноїособи - суб'єкта підприємницької діяльності; ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номерфізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів; місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичноїособи - суб'єкта підприємницької діяльності; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії; строк дії ліцензії; посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію; дата видачі ліцензії; Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його заступни-ком та засвідчується печаткою цього органу. За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одногонеоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Плата за видачу копіїліцензії зараховується до Державного бюджету України. Підставами для видачі дубліката ліцензії є: втрата ліцензії; пошкодження ліцензії. Орган ліцензування після надходження заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта, в якій зберігаютьсядокументи, що подаються суб'єктом господарювання для видачі,переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документи,пов'язані із зміною даних в документах, що додаються до заяви провидачу ліцензії, а також копії рішень органу ліцензування провидачу, переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування веде Єдинийліцензійний реєстр, який містить відомості ліцензійних реєстрів таідентифікаційні коди органів ліцензування. Інформація, яка міститься вЄдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, є відкритою. За користування їх даними справляється плата, яка зараховується доДержавного бюджету України. До суб'єктів господарювання за провадження господарськоїдіяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафіву розмірах, встановлених законом. Зазначені штрафи спрямовуються доДержавного бюджету України. Рішення про стягнення штрафів приймаютьсяорганом, на який згідно з чинним законодавством покладено функціїконтролю за наявністю ліцензій.2. Технологія - інформація (за винятком інформації, надрукованої у пресі) убудь-якому вигляді (включаючи зразки матеріалів та обладнання, атакож відомості, що передаються під час навчання фахівців), яка може бутивикористана для розробки, виробництва або використання товарів, щостосуються ядерної діяльності.[3] "Технологія" - спеціальна інформація, необхідна для "розробки","виробництва" або "використання" будь-якого виробу. Ця інформація моженадаватися у формі "технічних даних" або "технічної допомоги". Технологія - спеціальна інформація, необхідна для розроблення,виробництва або використання виробів. Ця інформація моженадаватися у формі технічних даних або технічної допомоги. ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ - на торговой основе включает в первую очередьлицензионную торговлю, и, кроме того, традиционную куплю-продажу готовойпродукции и комплектных объектов, заключение контрактов о консультативных иуправленческих услугах, об использовании иност ранных специалистов. Передача технологий включает:- передачу прав на изобретения и иные объекты интеллектуальнойсобственности- предоставление лицензий на все объекты промышленной собственности- предоставление ноу-хау и технического опыта- внесение имущественных прав на изобретения, объекты авторского права, ноу-хау и другие объекты в уставные фонды совместных предприятий ихозяйственных товариществ- передачу технологических знаний, необходимых для монтажа, эксплуатации ифункционирования предприятия и оборудования, а также выполнение проектов"под ключ"- сделки о промышленном и техническом сотрудничестве- предоставление технологических знаний, необходимых для приобретения,монтажа и использования машин, оборудования, промежуточных и сырьевыхматериалов В Украине существует центр интеллектуальной собственности и передачитехнологий НАН Украины - специализированное учреждение Национальнойакадемии наук Украины, оказывающее правовые и патентные услуги, ведущеенаучные исследования в области международной и внутренней передачитехнологий, охраны интеллектуальной собственности. Центр оказываетследующие виды услуг: Юридические услуги:- комплексное юридическое обслуживание- представительство интересов в суде, арбитражном суде- консультации адвокатов- регистрация предприятий любой организационно-правовой формы- разработка и экспертиза договоров, контрактов- информационно-правовое обслуживание Услуги в области охраны интеллектуальной собственности и передачитехнологий:- договорное обеспечение передачи технологий, подготовка инвестиционных,лицензионных договоров, договоров о техническом содействии, передаче ноу-хау и иных договоров- правовое обеспечение создания наукоёмких, венчурных, совместныхпредприятий- патентные услуги, оформление прав на изобретения и товарные знаки- защита авторских и смежных прав, проведение государственной регистрациавторских прав- оценка и экспертиза стоимости интеллектуальной собственности инематериальных активов, бухгалтерский и налоговый учёт нематериальныхактивов- разработка договоров с авторами и ведущим персоналом компаний- ведение дел по защите от недобросовестной конкуренции- консультации по вопросам охраны конфиденциальной информации- лицензионные договора на использование изобретений, товарных знаков- лицензионные договора на использование программного обеспечения- договора на передачу ноу-хау- договора о техническом содействии- договора о создании совместных предприятий, хозяйственных товариществ- инвестиционные договора- договора о передаче прав на объекты авторского права- договора о промышленной и научно-технической кооперации- лизинговые и другие договора В останній час великого приоритету для економіки України набуваєліцензійна торгівля вітчизняними технологіями. Наряду з експортомпромислової продукції, торгівля технологіями має великій потенціал як дляпосилення конкуренції на міжнародному ринку, так і підтримку вітчизняноїнауки та наукових кадрів. Тому Президент України та Кабінет Міністрів востанній час зосереджують приоритет на зростання торгівлі технологіями. Література:1. ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» N 1775-III від 1 червня 2000 року м. Київ ( 1775-14 );2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядкуформування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру таподання їх до Єдиного ліцензійного реєстру» від 8 листопада 2000 р. N 1658м.Київ;3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення пропорядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуютьсяядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї»від 12 березня 1996 р. N 302 Київ;4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення пропорядок державного контролю за міжнародними передачами товаріввійськового призначення» від 8 грудня 1997 року N 1358 м.Київ (1358-97-п);5. Л.Д. Кучма «Економічні і соціальні пріоритети на межі тисячоліть» - К.:Україна – 1999 – 97 с.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Захист інтелектуальноі власності iconЕкономіка інтелектуальної власності 1 Права на об'єкти інтелектуальної власності як товар
Україні" можуть оцінюватися " нематеріальні активи, у тому числі об'єкти права інтелектуальної власності ". Таким чином, майнові...
Захист інтелектуальноі власності iconПраво на нерозкриту інформацію”
Право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної...
Захист інтелектуальноі власності iconІнститут інтелектуальної власності І права п. М. Цибульов основи інтелектуальної власності навчальний посібник
Вступ
Захист інтелектуальноі власності iconЗагальна характеристика інтелектуальної власності та її правового регулювання Поняття інтелектуальної власності, її характеристика Походження терміну «інтелектуальна власність»
Потрібно відзначити, що раніше ідея авторського права як «найсвятішого виду власності» була втілена в законах деяких штатів США....
Захист інтелектуальноі власності iconОхорона права на об'єкти інтелектуальної власності 1 Мета І принципи правової охорони
Основним способом охорони в цьому випадку є видача автору або іншому суб'єкту права об'єкта інтелектуальної власності охоронного...
Захист інтелектуальноі власності iconЗахист авторських та суміжних прав в україні
В цій роботі представлені огляд та аналіз поточних тенденцій в сфері інтелектуальної власності (ІВ) в Україні. Зокрема, дослідження...
Захист інтелектуальноі власності iconВступ Поняття "інтелектуальної власності"
Хvii ст практики юридичного закріплення за певними особами їх прав на результати інтелектуальної діяльності в сфері науки, виробництва,...
Захист інтелектуальноі власності iconЦивільно-правовий захист права власності Вступ
Серед основоположних нормативних актів, які складатимуть основу нової господарської системи, що передбачають нову систему видів і...
Захист інтелектуальноі власності icon“засоби захисту права власності”
При цьому поведінка тих чи інших осіб може створювати загрозу для власності, суб’єктами якої вони не є. Це вимагає від держави брати...
Захист інтелектуальноі власності icon“засоби захисту права власності”
При цьому поведінка тих чи інших осіб може створювати загрозу для власності, суб’єктами якої вони не є. Це вимагає від держави брати...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы