Екологічні проблеми промислових та побутових відходів icon

Екологічні проблеми промислових та побутових відходівНазваниеЕкологічні проблеми промислових та побутових відходів
Дата конвертации29.07.2012
Размер145,35 Kb.
ТипРеферат
Екологічні проблеми промислових та побутових відходів


Міністерство освіти та наук України Національний гірничий університет Кафедра екології РЕФЕРАТ по предмету: Основи екології на тему: «Екологічні проблеми промислових та побутових відходів» Виконав: студент групи ГІ-00-3 Яновський А.В. Перевірив: доц. Бескровний В.І. Підпис________Дата__________ Дніпропетровськ 2004 Зміст:|Зміст. |2 ||Вступ. |3 ||1. Побутові та промислові відходи. |4 ||1.1 Склад, властивості та об’єм твердих побутових відходів |4 ||1.2 Характеристика твердих промислових відходів |8 ||Перелік використаної літератури. |10 | Вступ До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителяпланети й від яких залежить майбутнє людства, слід віднести проблемиекологічні. Викликані недалекоглядним, нерозумним, необґрунтованимставленням людини до природи, вони виникли не сьогодні й не вчора. Яксвідчать стародавні літописи, ще близько 4 тис. років тому вавілонський царХаммурапі, а пізніше — китайські й монгольські імператори та європейськімонархи вже дбали про збереження природи й видавали накази про охоронулісів, трав'яного покриву степів, водних джерел. Українська козацькастаршина, незважаючи на надзвичайне багатство нашої природи тих часів, тежуболівала за збереження довкілля й видала ряд наказів і документів проохорону придніпровських лісів і лук, заборону спалювання лісів,браконьєрства, хижацького винищення звірів та риби. Першу глобальну екологічну кризу людство пережило ще в неоліті. У природіспоконвіку мала місце взаємодія багатьох видів, які займали свою екологічнунішу. Коли якийсь вид стає монополістом, він швидко вичерпує ресурси своєїніші й якщо не знайде нову екологічну нішу, його чекає екологічна криза тадеградація. На початку неоліту людство винайшло лук, спис та інші знаряддявбивства й дуже швидко, можливо, за кілька тисячоліть знищило мамонтів ірешту великих тварин (свою основну їжу) майже на всій планеті й стало видом-монополістом. Так настала перша екологічна криза. Але людство в неолітівинайшло землеробство й скотарство і цим створило собі нову екологічнунішу. Відбулася неолітична революція свідомості й буття людства. На думкуМ. Моісєєва, під час неолітичної революції чисельність населення земноїкулі скоротилася у вісім-десять разів, і після цього історія пішла новимшляхом — шляхом швидкого розвитку сільського господарства, тваринництва,далі — використання мінеральних і енергетичних ресурсів літосфери, розвиткупромисловості. Кінець XX ст. знаменується розвитком другої глобальної екологічної кризи,коли завдяки зростанню народонаселення та його активній виробничійдіяльності в умовах надзвичайно низької екологічної свідомості практичновичерпані природні ресурси та можливості біосфери самовідновлюватися йсамоочищатися. Із розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу, бурхливимзростанням кількості населення на Землі, обсягів виробництва та йоговідходів проблеми стосунків між природою та суспільством дедалізагострюються. Наприкінці XIX ст. екологічну кризу, що наближалася,передбачали лише окремі фахівці, а в 60—70-х роках XX ст. про критичнийстан природи багатьох регіонів Європи, Північної Америки, Японії дізналисяв усьому світі. Страшною дійсністю стали голод, отруєні річки та моря,задушливе шкідливе повітря у великих промислових центрах, загублені ліси,сотні зниклих видів тварин і рослин, загроза кліматичних аномалій, ерозіята майже повсюдне повне виснаження ґрунтів у аграрних районах. Такіекологічні катастрофи, як вибух на ЧАЕС, аварія танкера компанії Ексон-Вальдіс, пожежа нафтових свердловин у Перській затоці, свідчать, щозабруднення довкілля нині не має меж. Екологічна криза грізно нависла над усім світом, вона вже «схопила нас загорло». Спричинений економічними, політичними помилками та серйознимиекологічними прорахунками теперішній стан природного середовища Україниоцінюється фахівцями як критичний, коли вже неможливі його самовідновленняй самоочищення: відбуваються активна деградація й небезпечне знищенняостанніх природних ресурсів. Найавторитетніші вчені США, Японії, Росії,України в результаті поглибленого аналізу, ретельних досліджень імоделювання сучасних природних процесів, які розвиваються в біосфері,дійшли висновку, що вже в наступному столітті наша Земля може обернутися набезлюдну пустелю, а ресурсів біосфери вистачить усього на кількадесятиліть. В Україні загинули сотні малих річок, деградують Чорне та Азовське моря,спотворений забрудненими водосховищами Дніпро, винищена значна частиналісів Карпат, еродована більш як половина хлібної ниви, задихаються відпромислових і автомобільних викидів усі великі міста й обласні центри. Але найстрашнішим злом для навколишнього середовища є забрудненнялюдської свідомості хибними, злочинними ідеями. Суспільства, яким булопритаманне хижацьке ставлення до природи, які пропагували зверхність одних націй, класів чиінших груп людей над іншими, як свідчить історія, неодмінно гинули. Трагізмнашого часу полягає в тому, що нині такі хибні ідеї та пов'язана з нимидіяльність тією чи іншою мірою торкаються всієї Землі, всієї природи, долівсіх країн і націй. Наше покоління практично в усіх куточках планети безсоромно грабує вкоморах природи те, що належить дітям і онукам. Ліквідація глобальноїекологічної кризи є на сьогодні найважливішим завданням людства. Для йоговирішення перш за все необхідні зміна екологічної стратегії й тактики,всієї економічної моделі, організація всебічної екологічної освіти,виховання екологічної свідомості всього населення Землі. 1. БЫТОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ. Производственная и бытовая деятельность человека неминуемо связана собразованием твердых отходов. Если газообразные и жидкие отходысравнительно быстро поглощаются природной средой, то ассимиляция твердыхотходов длится десятки и сотни лет. Места складирования отходов занимаютгромадные территории. Ежегодно в Украине складируется до 1,5 млрд т твердыхотходов. Всего в стране их скопилось до 30 млрд т. Свалки отходов занимаютболее 150 тыс. га. В связи с низким уровнем технологических процессов объемобразования промышленных отходов в Украине в 6,5 раза выше, чем в США, и в3,2 раза выше, чем с странах ЕЭС. Проблема отходов — это проблема больших городов, и чем больше город,тем эта проблема острее. Отходы — неиспользуемые для производства данной продукции отдельныекомпоненты сырья или возникающие в ходе технологических процессов веществаи энергия, не подвергающиеся утилизации в данном производстве. Отходыодного производства могут служить сырьем для другого. Твердые бытовые отходы (ТБО) — непригодные для дальнейшегоиспользования пищевые продукты и предметы быта, выбрасываемые человеком. Утилизация — употребление с пользой. Реутилизация (рецикл) — получение из использованной готовой продукциипутем ее переработки новой продукции того же или близкого ей типа(например, бумаги из макулатуры, металла из металлолома и др.).Использование ТБО в качестве исходного продукта для другого производстватакже является одним из видов реутилизации. Вторичные материальные ресурсы (ВМР) — совокупность всех видов отходов,которые могут быть использованы в качестве основного и вспомогательногосырья для выпуска новой продукции. Реальные вторичные материальные ресурсы— это те, для которых созданы эффективные методы и мощности для переработкии обеспечен рынок сбыта. Потенциальные ВМР — все виды вторичных ресурсов,не вошедших в группу реальных. Фильтрат — жидкая составляющая ТБО, сильно загрязненная. Классификацияотходов. Отходы подразделяются на:бытовые (коммунальные) — твердые и жидкие отходы, не утилизируемые в быту,образующиеся в результате жизнедеятельности людей и амортизации предметовбыта; промышленные — остатки сырья, материалов, полуфабрикатов,образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившиеполностью или частично исходные потребительские свойства;сельскохозяйственные — отходы, образующиеся в ходе сельскохозяйственногопроизводства;строительные — отходы, образующиеся в процессе строительства зданий,сооружений (в том числе дорог и других коммуникаций) и производствестроительных материалов;потребления — изделия и машины, утратившие свои потребительские свойства врезультате физического или морального износа;радиоактивные — неиспользуемые прямые и косвенные радиоактивные вещества иматериалы, образующиеся при работе ядерных реакторов при производстве иприменении радиоактивных изотопов. Отходы промышленного и сельскохозяйственного производства называютсятакже производственными отходами. Они могут быть токсичными и нетоксичными. Токсичные — отходы, способные вызывать отравление или иное поражениеживых существ. 1.1. Состав, свойства и объем твердых бытовых отходов. Морфологический состав. В состав ТБО входят следующие компоненты:бумага, картон 20—30%, пищевые отходы 28—45%, дерево 1,5—4%, металл черный1,5—4,5%, металл цветной 0,2—0,3%, текстиль 4—7%, кости 0,5—2%, стекло3—8%, кожа, резина, обувь 1—4%, камни, фаянс 1—3%, пластмасса 1,5—5%, смет( 15 мм) 7—18%, прочее 1—3%. Процентные соотношения морфологического состава ТБО весьма условны, таккак на соотношение составляющих оказывают влияние степень благоустройстважилого фонда, сезоны года, климатические и другие условия. В составе ТБОпостоянно увеличивается содержание бумаги, пластмасс, фольги, различногорода банок, полиэтиленовых пленок и других упаковок. Особенно великисезонные колебания пищевых отходов — с 28% весной до 45% и более летом иосенью. В состав пищевых отходов входят картофельные очистки, отходы овощей,фруктов, хлеба и хлебопродуктов, мясные и рыбные отходы, яичная скорлупа идр. Они содержат крахмал, жиры, белки, углеводы, клетчатку, витамины.Влажность пищевых отходов колеблется от 60—70% весной до 80—85% летом иосенью. Влажность пищевых отходов ресторанов, столовых и других предприятийпитания достигает 95%. Балластные примеси пищевых отходов представленыкостями, боем стекла и фаянса, металлическими крышками и банками. В целях сохранности и возможности использования пищевых отходов ихследует хранить летом при 1 > 6—7° С не более 10 часов, зимой при той жетемпературе до 30 часов. Емкости для хранения пищевых отходов необходимо мыть 2% растворомкальцинированной соды или раствором хлорной извести, содержащей 2%активного хлора, и затем полоскать чистой водой. Фракционный состав. Основная масса ТБО представлена фракциями до 150 мм(80—90%) и только менее 2% (балластные примеси) представлены фракциямиболее 350 мм. В табл. 1 приведены усредненные данные по фракционному составу ТБОкрупного города. Как видно из приведенных в табл.1 данных, фракционный и морфологическийсостав ТБО взаимосвязан: чем больше в ТБО пищевых отходов, имеющих восновном размеры менее 50 мм, тем больше в их составе мелких фракций инаоборот, при увеличении в составе ТБО различных упаковок (картон, дерево,пластмасса, бутыли и др.), имеющих размеры более 150 мм, значительную долюв массе отходов будут составлять крупные фракции. В различные сезоны годафракционный состав меняется. Таблица 1. Содержание составляющих ТБО по фракциям, % от общей массы|Наименование|Величина фракций, мм ||составляющих| ||ТБО | || |350-25|250—15|150-10|100-50|менее || |0 |0 |0 | |50 ||Бумага |3-8 |9-11 |9-11 |7-9 |2-8 ||Пищевые |— |0—1 |2-10 |7—13 |17-22 ||отходы | | | | | ||Металл |— |0-1 |0,5-1 |0,8—1,|0,3-0,|| | | | |6 |5 ||Дерево |0,5-1 |0—0,5 |0-0,5 |0,5—1 |0-0,5 ||Текстиль |0,2-1,|1-1,5 |0,5-1 |0,3-1,|0-0,5 || |3 | | |8 | ||Кости |— |— |— |0,3-0,|0,5-0,|| | | | |5 |9 ||Стекло |— |0-0,3 |0,3-1 |0,5-1,|0-0,3 || | | | |5 | ||Кожа, резина|— |0-1 |0,5-2 |0,5-1,|0-0,3 || | | | |5 | ||Камни |— |— |0,2-1 |0,5-1,|0,5-2 || | | | |5 | ||Пластмасса |0-0,2 |0,3-0,|0,2-0,|0,2-0,|0,2-0,|| | |8 |5 |5 |5 ||Смет и |— |0-0,5 |0-0,5 |0-0,4 |7-11 ||прочие | | | | | ||ВСЕГО: |4-10 |11-15 |18-22 |20-30 |30-40 | Химический состав. Усредненные данные химического состава ТБО поклиматическим зонам приведены в табл. 2. Украина относится к среднейклиматической зоне, за исключением Южного берега Крыма, который относится кюжной. Как видно из результатов, приведенных в этой таблице, по содержаниютаких элементов, как азот, фосфор, калий и кальций, ТБО могут быть отнесенык веществам, из которых можно получать ценные удобрения Таблица 2. Химический состав ТБО в различных климатических зонах отсухой массы|Показатели |Климатические зоны || |средняя |южная ||Органическое вещество |56-72 |56-80 ||Зольность |28-44 |20-44 ||Общий азот |0,9-1,9 |1,2-2,7 ||1 | | ||Кальций |2-3 |4-5,7 ||Углерод |30-35 |28-39 ||Фосфор |0,5-0,8 |0,5-0,8 ||Общий калий |0,5-1 |0,5-1,1 ||Влажность (% от общей |40-50 |35-70 ||массы) | | | Физические свойства ТБО: плотность, связность и сцепление. ПлотностьТБО городов Украины составляет в среднем 0,19—0,23 т/м3. Плотность ТБОколеблется в зависимости от благоустройства жилого фонда и сезонов года.Для благоустроенного жилого фонда плотность ТБО в весенне-летний сезонсоставляет 0,18—0,22 т/м3, в осенне-зимний сезон 0,2—0,25 т/м3, длянеблагоустроенного жилого фонда с печным отоплением 0,3—0,6 т/м3. Чембольше бумаги и различных пластмассовых упаковок, тем меньше плотность ТБО.С увеличением влажности плотность ТБО повышается. В будущем плотность ТБОбольших городов за счет увеличения количества различных упаковок снизитсядо величины, близкой 0,1 т/м3. В крупных городах Европы и Америки плотностьТБО близка к этому показателю. Связность и сцепление. Бумага и картон, текстиль и пластмассовые пленкиформируют структуру ТБО и придают им механическую связность. Липкие ивлажные компоненты обеспечивают сцепление. Эти свойства ТБО способствуютсводообразованию и зависанию на стенках бункеров и прутьях решеток. Так,через решетку 30x30 см ТБО самостоятельно не проваливаются, и для ихпроталкивания требуются дополнительные усилия. На стенках бункеров с углами65—70° происходит налипание и зависание ТБО. При длительном хранении ТБОслеживаются, самоуплотняются и теряют сыпучесть. Компрессионные свойства. Для уменьшения общего объема ТБО при перевозкеи складировании на полигонах важно знать их компрессионные свойства, т.е.влияние давления на степень уплотнения. При послойном уплотнении на полигонах при удельном давлении, равном 0,1МПа, объем рыхлого ТБО, выгруженного из мусоровоза, уменьшается в 3—4 раза. При прессовании ТБО в мусоровозе при удельном давлении, равном 0,1 МПа,их объем уменьшается в 1,5—3 раза. При повышении удельного давления до 0,3—0,5 МПа происходит поломкаразличного рода упаковок, прессование бумаги и пленок, начинаетсявыдавливание влаги. Объем ТБО в зависимости от состава и влажности можетбыть уменьшен как минимум в 5 раз от первоначального, полученного при сбореТБО в контейнерах. Плотность ТБО при этом может достигать величины, равной0,8 т/м3 и более. При повышении удельного давления до 10—20 МПа отжимается 80—90% всейвлаги, содержащейся в ТБО при сборе. При этом объем ТБО снижается еще в2—2,5 раза, а плотность повышается в 1,3—1,7 раза. Спрессованные такимобразом ТБО на какое-то время стабилизируются, так как содержания влаги вТБО недостаточно для активной жизнедеятельности микроорганизмов, а доступкислорода из-за высокой плотности затруднен. При дальнейшем повышенииудельного давления до 60 МПа происходит почти полное отжатие влаги, нообъем практически уже не изменяется. Микробиологическая жизнь в такомматериале замедляется. Абразивные и коррозионные свойства (от лат. abrasu — соскабливание иcorrose — разъедание). Соскабливание трущихся поверхностей происходит засчет балластных фракций (металл, бой стекла, фаянса, кости и др.). В связис этим ТБО обладают абразивностью и могут истирать соприкасающиеся с нимивзаимоперемещающиеся поверхности. При контакте с металлами ТБО оказываюткорродирующее воздействие, что связано с их высокой влажностью, наличием вфильтрате растворов различных солей и кислой средой (рН=5—6,5). Теплотехнические свойства. Наличие в ТБО большого количестваорганических веществ обуславливает их теплотворную способность. Удельная теплоемкость основных компонентов ТБО (в Дж/кг • град.)следующая: вода — 4190; дерево, картон, бумага — 2000—2500; стекло, камни —800—1000; железо — 400; алюминий — 860. Теплотворная способность ТБО также зависит от их плотности. Так, приизменении плотности от 0,2 т/м3 до 0,5 т/м3 теплотворная способность ТБОснижается с 2000 до 940 ккал/кг. Санитарно-бактериологические свойства. ТБО содержат большое количествовлажных органических веществ, которые, разлагаясь, выделяют гнилостныезапахи и фильтрат. При высыхании продукты неполного разложения образуютнасыщенную загрязнителями и микроорганизмами (от 300 до 15 млрд на 1 гсухого вещества) пыль. В результате происходит интенсивное загрязнениевоздуха, почв, поверхностных и грунтовых вод. Разносчиками патогенныхмикроорганизмов являются мухи, крысы, птицы, бездомные собаки и кошки. В среде ТБО наряду с сапрофитными развиваются патогенные бактерии —носители различных заболеваний. Кроме патогенных микроорганизмов, ТБОсодержат яйца гельминтов (глистов). При складировании ТБО часть патогенныхмикроорганизмов погибает уже через несколько дней, тогда как другие их видымогут существовать в таких условиях в течение нескольких лет. Яйцагельминтов сохраняют свою жизнестойкость в течение многих лет. С пылью илифильтратом они выносятся за пределы складирования ТБО и являютсяисточниками загрязнения вод и почвенного покрова. Микроорганизмы, обнаруживаемые в ТБО, являются возбудителями гепатита,туберкулеза, дизентерии, аскаридоза, респираторных, аллергических, кожных идругих заболеваний. Обеззараживание ТБО осуществляется следующими методами: сжиганиеорганики на мусоросжигающих заводах, обработка дезинфицирующими растворами,биологическое обеззараживание в аэробных (компостирование) и в анаэробных(захоронение на полигонах) условиях, глубокое прессование с полным отжатиемфильтрата, капсулирование измельченного ТБО различными отвердителями. Биологическое обеззараживание ТБО при захоронении их на полигонахосуществляется следующим образом. ТБО перекрываются слоем земли, чтопрекращает доступ кислорода. В анаэробных условиях (при отсутствиикислорода) развиваются анаэробные бактерии, разлагающие органическиевещества и убивающие патогенную микрофлору. Процесс разложения органикиочень длителен и требует больших площадей для складирования ТБО. При этомвозможна утилизация органических веществ в виде биогаза, содержащего до55—60% метана. Биологическое обеззараживание ТБО при компостировании осуществляетсяследующим образом. При наличии влаги и кислорода в среде ТБО развиваютсяаэробные бактерии. Сначала развивается группа мезофильных аэробныхбактерий, которые расщепляют некоторые органические соединения. При этомвыделяется энергия, которая разогревает ТБО до 20—35° С. Послепервоначального разогрева в среде ТБО начинает активно развиваться группатермофильных аэробных бактерий, которые способны расщеплять болееустойчивые органические соединения. Выделяющаяся при этом энергияразогревает ТБО до 60° С и более. Такая температура губительна дляпатогенных микроорганизмов (табл.Щ.3). Таблица 3. Влияние температуры на гибель патогенных микроорганизмов|Влияние температуры на патогенные микроорганизмы ||Возбудители |условия выживания |условия гибели ||заболеваний | | || |среда |число |1°С |время в || | |дней | |мин. ||Туберкулеза |ТБО в почве|150-180 |55-65 |5-60 ||Тифа |ТБО |4-115 |55-60 |5-30 ||Дизентерии |ТБО |10-40 |55 |60 ||Холеры |ТБО |1 |50 |80-60 | По действующим в Украине санитарным нормам для определениябактериального загрязнения ТБО пользуются титрами (титр — содержание чего-либо в единице объема) микроорганизмов, определяемых по специальнойметодике. В качестве тест-объекта используют "коли-титр", т.е. количествоклеток кишечной палочки, которые свидетельствуют о развитии другой болееопасной патогенной микрофлоры. В странах Европейского сообщества в качестветитра используют фекальный стафилококк. В табл. 4 приведены данные аэробного обеззараживания в процессекомпостирования. Таблица.4. Эффект аэробного обеззараживания в процессе компостирования|Микрофлора |В исходном ТБО|В готовом || | |компосте ||Сальмонеллы | 6000 | 0-5 ||Фекальные |2,7 -10 |8 ||колиформы | | ||(условные |4,4-10 |8 ||патогены) | | ||Общие колиформы | | | Объемы ТБО. Ежегодно на нашей планете образуется несколько миллиардовкубических метров ТБО. Количество ТБО, образующихся в различных странахмира на душу населения, составляет сотни килограммов в год и колеблются от200—300 кг в странах Скандинавии, до 500—700 кг в США и Канаде. Последниедесятилетия наблюдается устойчивая тенденция к росту количества ТБО,приходящегося на душу населения, особенно в крупных городах. Нормы накопления — это количество ТБО, образующихся на расчетнуюединицу (человек для жилого фонда; одно место в гостинице; 1 м2 торговойплощади для магазинов и складов; одно посадочное место в столовых, кафе,ресторанах, кинотеатрах; одного ребенка в яслях и детсадах; одногоучащегося в школах, училищах, институтах и т.д.). К ТБО, входящих в нормунакопления от населения и удаляемых специальным автотранспортом, относятсяотходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, включая отходы оттекущего ремонта помещений, отходы от отопительных устройств, смет, опавшиелистья, собираемые с улиц и дворовых территорий, и крупные предметыдомашнего обихода. Нормы накопления ТБО образуются из двух источников: жилых зданий иобщественных учреждений (предприятий общественного питания, учебных,зрелищных учреждений, гостиниц, детских садов, парикмахерских и др.). На нормы накопления и состав ТБО влияют: степень благоустройства жилогофонда (наличие водопровода, канализации, газа, мусоропроводов, системыотопления), этажность, развитие общественного питания, культура торговли,степень благосостояния населения, климатические условия (различнаяпродолжительность отопительного сезона), потребление овощей и фруктов. Для крупных городов нормы накопления выше, чем для средних и малыхсугубо ориентировочные нормы накопления ТБО приведены в табл.5. Уточнениенорм накопления ТБО, образующихся в условиях того или иного города,производится на специально выбранных контрольных участках. В городах снаселением до 300 тыс. чел. контрольный участок охватывает 2% жителей, вгородах с населением до 500 тыс. чел. — 1%, в городах с населением более500 тыс. чел. — 0,5%. Из культурно-бытовых объектов выбирают не менее двухнаиболее характерных. Нормы накопления определяются по сезонам года. Замерыпроводятся в течение 7 дней и оформляются специальными актами, которыеутверждаются горисполкомами как эталон нормы накопления ТБО на последующие5 лет. Таблица .5. Нормы накопления ТБО для городов|Нормы накопления для жилых помещений ||Объекты образования |Норма накопления ТБО на одного |Плотность,||отходов |жителя |г/м3 || | | || | | || |среднесуточная |среднегодовая | || | | | || |кг |дм3 |кг |дм3 | ||Полностью | | | | | ||благоустроенные до- | | | | | ||ма без отбора пищевых|0,49-0,51|2,12-|190-19|770-820|230-250 ||отходов | |2,19 |5 | | ||Неблагоустроенные | | | | | ||дома без | | | | | ||отбора пищевых |0,93 |2,57 |340 |940 |360 ||отходов | | | | | ||Дома частного сектора| | | | | ||с | | | | | ||приусадебными |1,5 |3,29 |550 |1200 |460 ||участками | | | | | ||Для благоустроенных домов с мусоропроводами норма накопления ТБО ||на 15% выше, ||чем для таких же домов, но без мусоропроводов ||Норма накопления ТБО для нежилых помещений ||Первый |чрезвычайно опасные ||Второй |высокоопасные ||Третий |умеренно опасные ||Четвертый |малоопасные | Класс опасности отходов устанавливается в зависимости от содержания вних высокотоксичных веществ расчетным методом или согласно перечню отходов,приведенном в Государственном классификаторе отходов. На все виды отходовразрабатывается технический паспорт согласно Межгосударственному стандартуДСТУ-2195-93, действие которого распространяется на 10 стран СНГ. Перелік використаної літератури: 1. И.И. Мазур, О.И. Молдаванов: Курс инженерной экологии, учеб. для вузов – М.: Высшая школа, 1999. – 447с: ил. 2. Рациональное природопользование в горной промышленности: учеб. для вузов – М.: МГГУ, 1995. - 444 с. 3. Экология и охрана при горных работах: учеб для вузов – М.: МГГУ, 1994. – 418 с. 4. Закон України Про екологічну експертизу, від 9 лютого 1995 року (Відомості Верховної Ради України. 1995. №8. Ст. 54)
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Екологічні проблеми промислових та побутових відходів iconПроблеми сільського господарства України
Ціль проекту: проаналізувати стан сільського господарства України, дослідити екологічні проблеми в сільському господарстві та розробити...
Екологічні проблеми промислових та побутових відходів iconЕкологічні проблеми розвитку І розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

Екологічні проблеми промислових та побутових відходів iconГеографічні координати
Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв'язки з ними. Екологічні проблеми біосфери
Екологічні проблеми промислових та побутових відходів iconНазви речовин,що скидаються в поверхневі води
Економічне порівняння варіантів очищення промислових відходів в оточуюче природне середовище від забруднюючих речовин. Порівняння...
Екологічні проблеми промислових та побутових відходів iconГоловні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
Забруднення повітря – 16 Антропогенний вплив на світовий океан – 18 Боротьба за врятування планети – 21 Список літератури
Екологічні проблеми промислових та побутових відходів iconУтилізація та знешкодження відходів
Склад міських відходів папір та кортон – 41%, сміття – 17,9%, гума, шкіра та деревина – 8,1%, харчові відходи – 7,5%, метали – 8,7%,...
Екологічні проблеми промислових та побутових відходів iconСучасні екологічні проблеми, що постають перед людським суспільством
Моделі виробництва й споживання, що склалися в світі, перестали відповідати умовам нормального співіснування людини й природи
Екологічні проблеми промислових та побутових відходів iconІсторія формування та еволюція екологічної думки
Цілком природно народжується думка, що окремі екологічні проблеми можна вирішити технічними засобами. І хоча це можливо (частково),...
Екологічні проблеми промислових та побутових відходів iconЕнергія вітру
Енергія вітру. Екологічні характеристики джерел енергії. Проблеми енергозбереження
Екологічні проблеми промислових та побутових відходів iconРентабельність ремонтної майстерні
Правил техніки безпеки при роботах по установці, ремонту І обслуговуванню побутових радіотелевізійних пристроїв (апаратів), затверджених...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы