Фінансовий аналіз icon

Фінансовий аналізНазваниеФінансовий аналіз
Дата конвертации21.07.2012
Размер137.75 Kb.
ТипРеферат
Фінансовий аналіз


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Фінансовий аналіз » Залікова книжка - № 23, варіант 9,59; 8,18Слухач : ........................……………..................Сидоркевич Дмитро ІвановичСпеціальність, група : .........................ЗФ – 02 ( фінанси )Керівник : ..........................................................ЯценкоОлександр ВолодимировичРезультат, дата:Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2002 р. З М І С Т1. Експрес-аналіз фінансового стану, його основні єтапи...........................- 32. Аналіз фінансового лівериджу.......................................................................................- 103. Задача8,18.................…………..............................................................................................................- 12 Література.............................................................................................................................................- 14 1. Експрес-аналіз фінансового стану, його основні єтап. Фінансовий аналіз є одною із найважливіших функцій управління. Він даєзмогу визначити конкурентоспроможність суб'єкта господарювання в ринковійекономіці. Суб'єкт господарювання здійснює свою виробничо-торговельну діяльність наринку самостійно, але в умовах конкуренції. Ринкові регулятори разом ізконкуренцією створюють єдиний механізм господарювання, що примушуєвиробника враховувати інтереси і попит споживача. Господарюючі суб'єктивступають між собою в конкурентні відносини. Той, хто програє, стаєбанкрутом. Щоб цього не сталося, господарюючий суб'єкт повинен завждипостійно слідкувати за ситуацією на ринку, забезпечувати собі високуконкурентоспроможність. Особливістю формування ринкової економіки, крім посилення впливу жорсткоїконкурентної боротьби, є зміни технології виробництва, комп'ютеризаціяобробки економічної інформації, нескінченні нововведення у податковомузаконодавстві, постійні зміни процентних ставок і курсів валют на тлітривалої інфляції. За цих умов перед керівництвом підприємств постає багато проблемнихпитань. Серед них: — якою повинна бути стратегія підприємства для успішного йогофункціонування? — якою повинна бути тактика підприємства для досягнення стратегічноїмети? — як підвищити ефективність управління матеріальними, трудовими іособливо фінансовими ресурсами, щоб раціонально організувати прибутковудіяльність підприємства? — що треба робити для того, щоб у підприємства були стійке фінансовестановище, висока платоспроможність і ліквідність? — як досягти фінансової стабільності та фінансової стійкостіпідприємства? — як зробити підприємство конкурентоспроможним в умовах ринку, пануванняконкуренції? На ці та інші життєво важливі питання може дати відповідь об'єктивнийфінансовий аналіз, який є одним з інструментів дослідження ринку ізабезпечення конкурентоспроможності підприємства, за допомогою якоговідбувається раціональний розподіл матеріальних, трудових, фінансовихресурсів. Основним джерелом інформації для фінансового аналізу є бухгалтерська(фінансова) звітність підприємства за два останні календарні роки таостанній звітний період [2,стр2]. Фінансовий аналіз підприємства складається з таких етапів : - оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни ; - аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ; - аналіз ліквідності ; - аналіз ділової активності ; - аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) ; - аналіз рентабельності. Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансовогостану підприємства (організації) за сучасних умов господарювання кончепотрібна як для його (її) керівництва і власників, так і для інвесторів,партнерів, кредиторів, державних органів. Фінансовий стан підприємства(організації) цікавить і його (її) конкурентів, але вже в іншому аспекті —негативному; вони заінтересовані в ослабленні позицій конкурентів на ринку. Для оцінки фінансового стану підприємства (організації) необхіднавідповідна інформаційна база. Такою можуть бути звіт про фінансовірезультати діяльності і баланс— підсумковий синтетичний документ про складзасобів діяльності підприємства (організації) та джерела їхнього формуванняв грошовій формі на певну дату (кінець кварталу, року). З 1 січня 2000 рокув Україні введено в дію нову форму балансу підприємства, що відповідаєміжнародним стандартам здіснення бухгалтерського обліку суб'єктамигосподарювання.В активі балансу підприємства за новою формою виділені такі три розділи:I Необоротні активи (• Нематеріальні активи • Незаверше будівництво •Основні засоби • Довгострокові фінансові інвестиції);II Оборотні активи (• Виробничі запаси • Незвершене виробництво • Готовапродукція • Дебіторська заборгованість • Поточні фінансові інвестиції •Грошові кошти та їхні еквіваленти);III Витрати майбутніх періодів.Пасив балансу підприємства за новою формою складається з п'яти виокремленихрозділів:І Власний капітал (• Статутний капітал • Пайовий капітал • Резервнийкапітал • Нерозподілений прибуток);II Забезпечення наступних витрат і платежів (• Забезпечення виплатперсоналу • Інші забезпечення • Цільове фінансування);III Довгострокові зобов'язання (• Довгострокові кредити банків •Відстрочені податкові зобов'язання • Інші довгострокові зобов'язання);IV Поточні зобов'язання (• Короткострокові кредити банків • По-" точназаборгованість за довгостроковими зобов'язаннями • Векселі видані •Кредиторська заборгованість • Інші поточні зобов'язання);V Доходи майбутніх періодів. Співвідношення між окремими групами активів і пасивів балансу маютьважливе економічне значення та використовуються для оцінки й діагностикифінансового стану підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства на фіксовану дату здійснюєтьсяна підставі аналізу офіційних документів — звітів про: фінансовірезультати, рух грошових коштів, власний капітал і системи розрахунковихпоказників. Загальновживані групи таких показників наведено на рис. 1. Прибутковість підприємства вимірюється двома показниками — прибуткомі рентабельністю. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахуваннявикористаних ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показникомрентабельності. Рентабельність — це відносний показник ефективності роботи підприємства,котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат(ресурсів). Рентабельність має кілька модифікованих форм залежно від того,які саме прибуток і ресурси (витрати) використовують у розрахунках.[pic] Рис. 1. Групи розрахункових показників для оцінки фінансового станупідприємства. Передусім виокремлюють рентабельність інвестованих ресурсів (капіталу) ірентабельність продукції. Рентабельність інвестованих ресурсів (капіталу)обчислюється в кількох модифікаціях: рентабельність активів, рентабельністьвласного капіталу, рентабельність акціонерного капіталу. Рентабельність активів (Ра) характеризує ефективність використання всьогонаявного майна підприємства та обчислюється за формулою Пз(ч) Ра = ------- х 100, Ка де Пз(ч) – загальний (чистий) прибуток підприємства за рік; Ка – середня сума активів за річним балансом. Обчислюючи цей показник, виходять як із загального (дооподаткування), так і з чистого (після оподаткування) прибутку. Єдиногометодичного підходу тут не існує. Тому треба обов'язково зазначити, якийсаме прибуток узято. Показник рентабельності сукупних активів може бути дезагрегований,якщо підприємство здійснює різні види діяльності (за її диверсифікації). Уцьому разі поряд із рентабельністю всіх активів визначається рентабельністьза окремими видами діяльності (наприклад, рентабельність виробництва,сервісного обслуговування, комерційної діяльності тощо).Рентабельність власного капіталу (Рвк) відображає ефективність використанняактивів, створених за рахунок власних коштів: Пч Рвк = ------- х 100, Ка де Пч – чистий прибуток підприємства; Ка — власний капіталпідприємства.Величина власного капіталу береться за даними балансу підприємства або йогозвіту про власний капітал на певну дату (після 1 січня 2000 року). Рентабельність акціонерного капіталу (Рак) свідчить про верхню межудивідендів на акції та обчислюється так: Пч Рак = ------- х 100, Кст де Кст – статутний капітал (номінальна вартість проданих акцій). Цей показник можна обчислювати також як рентабельність акціонерногокапіталу від звичайних акцій. Тоді з прибутку Пч віднімають фіксованідивіденди на привілейовані акції, а зі статутного капіталу — номінальнувартість цих акцій.Рентабельність продукції (Рп) характеризує ефективність витрат на їївиробництво і збут. Вона визначається за формулою Прп Рп = ------- х 100, Срп де Прп – прибуток від реалізації продукції за певний період; Срп – повна собівартість реалізованої продукції. Рентабельністьпродукції можна обчислювати також як відношення прибутку до обсягуреалізованої продукції. Саме в такому вигляді цей показник використовуєтьсяв зарубіжній практиці. Ділова активність підприємства є досить широким поняттям і включаєпрактично всі аспекти його роботи. Специфічними показниками тут єоборотність активів і товарно-матеріальних запасів, величини дебіторськоїта кредиторської заборгованості. Оборотність активів (па) — це показник кількості оборотів активівпідприємства за певний період (переважно за рік), тобто nа =В/Ка де В — виручка від усіх видів діяльності підприємства за певний період; Ка — середня величина активів за той самий період. За цих умов середня тривалість одного обороту (ta) становитиме ta = Дк / nа де Дк— кількість календарних днів у періоді. Оборотність товарно-матеріальних запасів (птмз) виражається кількістюоборотів за певний період: nтмз = Cр / Мз де Cр — повна собівартість реалізованої продукції за певний період; Мз— середня величина запасів у грошовому виразі. Активність підприємства у сфері розрахунків з партнерамихарактеризується середніми термінами оплати дебіторської та кредиторськоїзаборгованості.Середній термін оплати дебіторської заборгованості покупцями продукціїпідприємства (tодз) обчислюється за формулою Зд х Дк tодз = ------- , Vпр де Зд – дебіторська заборгованість (заборгованість покупців); Дк – кількість календарних днів у періоді, за який обчислюєтьсяпоказник (рік — 360, квартал — 90); Vпр — обсяг продажу продукції зарозрахунковий період. За період tодз платіжні вимоги підприємства до покупцівперетворюються на гроші. Зрозуміло, що скорочення цього періоду єекономічно вигідним, а продовження (проти встановленого терміну або протиминулого року) — небажаним і потребує з'ясування причин. Середній термін оплати кредиторської заборгованості постачальникам(tокз)визначається співвідношенням: Зк х Дк tодз = ------- , М де Зк – величина кредиторської заборгованості постачальникам; М —обсяг закупівлі сировини і матеріалів за розрахунковий період у грошовомувимірі. Скорочення за інших однакових умов не визнається позитивним дляпідприємства, оскільки потребує додаткових коштів. Натомість збільшенняперіоду оплати заборгованості може бути наслідком різних причин: погіршаннядля підприємства умов розрахунків, браку коштів, затягування оплати з метоювикористання кредиторської заборгованості як джерела фінансування тощо. Фінансова стійкість підприємства характеризуєть співвідношеннямвласного й залученого капіталу. Ддя цього використовуються різні показники,які заведено називати коефіцієнтами. З-поміж них найбільш поширеними єкоефіцієнти автономії та забезпечення боргів. Коефіцієнт автономії (kа) обчислюється діленням власного капіталу напідсумок балансу підприємства: kа = Кв / Кб де Кв – власний капітал підприємства; Кв – підсумок балансу (сумавсіх джерел фінансування). Якщо активи підприємства на 60% забезпеченовласними коштами, то решта (40%) фінансується за рахунок борговихзобов'язань. Така величина коефіцієнта є прийнятною — борги покриваютьсявласним капіталом. Якщо kа < 0,5 ,то зростає ризик несплати боргів, авідтак і занепокоєння кредиторів. Збільшення значення коефіцієнта автономіїзумовлює підвищення фінансової незалежності та зменшення ризику порушенняфінансової стійкості підприємства. Коефіцієнт забезпечення боргів (kзб)є модифікацією першого показника івизначається як співвідношення власного та залученого капіталу, тобто kзб = Кв / Кз де Кз – боргові зобов'язання підприємства (залучений капітал). Отже, якщо власний капітал перевищує борги підприємства в 1,5 і більшераза, це прийнято. Нормальною вважають ситуацію, коли kзб >l. На жаль, аналітична оцінка фінансового стану підприємства на базітаких коефіцієнтів не завжди є однозначною. Безумовно, зменшення часткиборгів у сукупному капіталі зміцнює фінансову незалежність підприємства.Проте водночас звужуються джерела фінансування та можливості підвищенняефективності його діяльності. За певних умов кредити вигідно брати. Тут проявляється ефект такзваного фінансового важеля (лівериджу), який виражають через відношеннязаборгованості до власного капіталу. Коли плата за кредит є меншою за рентабельність активів з урахуваннямоподаткування, збільшення заборгованості (збільшення відношення Кз / Квведе до зростання рентабельності власного капіталу. Отже, залучення кредитуу цьому випадку є фінансовим важелем (лівериджсм) підвищення ефективностідіяльності підприємства. Платоспроможність підприємства, тобто його здатність вчаснорозраховуватися з боргами, визначається за допомогою коефіцієнтівліквідності. Вони показують, наскільки короткострокові зобов'язанняпокриваються ліквідними активами. А оскільки поточні активи мають різнуліквідність, то й обчислюється кілька коефіцієнтів ліквідності — загальної,термінової та абсолютної. Коефіцієнт загальної ліквідності (kлз ) — це відношення оборотнихактивів (розділи II і III активу балансу за його старою формою) докороткострокових пасивів (розділ III пасиву): kлз = Коа / Кзк де Коа – оборотні активи підприємства; Кзк — короткостроковазаборгованість підприємства. Якщо kлз < 2, то платоспроможність підприємства вважається низькою.За надто високого його значення (kлз>3—4), може виникнути сумнів вефективності використання оборотних активів. На оптимальну величину kлзпомітно впливає частка товарно-матеріальних запасів у оборотних активах.Для підприємств з невеликими товарно-матеріальними запасами та оперативнооплачуваними дебіторськими зобов'язаннями є прийнятним нижчий рівеньспіввідношення оборотних активів і короткострокової заборгованості (kлз<2), і навпаки, на підприємствах, в оборотних активах яких велика частканалежить товарно-матеріальним запасам, це співвідношення треба підтримуватина більш високому рівні.Коефіцієнт термінової ліквідності (kлт) обчислюється як відношенняоборотних активів високої (термінової) ліквідності до короткостроковихпасивів, тобто kлт = Ктл / Кзк де Ктл –оборотні активи високої (термінової) ліквідності, до якихвідносять оборотні активи за мінусом товарно-матеріальних запасів (запасіві витрат). Величина kлт = 1 є нормальною і свідчить про можливість своєчасноїоплати боргів. Коли kлт < 1, то платоспроможність підприємства невисока. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (kла)— це відношення абсолютноліквідних активів до короткострокових пасивів: kла = Кал / Кзк де kла — абсолютно ліквідні активи підприємства, до яких належатьгроші та короткострокові фінансові вкладення (ліквідні цінні папери). Нормальною можна вважати ситуацію, коли kла > 0,5. Рівень ліквідностіпідприємства залежить від його прибутковості, але однозначний зв'язок міжцими показниками простежується тільки в перспективному періоді. Уперспективі висока прибутковість є передумовою належної ліквідності. Укороткостроковому періоді такого прямого зв'язку немає. Підприємство знепоганою прибутковістю може мати низьку ліквідність унаслідок великихвиплат власникам, ненадійності дебіторів тощо. Отже, забезпеченнязадовільної ліквідності потребує певних управлінських зусиль та оптимізаціїфінансово-економічних рішень.2. Аналіз фінансового лівериджу Лівериджем у фінансовому аналізі називається оптимізація структури активіві пасивів підприємства з метою збільшення прибутку. В абсолютному розумінні ліверидж означає невелику силу, важель, задопомогою якого надається можливість переміщувати досить великі предмети.Стосовно до економіки, ліверидж — це важель, при незначному посиленні якогоможливо суттєво змінити результати виробничо-фінансової діяльностіпідприємства. Визначення лівериджу в економічній роботі підприємства можнапов'язати з дією факторної системи, розглядаючи його як деякий фактор,невелика зміна якого може призвести до суттєвих змін результатнихпоказників.[5, стр.313] Розрізняють три види лівериджу: — виробничий; — фінансовий; — виробничо-фінансовий. Існують витрати фінансового характеру, пов'язані з обслуговуванням боргу.Величина цих витрат залежить від розміру позикових коштів. Вплив фінансовихвитрат на прибуток відображає фінансовий ліверидж. Це пов'язано із дієюплеча фінансового важеля (співвідношення позикового і власного капіталу).Таким чином, фінансовий ліверидж — це взаємозв'язок між прибутком іспіввідношенням позикового та власного капіталу. Фінансовий ліверидж — це потенційна можливість впливати на прибутокшляхом зміни обсягу та структури довгострокових пасивів, тобто власного іпозикового капіталів. Фінансовий ліверидж характеризує взаємозв'язок міжчистим прибутком і розміром доходів до сплати податків і процентів заборгами, тобто валовим прибутком. Рівень фінансового лівериджу визначається відношенням темпів приростучистого прибутку до темпів приросту валового прибутку: Лф = [pic]ЧП / [pic]П де: Лф — рівень фінансового лівериджу ; [pic]П – темп зміни валового прибутку,% ; [pic]ЧП — зміни чистого прибутку, %. Економічний зміст цього показника полягає в тому, що він показує, ускільки разів темпи приросту чистого прибутку вище темпу приросту валовогоприбутку. Це перевищення досягається за допомогою плеча фінансового важеля(співвідношення позикового і власного капіталу). Змінюючи плече фінансовоговажеля, можна вплинути на прибуток і дохідність власного капіталу. Фінансовий ліверидж, як і виробничий, пов'язаний з ризиком, але не звиробничим, а з фінансовим. Фінансовий ризик — це ризик, який пов'язаний знеможливістю сплати процентів по довгострокових позиках. Чим більший обсягзалучених коштів, тим більше треба сплачувати процентів по них, тим вищийрівень фінансового лівериджу. Це призводить до підвищення фінансовогоризику. Отже, зростання фінансового лівериджу супроводжується підвищеннямступеня фінансового ризику, пов'язаного з недостачею коштів для сплатипроцентів по позиках. Рівень фінансового лівериджу зростає із збільшенням частки позиковогокапіталу, при цьому підвищується розмах варіації рентабельності власногокапіталу, чистого прибутку. Це говорить про підвищення ступеня фінансовогоризику інвестування за умов високого плеча важеля. Отже, зміна структури капіталу у бік збільшення частки позиковогокапіталу викликає зростання фінансового ризику, хоча при цьому ідосягається більш високий прибуток. Узагальнюючим показником є виробничо-фінансовий ліверидж, який являєсобою добуток виробничого та фінансового лівериджу: Лвф=Лв[pic]Лф, де Лвф – виробничо-фінансовий ліверидж. З формули видно, що він відображає ризик, пов'язаний з можливимнестатком засобів для відшкодування виробничих витрат і фінансових витрат зобслуговування боргу. Наприклад, приріст обсягу реалізації складає 10%, валового прибутку —40%, чистого прибутку — 54%. Тоді : Лв = 40 / 10 = 4 ; Лф = 54 / 40 = 1,35 ; Лвф = 4[pic]1,35 = 5,4. Можна зробити висновок, що за умов існуючої структури витрат напідприємстві і структури джерел капіталу збільшення обсягу виробництва на1% забезпечить приріст валового прибутку на 4% і приріст чистого прибуткуна 5,4%. Кожен процент приросту валового прибутку приведе до збільшеннячистого прибутку на 1,35%. У випадку спаду виробництва ці показники змінюватимуться ваналогічній пропорції.ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ3. Задача( № 8) : розрахйте за данними таблиці вплив факторів на змінупоказника окупності інвестицій.|Показники |У минулому |У звітному |Відхилення || |році |році | ||1. Чистий прибуток (після утримання |51 936 |54 988 |3 052 ||податків) | | | ||2. Валовий прибуток від реалізації |6 492 |7 791 |1 299 ||товарної продукції | | | ||3. Собівартість реалізованої продукції |36 788 |38 037 |1 249 ||4. Виручка від реалізації продукції |43 280 |45 828 |2 548 ||(без ПДВ) | | | ||5. Вартість майна |120 384 |117 630 |-2 754 ||6. Власні кошти |124 |527 |403 | Розрахуємо рівень виробничого лівериджу, який визначається відношеннямтемпів приросту валового прибутку до темпів приросту обсягу реалізації: Лв = [pic]П / [pic]VPП де: Лф — рівень фінансового лівериджу ; [pic]П – темп зміни валового прибутку,% ; [pic]VPП — темп зміни обсягу реалізації у натуральних одиницях.Лв = (7791-6492) / (38037-36788) = 1299 / 1249 = 1,04 Економічний зміст цього відношення полягає в тому, що воно показуєступінь чутливості валового прибутку до зміни обсягу виробництва.Підприємства з високим рівнем технічної оснащеності мають високий рівеньцього показника і низький виробничий ризик. Підприємства, які мають більшвисокий рівень виробничого лівериджу, є більш ризикованими з позиційвиробничого ризику – ризику недоотримання валового прибутку і неможливостіпокриття витрат виробничого характеру. В нашому прикладі коефіцієт близькийдо одиниці, тому виробничий ризик не високий. Задача: №18. Визначте системи показників ефективної діяльностіпідприємства (згідно Балансу і форми №2). Проаналізуйте одержані дані. Визначемо ділову активність і рентабельність на основі коефіцієнтиоборотності активів, оборотності кредиторської заборгованості, оборотностідебіторської заборгованості, оборотності матеріальних запасів, оборотностіосновних засобів (фондовіддача), оборотності власного капіталу,рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, рентабельностідіяльності, рентабельності продукції :Коак = Ф2р.035 / ( Ф1(р.280(гр.3) + р.280(гр.4))/2) = 45828 / ((160000 +168000)/ /2) = 45828 / 164000 = 0,279 ;Кокз = Ф2р.035 / (Ф1(S(р.520,р.600)гр.3+ S(р.520,р.600)гр.4)/2) = 45828 // ((400+2000 + 150+7248 )/2) = 45828 / 3876,5 = 11,8 ;Кодз = Ф2р.035 / (Ф1(S(р.150,р.210)гр.3+ S(р.150,р.210)гр.4)/2) = 45828 //((1141+8100 + 153+5200)/2) = 45 828 / 7297 = 6,28 ;Комз == Ф2р.040 / (Ф1(S(р.100,р.140)гр.3+ S(р.100,р.140)гр.4)/2) = 38037 //((20124 + 30926+1287)/2) = 38037 / 26168,5 = 1,45 ;Кооз = Ф2р.035 / ( Ф1(р.031(гр.3) + р.031(гр.4))/2) = 45828 / ((251095 +245932)// 2) = 45828 / 248 513,5 = 0,184 ;Ковк = Ф2р.035 / ( Ф1(р.380(гр.3) + р.380(гр.4))/2) = 45828 / ((125211 +124631)//2) = 45828 / 124921 = 0,36 ;Кр ак = Ф2р.220 або р.225 / ( Ф1(р.280(гр.3) + р.280(гр.4))/2) = 3596 /((160000 + 168000)/2) = 3596 / 164000 = 0,022 ;Кр вк = Ф2р.220 або р.225 / ( Ф1(р.380(гр.3) + р.380(гр.4))/2) = 3596 /((125211 + 124631)/2) = 3596 / 124921 = 0,029 ;Кр д = Ф2р.220 або р.225 / Ф2р.035 = 3596 / 45828 = 0,078 ;Кр прд = (Ф2р.100(або р.105) + р.090 – р.060) / Ф2(р. 040 + 070 + 080) =(7251 + 177-737)/ (38037+785+315) = 6691/39137 = 0,17 . Література:1. ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - м. Київ, 7 грудня 2000 р.;2. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення пропорядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягаютьприватизації», №49/121 від 26.01.2001 ВР України від 2.10.92р. зі змінамиі доповненнями ;3. Банковское дело /Под ред. Лаврушина О.И. – М. : Финансы и статистика,1999. – 576с.;4. Галасюк В., Галасюк В. Незалежна експертна оцінка, як засіб забезпеченнянеобхідного рівня ліквідності об’єктів застави // Вісник НБУ. – 1999. – 2.– с.51-54.;5. Лахтіонова Л.А. «Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія»- К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.;6. Колодізєв О. Становлення банківської системи України: минуле, світовийдосвід, проблеми реформування. // Банківська справа. К. 2000. №2, с.28-29.;
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Фінансовий аналіз iconФінансовий аналіз економічного проекту
Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру
Фінансовий аналіз icon«Фінансовий аналіз»
Фінансовий аналіз є одною із найважливіших функцій управ­ління. Він дає змогу визначити конкурентоспроможність суб'єкта господарювання...
Фінансовий аналіз iconФінансовий аналіз рентабельності

Фінансовий аналіз iconФінансовий аналіз діяльності підприємства

Фінансовий аналіз icon6. Аналіз необоротних активів
Необоротні активи характеризують майнові цінності підприємства, що не мають натурально речової форми, але беруть участь у господарській...
Фінансовий аналіз iconОцінка фінансового стану І фінансових результатів діяльності фірми
Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру
Фінансовий аналіз iconРеферат на тему: методика функціонально-вартісного аналізу на підприємстві
За характером проведення й охопленням питань економічний аналіз поділяють на фінансовий та управлінський. Такий поділ обумовлюється...
Фінансовий аналіз iconТестова програма підготовки до Державного іспиту з дисципліни „Фінансовий аналіз”
Процес дослідження фінансового стану І основних результатів діяльності підприємства з метою виявлення І кількісної оцінки резервів...
Фінансовий аналіз iconАналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання
Фінансова звітність бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів...
Фінансовий аналіз iconАналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання
Фінансова звітність бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы