Контроль І ревізія розрахунків icon

Контроль І ревізія розрахунківНазваниеКонтроль І ревізія розрахунків
Дата конвертации20.07.2012
Размер219.17 Kb.
ТипРеферат
Контроль і ревізія розрахунків


Міністерство освіти України Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури Кафедра Фінанси та кредит Курсова робота По курсу: “Контроль і ревізія” На тему: ”Контроль і ревізія розрахунків” Виконала: студентка групи (-7 Макушненко І.М. Перевірив: доцент Волошин М.Й. м. Дніпропетровськ 2001 ЗМІСТ Вступ.............................................................................................3 1. Завдання, напрямки, джерела................................................3 2. Контроль розрахунків з підзвітними особами.....................4 3. Контроль розрахунків з постачальниками...........................6 4. Контроль розрахунків з покупцями і замовниками.............9 5. Контроль розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами............................................................ ..............10 6. Контроль розрахунків по претензіях та відшкодуванню матеріальної шкоди.................................................................. ...................11 7. Контроль розрахунків по оплаті праці................................15 8. Контроль розрахунків з бюджетом.....................................17 Висновок................................................................. ...................19 Список основної літератури.....................................................19 Вступ Реформування форм власності в Україні та створення нового механізмугосподарювання викликали суттєві зміни в організації та методах здійсненняконтрольно-ревізійної діяльності. За законами ринку усіх осіб поділено на учасників, тобто господарів,підприємців та їх найманих працівників. Зрозуміло, що в таких умовахформується зовсім інший підхід до питання збереження власності, в якувкладено кошти, в тому числі власні заощадження підприємця. Сьогодні декілька десятків органів контролюють діяльність суб'єктівпідприємницької діяльності, керуючись сотнями нормативних актів. Чиннезаконодавство надає підприємцям ряд державних гарантій, за виконанням якихстежать як самі підприємці, так і органи, покликані контролювати дотриманнязаконності, але практично відсутній комплексний підхід до вирішенняорганізаційних та процедурних основ здійснення господарського контролю. Розуміння необхідності нових підходів до збереження майна підприємствавтілюється у пошук нових форм його контролю. Як наслідок, виникаєнеобхідність розробки нових підходів до традиційних методів бухгалтерськогота наступного контролю стану майна підприємства. Обставини вимагаютьстворення таких умов контрольного процесу, за яких крадіжки, розбазарюваннята недбале ставлення до майна стали б якщо не неможливими, то хоча бускладненими. Знання прийомів і способів ревізії відноситься саме до спеціальногопізнання, тобто такого, яке властиве лише спеціалістам-професіоналам.Людей, які володіють такими знаннями та досвідом, називають досвідченимиособами. За їх допомогою звертаються, коли потрібно вирішити будь-якеспецифічне обліково-економічне питання. 1. ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ І ДЖЕРЕЛА РЕВІЗІЇ До основних завдань ревізії розрахунків належать: • оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни по всіх видахрозрахунків з дебіторами і кредиторами підприємства; • встановлення наявності фактів порушень чинних нормативно-правовихактів щодо правомірності, доцільності та обґрунтованості управлінськихрішень відповідальних працівників при здійсненні розрахункових операцій зпостачальниками, покупцями, бюджетом, працівниками підприємства, іншимидебіторами і кредиторами; • розробка заходів з реалізації результатів контролю стосовнопопередження зловживань і порушень, відшкодування збитків і нарахуванняштрафних санкцій до бюджету, притягнення до відповідальності виннихслужбових осіб. Напрями ревізії — це перевірка: 1) розрахунків з підзвітними особами; 2) розрахунків з постачальниками за товарно-матеріальні цінності тапослуги; 3) розрахунків з покупцями і замовниками; 4) розрахунків по претензіях, відшкодуванню матеріальних збитків; 5) розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами (рахунок 76); 6) розрахунків по оплаті праці; 7) стану розрахунків з бюджетом, спеціальними державними фондами(Пенсійний, Фонд соціального страхування. Фонд зайнятості населення). Основними джерелами ревізії є первинні документи по розрахунковихопераціях, облікові реєстри поточного синтетичного та аналітичного обліку зрахунків 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71 (-журнали-ордери №№б, 8, 11,відомість № 16, Книга головних рахунків, оборотний баланс, баланс). 2. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ При здійсненні такої перевірки ревізор керується Інструкцією про службовівідрядження в межах України і за кордон, затвердженою наказом МФУ № 59 від13.03.98. Для вивчення методики контролю треба використати набуті знання з методикибухгалтерського обліку стосовно документального оформлення операцій тавідображення в облікових реєстрах на рахунках бухгалтерського облікуоперацій, пов'язаних з розрахунками підприємства, які здійснюються черезпідзвітних осіб. Спочатку на ревізованому підприємстві треба ознайомитися з організацією івидами розрахунків через підзвітних осіб, обумовленими специфікоювиробничої діяльності. Як джерела інформації та об'єкти ревізії бухгалтеріяпідприємства подає для контролю ревізорові зброшуровані в окремі справи помісяцях чи кварталах року журнал-ордер № 7 і первинні документи до них, апо розрахунках — додатково журнал-ордер № 1, Касову книгу (згідно схеміконтрольного процесу на рис. 1). Послідовність і основні напрями контролю 1. Контроль дотримання правил видачі авансів підзвітним особамздійснюється за методом нормативної перевірки за датами видачі з каси,обсягами сум, цільовим призначенням. 2. Перевірка доцільності, правомірності та правильності оформленнявідряджень окремих працівників. При цьому доцільно застосовувати методианалізу та логічного взаємозв'язку виробничої діяльності підприємства,виконуваної роботи і компетенції підзвітної особи, цільового завдання істроків відрядження, фактичного виконання. 3. Контроль авансових звітів на повноту та достовірність документів звитрат, які підлягають відшкодуванню підзвітним особам, оформленнядокументів та авансових звітів.Рис. 1. Схема контрольного процесу розрахунків з підзвітними особами Здійснюється візуальна перевірка наявності основних реквізитів документіввідповідно до чинного законодавства про документацію подібних операцій.Особлива увага звергається на те, чи немає в них виправлень, чи не належатьвони до фіктивних або таких, що не можуть бути підставою для відшкодуваннявитрат по відрядженнях. 4. Перевірка правильності визначення розмірів відшкодування витрат навідрядження по авансових звітах. Особлива увага звертається на дотриманнявстановлених законодавством норм добових при відрядженнях у межах країни іза кордон при включенні в документи на оплату житла вартості харчування вготелях. У такому разі норми добових зменшуються відповідно приодноразовому харчуванні на 20%, дворазовому — на 40%, триразовому — на 60%.Крім цього, відшкодовуються витрати на оплату житла на основі первиннихдокументів (квитанцій), але не більше ніж 50 грн. за добу. 5. Контроль обґрунтованості бухгалтерських записів у журналі-ордері № 7при відображенні операцій з видачі авансів, повернення надлишковихневикористаних сум, списання за рахунок відповідних джерел коштів (навитрати виробництва, обігу чи за рахунок інших джерел, рахунок 81). При цьому контролюється правильність визначення кореспонденції рахунків,виходячи зі змісту господарської операції, відображеної в первинномудокументі. Особлива увага звертається на правомірність та обґрунтованістьвнесення виправлень, коригування помилок за минулі періоди. 6. Закінчуючи перевірку операцій за журналом-ордером № 7 за місяць,потрібно перевірити правильність узагальнень (підсумків оборотів замісяць), визначення залишків у розрізі підзвітних осіб на кінець місяця тавідповідності їх даним на початок місяця у журналі-ордері в наступномумісяці, а також даним книги Головних рахунків щодо обсягів оборотів задебетом і кредитом рахунку 71 та залишків. 7. Перевірка стану контролю бухгалтерії за своєчасністю розрахунків(контроль термінів здачі авансових звітів та невикористаних залишківавансів). Відповідно до чинного законодавства підзвітні особи повинні втриденний термін після закінчення строку відрядження здати до бухгалтеріїавансовий звіт. У разі порушення цього терміну вся сума виданого підзвітнійособі авансу зараховується як перевищення ліміту грошей у касі, що підлягаєсплаті в дохід бюджету. Отже, ревізор складає розрахунок залишків простроченої заборгованостіпідзвітних осіб по датах її виникнення, визначаючи за кожен день загальнусуму такої заборгованості для встановлення суми до сплати в бюджет заревізований період. 3. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ЗА МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ І ПОСЛУГИ При здійсненні такої перевірки ревізор керується законами України «Пропідприємництво», «Про банкрутство». Положенням про організацію облікузвітності в Україні, інструкціями Національного банку України щодо порядкуздійснення безготівкових розрахунків у народногосподарському оборотіУкраїни. Основні напрями і послідовність перевірки. 1. Контроль наявності і правильності оформлення документів, визначають права, обов'язки сторін з постачання матеріальних ресурсів, виконання різних видів послуг. 2. Реальності і правильності відображення заборгованості в балансі. Книзі головних рахунків (рахунки 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 61 «Розрахунки по авансах”). 3. Контроль правомірності виникнення боргу, реальності причин і строків виникнення заборгованості (несплаченої в строк, з простроченим терміном позовної давності, спірної, суперечної, безнадійної до погашення). 4. Оцінка стану контролю з боку бухгалтерії за розрахунками з постачальниками. 5. Контроль доцільності придбання матеріальних цінностей, реальності розрахунків. 6. Контроль правильності визначення сум до сплати в рахунках-фактурах за матеріальні цінності. 7. Контроль рахунків-фактур за надані послуги (транспортні послуги, споживання води та електроенергії, комунальні послуги, послуги зв'язку і т. п.); 8. Контроль обґрунтованості бухгалтерських записів у поточному бухгалтерському обліку за журналом-ордером № 6. Перевірка розрахунків з постачальниками та підрядниками починається зознайомлення з організацією постачання, установлення наявностігосподарських угод, аналізу їх інформації на предмет відповідності чинномузаконодавству про підприємництво в розрізі прав, обов'язків сторін, їхвідповідальності за невиконання, у разі виникнення збитків, втрат, порядкуїх відшкодування. Здійснюючи документальний контроль у бухгалтерії, необхідно встановитиметодом порівняння даних, чи відповідають залишки на одну й ту саму датусинтетичного рахунку 60 в Книзі головних рахунків даним поточного обліку вжурналі-ордері № 6 з цього рахунку в цілому, виходячи з даних аналітичногообліку по постачальниках. При наявності відхилень треба перевіритиреальність і документальну обґрунтованість заборгованості по кожномупостачальнику. Причинами відхилень можуть бути запущеність облікурозрахунків або зловживання. У разі запущеності обліку ревізори мають право вимагати від керівництвапідприємства приведення обліку у відповідність з чинним законодавством,установлювати строки виконання цієї роботи. Ревізори не повинні поновлюватиоблік на підприємстві, яке підлягає ревізії, та проводити ревізію попоновленому ними ж обліку. Дані про стан заборгованості на звітні місячні, квартальні датиузагальнюються в аналітичній таблиці, де така інформація систематизуєтьсяза видами заборгованості: 1) несплачена в строк (до 1 місяця, до 3 місяців, до 6 місяців, більшероку); 2) з простроченим терміном позовної давності; 3) спірна (суперечна); 4) безнадійна до погашення. Особливо детально контролюються операції по заборгованості до 6-тимісяців, до 1 року, спірної (суперечної), заборгованості з простроченимтерміном позовної давності (3 роки), порядок списання простроченихдебіторської і кредиторської заборгованостей, установлений Законом України«Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.06.97 (зі змінами ідоповненнями). Відповідно до цього нормативного акта уряду дебіторська заборгованість,відносно якої закінчився термін позовної давності, списується за рішеннямкерівника підприємства на результати фінансово-господарської діяльності.Списання боргу внаслідок неплатоспроможності боржника за рішенням суду не єпідставою для зміни заборгованості; вона повинна бути перенесена івідображатися на позабалансовому рахунку протягом п'яти років, упродовжяких здійснюється контроль майнового стану боржника на предмет виникненняможливості погашення такого боргу. Спосіб списання простроченої кредиторської заборгованості залежить відформи власності підприємства-боржника: підприємства державної формивласності повинні після закінчення терміну позовної давності віднести її нарозрахунки з бюджетом та до 10 числа наступного за цим місяця перерахуватидо місцевого бюджету. Стан контролю з боку бухгалтерії підприємства оцінюється, виходячи заналізу організації розрахунково-фінансової роботи, матеріалів листування зпостачальниками, ефективності претензійної роботи, ужитих заходів щодозниження кредиторської і дебіторської заборгованості. Контролюючи обґрунтованість бухгалтерських записів у журналі-ордері № 6,треба спочатку перевірити достовірність первинних документів (рахунків-фактур постачальників, товарно-транспортних накладних), дотримання цін ітарифів, передбачених в угодах, правильність розрахунку загальної суми досплати. Особливу увагу слід звернути на доцільність придбання, аналізуючивзаємозв'язок з виробничою діяльністю, запасами на складі, діючимиринковими цінами, а також використання ревізованим підприємством своїх праву випадку порушення умов угоди постачання. Крім цього, потрібно впевнитися в повноті оприбуткування матеріальнихцінностей, одержаних від постачальників, порівнюючи з даними складськогообліку матеріалів, звітами про рух матеріалів (відомість № 10),відображення в податковому обліку операцій з придбання матеріальнихцінностей. Детальному вивченню підлягають операції, відображені в журналі-ордері наоснові довідки бухгалтерії про внесення коректив в інформацію за минулийперіод у зв'язку з допущеними помилками в кореспонденції рахунків з точкизору обґрунтованості таких записів документальними доказами. Фактинесвоєчасного відображення в бухгалтерському обліку операцій з надходженняматеріальних цінностей встановлюються порівнянням дати в первиннихдокументах про завершення операції з журналом-ордером за відповідний періодчасу (рахунок-фактура постачальника за вересень повинен бути відображений ужурналі-ордері за вересень). Ця операція впливає на визначення валовихвитрат звітного кварталу при оподаткуванні прибутку. Підприємства повиннівіднести таку заборгованість на позареалізаційні доходи. Строк позовноїдавності по всіх видах заборгованості становить три роки, безнадійна довідшкодування дебіторська заборгованість установлюється за рішеннямарбітражного суду. Реальність стану заборгованості встановлюється методом зустрічноїперевірки розрахунків з окремими підприємствами через письмові запити прозвіряння даних за визначений період часу. У разі виникнення сумнівів удостовірності можливі навіть безпосередні перевірки таких розрахунків убухгалтеріях взаємопов'язаних підприємств. 4. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ До основних напрямів контролю належить перевірка: 1) реальності і правильності відображення в обліку заборгованості порахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»; 2) повноти і своєчасності розрахунків з покупцями за відвантажену,прийняту ними продукцію, виконані роботи (послуги); 3) правильності визначення обсягів платежу покупцям в рахунку-фактурі(вартість продукції, робіт, ПДВ, відповідність цін угоді); 4) обґрунтованості бухгалтерських записів по операціях за місяць увідомості № 16, де ведеться аналітичний облік розрахунків, у журналах-ордерах № 11 та № 2, податковому обліку продажу. Для контролю реальності заборгованості окремих покупців застосовуютьсяметоди зустрічної перевірки, аналізу даних інвентаризації розрахунків зпокупцями. Критеріями вибору інформації для такого контролю єзаборгованість понад місяць, особливо з перевищенням 3—б місяців, наявністьсуперечної нез'ясованої заборгованості, збільшення обсягів заборгованостіпокупців-боржників. За актом інвентаризації розрахунків з покупцями та замовниками требадослідити заборгованість, відображену в балансах на окремі дати в цілому таза окремими боржниками, у тому числі підтверджену ними і спірну(непідтверджену), а також виявлену як прострочену. Нормативна перевірка дотримання діючої методики обліку операцій нарахунках бухгалтерського обліку дозволяє виявити не тільки помилки увідображенні цих розрахункових операцій, але й викрити факти зловживань іпорушень (списання заборгованості, взаємозалік заборгованості однихпокупців за рахунок інших). Методичні прийоми візуальної перевірки первинних документів дають змогувиявити такі порушення: відсутність первинних документів, неналежне їхоформлення, безтоварні операції. Розрахунки з покупцями та замовниками євзаємопов'язаними з розрахунками по ПДВ у бюджет, тому ревізор повинензосередити увагу на визначенні впливу, правомірності операцій з точки зоруобґрунтованості подальшого оподаткування при бартерних операціях,вексельних розрахунках, експорті. 5. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ІНШИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ Перевірка розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами проводиться поокремих субрахунках до рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами ікредиторами» (з орендодавцями і орендонаймачами, квартиронаймачами увідомчих будинках і гуртожитках, з батьками по сплаті за утримання дітей удошкільних закладах і т. п.). Основні напрями контролю — це перевірка: 1) реальності заборгованості, виходячи з даних аналітичного ісинтетичного обліку; 2) повноти і своєчасності нарахувань плати за вищевказані потуги протягомревізованого періоду; 3) обґрунтованості перерахунків, надання пільг, списання заборгованостіминулих періодів; 4) своєчасності та повноти погашення заборгованості в розрізі дебіторів.У процесі контролю стану розрахунків з квартиронаймачами ефективними єзастосування прийомів зустрічної перевірки даних відомості облікурозрахунків з мешканцями квартир і гуртожитків і касових звітів. Стосовноборжників вибірково перевіряються дані квитанцій про оплату послуг, наявниху них. Особлива увага звертається на дотримання діючих тарифів за послугипри нарахуванні плати за звітний місяць, обґрунтованості перерахунків заминулі періоди, коригуючи записи бухгалтерії щодо виправлення допущенихпомилок в обліку, первинні документи, які надають право на пільгові тарифиоплати, використання під оренду приміщень державних підприємств. 6. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ ПО ПРЕТЕНЗІЯХ ТА ВІДШКОДУВАННЮ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ Основні напрями контролю — це перевірка: 1) обґрунтованості претензій за невиконання договірних зобов'язань; 2) правильності оформлення і своєчасності пред'явлення претензій; 3) обґрунтованості відображення в обліку операцій з виникнення,пред'явлення та врегулювання претензій. Види претензій: до постачальників — за недопоставку товарно-матеріальних цінностей,завищення цін, тарифів, невідповідність якості товарів, несвоєчасністьвиконання робіт (послуг), а також простої з вини постачальників; до транспортних організацій — за нестачу вантажів, що виникла притранспортуванні, завищення тарифів за надані послуги; по санкціях — за порушення умов договорів, визнаних платником, чиухвалених арбітражним судом штрафів, пені; до банків — по сумах грошових коштів, які помилково списані з поточних,валютних чи інших рахунків підприємства. Претензії пред'являються після того, як підприємство встановило абодізналося про порушення своїх майнових прав чи інтересів іншимпідприємством. Документально претензії оформляються юристами підприємства як претензійнілисти. Претензійні листи — це обґрунтування вимоги до постачальника чи покупця,які виникли внаслідок порушення договірних зобов'язань. Пред'явлення претензії є обов'язковою попередньою стадією перед поданнямпозову до суду або арбітражу і засобом урегулювання розбіжностей надобровільних засадах. Строки подання претензії залежать від її виду. Так, претензію щодо якостіта кількості товарів пред'являють постачальнику не пізніше 10 днів післяскладання комерційного акта. Постачальники повинні в 10-денний термінрозглянути одержану претензію і повідомити покупця про згоду задовольнитипретензію або про відмову із зазначенням її мотивів. Претензії дотранспортних організацій про відшкодування збитків за втрати, нестачу абопошкодження вантажу подають протягом б місяців, а за повну втрату вантажу —після ЗО діб з дня закінчення терміну за угодою постачання. День подачі претензії визначається за датою розписки про вручення відпостачальника або при пересилці через пошту за поштовим штемпелем проприймання листа відділенням зв'язку. Джерелами інформації для контролю є дані Книги головних рахунків зрахунку 63 «Розрахунки по претензіях» журналів-ордерів №№ 8, 6, 15,претензійні листи, протоколи розгляду претензійних справ у арбітражномусуді, господарські угоди з постачальниками, покупцями, замовниками, по якихвиникли претензії, комерційні акти при нестачі вантажів, товарно-транспортні документи, акти виконаних робіт, дані оперативного листуванняміж підприємствами щодо об'єкта претензій. Аналіз даних про наявність спірної (суперечної) заборгованості з рахунків60 і 62 дає можливість виявити порушення строків пред'явлення претензій,адже їх недотримання часто використовується для приховування фактівкрадіжок матеріальних цінностей. Візуальна та нормативна перевірки, техніко-економічні розрахунки зобсягів збитків до подальшого відшкодування, перевірка оформленнядокументів при пред'явленні претензії для розгляду в арбітражному судідозволяють установити причини відмови в задоволенні претензій при розглядів арбітражному суді і необґрунтовані збитки. Правомірність відображення операції в обліку визначається методомперевірки кореспонденції рахунків з даних журналу-ордеру по кредиту рахунку63 «Розрахунки по претензіях» та дебету рахунків, на які списанозаборгованість з претензій, виходячи зі змісту первинного документа, який єпідставою для бухгалтерського запису. Особлива увага звертається насписання претензії як необґрунтованої на витрати виробництва, збиткипідприємства або коригування обсягів претензії як помилкових Списів минулихперіодів. При перевірці розрахунків по відшкодуванню матеріальних збитків(шкоди) як джерела інформації використовують дані аналітичного обліку зрахунку 72 «Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків (шкоди)», якийповинен вестися в розрізі винних матеріально відповідальних осіб, журналу-ордеру № 8, первинних документів, на підставі яких в обліку відображеніоперації по дебету і кредиту рахунку 72 (документи про результатиінвентаризації матеріальних цінностей, рішення суду, документи пропогашення цієї заборгованості, службове листування з правоохороннимиорганами). Матеріальні збитки (шкода) — це нестача матеріальних цінностей, виявленапри інвентаризації, або пошкодження, зниження споживчої якості, втрата,крадіжки, знищення, погіршення чи зменшення вартості майна, що зумовлюєнеобхідність для підприємства додаткових витрат на відновлення чи придбаннямайна. Починається перевірка з ознайомлення та аналізу даних бухгалтерськогообліку і звітності (за Книгою головних рахунків або балансом) про залишкина рахунку 72, стан розрахунків з відшкодування протягом ревізованогоперіоду. Потім, аналізуючи матеріали проведених працівниками бухгалтеріїпідприємства інвентаризацій і відображення їх в обліку, необхідно вивчитипричини виникнення матеріальної шкоди. Практика ревізійної роботи свідчить, що основними причинами нестач,крадіжок, втрат є недотримання умов зберігання, недостатність контролю зазбереженням майна, несвоєчасність і формальне проведення інвентаризацій. Важливо перевірити правильність визначення обсягів матеріальної шкоди, щопідлягає відшкодуванню матеріально відповідальними особами на державнихпідприємствах. Застосовуючи прийоми нормативної перевірки, требапересвідчитися у правомірності оцінки обсягів матеріальної шкоди згідно зпостановою КМУ від 22.01.96 № 116 і доповненнями до неї, Порядкомвизначення розмірів збитків від нестачі і крадіжок, втрат матеріальнихцінностей з точки зору застосування підвищених коефіцієнтів, нарахуванняподатку на додану вартість та акцизного збору (якщо цей товароподатковується) і віднесення їх на розрахунки з бюджетом. В обов'язковому порядку перевіряється стан відшкодування матеріальноїшкоди, а саме: а) своєчасність і правильність оформлення документів, що подаються доправоохоронних органів для пред'явлення цивільного позову, визначеннярезультатів розгляду в суді, установлення остаточного обсягу відшкодувань.Якщо збитки погашаються боржником добровільно, то мають бути письмовізобов'язання про погашення та оформлення наказів керівником підприємства наутримання із заробітної плати (при нестачах у межах місячної заробітноїплати). Основні порушення: повернення судом на до оформлення документів чивідмова в позові на матеріально відповідальну особу; б) повнота і своєчасність утримань чи перерахувань на погашення боргу; в) стан контролю з боку бухгалтерії за відшкодуваннями боржників; г) відображення цих операцій в обліку із застосуванням методу перевіркикореспонденції рахунків з даних змісту первинних документів про сутьгосподарської операції. Особливо детально розглядають факти списання заборгованості якбезнадійної по термінах виникнення, неплатоспроможності боржника. Підставоюдля списання боргу може бути тільки рішення суду про неплатоспроможністьабо документи про смерть боржника. Ця списана з рахунку 72 заборгованістьповинна п'ять років обліковуватися на позабалансовому обліку підприємства іщорічно контролюватися через звернення до суду стосовно можливих змінмайнового стану боржника щодо погашення раніше списаного боргу. При наявності фактів непогашення заборгованості за три місяці бухгалтеріяпідприємства повинна вжити заходів впливу, звертаючись до суду з позовомпро розшук боржника, примусове стягнення боргу судовими виконавцями згідноз чинним законодавством. 7. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ При здійсненні контролю розрахунків з оплати праці ревізор керуєтьсязаконами України про оплату праці, про відпустки, іншими нормативнимиактами уряду, які регулюють нарахування оплати праці, утримання з неї,ведення бухгалтерського обліку і Розрахунків з працівниками. Послідовність і напрями контролю: 1) перевірка стану заборгованості і відповідності даних про залишки нарахунку 70/1 «Розрахунки з оплати праці» в Книзі головних рахунків, балансіз підсумковими даними в розрахунково-платіжних відомостях по графі «Сума довидачі», групувальній відомості до журналу-ордеру № 10 у частиніузагальнення даних по рахунку 70/1. При наявності заборгованості за минуліперіоди повинна мати місце розшифровка заборгованості по місяцях року; 2) перевірка достовірності первинних документів, які є підставою длянарахування заробітної плати (табель про відпрацьований час, наряди провиконану роботу, трудові угоди і т. п.); 3) перевірка правомірності застосування тарифних ставок, умов трудовихконтрактів при по часовій оплаті праці; 4) перевірка обґрунтованості застосування норм і розцінок, достовірностіобсягів виконаних робіт при відрядній оплаті праці; 5) перевірка нарахувань доплат за роботу в нічний час, понад-урочніроботи, щорічні основні та додаткові відпустки; 6) перевірка розрахунку утримань з нарахованої заробітної плати(прибуткового податку із заробітної плати, обов'язкових зборів у Пенсійнийфонд, фонд зайнятості, стягнень за виконавчими листами органів суду і т.п.); 7) контроль розрахункових, розрахунково-платіжних і платіжних відомостейз точки зору правильності узагальнення підсумкової облікової інформації,оформлення документації, достовірності цих документів; 8) контроль обґрунтованості бухгалтерських записів по операціях знарахування оплати праці та прирівняних видів оплати, утриманнях іззаробітної плати та фактичних обсягах виплат працюючим (аванси за другуполовину місяця, заборгованості за минулі періоди, премії, допомоги притимчасовій непрацездатності тощо); 9) перевірка розрахунків з депонентами по заробітній платі. Облікрозрахунків по оплаті праці на більшості підприємств здійснюється задопомогою ПЕОМ, що значно полегшує контроль таких розрахунків. Ревізорповинен ознайомитися з особливостями організації і технологією обліковогопроцесу на підприємстві при застосуванні комп'ютерної техніки (веденняархівної інформації, нормативної бази, внесення змін, коригуванняінформації за минулі звітні періоди). Основна увага при виборі інформаціїдля контролю приділяється обґрунтованості внесення змін і доповнень донормативної бази даних класифікаторів по персоналу підприємства з точкизору документальної обґрунтованості змін у чисельності працюючих, місячнихставок заробітної плати, видів та обсягів утримань із заробітної плати,надання пільг при оподаткуванні прибутковим податком, звільненні з роботи. У процесі контролю розрахунків з працівниками здійснюється перевіркавитрачання коштів з фонду соціального страхування на виплату матеріальноїдопомоги при тимчасовій непрацездатності, а також з депонентами позаробітній платі, заборгованості за минулі місяці року у зв'язку знесвоєчасними розрахунками підприємства. Треба врахувати, що відповідно до чинного законодавства в Україні, принедостатності коштів для здійснення повних розрахунків з працюючими позаробітній платі та взаємозв'язаних розрахунків по перерахуванню утриманьіз заробітної плати за призначенням проводиться часткове рівномірнепогашення всіх видів заборгованостей (при виплаті 60% заробітної платипрацівникам підприємство повинно перерахувати в бюджет 60% від нарахованогообсягу прибуткового податку із заробітної плати, 60% боргу Пенсійному фондуі т. ін.). Прострочена депонентська заборгованість належить доперерахування у дохід бюджету до 10 числа наступного місяця. 8. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ В Україні чинним законодавством про податкову систему встановлено перелікплатежів до бюджету і позабюджетних фондів, порядок нарахування платежівподатків у розрізі їх видів та розрахунків з бюджетом. Оскільки місцевіподаткові інспекції систематично здійснюють контроль розрахунківпідприємств та організацій з бюджетом, при ревізії виконання бюджетіворганами Державної контрольно-ревізійної служби спочатку детальновивчаються акти цих перевірок, розробляються робочі плани проведенняподальшого контролю стану розрахунків платників податків з бюджетом законкретними платниками податків і видами податкових платежів. Основні напрями контролю розрахунків по всіх видах податків: 1) перевірка повноти нарахування платежів (чи включено підприємство дореєстру платників, правильність визначення фактично оподатковуваногообороту та нормативної ставки оподаткування, правомірність пільговогооподаткування); 2) перевірка повноти та своєчасності перерахувань за признанням платежівдо бюджету чи позабюджетних фондів; 3) контроль відображення в бухгалтерському обліку операцій по цих видахрозрахунків; 4) перевірка своєчасності і правильності складання встановленої звітностів розрізі видів податків і державних позабюджетних фондів. У процесі ревізії треба уточнити правильність визначення оборотів ізалишків на рахунку 68 «Розрахунки з бюджетом» у розрізі видів податків тана рахунку 65 «Розрахунки по платежах в державні позабюджетні фонди» — повидах цих фондів. Для цього дані відповідних синтетичних рахунків з Книгиголовних рахунків порівнюють з даними аналітичних рахунків у журналі-ордері№ 8 чи спеціальних машинограм, які ведуть у розрізі видів податків.Своєчасність і повноту розрахунків з бюджетом можна встановити, вивчаючиметодом порівняння дані виписок банків та прикладених до них платіжнихдокументів по датах платежів та обсягах нарахувань з бухгалтерськимизаписами у журналах-ордерах, Книзі головних рахунків. Особлива увага звертається на обґрунтованість включення до витратвиробництва та обігу валових видатків. Факти необґрунтованого включення видатків у витрати виробництва чи обігу,покриття збитків за рахунок державного підприємства замість посадових осіб,з вини яких пропущено строки платежів, неправильного нарахування податковихплатежів установлюються за методом перевірки кореспонденції бухгалтерськихрахунків з операцій по нарахуванню та сплаті різних податків, прирівнянихдо них платежів (місцеві податки і збори), штрафних фінансових санкцій запорушення податкового законодавства. Висновок Отже, зміни, які відбулися за останні роки в економіці України вимагаютьдокорінної перебудови управлінських функцій держави, а контрольгосподарської діяльності необхідно зосередити на виконанні таких завдань: забезпечення виконання державних замовлень, планових завдань та платежівдо державного і місцевого бюджетів; виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення виробництваі підвищення конкурентноздатності продукції, зниження витрачанняматеріальних, трудових і грошових ресурсів; зниження невиробничих витрат і втрат, попередження і виявлення недостач,розкрадань і випадків нецільового використання засобів; контроль за достовірністю даних бухгалтерського обліку та звітності. Таким чином, постає завдання вирішення протиріч між необхідністю чіткоїрегламентації діяльності контролюючих органів та дублювання функцій, щовиникають на цій основі. Існуюча в теперішній час роз'єднаністьконтролюючих органів саме і є відображенням глибокої диференціації тажорсткої структуризації в самій системі контролю. За таких умов кожен органне викликає об'єктивної потреби в яких би то не було узгодженнях їх дій.Але так як зараз кожен орган діє ізольовано, питання про те, що вонивходять в одну систему, вимагають не тільки свого обґрунтування, але йрозв'язання цієї проблеми в організаційному плані, тобто розробкипропозицій по створенню інтегруючого компоненту. Список основної літератури 1. Вітвицька Н.С., Кузьминська О. Е. Контроль і ревізія – К: Київський національний економічний Університет, 2000. 2. Будинець Ф.Ф., Барабаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія – Ж: ПП Рута, 2000. 3. Про підприємництво: Закон України від 07.02.91 № 698-ХІІ // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 29. 4. Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»: Закон України від 22.05.97 № 283-97-ВР (зі змінами і доповненнями). 5. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 № 168/97- ВР (зі змінами і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 48. 6. Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування»: Закон України від 22.12.98 № 333-ХІУ // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 16. 7. Про державний реєстр фізичних осіб—платників податків та інших обов'язкових платежів: Закон України від 22.12.94 № 320/94 8. . Інструкція про порядок обліку платників податку: Затв. наказом ДПАУ від 10.02.98 № 80 // Галицькі контракти. — 1997. — № 17. 9. Інструкція про прибутковий податок з громадян: Затв. наказом ДПАУ від 25.12.98 № 650 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — №• 19. 10. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: Затв. наказом МФУ від 01.07.97 № 141 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 17. 11. Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів: Затв. наказом МФУ від 04.08.97 № 168 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 17. 12. Порядок складання декларації про прибуток підприємства: Затв. наказом ДПАУ (в редакції від 21.01.98 № 37) // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 2. 13. . Довідник податкових пільг для юридичних осіб станом на 01.01.99 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 9----------------------- Журнали-ордери №7 та №1(авансові звіти), Касова книга Первинні документи Книга головних рахунків, рах. 71 Накази про відрядження працівників Видаткові касові ордери Прибуткові касові ордери Авансові звіти підзвітних осіб Відрядження Квітки на проїзд Квитанція про оплату за житло Книга реєстрації відряджень
Похожие:

Контроль І ревізія розрахунків iconКонтроль І ревізія

Контроль І ревізія розрахунків iconIii. Недоліки та переваги окремих видів міжнародних розрахунків
Наприклад валютний кліринг хоч І є формою міжнародних розрахунків, але більш стосується розрахунків між державами. Кредитні картки...
Контроль І ревізія розрахунків iconII. Види міжнародних розрахунків
Відповідно до практики,що склалася в цей час застосовуються òàê³ основні форми міжнародних розрахунків
Контроль І ревізія розрахунків iconРевізія розрахункових операцій на підприємстві

Контроль І ревізія розрахунків iconБезготівкових розрахунків Розділ ІІ. Види безготівкових розрахунків
Цей інститут існував у дореволюційний час І досяг значної досконалості у багатьох зарубіжних країнах
Контроль І ревізія розрахунків iconМеханізм розрахунків у зовнішньоторгових операціях
Сьогодні у зовнішньоторгових операціях (зто) діє ціла система способів, засобів І форм платежів, що створюють цілісний, гнучкий І...
Контроль І ревізія розрахунків iconАвтоматизована система фінансових розрахунків”
Асфр. Завдяки створенню в рамках асфр інтегрова­них баз даних сфера автоматизації поширюється, охоплюючи поряд з функціями планових...
Контроль І ревізія розрахунків icon2 Інженерно-технічне забезпечення захисту
Усі учасники електронних розрахунків у сеп повинні мати відповідний дозвіл Національного банку України та дотримуватися всіх вимог...
Контроль І ревізія розрахунків iconЧиттән торып укучы студентларга контроль эш биремнәре
Контроль эш VIII семестр азагында тәкъдим ителә, һәм IX семестрда студентлар, имтихан тапшырыр алдыннан (иң кимендә 1атна алда),...
Контроль І ревізія розрахунків iconКонтроль І оцінка діяльності вир-их підрозділів контроль як ф-ія управління
Такий глобальний контроль дає змогу з ясувати на скільки діяльність підрозділів усіх ієрархічних рівнів відповідає чинному регламенту,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы