Склад I класифiкацiя об\

Склад I класифiкацiя об'єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банкуНазваниеСклад I класифiкацiя об'єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку
Дата конвертации28.07.2012
Размер65,75 Kb.
ТипРеферат
Склад i класифiкацiя об'єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку


Індекс групи 26897-МБС-1 П.І.Б. студента Даниловський Вадим Леонідович Домашня адреса 284019, м.Івано-Франківськ, вул. Довга, 47, кв.75 Назва організації ТзОВ “Інтерком” ЛТД посада менеджер відділу реалізації Контрольна робота з дисципліни “БАНКІВСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ ” з спеціальності «Банківська і страхова справа» За розділом навчального плану «3. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку.» П.І.Б. методиста Ємельянова Тамара Іванівна 3. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку. Всі об’єкти бухгалтерського обліку в комерційному банку поділяютьна чотири групи: 1) господарські засоби та їх розміщення (основні й оборотні); 2) ресурси (джерела утворення) господарських коштів; 3) функціональні обов’язки банку (статутна діяльність – процес здійснення послуг); 4) фінансові результати статутної діяльності. До господарських засобів комерційного банку належать: - грошові кошти; - матеріальні цінності; - дебіторська заборгованість (видані кредити); - відвернуті кошти. Кожна з названих груп засобів має певний склад. Так, до грошових коштів належать: - грошові кошти в касі банку – готівка в вигляді національноївалюти (гривні) та в валюті іноземних держав (долари США, німецькі маркитощо); - кошти на кореспондентських рахунках, що зберігаються в НБУ та в інших банках на правах кореспондентських відносин у національній валюті або валюті іноземних держав, розміщеної в банках країни або в банках іноземних держав; - кошти, вкладені в цінні папери (акції, облігації, векселі, зобов’язання державної скарбниці, сертифікати тощо); - кошти на зервному рахунку в НБУ. Другу категорію господарських засобів банку становлять матеріальніцінності (майно), тобто: - основні засоби – предмети, що мають тривалий термін експлуатації – більше одного року. Для відшкодування їхньої вартості банк щомісячно нараховує знос (амортизацію) з включенням його суми в видатки. Норми зноси встановлюються державою, вони єдині для всіх підприємств та установ; - нематеріальні активи – вартість права користування землею, водою, будовами, приміщеннями, ліцензіями, патентами, маркетинговими послугами, програмним продуктом і т.і. ЇІхня вартість відшкодовується також частинами, що включаються в видатки банку через нарахування зносу, норми якого встановлюються банком самостійно; - малоцінні й швидкозношувані предмети (МШП); - господарські матеріали – запасні частини, папір, бланки, канцелярські товари, фарба тощо; списуються ті включаються до складу видатків банку по мірі використання в сумі фактичних витрат на їхнє придбання. Далі, третю групу господарських засобів становить дебіторськазаборгованість, тобто кошти, які винні банкові його позичальники. Ці сумизвичайно мають чималу питому вагу в господарських засобах банку й свідчатьпро обсяг наданих ним кредитів. Наявність кредиторської заборгованостізабезпечує надходження коштів в дохід банку і отримання прибутку.Дебіторскька заборгованість належить до поняття “вартість, що самозростає”,позаяк видані кредити (позики) повертаються й погашаються позичальником звідсотками. Кредити поділяються на: - короткострокові й довгострокові позички, видані клієнтам; - міжбанківські кредити, видані іншим банкам; - споживчий кредит, виданий фізичним особам; - інші види позичок. Також у складі дебіторсбкої заборгованості можуть бути присутнісуми, видані в підзвіт, або суми перерахованих авансів, переплат абопомилково списані НБУ. Ще однією групою банківських коштів, що належать до його основнихзасобів, є відвернуті кошти, тобто суми, вже використаного прибутку ввигляді податків з прибутку, сум утворених фондів економічного стимулюваннятощо. Вони накопичуються впродовж звітного періоду й згодомвикористовуються при обчисленні нерозподіленого прибутку (по закінченніроку). Всі вищезгадані кошти становлять активи банку. Як зазначено на початку даної роботи, другою групою об’єктівбухобліку в комерційному банку є ресурси банку, які являють собою джерелаутворення його господарських засобів. Ресурси поділяються на два види: - власні ресурси; - залучені ресурси. Власні ресурси належать банкові, точніше його суб’єктам - власникаммайна банку (засновникам, пайовикам) і складаються з наступних складових: статутний фонд (капітал) – сума вкладень, зроблених акціонерами чисума пайових внесків засновників, що визначається в момент утворення(реєстрації) банку, записана в його статуті й фактично внесена ними.Статуний капітал (його розмір) може змінюватися в результаті збільшення сумзасновницьких внесків, випуску додаткових акцій, прийняття нових пайовиківабо їхнього виходу при обов’язковій переєстрації фонду. Внески у статутнийфонд банку дозволяється робити не тільки грошовими коштами, а й основнимизасобами; прибуток – перевищення сум доходів над видавтками. В банківськомубухобліку розрізняють балансовий і чистий прибуток. Банківський прибутокпідлягає оподаткуванню. Чистий прибуток залишається в розпорядженні банку іутворюється як різниця між сумою балансового пибутку й сумо. Податку зприбутку; резервний фонд – кошти, що утворюються в результаті рентабельноїроботи банку, адже він формується за рахунок прибутку. Цей фондвикористовується для покриттЯ збитків, видатків, платежів, непередбачених іне врахованих у кошторису видатків банку. Резервний фонд використовуютьтакож на сплату дивідедів по привілейованих акціях, по яких встановленообов’язковий фіксований дохід (в разі відсутності в банку прибутку для цихсплат). спеціальні фонди – сум відшкодованих витрат на заздалегідь придбаніосновні засоби і МШП, включені в видатки банку в вигляді зносу(амортизації) по основних засобах і МШП, або суми додаткового капіталу,утвореного в результаті переоцінки основних засобів та інших причин(різниця від продажу власних акцій за ціною вище номіналу); фонди економічного стмулювання (ФЕС) – кошти, що утворюються нарозвиток виробничо-технічного потенціалу банку й на створення базисоціального захисту колективу – співробітників банку. Фактично вонискладаються з фонду накопичення й фонду споживання. Залучені ресурси надходять до банку з боку, До них належать: - грошові кошти, що зберігаються на розрахункових і поточних рахунках клієнтів; - грошові кошти, здані на депозитні рахунки юридичними й фізичними особами; - одержані міжбанківські кредити; - зобов’язання банку по сумах нарахованих, но несплачених, заборгованість бюджетові (податки та інші платежі). Заборгованість органам соціального страхування і забезпечення (відрахування до Пенсійного фонду), заборгованість по заробітній платі спрівробітникам, борг постачальникам послуг та матеріалів тощо. Всі види ресурсів банку становлять його пасив. Третьою групою об’єктів бухобліку в банку є його функціональніобов’язки. Вони є основною діяльністю банку, яка зводиться до виконанняпередбачених ліцензією НБУ прав на ведення розрахункових, касових,кредитних та ін. операцій. Здійснення банком своїх функціональнихобов’язків вимагає з боку банку витрат (видатків) з утримання будов,обладнання, з їх ремонту, утриманню охорони, персоналу, витрат на рекламу,відрядні видатки тощо. Всі ці видатки є об’єктами бухобліку. Такожнеобхідні постійний облік і контроль доходів, одержаних банком в виглядіплатежів клІєнтів та інших позичальників за надані ним послуги й виконанідля них роботи. Видатки входять до складу активу балансу, доходи – допасиву. Нарешті, останньою групою об’єктів бухобліку в банку є фінансовірезультати статутної діяльності. Вони дозволяють контролювати й аналізуватисклад прибутків і збитків банку від основної діяльності, а також доходів івидатків, які одразу відносять чи до складу збитків, чи прибутків (одержаній сплачені штрафи, суми викрадень і розтрат тощо). Тривалий збиток якрезультат статутної діяльності неможливий, бо він веде до банкрутства(якщо видатки банку перевищують його доходи). При обчисленні фінансового результату діяльності банку враховуютьвесь обсяг одержаних доходів і зроблених видатків оборотами, що зростаютьяк за звітний квартал, так і за звітний рік, що й дозволяє обислюватибалансовий прибуток чи збиток. Прибуток являє собою статтю пасиву балана, а збиток – статтюактиву. “Всі зміни у складі коштів банку та їхніх джерел (ресурсів),формування доходів, видатків банку, виявлення фінансових результатіввідбуваються внаслідок певних банківських операцій (угод). Банківськаоперація, або угода, - кожен факт, що відбувся, оформлений документом,такий, що викликає зміни як у діяльності банку, так і в його балансовихпоказниках” [1,8]. Ситуаційне завдання Завдання 1. Зробити бухгалтерські записи по внутрішньобанківських операціях: 1. Перераховано аванс підприємству зв’язку (рахунок № 26002700) на телеграфні витрати – 350 грн. 2. Видано з каси на службове відрядження працівнику банку Іванову І.А. – 802 грню 3. Видано аванс працівнику комерційного банку Антипову Л.В. на придбання канцелярських товарів – 250 грн. 4. Нараховано за послуги за інкасацію торговельної виручки універмагу (рахунок № 135855572) за квартал – 1500 грн. 5. Нараховано заробітну плату персоналу банку за другу половину червня 1999 р.: до видачі – 25400 грн.; відрахування із заробітної плати – 2861 грн. 6. Видано короткострокову позику – 5000 грн. 7. Видано готівку по чеку – 1500 грн.|№ |Документ та зміст |Сума |Номер рахунка |Тип ||п.п.|господарської діяльності | | |господар-ськи|| | | | |х операцій || | | |Дебет |Кредит | ||1. |Перераховано аванс |350 |970 |161 | || |підприємству зв’язку на | | | | || |телеграфні витрати (рахунок | | | | || |№ 26002700) | | | | || 2. |Розхідний касовий ордер |802 |904/71 |031 |I || |Видано з каси на службове | | | | || |відрядження працівнику банку| | | | || |Іванову І.А. | | | | ||3. |Розхідний касовий ордер |250 |904/71 |031 |I || |Видано аванс прцівнику | | | | || |комерційного банку Антипову | | | | || |Л.В. на придбання | | | | || |канцтоварів | | | | ||4. |Нараховано за послуги за |250 |904/71 |031 |I || |інкасацію торговельної | | | | || |виручки універмагу за | | | | || |квартал (рахунок № 13585572)| | | | ||5. |Меморіаль-ний ордер та | 25400 |971 |904/70 |III || |розрахункові відомості |2861 |904/70 |904/68 |II || |Нараховано зарплату | | | | || |персоналу банку за другу | | | | || |половину червня 1999 року | | | | || |До виплати | | | | || |Відрахування із зарплати | | | | ||6. |Кредитний |5000 |477 |467 |III || |договір-розпорядження | | | | || |Видано короткострокову | | | | || |позику | | | | ||7. |Чек № 502 |1500 |468 |161 |IV || |Видано готівку по чеку | | | | | Список використаної літератури1. Козлова Е.П., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учёт в коммерческих банках. –М.: Финанси и статистика, 1996.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Склад I класифiкацiя об\Склад І класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
Всі об’єкти бухгалтерського обліку в комерційному банку поділяють на чотири групи
Склад I класифiкацiя об\Склад І класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
Всі об’єкти бухгалтерського обліку в комерційному банку поділяють на чотири групи
Склад I класифiкацiя об\Рішення про розробку короткострокової стратегії, яка може переглядатися відповідно до змін фінансового середовища
Про господарські товариства", іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України, єдиними правилами...
Склад I класифiкацiя об\Індекс групи 26897-мбс-1
Всі об’єкти бухгалтерського обліку в комерційному банку поділяють на чотири групи
Склад I класифiкацiя об\Індекс групи 26897-мбс-1
Всі об’єкти бухгалтерського обліку в комерційному банку поділяють на чотири групи
Склад I класифiкацiя об\Індекс групи 26897-мбс-1
Всі об’єкти бухгалтерського обліку в комерційному банку поділяють на чотири групи
Склад I класифiкацiя об\Економiчний аналiз балансу комерцiйного банку роль та значення економiчного аналiзу дiяльностi банку в умовах ринкової економiки
Комерцiйна дiяльнiсть любого банку є складною, багатоаспектною I багаторiвневою. Для забезпечення реальної картини кiнцевого результату...
Склад I класифiкацiя об\Економiчний аналiз балансу комерцiйного банку роль та значення економiчного аналiзу дiяльностi банку в умовах ринковоъї економiки
Комерцiйна дiяльнiсть любого банку є складною, багатоаспектною I багаторiвневою. Для забезпечення реальної картини кiнцевого результату...
Склад I класифiкацiя об\«Аналітичні можливості балансу комерційного банку»
Комерцiйна дiяльнiсть любого банку є складною, багатоаспектною I багаторiвневою. Для забезпечення реальної картини кiнцевого результату...
Склад I класифiкацiя об\Економічний аналіз балансу комерційного банку
Комерцiйна дiяльнiсть любого банку є складною, багатоаспектною I багаторiвневою. Для забезпечення реальної картини кiнцевого результату...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы