Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах) icon

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)НазваниеНалогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
Дата конвертации25.07.2012
Размер193,65 Kb.
ТипРеферат
Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Випускна робота на тему: Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах Виконавець: ІРПІНЬ 2000 План 1. Вступ 2. Система оподаткування та податкова політика в сучасних умовах: . Головна мета податкової системи повинна полягати в забезпеченні надходжень податків у бюджет . Податкова система повинна бути нейтральною . Необхідність розширення податкової бази . Податкова система не може бути дискримінаційною стосовно одних платників податків і надавати переваги іншим . Податкова система повинна бути прогресивною . Податкова система повинна сприяти інвестиціям, економічному розвитку, конкурентноздатності і працездатності . Податкова система в Україні повинна бути стабільною і прогресивною . Різні податкові закони повинні бути взаємопогодженими . Податкова система повинна бути по можливості більш простою і зрозумілою . Адміністрування податкової системи повинне бути справедливим і чесним 3. Висновок Література Вступ Протягом останніх років у сфері податкової реформи в Україні відбулосябагато позитивних зрушень. Деякі з прийнятих Верховною Радою Українизаконів, постанов Кабінету Міністрів України і нормативних актів Державноїподаткової адміністрації України з питань оподатковування сприяли створеннюефективної податкової системи в Україні. Наступним кроком у напрямкустворення такої системи може стати прийняття ретельно розробленогоПодаткового кодексу. Зараз на розгляді у Верховній Раді України знаходитьсяпроект Податкового кодексу, підготовлений урядом, разом із трьома іншимипроектами кодексів, запропонованими депутатами Верховної Ради України. КолиВерховна Рада України буде визначатися з тим, над яким із запропонованихпроектів Кодексу продовжувати роботу, то це необхідно робити в контекстіподальшого проведення податкової реформи і розвитку ефективної податковоїсистеми. Система оподаткування та податкова політика в сучасних умовах Головна мета податкової системи повинна полягати в забезпеченнінадходжень податків у бюджет. Податкова система може мати значний вплив на діяльність і поводженняплатників податків. Унаслідок цього часто пропонують використовуватиподаткову систему для забезпечення визначеного бажаного поводженнясуб'єктів оподатковування, хоча така ціль не має нічого загального ззабезпеченням надходжень у бюджет. Так, наприклад, якщо є бажання захиститивід конкуренції вітчизняні підприємства окремого сектора економіки, томожна підвищити податки на підприємства — конкуренти або на продукцію такихпідприємств. При цьому очікується (і в більшості випадків таке чеканнявиправдується). що введення більш високих податків на конкурентів і їхнюпродукцію примусить останніх установлювати такі ціни на власну продукцію,що буде вище ціна на продукцію місцевих підприємств, що захищаються задопомогою проведення податкової політики. Однак внаслідок такого підходунаселення буде змушено купувати товари по більш високих цінах, чим це булоб при умовах вільної конкуренції. При цьому різниця між цінами на товарипри умовах “податкового захисту” і цінами, що мали би місце при вільнійконкуренції, і є фактично новим податком, що змушено сплачувати населеннядля захисту від конкуренції місцевих виробників, Подібна практика єнедоречною, оскільки при цьому податкова система використовується длядосягнення цілей, зовсім її не властивих, і тому що при цьому “захищеним”місцевим галузям фактично надаються субсидії за рахунок громадян і безвідома останніх. Також може виникнути бажання не просто захищати визначені секториекономіки, а, наприклад, стимулювати виробництво визначених товарів абопродукції, Наприклад, якщо стимулюється виробництво верстатів, то кожномупідприємству, що робить верстати, будуть надані визначені податковіпривілеї. Звичайно, це може заохотити деякі підприємства переключитися навиробництво верстатів. Однак яка буде ціна подібного стимулювання? Якщоприпустити існування збалансованого бюджету, то ті надходження, що повиннібули б сплатити виробники верстатів, може забезпечити хтось інший, тобтоінші платники податків будуть змушені сплачувати в бюджет більше. При цьомувсі інші платники податків фактично будуть змушені надавати субсидіївиробникам верстатів незалежно від того, хочуть вони це робити, чи ні. Якщо держава прагне стимулювати інвестиції, то цієї мети можна досягтишляхом оподатковування споживання і надання податкових пільг інвесторам.При цьому грошові кошти, що витрачаються платниками податків, скажемо, навласні нестатки, можна було б оподатковувати, а грошові кошти, щозаощаджуються або інвестуються, звільнити від оподатковування. Безумовно,це буде сприяти заощадженню й інвестуванню. Однак це також приведе дозбільшення податкового навантаження на ту частину населення, що не будемати коштів для інвестування. Цей підхід міг би навіть привести до зворотно-пропорційного розподілу податкового навантаження - чим більше має платникподатків коштів для інвестицій, тим менше буде відносна, частка податковогонавантаження на таку особу. Держава може прагнути забезпечувати безкоштовне навчання, медичнеобслуговування, надавати допомогу молоді і пенсіонерам і т.п. Інакшекажучи, від уряду очікується забезпечення високого рівня життя всьогонаселення. Цього можна досягти за допомогою більш прогресивної податковоїсистеми, при якій особи з високими доходами будуть сплачувати податок надоход по високим, майже конфіскаційним, ставкам податку — від 80 до 90відсотків. Такий підхід перерозподіляє доход на користь менш забезпеченихшарів населення. Однак він також може обумовити скорочення інноваційнихпроектів і інвестиційної діяльності, оскільки монетарні наслідки такоїдіяльності у випадку успіху будуть обкладатися податками по більш високихставках — від 80 до 90 відсотків. Якщо визначити головну мету податкової системи як забезпеченнянадходжень у бюджет і побудувати її відповідним чином, то тоді не будутьвиникати сховані податкові субсидії і не буде перекручувань у розподіліподаткового навантаження, приклади яких були приведені вище. Податкова система повинна бути нейтральною. Принцип нейтральності податкової системи означає, що інвестиційні,комерційні й економічні рішення повинні прийматися незалежно від податковихнаслідків таких рішень. Наприклад, інвестор хоче здійснити інвестицію. Кудисаме вкладати гроші, він буде вирішувати тільки в залежності відприбутковості інвестицій, а не від особливості їхнього оподатковування.Податок, що буде сплачувати інвестор, не повинен залежати від того, вклавінвестор гроші в акції, нерухомість або в особисте майно. Податковінаслідки рішень інвесторів у цих випадках повинні бути однаковими. Очевидно, що податок з обороту не відповідає цьому принципу.Підприємець повинен мати можливість обирати форму власного бізнесунезалежно від податкових наслідків його вибору. У випадку вертикальноінтегрованого підприємства, що використовує відособлені підрозділи накожному етапі виробничого процесу, податок з обороту буде значно вище, ніжу випадку, коли всі етапи виробничого процесу виконуються на одномупідприємстві. Тому при умовах застосування податку з обороту підприємецьбуде змушений прийняти рішення по функціонуванню одного підприємствазамість декількох відособлених, навіть якщо останнє рішень мало б сугубовиробничі переваги. Необхідність розширення податкової бази. Безумовно, якщо всі державні витрати розділити між 10 суб'єктами, токожний з них буде сплачувати більше, ніж у тому випадку, коли такі витратирозділяться порівну між 20 суб'єктами. Якщо 20 осіб сплачують податки,навіть нижче тих, котрі сплачує кожне з 10 осіб, то сукупні податковінадходження все рівно можуть бути вище! Наприклад, однією з причин того, щов Україні нарахування на заробітну плату усе ще вище бажаного рівня, є те,що ці нарахування сплачують небагато людей. Останнє також є причиноюнезадовільного рівня податкових надходжень у бюджет. Можна запропонуватидвояке рішення цієї проблеми. кількість: щоб почати цей процес, вартозменшити податковий тиск на існуючих платників податків, що досягається зарахунок розширення податкової бази. Розширення податкової бази здійснюєтьсяшляхом збільшення кількості платників податків і введення необхідноїкількості податків у податковій системі. Так, податок на доходи фізичнихосіб може збиратися не тільки з осіб, що працюють і одержують зарплату, алеі з інвесторів, включаючи осіб, що здійснює інвестиції в різні категоріїмайна. За умови введення в податковій системі досить кількостівзаємодоповнюючих податків загальне податкове навантаження розподіляєтьсясеред усіх цих податків, оскільки жоден податок не здатний забезпечити всіабо велика частка надходжень у бюджет. Податок на доходи фізичних осібповинні сплачувати також і особи, не оподатковувані податком на прибутокпідприємств, а податок на додану вартість може стягуватися з визначенихосіб, які не зобов'язані сплачувати податок на доходи фізичних осіб іподаток на прибуток підприємств. Те ж саме можна сказати і про податок нанерухомість або акцизний збір. Тому всі ці податки будуть присутні вефективній податковій системі. Податкова система повинна бути справедливою. Ніщо так не сприяє відходу від офіційної податкової системи, яквідчуття несправедливого до вас ставлення. Така ситуація часто виникаєтоді, коли податкові закони використовуються для досягнення інших цілей,ніж для забезпечення належних надходжень у бюджет. Прикладом цього можебути звільнення від оподатковування окремих підприємств визначеного сектораекономіки. Наприклад, можна було б увести норму, при якій підприємства, дебільш 30 відсотків інвестицій є іноземними, звільняються від сплатиподатку. У цьому випадку інші підприємства галузі будуть вважати, щозвільненим підприємствам просто була надано конкурентна перевага. Це положення можна також яскраве продемонструвати на прикладі,зв'язаному з податком на доходи фізичних осіб. Припустимо, що один із двохгромадян, що мають однакові доходи й однакову кількість членів родини,вирішив узяти під оренду житловий будинок, а інший вирішив купити житло,одержавши іпотечний кредит. Припустимо, що орендна плата одного і платежіза кредит іншого є однаковими. Якщо податкова система передбачає можливістьзменшення податкового зобов'язання на суму відсотків за іпотечний кредит іне передбачає подібних знижок у випадку оренди, то орендар буде змушенийсплачувати більший податок у порівнянні з тим, хто купив будинок у кредит,хоча і буде сплачувати за житло ту ж суму. Ситуація може бути трохивідкоригована, якщо власник житла сплачує податок на нерухомість. Однак іорендодавець — власник житла може включити цей податок у суму орендноїплати. Тому правильне рішення тут буде полягати в незастосуванні податковоїзнижки на відсотки, що сплачуються за іпотечний кредит. Податкова система не може бути дискримінаційною стосовно однихплатників податків і надавати переваги іншим. Зрозуміло, що платник податків, якому не були надані такі пільги, якіншому платникові податків, буде незадоволений системою оподатковування, Теж саме буде мати місце у випадку не одного, а цілої категорії платниківподатків. Надання визначених податкових пільг деяким платникам податківможе привести до того, що інші платники будуть змушені платити більше. Наприклад, уряд намагається стимулювати будівництво житла. З цієюметою вносяться такі зміни в податкове законодавство, згідно яких власникинових житлових будинків будуть мати можливість застосовувати методприскореної амортизації і здійснювати амортизаційні відрахування швидшеінших власників будь-яких будинків житлового, промислового або комерційногопризначення. У цьому випадку фактично надається субсидія власникам новихжитлових будинків. Якщо власники старих житлових будинків довідаються проте, що така субсидія схована десь у податковому законодавстві, вони цьомуне зрадіють. Однак якщо розглядати податкову систему як інструментзабезпечення податкових надходжень у бюджет, тоді буде незрозуміло, чомувласникам нових житлових будинків варто надавати переваги по нарахуванняхамортизації. Податкова система повинна бути прогресивною. Деякі види податків по своїй природі є регресивними. Податок нанерухомість, податок із продажу (податок на додану вартість), акцизний збірі мито визначаються таким чином, що їхня сума не залежить від рівнязабезпеченості платника податків, хоча випадково така залежність і можемати місце. Тому серед осіб, що повинні сплачувати такі податки, можутьбути як забезпечені, так і менш забезпечені люди. У цьому контекстіподатки, розмір яких встановлюється в залежності від суми прибутку абовартості, дозволяють вирівняти податкове навантаження і зробити взагаліподаткову систему більш прогресивною. Чому, власне кажучи, податкова система повинна бути прогресивною? Буловисловлено багато аргументів на користь і проти цього положення. Зрозуміло,що та сама сума або навіть ставка податку, з погляду економічних наслідків,залежить від рівня доходу або забезпеченості платника податків. Чим меншерівень доходу, тим менше залишається коштів після сплати податків і іншихобов'язкових платежів. Коли мова йде про вибір між сплатою податку інеобхідністю відремонтувати пари зношених черевиків, то зробити вибір накористь платежу в бюджет буде складніше, ніж у випадку придбання восьмоїпари черевик. Крім цього, прогресивна система оподатковування дозволяєвстановлювати більш високі ставки податку для осіб з високими доходами, щонеможливо було б установити для осіб із середніми або низькими доходами(неможливо, оскільки це примусило б незаможних платників податків робитивибір між сплатою податку і придбанням самого необхідного). І зрештою, неоподатковуваний податком мінімум і збільшення ставок оподатковування вартовстановлювати таким чином, щоб після сплати податків залишалося доситькоштів на саме необхідне. Людей не можна ставити перед вибором - сплатитиподаток або купити продукти харчування. Податкова система повинна сприяти інвестиціям, економічному розвитку,конкурентноздатності і працезайнятості. Податкова система не може сприяти інвестиціям, економічному розвитку,конкурентноздатності і працезайнятості. якщо ставки оподатковуваннянастільки високі, що дозволяють досягти належного рівня прибутковості,Високі ставки оподатковування здатні відпугувати навіть самогооптимістичного бізнесмена. Крім цього, занадто високі ставки продовжуютьжиття тіньового сектора економіки. Якщо за рахунок розширення бази оподатковування вдається знизитиставки оподатковування, то податкова система стане більш привабливої дляінвесторів. Однак існують і інші важливі аспекти податкової системи, від якихбудуть залежати інвестиції. Якщо інвестор продає або якось інакше відчужуєоб'єкт інвестицій, йому варто надати можливість повернути інвестовані коштибез оподатковування. Якщо коротко, то інвестор повинний сплачувати податоктільки з отриманого прибутку. Тобто для цілей вирахування такого прибуткуварто враховувати як витрати:суми податку на нерухомість, акцизного збору, митного збору, податку зпродажу (податку на додану вартість), що були сплачені платником податків. Крім цього, прибуток від інвестицій був би доцільніше обкладатиподатком по більш низьких ставках. Однак такий підхід, при якому приоподатковуванні надається перевага прибутку від інвестицій, вартовикористовувати дуже обачно (якщо взагалі це робити), оскільки ті, хтодістає прибуток від виконаних робіт або наданих послуг, можуть з ним непогодитися. Податкова система повинна бути подібної до систем, що існують убільшості інших країн, оскільки іноземні інвестори хотіли б обкладатисяподатками по знайомій їм системі. Уведення такої системи також дозволило бвітчизняним підприємствам більш ефективно конкурувати в інших країнах. Тут знову варто згадати, що у випадку введення податку з оборотувітчизняні підприємства, що працюють на зовнішньому ринку, будутьзнаходитися в менш сприятливому положенні, оскільки їхні конкуренти небудуть сплачувати такий податок. Інвесторам це теж не сподобається,оскільки вони не ознайомлені з цим податком. Податкова система в Україні повинна бути стабільною і прогнозованою. Щодо цього питання тут немає необхідності в тривалому обговоренні.Якщо й існує що-небудь, чого платники податків не люблять ще більше., чимсплачувати податки, то це раптове введення ще одного або декількох новихподатків або істотна зміна в системі оподатковування десь у серединіподаткового періоду. Занадто високі податки вже самі по собі є проблемою,але якщо до цьому ще і додати відсутність можливості у підприємцівпланувати свою діяльність, то ми створимо умови для потенційної катастрофи.І фізичні, і юридичні особи — платники податків повинні мати можливістьпередбачати наслідку власних дій у рамках податкових законів. Це необхіднознати, наприклад, для того, щоб вирішити, коли і як здійснювати визначеніоперації. Якщо немає такої визначеності, то багато операцій узагалі не будездійснені. Жодна особа, особливо підприємець або інвестор, не має бажанняграти в “угадайку” з урядом. Гроші досить важко заробити і без того, щобдумати, що саме ще збирається ввести уряд. Різні податкові закони повинні бути взаємопогоджуваними Одна з головних цілей у створенні Податкового кодексу полягає внеобхідності забезпечення гармонійності і взаємоузгодження між різнимиподатковими законами. Але навіть і без Податкового кодексу необхідновикористовувати однакові і погоджені терміни і поняття е різних законах,наприклад, у законах про податок на додану вартість або про оподаткуванняприбутку підприємств. Наприклад, такі поняття, товарно-матеріальні запаси,виробничі витрати, повинні означати те саме у всіх законах. Інакше це будепросто пастка для платників, якщо термін або концепція будуть мати різнийзміст у різних законах. Крім цього, процедури примусового виконанняподаткових законів повинні бути послідовними і погодженими між собою. Неможна допускати, щоб процедури примусового стягнення податку залежали відтого, який саме податок сплачується. Адміністративні процедури і взагаліадміністрування всіх податків повинні регулюватися єдиним законом. Не можнапримушувати платників податків і працівників податкових органів дотримуватирізних адміністративних процедур у залежності від типу конкретного податку.Ніж більш схожими є адміністративні процедури, тим швидше їх будутьдотримуватися. Податкова система повинна бути по можливості більш простою ізрозумілою. Податкова система впливає на повсякденне життя платників податківбагатьма способами, серед яких, наприклад, нарахування податків назаробітну плату, нарахування податку на вартість нерухомості і сплата цьогоподатку під час продажу нерухомого майна. У багатьох випадках саме платникподатків першим визначає, чи належний він сплачувати податок за визначенуоперацію. Таке визначення потім перевіряється працівниками податковоїадміністрації. Без сумніву, чим більш прості і зрозумілі будуть податковізакони, тим легше буде платникові податків, а у випадку помилки —податковому інспектору прийняти вірне рішення. Проти цього можна заперечити, що відносини між людьми в суспільстві єскладними і тому податкове витті законодавство, що може застосовуватися довідносин між людьми, теж може відображати у визначеній мері цюускладненість. Часто під час розробки проектів податкового законодавствавиникає необхідність вибору зробити податковий закон більш детальним іускладненим (але тому і більш адекватним), або зробити його простим (і томуне завжди справедливим). Однак на початку розробки податковогозаконодавства бажано вводити по можливості більш прості закони. Зробити їхбільш деталізованими й ускладненими можна буде тільки після того, колиплатники податків і працівники податкових адміністрацій придбаютьнеобхідний досвід у дотриманні і виконанні податкового законодавства. Ідеї попереднього параграфа можна проілюструвати в такий спосіб.Припустимо, що платник податків володіє житловим будинком, що бувзруйнований під час пожежі, і що вартість будинку була більше суми,витраченої платником податків на придбання будинку і його поліпшення.Платник податків застрахував будинок у відповідності з вартістю. Страховакомпанія виплатила платникові податків компенсацію за збиток від пожежі.Оскільки сума, отримана від страхової компанії, більше суми, інвестованоїплатником податків у цей будинок, то власник будинку одержує доходвимірюваний як різниця між страховою компенсацією і сумою інвестиції. Томутакий доход можна булоб включити в оподатковуваний доход платника податків.Однак платник податків може захотіти використовувати страхову компенсаціюдля відновлення будинку. Щоб передбачити таку ситуацію, ми могли бускладнити закон і звільнити від сплати податку власника такого будинку втому випадку, якщо він реінвестує отримані від страховки грошові кошти увідновлення будинку. Якщо піти таким шляхом, ми будемо змушені визначити,як незабаром після одержання страховки власник будинку повинний витратитиїї на ремонт будинку для того щоб не сплачувати податку. Що ж робити, якщоплатник податків намагався відремонтувати будинок у встановлення податковимзаконом термін, але якась перешкода не дозволила йому це зроби.? Цюситуацію теж варто було б передбачити в законі, що стає усе більш і більшскладним. А якщо будинок уже не можна відновити? Чи варто звільнятивласника від сплати податку на доход зі страхового відшкодування, якщоостанній буде використовуватися для зведення нового будинку? А якщо цейновий будинок буде зведений в іншому районі? Варто дозволити йому ці абокраще заборонити? А якщо власник купує на гроші, отриманий від страховоїкомпанії, новий будинок не житлового комерційного призначення? Тобтоможливо і добре було б передбачити в законі звільнення від оподатковуваннякоштів, отриманих від страхової компанії, якщо 'останні використовуютьсядля ремонту або придбання нового житла, але таке рішення може настількиускладнити закон, що його переваги відійдуть на другий план. Тому напочатковому етапі можна було б просто сказавши що такий доход вартообкладати податком, і взагалі не розглядати питання його використання дляремонту або покупки нового будинку. Якщо ставка податку не занадто висока,це не буде мати значного негативного впливу на заміну приміщення платникомподатків. Адміністрування податкової системи повинне бути справедливим і чесним. Вимоги, яким повинна відповідати ефективна податкова система, можнаподілити на дві групи. Перша — це необхідність забезпечення балансу міжправами й обов'язками податкової адміністрації і правами й обов'язкамиплатників податків. Податковій адміністрації варто надати всі необхідніповноваження для ефективного адміністрування податкової системи. При цьомуплатники податків повинні бути надійно захищені від зловживань з бокупрацівників податкової адміністрації. Друга — податкова адміністраціяповинна забезпечити чесне і справедливе адміністрування податкової системиі діяти саме як адміністратора. Жадати від банків виконувати головну роль усправі стягнення податків - це дуже серйозний недолік, що чіткопростежується на прикладі податку з обороту. Банки повинні виконувативластиві їм функції, а не збирати податки. Україні вкрай потрібна розвинутабанківська система, створення якої може гальмуватися покладанням на банкифункції збору податків. Податкова адміністрація повинна мати всі необхідніповноваження для забезпечення ефективного збору податків. Платники податківповинні мати право на оскарження рішення податкової адміністрації, що вонивважають помилковим. Податкова адміністрація повинна мати право накладатиарешт на рахунок платника податків — боржника і стягнути з нього грошовікошти для погашення заборгованості, повідомивши платника податків про такідії, направивши йому податкове попередження (яке платник податків можеоскаржити через суд), якщо тільки немає основ вважати, що він негайнозабере всі гроші зі свого рахунка. Податковій адміністрації необхідноволодіти повною інформацією про платника податків, необхідною длязабезпечення дотримання податкового законодавства, а платники податківповинні мати впевненість, що ця, інформація буде охоронятися якконфіденційна. Податкова адміністрація повинна мати право одержуватиінформацію про платника податків безпосередньо від нього самого і відтретіх осіб. При цьому платники податків і треті особи повинні бутиупевнені, що органи, що мають право на одержання такої інформації,користуються цим правом тільки в зв'язку з податковою необхідністю. Незалежно від того, наскільки добре розроблені закони в складіподаткової системи, система не буде працювати, якщо її адміністрування небуде чесним і справедливим. У цьому відношенні Державна податковаадміністрація України досягла значних успіхів за останні роки, однак, є щенад чим попрацювати. Державна податкова адміністрація України повинна бутиабсолютно об'єктивною в справі інтерпретації і забезпечення дотриманняподаткового законодавства. Об'єктивне тлумачення закону, а не таке, котрезабезпечує максимальну суму нарахованого податку, — от до чого вартопрагнути, насамперед. Платники податків, що знаходяться в подібному положенні, повинніобкладатися податком однаково. У відношенні Державної податковоїадміністрації України до окремих платників податків не повинне бути ніякоїдискримінації. Варто продовжувати поліпшення системи утворення платниківподатків і зробити процедури оподатковування більш зручними для них. Чимбільше платник податків знає про податки, що він повинний сплачувати, тимімовірніше, що він сплатить цілком і вчасно всю суму податку. Чимпрозоріший буде система адміністрування податкового законодавства, тимбільшою повагою вона буде користуватися. Як уже згадувалося, гарна податкова система - це нейтральна система,що не впливає на економічні, інвестиційні і комерційні рішення платниківподатків. Теж варто сказати і про дії податкової адміністрації стосовночесного платника податків. Втручання в справи платника податків з бокуподаткової адміністрації повинне бути мінімальним. Податкова адміністраціяповинна відноситися до платників податків з повагою і розраховувати на такеж відношення до себе. Висновки У світі не існує ні однієї податкової системи, яка б відповідала усімвищенаведеним вимогам, яким повинна була б відповідати оптимальна податковасистема. Багато хто з існуючих податкових систем наближаються до цього, ічим повніше виконуються ці вимоги, тим краще така податкова система. Основною причиною, по якій вищенаведені вимоги ніде цілком невиконуються, є та обставина, що податкове законодавство, як і будь-яке іншезаконодавство, є продуктом політичного процесу. А політика, крім всьогоіншого, -це мистецтво компромісу і маркетингу. Навіть якщо визначена нормадалека від ідеальної, але на неї є покупці, те так чи інакше вона знайдесвій шлях до податкової системи. І хоча деякі члени, скажемо, Союзупідприємців, погодилися б з тим, що бажано мати податкову систему, щоставить усі шари суспільства і сектора в однакові умови, проте ніхто з нихне заперечував би проти пільг для себе. Без сумніву, в окремих випадках ужитті України надання “адресних” пільг може бути одночасним і доречнимполітичним рішенням. Однак у випадку, коли надаються пільги, вартовідповісти на запитання — чи буде вигода від уведення такої пільги вищеважливості дотримання самого принципу, відповідно до якого в податковійсистемі не повинне бути місця ніяким спеціальним пільгам? У чому ж тоді полягає важливість визначення принципів оптимальноїподаткової системи? А в тім, що визначення цих принципів дозволяє“перевірити” будь-яку запропоновану податкову систему або законопроект івизначити, доречний він чи ні. Визначення цих принципів зажадає наданнябільш серйозних аргументів, щоб показати що застосування запропонованихвідхилень від загальних принципів оподатковування дасть більше вигодидержаві дотримання фундаментальних принципів оподатковування. Якщо перевірити кожний з чотирьох проектів Податкового кодексу, щознаходяться на розгляді у Верховній Раді України, на відповідністьвизначеним принципам будівлі ефективної податкової системи, то станезрозумілим, що найбільш близький цим принципам є саме законопроект уряду.Після уважної доробки цей проект можна ще поліпшити. Ідеальним йогозробити, імовірно, неможливо, адже ідеальних податкових систем узагалі неіснує. Однак даний проект може стати найкращим Податковим кодексом насьогоднішній день в Україні. Чому податкову систему, що найбільш відповідає вимогам оптимальноїподаткової системи, можна назвати “найкращою”? Тому що така система будезабезпечувати розумний і справедливий спосіб податкових надходжень,необхідних державі для виконання її обов'язків перед суспільством. У ціломупобудова податкової системи не буде мати особливого впливу на схвалення(або несхвалення) громадськістю політики уряду. Однак від побудовиподаткової системи; залежати наявність належної суми податкових надходжень,необхідної для фінансування таких сфер, охорона здоров'я, утворення і т.п.. Ефективність податкової системи в значній мірі буде залежати відприйняття її українськими платниками податків. Навіть за умови високоїефективності і дієвості державної податкової адміністрації зможе здійснитиперевірку лише невеликої частини загальної кількості платників податків.Якщо більшість платників податків не будуть поважати податкову систему, товона не зможе виконати свою головну функцію - забезпечити надходженняподаткових засобів у бюджет. Доречність вищенаведеної оптимальноїподаткової теми полягає в тім, що вона забезпечує розумний і справедливийспосіб залучення необхідних податкових надходжень. Оскільки така система єзрозумілою і справедливої, вона повинна користуватися повагою платниківподатків. Якщо так і буде, така система оподатковування буде мати гарнішанси для забезпечення необхідного рівня податкових надходжень. І, навпакиякщо не заручитися повагою до податкової системи з боку платників податків,забезпечити необхідні податкові надходження в бюджет буде неможливо.Список літератури.1. Конституція України.2. Закон України "Про систему оподаткування"3. Закон України "Про державну податкову службу в Україні".4. М.А. Павловський «Макроекономіка перехідного періоду». К.- Техніка.1999.5. А. Соколов. Теорія податків. М.-1928. П-М. Годме «Фінансове право». М.- 1978.6. Л. К. Воронова. «Фінансове право». X.- 1998. Дж.7. Ю. Стиглиц. «Економіка державного сектора». М.- 1997, с. 718. Довідник. »Сучасна економіка». Р-на-Д. -1998.8. А. Кірш. « Ще не вмерла Україна, але... ». Бізнес, № 38, с.8-9.9. А. Твердомед «Кохайте нас, доки ми з вами». Бізнес,№ 9, с.12-13.10. Ю. Некрасов. «Розплата за бюджет». Бізнес, № 4,1998, с. 8-9.11. Р. Ковтун. «Жити по засобах». Бізнес, № 39,1998, с. 11.12. Н. Азаров. «Податкова політика в Україні, принципи і реалії».Вісник податкової служби, №15, 1998.13. А. І. Кривоватий. «Державна податкова політика і система податків». Фінанси України,№ 1,1998.14. О. В. Турінов. «Тіньова економіка і тіньова політика». Політична думка, № 3-4,1996, с. 75.15. Т. О. Дулік. «Економічні аспекти, проблеми ухилення від податків». Фінанси України, № 12,1998.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах) iconНа тему: “Податкова система Канади”
Податкова система Канади в сучасних умовах представлена на трьох основних рівнях
Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах) iconНа тему: “Податкова система Канади”
Податкова система Канади в сучасних умовах представлена на трьох основних рівнях
Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах) iconНа тему: “Податкова система Канади”
Податкова система Канади в сучасних умовах представлена на трьох основних рівнях
Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах) iconРеферат з курсу "Фінанси"
Податкова система Канади в сучасних умовах представлена на трьох основних рівнях
Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах) iconОсобливості податкової системи Франції
Особливості оподаткування у Франції пов’язані з історичним розвитком політичної системи й економіки країни. Податкова система відрізняє,...
Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах) iconОсобливості податкової системи франції
Особливості оподаткування у Франції пов’язані з історичним розвитком політичної системи й економіки країни. Податкова система відрізняє,...
Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах) iconСуть та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні
Податкова система відіграє провідну роль у формуванні державних доходів, відчутно впливає на доходи юридичних та фізичних осіб
Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах) iconЗакон України "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 р. // Голос України. 1997. 25 берез. Закон
Бєляєв В. В., Скрипник А. В. Основні ризики планування бюджету на регіональному рівні // Тези конференції „Бюджетно-податкова політика:...
Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах) iconФіскальна політика держави. (Бюджетно-податкова політика)
Але для такого узгодження необхідно мати розвинені інститути демократії. Іншим способом
Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах) iconКурсовая работа по курсу: " Налогообложение в Украине" на тему: "Система неналоговых платежей и сборов в Украине"
Система налогообложения Украины представляет собой совокупность налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и взносов...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы