Права профспілок в Україні icon

Права профспілок в УкраїніНазваниеПрава профспілок в Україні
Дата конвертации19.07.2012
Размер222.5 Kb.
ТипРеферат
Права профспілок в Україні


ПЛАН.Вступ 21. Правовий статус профспілок. 4 1.1 Профспілкові органи як суб'єкти трудового права. 4 1.2. Загальна характеристика статусу профспілок у сфері праці 9 1.3.Принципи діяльності профспілок. 12 1.4.Правове положення профспілок у сфері праці 152. Особливості діяльності профспілок в умовах перехідного періоду доринкової економіки. 193. Профспілки ,як один з гарантів розвитку середнього і малого бізнесу 24Висновок 28Список літератури. 30Вступ Ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день на ринку праці Україниможна назвати умовно задовільною. Велика кількість трудових суперечок істрайків, визначаються насамперед економічними факторами зростаннямінфляційних процесів, недосконалістю організації оплати праці більшійполовині галузей народного господарства. Але причини такого стану справнерідко криються і в позаекономічних факторах, що безсумнівно впливають нарівень соціальної захищеності працюючих.Соціологічні дослідження показали, що крім низького рівня оплати праціпричинами численних трудових суперечок в Україні є затримки з виплатоюзаробітної плати, наприклад в Київській області станом на 1.01. 2004 рокутака заборгованість становить 34,8 млн, грн. Мають місце також численніпорушеннятрудового законодавства, зв'язані з необґрунтованими відмовамив прийомі на роботу, незаконними звільненнями працюючих. Порушуєтьсязаконодавство про індексацію заробітної плати, з метою запобігання масовихвивільнень працівників практикуються “змушені” відпустки без збереженнязаробітної плати, що суперечить трудовому законодавству. Одним із такихприкладів стала ситуація , яка склалась на Білоцерківському шинному заводіСП ВАТ “Росава “в 2003 році, коли 2 000 працівників були змушені піти втаку відпустку на 3 місяці. Всі ці фактори не могли не торкнутись профспілкового руху. Перехід доринкової економіки, різноманіття форм власності, жадають від професійнихсоюзів пошуку інших форм і методів роботи, переосмислення пріоритетнихнапрямків діяльності, удосконалювання організаційної структури. В даний час у профспілках України йдуть складні процесипристосування. І якщо на великих підприємствах профспілкові організаціїмають визначений досвід роботи з захисту прав і інтересів своїх членів, атакож володіють для цього засобами, то колективи малих підприємств ,такимиможливостями не володіють. Найчастіше працівники малих приватнихпідприємств не знають своїх прав і, як наслідок, їх права попираютьсяроботодавцями. Більш того, власники не зацікавлені в створенніпрофспілкового органа на своїх підприємствах. Отже взявши до уваги всю важливість вище сказаного, я вирішиланаписати роботу ,яка являє собою спробу осмислення і аналізу відносин, щоскладаються в сфері діяльності профспілкових організацій по захистузаконних прав і інтересів працюючих, визначення ролі профспілок попідвищенню ефективності функціонування профспілкових органів. 1. Правовий статус профспілок. 1.1 Профспілкові органи як суб'єкти трудового права.
В сучасних умовах профспілки являють собою добровільні незалежнігромадські організації, що об’єднують працівників, зв'язаних загальнимиінтересами по роду їхньої діяльності як виробничої, так і в соціальнійсфері. Своїм головним завданням профспілки всіх напрямків ставлять захистправ і законних інтересів працюючих, установлення соціальноїсправедливості, ефективної і гуманної економіки.Відзначимо, що в даний час основні господарські суб'єкти це дрібніорганізації, а профкоми можуть створюватися, якщо в організації більш як 15членів профспілки. Профспілки розглядаються в якості специфічних суб’єктів правовоїдіяльності. Їхній статус (правове положення) визначено законодавством, щовстановлює права - і дієздатність профспілок, основні (статутні) права іобов’язки, а також гарантії їхнього здійснення (глава ХV1 КзпПУ). Разом з тим у рамках загального правового становища профспілокзаконодавство виходить, з одного боку, з існування принципу плюралізму ворганізації і діяльності профспілок, а з іншого боку - регламентує статусокремих рівнів органів профспілкової системи, зокрема, профкомівпідприємств (організацій), галузевих і регіональних профспілкових органів. Державний курс на роздержавлення і приватизацію підприємств ставлять,як основну функцію профспілок України - захист інтересів людей праці. Прицьому оптимальним методом реалізації захисної функції стає організаціяправового соціального партнерства - цивілізованої форми взаємин міжпрофспілками, підприємцями (роботодавцями) і урядовими структурами.Діапазон партнерської діяльності профспілок може бути різним залежно відконкретної ситуації - від прямого соціального протистояння своїм партнерамдо конструктивної взаємодії з ними. Крім головної - захисної функції - профспілки виконують іінші функції, частина яких безпосередньо випливає з їх цілей, а інші -делеговані у свій час профспілкам державною. Сучасне законодавство України, з огляду на характер виконуванихпрофспілками функцій, найбільший акцент робить на розвиток їхньогоправового статусу як суб'єкта трудового права, тому, що саме ця рольнайбільше торкається регулювання сфери найманої праці. Важливо відзначити, що правовий статус профспілок як суб’єктівтрудового права визначається стосовно їхніх органів, а не організацій. Ціоргани, і насамперед профкоми організацій, визнаються законнимипредставниками прав і інтересів найманих працівників. У тих суспільнихвідносинах, де профком виступає як суб'єкт трудового права, він представляєінтереси відповідного профспілкового колективу найманих працівників іслужбовців. При цьому він або реалізує свої власні права (наприклад, приздійсненні нагляду за охороною праці), або діє від імені відповідноготрудового колективу (наприклад, при розробці і підписанні колективногодоговору). Кодекс законів про працю УКРАЇНИ закріпив загальні права профспілокпредставляти інтереси працюючих і визначив області його застосування -виробництво, праця, побут і культуру , а саме:ст. 43-1 КЗпП дозволяє здійснити звільнення з ініціативи власника безпопередньої згоди профспілкового органу, працівника, який не є членомпрофспілки, діючої на підприємстві.[1] Основним завданням профспілок є представництво і захист інтересівпрацівників перед власником. Виходячи з цих задач, основними функціямидіяльності профспілок виступають захисна і представницька, які доповнюютьсяконтрольними повноваженнями за додержанням законодавства про працю, якібуло збережено у новому законі. Права профспілок класифікуються за наступними групами: права щодовстановлення на виробничому, регіональному, галузевому, державному рівняхколективних умов праці; права в галузі застосування чинного законодавства про працю; праващодо контролю за додержанням трудового законодавства. Так, профспілковіоргани виступають від імені трудового колективу при укладенні колективногодоговору на підприємстві; об'єднання профспілок є стороною Генеральної,регіональної, галузевої угоди, має право на ведення колективних переговорівз роботодавцями та їхніми об'єднаннями; здійснюють контроль за дотриманням колективного договору; дають згодуна звільнення працівників з ініціативи власника. Роботодавець зобов'язанийузгодити з профкомом правила внутрішнього трудового розпорядку, який уподальшому підлягає затвердженню трудовим колективом. З профкомомпідприємства мають бути також узгоджені графіки змінності, відпусток,введення підсумованого обліку робочого часу. Для залучення працівників донадурочної роботи, роботи у вихідні дні власник зобов'язаний отримати згодупрофкому; умови оплати праці на підприємствах, де не укладаєтьсяколективний договір, власник зобов'язаний погодити з профспілковим органом;заходи заохочення застосовуються власником спільно або за погодженням зпрофкомом. Законодавство містить й інші права профспілок у сфері трудовихвідносин, а також додаткові гарантії для виборних профспілкових працівників(ст. 252 КЗпП). Ці гарантії можуть бути конкретизовані й доповнені на рівніконкретного підприємства. В Законі України “Про професійні спілки їх права і гарантіїдіяльності” в розділі ІІ визначений повний обсяг прав-обовязків профспілокі їх об’єднань: - Прово профспілок і їх об'єднань представляти і захищати права таінтереси членів профспілок. - Право на ведення колективних переговорів та укладання колективнихдоговорів та угод. - Повноваження профспілок, їх об’єднань, щодо захисту прав громадянна працю та здіснення громадського контролю за додержанням законодавствапро працю. - Право П і ПО на забезпечення зайнятості населення. - Право П і ПО щодо соціального захисту і забезпечення достатнього життевого рівня громадян. - У вирішенні трудових спорів. - На організацію страйків та проведення інших масових заходів. - На інформацію з питань соціально-економічного розвитку. - На створення навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних та інших організацій. - У сфері захисту духовних інтересів трудящих. - Захисту житлових прав громадян. - Щодо притягнення до відповідальності посадових осіб. - На громадську та фінансову діяльність - На власність.[2] . Необхідно мати на увазі, що представництво інтересів найманихпрацівників та службовців у названих вище областях суспільного життя єодночасно і правом і обов'язком профспілкових органів. 1.2. Загальна характеристика статусу профспілок у сфері праці Професійні спілки - історично сформованаорганізаційна форма об'єднання працюючих Як суспільне явище профспілки являють собою багатообразну і складнусистему відносин і зв'язків внутрішнього і зовнішнього характеру. Це - самамасова громадська організація. Профспілки входять у політичну систему суспільства як специфічнігромадські організації зі своїми задачами і функціями, обумовленими їхнімистатутами. Основні задачі профспілок зв'язані зі здійсненням їх головної функції- захисту прав і інтересів працівників у сфері праці і зв'язаних із працеювідносин. Саме з цією метою профспілки виникли, для цього в нихоб’єднувалися і об’єднуються трудящі. Згідно з Конституцією України громадяни мають право на участь упрофесійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічнихправ та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, якіоб'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їхпрофесійної діяльності. Профспілки створюються без попереднього дозволу наоснові вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права(ст. 36 Конституції України). Повноваження профспілок регламентуються Законом України "Пропрофесійні спілки, їх права і гарантії діяльності", прийнятим ВерховноюРадою України 15 вересня 1999 p. Усі інші законодавчі акти у цій сферізастосовуються у частині, що не суперечить цьому Законові. Це — КЗпП(статті 43, 45, 52, 61, 64, 66, 67, 69, 71, 79,80,86,96,97,160,161,193,226;глава II"Колективний договір"), Закони України "Про колективнідоговори і угоди", "Про охорону праці", "Про оплату праці".Згідно із Законом "Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності"професійна спілка визначається як добровільна, неприбуткова громадськаорганізація, яка об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами зародом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) (ст. 1). Потреба захисту прав і інтересів працюючих особливо актуальна всучасний період, що підсилив соціально-економічні протиріччя. Здійсненнюзахисної функції профспілок сприяє соціальне регулювання суспільнихвідносин, у які вони вступають у процесі своєї діяльності. Відносини заучастю профспілок регулюються різними видами соціальних норм - морали,етики, права, традицій та ін. Одні з них склалися в практиці взаємодіїпрофспілок з державними, господарськими органами, працівниками, і формальноне закріплені. Інші - передбачені актами профспілкових органів. Третімістяться в нормативних правових актах.Діяльність профспілок регулюється в основному ними самими, як самостійнимигромадськими організаціями за допомогою внутрішніх профспілкових норм.прийнятих керівними профспілковими органами. Такі норми не носять правовогохарактеру (хоча багато з них мають правовий наслідок) і містяться встатутах профспілок і їхніх об'єднань, інших профспілкових актах. З коласуспільних відносин, у котрі вступають профспілки, правовому впливупіддаються тільки ті, регулювання яких об’єктивно можливо, економічно,соціально і політично необхідно. Право сприяє здійсненню поставлених передпрофспілками завдань, виконанню їхніх захисних функцій.Суспільні відносини за участю профспілок регулюються правом у тій мері, уякий це необхідно для забезпечення представництва і захисту інтересівпрацюючих, успішного функціонування профспілок і подальшого розвиткусуспільства.1.3.Принципи діяльності профспілок. Незалежність профспілок - перший з основнихпринципів положення і діяльності профспілок, забезпечується - прямою забороною усякого втручання органів державної влади іпосадових осіб у діяльність профспілок, - майновою самостійністю; - правом самостійно розробляти і затверджувати свої статути,визначати структуру, обирати керівні органи, організовувати свою діяльністьст. 14 ЗУ ”Про професійні спілки їх права і гарантії їх діяльності”; - забороною контролю за діяльністю профспілок з боку органів юстиції, що реєструють профспілки в якості юридичної особи Другий принцип - самоврядування передбаченеЗаконом “Про громадські об'єднання” і рівною мірою відноситься до всіхгромадських об'єднань. Стосовно до профспілок він виражений у згадуваномувище їхньому праві самостійно приймати свої статути і регулювати своювнутрішню діяльність. Третій принцип - добровільність об'єднання в профспілки закріпленийяк законодавством про профспілки ст.7 закону, так і Законом “Прогромадські об'єднання”. Четвертий принцип - рівноправність профспілок ст.10 ЗУ ”Пропрофесійні спілки їх права і гарантії їх діяльності” ; означає, що усіпрофспілки і їхні органи одного рівня мають однакові права незалежно відчисельності,і яких-небудь інших ознак. Тим самим у законодавстві знайшоввідображення і профспілковий плюралізм - наявність не одного, а декількохпрофспілок. П'ятий принцип - законність створення і діяльності випливає іззаконодавства про профспілки і прямо закріплений Законом “Про громадськіоб'єднання”. Варто мати на увазі, що в правову основу діяльності профспілоквходить як власне законодавство про них, права і гарантії їх діяльності,так і трудове законодавство в цілому, оскільки воно використовуєтьсяпрофспілками для захисту прав і інтересів працівників. Визначальну правову основу діяльності профспілок складає законодавствояке міняється, удосконалюється в залежності від розвитку суспільнихвідносин, у яких вони беруть участь, від основних економічних відносин -від відносин власності, соціально-політичної обстановки в країні.У зв'язку з цим відбувається перегляд прав профспілок. Таким чином, основні тенденції розвитку законодавства пропрофспілки, їх прав і гарантій містяться в наступному: по-перше, що воно проводиться у відповідність з існуючими суспільнимивідносинами; по-друге, у відмові від невластивих профспілкам, як громадськійорганізації повноважень; по-третє, у збереженні, зміцненні і розширенні прав, дозволяючихпрофспілкам надійно відстоювати соціально-трудові права й інтересипрацівників[3]1.4.Правове положення профспілок у сфері праці У сферу трудового права входять зв'язані з працею відносини профспілокз роботодавцями, їхніми об'єднаннями і представниками, а також з державнимиорганами місцевого самоврядування. Ці відносини входять у предмет трудовогоправа як тісно зв'язані з трудовими відносинами. Права профспілок у сфері праці - основна частина їх правового статусу,тобто сукупності прав і обов'язків в усіх областях. Крім прав у сфері праці профспілки наділені значними правами в сферідії інших галузей права: правами юридичної особи, правом власності, участів правотворчому процесі ( стосовно норм трудового права) Наявність у профспілок правового статусу не суперечить їх суспільнійприроді. Зберігаючи цю якість, профспілки користуються визначеними правами,встановленими державою. Законодавчо закріплене положення профспілок у сфері праці (трудо-правовий статус) являє собою загальну міру юридичних можливостей даноїорганізації і її органів в указаній сфері діяльності, служить джереломсуб'єктивних прав і обов’язків профспілкових органів у правовідносинах. Якбазова категорія вона характеризує межі юридичної важливості діяльностіпрофспілок у цій області, служить еталоном правомірності дій профспілковихорганів, повноти здійснення наданим їм юридичних повноважень. Створення трудо-правового статусу профспілок характеризується обсягомзакріплених за ними юридичних можливостей. Статус профспілок у сфері праціяк частина їх загального статусу на сучасному етапі містить у собістабільні риси їхнього правового положення з особливими, характерними самедля даного етапу. Стабільність, наступність змісту трудо-правового статусупрофспілок обумовлені самим існуванням трудових відносин між працівниками іроботодавцями, необхідністю захисту прав і інтересів працівників у цихвідносинах. Найбільш стабільна частина статусу - права профспілок попредставництву інтересів працюючих, участі в регулюванні трудових відносин,контролю за дотриманням законодавства про працю й охороні праці ст.19,20,21ЗУ “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. Динаміка статусу, його розвиток відбувається за рахунок реалізаціїнаданих профспілкам прав, залучення у статус прав, яких раніш не було, узв'язку з розвитком економічних і соціальних відносин, виключення з ньогодеяких прав, що не відповідають сучасним умовам. Радикальні зміни у статусіпрофспілок відбуваються в зв'язку з переходом на нові економічні рейки,упровадженням нових принципів управління економікою в умовах різноманіттявидів власності й організаційно-правових форм підприємств. У статус суб'єктів права, у тому числі профспілок, крім прав входять іюридичні обов'язки. Права й обов'язки профспілок у сфері праці мають особливості:по-перше, юридичні обов'язки прямо не покладаються державою на профспілки,вони випливають із захисної функції цієї громадської організації,спираються на її статути і зв'язані з правами. У результаті наданіпрофспілкам права одночасно означають і їх обов'язок. Це - особливаюридична категорія права-обов'язку, де право і зобов'язання знаходяться внерозривній єдності;по-друге, це обов'язок не перед державою, а перед працівниками, чиїінтереси профспілки повинні представляти і захищати;по-третє, юридичні обов'язки профспілок полягають у необхідності реалізаціїнаданих їм прав. Інакше вони не зможуть захистити працівників;по-четверте, виконання такого роду обов'язків забезпечується, насамперед,силою суспільного, морального (внутрішньопрофспілкового) впливу. Профспілки як громадська організація не відповідають перед державою зареалізацію своїх прав і обов'язків (Виключенням є майнова відповідальністьв суді за проведення страйку, визнаного судом незаконним.) Але тут юридичнавідповідальність, випливає з порушення норм трудового законодавства, носитьусе-таки цивільно-правовий характер). Держава впливає на здійсненняпрофспілками їх прав та обов'язків шляхом сприяння реалізації наданих їмправ, створення гарантій для їхньої успішної діяльності. До юридичної (дисциплінарної) відповідальності можуть бути притягнутізвільнені від основної роботи в організації працівники профспілковихорганів, винні в тім, що права профспілок не здійснюються. Юридичнавідповідальність таких осіб настає за поданням профспілкових органів якроботодавців. Права і обов'язки профспілок ,як особлива категорія містять одночасноюридичну можливість і зобов’язання. У нормативних правових актах містятьсяправа, а не вимоги до профспілок. Права здобувають ознаки обов'язків у силупотреби в їх здійсненні. У них закладена соціальна необхідність. Тому щобез надання права не може бути зобов'язання для його реалізації, виправданевикористання терміна “права профспілок”, припускаючи під цим як власнеправа, так і єдину категорію прав-обов'язків. Концепція нерозривності прав і обов'язків профспілок має практичнезначення: якщо здійснення прав залежить від волі суб'єкта, то юридичніобов'язки треба завжди виконувати. Отже, при наявності відповідної ситуаціїпрофспілки повинні використовувати надані їм права.[4] 2. Особливості діяльності профспілок в умовах перехідного періоду до ринкової економіки. Як показує досвід світової історії періоди економічних спадів іпотрясінь приводили до кризи профспілкового руху . Криза профруху вперехідний період неминуча. У країнах СНД, зокрема -в Україні, вонавиявляється у формі відриву профспілок від мас, падінні ефективності їхніхдій, скорочення чисельності їх членів. Як показує практика, системасоціально-трудового захисту у нашій країні знаходиться поки в зародковомустані. У період тривалого і хворобливого становлення нової системи трудовихвідносин працівники більшості підприємств країни виявилися зовсімнезахищеними. Це підтверджують дані соціологічного обстеження ринку праці в2002 році.У ході обстеження працівниками 246 підприємств п'яти регіонів України булозадане питання про те, хто їх захищає. Більш 13 відсотків опитанихвідповіли, що ніхто, а 16 - що захищають самі себе. Таким чином, понадчверть працівників не розраховують на захист, а змушені самі шукати шляхидля вирішення своїх проблем і конфліктів. Досвід країн з розвинутою соціально - орієнтованою ринковою економікоюпоказує, що для успішного соціального захисту трудящих в сфері трудовихвідносин встановлення співпраці між роботодавцями і найманими робітниками- потрібно, щоб трудові ,соціально-трудові питання на підприємствахвирішували рівноправно і уповноважені представники інтересів працівників,так і роботодавців. Поряд з іншими громадськими організаціями профспілки в нашій країніпретендують на те, щоб бути захисниками інтересів найманих працівників.Разом з тим, судячи з результата обстеження, самі працівники не частознаходять захист від сваволі адміністрації в особі цих профспілок. Тільки13 процентів опитаних указали, що їх захищає профспілка, а 41 працівниківсподіваються на захист зі сторони адміністрації підприємства. Здавалося би, ситуація повинна розвиватися в протилежному напрямку,адже звичайно роботодавець зацікавлений не в захисті, а в обмеженні правнайманих працівників - він скорочує їх, затримує видачу зарплати, часом ізменшуючи її і т.д. А працівники як і раніше шукають у нього захисту! Щостосується професійних союзів, що для того вони і створені, щоб допомагатитрудящим у кризових ситуаціях, та в даній ролі вони рідко виступають. Утім, керівники думають по-іншому. Більш третини профспілковихлідерів і дві третини директорів вважають себе захисниками працівників. Уданому випадку в наявності переоцінка своєї ролі в сфері соціально-трудового захисту працівників як першої, так і другої категорій опитаних.Відповіді (опитування) працівників на аналогічні питання сильновідрізняються від відповідей адміністрації і профспілкових керівників. Цікаво й інше. Також більш третини голів профспілкових організацій зчисла опитаних вважають, що працівників захищає адміністрація. Щезалишилися 25 відсотків які указали, що або працюючі самі себе захищають,або їх ніхто не захищає, або їх захищає мікроколектив (найближчі колеги пороботі). З одного боку, такий розподіл відповідей означає, що профспілкиусвідомлюють свій незначний вплив на підприємствах, що вони не маютьналежний авторитет. У даному випадку зрозуміло, чому майже половинаопитаних працівників сподівається на захист керівника й адміністраціїпідприємства, оскільки за ними залишається пріоритет у прийнятті остаточнихрішень у трудових суперечках. З іншого боку, відповіді профлидерів говорять як про пасивність інебажання профспілок виступати на стороні працівників проти адміністрації,так і про прагнення перекласти захисні функції на роботодавців, що маєінтереси, протилежні інтересам працівників. Недивним у цьому зв'язкувиглядає і те, що частина голів профорганізацій вважає, начебто робітникисамі себе захищають, думаючи, що іншої форми підтримки вони не потребують. Більшість відповідей показує, що працівники як і раніше вбачають упрофспілках розподільника соціальних благ, потім збільшення заробітноїплати. Звертання ж за допомогою при рішенні трудових суперечок далеко нена першому місці. Як і раніше на промислових підприємствах, в установах охорониздоров'я, науки профспілки активно обговорюють з адміністрацією питанняпродуктивності праці. І якщо в промисловості це майже з'ясовано, тонезрозумілий вплив профспілок на продуктивність праці в бюджетній сфері, денавіть визначення її, як відомо, проблематично. Тому не дивно виглядає тойфакт, що захищеність працівників бюджетної сфери є одою з найнижчих ународному господарстві. Видно, значно простіше брати участь у господарськихдискусіях, і при цьому не нести ніякої відповідальності. Тим часом адміністрація найчастіше намагається самотужки вирішувативиробничі проблеми, одноосібно відповідаючи за наслідки своїх дій. Особливоце відноситься до приватних підприємств, де більшість керівників (більш 58процентів) відзначили, що тільки директор і адміністрація несутьвідповідальність за господарські невдачі. Як показало обстеження, у даний час ні традиційні, ні знову утвореніпрофспілки не володіють достатньою силою , щоб захистити працівників відзубожіння і правового нігілізму. Знову створені профспілкові групи звичайноскладаються з кількох осіб, що залежать від волі “роботодавця”, і боятьсявтратити роботу. Профспілкові комітети домагаються деяких поступок з сторониадміністрацій підприємств для своїх членів, але роздрібний характерпротестів не робить помітного впливу на покращення положення найманихпрацівників у України. Та й взагалі про яку рівноправність соціальних партнерів може йтимова, якщо керівники підприємств лише на 8,5 відсотка вважають, щопрофспілка захищає їхніх працівників. Це знову підтверджує той факт, щокерівництво підприємств не бачить в профспілках реальної сили, здатної їмпротистояти. Директор на підприємстві - і роботодавець, і захисникінтересів найманих працівників одночасно. Під крилом “директорськогозахисту“ у багатьох працівників виникає страх залишитись без роботи що недивно .Цей страх не дозволяє багатьом працівникам активно пручатисясваволі адміністрації і змушує погоджуватися з порушеннями їхніх трудовихправ, що виявляються й у затримках заробітної плати, і в її зменшенні, і впогіршенні умов праці .Більшість працівників не готові до відстоюваннясвоїх інтересів, вираженню своїх претензій до керівництва, тому що не маютьнеобхідної інформації, як треба поводитися у випадку обмеження їхніхзаконних прав. Все той же страх втратити роботу не дозволяє працівникамвступати у відкриті конфлікти з адміністрацією. Навіть у випадках грубихпорушень адміністрацією трудових прав тільки незначна частина працівниківзвертається в судові інстанції. Це говорить про безсиллі і трудовомубезправ'ї працівників. А найчастіше вони і не знають своїх прав. Буваютьвипадки, коли на підприємствах складають колективні договори, а працівникине знайомі з їх змістом.[5] На підставі викладеного зовсім очевидно, що профспілкам країни порачітко визначитися з приводу того, як вести себе у випадку сваволі з бокуадміністрації,( найбільше це стосується приватних підприємств) і якзахищатиправа й інтереси найманих працівників. Які ж шляху підвищення ефективності діяльності профспілок і їхньої роліне тільки в захисті прав і інтересів найманих працівників, але й в областівстановлення і покращення умов праці? Розглянемо це питання в наступній главі на прикладі Білоцерківськогокого міськкому профспілки працівників середнього і малого бізнесу на базіБізнес-інкубатора 3. Профспілки ,як один з гарантів розвитку середнього і малого бізнесу Як ми уже відзначили в попередній главі (п. 2.3) криза профcпілковогоруху в перехідний період неминучий. Не обійшли труднощі перехідного періодуі Білоцерківський міськком профспілки працівників середнього і малогобізнесу. Наприкінці 90-х років функції міськкому були досить широкі.Профспілка керувала фондом соціального страхування, у штаті були технічніі правові інспектори. Кошти, що збирались, з соціального страхуваннядозволяли всім працівникам виплачувати по лікарняним аркушам зарплату врозмірі 100 % незалежно від безперервного стажу роботи., втому числу іпрацюючим за сумісництвом. Позиція профспілки ґрунтувалася на тім, що якщо на фонд зарплатисумісників нараховуються внески по соціальному страхуванню, що, працюючі надекількох роботах втрачають більше сил, енергії, здоров'я, то вони повинніодержувати на відновлення сил 100 %, якщо, звичайно, кошти профспілкидозволяють. Такими коштами профспілка була забезпечена, чого не можна булосказати про інші профспілки. Але після відокремлення фонду соціальногострахування від профспілок ситуація повністю перемінилась. Профспілка в інтересах працюючих будувала бази відпочинку,фінансувала розвиток фізичної культури і спорті, надавала матеріальнудопомогу (медикаменти, побутова техніка і т.д.). В даний час функції профспілки фактично скоротилися до правозахисних.Незважаючи на це, міськком не падав духом, став діяти гнучкіше, творчопідходячи до рішення питань залучення в профспілку нових членів. Нефорсуючи подій, міськком спочатку став надавати допомогу окремимпідприємцям по захисту їхніх прав і інтересів, коли в них виникали трудовіконфлікти з міською адміністрацією та іншими органами влади і управління,а також іншим фізичними і юридичними особами. В міру росту кількостівиграних профспілкою трудових суперечок і зміцнення її авторитетузбільшилося ічисло підприємців, що прагнуть стати членами профспілки працівниківсереднього і малого бізнесу. В даний час підприємці через громадський благодійний фонд “Допомога”,створений при обласному комітеті профспілки працівників середнього і малогобізнесу, можуть створювати нові робочі місця і реанімувати старі, щоіснували. Користь від створення виробництва в містіМабуть зрозуміла кожному, адже у виграші виявляються усі: і виправнаустанова Департаменту виконання покарань, яка знаходиться в нашому місті ,з якою укладені угоди про виробництво кухонного принаддя, ремонттранспортних засобів тощо, і самі підприємці. До цього залишається додати,що в січні 2002 року Білоцерківський міськком профспілки працівниківсереднього і малого бізнесу звернувся з ініціативою в адміністрацію і додепутатів міста розробити вже найближчим часом програму соціальноїреабілітації колишніх ув'язнених. Сам же міськком уже неодноразово виділявКошти для придбання медикаментів, продуктів харчування і одягу для установвиправних установ. Міськком профспілки працівників середнього і малого бізнесу, повзсвою основну діяльність, організував і веде бесплатні курси для підприємців- членів профспілки. У ході занять, що проводять фахівці- правознавці,слухачі вивчають різні законодавчі й інші нормативні акти, одержуютькваліфіковану консультацію по спірних питаннях, що виникають у процесіповсякденної трудової діяльності. Ще дуже важливий момент, який на мою думку необхідно відзначити:юридична консультація міськкому профспілки працівників середнього імалого бізнесу крім складання скарг і заяв, ведення справ у народному ігосподарському суді , складання договорів (контрактів), консультацій громадянам і підприємцям, надає послуги нестандартного характеру ввирішенні конфліктів. Прикладом таких послуг може послужити наступний випадок. Командування одної з місцевих військових частини при звільненні військовослужбовця І. звійськової служби за контрактом відмовило йому в наданні житла, хоча заЗаконом, що має термін вислуги не менш 10 років, призвільненні в запас держава зобов'язана надати квартиру. Міськкомпрофспілки, куди звернувся І. за допомогою, уклав з ним договір пропредставлення його інтересів у суді й інших правоохоронних органах. Рішення командування військової частини було оскаржено у Військовійпрокуратурі Білоцерківського гарнізону. У результаті чого справедливість увідношенні І. була відновлена: наказ командира частини був відмінний, а І.надане житло. В даний час І. займається малим бізнесом і є членомпрофспілки. Подібних випадків, коли міськком профспілки працівників середнього імалого бізнесу займається захистом інтересів і прав військовослужбовців,цілком достатньо, щоб говорити про те, що послуги нестандартного характерув вирішенні конфліктів стали невід’ємною частиною його діяльності. Таким чином, діяльність профспілок у сучасний період є не тількибагатоплановою і різноманітною, але й ефективною, як в області регулюваннятрудових відносин (у покращенні умов праці), надання нових робочих місць,юридичного консультування, у сфері розвитку середнього і малого бізнесу,так і в інших областях нашого життя.Висновок Більшості наших співгромадян невідомі тонкості економічної політики,конституційних перетворень і т.д. Але зате на багатьох заводах і фабриках,у будь якому місті і на селі запитують, чому місяцями не платять зарплату,чому підприємство, яке випускає потрібну людям продукцію, зупиняється, чомудержава не може захистити не тільки приватну власність, не тільки державнувласність, що залишилася, але і саме життя громадян. На цьому явно несприятливому для роботи профспілок економічному ісоціальному просторі особливо гостро стоїть питання про шляхи подальшогорозвитку профспілкового руху в Україні, як одного з найбільших осередківпрацівників найманої праці в СНД Налагодження і зміцнення на новій основі міжнародних економічнихзв'язків України робить необхідним установлення міцних зв'язків українськихпрофспілок із профцентрами промислово розвинутих держав, розвиткомконтактів з Європейської конфедерацією профспілок, Міжнародноюконфедерацією вільних профсоюзів, іншими міжнародними профспілковимиорганізаціями. Кінцевим результатом такої взаємодії могло б стати повнечленство в цих організаціях в інтересах єдності і международ-ний солідарності. Професійні спілки беруть активну участь у роботі МіжнародноїОрганізації праці. Отже досить важливим є створення на базі закордонного досвідуєдиного банку даних по соціально-економічних питаннях, а також системипоширення даної інформації в профрух України. Крім того, незважаючи на деякі позитивні результати, досягнуті усвоїй діяльності профспілками і, зокрема , Білоцерківським міськкомомпрофспілки працівників середнього і малого бізнесу, вкрай важливо, щобдержава розробила і прийняла програму підтримки діяльності професійнихсоюзів, як це робиться в деяких розвитих країнах, наприклад у Швеції. Так, профспілка будівельників Швеції - найбільша у країні. Вонапоєднує 160 тисяч членів (90 відсотків будівельників країни).120 тисяч членів працює, 40 тисяч - пенсіонери 95 відсотків коштів , що знаходяться в касі по безробіттю профспілкаодержує від держави. З цієї суми велика частина грошей витрачається на навидання свого журналу, на пенсійний фонд і фонд страхування. У перспективі роль профспілок буде неухильно зростати.Тому що, як ми змогли переконатися, профспілки залишаються чи ледве неєдиним органом, що стоїть на захисті прав і інтересів працюючих. Єдине, щопрофспілкам необхідно уточнити свої завдання і задачі, удосконалюватиметоди роботи. Але починати треба не з чистої сторінки. Необхідно вивчати ібрати до уваги уроки, пройдені профспілками інших країн світу, розвивативже наявні в кожній членській організації паростки нового. Профспілковий рух у України в теперішніх умовах тільки складається.Але очевидно, що якщо Україна буде розвиватися взявши за ідеал розвинутікраїни Європи, буде прагнути до Євросоюзу, та і профспілки будуть мативідповідні методи роботи з профспілками інших країн. Тому методи і досвідроботи профспілок інших країн представляють практичний інтерес.Список літератури.1.Конституція Укоаїни2.Кодекс законів про працю України. К. Махаон 2003 р.3.Основні чинні кодекстиі закони України. К. 2003 р.4. Трудове право ЮРІНКОМ5. Трудове право, підручник. Изд. “Проспект”, М., 1996р.6. “Нове в законодавстві про колективні договори і угодах”, практичний коментар, Профінформ., 1993р.7. “Організаційно-правові форми комерційної діяльності у Україні”, “Галицькі контракти”№8 2000р.8. “Прикладна економіка”, 1993р.9.Закон України”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” Профінформ К 1999р.10.”Профспілковий рух і сьогодення”Зеркало недели” № 10 2003р.-----------------------[1]Кодекс законів про працю України. К. Махаон 2003 р.[2] Закон України “Про професійні спілки їх права і гарантіїдіяльності”Профінформ –1999р.[3] Трудове право, підручник. Изд. “Проспект”, М., 1996р.[4] Трудове право ЮРІНКОМ 2000р[5] ”Профспілковий рух і сьогодення”Зеркало недели” № 10 2003р.
Похожие:

Права профспілок в Україні iconПрава профспілок в Україні
Але причини такого стану справ нерідко криються І в позаекономічних факторах, що безсумнівно впливають на рівень соціальної захищеності...
Права профспілок в Україні iconРішення про те, що обласне об'єднання профспілок володіє цим будинком на законних підставах
Уже більше трьох років у змі дніпропетровської області, та й Укр їни обговорюється питання про профспілкову власність. Головним чином...
Права профспілок в Україні iconОсобливості формування цивільного права в Україні
Це зумовило ту особливість українського цивільного права, що інс­титути речового та зобов'язального права мають за основу принци­пові...
Права профспілок в Україні iconОсобливості формування цивільного права в Україні
Це зумовило ту особливість українського цивільного права, що інс­титути речового та зобов'язального права мають за основу принци­пові...
Права профспілок в Україні iconВеликобританія. Політичний устрій «Вікторіанська епоха»
Ро­бітники усвідомили необхідність боротися за свої права мир­ним шляхом, І робітничий рух розвивався під керівництвом профспілок...
Права профспілок в Україні iconВеликобританія. Політичний устрій «Вікторіанська епоха»
Ро­бітники усвідомили необхідність боротися за свої права мир­ним шляхом, І робітничий рух розвивався під керівництвом профспілок...
Права профспілок в Україні iconОргани нотаріату в Україні
Нотаріат в Україні – це система органів та посадових осіб, на які покладено обов’язки засвідчувати права, а також факти, що мають...
Права профспілок в Україні iconПринципи виборчого права в Україні”
Перш ніж розглядати принципи виборчого права, спробуємо спочатку розглянути таке поняття як виборча система України, адже вона в...
Права профспілок в Україні iconРеферат з основ права
Тим складнішою виглядала проблема охорони довкілля в Україні, новій державі, яка переживає глибоку системну кризу. Тим не менш екологічна...
Права профспілок в Україні iconРеферат з основ права
Тим складнішою виглядала проблема охорони довкілля в Україні, новій державі, яка переживає глибоку системну кризу. Тим не менш екологічна...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы