Свідомість та творчість icon

Свідомість та творчістьНазваниеСвідомість та творчість
Дата конвертации18.07.2012
Размер86,6 Kb.
ТипРеферат
Свідомість та творчість


Shura19@yandex.ru Реферат на тему: СВІДОМІСТЬ ТА ТВОРЧІСТЬ Виконала: РІВНЕ - 2004 СВІДОМІСТЬ ТА ТВОРЧІСТЬ Загальна характеристика творчості. Творчість, з філософської точкизору, є насамперед працею, завзятою, кропіткою і в той же час натхненною,потребуючої оптимальної напруги усіх фізичних і духовних сил людини.Справжня творчість завжди дає суспільно корисний і значимий результат.Творчість — соціальна обумовлена діяльність людини. У творчостірозкриваються багато психічних якостей людини, виражається змістособистості. Діяльність людини в процесі творчості протікає на найвищомурівні. Це відноситься до інтелекту, емоційній і вольовій сферамособистості. Істотні моменти творчості — захопленість і спрямованість. Длязахопленої людини творчість є сенсом життя. Захопленість підсилюється, якщопродукти творчості одержують всенародне визнання. Стан натхнення - інша типова для творчості риса. Натхненняхарактеризується, з одного боку, високою продуктивністю, з іншого боку -величезним підйомом і напругою сил людини. Рєпін писав, що натхнення — ценагорода за каторжну працю. Творча задача, розв'язувана художником —майстром слова, чи кисті різця,—досягається через тривалі і наполегливіпошуки максимально виразної і змістовної форми. І в науковій творчості тільки завдяки безустанній праці дослідникадосягається проникнення в сутність життя - закономірності природи ілюдського суспільства. Так, геніальна праця К.Маркса "Капітал" — підсумокусього життя великого мислителя. В ньому узагальнені сотні літературнихджерел, статистичних звітів, історичних фактів, вкладений весь досвідМаркса - революціонера-практика. Сама назва роботи І.П. Павлова"Двадцятилітній досвід об'єктивного вивчення вищої нервової діяльності(поводження) тварин..." — говорить про те, скільки часу і сил витрачаєвчений на створення нової наукової теорії. В ідеалістичній філософії творчість розглядається як несвідомийпроцес, як осяяння, що нібито раптово приходить до людини. Представникиідеалістичної теорії несвідомої творчості виходять з фактів, яківипливають. По-перше, рішення творчої задачі виникає як би раптово (таківипадки в історії наук дійсно зареєстровані). По-друге, про протіканнядіяльності в процесі творчості людина сказати майже нічого не може (такогороду факти також відомі). Однак ці факти не є доказом несвідомогохарактеру, творчості. "Раптове" вирішення творчої задачі, здогад— результатбезустанної розумової діяльності людини. Здогад у переважній більшостівипадків вимагає "доведення" до рівня остаточного вирішення, ясного як усвоїх основних положеннях, так і в деталях. У трактуванні ідеалістів випадковість виступає як істотний фактортворчості, як момент, що грає важливу роль у наукових відкриттях. Удіалектико-матеріалістичній теорії пізнання категорії випадковості незаперечується, але вона не протиставляється необхідності — причиноюобумовленості будь-якого явища чи процесу. Якби не здавалося людині, щодана асоціація чи даний образ виникли випадково, вони предметно обумовлені,тобто виникають у потоці свідомості згідно з природою речей, у процесівідображення людиною об'єктивної дійсності. Навіть випадкове виникненняобразу чогось нового (крім своєї об'єктивної обумовленості) такожобумовлено суб'єктивно-особистісними причинами. Під цією суб'єктивно-особистісною обумовленістю варто розуміти зовсім реальні причини, якіспонукають людину до створення нових по своєму змісту образів чи ідей. Той факт, що людина не може охарактеризувати самого процесутворчості, процесу формування образів уяви, також повинний бути правильноінтерпретований. Ця особливість творчої уяви ще не говорить про те, щолюдина не усвідомлює того, що вона робить, на що спрямовані її творчізусилля. Неусвідомленим є тільки протікання самого процесу, тому що увагалюдини цілком концентрується на об'єкті творчості. Людина завжди контролює, оцінює творче рішення. Вона задоволена чи незадоволена досягнутими результатами, а по завершенні роботи — продуктомтворчої діяльності. Не менш типово і те, що продукт творчості багато разівоцінюється і переоцінюється. Нерідко болісно і довго йде переоцінкацінностей, і здійснюються пошуки остаточного і найбільш змістовноговирішення творчої задачі. Усі ці незаперечні факти — вагомі доказиправильності точки зору на творчість як на працю, тобто цілеспрямованудіяльність, здійснювану завжди свідомо. Наукова філософія характеризує натхнення наступними особливостями: стан натхнення виникає в людини, жагуче і завзято прагнучої дотворчого вирішення поставленої проблеми. "Натхнення - це така гостя, яка нелюбить відвідувати ледачих" (П.І.Чайковський); стан натхнення характеризується легкістю руху думки й образів, їхньоюясністю і достатком, глибокими переживаннями; на фоні стану натхнення всі пізнавальні процеси протікають особливопродуктивно. Воля забезпечує дисципліну думки і дії. Отже, творчість причинно обумовлена і є вищим проявом людськоїсвідомості, вираженням рівня його розвитку. Процес творчості здобуває особливості в залежності від характеру тієїобласті діяльності, у якій людина реалізує свої "сутнісні сили". Творчість письменника. Літературно-художня діяльність являє собоюпроцес, у якому питома вага творчої уяви особливо велика. Продуктомрозумової діяльності письменника є складна система образів, через якуписьменник відбиває життя людей, їхню філософію, переживання і відношеннядруг до друга, характеризує епоху і пануючі вдачі. Творчість художника слова припускає не просте фотографування (опис)життя. Літературно-художній твір повинен бути «підручником життя» (М. Г.Чернишевський), де в яскравій образній формі порозумівається сенс життя,розкриваються типові людські характери, прагнення і наміри, внутрішній світлюдей епохи, яка описується. В процесі творчої діяльності письменник вирішує дуже складнізавдання. Це вимагає від нього глибокого розуміння життя, здатності бачитиі розуміти людей і їхні характери, усвідомлювати зміст подій, яківідбуваються у світі, і перспектив розвитку людського суспільства.Письменнику необхідно бути не тільки художником слова, але і мислителем,громадянином у найглибшому і повному змісті цих слів. Творчий успіх письменника, насамперед, залежить від його ідейноїспрямованості, яка втілена в задумі твору. Успіх залежить від того,наскільки чітко, ясно уявить собі автор те, що і в ім'я чого бажає вінсказати читачу. На цьому початковому етапі роботи можуть бути визначенітільки основні віхи і, в першу чергу, ідейний задум твору. Від задумулітературно-художнього твору залежить його зміст і літературна форма(розповідь, повість, новела, поема, роман). Вибір літературної форми -відповідальний момент у роботі письменника, він у відомій мірі визначаєуспішне виконання задуму. Особливо важливо знайти, і уміло використовувативідповідні мовні засоби, що забезпечують інтелектуальний і емоційний впливна читача. Художній твір завжди торкає розум і серця читача, тому що віннасичений яскравими образами і порівняннями, епітетами, алегоріями.Письменник в ім'я досягнення найвищої виразності слова робить величезнучорнову роботу над мовою твору, яка є разом з тим і роботою над йогозмістом. 06"єм цієї роботи можна представити, якщо переглянути рукописи Л.М.Толстого (мал. 38). Відомо, що тільки після дев'ятикратної переробки Л.М. Толстой рахував свою роботу над романом "Війна і мир" завершеною. Створення образів літературних персонажів є одним з центральнихмоментів творчості письменника. Для того щоб створити типовий образ улітературі, письменник накопичує враження, спостерігає явища громадськогожиття, прагне проникнути у внутрішній світ людини. М. Горький відзначавважливість спостережень за людьми в роботі письменника, підкреслюючинеобхідність безпосередніх вражень для створення літературного образу. Вінписав, що необхідно дуже добре придивитися до сотні-другої попів, крамарів,робочих для того, щоб приблизно вірно написати портрет одного робітника,попа, крамаря. Створений письменником образ буде вражаючим, якщо в ньому гармонічнозливаються в єдине ціле типові й індивідуальні риси, якщо в образі окремоїлюдини з його своєрідною зовнішністю, особливостями поведінки і манерами,звичками і поглядами відображені типові особливості тієї чи іншоїсоціальної групи. Особистість літературного персонажу, індивідуальне і типове в ньомурозкриваються через діяльність, систему вчинків, у яких виражаютьсявідносини героя до навколишнього і життя. Тому письменнику надзвичайноважливо знайти, визначити, такі життєві ситуації, в яких найбільш чітковиступить та чи інша сторона особистості або риса характеру героя. Сила творчої уяви письменника — у створенні літературних образів, яківідрізняються виразністю, змістовністю, неповторністю. Ідеї, поняття,погляди і переконання письменника реалізуються в логіку образів. Будь-який художній твір повинний бути засобом формування, визначенняпоглядів і переконань у людей, заради яких і в ім'я яких воно створюється.Це основна мета творчої діяльності письменника. Наукова творчість. Наукова творчість являє собою створення новихнаукових понять, нових наукових теорій. Їхня реалізація забезпечуєтехнічний прогрес, відкриває шляхи; до удосконалення того чи іншого видуабо області практичної діяльності людей. Створення наукового поняття і тимбільше наукової теорії вимагає найглибшого аналізу явищ, вдумливогозіставлення їх, узагальнення й оцінки з нових позицій, часто навітьвідмінних від загальноприйнятих. Найважливішою умовою наукової творчості єуміння по-новому уявити собі картину протікання досліджуваних явищ. Творча уява — необхідний компонент розумової діяльності на всіхетапах наукової творчості. На первісному етапі дослідження уява виступає у визначенні робочихгіпотез на основі первісної творчої переробки наявних у науці даних, увиношуванні експериментального задуму чи дослідження його принципової(теоретичної) схеми, у створенні конкретної методики дослідження, інодіуявному моделюванні. Творча уява необхідна й у період розробки експериментальної ситуації— визначення умов наміченої серії досвідів, які повинні підтвердити чивідкинути вихідні гіпотези. Важливо представити цю експериментальнуситуацію в її образній формі. При конструюванні нової експериментальноїустановки чи нового приладу також приходиться прибігати доекспериментального моделювання. На наступному етапі дослідження - етапі нагромадження вихідних даних,необхідних для вирішення проблеми,— уява має не менш істотне значення. Нацьому етапі дуже важливо в міру нагромадження фактів уявити собі, щокриється за малопомітними і на перший погляд випадковими відхиленнями вдосліджуваних явищах. Не менш важливо також побачити, які зміни необхідновнести в експериментальну ситуацію, і які дозволять підтвердити чиуточнити отримані дані, довести їх до ступеня незаперечно доведених фактіві показати їхню причинну обумовленість. На цьому етапі дослідження образиуяви — важливий засіб пізнання того нового, що ще тільки в самій зародковійформі починає виступати в отриманих дослідником фактах. Ці образи можутьбути і нерідко бувають тими опорними пунктами, на основі яких у подальшійроботі формуються теоретичні положення чи нове вирішення питання проприроду досліджуваного явища. На заключному етапі наукового дослідження роль творчої уяви зводитьсядо того, що завершується перетворення раніше наявних у дослідникапредставлень про досліджуваний об'єкт, формуються нові представлення-образи. У них з необхідною ясністю і повнотою відбиваються закономірнізв'язки і причини залежності. Ці представлення-образи, у яких вдіалектичній єдності виступають пам'ять і уява, є почуттєвою основою новихнаукових понять і теорій. Образи уяви забезпечують необхідний "відліт" віддійсності як істотний фактор подальшого проникнення в її сутність іпроектування майбутнього – створення нового, прогресивного. Стан сучасної науки і техніки такий, що наукова творчістьздійснюється зусиллями творчих колективів і об'єднань. Вирішення складнихнаукових проблем, створення нової наукової теорії, нові відкриття івинаходи в рідких випадках являють собою результати творчої роботи одногодослідника чи вченого, яким би високим ступенем творчих можливостей він неволодів. Поступальний рух науки і техніки все частіше вимагає комплексногодослідження проблем, які встають, і у вирішенні яких беруть участь ученірізних областей наукового знання, включаючи і філософію. Так, наприклад,щоб забезпечити оптимально сприятливі умови для роботи космонавтів,залучаються дані інженерної і космічної психології. Отже, обов'язковою умовою здійснення наукової творчості є діяльністьтворчої уяви. У науковій творчості понятійна форма відображеннядоповнюється образною. Варто також враховувати, що специфічна роль уяви внауковій творчості "полягає в тому, що вона перетворить образний, наочнийзміст проблеми і цим сприяє її вирішенню. І тільки оскільки творчість,відкриття нового відбувається завдяки перетворенню наочно-образного змісту,вона може бути віднесена за рахунок уяви". Список використаної літератури. 1. Арцишевський Р.А. Світ і людина. – К.: Перун,1997. 2. Бичко І. В. та інші. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / К.: Либідь, 1991.-456с. 3. Горак Г. І. Філософія: Курс лекцій - К.: Вілбор, 1997. - 272с. 4. Князєв В.М. Філософія. – К.: МАУП,1997. 5. Краткий словарь по философии/Под общ. Ре. И.В.Блауберга, И.К.Пантина. – 4-е изд. – М.: Политиздат, 1982. 6. Руткевич А. Философия А.Камю // Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство : Пер. с фр. – М.: Политиздат, 1990. – С.5-22. 7. Спиркин А.Г. Основы философии. Учебное пособие. –М.: Политиздат, 1988. 8. Современная западная философия: Словарь / Сост.: Малахов В.С., Филатов В.П. – М.: Политиздат, 1991. – 414 с. 9. Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994. 10. Філософія: Навч. посібник/І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко, І.В.Бойченко, В.П.Розумний та ін.; За ред. І.Ф.Надольного. – К.: Вікар, 1997. 11. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 576 с.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Свідомість та творчість iconРеферат на тему: свідомість та творчість свідомість та творчість
Творчість — соціальна обумовлена діяльність людини. У творчості розкриваються багато психічних якостей людини, виражається зміст...
Свідомість та творчість iconРеферат на тему: свідомість та творчість
Творчість — соціальна обумовлена діяльність людини. У творчості розкриваються багато психічних якостей людини, виражається зміст...
Свідомість та творчість iconСвідомість
Вищим рівнем психічного відображення, властивого тільки людині як суспільно-історичній істоті, с свідомість. Свідомість — це відображення...
Свідомість та творчість iconСвідомість
Вищим рівнем психічного відображення, властивого тільки людині як суспільно-історичній істоті, с свідомість. Свідомість — це відображення...
Свідомість та творчість iconПоняття про творчість, натхнення, проблеми, тренінг. Творчість як розв'язування творчих задач
Творчість не виростає на порожньому місці, творчість — властивість, як правило, професіоналів своєї справи, які ефективно працюють...
Свідомість та творчість iconПоняття І структура правосвідомості
Свідомість людини, відображаючи об'єктивні потреби сус­пільного розвитку, є передумовою І регулятором поведінки лю­дини. Свідомість...
Свідомість та творчість iconПолітична свідомість, культура І громадянство
...
Свідомість та творчість iconПолітична свідомість, культура І громадянство
...
Свідомість та творчість iconВолодимир Вернадський”
«Цивілізація є свідомість». Розумна свідомість, додали б ми. Можливо, цивілізація, що розуміється саме таким чином, й потрібна усьому...
Свідомість та творчість iconПравова свідомість як основа. Правова культура в розбудові правової держави
Деформації в економі­чній сфері породжують деформовану свідомість, бездуховність і свавілля в різних сферах життя суспільства, особливо...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы