Ринок цінних паперів icon

Ринок цінних паперівНазваниеРинок цінних паперів
Дата конвертации17.07.2012
Размер277.22 Kb.
ТипРеферат
Ринок цінних паперів


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Ринок цінних паперів » Вариант – № 8Слухач : ........................…………..................Сидоркевич ДмитроІвановичСпеціальність, група : ..................ЗФ – 02 ( фінанси )Керівник : ...................................................ТисьминецькаЛариса ОлександрівнаРезультат, дата:Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2002 р. З А В Д А Н Н Я1. Учасники ринку цінних паперів, їх характеристика......................................- 32. Реєстратор іменних цінних паперів, необхідні умови для профес-сійноїдіяльності на ринку цінних паперів в ролі реєстратора ................- 83. Види акціонерних товаривств, особливості їхдіяльності.....................- 11 Література..............................................................................................................................................- 191. Учасники ринку цінних паперів, їх характеристика. Згідно Закона України « Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні » учасниками ринку цінних паперів є [2, ст.1]: - емітенти; - інвестори; - особи, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів. Професійна діяльність на ринку цінних паперів -підприємницька діяльність по перерозподілу фінансових ресурсів задопомогою цінних паперів та організаційному, інформаційному,технічному, консультаційному та іншому обслуговуванню випуску та обігуцінних паперів, що є, як правило, виключним або переважним видомдіяльності; Інвестор на ринку цінних паперів - фізична або юридична особа,яка придбаває цінні папери від свого імені та за свій рахунок зметою одержання доходу чи збільшення вартості цінних паперів або набуттявідповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно дочинного законодавства; Цінні папери - грошові документи, що засвідчують правоволодіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою,яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплатудоходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачігрошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінніпапери, якщо інше не передбачено цим Законом або в них спеціально невказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повногоіндосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за ціннимпапером до іншої особи). Цінні папери на пред'явника обертаються вільно. Цінні папери можуть бути використані для здійсненнярозрахунків, а також як застава для забезпечення платежів ікредитів. Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадитьсядержавними органами, підприємствами, установами і організаціями, щовипустили ці папери. Спадкоємство цінних паперів здійснюється відповідно доцивільного законодавства України. Поняття, особливі умови випуску, використання та обігуприватизаційних паперів визначаються спеціальним законодавством України. Емітент цінних паперів (далі - емітент) - держава в особіуповноваженого органу, юридична особа і у випадках, передбаченихзаконодавством, фізична особа. Емітент від свого імені випускає цінніпапери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їхвипуску. Емітент повинен усі зобов'язання, що виникають у зв'язку з випуском цінних паперів, виконувати в строки і в порядку, передбачені цимЗаконом, іншими актами законодавства України, а також рішеннями про випускцінних паперів. Права і обов'язки щодо цінних паперів виникають з моменту їх передачі емітентом або його уповноваженою особою одержувачу (покупцю) чи йогоуповноваженій особі. Відповідно до Закону «Про цінні папери та фондову біржу» в Україніможуть випускатися такі види цінних паперів [3, ст.3]: акції; облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов'язання республіки; ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі; Акція - цінний папір без установленого строку обігу, щозасвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерноготовариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право научасть в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частиниприбутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна приліквідації акціонерного товариства. Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими тапростими. Громадяни вправі бути власниками, як правило, іменних акцій. Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведетьсятовариством. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію,включаючи відомості про власника, час придбання акції, а такожкількість таких акцій у кожного з акціонерів. По акціях на пред'явника у книзі реєструється їх загальнакількість. Привілейовані акції дають власникові переважне право наодержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майнаакціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованихакцій не мають права брати участь в управлінні акціонернимтовариством, якщо інше не передбачено його статутом. Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим упроцентах до їх номінальної вартості щорічно виплачуванимдивідендом. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в акції,незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідномуроці. У тому разі коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться за рахунокрезервного фонду. Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам, по простихакціях перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникамостанніх може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплаченихіншим акціонерам. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, щоперевищує 10 процентів статутного фонду акціонерного товариства. Порядок здійснення переважного права на одержання дивідендіввизначається статутом акціонерного товариства. Власник акції має право на частину прибутку акціонерноготовариства (дивіденди), на участь в управлінні товариством (крім власника привілейованої акції), а також інші права, передбачені цим Законом,іншими законодавчими актами України, а також статутом акціонерноготовариства. Акція є неподільною. У разі коли одна і та ж акція належить кількомособам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати своїправа через одного з них або через спільного представника. Рішення про випуск акцій приймається засновникамиакціонерного товариства або загальними зборами акціонерівакціонерного товариства. Рішення про випуск акцій оформляється протоколом. Протокол рішення про випуск акцій повинен обов'язково містити:фірмове найменування емітента та його місцезнаходження; розмір статутногофонду або вартість основних і оборотних фондів емітента; цілі та предметйого діяльності; зазначення службових осіб емітента; найменуванняконтролюючого органу (аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів; мету випуску акцій; зазначеннякатегорій акцій; кількість іменних акцій та акцій на пред'явника;кількість привілейованих акцій; загальну суму емісії і кількість акцій;номінальну вартість акцій; кількість учасників голосування та порядок йогопроведення; порядок виплати дивідендів; строк і порядок передплати акцій таїх оплати; строк повернення коштів при відмові від випуску акцій;черговість випуску акцій (при випусках їх різними серіями); порядокповідомлення про випуск і порядок розміщення акцій; права власниківпривілейованих акцій; переважне право на придбання акцій при новійемісії. Протокол, крім того, може містити й інші відомості щодовипуску акцій. Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі йогостатутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства(у разі перетворення його в акціонерне товариство). Додатковий випускакцій можливий у тому разі, коли попередні випуски акцій булизареєстровані і всі раніше випущені акції повністю оплачені завартістю не нижче номінальної. Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних згосподарською діяльністю акціонерного товариства. Акції оплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених статутом акціонерного товариства, також у іноземній валюті або шляхом передачімайна. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акції виражаєтьсяу гривнях. Підприємства, установи і організації можуть придбати акції за рахуноккоштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків тапроцентів за банківський кредит. Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) тільки після повноїоплати їх вартості. Акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що належатьйому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїхпрацівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані абоанульовані в строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподілприбутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборахакціонерів провадиться без урахування придбаних акціонерним товариствомвласних акцій. Дивіденди по акціях виплачуються один раз на рік запідсумками календарного року в порядку, передбаченому статутомакціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у йогорозпорядженні після сплати встановлених законодавством податків,інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит. Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальнувартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатоюфіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян надобровільних засадах. Також на ринку цінних паперів використовуються слідуючи терміни [1,ст.1]: глобальний сертифікат - документ, оформлений на весь випуск ціннихпаперів у бездокументарній формі, крім приватизаційних паперів, якізасвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду,земельного фонду, який підтверджує право на здійснення операцій зцінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі; депозитарій цінних паперів (далі - депозитарій) - юридична особа,яка провадить виключно депозитарну діяльність та може здійснюватикліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; депозитарна діяльність - надання послуг щодо зберігання ціннихпаперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунківу цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючикліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговуванняоперацій емітента щодо випущених ним цінних паперів; депозитарний договір - договір між зберігачем та обраним нимдепозитарієм, за яким депозитарій веде для зберігача рахунки у ціннихпаперах, на яких відображаються операції з цінними паперами,переданими зберігачем; депозитарний облік - облік цінних паперів на рахункахвласників цінних паперів у зберігачів або облік на рахунках у ціннихпаперах, який здійснює депозитарій для зберігачів та емітентів; депонент - юридична або фізична особа, яка користуєтьсяпослугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в ціннихпаперах; договір про відкриття рахунку в цінних паперах - договір міжвласником цінних паперів та обраним ним зберігачем про передачувласником належних йому цінних паперів зберігачу для здійсненнядепозитарної діяльності; договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів- договір між фондовою біржою або учасниками організаційно оформленогопозабіржового ринку та обраним ними депозитарієм про здійснення клірингута розрахунків за угодами щодо цінних паперів; договір про обслуговування емісії цінних паперів - договір міжемітентом та обраним ним депозитарієм про обслуговування операційемітента щодо випущених ним цінних паперів; документарна форма цінного паперу - сертифікат цінних паперів (далі -сертифікат), що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певноїемісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупністьправ, наданих цими цінними паперами; електронна торговельно-інформаційна мережа - сукупністьпрограмно-технічних засобів, що використовуються фондовою біржею чиорганізаційно оформленим позабіржовим ринком для забезпечення укладенняугод щодо цінних паперів; зберігач - комерційний банк або торговець цінними паперами, якиймає дозвіл на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів іоперацій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах якщодо тих цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він зберігаєзгідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах; при цьомузберігач не може вести реєстр власників цінних паперів, щодо яких вінздійснює угоди; кліринг - отримання, звірка та поточне оновлення інформації,підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних длявиконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємнихзобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення тагарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів; номінальний утримувач - депозитарій або зберігач цінних паперів,зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридичнаособа, якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересахвласників цінних паперів для здійснення операцій у Національнійдепозитарній системі; організаційно оформлений позабіржовий ринок - організація, що об'єднуєторговців цінними паперами для надання послуг в укладанні угод щодоцінних паперів і при цьому не має на меті отримання прибутку; реєстр власників іменних цінних паперів - складенийреєстратором на певну дату список власників іменних цінних паперів таномінальних утримувачів; реєстратор - юридична особа - суб'єкт підприємницькоїдіяльності, який одержав у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстріввласників іменних цінних паперів; розрахунковий банк - банк, з яким депозитарій уклав договір прогрошові розрахунки за угодами щодо цінних паперів; сертифікат - бланк цінного паперу, який видається власнику цінногопаперу (цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити таназву виду цінного паперу (акція, облігація тощо) або найменування"сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право власності на ціннийпапір (цінні папери); сертифікат якості цінних паперів у документарній формі -документ, який засвідчує ступінь технічного захисту виготовлених удокументарній формі цінних паперів, що надається виробникомсертифікатів цінних паперів емітенту для забезпечення можливості їхперевірки у процесі обігу на справжність (автентичність) тавідповідність міжнародним стандартам якості.2. Реєстратор іменних цінних паперів, необхідні умови для профессійноїдіяльності на ринку цінних паперів в ролі реєстратора. Згідно закону України «Про Національну депозитарну систему таособливості електронного обігу цінних паперів в Україн» юридичні особи,які є учасниками Національної депозитарної системи, здійснюють такі види діяльності: - зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках уцінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; - кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; - ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Діяльність, пов'язана із зберіганням цінних паперів та облікомправ власності на них, здійснюється на підставі договору про відкриттярахунку у цінних паперах, який укладається власником цінних паперів зобраним ним зберігачем; депозитарного договору, який укладається міжзберігачем і депозитарієм, або договору про обслуговування емісіїцінних паперів, який укладається між емітентом та обраним нимдепозитарієм. Іменні цінні папери, що знаходяться в колективному зберіганні нарахунках власників у зберігача і не обліковані на рахунках зберігачав депозитарії, підлягають обов'язковому занесенню до реєстру власниківіменних цінних паперів на ім'я зберігача як номінального утримувача. Іменні цінні папери, що знаходяться в колективному зберіганні нарахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії, підлягаютьобов'язковому занесенню до реєстру власників іменних цінних паперівна ім'я депозитарію як номінального утримувача. У договорі про відкриття рахунку у цінних паперахвизначаються умови ведення рахунку власника цінних паперів, порядокпроведення операцій емітента, порядок надання облікової та фінансовоїінформації зберігачем, а також умови оплати його послуг тощо. Зберігач не має права користуватися послугами іншого зберігача для виконання своїх зобов'язань щодо зберігання сертифікатів таобліку прав власності на цінні папери своїх депонентів. У разі одержання депозитарієм від зберігача цінних паперів, щодояких він не укладав з емітентом договору про обслуговування емісії ціннихпаперів, депозитарій зобов'язаний передати їх тому депозитарію, з яким емітент уклав такий договір, якщо між депозитаріями не встановленокореспондентські відносини щодо цінних паперів. Депозитарії можуть одержувати від емітента безпосередньо на свійрахунок доходи з цінних паперів для наступного перерахування їхзберігачам. Зберігач зобов'язаний у встановлений договором строкзарахувати зазначені доходи на грошові рахунки власників ціннихпаперів. Ці доходи не є доходами депозитарію і не підлягають оподаткуваннюу складі доходів депозитарію. Депозитарії та зберігачі цінних паперівне зобов'язані надавати власникам цінних паперів документи (сертифікати, купони) для реалізації відповідних прав власності при проведенніемітентом операцій із цінними паперами, якщо інше не передбачено договором. Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперівздійснюються виключно депозитаріями, які забезпечують поставку ціннихпаперів на рахунки зберігачів у депозитарії з одночасною оплатою грошовихкоштів на рахунках зберігачів. Для здійснення клірингу та розрахунківза угодами щодо цінних паперів депозитарій має одержати відповідний дозвіл. Взаєморозрахунки за угодами щодо цінних паперівздійснюються на підставі розрахункових документів, наданихсторонами відповідно до договорів, що передбачають перехід прававласності на цінні папери, або інформації, наданої фондовими біржамита організаційно оформленим позабіржовим ринком. Кліринговий депозитарій для здійснення грошовихрозрахунків за угодами щодо цінних паперів зобов'язанийкористуватися послугами, що надають розрахункові банки на підставівідповідного договору, типова форма якого затверджується Державною комісієюз цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України. Вимоги до такого розрахункового банку встановлюються уположенні, що затверджується Державною комісією з цінних паперів тафондового ринку і Національним банком України. Правила та операційні стандарти клірингу та розрахунків за угодамищодо цінних паперів затверджуються Державною комісією з цінних паперівта фондового ринку. Правила та операційні стандарти грошового клірингу тарозрахунків за операціями з цінними паперами затверджуються Державноюкомісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національнимбанком України і Міністерством фінансів України. Діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперівздійснює емітент або реєстратор. Якщо кількість власників іменних ціннихпаперів емітента перевищує кількість, визначену Державною комісією зцінних паперів та фондового ринку як максимальну для організації самостійного ведення реєстру емітентом, емітент зобов'язанийдоручити ведення реєстру реєстратору шляхом укладення відповідногодоговору. Договір на ведення реєстру емітент може укласти лише з однимреєстратором. При цьому таке доручення емітента не знімає з ньоговідповідальності щодо виконання зобов'язань, що випливають із угод щодоцінних паперів. Рішення про передачу ведення реєстру власників іменних ціннихпаперів приймається виключно на загальних зборах акціонерів. Загальні збори акціонерів або спостережна рада акціонерноготовариства затверджують умови договору на ведення реєструвласників іменних цінних паперів у порядку, визначеному статутомтовариства. У разі неукладення договору протягом тридцятикалендарних днів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкунадсилає товариству розпорядження про необхідність його укладення, а уразі невиконання зазначеного розпорядження протягом п'ятнадцяти календарнихднів притягує посадових осіб товариства до відповідальності відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів вУкраїні" [2]. Рішення про передачу ведення тимчасового реєстру акціонерів допроведення перших загальних зборів приватизованого підприємства і дорозміщення не менше 60 % акцій для підприємств, що знаходяться впроцесі приватизації, приймається правлінням підприємства, щоприватизується. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, будь-якіінші органи державної влади, а також юридичні та фізичні особи не можутьприймати рішення обов'язкового чи рекомендаційного характеру щодо веденняреєстрів власників іменних цінних паперів, забезпечення ведення такихреєстрів чи їх розподілу, що суперечать частині другій цієї статті. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів передбачаєоблік та зберігання протягом певних строків інформації про власниківіменних цінних паперів та про операції, внаслідок яких виникаєнеобхідність внесення змін до реєстру власників іменних ціннихпаперів. Підставою для внесення змін до реєстру власників іменних ціннихпаперів є документи, згідно з якими переходить право власності навідповідні іменні цінні папери. Реєстратор зобов'язаний на вимогу власника цінних паперів або йогопредставника, а також номінального утримувача надати виписку з реєструвласників іменних цінних паперів. Власник або його представник чиномінальний утримувач не мають права вимагати включення до випискиінформації, що виходить за межі компетенції реєстратора, у тому числіінформації про інших власників та кількість цінних паперів, які їмналежать. Відомості про номінального утримувача підлягають внесенню у реєстрвласників іменних цінних паперів на підставі відповідного доручення, якщоправо зберігача або депозитарію виступати номінальним утримувачемне передбачено договором про відкриття рахунку у цінних паперах абодепозитарним договором. Внесення номінального утримувача в реєстр власників іменних ціннихпаперів, а також перереєстрація цінних паперів на іншого номінальногоутримувача не означає, що право власності на цінні папери переходить дономінального утримувача. Операції з цінними паперами, що здійснюються між депонентами одногономінального утримувача, не відображаються у реєстрі власниківіменних цінних паперів. Для складання реєстру власників іменних цінних паперів наобумовлену дату для виконання зобов'язань емітента номінальнийутримувач повинен надати реєстратору список усіх власників. Юридичні особи можуть одержати дозвіл на ведення реєстрів власниківіменних цінних паперів, якщо реєстраційна діяльність передбачена їхстатутом. Органи державної влади не можуть бути засновниками абоучасниками реєстратора. Центри сертифікатних аукціонів і їхправонаступники не можуть вести реєстри і бути засновниками та учасникамиреєстратора. Частка емітента цінних паперів у статутному фонді реєстратора не можеперевищувати десяти відсотків. Емітент може вести власний реєстр самостійно, якщо кількістьвласників цінних паперів не перевищує кількості, визначеноїДержавною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстратор веде реєстр власників іменних цінних паперів на умовахдоговору, що укладається з емітентом цінних паперів. Типова форма договору затверджується Державною комісією з ціннихпаперів та фондового ринку. Оплата послуг реєстратора здійснюється за тарифами, які встановлює сам реєстратор. Максимальний розмір тарифів встановлюєтьсяДержавною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням зАнтимонопольним комітетом України.3. Види акціонерних товаривств, особливості їх діяльності. Підприємництво в Україні здійснюється в будь-якихорганізаційних формах, визначених законами України, на вибірпідприємця. Порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації окремих організаційних форм підприємництва визначається відповіднимизаконодавчими актами України. У разі коли цей порядок спеціальним законодавством невстановлено, підприємець керується ЗУ « Про підприємства в Україні» ісвоїм статутом. В Україні можуть діяти підприємства таких видів: приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи; колективне підприємство, засноване на власності трудовогоколективу підприємства; господарське товариство; підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян; комунальне підприємство, засноване на власності відповідноїтериторіальної громади; державне підприємство, засноване на державній власності, в томучислі казенне підприємство. Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд,поділений на визначену кількість акцій рівної номінальноївартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майномтовариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межахналежних їм акцій. У випадках, передбачених статутом, акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства такожу межах несплаченої суми. Загальна номінальна вартість випущених акцій становитьстатутний фонд акціонерного товариства, який не може бути менше суми,еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставкимінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерноготовариства. (зараз 147 500 грн.) До акціонерних товариств належать: відкрите акціонернетовариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватисяшляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкритешляхом реєстрації його акцій у порядку, передбаченому законодавствомпро цінні папери і фондову біржу, і внесенням змін до статуту товариства. Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи тагромадяни. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір,що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створеннюакціонерного товариства, відповідальність перед особами, що підписалисяна акції, і третіми особами. Засновники несуть солідарну відповідальність зазобов'язаннями, що виникли до реєстрації акціонерного товариства. Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробитиповідомлення про намір створити акціонерне товариство, здійснитипідписку на акції, провести установчі збори і державну реєстраціюакціонерного товариства. Акціонерне товариство має право випускати цінні паперивідповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперівта фондового ринку. У разі додаткового випуску акцій без реєстраціїпопереднього випуску акцій усі договори купівлі-продажу акцій додатковоговипуску вважаються недійсними. Не пізніше ніж через шість місяців після реєстрації випуску акційакціонерне товариство зобов'язано видати акціонерам акції (сертифікатиакцій). Закрите акціонерне товариство має право випускати лише іменні акції. Акції купуються учасниками при створенні акціонерноготовариства на підставі договору з його засновниками, а придодатковому випуску акцій у зв'язку із збільшенням статутного фонду -з товариством. Акція може бути придбана також на підставі договору з їївласником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або заціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядкуспадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з іншихпідстав, передбачених законодавством. При створенні акціонерного товариства акції можуть бутирозповсюджені шляхом відкритої підписки на них (у відкритихакціонерних товариствах) або розподілу всіх акцій між засновниками (узакритих акціонерних товариствах). Відкрита підписка на акції при створенні акціонерноготовариства організується засновниками. Засновники в будь-якому випадкузобов'язані бути держателями акцій на суму не менше 25 % статутногофонду і строком не менше двох років. Засновники відкритого акціонерного товариства (емітенти)зобов'язані опублікувати відповідно до вимог чинного законодавстваінформацію про випуск акцій, зміст та порядок реєстрації якоївстановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати шести місяців. Особи, які бажають придбати акції, повинні внести на рахунокзасновників не менше 10 відсотків вартості акцій, на які вонипідписалися, після чого засновники видають їм письмовезобов'язання про продаж відповідної кількості акцій. Після закінчення вказаного у повідомленні строку підпискаприпиняється. Якщо до того часу не вдалося покрити підпискою 60відсотків акцій, акціонерне товариство вважається незаснованим. Особам,які підписалися на акції, повертаються внесені ними суми або інше майно не пізніш як через 30 днів. За невиконання цього зобов'язання засновникинесуть солідарну відповідальність. У разі, якщо підписка на акції перевищує розмір статутного фонду,засновники можуть відхиляти зайву підписку, якщо це передбаченоумовами випуску. Відмова у підписці проводиться згідно з перелікомпередплатників з кінця переліку. У разі, якщо засновники не відхиляютьзайву підписку, рішення про прийняття чи відмову зайвої підписки приймають установчі збори. При відмові засновниками або установчими зборамизайвої підписки внесені суми повертаються. До дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції,повинні внести з урахуванням попереднього внеску не менше 30 відсотківномінальної вартості акцій. На підтвердження внеску засновники видаютьтимчасові свідоцтва. У випадках, коли всі акції акціонерного товаристварозподіляються між засновниками, вони повинні внести до дняскликання установчих зборів не менше 50 відсотків номінальної вартостіакцій. Акціонерне товариство має право викупити у акціонера оплачені нимакції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний фонд, для їхнаступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників абоанулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строкне більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, атакож голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерівпровадиться без урахування придбаних акціонерним товариством власнихакцій. Акціонер у строки, встановлені установчими зборами, але не пізнішероку після реєстрації акціонерного товариства, зобов'язанийоплатити повну вартість акцій. У разі несплати у встановлений строк акціонер, якщо інше непередбачено статутом товариства, сплачує за час прострочки 10відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежуакціонерне товариство має право реалізувати ці акції в порядку,встановленому статутом товариства. Акціонерному товариству забороняється випуск акцій для покриттязбитків, пов'язаних з його господарською діяльністю. Установчі збори акціонерного товариства скликаються у строк,зазначений у повідомленні, але не пізніше двох місяців з моментузавершення підписки на акції. В разі пропущення вказаного строку особа, яка підписалася на акції,має право вимагати повернення сплаченої нею частки вартості акцій. Установчі збори акціонерного товариства визнаютьсяправомочними, якщо в них беруть участь особи, які підписалися більш якна 60 відсотків акцій, на які проведено підписку. Якщо через відсутність кворуму установчі збори не відбулися, протягомдвох тижнів скликаються повторні установчі збори. Якщо і при повторномускликанні установчих зборів не буде забезпечено кворуму, акціонернетовариство вважається таким, що не відбулося. Голосування на установчих зборах проводиться за принципом: однаакція - один голос. Рішення про створення акціонерного товариства, його дочірніхпідприємств, філій та представництв, про обрання ради акціонерноготовариства (спостережної ради), виконавчих і контролюючих органівакціонерного товариства та про надання пільг засновникам за рахунокакціонерного товариства повинні бути прийняті більшістю у 3/4 голосівприсутніх на установчих зборах осіб, які підписалися на акції, а іншіпитання - простою більшістю голосів. Установчі збори акціонерного товариства вирішують такі питання: а) приймають рішення про створення акціонерного товариства ізатверджують його статут; б) приймають або відхиляють пропозицію про підписку на акції, щоперевищує кількість акцій, на які було оголошено підписку (у разіприйняття рішення про підписку, що перевищує розмір, на який булооголошено підписку, відповідно збільшується передбачений статутнийфонд); в) зменшують розмір статутного фонду у випадках, коли увстановлений строк підпискою на акції покрита не вся необхідна сума,вказана у повідомленні; г) обирають раду акціонерного товариства (спостережну раду),виконавчий та контролюючий орган акціонерного товариства; д) вирішують питання про схвалення угод, укладенихзасновниками до створення акціонерного товариства; е) визначають пільги, що надаються засновникам; є) затверджують оцінку вкладів, внесених у натуральній формі; ж) інші питання відповідно до установчих документів. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про видиакцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акційрізних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідкиневиконання зобов'язань по викупу акцій, строк та порядок виплати часткиприбутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками календарногороку. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний фонд, якщо всіраніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижченомінальної. Збільшення статутного фонду здійснюється в порядку,встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринкушляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшенняномінальної вартості акцій. Збільшення статутного фонду акціонерного товариства не більш як на1/3 може бути здійснено за рішенням правління за умови, що такепередбачено статутом. Статутами банківських та страхових установ, які єакціонерними товариствами, може бути передбачено інший, ніж вказанийу цій статті, порядок збільшення статутного фонду. Рішення про зменшення статутного фонду акціонерноготовариства приймається у тому ж порядку, що і про збільшення йогостатутного фонду. Зменшення статутного фонду здійснюється шляхом зменшенняномінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупучастини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій. Рішенням акціонерного товариства про зменшення розмірустатутного фонду акції, не подані для анулювання, визнаютьсянедійсними, але не раніш як через шість місяців після доведення до відомапро це всіх акціонерів передбаченим статутом способом. Акціонерне товариство відшкодовує власнику акцій збитки,пов'язані із змінами статутного фонду. Спори щодо відшкодування цихзбитків вирішуються судом або арбітражним судом. Вищим органом акціонерного товариства є загальні зборитовариства. У загальних зборах мають право брати участь усіакціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є.Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і членивиконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники),які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їхпредставників), які прибули для участі у загальних зборах,здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення загальнихзборів виконавчим органом акціонерного товариства або реєстратором напідставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головоюта секретарем зборів. Реєстрація акціонерів - власників акцій на пред`явниказдійснюється на підставі пред`явлення ними цих акцій (сертифікатів акцій)або виписок з рахунку у цінних паперах. Право участі у загальнихзборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведеннязагальних зборів (крім випадку проведення установчих зборів). Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можутьпризначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерівдля участі у загальних зборах, про що вони до початку реєстраціїписьмово повідомляють виконавчий орган акціонерного товариства. До компетенції загальних зборів належить: а) визначення основних напрямів діяльності акціонерноготовариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту товариства; в) обрання та відкликання членів ради акціонерного товариства(спостережної ради); г) обрання та відкликання членів виконавчого органу таревізійної комісії; д) затвердження річних результатів діяльності акціонерноготовариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів івисновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку тапорядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядкупокриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніхпідприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів таположень; є) винесення рішень про притягнення до майновоївідповідальності посадових осіб органів управління товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніхдокументів товариства, визначення організаційної структуритовариства; з) вирішення питання про придбання акціонерним товариством акцій,що випускаються ним; и) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерноготовариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, щоперевищує вказану в статуті товариства; ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства,призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. Повноваження, передбачені пунктами "б", "д", "е", "ї", належатьдо виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бутипередані іншим органам товариства. Статутом товариства до компетенції загальних зборів можуть бутивіднесені й інші питання. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участьакціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотківголосів. Протокол загальних зборів акціонерів підписується головою ісекретарем зборів і не пізніш як через три робочих дні післязакінчення зборів передається виконавчому органу акціонерноготовариства. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань: а) зміна статуту товариства; б) прийняття рішення про припинення діяльності товариства; в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій тапредставництв товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосівакціонерів, які беруть участь у зборах. Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акційповідомляються персонально передбаченим статутом способом. Крім того,загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженнямакціонерного товариства і в одному із офіційних друкованих виданьВерховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державноїкомісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу і місцяпроведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зробленоне менш як за 45 днів до скликання загальних зборів. У разінеобхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначенихзасобах масової інформації. Загальні збори акціонерів проводяться, як правило, за місцезнаходженням акціонерного товариства. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодопорядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання.Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відомавсіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів упорядку, передбаченому статутом. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, невключених до порядку денного. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік,якщо інше не передбачено статутом товариства. Позачергові збори акціонерів скликаються у разінеплатоспромож-ності товариства, а також при наявності обставин,вказаних у статуті товариства, і в будь-якому іншому випадку, якщо цьоговимагають інтереси акціонерного товариства в цілому. Позачергові збори повинні бути також скликані виконавчим органомна письмову вимогу ради акціонерного товариства (спостережноїради) або ревізійної комісії. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час із будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконалозазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори. В акціонерному товаристві з числа акціонерів можестворюватися рада акціонерного товариства (спостережна рада), якапредставляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальнихзборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює ірегулює діяльність правління. В акціонерному товаристві, яке налічує понад 50 акціонерів,створення ради акціонерного товариства (спостережної ради)обов'язкове. Питання, віднесені статутом акціонерного товариства довиключної компетенції ради акціонерного товариства (спостережної ради),не можуть бути передані на вирішення виконавчих органів товариства. Члени ради акціонерного товариства (спостережної ради) не можутьбути членами виконавчого органу та ревізійної комісії. Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснюєкерівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган,передбачений статутом. Роботою правління керує голова правління, який призначається абообирається відповідно до статуту акціонерного товариства. Правління вирішує всі питання діяльності акціонерноготовариства, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів і радиакціонерного товариства (спостережної ради). Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і радіакціонерного товариства (спостережній раді) та організує виконання їхрішень. Правління діє від імені акціонерного товариства в межах,передбачених цим Законом і статутом акціонерного товариства. Роботою правління керує голова правління, який призначається абообирається згідно із статутом акціонерного товариства. Голова правління акціонерного товариства вправі бездовіреності здійснювати дії від імені товариства. Інші члениправління також можуть бути наділені цим правом згідно ізстатутом. Голова правління товариства організує ведення протоколів засіданьправління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час наданаакціонерам. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книгипротоколів. Головою та членами правління товариства можуть бути особи, якіперебувають з товариством у трудових відносинах. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правлінняакціонерного товариства здійснюється ревізійною комісією, якаобирається з числа акціонерів. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління, радиакціонерного товариства (спостережної ради) та інші посадові особи. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний складзатверджуються загальними зборами акціонерів згідно із статутомтовариства. Перевірки фінансово-господарської діяльності правлінняпроводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, радиакціонерного товариства (спостережної ради), з її власної ініціативиабо на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10відсотками голосів. Ревізійній комісії акціонерного товариства повиннібути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особистіпояснення посадових осіб на її вимогу. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених неюперевірок загальним зборам акціонерного товариства або радіакціонерного товариства (спостережній раді). Члени ревізійної комісії вправі брати участь з правомдорадчого голосу у засіданнях правління. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах табалансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збориакціонерів не вправі затверджувати баланс. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачерговогоскликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань,вчинених посадовими особами. Література:1. ЗУ «Про Національну депозитарну систему та особливості електронногообігу цінних паперів в Україн» - м. Київ, 10 грудня 1997 року N 710/97-ВР;2. ЗУ « Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні » - м.Київ, 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР ;3. ЗУ « Про цінні папери і фондову біржу » - м. Київ, 18 червня 1991 року N 1201-XII ;4. ЗУ «Про банки і банківську діяльність » - м. Київ, 7 грудня 2000 р.;5. ЗУ «Про господарські товариства » - м. Київ, 19 вересня 1991 року №1576-XII.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Ринок цінних паперів icon1. Основні види цінних паперів
Ринок цінних паперів ще називають фондовим ринком. Це пов'язано з тим, що цінні папери за своєю економічною суттю є відображенням...
Ринок цінних паперів iconРинок цінних паперів та
Зростає кількість позабіржових фінансових посередників, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів І компаній. Збільшується...
Ринок цінних паперів iconБухгалтерський облік цінних паперів
Специфіка діяльності на ринку цінних паперів обумовила виникнення такої категорії юридичних осіб, як професійні учасники ринку цінних...
Ринок цінних паперів iconВартість цінних паперів, її визначення
Цінові фактори вартості цінних паперів та теорія внутрішньої вартості цінних паперів
Ринок цінних паперів iconРинок цінних паперів

Ринок цінних паперів iconРинок цінних паперів

Ринок цінних паперів iconРинок цінних паперів

Ринок цінних паперів iconКонтрольна робота з предмету: “Державне регулювання” Державне регулювання фінансового ринку
В українській економічній літературі постійно вживаються такі терміни як «фінансовий ринок», «ринок капіталів», «ринок цінних паперів»,...
Ринок цінних паперів iconРинок цінних паперів у ринкових відносинах

Ринок цінних паперів iconЗавданн я
Реєстратор іменних цінних паперів, необхідні умови для профес-сійної діяльності на ринку цінних паперів в ролі реєстратора
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы