Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.) icon

Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.)НазваниеЗародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.)
Дата конвертации15.07.2012
Размер43,01 Kb.
ТипРеферат

Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.)


Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.)


Проникнення товарних відносин в поміщицьке господарство.
Поміщицьке господарство було оплотом кріпосницьких відно­син в Україні. Разом з тим саме серед поміщиків було багато таких, які особливо активно прагнули перебудувати свої маєтки для роботи на ринок.
По всій Україні, і особливо на Півдні, в першій половині XIX ст. зростало виробництво хліба на продаж. Розширювалися посіви технічних культур. У Полтавській і Чернігівській губерніях збільшилися площі під коноплями й тютюном, Катеринославській і Херсонській - під льоном. З 20-х рр. з'являються й швидко розши­рюються на всьому Правобережжі, Лівобережжі і Слобожанщині плантації цукрових буряків.
Найенергійніше втягувалися в товарно-грошові відносини ве­ликі землевласники. Розширюючи виробництво, вони проявляли інтерес і до технічного вдосконалення (раціоналізації) господарств, зверталися до практики передових вітчизняних та іноземних сільсь­ких виробників, знайомилися з досягненнями агрономії й агротех­ніки, намагалися використовувати сільгоспмашини. Застосовували косилки, віялки, молотарки (спочатку кінні, а потім парові).
Але в більшості своїй раціоналізаторські експерименти закін­чувалися невдачею.
Причинами цього були:
1 ) опір селян, для яких раціоналізація означала лише одне - посилення визиску;
2) нестача у поміщиків грошей, необхідних для придбання нової техніки й найму робітників;
3) нестача вільної кваліфікованої робочої сили. Інакше кажучи, на перешкоді раціоналізації стояла кріпосницька система.
Зазначивши невдачі в спробах налагодити сучасне господарство, поміщики найчастіше зверталися до старих, звичних методів господарювання, посилювали панщину, скорочували селянські наділи, що приводило до крайнього зубожіння селян. Неминучим наслідком цього було подальше збіднінняі розореннясамих поміщиків.
Селянські промисли.
Розклад кріпосницької системи супроводжувався обезземеленням селян. На середину ХІХ ст. близько 25% селянських родин України були безземельними.
Безземельні селяни шукали заробітку насамперед вдома: йшли на різні місцеві підприємства- цукроварні, цегельні, займалися дрібними промислами- виробляли взуття, посуд, полотно, сукно, колеса для возів, та й самі вози, бочки, мішки тощо.
Велику роль в цей час відігравало чумацтво. Ще наприкінці XVIII ст. воно переросло в торговельно-візницький промисел. Зубожілі селяни шукали заробітку в візницькому промислі й ставали чумаками-візниками, а заможні перетворювались на чумаків-підприємців, господарів власних чумацьких валок і одночасно великих торговців.
У середині ХІХ ст. чумаки доставляли в південні порти до 640 тис. тонн хліба щорічно.
Частина бідноти, не знайшовши роботи вдома, змушена була шукати заняття в далеких відходах. Навесні, перед початком с/г робіт, тисячі селян з паспортами від місцевого начальства і просто з відпускними «білетами» від поміщиків тяглися, часто з косами на плечах, на заробітки в Степову Україну. Значна частина заробітчан залишалася на с/г роботи на все літо. Найбільшу частину таких робітників давали Полтавщина й Харківщина.
На іншому полюсі села виділялися заможні селяни. Всупереч державній політиці, сваволі поміщиків найенергійніші селяни нагромаджували гроші, вкладали їх у промислові підприємства, торгівлю, купували землю або орендували її в поміщиків. Оплативши свою волю, вони ще з більшою енергією зміцнювали своє господарство. Із селян-кріпаків вийшли купці й промисловці- мільйонери Яхненки, Симиренки. Козаком за походженням був Артем Терещенко, хліботорговець і чумак, родоначальник династії відомих цукрозаводчиків.
Початок промислового перевороту
У своєму розвитку промисловість проходить декілька стадій. Почалося все з дрібного товарного виробництва і капіталістичної мануфактури. На зміну мануфактурі, де використовується ручна праця, приходить фабрика (завод), в якій виробництво побудова­не на застосуванні машин, спочатку парових. Перехід до машин­ного виробництва й називають промисловим переворотом.
Перші машини в Україні почали використовувати вже на­прикінці XVIII ст. Від 30-х рр. кількість фабрик стала збільшу­ватися такими темпами, що можна було вже говорити про поча­ток промислового перевороту.
Перша половина XIX ст. характеризувалася досить швидки­ми темпами розвитку промисловості. Якщо у кінці XVIII ст. налічувалося 200 промислових підприємств, то в 1860 р.- 2150.Візитною карткою тогочасної української промисловості стало перш за все цукроваріння. Видатними організаторами цукрової промисловості України були сім'ї Яхненків і Симиренків. Ці дві родини колишніх кріпаків заснували в 1815 р. торговий дім, котрий згодом став відомим не тільки в імперії , а й у Європі. Нагромадивши кошти на торгових операціях, вони у 40-х рр. першими в Російській імперії заснували парове цукрове виробництво, обладнали машинобудівний завод, утримували ціле робітниче містечко з технічним училищем, бібліотекою, театром, лікарнею та церквою. На середину ХІХ ст. в Україні діяло майже 70% цукрових заводів імперії, вони забезпечували понад 80% загальноросійського виробництва цукру.
Група підприємств України виробляла полотно. А ле полотняна промисловість в 40-50-ті рр. зникла зовсім, не витримавши конкуренції з боку бавовняної промисловості центральних губерній Росії, яку щедро підтримував російський уряд.
В першій половині XIX ст. виникла і почала швидко розвива­тися кам'яновугільна промисловість (Донбас). На середину XIX ст. за кількістю видобутого вугілля Донбас вийшов на друге місце в імперії, поступаючись лише Сілезії (Польща).
Промисловість, яка розвивалася в Україні в першій половиш XIX ст., мала багатогалузевий характер. Але вже тоді виявилося, що ряд важливих виробництв, зокрема, текстильне й металооброб­не, при активній підтримці царського уряду зосереджуються, го­ловним чином, в Центральній Росії - Московській, Володимирській. Ярославській і в деяких інших губерніях. В Україні створювалися штучні перепони для інтенсивного розвитку цих галузей.
Зворотньою стороною кризи кріпосницької системи в Україні було зародження ринкових відносин. У сільському господарстві це проявлялося у швидкому рості товарності (тобто збільшенні частки продукції, призначеної на продаж), впровадженні техніч­них культур, раціоналізації (технічному вдосконаленні, викори­станні машин, досягнень агрохімії і т.д.), використанні найманої праці. Але більшість поміщиків вела господарство традиційним способом, посилюючи експлуатацію кріпаків.
Одним з наслідків кризи кріпосницьких відносин і зароджен­ня ринкових було поширення селянських промислів. Деякі селяни перетворювалися у великих підприємців.
В 30-ті рр. починаються якісні зміни в промисловості України, пов'язані з переходом від ручного виробництва до машинного - про­мисловий переворот.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.) iconПолітична думка в Україні в ХІХ -поч ст. ХХ ст
Розвиток революційно-демократичних ідей ХІХ початку ХХ ст. Кирило-Мефодіївське товариство І громадівці
Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.) iconПочаток промислового перевороту в Україні
України у сільськогосподарському виробництві, розшару­вання поміщицьких господарств, зростання долі банкру­туючих поміщицьких маєтностей...
Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.) iconЕкономічний розвиток країн світу в ХІХ на початку ХХ ст
Суть промислового перевороту. Роль його у становленні капіталістичного господарства в Англії, Франції, Німеччині, США
Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.) iconОсобливості промислового перевороту в Західній та Східній Україні
Промисловий переворот в Україні в складі Російської імперії розпочався пізніше, ніж у Великобританії, сша, Франції, майже одночасно...
Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.) iconОсновні напрямки та тенденції розвитку соціально-політичних поглядів в Україні у ХІХ поч. ХХ ст

Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.) iconПерехід до ринкових відносин на даному етапі в Україні потребує глибоких зрушень в усіх сферах економіки одній з найважливіших сфер людської діяльності
В умовах ринкових відносин підприємство функціонує самостійно на засадах самоокупності І самофінансування І тому воно саме, в першу...
Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.) iconУкраїнські політичні партії та організації на Україні кінця ХІХ – початок ХХ століття
Боку, це було їхнім реагуванням на репресії 1880-х років, а з іншого — перед ними
Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.) iconОсобливості державної підтримкиаграрного сектора в Україні
Ефективність переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України та його особливості
Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.) iconГеографічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення країн Східної Європи, Північної І Центральної Азії
Зокрема в сфері економіки були намагання перейти від жорсткого адміністрування до механізму ринкових відносин. Проте цей курс зазнав...
Зародження ринкових відносин та початок промислового перевороту в Україні (кін. ХVIII- поч. ХІХ ст.) iconЕкономічна думка на початку ХІХ ст в Росії
На початку XIX ст в Росії панував феодально-кріпосницький лад. Зародження капіталістичних відносин супроводжувалось зрос­танням суспільного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы