Регистрации актов гражданского состояния icon

Регистрации актов гражданского состоянияНазваниеРегистрации актов гражданского состояния
Дата конвертации14.07.2012
Размер238.22 Kb.
ТипРеферат
Регистрации актов гражданского состояния


Міністерство освіти України Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки Кафедра правознавства Конрольна робота З предмету: «Реєстрація актів громадянського стану» На теми: 1.Принцип своєчасного і належного документального оформления проведеної реєстрації. 2.Організація діловодства в системі органів РАГСа 3.Зміни та виправлення в документах актів громадянського стану. Виконав студент гр. ПР-97-2 з Риндич Олександр КІРОВОГРАД 1998 ПЛАН:1. Організація діловодства в системі органів РАГСа2. Принцип своєчасного і належного документального оформления проведеної реєстрації.3. Зміни та виправлення в документах актів громадянського стану.Використана література:1. Організація діловодства в системі органів РАГСаРезультат діяльності залежить від багатьох проміжних відрізків, одним зяких являється діловодство, яке дозволяє забезпечити оперативність тагнучкість в прийнятті рішень. Діловодство координує всі етапи роботи - одпроектування до практичної реалізації рішень.Процес управління включає наступні основні типові документуємі операції:збір та обробку документної інформації; підготовку рішень; прийняття тадокументування рішень; доведення рішень до виконавців; виконання рішень;контроль виконання; збір інформації про виконання; передачу інформації повертикальним та горизонтальним звґязкам; зберігання та пошук інформації.Для організованої та стандартної роботи з документацією, співробітникиорганів РАГСу зобовґязані користуватися інструкцією по обліку, зберіганнюта витрачанню бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського станув Україні. Ця інструкція чітко регламентує всі моменти реєстрації таподальшого обігу цих документів. Згідно до її положень, при реєстрації актів громадянського стану органами реєстрації актів громадянського стану видаються свідоцтвапро народження, смерть, одруження, розірвання шлюбу, встановленнябатьківства, переміну прізвища, імені, по батькові на бланках,виготовлених друкарським способом за єдиним для всієї держави зразком, затвердженим Верховною Радою України. Повторні свідоцтва про реєстраціюактів громадянського стану видаються (надсилаються) на таких же бланках.Використання бланків свідоцтв інших зразків забороняється.Бланки свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану є документамисуворої звітності і повинні зберігатися в органах реєстрації актівгромадянського стану. Відповідальними за зберігання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану згідно з наказом відповідногоуправління юстиції є: а) у відділах реєстрації актів громадянського стануМіністерства юстиції Республіки Крим, управлінь юстиції обласних,Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - відділиреєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції) - заступникиначальників управлінь юстиції - керівники відділів реєстрації актівгромадянського стану;б) у відділах реєстрації актів громадянського стану районних державнихадміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних депутатів -керівники відділів; в) у виконавчих комітетах сільських та селищних Раднародних депутатів - посадові особи, на яких покладено цей обов'язокрозпорядженням виконавчого комітету відповідної Ради народнихдепутатів за погодженням з відділом реєстрації актівгромадянського стану. На час відсутності особи, відповідальноїза зберігання бланків свідоцтв (відпустка, відрядження, хвороба тощо),бланки свідоцтв повинні передаватися за актом іншій посадовій особі,яка тимчасово виконує її обов'язки. При зміні посадової особи,відповідальної за зберігання бланків свідоцтв про реєстрацію актівгромадянського стану, прийом-передача бланків свідоцтв і обліковоїдокументації по них в обов'язковому порядку провадиться: а) у відділахреєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції - у присутностіпрацівника відділу та представника іншого підрозділу управління юстиціївідповідної державної адміністрації; б) у відділах реєстрації актівгромадянського стану районних державних адміністрацій та виконавчихкомітетів Рад народнихдепутатів - у присутності представника відповідної державноїадміністрації, виконавчого комітету відповідної Ради народнихдепутатів чи представника відділу реєстрації актів громадянського станууправління юстиції; в) у виконавчих комітетах сільських та селищних Раднародних депутатів - у присутності керівника відділу реєстрації актівгромадянського стану відповідної державної адміністрації абовиконавчого комітету Ради народних депутатів.По закінченні прийому-передачі бланків присутній представник зобов'язанийпроінструктувати новопризначену особу про порядок обліку, зберігання,правильного витрачання і звітності по бланках свідоцтв та провідповідальність за їх належне зберігання.Відділи реєстрації актів громадянського стану районних державнихадміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних депутатіводержують бланки свідоцтв у відділах реєстрації актів громадянськогостану управлінь юстиції. Виконавчі комітети сільських, селищних Раднародних депутатів одержують бланки свідоцтв у відділахреєстрації актів громадянського стану районних державних адміністрацій,виконавчих комітетів Рад народних депутатів. Бланки свідоцтв прореєстрацію актів громадянського стану видаються по довіреності під розписку або надсилаються спецзв'язком чи цінним листом звідповідним супровідним документом. Відділам реєстрації актівгромадянського стану районних державних адміністрацій, виконавчихкомітетів Рад народних депутатів бланки свідоцтв видаються(надсилаються) з розрахунку не більше 6-місячної потреби в них, авиконавчим комітетам сільських та селищних Рад народних депутатів - зрозрахунку не більше місячної потреби в них. Відділи реєстрації актівгромадянського стану управлінь юстиції забезпечуються трирічним запасомбланків свідоцтв.Про наслідки прийому бланків свідоцтв складається акт у двох примірниках(з зазначенням дати та місця складання), один з яких зберігається вданому відділі реєстрації актів громадянського стану, а другий,завірений печаткою відділу реєстрації актів громадянського стану, непізніше 5 діб з дня одержання надсилається в Міністерство юстиції.Для прийому бланків свідоцтву у відділах реєстрації актів громадянськогостану районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів Раднародних депутатів створюється комісія, яка перевіряє відповідність одержаних бланків супровідним документам та в обов'язковому порядкупереглядає кожний бланк окремо.Про наслідки прийому бланків свідоцтв складається акт у двох примірниках(з зазначенням дати та місця складання). Один з них зберігається вданому відділі реєстрації актів громадянського стану, а другий,завірений печаткою, надсилається відділу реєстрації актівгромадянського стану управління юстиції.Виконкоми сільських, селищних Рад народних депутатів про одержання бланківсвідоцтв надсилають підтвердження відповідному відділу реєстрації актівгромадянського стану районної державної адміністрації, виконавчого комітетуРад народних депутатів.При необхідності передача бланків свідоцтв з однієї області у другу провадиться тільки з письмового дозволу Міністерства юстиції.Після здійснення передачі складається акт в трьох примірниках, в якомувказуються дата, місце складання, кількість переданих бланків, їх серіїі номери. Перший примірник акта надсилається Міністерству юстиції,другий та третій - відділам реєстрації актів громадянського стану,які здійснювали передачу. Одержані бланки свідоцтв у той же день напідставі супровідних документів повинні бути оприбутковані посадовоюособою, відповідальною за їх зберігання.Для обліку надходження і витрачання бланків свідоцтв ведуться:а) у відділах реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції,районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів Рад народнихдепутатів:б) у виконкомах сільських та селищних Рад народних депутатів -книги обліку оприбуткування і витрачання бланків свідоцтв.Всі книги обліку бланків свідоцтв повинні мати заголовні та титульнілисти, бути прошнуровані, їх аркуші пронумеровані. Про загальну кількість аркушів у книзі на внутрішній стороні обкладинки робиться відмітка,яка засвідчується підписом керівника відділу і печаткою.Книги повинні заповнюватись чорнилом або кульковою ручкою, чітким,розбірливим почерком. Підчистки в них не допускаються. Неправильнозроблений запис закреслюється, а необхідне записується поруч чіткимпочерком. Кожне виправлення має бути відповідним чином застережено ізавірено печаткою. Книги обліку бланків свідоцтв підлягаютьпостійному зберіганню. Книгами обліку оприбуткування і витрачання бланків свідоцтв, атакож книгами особових рахунків по обліку, видачі і витрачаннюбланків свідоцтв, постачаються: відділи реєстрації актівгромадянського стану управлінь юстиції - управліннями юстиціївідповідних державних адміністрацій;відділи реєстрації актів громадянського стану районних державнихадміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних депутатів -відділами реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції;виконавчі комітети сільських та селищних Рад народних депутатів -відділами реєстрації актів громадянського стану відповідних державних адміністрацій або виконавчих комітетів Рад народних депутатів.16. Відділи реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиціїзвітують про витрачання одержаних бланків свідоцтв перед Міністерствомюстиції один раз на рік не пізніше 1 лютого наступного за звітнимроку.Відділи реєстрації актів громадянського стану районних державнихадміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних депутатів звітуютьпро витрачання одержаних бланків свідоцтв перед відділами реєстрації актівгромадянського стану управлінь юстиції щоквартально не пізніше 15 числанаступного за звітним кварталом місяця. Виконавчі комітети сільських,селищних Рад народних депутатів звітують про витрачання одержаних бланківсвідоцтв перед відділами реєстрації актів громадянського станурайонних державних адміністрацій та виконавчих комітетів Раднародних депутатів щомісячно не пізніше 5 числа наступного місяця.Зіпсовані при заповненні та інші свідоцтва, які підлягають знищенню (втому числі надіслані для знищення з виконавчих комітетів сільськихта селищних Рад народних депутатів), у відділах реєстрації актівгромадянського стану районних державних адміністрацій та виконавчихкомітетів Рад народних депутатів знищуються один раз у півріччя, про що складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається увищестоящий відділ реєстрації актів громадянського стану. Знищенню по закінченні року підлягають також повторнісвідоцтва, надіслані іншими органами реєстрації актівгромадянського стану і не одержані громадянами протягом року.Зіпсовані при заповненні та інші свідоцтва, які підлягають знищенню,виконавчими комітетами сільських та селищних Рад народних депутатівщоквартально зі звітом про витрачання бланків свідоцтв надсилаються довідділу реєстрації актів громадянського стану відповідної районноїдержавної адміністрації або виконавчого комітету Ради народних депутатів.За халатне ставлення до зберігання бланків свідоцтв, порушенняправил їх зберігання, а також значну кількість зіпсованихбланків свідоцтв відповідальна за це особа несе відповідальність,передбачену ст.147 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).У необхідних випадках щодо осіб, винних у втраті бланків свідоцтв,матеріали повинні бути передані у слідчі органи.2. Принцип своєчасного і належного документального оформленияпроведеної реєстрації.Належне, а головне своєчасне оформлення та реєстрація актів громадянськогостану є однією з найголовніших необхідностей для громадянина. Неналежне, чинесвоєчасне оформлення цих актів, або не оформлення їх зовсім тягне засобою наслідки, які потім змінити вже досить тяжко. Якщо стане так, що ціфакти будуть зґясовані під час суду, стосовно якої небудь громадянськоїсправи, то наслідки вже будуть просто незворотніми. Отже, принцип своєчасного і належного оформлення актів громадянськогостану можна чітко відслідити між рядками інструкції міністерства юстиції"про порядок реєстрації актів громадянського стану". Строки завждивстановлюються стандартні, за виключенням деяких випадків. Відомо, щозаконний строк є в усіх видах реєстрації. Ось що говорить закон стосовностроків реєстрації шлюбу: Шлюб укладається в органах реєстрації актівгромадянського стану. Укладення шлюбу відбувається по закінченнімісячного строку після подання особами, які бажають одружитися, заяви. Вокремих випадках цей строк може бути скорочений керівником відділуреєстрації актів громадянського стану. При обчисленні місячного строку відповідно до чинногозаконодавства органи РАГСу керуються такими правилами: перебігмісячного строку починається наступного дня після подання заяви до органуреєстрації актів громадянського стану і закінчується відповідногочисла наступного місяця. Якщо це число припадає на неробочий день відділуреєстрації актів громадянського стану, днем закінчення строку вважаєтьсянайближчий за ним робочий день. Якщо до органу реєстрації актів громадянського стану надійдезаява про наявність законних перешкод до укладення шлюбу, реєстрація його відкладається. В цьому разі заявникові пропонується увизначений строк подати відповідні докази. Орган реєстрації актівгромадянського стану може на прохання заінтересованих осіб або з своєї ініціативи провести необхідну перевірку. Про відстрочку реєстраціїшлюбу повідомляються особи, які подали заяву про вступ у шлюб. Занаявності законних перешкод до укладення шлюбу орган реєстрації актівгромадянського стану відмовляє в його реєстрації і видає письмовероз’яснення. Якщо відомості про такі перешкоди не дістанутьпідтвердження, реєстрація шлюбу провадиться на загальних підставах.Перевірка обставин повинна бути закінчена у місячний строк. Важливим є те, що визначним моментом в статусі громадянина являєтьсязапис органів РАГСу, тільки після якогопочинає "де юро" діяти другийгромадянський статус. Наглядно це можна побачити па прикладі реєстраціїрозірвання шлюбу: шлюб припиняється з часу реєстрації розлучення в книзізаписів актів про розірвання шлюбу, тобто датою припинення шлюбу є не датапостановлення рішення суду про розірвання шлюбу, а дата реєстраціїрозлучення в органі реєстрації актів громадянського стану хоча б одним зподружжя. Реєстрація розірвання шлюбу може провадитись незалежно від строку,що минув після постановлення судом рішення про розірвання шлюбу. Але реєстрацію розірвання шлюбу необхідно провести не лише своєчасно, ай належним чином, тобто помилки не повинно бути. І цей момент чіткорегламентує закон: при одержанні заяви про реєстрацію розірвання шлюбуорган реєстрації актів громадянського стану з’ясовує, чи не булозареєстровано розлучення в органі реєстрації актів громадянського стану зазаявою другого з подружжя. Якщо такої реєстрації не було або той зподружжя, що подав заяву, про неї не знає, орган реєстрації актівгромадянського стану після реєстрації заяви в спеціальному журналі не пізніше тижневого строку надсилає до органу реєстрації актівгромадянського стану України за місцем реєстрації шлюбу запит проте, чи немає в запису акта про шлюб відмітки про вже проведену реєстраціюрозірвання шлюбу. Тому з подружжя, що подав заяву, роз’яснюється,що після одержання відповіді розірвання шлюбу буде зареєстровано. Органреєстрації актів громадянського стану, одержавши повідомлення провідсутність відмітки про розлучення, запрошує заявника для реєстраціїрозірвання шлюбу і в його присутності реєструє розлучення. Велику увагу співробітникам необхідно рпиділяти таким важливим актам,як належна та своєчасна реєстрація смерті та зміні прізвища, імені та побатькові. Ця увага викликана тим, що ці оменти можуть використовуварися длязкривання злочину, або укриванню від властей розшукованих злочинців. Якщомислити кримінально, то можна вигадати іще багато спікуляцій, повґязаних звищевказаними моментами. Тому, в інструкції для РАГСу чітко вказано, якналежним чином оформити ці акти. Заява про реєстрацію смерті повинна бути зроблена не пізніше трьохдіб з дня смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливостіодержання довідки лікувального закладу або висновку судово-медичноїекспертизи чи прокурора - не пізніше п’яти діб. Реєстрація смерті особи, оголошеної судом померлою, а такожреєстрація факту смерті, встановленого в судовому порядку, провадитьсявідділами реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, атакож відділами реєстрації актів громадянського стану міських (містобласного підпорядкування) і районних у містах Рад народних депутатів.Датою смерті особи, оголошеної судом померлою, вважається день набраннязаконної сили рішенням суду, якщо інше не зазначено в рішенні. Підставою для реєстрації смерті є: лікарське свідоцтво абофельдшерська довідка про смерть, видані лікувальним закладом, рішеннясуду про встановлення факту смерті чи оголошення громадянинапомерлим, а також повідомлення з місць позбавлення волі. Ці документидодаються до другого примірника запису акта про смерть. Реєстрація смерті військовослужбовців та військовихбудівельників, які загинули в період проходження військової служби умирний час, провадиться відділами реєстрації актівгромадянського стану з зазначенням у актовому запису та усвідоцтві про смерть про те, що смерть настала в періодпроходження військової служби, якщо відповідний запис є у графі “Причина смерті” лікарського свідоцтва про смерть, виданого лікувальнимзакладом. Паспорти померлих осіб щомісяця передаються за списком до органіввнутрішніх справ за місцем реєстрації смерті, а військові квитки - дорайонних (міських) військкоматів, в яких померлі перебували на обліку. Нездача паспортів або військових квитків померлих не єперешкодою до реєстрації смерті. Про нездачу паспорта абовійськового квитка орган реєстрації актів громадянського станузобов’язаний повідомити органи внутрішніх справ або районний(міський) військовий комісаріат. Реєстрація переміни прізвища, імені та по батькові громадянУкраїни провадиться на підставі дозволу, виданого в порядку,передбаченому Положенням про порядок розгляду клопотань про перемінугромадянами України прізвищ, імен, по батькові, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1993 р. N233 ( 233-93-п ). Цей порядок виключає можливість зловживання цим актом. При задоволенні клопотання заявникові роз’яснюється, що він повинену тримісячний строк зареєструвати переміну прізвища, імені, по батькові. Уразі порушення цього строку без поважних причин дозвіл на перемінупрізвища, імені, по батькові втрачає силу. Повторне клопотання можебути розглянуте лише через рік. Про проведену реєстрацію переміни прізвища, імені, по батьковіпризовника і військовозобов’язаного відділ реєстрації актівгромадянського стану повідомляє районний (міський) військовийкомісаріат, в якому призовник чи військовозобов’язаний перебуває наобліку, а також відділ внутрішніх справ райміськвиконкому замісцем проживання заявника. Це тільки невеликі видержки і цитати з упорядоченої системи законів,підзаконних правових актів та інструкцій, які рагламентують працю, таналежне оформлення актів РАГСу. Навіть з цих невеликих уривків видно, що які в любому іншому правовому акті, належність та своєчасність іде через весьтекст.3. Зміни та виправлення в документах актів громадянського стану. Згідно статті 158 Кодекса про шлюб та сімю України народження, смерть,шлюб, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміна імені, фаміліїпідлягають реєстрації в органах реєстрації актів громадянського стану. Що стосується такого моменту, як зміни та виправлення в документах цихактів, то більш конкретно він регламентується спеціальною інструкцієюМІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, від 03.05.1994 року. В ній чітко вказаніправила з питань внесення змін, доповнень і виправлень у записи актівгромадянського стану. Внесення змін, доповнень і виправлень у записи актівгромадянського стану провадиться при наявності достатніх підстав та привідсутності спору між заінтересованими особами відділами реєстрації актівгромадянського стану.При наявності спору між заінтересованими особамипитання про внесення змін, доповнень і виправлень у записи вирішуються у судовому порядку. Внесення змін, доповнень і виправлень у записи актівгромадянського стану при наявності відповідних документівпровадиться: а) при зміні прізвища, імені, по батькові, місця і датинародження в зв'язку з усиновленням (удочерінням) дитини, а також у разізапису усиновителів батьками усиновленого; б) при зміні прізвища одногоз подружжя у зв'язку з розірванням шлюбу або визнанням шлюбунедійсним; в) при зміні прізвища дитини відповідно до ст.62 Кодексу прошлюб та сім'ю України ( 2006-07 ); г) при переміні прізвища, імені, побатькові; д) при зміні прізвища та по батькові неповнолітнього узв‘язку з переміною прізвища батьків та імені батька; є) якщо прізвище,ім‘я та по батькові зазначені без урахування національних традицій;ж) якщо в запису акта громадянського стану не зазначені прізвища,ім‘я та по батькові або національність батьків; з) якщо в запису акта пронародження було зазначено неповне ім‘я дитини (зменшене, пестливе,скорочене).У тих випадках, коли відділу реєстрації актів громадянського стану неясно,чи є ім‘я зменшеним, пестливим або скороченим, зміна імені провадиться упорядку, визначеному Положенням про порядок розгляду клопотань пропереміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 27.03.1993 р. N 233 ( 233-93-п );і) якщо при реєстрації народження дитині надано прізвище або ім‘я безурахування побажань батьків або одного з них; к) якщо дитина має ім‘я,відмінне від того, яке зазначене в запису акта про її народження, і цьоговимагають інтереси дитини;л) при необхідності виправлення прізвища, імен, по батькові в зв‘язку зізміною статі; м) при реєстрації встановлення батьківства; н) принадходженні заяви матері, яка не перебуває у шлюбі, про внесення взапис акта про народження дитини відомостей про батька дитини; о) увипадку скасування рішення суду про встановлення батьківства; п)при скасуванні або визнанні усиновлення (удочеріння) недійсним; р) узв‘язку з рішенням суду про виключення із запису акта про народженнявідомостей про батька або матір дитини; с) при встановленні всудовому порядку неправильних відомостей у запису акта громадянськогостану; т) якщо під час реєстрації акта громадянського стану булидопущені помилки (перекручення, пропуск відомостей або окремих слів)або вказані неправильні відомості. Внесення змін, доповнень і виправлень у записи актівгромадянського стану можливе також і в інших випадках,передбачених чинним законодавством України. Внесення змін, доповнень і виправлень у записи актівгромадянського стану провадиться на підставі: а) рішення органу опікита піклування про усиновлення (удочеріння) та про зміну прізвищанеповнолітньої дитини; б) запису акта про встановлення батьківства; в)рішення суду про встановлення неправильних відомостей в запису актагромадянського стану; г) рішення суду про припинення шлюбу, провиключення із запису акта про народження відомостей про батька або матірдитини, про скасування раніше винесеного рішення суду про встановленнябатьківства, про скасування або визнання усиновлення (удочеріння)недійсним, а також про визнання шлюбу недійсним; д) запису акта пропереміну прізвища, імені, по батькові; є) заяви матері, яка не перебуває вшлюбі, про внесення в книгу реєстрації актів про народженнявідомостей про батька дитини; ж) висновку відділу реєстрації актівгромадянського стану за місцем проживання заявника.Висновок складається у випадках, передбачених підпунктами«є», «ж», «і», «к», «т» пункту 2 цих Правил.У тих випадках, коли у запису акта про народження вказано ім‘я батька(не подвійне), а по батькові дитини відсутнє, за проханнямзаінтересованої особи при видачі повторного свідоцтва та в інших необхіднихвипадках відділ реєстрації актів громадянського стану без складаннявисновку вносить у запис відповідне доповнення. У випадках, перерахованих у пункті 2, зміни, доповнення тавиправлення вносяться у такі записи актів громадянського стану: а)при зміні прізвища, імені, по батькові, місця і дати народження взв'язку з усиновленням (удочерінням) дитини, а також у разі записуусиновителів батьками усиновленого - у запис акта про народженняусиновленого.Якщо рішенням органу опіки та піклування про усиновлення (удочеріння)змінена дата народження усиновленого, при зміні дати народження у записуакта про народження у необхідних випадках відповідно змінюється датареєстрації запису акта про народження. Якщо мати дитини перебуває у шлюбі з особою, яка усиновила (удочерила) її дитину, і прийняла прізвищеусиновителя, у запису акта про народження дитини провадитьсявиправлення прізвища матері; б) при зміні прізвища одного зподружжя у зв‘язку з розірванням шлюбу або визнанням шлюбу недійсним - узапис акта про народження неповнолітніх дітей (змінюється прізвищебатьків або одного з них); в) при зміні прізвища дитини відповідно дост.62 Кодексу про шлюб та сім‘ю України ( 2006-07 ) - у запис акта пронародження неповнолітньої дитини (змінюється прізвище дитини, апри необхідності виправляється також прізвище одного з батьків); г) припереміні прізвища, імені, по батькові - у записи, визначені гл.VIIIМетодичного листа з питань переміни прізвищ, імен, по батьковігромадянами України; д) при зміні прізвища та по батьковінеповнолітнього у зв‘язку з переміною прізвища батьків та імені батька - у запис акта про народження неповнолітнього (змінюється прізвище тапо батькові дитини).Якщо прізвище перемінив один з батьків, питання про зміну прізвищадітей, які не досягли 16-річного віку, вирішується за згодою батьків, а якщо згода відсутня - органами опіки і піклування.При переміні прізвища, імені, по батькові хоч би одним з батьківзмінюються відомості про батьків у записах актів про народженнянеповнолітніх дітей, а також повнолітніх дітей у разі їх прохання про це. Такі зміни вносяться в записи актів про народження усиновленихповнолітніх та неповнолітніх дітей, якщо усиновителі записані батькамиусиновленого, а також у запис акта про встановлення батьківства; є) якщопрізвище, ім‘я та по батькові зазначені без урахуваннянаціональних традицій - у запис акта про народження, а у необхіднихвипадках також в інші записи; ж) якщо в запису акта громадянськогостану не зазаначені прізвища, ім‘я та по батькові або національністьбатьків - у запис акта про народження, а у необхідних випадках також узапис акта про встановлення батьківства; з) якщо у запису акта пронародження було зазначено неповне ім‘я дитини (зменшене, пестливе,скорочене) - у запис акта про народження, а також в інші записи, якімістять аналогічне неповне ім‘я; і) якщо при реєстрації народження дитинінадано прізвище або ім‘я без урахування побажань батьків або одного з них- у записакта про народження, а у необхідних випадках також у запис акта провстановлення батьківства; к) якщо дитина має прізвище або ім‘я, відмінневід того, яке зазначено в запису акта про народження, і цього вимагаютьінтересидитини - у запис акта про народження, а у необхідних випадках у записакта про встановлення батьківства; л) при необхідності виправленняпрізвища, імені, по батькові в зв‘язку зі зміною статі - у запис акта про народження, в необхідних випадках - в інші записи; м) при реєстраціївстановлення батьківства - у запис акта про народження (вносяться відомостіпро батька, змінюється по батькові дитини і за бажанням батьків змінюєтьсяїї прізвище).У разі, коли батьки зареєстрували одруження після народження дитини і приреєстрації одруження мати прийняла прізвище чоловіка, у запису акта пронародження дитини провадиться виправлення прізвища матері; н) принадходженні заяви матері, яка не перебуває у шлюбі, про внесення в записакта про народження дитини відомостей про батька дитини - у запис актапро народження, але лише тоді, коли в запису акта про народження дитининемає відомостей про батька; о) у випадку скасування рішеннясуду про встановлення батьківства - у запис акта про народженнядитини (змінюється прізвище дитини - якщо воно було змінено у зв'язку звстановленням батьківства - а також по батькові дитини і відомості пробатька); п) при скасуванні або визнанні судом усиновлення (удочеріння)недійсним на підставі та у відповідності з рішенням суду, яке набралозаконної сили,- у запис акта про народження усиновленого; р) відповідно дорішення суду, яке набрало законної сили, про виключення із запису акта пронародження відомостей про батька або матір дитини - у запис акта пронародження дитини (виключаються відповідні відомості, а також унеобхідних випадках змінюються прізвище та по батькові дитини); с) при встановленні в судовому порядку неправильних відомостей у записуакта громадянського стану - у запис акта громадянського стану, доякого слід внести зміни згідно з рішенням суду, а у необхідних випадкахі в інші записи, які містять аналогічні дані; т) якщо під часреєстрації актів громадянського стану були допущені помилки(перекручення, пропуск відомостей або окремих слів) або вказанінеправильні відомості - у записи актів громадянського стану, в якихбули допущені ці помилки. Відділ реєстрації актів громадянського стану не вправі відмовити громадянину у прийомі та розгляді заяви про внесення змін, доповнень тавиправлень у записи актів громадянського стану. Відмова відділів реєстрації актів громадянського стану у зміні,доповненні, виправленні записів актів громадянського стану може бутиоскаржена в суд за місцем проживання заявника. Заяви батьків про виправлення прізвища або імені дитини в записуакта про народження в зв'язку з тим, що при реєстрації народженнядитині присвоєно прізвище або ім'я без урахування побажань батьківабо одного з батьків, приймаються відділами реєстрації актівгромадянського стану не пізніше одного року, а заяви про виправленняімені дитини в зв'язку з тим, що вона фактично носить ім'я, відмінневід того, яке зазначено в запису акта про її народження,- до досягненнянею 16-річного віку. Заява про внесення змін, доповнень, виправлень у записи актівгромадянського стану можуть подаватися особами, щодо яких були складеніці записи, та по нотаріально посвідченій довіреності.Записи на дітей, які не досягли 18 років, можуть змінюватися, доповнюватися та виправлятися за заявами їх батьків, усиновителів,опікунів та піклувальників, а також інших осіб і установ, навихованні яких знаходяться неповнолітні. При необхідності в окремихвипадках з такими заявами можуть звертатися самі неповнолітні, які досягли16 років.Записи актів громадянського стану на осіб, які визнані у встановленому законом порядку недієздатними внаслідок душевної хвороби абонедоумства, можуть змінюватися, доповнюватися або виправлятися зазаявами їх опікунів.Зміна, доповнення, виправлення записів актів громадянського стану щодопомерлих провадиться згідно з заявами осіб, які входять в коло спадкоємців,у порядку, передбаченому цими Правилами. До заяви про внесення змін, доповнень та виправлень у запис актагромадянського стану додаються свідоцтво про реєстрацію актагромадянського стану, яке потрібно замінити, та документи, якіпідтверджують необхідність внесення змін, доповнень та виправлень узапис акта громадянського стану. Якщо запис акта громадянського стану, в який необхідно внестизміни, доповнення та виправлення, знаходиться в іншому відділіреєстрації актів громадянського стану, то відділ реєстраціїактів громадянського стану, який прийняв заяву, витребовує копіюцього запису. У разі відсутності запису у відділі реєстрації актівгромадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим,управлінь юстиції обласних, Київської та Севастопольської міськихдержавних адміністрацій за місцем реєстрації акта громадянського станувнесення змін, виправлень та доповнень у запис можливе тільки післяпоновлення втраченого запису. Факти, вказані у заяві, а також записи в документах, що викликаютьсумніви у їх достовірності, перевіряються відділом реєстрації актів громадянського стану шляхом запитів, які направляються у відповідніустанови та організації. На підставі поданих документів та наслідків перевірки відділреєстрації актів громадянського стану за місцем проживання заявникаскладає висновок про внесення змін, доповнень та виправлень узапис акта громадянського стану у випадках, пердбачених підпунктами«є», «ж», «і», «к», «т» пункту 2, або про відмову в цьому зазатвердженою формою.У разі відмови у внесенні змін, доповнень та виправлень до запису увисновку повинні бути вказані причини відмови. Висновок відділу реєстрації актів громадянського стану провнесення змін, доповнень та виправлень у запис акта громадянського стану складається у двох примірниках. Перший примірник, а увипадках, передбачених підпунктами «а», «в», «г», «є» пункту 3 данихПравил, відповідні рішення органу опіки та піклування, суду абозаяви матері дитини разом з усіма зібраними матеріалами надсилаються длявиконання у відділ реєстрації актів громадянського стану за місцемзнаходження відповідного запису.Другий примірник висновку залишається у відділі реєстрації актівгромадянського стану за місцем його складання. У випадках, коли записакта громадянського стану, в який необхідно внести зміни, доповненняабо виправлення, знаходиться у даному відділі реєстрації актівгромадянського стану, висновок складається в одному примірнику.Висновок про відмову у внесенні змін, доповнень та виправлень у записиактів громадянського стану складається удвох примірниках.Перший примірник разом з усіма матеріалами залишається у відділіреєстрації актів громадянського стану, який склав висновок про відмову,а другий вручається (надсилається) заявнику.При цьому заявнику роз‘яснюється порядок оскарження відмови про внесеннязмін, доповнень та виправлень у запис акта громадянського стану і за його проханням пред'явлені ним документи, крім заяви,повертаються.У випадках, передбачених підпунктами «б» та «д» пункту З,надсилається повідомлення відділу реєстрації актів громадянського стану,який зареєстрував відповідний акт.При необхідності внесення змін, доповнень та виправлень у декільказаписів, які знаходяться у різних відділах реєстрації актівгромадянського стану, перший примірник висновку разом з усімаматеріалами (у випадках, передбачених підпунктами «а», «в», «г» пункту 3даних Правил, відповідні рішення виконавчого комітету або суду)надсилається у відділ реєстрації актів громадянського стану за місцемзнаходження одного із записів, а в інші відділи реєстрації актівгромадянського стану направляються копії висновку (рішення виконавчогокомітету або суду) з відміткою керівника відділу реєстрації актівгромадянського стану, куди надісланий перший примірник. Копія висновку(рішення виконавчого комітету або суду) повинна бути засвідченапідписом керівника відділу реєстрації актів громадянського стану тапечаткою. Внесення змін, доповнень та виправлень у записи актівгромадянського стану провадиться відділом реєстрації актівгромадянського стану за місцем знаходження первинного(поновленого) запису. При цьому виписується нове свідоцтво прореєстрацію акту громадянського стану, яке видається заявнику абонадсилається у відділ реєстрації актів громадянського стану за місцемпроживання заявника для вручення йому. Про зміни, доповнення тавиправлення, внесені у записи актів громадянського стану, повідомляєтьсявідділам реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим, управлінь юстиції обласних, Київської таСевастопольської міських державних адміністрацій, які роблять відповіднувідмітку у другомупримірнику запису акта громадянського стану.Про переміну прізвища, імені, по батькові, місця і дати народженнявійськовослужбовця та призовника повідомляється військовийкомісаріат за місцем їх військового обліку. Висновок відділу реєстрації актів громадянського стану про зміну,доповнення та виправлення записів актів громадянського стану належитьобов'язковому виконанню відділом реєстрації актів громадянського стану замісцем знаходження відповідного первинного (поновленого) запису.Внесення змін, доповнень, виправлень у записи актівгромадянського стану провадиться в загальному порядку відділомреєстрації актів громадянського стану за місцем, де знаходиться(знаходився) запис, за клопотанням дипломатичних представництв абоконсульських установ України за кордоном.У тих випадках, коли акт громадянського стану зареєстровано в компетентнихіноземних органах, зміна запису акта громадянського стану можепровадитись тільки згідно з законодавством держави, на території якоїскладено запис. Внесення змін, доповнень та виправлень у записи актівгромадянського стану іноземців та осіб без громадянства, якіпроживають на території України та зареєстрували актигромадянського стану у відділах реєстрації актів громадянського стануУкраїни, провадиться на загальних підставах. Розгляд питань про внесення змін, доповнень, виправлень у записиактів громадянського стану має бути закінчено не пізніш як у двомісячнийстрок з дня надходження заяви. Якщо виникла необхідність поновлення втраченого запису акта громадянського стану, припиняється перебігвказаного строку. Внесення змін, доповнень, виправлень у записи актівгромадянського стану та видача свідоцтв по матеріалах, які надійшли з інших відділів реєстрації актів громадянського стану, повинно бутипроведено у 10-денний строк. Реєстрація заяв про внесення змін, доповнень, виправлень у записипровадиться у спеціальному журналі обліку заяв про внесення змін,доповнень та виправлень у записи актів громадянського стану зазатвердженою формою. Зміни, доповнення та виправлення записів провадяться шляхомзакреслення даних у цих відомостях та внесення нових або додатковихвідомостей у відповідні графи записів.Закреслення відомостей провадиться таким чином, щоб можна булопрочитати закреслені слова.На першому та другому примірниках запису акта громадянськогостану ставиться штамп:На підставі _________________________________________________вказати назву документа, ким виданий, його номері датувнести зміни (доповнення) в графу ________________________________перелічить, в які графи____________________________ ___________________________.вносяться зміни підпис та дата внесення змінВикористана література:. Конституція України.. Кодекс законів про працю України. . Кодекс законів про шлюб та сімґю України . Збірник положень та інструкцій для органів РАГСу. Київ. 1997.
Похожие:

Регистрации актов гражданского состояния iconПостановление От 31 октября 1998 года n 1274 об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния (в ред.
В соответствии с Федеральным законом "Об актах гражданского состояния" Правительство Российской Федерации постановляет
Регистрации актов гражданского состояния iconПостановление От 17 апреля 1999 года n 432 об утверждении правил заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (в ред.
Во исполнение Федерального закона "Об актах гражданского состояния" Правительство Российской Федерации постановляет
Регистрации актов гражданского состояния iconVI. Порядок истребования с территории иностранных государств документов, подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния
Истребование документов, подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельств, справок), осуществляется...
Регистрации актов гражданского состояния iconНарушен установленный законом порядок обращения в органы записи актов гражданского состояния
В государственной регистрации акта гражданского состояния отказывается, в случае если
Регистрации актов гражданского состояния iconПеречень документов, необходимых для государственной регистрации актов гражданского состояния
В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года №143-фз «Об актах гражданского состояния» заявителями представляются
Регистрации актов гражданского состояния iconРегистрации актов гражданского состояния

Регистрации актов гражданского состояния iconРегистрации актов гражданского состояния

Регистрации актов гражданского состояния iconУтверждено постановлением администрации Иркутской области от «8» октября 2007 года №205-па положение
Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области (далее – служба) является исполнительным органом государственной власти...
Регистрации актов гражданского состояния iconУтверждено постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года №397/176-пп положение
Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области (далее – служба) является исполнительным органом государственной власти...
Регистрации актов гражданского состояния iconОглавление: Государственная регистрация рождения стр. 1
Порядок осуществления государственной регистрации отдельных видов актов гражданского состояния
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы