Фінансовий аналіз діяльності підприємства icon

Фінансовий аналіз діяльності підприємстваНазваниеФінансовий аналіз діяльності підприємства
Дата конвертации11.07.2012
Размер317,58 Kb.
ТипРеферат
Фінансовий аналіз діяльності підприємства


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет „Львівська політехніка” Інститут післядипломної освіти Кафедра фінансів КУРСОВА РОБОТА на тему: „Фінансовий аналіз діяльності підприємства” Виконав: студент групи Керівник:_______________________ _______________________________ Львів 2004 АНОТАЦІЯ Курсова робота передбачена навчальним планом для студентів базовогонапряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” і є важливим етапомоволодіння методикою фінансового аналізу діяльності підприємства. Метою виконання курсової роботи є поглиблене вивчення окремих питаньпрограми, підготовка фахівців за спеціальністю фінанси, набуття навичоксамостійного виконання планових розрахунків, оформлення результатіврозрахунку показників фінансового аналізу діяльності підприємства. Завдання курсової роботи – навчитись застосовувати набуті підчаснавчання теоретичні знання і практичні навички для вирішення питаньфінансового аналізу на промисловому підприємстві. В процесі виконання роботи були розглянуті: інформаційно – правовезабезпечення аналізу власних фінансових ресурсів підприємства, даназагальна характеристика та характеристика діяльності підприємства,проведений аналіз майнової структури капіталу, аналіз фінансової структурикапіталу або джерел фінансування, оцінка структурних змін капіталу, аналізпоказників рентабельності, аналіз ліквідності і платоспроможностіпідприємства, розглянуті напрямки удосконалення фінансового станупідприємства, зроблені висновки. Course work is stipulated by the curriculum for students of a basedirection of preparation 0501 „Economy and business” and is the importantstage of mastering by a technique of the financial analysis of activity ofthe enterprise. The purpose of fulfillment of course work is the profound studyingseparate questions of the program, preparation of experts behind a tradethe finance, finding of skills of independent fulfillment of scheduledaccounts, registration of results of account of parameters of the financialanalysis of activity of the enterprise. The problem of course work - to learn to apply theoretical knowledgebought during instruction and practical skills to the solution of questionsof the financial analysis on industrial enterprise. During fulfillment of work have been considered: it is informational -legal maintenance of the analysis of own financial resources of theenterprise, the general characteristic and the characteristic of activityof the enterprise, the conducted analysis of property capital structure,the analysis of a financial structure of the capital or sources financing,an estimation of structural changes of the capital, the analysis ofparameters of profitability, the liquidity analysis and is given tosolvency of the enterprise, the considered directions improvement offinancial circumstances of the enterprise, the made conclusions. ЗМІСТ|Вступ |3 ||1.|Інформаційно – правове забезпечення аналізу власних фінансових |5 || |ресурсів підприємства. | ||2.|Загальна характеристика та характеристика діяльності підприємства у|7 || |2003 році. | ||3.|Аналіз майнової структури капіталу за 2003 рік і оцінка структурних|10 || |змін. | ||4.|Аналіз фінансової структури капіталу або джерел фінансування за |13 || |2003 рік і оцінка структурних змін. | ||5.|Аналіз показників рентабельності. |15 ||6.|Загальна оцінка фінансового стану та платоспроможності |17 || |підприємства за 2003 рік. | ||7.|Напрямки удосконалення фінансового стану ВАТ “Альфа” |26 ||Висновки |30 ||Список використаної літератури |32 ||Додатки |33 | ВСТУП За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвогорозширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльностізначно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового станупідприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансовоїстійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансовогостану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскількижодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшенняприбутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного йоб'єктивного аналізу фінансового стану підприємств. Систематичний аналізфінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності тафінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якогопідприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від йогоплатоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки,розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок. Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке єрезультатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносинпідприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів іхарактеризується системою показників, що відображають наявність, розміщенняі використання фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів йоговиробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому нанього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім нафінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випускі реалізація високоякісної продукції. Як правило, що вищі показники обсягувиробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість,то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовийстан. Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції,труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів нарахунки підприємства, в результаті чого погіршується йогоплатоспроможність. Існує і зворотний зв'язок, оскільки брак коштів можепризвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже увиробничому процесі. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямованана забезпечення систематичного надходження й ефективного використанняфінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни,досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів,фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. Самецим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінкифінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченнійого стабільного фінансового стану. Отже, фінансовий стан - це одна з найважливіших характеристикдіяльності кожного підприємства. Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервівпідвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахункуяк основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань передбюджетом, банком та іншими установами. Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінюватиз використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливитькритичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиціза певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити"больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішоговикористання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низькоїплатоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв упостачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плануприбутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічнихсанкцій. Основними завданнями аналізу фінансового стану є:- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства,забезпечення підприємства власними оборотними коштами;- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності тафінансової стійкості підприємства;- оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку такількісна оцінка його конкурентоспроможності;- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку ціннихпаперів;- визначення ефективності використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом длярозробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щобмінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідногодиференціювання відсоткових ставок.У результаті фінансового аналізу менеджер одержує певну кількість основних,найбільш інформативних параметрів, які дають об'єктивну та точну картинуфінансового стану підприємства.При цьому в ході аналізу менеджер може ставити перед собою різні цілі:аналіз поточного фінансового стану або оцінку фінансової перспективипідприємства. Підбиваючи підсумок розгляду сутності оцінки фінансового станупідприємства, слід іще раз підкреслити, що необхідність та значення такоїоцінки зумовлені потребою систематичного аналізу та вдосконалення роботи заринкових відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, потребою вполіпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком у цій царинірезервів зміцнення фінансової стабільності підприємства. 1. ІНФОРМАЦІЙНО – ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Для регулювання фінансової діяльності підприємства існує багатонормативних актів. Одним із важливих законів є Закон України “Провласність” від 7 лютого 1991 р. №697-XII. Метою цього закону є забезпеченнявільного економічного самовизначення громадян, використання природних,економічних, науково-технічних та культурних потенціалів республіки дляпідвищення рівня життя народу. Наступним нормативним актом є Закон України “Про підприємництво” від7 лютого 1991р. №698-XII, який визначає загально правові, економічні тасоціальні засади здійснення підприємницької діяльності громадянами таюридичними особами на території України, встановлює гарантії свободипідприємництва та його державної підтримки. Згідно із статтею 5, одним ізпринципів підприємницької діяльності є залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів,використання яких не заборонено або не обмежено законодавством Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991р. №887-XII, виділяє види і організаційні форми підприємств, правила їх створення,реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійсненняними підприємницької діяльності в умовах переходу до ринкової економіки.Підприємство користується банківським кредитом на комерційній договірнійоснові. Підприємство може надавати банку на договірній основі правовикористовувати свої вільні кошти і встановлювати проценти за їхвикористання. Розрахунки підприємств за своїми зобов’язаннями проводяться убезготівковому та готівковому порядку через установи банків, відповідно доправил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених НБУ. З 1 січня 1995 року основним виглядом прямого податку на юридичнихосіб в Україні став податок на прибуток, що був введений Законом Українивід 28 грудня 1994 року “Про оподаткування прибутку підприємств” (післячисельних змін і доповнень з 1.07.97 цей закон діє у редакції ЗаконуУкраїни від 22.05.97 року). Стаття 3 Закону України “ Про оподаткуванняприбутку підприємств” присвячена характеристиці об’єкту оподаткування іпорядку обчислення оподатковуваного прибутку. Це дуже важливий закон.Оскільки основним джерелом формування власних фінансових ресурсівпідприємства є прибуток.Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення сумискоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витратплатника податку та на суму амортизаційних відрахувань. Ставка податку на прибуток підприємств закріплена у статті 10 ЗаконуУкраїни “Про оподаткування прибутку підприємств” - прибуток платниківподатку оподатковується за ставкою 30% до об’єкта оподаткування. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 року№168/97-ВР визначає платників податку на додану вартість, об’єкти, базу таставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених відоподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортнихоперацій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування тавнесення податку до бюджету. Згідно із статтею 2 об’єктом оподаткування є операції платниківподатку з продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України.Згідно із статтею 4 база оподаткування операцій з продажу товарів (робіт,послуг) визначається виходячи з їх договірної вартості, визначеної завільними або регульованими цінами з урахуванням акцизного збору, ввізногомита, інших податків та зборів, за винятком податків на додану вартість, щовключаються до ціни товарів (робіт, послуг) згідно із Законом України зпитань оподаткування. Об’єкти оподаткування оподатковуються за ставкою 20%.Згідно із статтею 7 продаж товарів здійснюється за договірними(контрактними) цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість. В залежності від правового статусу підприємства визначаєтьсямінімальний розмір статутного капіталу і порядок його формування. Розмірстатутного капіталу оговорюється в засновницьких документах підприємства івноситься в реєстраційну карту при здійсненні державної реєстраціїпідприємства. Мінімальний розмір статутного фонду регламентується діючимзаконодавством тільки для господарських товариств і деяких специфічнихвидів діяльності, як правило, пов’язаної з фінансовими операціями. Дляпідприємств всіх інших організаційно-правових форм господарювання йоговеличина визначається засновником і залежить перш за все від виду імасштабу діяльності. Законодавчі акти, що регулюють мінімальний розмірстатутного фонду – це Закон України “Про внесення змін і доповнень в ЗаконУкраїни “Про господарські товариства” від 16 грудня 1993р. №3709; Положення“Про інвестиційні фонди і інвестиційні компанії”, затверджене УказомПрезидента України від 19 лютого 1994р. №55/94; Декрет Кабінету МіністрівУкраїни “Про довірчі товариства” від 17 березня 1993 №23-93.Порядок і джерела формування статутних фондів залежать від типупідприємства і форми власності, на базі якої воно функціонує. В Україніправа підприємств різних типів і форм власності закріплені у чинномузаконодавстві, зокрема в законах України «Про власність», «Про підприємствов Україні», «Про господарські товариства». З 1 січня 1995 р. в Україні скасовано порядок, що передбачаввилучення державою частини амортизаційних коштів державних підприємств додержавного бюджету для створення централізованих фондів капіталовкладень,тобто вся сума амортизаційних відрахувань перебуває у розпорядженніпідприємств для витрат за цільовим призначенням. Але не виключено, що,враховуючи інвестиційну ситуацію в країні, такий порядок може бутизапроваджено знову.Таким чином, беручи до уваги, що нормативні акти постійно змінюються тадоповнюються, керівництву підприємства потрібно постійно цікавитися змінамиу законодавстві. 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ “АЛЬФА” ВАТ “Альфа” засноване в 1964 році як цех від іншого заводу. В 1965році завод був підпорядкований міністерству верстатобудування таінструментальної промисловості СРСР. З цього часу завод налагодив масовийвипуск різців токарних напаяних, збірних, фрез кінцевих, наборів слюсарно –монтажних інструментів. Акціонування підприємства почалось в 1995 році. На 1 листопада 1996року на аукціонах продано 43% акцій. Статутний фонд становить 56442гривень. Чисельність робітників становить 245 чол. Метою діяльності ВАТ „Альфа“ є отримання прибутку за рахунокнаукової, виробничої та підприємницької діяльності. Предметом діяльності є :1. виробництво слюсарно – монтажних, металорізальних інструментів для машинобудівних підприємств, підприємств різноманітних галузей народного господарства, майстерень ремонтного профілю, сільськогосподарських підприємств, транспорту, а також власників легкових автомобілів;2. реалізація на основі отриманого прибутку соціальних і економічних потреб працівників, створення безпечних умов праці;3. збереження на договірній основі мобілізаційних потужностей;4. виробництво та реалізація товарів народного споживання;5. надання послуг іншим юридичним особам та населенню;6. зовнішньоекономічна діяльність;7. комерційна, посередницька, торгова та інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації. Майно Товариства складається з основних засобів та обіговихцінностей, а також цінностей, вартість яких відображена в балансіТовариства. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та іншірахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, фірмову марку таторговий знак. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарськоїдіяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат івитрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства вносятьсяпередбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишаєтьсяу повному розпорядженні Товариства. За рішенням загальних зборів Товариство створює : а) резервний (страховий) фонд; б) фонд оплати дивідендів. Фонд оплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибуткуТовариства. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальноївартості належних їм акцій. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатівсвоєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її увстановленому порядку та обсязі органам державної статистики. Для аналізу основних показників, які характеризують діяльністьпідприємства в поточному 2003 році доцільно скласти таку таблицю: Таблиця 1 Техніко-економічна характеристика ВАТ ”Альфа”|Показники |Одиниця|2002 |2003 |Відхилен|Темп || |виміру | | |ня |росту, || | | | | |% ||I. Продукція | | | | | ||1.1.Обсяг промислової продукції|Тис. |631,8 |957,0 |325,2 |51,5 ||(послуг) в оптових цінах без |грн. | | | | ||ПДВ та акцизного збору в діючих| | | | | ||цінах | | | | | ||1.2.Зміна залишків |Тис. |16,9 |33,7 |+16,8 |99,4 ||незавершеного виробництва |грн. | | | | ||II. Фінансові результати | | | | | ||2.1. Балансовий прибуток |Тис. |(3) |(87) | | ||(збиток) |грн. | | | | ||2.2.Собівартість виготовленої |Тис. |748 |1030,3 |282,3 |37,7 ||продукції |грн. | | | | ||2.3. Виручка від реалізації |Тис. |853 |1111 |258 |30,2 ||продукції (товарів, послуг) |грн. | | | | ||III. Основні фонди | | | | | ||3.1. Річна вартість основних |Тис. |3562,2|3388,7 |-173,5 |-4,8 ||фондів |грн. | | | | ||IV. Праця | | | | | ||4.1. Чисельність штатних |Чол. |207 |189 |-18 |-8,7 ||працівників основної діяльності| | | | | ||(середня) | | | | | ||4.2. Фонд оплати праці |Тис. |177 |249 |72 |40,7 || |грн. | | | | ||V. Ефективність виробництва | | | | | ||5.1. Фондовіддача | |0,18 |0,28 |0,10 |55,5 ||5.2. Фондомісткість | |5,64 |3,54 |-2,1 |-37,23 ||5.3. Фондоозброєність | |17,21 |17,93 |0,72 |4,18 | За 2003 рік випущено товарної продукції (в оптових цінах ) на 957тис. грн., що на 325,2 тис. грн. більше обсягу 2002 року. Разом з тимзбільшилось незавершене виробництво на 16,8 тис. грн. Реалізовано продукціїна 1111 тис. грн., що на 33,2% більше реалізації минулого періоду. Від всієї господарської діяльності в 2003 році підприємство отрималозбитків на суму 87 тис. грн. Якщо порівняти цей результат з результатомминулого року, то можна судити про погіршення фінансового станупідприємства, а саме про збитковість виробництва. Все це свідчить про неконкурентоспроможність продукції підприємства, що пов’язано з великимиматеріальними витратами на її виробництво, а також про незадовільну роботувідділів збуту та маркетингу. Собівартість виготовленої продукції збільшилась на 282,3 тис. грн.(37,7%). Як стверджують спеціалісти підприємства, якість продукції, щовиготовляється, досить високої якості, але через велику ціну (якаобумовлена високим рівнем собівартості продукції) інструменти некористуються попитом. Про це свідчить і дуже високий рівень фондомісткості,яка набагато перевищує нормативне значення. Хоча на кінець звітного періодувона знизилась, відбулось це головним чином за рахунок збільшення випускупродукції. Підприємству доцільно було б продати частину основних засобів,оскільки вони вже застарілі, та на отриману суму закупити нове обладнання,більш досконале. Показники фондовіддачі менше нормативу, що рекомендуєтьсяспеціалістами (в межах 3). Тобто на одиницю фондів приходиться меншеодиниці продукції (на початок та кінець періоду відповідно 0,18 та 0,28). В 2003 році в порівнянні з відповідним періодом 2002 року чисельністьвсього персоналу знизилась на 8,7%, а фонд оплати праці збільшився на40,7%. Через нестачу коштів у підприємства та відсутність замовлень вонобуло змушено звільнити 18 працюючих. Таким чином, результати аналізу основних показників діяльностіпідприємства за 2003 рік свідчать про незадовільне становище підприємства.Це обумовлено недостатнім забезпечення виробництва власними обіговимикоштами, несвоєчасністю розрахунків, великою заборгованістю підприємстваперед постачальниками та бюджетом.Необхідно діяльність підприємства орієнтувати на розширення зв’язків іззарубіжними партнерами, що дасть змогу за рахунок надходження валютнихкоштів поліпшити і стабілізувати фінансовий стан підприємства. 4. АНАЛІЗ МАЙНОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ЗА 2003 РІК І ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН. Аналіз активів підприємства дозволяє надати загальну оцінку змінівсього його майна. Оцінка сукупних активів, в свою чергу, дозволяє зробитивисновок про те, в які активи вкладені знову залучені фінансові ресурси абоякі активи зменшились за рахунок зменшення фінансових ресурсів, чи навпаки.Аналітичний розрахунок, що відображає динаміку та структуру активу балансу,приведений в таблиці 2. Таблиця 2 Аналіз складу та структури активу балансу підприємства|Розміщення майна |На початок року|На кінець року|Зміни за рік || |Тис. |% до |Тис. |% до |Тис. |% до || |грн. |підсумк|грн. |підсумк|грн. |початку|| | |ів | |ів | |року || | |розділі| |розділі| | || | |в | |в | | ||І. Необоротні активи | | | | | | ||Незавершене будівництво |42,2 |1,18 |42,2 |1,25 |0 |0 ||Основні засоби: | | | | | | ||залишкова вартість |3520 |98,82 |3346,5|98,75 |-173,5|-4,93 ||первісна вартість |7489,4| |7464,2| |-25,2 |0,34 ||знос |3969,4| |4117,7| | | ||Усього за розділом І |3562,2|83,28 |3388,7|77,22 |-173,5|-4,87 ||ІІ. Оборотні активи | | | | | | ||Запаси: | | | | | | ||виробничі запаси |218,2 |30,51 |262,5 |26,28 |44,3 |20,30 ||незавершене виробництво |16,9 |2,36 |33,7 |3,37 |16,8 |99,41 ||готова продукція |421,9 |59 |529,35|53 |107,45|25,5 ||товари |2,7 |0,38 |6,5 |0,65 |3,8 |140,74 ||Усього вир. обіг. кап. |659,7 |92,24 |832,05|83,30 |172,35|26,13 ||Дебіторська заборгованість | | | | | | ||за товари, роботи, послуги: | | | | | | ||чиста реалізаційна вартість |40,1 |5,61 |143,6 |14,38 |103,5 |258,10 ||Дебіторська заборгованість | | | | | | ||за розрахунками: | | | | | | ||з бюджетом | | |6,6 |0,66 |6,6 | ||Інша поточна дебіторська |4,9 |0,69 |11,4 |1,14 |6,5 |132,65 ||заборгованість | | | | | | ||Грошові кошти та їх | | | | | | ||еквіваленти: | | | | | | ||в національній валюті |10,5 |1,47 |5,25 |0,53 |-5,25 |-50,00 ||Усього обіг. кап. |55,5 |7,76 |166,85|16,70 |111,35|200,63 ||Усього за розділом ІІ |715,2 |16,72 |998,9 |22,76 |283,7 |39,67 ||ІІІ. Витрати майбутніх | | |0,7 |0,02 |0,7 | ||періодів | | | | | | ||Баланс |4277,4|100 |4388,3|100 |110,9 |2,59 | З таблиці 2 бачимо, що загальна вартість майна підприємства збільшиласьна 110,9 тис. грн. або на 2,59%. В складі майна доля основних засобів таінших необоротних активів зменшилась на 173,5 тис. грн. або на 4,87%. В їхскладі зменшилась доля основних засобів – на 173,5 тис. грн. (4,93%), азначення незавершеного будівництва не змінилось, хоча в процентномувідношенні питома вага незавершених капітальних вкладень в загальній сумірозділу зменшилась на 0,07%. Питома вага необоротних активів в загальномускладі майна зменшилась на 6,06% . Оборотні активи за звітний періодзбільшились на 283,7 тис. грн. (39,67%). Але не слід розглядати цезбільшення як позитивну тенденцію, оскільки воно відбулось головним чиномза рахунок готової продукції, яка збільшилась на 107,45 тис. грн. (25,5%).Це свідчить про те, що вироби не користуються попитом. Причиною цього євисока собівартість продукції. Слід переглянути цінову політикупідприємства та доцільність надання відстрочки платежів або знижок длянегайної оплати. Виробничі запаси збільшились на 44,3 тис. грн. (20,3%).Показник вартості товарів придбаних підприємством збільшився за звітнийперіод на 3,8 тис. грн. (140,74%). Показники незавершеного виробництва на16,8 тис. грн. (99,41%). Питома вага виробничого оборотного капіталу, вскладі оборотних активів, знизилась з 92,24% до 83,30% відповідно напочаток і кінець року і це зменшення складає 172.35 тис. грн. (26.13%).Частину виробничих запасів можна продати для збільшення коштів. Питома вага обігового капіталу зросла з 7,76% на початку року до16,70% в кінці року. Зростання відбулось за рахунок різкого збільшеннядебіторської заборгованості на 161,6 тис. грн. зокрема із збільшеннямрозрахунків за товари, роботи, послуги на 103,5 тис. грн. (258,1%), збюджетом – на 6,6 тис. грн., з іншими дебіторами – на 6,5 тис. грн.(132,65%). Зменшилась сума коштів на розрахунковому рахунку – на 5,25 тис.грн. Відсутність коштів пояснюється великою дебіторською заборгованістю затовари, роботи, послуги. Розподіл коштів між основним та оборотним капіталом на початок рокускладає відповідно 83,28% та 16,72%, на кінець року – 77,22% та 22,76%.Зменшився основний капітал на 173,5 тис. грн. (4,87%), а приріст оборотногосклав 283,7 тис. грн. (39,67%). Тобто трапився перерозподіл коштів в бікзниження менш мобільної її частини – основних коштів. На початок та кінецьроку основний капітал повністю покривався власними джерелами. Перевищеннясуми власних джерел над сумою їх використання на покриття основногокапіталу спрямовується на формування оборотного капіталу. За рахуноквласних оборотних коштів покривалось 81,6% поточних активів ( загальноїсуми оборотного капіталу) , на кінець року цей показник складав 66,9%.Такий стан склався, в основному, за рахунок випередження темпів ростузагальної суми оборотного капіталу . Доля кредиторської заборгованості в формуванні оборотного капіталускладала: - на початок року : 134,2 :715,2*100% = 18,76% - на кінець року : 331,5:999,6*100% = 33,2% Аналізуючи структуру оборотного капіталу, бачимо, що матеріальніоборотні кошти склали на початок року 92,24%, грошові кошти – 1,47%;розрахунки та інші активи – 6,29%. Таке співвідношення пояснюється високимрівнем матеріалоємності виробництва. На протязі року питома вагаматеріальних оборотних коштів зменшилась на 8,94% та складала 83,30 %. Вцілому структура оборотних коштів декілька покращилась, оскільки питомавага матеріальних оборотних коштів зменшилась, а грошових коштів тадебіторської заборгованості збільшилась. Збільшення залишків готовоїпродукції на 25,5% свідчить про погіршення її збуту. Важлива увага при аналізі поточних активів має приділятися дебіторськійзаборгованості. При наявності конкуренції та складності збуту підприємствапродають її, використовуючи форми послідуючої оплати. Тому дебіторськазаборгованість є важливою частиною оборотного капіталу. Якщо на початокроку розрахунки з покупцями та замовниками складали 5,61%, то на кінецьроку цей показник дорівнював 14,38%, а в загальному підсумку за рік вінзбільшився на 258,1%. Зміни, що відбулись в структурі дебіторськоїзаборгованості, свідчать про погіршення розрахункової дисципліни в бікпогіршення платоспроможності. Підприємство може скоротити відвантаженняпродукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться. Наявність заборгованостідебіторів спричиняє фінансові труднощі, оскільки підприємство відчуваєнедолік фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплатизаробітної плати та інше. З точки зору фінансового менеджменту можна сказати, що структурафінансових ресурсів була задовільною (це пов’язано перевищенням власнихкоштів у структурі пасивів), незважаючи на наявність дебіторськоїзаборгованості, яка пов’язана із традиційними складнощами збуту продукції внашій економіці. 5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АБО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ЗА 2003 РІК І ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН. Причини збільшення чи зменшення майна підприємства визначають, вивчаючизміни в складі джерел його формування. Надходження, купівля, формуваннямайна може відбуватися за рахунок власних і позичених коштів (капіталу),характеристика співвідношення яких відкриває сутність фінансового станупідприємства. Так, збільшення долі позичених коштів, з однієї сторони,свідчать про загрозу фінансової нестабільності підприємства і збільшеннярівня фінансового ризику, а з іншої - про активний перерозподіл ( в умовахінфляції і невиконання в строк фінансових зобов'язань) прибутку відкредитів по відношенню до підприємства-боржника. Аналіз динаміки складу та структури джерел власних та залучених коштівприведений в таблиці 3. Таблиця 3 Аналіз складу та структури джерел коштів підприємства|Джерела коштів |На початок |На кінець року|Зміни за || |року | |звітний || | | |період || |Тис. |% до |Тис. |% до |Тис. |% до || |грн. |підсумк|грн. |підсумк|грн. |початк|| | |ів | |ів | |у року|| | |розділі| |розділі| | || | |в | |в | | ||І. Власний капітал | | | | | | ||Статутний капітал |147,5 |3,56 |147,5 |3,64 |0 |0 ||Додатковий вкладений капітал |3844,6|92,79 |3845,2|94,78 |0,6 |0,02 ||Резервний капітал |49,1 |1,19 |49,1 |1,21 |0 |0 ||Нерозподілений прибуток |102 |2,46 |15 |0,37 |-87 |-85,3 ||(непокритий збиток) | | | | | | ||Усього за розділом І |4143,2|96,86 |4056,8|92,51 |-83,4|-2,01 ||IV. Поточні зобов’язання | | | | | | ||Кредиторська заборгованість |41,8 |31,1 |95,8 |28,90 |54 |129,19||за товари, роботи, послуги | | | | | | ||Поточні зобов’язання за | | | | | | ||розрахунками: | | | | | | ||з одержаних авансів |6,4 |4,77 |1,2 |0,36 |-5,2 |-81,25||з бюджетом |28 |20,86 |60,1 |18,13 |32,1 |114,64||з позабюджетних платежів |1,9 |1,42 |13,3 |4,01 |11,4 |600 ||зі страхування |22,8 |16,99 |28,9 |8,72 |6,1 |26,75 ||з оплати праці |31,9 |23,77 |67 |20,21 |35,1 |110,03||Інші поточні зобов’язання |1,4 |1,04 |65,2 |19,67 |63,8 | ||Усього за розділом IV |134,2 |3,14 |331,5 |7,55 |197,3|147,02||Баланс |4277,4|100 |4388,3|100 |110,9|2,59 | З таблиці 3 бачимо, що зростання джерел формування майна підприємстваза 2003 рік на 110,9 тис. грн. або на 2,59% обумовлено зростанням сумипозикових коштів на 197,3 тис. грн. або на 147,02%. Разом с тим власнікошти зменшились на 2,09%. Зменшення власних коштів обумовлено збиткамизвітного року 87 тис. грн. та їх покриття за рахунок зменшеннянерозподіленого прибутку який знаходиться в розпорядженні підприємства. Збільшення залучених коштів відбулось за рахунок збільшеннякредиторської заборгованості по всіх статтях. В структурі власних коштів найбільш питому вагу мають додатковий тастатутний капітал Доля додаткового капіталу у власних коштах за звітнійперіод зросла 1,92%, на або на 0,6 тис. грн., доля резервного капіталузменшилась на 0,02% хоча в абсолютному значенні не змінилась. Розмірстатутного фонду не змінився. Велике значення мають власні оборотні коштипідприємства, що вираховуються як різниця між власними коштами танеоборотними і показують, скільки із загальної суми власних коштівпідприємства спрямовується на покриття оборотних коштів: 1. на початок року: 4143,2 - 3562,2 = 581 тис. грн. 2. на кінець року: 4056,8 - 3388,7 = 668,1 тис. грн. Тобто за рік сума власних оборотних коштів зросла з 581 тис. грн. до668,1 тис. грн. Негативним є зростання питомої ваги залучених коштів на 4,41%, хочакороткострокові кредити підприємство не залучає. Це пояснюється доситьвисокою обліковою ставкою НБУ та жорсткими умовами кредитування. Більшучастину об’єму кредиторської заборгованості складає заборгованість передпостачальниками, яка являє собою комерційний кредит, по якому не потрібнезабезпечення та який майже безкоштовний. Зростання її об’єму в звітномуроці свідчить про фінансові ускладнення на підприємстві. Про це свідчить ізростання заборгованості робітникам по оплаті праці на 35,1 тис. грн.(110,03%). За рік збільшилась заборгованість по розрахунках з бюджетом на32,1 тис. грн. (114,64%), зі страхування - на 6,1 тис. грн. (26,75%), зпозабюджетних платежів – на 11,4 тис. грн. (600%), з іншими кредиторами –на 63,8 тис. грн. Заборгованість по авансах одержаних зменшилась на 5,2тис. грн. (81,25%). Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послугизросла на 54 тис. грн. (129,19%). Тобто підприємство використовує кошти,які йому не належать. Це сприяє тимчасовому покращенню фінансового станупідприємства, але якщо вони не затримуються на тривалий час в обігу ісвоєчасно повертаються. В іншому випадку виникає прострочена кредиторськазаборгованість. 6. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансовихрезультатів і ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють прибутковість підприємства з різні позиції і групуютьсявідповідно до інтересів учасників економічного процесу, ринкового обміну.Адміністрацію цікавить віддача (прибутковість) усіх виробничих активів;потенційних інвесторів і кредиторів - віддача на капітал що інвестувався;власників і засновників - прибутковість акції і т.д. Рентабельність продажу. Він показує, який прибуток з однієї гривніпродажу отримало підприємство. Рентабельність продажу = Чистий прибуток(ряд. 220 ф. № 2) / Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) (ряд. 035 ф. № 2) Нормальною вважаєтьсярентабельність не менша 30%, в умовах високого податкового тиску – 15%. Рентабельність у 2003р. для підприємства становила:-84000 / 1111000 =-0,08 (-8 %). Звідси робимо висновок, що після вирахування з отриманогодоходу всіх витрат залишається 8 копійок збитків від кожної гривні продажу.У 2002р – 3000 / 853000 = -0,003 (-0,3%). Збитки становили всього 0,3копійки від кожної гривні продажу. Рентабельність капіталу. Показує ефективність використання всього майнапідприємства. Зниження його свідчить про падаючий попит на продукціюпідприємства і про перенагромадження активів. Цей показник визначається якспіввідношення чистого прибутку і середньорічної вартості власногокапіталу. Рентабельність капіталу = Чистий прибуток (ряд. 220 ф. № 2) /(Власний капітал на початок періоду (ряд. 380 гр. З ф. № 1) + Власнийкапітал на кінець періоду (ряд. 380 гр. 4 ф. № 1)) / 2 Для нашогопідприємства вона складає: -84000 / 4100000 = -0,02 (-2%) Рентабельність майна Характеризує ефективність використання основнихзасобів підприємства. Цей показник визначається як співвідношення валовогоприбутку і середньорічної вартості основних засобів підприємства.Рентабельність майна = валовий прибуток (ряд. 50 ф. № 2) / Залишковувартість основних засобів підприємства(ряд. 030 гр. З ф. № 1). Вонаскладає: 80700 / 3346500 = 0,024 (2,4%) за звітний період та 105000 /3520000 = 0,03 (3%) за попередній період. Рентабельність продукції. Цей показник дає можливість побачитискількох прибутків отримано на одиницю собівартості реалізованої продукції.Рентабельність продукції = Прибуток, що залишається в розпорядженніпідприємства (ряд. 50 ф. № 2) / Повна собівартість реалізованої продукції(ряд. 40 ф. № 2). Вона складає: 80700 / 1030300 = 0,08 (8%) за звітнийперіод та 105000 / 74800 = 0,14 (14%) за попередній період. Рентабельністьпродукції за звітний рік упала в 1,75 рази і склала всього 8%. Значитькожен карбованець витрачений на виробництво приніс тільки 8 копійокприбутку. Показник рентабельності виробництва знаходиться в прямій залежності відрентабельності продукції й оберненій залежності від зміни фондомісткостіпродукції. Підвищення рентабельності продукції забезпечується переважно зниженнямсобівартості одиниці продукції. Чим краще використовуються основнівиробничі фонди, тим нижче фондомісткість, вище фондовіддача і в наслідокцього відбувається зростання показника рентабельності виробництва. Приполіпшенні використання матеріальних обігових коштів знижується їхнійрозмір, що припадає на 1 гривню реалізованої продукції. Отже, чинникиприскорення оборотності матеріальних оборотних коштів є одночасно чинникамиросту рентабельності виробництва. 7. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЛІКВІДНОСТІ (ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ) ПІДПРИЄМСТВА. Оцінка фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносинособливо важлива для вирішення конкуренції і фінансової стабільності,надійності підприємства як партнера. У значній мірі втрачає значенняконтроль виконання планів, які регламентують діяльність підприємств,зростає потреба в оцінка фінансового стану та аналізі ліквідності(платоспроможності) підприємства. Ліквідність підприємства – це можливість у практичній ситуації, щосклалася, погасити всі свої зобов’язання перед контрагентами, банками,акціонерами та іншими суб’єктами підприємницької діяльності. В економічній практиці підприємств України поступово впроваджуєтьсяметодика оцінки фінансової стійкості і платоспроможності економічнихагентів (суб'єктів ринкових відносин), яка за змістом відповідаєміжнародним вимогам і ґрунтується на даних фінансової звітності ібухгалтерського балансу. В залежності від мети дослідження конкретних аналітичних задач в першучергу необхідно агрегувати основні розділи активу і пасиву балансу.Агрегована форма бухгалтерського балансу показана на умовних даних. З орієнтацією на розробку бізнес-планів доцільно згрупувати окреміпоказники в основні групи: * запаси і затрати (33); * власні оборотні кошти (ВОК); * джерела формування запасів (ДФЗ). Запаси і затрати (33) визначаються за даними бухгалтерського балансу якпідсумок II розділу активу балансу. Власні оборотні кошти (ВОК) розраховуються за наступною методикою: ВОК=Поточні активи — Поточні пасиви Таким чином, власні оборотні кошти - це різниця між поточними оборотнимиактивами (вартість оборотного капіталу в матеріально-речовій і грошовійформах) і поточними (короткостроковими) зобов'язаннями підприємства(короткострокові кредити, зобов'язаннями перед: постачальниками, бюджетомпо податках і платежах, працівниками, іншими підприємствами по отриманихавансах і т.д.). Джерела формування запасів (ДФЗ) визначаються таким чином: ДФЗ = Власні оборотні кошти + Короткострокові кредити банку і короткострокові позики для покриття запасів + Розрахунки з кредиторами за товари, роботи послуги Порівнюючи приведені вище три основні показники (33, ВОК і ДВЗ), впрактиці фінансового менеджменту можна умовно виділити такі рівніфінансової стійкості підприємства: 1) абсолютну фінансову стійкість, яка характеризується нерівністю: 33 < ВОК 2) нормальну фінансову стійкість, для якої виконуєтьсянаступна нерівність : ВОК < 33 < ДФЗ. 3) нестійкий фінансовий стан, для якого характерною є нерівність типу: 33 >ДФЗ. Економічний зміст даної нерівності полягає в тому, що запаси і затратинеможливо покрити джерелами коштів. 4) критичний фінансовий стан характеризується такою ситуацією, коли не тільки не виконується нерівність 3), але й мають місце " непокриті збитки" , а також "Довгострокові кредити та позики, що не погашені в строк". Таблиця 4 Агрегований баланс для аналізу фінансового стану підприємства. тис. грн.|Показник |На початок року |На кінець року ||ЗЗ |715,2 |998,9 ||ВОК |581 |667,4 ||ДФЗ |622,8 |763,2 | Аналіз отриманих даних свідчить про нестійкий фінансовий стан. Цеозначає, що підприємство, якщо всі кредитори воднораз пред’являть вимогупогасити заборгованість, буде не в змозі розрахуватися в повному обсязі, тав кінцевому підсумку буде вимушене користуватися для цих цілей іншимджерелом (менш ліквідним - дебіторською заборгованістю). В даному випадкуце був би найбільш ймовірний вихід, тому що кредитів підприємство незалучає (ні довгострокових, ні короткострокових). Хоча підприємство вцілому, можна сказати, забезпечене оборотними коштами, але всі вонимобілізовані в активи, які повільно реалізуються, і в дебіторськузаборгованість. Але аналізу тільки ліквідних активів підприємства далеко не достатньодля визначення ступеню його платоспроможності, тому на практицірозраховують деякі інші показники. Коефіцієнти ліквідності в оцінці фінансового стану підприємства єнайбільш важливими. Ці показники визначають стан ділової активностіпідприємства і його ефективність, спроможність наявними власними коштамирозрахуватися з кредиторами, акціонерами, бюджетом, банками. Аналізуючи показники ліквідності за строками, підприємства визначають,наскільки швидко виробничі запаси і дебіторська заборгованістьперетворювались у наявні гроші. На підставі даних другого розділу активу балансу розраховуютькоефіцієнти ліквідності. На практиці використовують три коефіцієнтиліквідності. При обчисленні першого показника до ліквідних коштів включають лишегрошові кошти у касі, на банківських рахунках, а також цінні папери, якіможуть бути реалізовані на фондовій біржі. Цей показник носить назвукоефіцієнта абсолютної ліквідності. Він розраховується як відношення сумигрошових коштів до короткострокових зобов’язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності дає змогу визначити, яку частинукороткострокової заборгованості підприємство може негайно погасити. Вінрозраховується по формулі : АЛ = ( Кі + Гк ) / П, (7.1) де Кі - кошти на розрахунковому та інших рахунках ; Гк - гроші в касі ; П - поточні зобов’язання. На початок року : 10500/134200 = 0,09 На кінець року : 5250/331500 = 0,016 Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно бути у межах від0,2 до 0,35. Другим коефіцієнтом, який характеризує ступінь ліквідностіпідприємства, є коефіцієнт швидкої ліквідності (Acid test ratio, Quickratio), який відрізняється від коефіцієнта абсолютної ліквідності тим, що всклад ліквідних коштів включається також дебіторська заборгованість та іншіактиви. Він обчислюється за формулою: QR = ( Кі + Гк + Дз ) / П, (7.2) де Дз - дебіторська заборгованість. На початок року : 55500/134200 = 0,41 На кінець року : 166850/331500 = 0,5 Цей показник характеризує прогнозні платіжні можливості підприємствапри умові своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Цей коефіцієнтповинен дорівнювати або бути більшим 1, але реально для українськихпідприємств він складає не більше 0,7-0,8. Виходячи з цього рекомендованезначення 0,3-1 Третій коефіцієнт - коефіцієнт загальної ліквідності (Current Ratio)має в своєму чисельнику ще й суму виробничих запасів: CR = ( Кі + Гк + Дз + Зз ) / П, (7.3) де Зз - виробничі запаси. На початок року : 715200/134200 = 5,33 На кінець року : 998900/331500 = 3,01 Згідно з міжнародною практикою, значення коефіцієнта ліквідностіповинні знаходитися в межах від одиниці до двох (іноді до трьох). Нижняграниця обумовлена тим, що оборотних коштів повинне бути щонайменше доситьдля погашення короткострокових зобов'язань, інакше компанія виявиться підпогрозою банкрутства. Перевищення оборотних коштів над короткостроковимизобов'язаннями більш ніж у три рази також є небажаним, оскільки можесвідчити про нераціональну структуру активів. Четвертий коефіцієнт - чистий оборотний капітал (Net working capital),у грошових одиницях: NWC = Ап – П (7.4) де Ап – поточні активи На початок року : 715200-134200 = 581000 На кінець року : 999600-331500 = 668100 Значення, що рекомендуються: > 0 Різниця між оборотними активами підприємства і його короткостроковихзобов'язань. Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансовоїстійкості підприємства, оскільки перевищення оборотних коштів надкороткостроковими зобов'язаннями означає, що підприємство не тільки можепогасити свої короткострокові зобов'язання, але і має резерви длярозширення діяльності. Оптимальна сума чистого оборотного капіталу залежитьвід особливостей діяльності компанії, зокрема від її масштабів, обсягівреалізації, швидкості оборотності матеріальних запасів і дебіторськоїзаборгованості. Недолік оборотного капіталу свідчить про нездатністьпідприємства вчасно погасити короткострокові зобов'язання. Значнеперевищення чистого оборотного капіталу над оптимальною потребою свідчитьпро нераціональне використання ресурсів підприємства. Наприклад: випуск чиакцій одержання кредитів понад реальну потребу. Обчислення чотирьох різних показників ліквідності обумовлено потребоюзробити висновок про стійкий фінансовий стан контрагентами, виходячи ізстосунків з підприємством. Наприклад, для постачальника сировини,матеріалів та послуг значний інтерес представляє перший показник; для банкапідприємства, яке кредитується - другий, четвертий, для володаря акцій іоблігацій підприємства - третій. Таблиця 5 Аналіз показників ліквідності підприємства|Показники |На початок року |На кінець року ||Грошові кошти, тис. грн. |10,5 |5,25 ||Дебіторська заборгованість, тис. грн. |45 |161,6 ||Запаси і затрати, тис. грн. |659,7 |832,05 ||Поточні зобов’язання, тис. грн. |134,2 |331,5 ||Коефіцієнт абсолютної ліквідності |0,09 |0,016 ||Коефіцієнт швидкої ліквідності |0,41 |0,5 ||Коефіцієнт загальної ліквідності |5,33 |3,01 ||Чистий оборотний капітал |581000 |668100 | Згідно таблиці 5 можна зробити висновки про не досить високий рівеньліквідність підприємства за період, що аналізується. Це звичайно свідчитьпро нестабільне фінансове становище підприємства на протязі всього періоду. Згідно отриманим даним, коефіцієнт абсолютної ліквідності дуже низький.Його значення свідчить про те, що тільки 1,6% короткостроковоїзаборгованості підприємство може погасити негайно, по зрівнянню з початкомперіоду - 9%. Коефіцієнт швидкої ліквідності теж має низьке значення, яке майжевдвічі нижче оптимального. На кінець періоду цей показник декільказбільшився за рахунок збільшення дебіторської заборгованості. А оскількиданий коефіцієнт має вирішальне значення для банків, так як характеризуєступінь надійності підприємства при поверненні кредитів, тенденція дозбільшення свідчить на користь підприємству. Тобто показники абсолютної і швидкої ліквідності набагато нижчінормативних значень. Це визнано перевищенням темпів росту поточноїзаборгованості темпів росту ліквідних коштів підприємства. Високим лишається тільки показник загальної ліквідності, є доситьвисоким і відповідав нормативному значенню (навіть перевищував його). Тобтона початок звітного періоду на кожну гривню короткострокових зобов’язаньприпадало 5,33 гривні поточних активів; на кінець періоду – 3,01 гривні.Але він також мають тенденцію до зменшення. На жаль, високі показникизагальної ліквідності свідчать не про стабільний фінансовий станпідприємства і про ефективність його діяльності, а про наявність упідприємства понаднормативних виробничих запасів, що не є позитивною рисоюпри аналізі фінансового стану підприємства. Збільшення чистого оборотного капіталу свідчить про нераціональневикористання ресурсів підприємства. Аналіз ліквідності активів підприємства допомагає визначити можливістьпокриття зобов’язань активами, строк перетворення яких у грошові коштивідповідає строку погашення зобов’язань. Таким чином, підприємство можна назвати ліквідним (платоспроможним).Та через брак ліквідних коштів підприємство нездатне покритикороткострокові зобов’язання. Більшість коштів підприємства мобілізовані ввиробничі запаси, які є важко реалізованими активами і не можутьзабезпечити високу платоспроможність підприємства. Причинами нестачі ліквідних оборотних засобів також є збитковістьдіяльності підприємства, що веде до нестачі власних джерел длясамофінансування, а також відволікання коштів у дебіторську заборгованістьта високий показник кредиторської заборгованості. Одним з найважливіших показників, що характеризують фінансову стійкістьпідприємства, є показник питомої ваги загальної суми власного капіталу впідсумку активу балансу, тобто відношення загальної суми власного капіталудо майна підприємства. В практиці цей відносний показник отримав назвукоефіцієнт автономії. По ньому дивляться, наскільки підприємство незалежновід позикового капіталу. Коефіцієнт автономії = Власний капітал / Майно підприємства (7.5) Чим більше у підприємства власних коштів, тим легше йому справлятись знегараздами економіки, і це добре розуміють кредитори підприємства та йогокерівники. Ось чому останні намагаються збільшувати з року в рік абсолютнусуму власного капіталу підприємства. Такі можливості є насамперед у добрефункціонуючих підприємств. Маючи великі прибутки, вони намагаються утриматизначну їх частину в обігу підприємства шляхом створення резервів з валовогота чистого прибутку або прямого зачислення у власний капіталнерозподіленого прибутку. Для коефіцієнту автономії бажано, щоб він перебільшував по своїйвеличині 50% . В цьому випадку його кредитори почувають себе спокійно, бознають, що весь позиковий капітал може бути компенсований власністюпідприємства . Таблиця 6 Оцінка динаміки показника автономії підприємства|Показники |На початок року |На кінець року ||Власні кошти, тис. грн. |4143,2 |4056,8 ||Загальна сума джерел коштів, тис. грн.|4277,4 |4388,3 ||Коефіцієнт автономії |0,969 |0,924 ||Темпи росту, % |-- |- 4,64 | Доля власних коштів у загальній сумі джерел коштів досить висока. Алена кінець року трапилось зниження коефіцієнту на 4,64%. Взагалі отримані дані свідчать про високу ступінь незалежностіпідприємства від зовнішнього фінансування. Похідними від коефіцієнта автономії є такі показники, як коефіцієнтфінансової залежності та коефіцієнт співвідношення позикових та власнихкоштів. Коефіцієнт фінансової залежності є зворотним до коефіцієнту автономії.Збільшення цього показника в динаміці означає збільшення долі позиковихкоштів у фінансуванні підприємства .Якщо його значення знижується доодиниці (100%) , то підприємство повністю фінансується за рахунок власнихкоштів. Коефіцієнт фінансової стійкості вираховується як співвідношення власнихта позикових коштів. Перевищення власних коштів над позиковими свідчить проте, що підприємство має достатній запас фінансової стійкості і відносно незалежить від зовнішніх фінансових джерел. Коефіцієнт фінансової стійкостіповинен дорівнювати 0.85 - 0.90. Таблиця 7 Аналіз динаміки коефіцієнту співвідношення власних і позичених коштів підприємства|Показники |На початок |На кінець || |року |року ||Власні кошти, тис. грн. |4143,2 |4056,8 ||Позичені кошти, тис. грн. |134,2 |331,5 ||Коефіцієнт співвідношення власних і позичених |30,87 |12,24 ||коштів | | ||Темпи росту, % |-- |- 60,35 | Показник фінансової стійкості підприємства відповідає нормативномузначенню, навіть в кілька разів перевищує його. Різке зниження коефіцієнту обумовлено підвищенням обсягу позиковихкоштів майже в 2,5 рази. Але більш чітко ступінь залежності підприємства від залучених коштіввиражається у коефіцієнті співвідношення залучених та власних коштів. Вінпоказує, яких коштів у підприємства більше - залучених чи власних. Чимбільше коефіцієнт, тим більше залежність підприємства від залученихкоштів. Допустимий рівень залежності визначається умовами роботи кожногопідприємства і, в першу чергу, швидкістю обігу обігових коштів. Коефіцієнт співвідношення позичених і власних коштів є часткою відділення всієї суми зобов'язань по залучених позичених коштах на сумувласних коштів. Він показує, скільки позичених коштів залучило підприємствона 1 грн. вкладених у активи власних коштів. Таблиця 8 Аналіз динаміки і темпів росту показника співвідношення позичених і власних коштів.|Показники |На початок |На кінець || |року |року ||Позичені кошти, тис. грн. |134,2 |331,5 ||Власні кошти, тис. грн. |4143,2 |4056,8 ||Коефіцієнт співвідношення позичених і власних|0,03 |0,08 ||коштів | | ||Темпи росту, % |- |166,6 | Згідно даних таблиці на кожну гривню вкладених в активи підприємствавласних коштів на початок року припадало 3 коп. позикових коштів, на кінецьроку – 8 коп. Тобто підвищився рівень фінансової залежності підприємствавід позикових коштів. Стан обігових коштів відображається в показниках забезпеченостіматеріальних запасів власними оборотними коштами та маневреності власнихкоштів. Коефіцієнт маневреності власних коштів визначається співвідношеннямвласних оборотних коштів підприємства та власного капіталу. Коефіцієнт маневреності = Власні оборотні кошти / Власний капітал(7.6) Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власних коштівпідприємства знаходиться в мобільній формі, яка дозволяє відносно вільноманеврувати цими коштами. Забезпечення власних поточних активів власнимкапіталом є гарантією стійкості фінансового стану при нестійкій кредитнійполітиці. Високі значення коефіцієнту маневрування позитивно характеризуєфінансовий стан. Деякі автори вважають оптимальним значення цього показника рівним 0,5,а для показника забезпеченості власними оборотними коштами матеріальнихзапасів пропонується критерій на рівні не нижче 0,6. Але ці критерії, щопропонуються, може бути взяти під сумнів. Таблиця 9 Аналіз динаміки і темпів росту маневреності власних коштів|Показники |На початок року |На кінець року ||Власні оборотні кошти, тис. грн. |581 |668,1 ||Джерела власних коштів, тис. грн. |4143,2 |4056,8 ||Коефіцієнт маневреності власних коштів |0,14 |0,165 ||Темпи росту, % |--- |17,86 | В 2003 році гнучкість використання власних коштів підприємства доситьвисока. Забезпеченість матеріальних запасів власними оборотними коштами – цеспіввідношення власних оборотних коштів та матеріальних запасів, тобтопоказник того, в якій мірі матеріальні запаси покриті власними джерелами тане потребують залучення позикових. Рівень показника забезпеченості матеріальних запасів власнимиоборотними коштами оцінюється насамперед в залежності від стануматеріальних запасів. Якщо їх величина значно перевищує обумовлену потребу,то власні оборотні кошти можуть покривати лише частину матеріальнихзапасів, тобто показник буде менше одиниці. Навпаки, при недостатності упідприємства матеріальних запасів для безперебійного здійснення діяльності,показник може бути вище одиниці, але це не буде свідчити про гарнийфінансовий стан підприємства. Рівень коефіцієнту маневрування залежить від характеру діяльностіпідприємства : в фондомістких виробництвах його нормальний рівень повиненбути нижче, ніж в матеріаломістких (оскільки в фондомістких значна частинавласних коштів є джерелом покриття основних виробничих фондів). Зфінансової точки зору чим вище коефіцієнт маневрування, тим кращийфінансовий стан. В чисельнику обох показників – власні оборотні кошти, тому в ціломупокращення стану оборотних коштів залежить від попереджувального зростаннясуми власних оборотних коштів у порівняння із зростанням матеріальнихзапасів та власних джерел коштів. Таблиця 10 Аналіз динаміки і темпів росту маневреності матеріальних запасів|Показники |На початок року |На кінець року ||Власні оборотні кошти, тис. грн. |581 |668,1 ||Матеріальні запаси, тис. грн. |659,5 |832,05 ||Коефіцієнт маневреності матеріальних |0,88 |0,71 ||запасів | | ||Темп росту, % |--- |- 19,32 | Тобто, як бачимо з таблиці, матеріальні запаси на початок та кінецьроку покривалися власними оборотними коштами відповідно на 88% та 71%. Індекс постійного активу – коефіцієнт, що характеризує долю основнихзасобів та необоротних активів в джерелах власних коштів. Індекс постійного активу = Нерухомість / Джерела власних коштів (7.7) Таблиця 11 Аналіз динаміки і темпів росту індексу постійного активу|Показники |На початок року |На кінець року ||Нерухомість |3562,2 |3388,7 ||Джерела власн
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Фінансовий аналіз діяльності підприємства iconАналіз затрат на виробництво
Важливим показником, що характеризує роботу підприємства, є собівартість продукції. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності...
Фінансовий аналіз діяльності підприємства icon6. Аналіз необоротних активів
Необоротні активи характеризують майнові цінності підприємства, що не мають натурально речової форми, але беруть участь у господарській...
Фінансовий аналіз діяльності підприємства iconТестова програма підготовки до Державного іспиту з дисципліни „Фінансовий аналіз”
Процес дослідження фінансового стану І основних результатів діяльності підприємства з метою виявлення І кількісної оцінки резервів...
Фінансовий аналіз діяльності підприємства iconАналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання
Фінансова звітність бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів...
Фінансовий аналіз діяльності підприємства iconАналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання
Фінансова звітність бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів...
Фінансовий аналіз діяльності підприємства icon2 Аналіз фінансових результатів діяльності тов «Зіко» за 2006-2008 роки
Крім того, такий аналіз може виступати як інструмент прогнозування окремих показників діяльності підприємства
Фінансовий аналіз діяльності підприємства icon2 Аналіз фінансових результатів діяльності тов «Зіко» за 2006-2008 роки
Крім того, такий аналіз може виступати як інструмент прогнозування окремих показників діяльності підприємства
Фінансовий аналіз діяльності підприємства iconФінансовий аналіз економічного проекту
Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру
Фінансовий аналіз діяльності підприємства icon«Фінансовий аналіз»
Фінансовий аналіз є одною із найважливіших функцій управ­ління. Він дає змогу визначити конкурентоспроможність суб'єкта господарювання...
Фінансовий аналіз діяльності підприємства iconРеферат на тему: Санаційна спроможність підприємства, порядок оголошення підприємства бакрутом план санаційна спроможність підприємства
Будь-яке підприємства в умовах ринку може переживати як фінансовий підйом, так І фінансовий спад. В останньому випадку важливе місце...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы