Роль центрального банка в денежно кредитной политике государства icon

Роль центрального банка в денежно кредитной политике государстваНазваниеРоль центрального банка в денежно кредитной политике государства
Дата конвертации11.07.2012
Размер122,71 Kb.
ТипРеферат
Роль центрального банка в денежно - кредитной политике государства


Одесская Национальная Академия Связи им. А.С. Попова Комплексное задание на тему: Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства. Выполнил: студент гр. ИЭД-62 Колесник С.Н. Одесса 2003 Роль державного регулювання в сучасній економіці. У забезпеченні нормального функціонування будь-якої сучасноїекономічної системи важлива роль належить державі. Держава протягом всієїісторії свого існування поряд із задачами підтримки порядку, законності,організації національної оборони, виконувало визначені функції в сферіекономіки. Державне регулювання економіки має довгу історію - навіть уперіод раннього капіталізму в Європі існував централізований контроль надцінами, якістю товарів і послуг, процентними ставками і зовнішньоюторгівлею. У сучасних умовах будь-яка держава здійснює регулюваннянаціональної економіки, з різним ступенем державного втручання в економіку. Особливо зростає роль державного регулювання в умовах економічноїкризи. Світовий досвід показав, що вихід із кризи можливий лише при твердійцентралізації державної влади і проведенні нетривіальних заходів длязабезпечення економічного росту. Так було з західноєвропейськими країнами впіслявоєнний період, і з латиноамериканськими (Чилі, Аргентиною, Бразилією)зовсім недавно. Державне регулювання фінансового ринку і грошового обігу – одна знайважливіших і самих складних задач держави. Добре продумана і правильноорганізована політика в області фінансів – найважливіший фактор успішногорозвитку економіки будь-якої країни. Однієї з найголовніших причиннинішньої кризи в нашій країні – непродумана політика держави в областіфінансів. Фінансовий ринок – ринок короткострокових, середньострокових ідовгострокових кредитів і фондових цінностей, тобто акцій, облігацій іінших цінних паперів.Основними сегментами фінансового ринку є: ринок грошового капіталу(кредитів), ринок цінних паперів, валютний ринок. Усі сегменти фінансового ринку дуже тісно взаємозалежні між собою.Найменші зміни на одному з них відразу волочуть зміни на інших. Так,наприклад, продаж Центральним банком державних облігацій (операція на ринкуцінних паперів) веде до звуження грошової бази, що робить гроші більшдорогими, і, у свою чергу, викликає підвищення процентних ставок покредитах, тобто відбиває на ринку грошового капіталу. Основними учасниками фінансового ринку виступають: держава, фізичніособи, підприємства, банки, пенсійні фонди, страхові компанії, пайовіінвестиційні фонди.Незважаючи на сучасну тенденцію дерегулювання фінансової системи, ступіньцентралізації і державного контролю залишається значною. Методика впливу Центрального банку на ринкову економіку. НБУ організований у 1991р. на базі колишньої Українськоїреспубліканської конутори Держбанку СРСР і її обласних керувань. Він являє собою систему єдиного банку і включає – центральнийаппарат у м.Київ, Кримське республиканськке і 24 обласних відділення.Управління НБУ діють від його імені в межах наданих їм повноважень іфункцій. Вони підзвітні Правлінню банку. Структурним підрозділомНаціонального банку виступає апарат инколації. Керівним органом ЦентробанкуУкраїни є Правління, склад якого призначається Президентом і ПрезидієюВерховної Ради України по представленню Голови Верховної Ради терміном на4 роки.НБУ не є незалежним, він підлеглий Верховній Раді й оперативнопідлеглий Кабінетові міністрів України. Голова правління НБУ входить доскладу кабміну. Верховна Рада щорічно затверджує основні напрямки грошово-кредитної політики, а також розглядає звіт про роботу НБУ і затверджуєроподіл його прибутку. Практику НБУ, його оперативна діяльність по грошово-кредитному регулюванню координується, він із програмою дії і практичноїроботи кабміну України. Законодавство України визначело побудовубанківської системи відповідно до дворівневого принципу організації. НБУ є банком 1-го рівня. Він виконує традиційні функції характернідля Центрального банку держави: є емісійним кредитним центром держави,банків-банків і банка-уряду. НБУ надане монопольне право на випуск грошейі виконуе фінансування державних витрат у межах доходів, що надійшли, убюджет, а також отриманих кредитів. Цим самої позначена кредитна основасукупного грошового обігу України. На НБУ покладена відповідальність застворення матеріально-технічної бази виробництва власної валюти (гривні),він визначає організаційно-технічні основи здійснення, готівково-грошовогообороту1) Правила перевезення, збереження і інкасації готівки;2) Правила виконання касових операцій банками і господарськими суб'єктами;3) Створює і керує резервними фондами, банками;4) Установлює ступінь платоспроможності грошових знаків, як розрахунковий Центр країни НБУ встановлює правила проведення безготівкових розрахунків с суб'єктами, що хазяюють, а також гарантує, розрахунки між комбанками в Україні. Він представляє інтереси держави у відносинах з центральними банками інших країн, у міжнародніх фінансових установах. Найважливішою задачею банку виступає налагодження системиміжнародних міжбанківських розрахунків і в першу чергу з країнами СНД. НБУвстановлює правила і проводить реєстрацію комерційних банків на територіїУкраїни. Як банк-банків, він веде рахунки комерційних банків, установлюєправила функціонування міжбанківського кредитного ринку в Україні. НБУорганізує касове виконання бюджету банковскої системи України, надаєкредити урядові України. На нього покладене виконання операцій порозміщенню державних цінних паперів, обслуговування внутрішнього боргудержави. Видача кредитів урядові здійснюється згідно рішення Верховної РадиУкраїни. НБУ заборонено фінансувати дефіцит державного бюджету, крім тогона НБУ покладене виконання операцій, зв'язаних з функціонуванням валютногоринку України. Він, за згодою з кабміном України, установлює функціональнийвалютний курс національних грошей, створює валютні резерви организацій,операції з монетарними металами. На НБУ покладено регулювання банківськихоперацій, зв'язаних зі звертанням приватизаційних цінних паперів,установлення форм депозитів, приватизаційних паперів, встановлення умовїхнього обліку, збереження і погашення. Основною економічною задачею банкує забезпечення стабільності національної грошової одиниці. На її рішенняспрямована система грошово-кредитного регулювання. НБУ - здійснює нагляд за діяльністю комерційних банківськихвідділень, філій представництв на території України. Він спрямований назабезпечення стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників,зміна зменшення витрат у діяльності комерційних банків. Зміст нагляду,обумовлених повноваженнями, установленими Законом України про банки ібанківську діяльність. Функцію нагляду здійснює керування по БанківськомуНагляді НБУ. Операції по нагляду виконують регіональні керування. НБУвідповідно до доведеної їм програмою, завданнями керування по банковскомунагляду. Забезпечення ринкової стабільності банків - необхідна умоваефективного функціонування економіки. Банк як комерційне підприємство,зацікавлений у найбільш прибутковому вкладенні наявних великих ресурсів.Законодавством України регулювання ліквідності комерційних банків можливопо національності, банк із використанням методів економічногоадміністративного впливу. Відповідно до законодавства у своїй діяльності,комерційні банки зобов'язані дотримуватисть економічних пріоритетіввстановлених національним банком. Рішенням НБУ встановлюється мінімальнийрозмір умовного фонду комерційного банку. Це регулює кількість зновустворюваних комерційних банків.Оскільки кредитно-банківська система має важливе значення для економікикраїни, вона служить об'єктом ретельного нагляду і регулювання, як з бокуНБУ, так і з боку вищих органів державної влади і керування. Нагляд закомерційними банками і регулювання їхньої діяльності переслідує головнимчином 2 мети: забезпечення стійкості і запобігання банкрутства банків.Обмеження концентрації капіталів у руках деяких банків з метою недопущеннямонопольного контролю над грошовим ринком. Це досягається шляхомустановлення НБУ економічних нормативів, що регулюють діяльністькомерційних банків, і здійснення нагляду за їхньою діяльністю. Длядотримання встановлених НБУ – економічних нормативів і запобігання санкційз його боку, комерційні банки повинні проводити систематичну роботу.Політика НБУ спрямована на поступову лібералізацію валютного ринку України,початок давати позитивні результати.НБУ - орган, покликаний контролювати стан комерційних банків, давно ісерйозно займатися створенням норм, оперуючи безліччю наданих йому важеліві періодично регулюючи банківські параметри. Наскільки ті або інші дії НБУбули ефективними, у той або інший період сказати складно, однак задоволенечисло прийнятих норм діяли довго або не дуже діяли, ну будемо об'єктивними. НБУ просунувся в реалізації всіх декларованих напрямків своєї діяльності,хоча й існують „білі плями”, але в цьому не можна звинувачувати тількиЦентральний банк. Регулювання грошового обігу Центральним банком. Центральний банк впливає на грошовий обіг через ринок за допомогоюринкового механізму. Об'єктом впливу служать: . обсяг пропозиції грошей у наявній і безготівковій формах; . обсяг попиту; . ціна кредиту. Можливість впливу на пропозицію грошей забезпечується центральномубанкові сполученням суб'єкта грошової емісії в її наявній і безготівковійформах і безпосереднього суб'єкта регулювання. По-перше, монополія наемісію банкнот надає базу контролю над наявної складового грошового обігу,по-друге, особлива роль центрального банку у формуванні кредитних ресурсівбанківської системи в цілому створює основу для визначення можливого обсягубанківських кредитів. У сучасних умовах перевага депозитної частинигрошового обігу підвищує значення регулювання центральним банком самеобсягу пропозиції банківських кредитів. Регулювання центральним банкомпопиту на гроші здійснюється по цій же причині насамперед через регулюванняумов надання кредитів центральним банком, побічно визначальні умови наданнякредитів банківською системою. Вибір конкретних інструментів грошово-кредитної політики здійснюється зурахуванням особливостей національної фінансової системи, зокрема положенняв ній банків, ступеня розвиненості інструментів грошового ринку, ступенявключення грошового ринку в процес інтеграції. Адекватність заходів длярегулювання грошового обігу цим параметрам забезпечується їхньою постійноюеволюцією. Еволюція інструментів регулювання грошового обігу слідом зазміною, наприклад, об'єкта регулювання аж ніяк не є автоматичної, але усітой же механізм ефективності додає їй примусовий характер. Так, зміни вбанківській системі змінюють типи установ, операцій підметів регулюванню, атакож канали, по яких відповідні регулюючі міри доходять до економічнихагентів. Це змінює ефективність використовуваних інструментів, вимагаєзміни їхнього співвідношення або розробки нових інструментів регулювання. Еволюція методів регулювання грошового обігу стимулюється почасти ійого особливостями як об'єкта регулювання. Справа в тім, що регулюючадіяльність центрального банку накладає визначені обмеження на умовигрошового обігу, викликаючи двоїсту реакцію. З одного боку, зміна одного зпараметрів ринку веде до зміни стану всієї системи в напрямку досягненняринкової рівноваги. З іншого боку, відбувається пристосування форм ринковоїдіяльності в напрямку, що компенсує вплив регулюючих мір або дозволяєобходити них. Як безпосередні причини змін методів регулювання грошовогообігу можна назвати: . досягнення високого ступеня розвитку інструментів грошового ринку, чия гнучкість дозволила швидко пристосуватися до регулюючих мір; . зміна структури банківської системи, розширення сфери оптових банківських операцій, що підвищують стійкість грошової сфери; . інтернаціоналізація банківської діяльності, що також збільшила мобільність цієї сфери, її здатність компенсувати вплив регулюючих мір. Центральний банк має у своєму розпорядженні комплекс інструментів,використовуваних для реалізації грошово-кредитної політики. Основними інструментами і методами грошово-кредитної політикиНаціональног Банку України є: . обов'язкові резерви; . операції на відкритому ринку; . рефінансування банків; . депозитні операції; . процентна політика. Для регулювання ліквідності банківської системи Центральний БанкУкраїни активно використовує такий інструмент грошово-кредитної політики,як обов'язкові резерви. В основі дії цього інструмента лежить механізмвпливу банківської системи на грошову пропозицію через банківськиймультиплікатор. Якщо Центральний банк збільшує норму обов'язкових резервів,то це приводить до скорочення надлишкових резервів банків і домультиплікативного зменшення грошової пропозиції, при зменшенні нормиобов'язкових резервів відбувається мультиплікативне розширення пропозиціїгрошей. Резервні вимоги встановлюються з метою обмеження кредитнихможливостей кредитних організацій і підтримки на визначеному рівні грошовоїмаси в звертанні. У відповідності з законодавством України кредитна організаціязобов'язана виконувати нормативи обов'язкових резервів, депортуємих уЦентральному Банку України. З кредитних організацій, що порушують установлений порядок формуванняобов'язкових резервів, і також допускають недовнесок у обов'язковірезерви, стягуються штрафи, а також до них застосовуються інші заходивпливу, аж до відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій. Важливим інструментом грошово-кредитної політики є операції навідкритому ринку. Шляхом покупки або продажу на відкритому ринкуказначейських цінних паперів Центральний банк може здійснювати або вливаннярезервів у кредитну систему держави, або вилучати їх звідти. КолиЦентральний банк намагається стримати ріст грошової маси, він прибігає допродажу наявних у його розпорядженні державних зобов'язань. Останніпереміщаються до приватних власників, а гроші, виручені в результаті такоїоперації, витягаються з обігу.Як правило, при продажі державних цінних паперів Центральний банкустановлює пільгові курси за ціною нижче ринкової, намагаючись залучитиякнайбільше бажаючих придбати ці папери. У свою чергу викуп цих ціннихпаперів може здійснюватися державою в заздалегідь установлений термін позаздалегідь визначеній ціні або за ринковою ціною. Або державазобов'язується скуповувати раніше випущені цінні папери за договірноюціною, але з умовою індексації. Операції на відкритому ринку, у відмінності від інших методів, роблятьшвидкий коригувальний вплив на рівень ліквідності комерційних банків ідинамікові грошової маси. Особливість використання даного інструментаполягає в тому, що періодичність і масштаби проведення операційвизначаються по розсуду Банку Росії виходячи з бажаного прогнозованогоефекту. Це робить даний інструмент зручному, гнучкому й оперативним узастосуванні. За допомогою операцій на відкритому ринку Центральний банкздійснює централізоване запозичення державою тимчасово вільних коштів убанків, фінансових і інвестиційних компаній, різних підприємств і внаселення. Іншими словами, це правове оформлення позики держави в тих абоінших кредиторів. Отримані в такий спосіб гроші використовуються длянеінфляційного фінансування дефіциту держбюджету. Випуск державних цінних паперів відволікає величезні засоби з грошовогоринку на нестатки держави, зменшує можливості використання коштівбезпосередньо в сфері господарства, оскільки дані операції маютьспекулятивний характер, і це веде до підвищення вартості коштів, підвищеннюпроцентних ставок по кредитах і депозитам і т.д. Тому випуск державнихцінних паперів повинний узгоджуватися з загальними принципами грошово-кредитної політики. Необхідні точні розрахунки основних параметрів випуску державнихцінних паперівІншим важливим фінансовим інструментом є політика рефінансування, тобтокредитування їм комерційних банків, надання кредитів на поповненняоборотних коштів, збільшення ліквідності, подолання тимчасових утруднень іна інші мети. Центральний банк, проводячи політику рефінансування, надаєкредити комерційним банкам по своїй дисконтній ставці. Також Центральнийбанк може самостійно встановлювати ставку по відсотках по деяких видахкредитів. З метою вилучення зайвої ліквідності банківської системи Центральнийбанк активно використовує такий інструмент, як депозитні операції. Ціоперації дозволяють оперативно залучати в депозити тимчасово вільні грошовікошти банків і тим самим практично миттєво нейтралізувати їхній можливийтиск на валютний ринок. Наступним інструментом, за допомогою якого Центральний банк регулюєгрошово-кредитну політику, є процентна політика по операціях Центральногобанку, тобто політика дисконтної ставки. Дисконтна ставка – це відсоток,під яким Центральний банк надає кредити комерційним банкам, виступаючи яккредитор в останній інстанції. Причому Центральний банк надає цей кредит невсім бажаючим банкам, а лише тим, хто має міцне фінансове становище, алетерпить тимчасових труднощів. Дисконтну ставку встановлює Центральний банк.Зменшення її робить для комерційних банків позики резервних фондівдешевими. Комерційні банки прагнуть одержати кредит. При цьому збільшуютьсянадлишкові резерви комерційних банків, викликаючи мультиплікаційнезбільшення кількості грошей у звертанні. І навпаки, збільшення дисконтноїставки робить позики резервних фондів невигідними. Більш того, деякікомерційні банки, що мають позикові резерви, намагаються повернути них,тому що вони стають дуже дорогими. Скорочення банківських резервівприводить до мультиплікаційного скорочення грошової пропозиції. Змінаставки рефінансування, викликаючи відповідну зміну ринкового відсотка,відбиває на стані платіжного балансу і валютного курсу. Підвищення ставкисприяє залученню в країну іноземного короткострокового капіталу, а впідсумку активізує платіжний баланс, збільшується пропозиція іноземноївалюти, відповідно знижується курс національної валюти. Зниження ставкиприводить до протилежних результатів. Заключення. Грошовий обіг України функціонує в нелегких умовах, якіхарактеризуються продовженням кризових процесів у економіці і банківськійсистемі, деформацією платіжної системи країни. Зберігаються неплатежі,широко застосовується бартер, іноземна валюта (в основному долар США),використовується для нагромадження, заощадження, а також обслуговує дужезначну частину кримінальної і тіньової діяльності, застосовуються грошовісурогати. Розвиток платіжної системи України неможливо тільки за рахунокполіпшення справ в області наявного звертання. Значна складова, впорівнянні з іншими країнами, готівки в складі грошової маси – явищезмушене. Впровадження в практику сучасних методів і інструментівбезготівкових розрахунків залишається однієї з головних задач у роботіЦентрального Банку України. Ця задача може бути вирішена тільки в контекстізагальної політики оздоровлення економіки України і переходу до стійкогоросту економіки на основі тісної взаємодії НБУ з Урядом і іншимидержавними органами при узгодженні і проведенні єдиної грошово-кредитноїполітики. На даному етапі основні зусилля варто направити на витиснення згосподарського обороту бартеру і сурогатів грошей, створити умови длянормалізації розрахунків між суб'єктами ринку, причому ініціативу в цьомупитанні, через економічну вигоду, що розуміється ясно, повинні виявити ісамі суб'єкти, що хазяюють, а також задачею номер один є повернення стійкоїдовіри населення до кредитних організацій і пропонованим ними послугам.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Роль центрального банка в денежно кредитной политике государства icon1. Структура современной кредитной системы
Современная кредитная система. Роль центрального банка и коммерческого банка в кредитной системе
Роль центрального банка в денежно кредитной политике государства iconМеханизм функционирования кредитной системы
Кредитная система. Место и роль в ней центрального банка и коммерческих банков
Роль центрального банка в денежно кредитной политике государства iconI. Содержание денежно-кредитной политики
Обоснование стратегических целей и постановка задач; II. Механизм денежно-кредитной политики
Роль центрального банка в денежно кредитной политике государства iconБанковские правоотношения и Центральный Банк дипломная работа по праву
Создание центрального банка российской федерации (банка россии) и его роль в банковской системе 6
Роль центрального банка в денежно кредитной политике государства iconО денежно-кредитной политике в современных условиях ввп россии в 2005 году (млрд рублей)
Одобрены Советом директоров Банка России 14 ноября 2005 года. Одобрен Правительством Российской Федерации 18 августа 2005 года. Принят...
Роль центрального банка в денежно кредитной политике государства iconСовременная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

Роль центрального банка в денежно кредитной политике государства iconСовременная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

Роль центрального банка в денежно кредитной политике государства iconРоль центрального банка

Роль центрального банка в денежно кредитной политике государства iconРоль центрального банка в банковской системе

Роль центрального банка в денежно кредитной политике государства iconI. порядок открытия подразделений кредитной организации. Общие положения
Филиалом кредитной организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации и...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы