Регистрации актов гражданского состояния icon

Регистрации актов гражданского состоянияНазваниеРегистрации актов гражданского состояния
Дата конвертации11.07.2012
Размер327.09 Kb.
ТипРеферат
Регистрации актов гражданского состояния


Міністерство освіти України Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки Кафедра правознавства Конрольна робота З предмету: «Реєстрація актів громадянського стану» На тему: “Порядок реєстрації актів громадянського стану “ Виконала студентка гр. ПР-97-2 з Риндич Тамара КІРОВОГРАД 1998ПЛАН:ВСТУП1.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ.2.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ3.РЕЄСТРАЦІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА4.РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ5.РЕЄСТРАЦІЯ СМЕРТІ6.РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕМІНИ ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ, ПО БАТЬКОВІЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНАЛІТЕРАТУРА ВСТУП Громадянський стан особи залежить від сукупності факторів, котріхарактеризують громадянина як субґєкта цивільного права. Так, виникнення таприпинення правоздатності повґязано з фактом народження та фактом смертігромадянина, шлюб сприяє виникненню права сумісної власності подружжя, аусиновлення - та відносини законного представництва, и весь комплексособистих та майнових прав і обовґзків, котрі виникають між батьками тадітьми. Щоденна праця співробітників відділів реєстрації актів громадянськогостану та будинків реєстрації шлюбів необхідна для задоволення важливихсоціальних потреб людей та організацій. Їх щоденна праця повґязана звеликим обґємом ручних операцій, які потребують постійної уваги таохайності. Згідно з статтею 159 Кодексу про шлюб та сім’ю України актигромадянського стану реєструються в районних центрах, районах у містахКиєві та Севастополі відділами реєстрації актів громадянського станумісцевих державних адміністрацій, у містах і в районах міст обласногопідпорядкування - відділами реєстрації актів громадянського станувиконавчих комітетів відповідних Рад народних депутатів, а всільській місцевості і селищах - виконавчими комітетами сільських і селищних Рад народних депутатів. При реєстрації актів громадянського стану пред’являються документи,які підтверджують факти, що підлягають реєстрації в органах реєстраціїактів громадянського стану, а також документи, які посвідчують особузаявника: паспорт, посвідчення особи або військова книжкавійськовослужбовця. 1.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ. Згідно з інструкцією міністерства юстиції України N 22/5 від 29.12.84Про порядок реєстрації актів громадянського стану в Україні (Зі змінами ідоповненнями, внесеними Мін’юстом України 19 квітня 1994 р., особи, якібажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву завстановленою формою до органу реєстрації актів громадянського стану замісцем проживання однієї з них або за місцем проживання їх батьків.Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати новий шлюбтільки при пред’явленні документів, що підтверджують припиненняпопереднього шлюбу. Якщо особи, які одружуються, подають заяву до органу реєстраціїактів громадянського стану за місцем проживання батьків або одного з них,повинен бути пред’явлений паспорт з відміткою про його прописку в даніймісцевості. На заяві про вступ у шлюб, а також в графі “Для відміток” записуакта про одруження зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові того збатьків, який пред’явив паспорт, ким і коли він виданий, серія і номерпаспорта, а також коли і де він прописаний. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, зобов’язані пред’явитидля посвідчення їх особи і віку паспорти або документи, що замінюють їх. Приймання заяв про реєстрацію шлюбу громадян України, які маютьзагальногромадянські закордонні або службові паспорти, провадиться назагальних підставах, але цими особами обов’язково повинна бутипред’явлена довідка про сімейний стан, видана компетентним органом. Особи, які відправляються в закордонне плавання і мають посвідченняособи моряка, при поданні заяви про реєстрацію шлюбу повинні пред’явити дооргану реєстрації актів громадянського стану свій паспорт громадянинаУкраїни з відміткою органу внутрішніх справ про прописку і відомостями просімейний стан. Заяви про реєстрацію шлюбу в Україні громадян України, які постійно проживають за кордоном, приймаються за їх загальногромадянськими закордонними паспортами, виданими уповноваженими на те державнимиорганами. У тих випадках, коли в цих паспортах відсутні відомості просімейний стан їх власників, вони повинні подати органу реєстрації актівгромадянського стану довідку про те, що не перебувають у шлюбі, виданукомпетентним органом країни за місцем їх постійного проживання ілегалізовану консульською установою або дипломатичним представництвомУкраїни. Орган реєстрації актів громадянського стану, що прийняв заяву прореєстрацію шлюбу, зобов’язаний ознайомити осіб, які вступають ушлюб, з умовами і порядком реєстрації шлюбу, переконатися, що ціособи взаємно обізнані зі станом здоров’я і сімейним станом, а такожроз’яснити їм права і обов’язки як майбутнього подружжя і батьків тапопередити про відповідальність за приховання перешкод до вступу в шлюб. Шлюб укладається в органах реєстрації актівгромадянського стану. Укладення шлюбу відбувається по закінченнімісячного строку після подання особами, які бажають одружитися, заяви. Вокремих випадках цей строк може бути скорочений керівником відділуреєстрації актів громадянського стану. При обчисленні місячного строку відповідно до чинногозаконодавства органи РАГСу керуються такими правилами: перебігмісячного строку починається наступного дня після подання заяви до органуреєстрації актів громадянського стану і закінчується відповідногочисла наступного місяця. Якщо це число припадає на неробочий день відділуреєстрації актів громадянського стану, днем закінчення строку вважаєтьсянайближчий за ним робочий день. Якщо до органу реєстрації актів громадянського стану надійдезаява про наявність законних перешкод до укладення шлюбу, реєстрація його відкладається. В цьому разі заявникові пропонується увизначений строк подати відповідні докази. Орган реєстрації актівгромадянського стану може на прохання заінтересованих осіб або з своєї ініціативи провести необхідну перевірку. Про відстрочку реєстраціїшлюбу повідомляються особи, які подали заяву про вступ у шлюб. Занаявності законних перешкод до укладення шлюбу орган реєстрації актівгромадянського стану відмовляє в його реєстрації і видає письмовероз’яснення. Якщо відомості про такі перешкоди не дістанутьпідтвердження, реєстрація шлюбу провадиться на загальних підставах.Перевірка обставин повинна бути закінчена у місячний строк. За погодженням з особами, які бажають укласти шлюб, орган реєстраціїактів громадянського стану призначає день і годину реєстрації шлюбу, не виключаючи загальновстановлених днів відпочинку, з додержаннямстроку, передбаченого статтею 14 Кодексу про шлюб та сім’ю України ( 2006-07 ). Якщо громадяни, які бажають одружитися, не можуть з’явитися з поважних причин до відділу реєстрації актів громадянського стану в установлений їм день, строк реєстрації шлюбу на їх проханняпереноситься на інший день згідно з їх бажанням. Про це робитьсявідмітка на заяві та в журналі обліку заяв. У цих випадках строк перенесення реєстрації шлюбу не можеперевищувати одного року з дня подання заяви. Якщо ж особи, які подализаяву, не з’явились до органу реєстрації актів громадянського станупротягом місячного строку після дня, призначеного для реєстрації шлюбу,і не повідомили причину неявки, заява втрачає силу. Орган реєстрації актів громадянського стану забезпечує урочистуобстановку реєстрації шлюбу при згоді на це осіб, які одружуються. Реєстрація шлюбу провадиться в органах реєстрації актівгромадянського стану в присутності осіб, які укладають шлюб, а такожза їх бажанням в присутності свідків, родичів, знайомих. Якщо особи, які одружуються, не можуть прибути до органівреєстрації актів громадянського стану внаслідок тяжкої хвороби або з іншоїповажної причини, з дозволу виконавчого комітету районної, міської,районної в місті Ради народних депутатів та районної, районної містКиєва та Севастополя державної адміністрації реєстрація шлюбу можебути проведена вдома, в лікарні або в іншому місці в присутності осіб, якіукладають шлюб. Наявність у особи, яка одружується, тяжкої хвороби,що перешкоджає її явці до органу реєстрації актів громадянськогостану, повинна бути підтверджена лікарською довідкою, якадодається до заяви. Про реєстрацію шлюбу в лікарні, вдома або в іншомувідповідному місці, а також про те, ким і коли видана лікарська довідка, її номер зазначається в графі “Для відміток” запису акта про одруження. Укладення шлюбу по довіреності або через представника, тобто заочно -не дозволяється. У документах, що посвідчують особу тих, які одружилися,проставляється штамп про реєстрацію шлюбу із зазначенням прізвища, імені,по батькові і року народження другого з подружжя, місця і часу реєстраціїшлюбу. Якщо особа, в паспорті якої проставляється штамп прореєстрацію шлюбу, прийняла прізвище другого з подружжя, на першій сторінціпаспорта зазначається, що паспорт підлягає обміну в місячний строк узв’язку з переміною прізвища при вступі в шлюб. 2.УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ Реєстрація розірвання шлюбу, як і реєстрація одруження,провадиться за місцем проживання подружжя або одного з них. Реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення судупровадиться за заявою подружжя або одного з них по пред’явленні копіїрішення суду про розірвання шлюбу, що набрало законної сили, а такожквитанції про сплату встановленої судом суми державного мита. У випадках, коли один з подружжя, що розриває шлюб,звільнений від сплати державного мита, реєстрація розірвання шлюбу івидача йому свідоцтва провадиться незалежно від сплати державногомита другим з подружжя. Шлюб припиняється з часу реєстрації розлучення в книзі записів актівпро розірвання шлюбу, тобто датою припинення шлюбу є не дата постановленнярішення суду про розірвання шлюбу, а дата реєстрації розлучення воргані реєстрації актів громадянського стану хоча б одним з подружжя. Реєстрація розірвання шлюбу може провадитись незалежно від строку,що минув після постановлення судом рішення про розірвання шлюбу. Орган реєстрації актів громадянського стану не вправі відмовити вреєстрації розірвання шлюбу, якщо один з подружжя звернувся з заявоюпро реєстрацію розірвання шлюбу до органу реєстрації актівгромадянського стану не за своїм місцем проживання, а за місцемпроживання другого з подружжя. При одержанні заяви про реєстрацію розірвання шлюбу орган реєстраціїактів громадянського стану з’ясовує, чи не було зареєстрованорозлучення в органі реєстрації актів громадянського стану за заявою другогоз подружжя. Якщо такої реєстрації не було або той з подружжя, щоподав заяву, про неї не знає, орган реєстрації актів громадянськогостану після реєстрації заяви в спеціальному журналі не пізнішетижневого строку надсилає до органу реєстрації актів громадянськогостану України за місцем реєстрації шлюбу запит про те, чи немає взапису акта про шлюб відмітки про вже проведену реєстрацію розірванняшлюбу. Тому з подружжя, що подав заяву, роз’яснюється, що післяодержання відповіді розірвання шлюбу буде зареєстровано. Орган реєстрації актів громадянського стану, що одержав такий запит,повинен не пізніше тижневого строку повідомити, коли і яким органомреєстрації актів громадянського стану було зареєстровано розірванняшлюбу другим з подружжя, чи про те, що відмітки про розірвання шлюбу взапису акта про одруження немає. Орган реєстрації актів громадянського стану, одержавши повідомленняпро відсутність відмітки про розлучення, запрошує заявника дляреєстрації розірвання шлюбу і в його присутності реєструє розлучення. Якщо органу реєстрації актів громадянського стану відомо, що другий зподружжя вже зареєстрував розірвання шлюбу, заяву, що надійшла, разом зкопією рішення суду і квитанцією про сплату державного мита віннадсилає до відділу реєстрації актів громадянського стану України замісцем знаходження актового запису про розірвання шлюбу для доповненняйого відомостями, яких не вистачає. У випадках, коли один з подружжя згідно з рішенням судузареєстрував розірвання шлюбу, а другий з поважних причин не може особисто з’явитися до відділу реєстрації актів громадянського стану для йогореєстрації, доповнення актового запису може бути проведено понотаріально засвідченій довіреності на загальних підставах. Орган реєстрації актів громадянського стану, який одержав такіматеріали, зобов’язаний у десятиденний строк доповнити актовий запис про розлучення і надіслати до відділу реєстрації актів громадянськогостану за місцем проживання заявника для вручення йому свідоцтва пророзірвання шлюбу, зазначивши в ньому ту ж дату розірвання, що й першому зподружжя. Після доповнення актового запису орган реєстрації актівгромадянського стану повинен повідомити про це в архів за місцемзнаходження другого примірника актового запису про розірвання шлюбу. Той з подружжя, що бажає, щоб йому було присвоєне дошлюбнепрізвище, повинен заявити про це в органах реєстрації актівгромадянського стану при реєстрації розірвання шлюбу. Про присвоєнняодному з подружжя дошлюбного прізвища органи реєстрації актівгромадянського стану роблять відповідний запис. Реєстрація розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя у випадках,передбачених статтею 41 Кодексу про шлюб та сім’ю України ( 2006-07), провадиться на підставі їх заяви, в якій повинно бути зазначено провідсутність у подружжя неповнолітніх дітей. У цих випадках оформлення розлучення і видача подружжю свідоцтвапро розірвання шлюбу провадиться після закінчення одного місяця з дняподачі подружжям заяви про розлучення. При обчисленні строку відповіднодо чинного законодавства органи РАГСу керуються правилами: перебігмісячного строку починається наступного після подачі до органуреєстрації актів громадянського стану заяви дня і закінчуєтьсявідповідного числа третього місяця. Якщо це число припадає на неробочийдень, днем закінчення строку вважається найближчий наступний за нимробочий день. Перед прийняттям заяви про розірвання шлюбу керівник відділуреєстрації актів громадянського стану зобов’язаний провести бесіду зособами, які подають заяву про розірвання шлюбу. Якщо один з подружжя через поважну причину не має можливостіз’явитись до органу реєстрації актів громадянського стану для поданнязаяви про розірвання шлюбу наприклад,у зв’язку з тяжкою хворобою, тривалим відрядженням, проживанням у віддаленій місцевості, той з подружжя,що з’явився, повинен подати від імені подружжя спільну заяву. Підпис на заяві того з подружжя, що відсутній, повинен бутиналежним чином засвідчений (органом реєстрації актів громадянськогостану, командуванням військової частини, капітаном судна, консулом,адміністрацією місця позбавлення волі, виконкомом селищної, сільської Радинародних депутатів). Якщо один з подружжя, незважаючи на відсутність у ньогозаперечень проти розлучення, ухиляється від явки для реєстраціїрозірвання шлюбу в органах реєстрації актів громадянського стану ,абоколи місце проживання другого з подружжя невідоме, питання пророзірвання шлюбу розглядається судом. До заяви про розірвання шлюбу повинно бути додане свідоцтво проодруження. Якщо у подружжя такого свідоцтва немає і запис акта проодруження в органі реєстрації актів громадянського стану не зберігся, занаявності в документах, що посвідчують особу заявника, відмітки проодруження, вимагати поновлення запису акта не треба. Про відсутністьсвідоцтва робиться відмітка на заяві про реєстрацію розірвання шлюбу. Якщо кожний з подружжя з поважних причин не може з’явитися довідділу реєстрації актів громадянського стану для реєстраціїрозірвання шлюбу в установлений для них день, строк реєстрації на їхпрохання може бути перенесений на інший день. Про це робиться відмітка назаяві та в журналі обліку заяв. У цих випадках строк перенесення реєстраціїрозірвання шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви. Питання про визнання причин неявки поважними вирішується керівникомвідділу реєстрації актів громадянського стану. Якщо той з подружжя, що буде відсутній при реєстрації розірванняшлюбу, бажає після розлучення іменуватися своїм дошлюбним прізвищем,він повинен вказати про це в заяві про розлучення. Якщо розірвання шлюбу реєструється одним з подружжя, при складанніактового запису в нього вносяться всі необхідні відомості, щостосуються цієї особи. Щодо другого з подружжя зазначаються лишепрізвище до розірвання шлюбу, ім’я, по батькові, дата народження і сумадержавного мита, яку він має сплатити відповідно до рішення суду. Уцьому разі в свідоцтві про розірвання шлюбу зазначається прізвище,присвоєне після розірвання шлюбу лише тому з подружжя, що зареєструваврозлучення. Якщо один з подружжя визнаний у встановленому законом порядкубезвісно відсутнім, недієздатним внаслідок душевної хвороби чинедоумства, засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі настрок не менше трьох років, розірвання шлюбу провадиться за місцемпроживання другого з подружжя. До заяви про розірвання шлюбу додаються копія або виписка з рішеннясуду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатнимвнаслідок душевної хвороби чи недоумства, копія або виписка з вирокупро засудження його до позбавлення волі на строк не менше трьох років. Проподання заяви відділ реєстрації актів громадянського стану повідомляє другого з подружжя, що перебуває у місцях позбавлення волі, або опікунанедієздатного і встановлює у повідомленні строк, протягом якого слідсповістити, чи є спір про дітей, про поділ майна, що є спільноюсумісною власністю подружжя, або сплату аліментів тому з подружжя, щопотребує матеріальної допомоги. Встановлений для відповіді строк неповинен перевищувати одного місяця. Якщо до закінчення призначеного строку не надійде відповідь, якапідтверджує, що засуджений перебуває в місцях позбавлення волі,реєстрація розірвання шлюбу відкладається, а до виправно-трудової установи надсилається нагадування. Якщо за повідомленням адміністрації місць позбавлення волізасуджений звільнений або умовно звільнений з обов’язковим залученнямдо праці(, реєстрація розірвання шлюбу провадиться на загальних підставах. При одержанні відповіді про відсутність спору або неодержанні її у встановлений в повідомленні повторний строк відділ реєстраціїактів громадянського стану реєструє розірвання шлюбу. У документах, що посвідчують особу розлученого подружжя, проставляється штамп про реєстрацію розірвання шлюбу, де зазначаються прізвище,ім’я, по батькові особи, з якою припинено шлюб, місце і час реєстраціїрозірвання шлюбу. Коли особа, в паспорті якої робиться відмітка про розірвання шлюбу,перемінила прізвище на дошлюбне, одночасно вказується, що у зв’язку зізміною прізвища паспорт підлягає обміну в місячний строк. Якщореєстрація розірвання шлюбу проведена за відсутності одного з подружжя, відмітка про це в його документах робиться при врученні йому свідоцтвапро розірвання шлюбу відділом реєстрації актів громадянського стану замісцем прописки (тимчасової або постійної) або за місцем проживання цієїособи. Орган реєстрації актів громадянського стану, якийзареєстрував розірвання шлюбу, повинен у десятиденний строкнадіслати повідомлення про розлучення відділу реєстрації актівгромадянського стану за місцем знаходження актового запису проодруження. Одержавши таке повідомлення, відділ реєстрації актівгромадянського стану повинен у десятиденний строк зробити в графі “Длявідміток” запису акта про одруження відмітку про розірвання шлюбу,зазначивши, коли і яким органом реєстрації актів громадянськогостану зареєстровано розірвання шлюбу, номер актового запису.Одночасно на лицьовій стороні запису акта про одруження зверхувказується: “Шлюб розірвано”, щоб не допустити в подальшому помилковоївидачі свідоцтва про одруження. Після цього орган реєстрації актівгромадянського стану надсилає повідомлення про розірвання шлюбу доархіву органу реєстрації актів громадянського стану, в якому знаходитьсядругий примірник запису акта про одруження, для відповідної відмітки. У разі з’явлення того з подружжя, що у встановленому закономпорядку був оголошений померлим, і скасування рішення суду про це, шлюбвважається поновленим, якщо другий з подружжя не уклав новий шлюб. Колиж він вступив у новий шлюб, той, що з’явився, вправі одержати у відділі реєстрації актів громадянського стану, що зареєструваврозірвання шлюбу, свідоцтво про розірвання шлюбу. Якщо один з подружжя був визнаний у встановленому закономпорядку безвісно відсутнім і з цієї підстави шлюб з ним було розірвано,в разі його з’явлення і скасування рішення суду про визнання цієїособи безвісно відсутньою шлюб може бути поновлений органомреєстрації актів громадянського стану за спільною заявою подружжя.Анулювання запису акта про розірвання шлюбу провадиться органом реєстраціїактів громадянського стану, в якому знаходиться цей запис. Шлюб не можебути поновлений, якщо другий з подружжя особи, визнаної безвісновідсутньою, вступив у новий шлюб. У цьому разі той з подружжя, щоз’явився, вправі одержати свідоцтво про розірвання шлюбу у відділіреєстрації актів громадянського стану, що зареєстрував розірвання шлюбу. При цьому запис акта про розірвання шлюбу доповнюється відомостями,яких не вистачає. 3.РЕЄСТРАЦІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА Реєстрація встановлення батьківства провадиться в органахреєстрації актів громадянського стану за місцем проживання одного збатьків, як і у випадках одруження, або за місцем постановлення рішеннясуду про встановлення батьківства. Реєстрація встановлення батьківства провадиться на підставіспільної заяви батьків або рішення суду про встановлення факту батьківстваі факту визнання батьківства; в разі смерті матері, визнання матерінедієздатною, позбавлення її батьківських прав чи неможливості встановитимісце її проживання - за заявою батька дитини. Реєстрація встановлення батьківства по довіреності або черезпредставника не допускається. Якщо один з батьків з поважних причин не може особисто з’явитись дооргану реєстрації актів громадянського стану для реєстрації встановленнябатьківства, його підпис на заяві повинен бути засвідчений у належномупорядку (органом реєстрації актів громадянського стану, командуванням військової частини, адміністрацією місця позбавлення волі,начальником геологічної експедиції, головним лікарем лікарні, госпіталю).Відповідно до закону реєстрація встановлення батьківства щодо осіб, якідосягли на день подання заяви повноліття, допускається лише за їхзгодою. У цих випадках до заяви батьків обов’язково додається письмовазгода повнолітнього на встановлення батьківства. Така згода можебути виражена в окремій заяві цієї особи або в її підпису під спільною заявою батьків ). Одночасно повнолітній зазначає, чи бажає вінприйняти прізвище батька чи хоче залишитися на прізвищі матері. Про церобиться відповідна відмітка в графі 19 запису акта провстановлення батьківства. До заяви про реєстрацію встановлення батьківства додаєтьсясвідоцтво про народження дитини. У тих випадках, коли реєстраціявстановлення батьківства провадиться одночасно з реєстрацієюнародження дитини, свідоцтво про народження дитини не додається. Якщозапис акта про народження знаходиться в іншому органі реєстрації актівгромадянського стану, його копія повинна бути витребувана у триденнийстрок для уточнення зазначених відомостей і додана до заяви. В цьомуразі заява реєструється в журналі в день її надходження в звичайномупорядку, а встановлення батьківства провадиться в присутності заявниківнегайно при одержанні копії актового запису про народження. Реєстрація встановлення батьківства провадиться незалежно відтого, чи перебуває батько дитини в шлюбі, тому згода його дружини нареєстрацію встановлення батьківства не потрібна. У тому разі, коли вактовому запису про народження дитини батьком вказаний чоловікзаявниці або інша особа (за винятком випадків, передбачених статтею 55Кодексу про шлюб та сім’ю України ( 2006-07 ), в реєстраціївстановлення батьківства має бути відмовлено до вирішення судомпитання про виключення відомостей про батька з запису акта пронародження дитини. Не допускається встановлення батьківства за заявою особи,визнаної в судовому порядку недієздатною внаслідок душевної хвороби абонедоумства, а також за заявою опікуна цієї недієздатної особи. В рішенні суду про встановлення батьківства обов’язково повинніміститись такі відомості про батька дитини: прізвище, ім’я, побатькові, число, місяць, рік і місце народження, а також йогонаціональність, місце постійного проживання і роботи. При складанні запису акта про встановлення батьківства відомостіпро батька наводяться відповідно до рішення суду. Якщо у судовому рішеннівідсутні відомості про національність та громадянство батька, графизапису акта “Національність” і “Громадянство” заповнюються згідно зграфами N 14 і N 15 запису акта про народження. Про це робиться відмітка уграфі 18 запису акта про встановлення батьківства. Місце постійногопроживання вказується зі слів заявника. Надалі зміни записупро національність батька дитини можливі лише у порядку, встановленомуПоложенням про порядок зміни, поновлення, анулювання записів актівгромадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг. У разі встановлення батьківства, якщо батьки уклали шлюб післянародження дитини і при реєстрації шлюбу мати прийняла прізвищечоловіка, в запису акта про народження дитини провадиться виправленняпрізвища матері. Раніше видане свідоцтво про народженнявідбирається і знищується в порядку, передбаченому Інструкцією пообліку, зберіганню і витрачанню бланків свідоцтв про реєстрацію актівгромадянського стану в Україні. Виправлення прізвища матері, а в необхідних випадках і дитини взапису акта про народження дитини у випадках, якщо батьки дитини вступили вшлюб до або після встановлення батьківства і при укладенні шлюбу матиприйняла прізвище чоловіка, провадиться без складання висновку. Підставоюдля внесення виправлення є запис акта про одруження. У випадках встановлення батьківства і внесення відомостей пробатька в запис акта про народження дитини, в якому раніше було зазначено про видачу матері довідки до органів соціального захисту населеннядля одержання допомоги, відділ реєстрації актів громадянського стану, який вносить зміни, зобов’язаний повідомити про це органисоціального захисту населення за місцем проживання матері дитини. Такіповідомлення надсилаються у тих випадках, коли дитина не досягла 16-річного віку. На підставі реєстрації встановлення батьківства за бажаннямособи, яка визнає себе батьком дитини, в документ, що посвідчує особу (паспорт заявника), органи реєстрації актів громадянського станувносять відомості про дитину. Запис акта про встановлення батьківства в разі скасуваннярішення суду про встановлення батьківства анулюється органом реєстраціїактів громадянського стану. При одержанні копії ухвали суду проскасування раніше винесеного рішення про встановлення батьківства, атакож судового рішення, що набрало законної сили, про анулювання записуакта про встановлення батьківства, про визнання запису недійсним органреєстрації актів громадянського стану перекреслює його по діагоналі.При цьому на лицьовій стороні запису зверху зазначається: “Записанульовано” і робиться відмітка в графі 18 запису акта про народження, де вказується, коли і яким судом постановлено рішення. Про анулюванняактового запису повідомляється відповідний архів реєстрації актівгромадянського стану, який в такому ж порядку провадить анулюваннядругого примірника цього запису. Про анулювання запису акта провстановлення батьківства в десятиденний строк повідомляється відділ реєстрації актів громадянського стану за місцем знаходження актовогозапису про народження дитини, який в той же строк повинен зробитивідповідну відмітку, поновивши в актовому запису первиннівідомості (змінюється прізвище дитини, якщо воно було змінено у зв’язкуз встановленням батьківства, а також по батькові і відомості пробатька). Про зроблену відмітку повідомляється обласний архівреєстрації актів громадянського стану за місцем знаходження другогопримірника актового запису про народження. При анулюванні запису акта про встановлення батьківства органреєстрації актів громадянського стану видає матері дитини довідку дляпред’явлення до відділу соціального захисту населення для одержаннявідповідної допомоги. У вказаних випадках особі, раніше записаній батькомдитини, повторне свідоцтво про народження цієї дитини не видається. 4.РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ Реєстрація народження провадиться за місцем народження дитини абоза місцем проживання її батьків чи одного з них, а в разі хвороби,смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєструватинародження - за заявою родичів, інших осіб або адміністраціїлікувального закладу, в якому перебувала мати під час народження дитини.Коли батьки дитини не перебувають у шлюбі між собою, народженнядитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка визнаєсебе батьком дитини, якщо одночасно з заявою про реєстрацію народженнявона подасть заяву про встановлення батьківства. Заява про реєстрацію народження дитини повинна бути подана не пізнішетрьох місяців з дня народження дитини, а при народженні мертвої дитини - непізніше трьох діб. Якщо заява про реєстрацію народження надійшлапісля закінчення року з дня народження дитини і по досягненні нею 16років, реєстрація народження провадиться відділом реєстрації актівгромадянського стану за місцем проживання дитини у книзі реєстраціїпоновлених записів актів про народження на загальних підставах, якпервинна, але після порядкового номера зазначається: “Реєстрація зпропуском строку”. В цих випадках подаються довідка лікувального закладупро народження, а також довідка з місця проживання дитини. Якщо реєстрація народження дитини провадиться за місцем проживаннябатьків чи одного з них, місцем народження дитини в запису актавказується місце проживання батьків (чи одного з них), а при реєстраціїнародження дитини за місцем її народження - фактичне місце народження,що повинно бути роз’яснено особам, які прийшли реєструвати народженнядитини. Якщо батьки чи один з них не досягли 18-річного віку,народження дитини реєструється в звичайному порядку. Згода батьків(опікунів) неповнолітніх батька або матері на реєстраціюнародження дитини при цьому не потрібна. Реєстрація народження дитини за бажанням батьків провадиться вурочистій обстановці. Реєстрація народження провадиться при пред’явленні: а) довідкилікувального закладу про народження дитини. У виняткових випадках, при народженні дитини вдома без подання медичної допомоги, факт і часнародження повинні бути підтверджені підписами двох свідків у графі“Документи, що підтверджують факт народження дитини” із зазначеннямпрізвища, імені, по батькові та місця проживання свідків; б) документів,що посвідчують особу батьків (одного з батьків); в) документа, якийє підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво проодруження, заява матері, спільна заява матері та батька аборішення суду про встановлення батьківства). При відсутності свідоцтва про одруження підтвердженням зареєстрованого шлюбу може бути відміткапро реєстрацію шлюбу в паспортах матері та батька дитини. Якщо в медичній довідці про народження дитини вказане дошлюбнепрізвище матері, а паспорт на момент реєстрації народження вжеодержаний нею на прізвище, присвоєне їй при реєстрації шлюбу,заявником в обов’язковому порядку повинно бути подано свідоцтво проодруження, яке підтверджує, що дана медична довідка видана жінці,паспорт якої пред’явлений до органу реєстрації актів громадянськогостану. Якщо жінці під час реєстрації шлюбу було присвоєно прізвищечоловіка, однак паспорт на нове прізвище вона не обміняла і вмедичній довідці про народження дитини також вказане дошлюбне прізвищематері, заявник в обов’язковому порядку також повинен податисвідоцтво про одруження. У разі народження дитини поза лікувальним закладом і без поданнямедичної допомоги при пологах народження може бути зареєстроване напідставі показань свідків. У таких випадках факт народженняпідтверджується підписами одного або двох свідків у графі “Документи,що підтверджують факт народження дитини” із зазначенням прізвища, імені, по батькові та місця проживання свідків. Ці дані наводяться напідставі документів, що посвідчують особу свідків. При неможливості явкисвідка (свідків) справжність його підпису під письмовим підтвердженнямфакту народження дитини у даної жінки повинна бути засвідченакерівником відділу реєстрації актів громадянського стану за місцем його проживання; військовослужбовців - командиром відповідноївійськової частини; громадян України, які перебувають під час плаванняна морських суднах або суднах внутрішнього плавання, що плавають підпрапором України, - капітанами цих суден; громадян, які перебувають урозвідувальних, арктичних та інших подібних експедиціях, -начальниками цих експедицій; громадян, які перебувають налікуванні в стаціонарних лікувально-профілактичних закладах, -адміністрацією цих закладів. Якщо дитина народилася під час перебування матері на морському,річковому або повітряному судні або в поїзді, капітан (командир судна,начальник поїзда) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікарабо фельдшер є на судні, в поїзді) може скласти акт про народженнядитини. Цей акт подається до органу реєстрації актів громадянськогостану, що реєструє народження, замість медичної довідки про народження. Якщо реєстрація народження провадиться не батьками, а іншоюособою, повинен бути поданий документ, що посвідчує особу заявника. Уцьому разі в графі “Для відміток” вказуються серія, номер, дата видачіцього документа і те, ким його видано. Реєстрація народження дітей, які народилися в експедиції, на судні,на полярній станції та в інших віддалених місцевостях, де немає органів реєстрації актів громадянського стану, провадиться за місцемпроживання батьків чи одного з них не пізніше трьох місяців з дня їхповернення. Реєстрація народження знайденої дитини, батьки якої невідомі,провадиться за заявою органів опіки і піклування, адміністраціїдитячого закладу, куди влаштована дитина, за заявою органів внутрішніхсправ або особи, у якої знаходиться дитина, не пізніше трьох діб з часувиявлення дитини. Одночасно з заявою про реєстрацію народження дитини до органів реєстрації актів громадянського стану подається документ(акт, протокол, довідка), складений органом внутрішніх справ абовиконкомом селищної, сільської Ради народних депутатів, із зазначеннямчасу, місця і обставин знайдення дитини, а також довідка лікувальногозакладу про вік дитини. Прізвище, ім’я, по батькові знайденої дитинизаписують за вказівкою органу, за заявою якого провадитьсяреєстрація народження дитини (лікувального, дитячого дошкільного закладу, де перебуває дитина, органів внутрішніх справ) або за вказівкою особи,у якої дитина знаходиться на вихованні. У графі “Для відміток”зазначається: “Дитина знайдена, батьки невідомі, відомості про них внесенізі слів заявника”, а також вказуються назва та адреса дитячогозакладу, де знаходиться дитина, або прізвище, ім’я, по батькові та адресаособи, яка взяла дитину на виховання. У графі “Місце народження”зазначається місце реєстрації народження дитини. Батько і мати, які перебувають у шлюбі між собою, записуютьсябатьками дитини в книзі реєстрації актів про народження за заявоюбудь-кого з них. Якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, запис проматір дитини провадиться за заявою матері, а запис про батька дитини - заспільною заявою батька і матері дитини, або батько записується згідно зрішенням суду. В разі смерті матері, визнання матері недієздатною,позбавлення її батьківських прав, а також при неможливості встановити місце її проживання запис про батька дитини провадиться за заявоюбатька. У разі, коли мати не перебуває у шлюбі та немає спільної заявибатьків або рішення суду про встановлення батьківства, запис про батькадитини провадиться за прізвищем матері, а ім’я, по батькові - забажанням матері, запис про громадянство і національність батька - загромадянством і національністю матері. При реєстрації народження дитини уматері, яка не перебуває у шлюбі, за заявою будь-якої іншої особи, ане матері дитини відомості про батька записуються за вказівкою цієїособи. При цьому в графі “Для відміток” вчинюється запис: “Відомостіпро батька внесені за вказівкою заявника” і заявник розписується в ційграфі. У подальшому, при незгоді матері дитини з внесеними в запис актапро народження відомостями про батька дитини виправлення провадятьсязгідно з Положенням про порядок зміни, поновлення, анулювання записівактів громадянського стану, порядок і строки зберігання актових книг, затвердженим постановою колегії Міністерства юстиції України від 14 квітня 1993 р. N 6 ( v0006323-93 ). У разі реєстрації народження дитини у громадян, внаціональній традиції яких немає звичаю зафіксовувати “побатькові”, у свідоцтві про народження дитини можна записувати лише їїпрізвище та ім’я. Коли громадянин, який перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’юдитини, не може особисто з’явитися до органу реєстрації актівгромадянського стану для подання такої заяви, необхідна його нотаріальнозасвідчена заява, яка підтверджує, що він не є батьком дитини. Відповідно до статей 167-168 Кодексу про шлюб та сім’ю України (2006-07 ) якщо дитина народилась після смерті особи, яка перебувала зматір’ю новонародженого в шлюбі, в запису акта і в свідоцтві пронародження померлий громадянин може бути вказаний батьком дитини заумови, коли з дня його смерті до народження дитини минуло не більше 10місяців. Реєстрація народження дитини, зачатої в шлюбі, але народженоїпісля розірвання шлюбу або визнання шлюбу недійсним, якщо з днярозірвання шлюбу чи визнання його недійсним до дня народження дитиниминуло не більше 10 місяців, провадиться в тому ж порядку, що й реєстрація народження дитини, батьки якої перебувають у шлюбі. У графі “Длявідміток” зазначається, де і коли було зареєстровано розірванняшлюбу, або коли і яким судом було винесено рішення про визнанняшлюбу недійсним, або коли помер батько дитини. Якщо батьки мають спільне прізвище, це прізвище присвоюєтьсяі дітям. При різних прізвищах дитині присвоюється прізвище батька абоматері за згодою батьків, а при відсутності згоди - за рішенням органівопіки і піклування. При розірванні шлюбу або визнанні шлюбу недійснимтой із батьків, у якого дитина залишилась жити, вправі звернутися доорганів опіки і піклування з питання переміни прізвищанеповнолітній дитині, причому він вправі просити присвоєння дитині тількитого прізвища, яке він має на момент звернення з заявою. Присвоєннянеповнолітній дитині іншого прізвища не допускається. При переміні прізвища неповнолітньої дитини в запису акта про їїнародження може бути змінено і прізвище того з батьків, що звернувся зклопотанням про переміну прізвища неповнолітній дитині. Ім’я дитини визначається за згодою батьків. При відсутностізгоди батьків щодо імені дитини спір вирішується органами опіки іпіклування. Якщо батьки настоюють на присвоєнні дитині зменшеного,пестливого або скороченого імені, в графі “Для відміток” треба зробитипро це відповідну відмітку і засвідчити її підписами обох батьків. По батькові присвоюється за іменем батька. Якщо у батька подвійнеім’я, по батькові дитині присвоюється за одним з них на вибір батьків. Відповідно до Положення про паспорт громадянина України ( 2503-12 )на прохання громадян до їх паспортів вносяться відомості про дітей,які народилися у них: прізвище, ім’я, по батькові і рік народження.Записи цих відомостей провадяться органами реєстрації актівгромадянського стану. Відомості про дітей, які народилися від шлюбу громадян України зіноземними громадянами, вносяться на прохання одного з батьків у документгромадянина України. Дитина, яка народилася мертвою, записується в книзі реєстраціїактів про народження на підставі свідоцтва про перинатальну смерть.У графі запису акта про народження “Живим народжений чимертвим народжений” зазначається: “Мертвонароджена”. Свідоцтвопро народження в цьому разі не видається. У тих випадках, коли смерть дитини настала незабаром після їїнародження (навіть якщо вона прожила хоч кілька хвилин), складаються двазаписи: про народження і про смерть. Видається ж тільки свідоцтво просмерть. Обов’язок повідомити органи реєстрації актів громадянського стану про мертвонароджену дитину покладається на керівника лікувальногозакладу, медичної частини, де знаходилась мати під час родів, або надільничного лікаря, якщо роди проходили поза лікувальним закладом. Якщо батькам необхідно одержати документ, що підтверджує народженнядитини (мертвої або живої, але померлої на першому тижні життя),орган реєстрації актів громадянського стану видає довідку про народження звказівкою про мертвонародження або про те, що дитина померла. Для пред’явлення адміністрації підприємства, організації, установизаявнику видається довідка на виплату допомоги. Лікувальні заклади щомісяця (до п’ятого числа наступного місяця)надсилають до відділу реєстрації актів громадянського стану замісцем знаходження родильного стаціонару списки дітей, які народилися вцьому стаціонарі, із зазначенням постійного місця проживання і місця роботиматері. Якщо мати проживає не в тій місцевості, де народила, про народженнядитини повідомляється відділ реєстрації актів громадянського стануза її місцем проживання. У тих випадках, коли мати, яка не перебуває в шлюбі з батькомдитини, померла або передала дитину на утримання і вихованняповністю за рахунок держави, тобто відмовилась взяти дитину зродильного будинку, або її місце проживання невідоме, а батьківство не встановлено, реєстрація народження дитини провадиться за заявоюадміністрації лікувального закладу, в якому знаходилась мати під часнародження дитини, або за заявою адміністрації дитячого закладу чиособи, під опікуванням якої перебуває дитина. Відомості про матірнаводяться на підставі медичної довідки про народження, прізвищедитини і прізвище батька - за прізвищем матері, ім’я і по батькові дитинита батька, а також національність батьків - за вказівкою заявника. Прицьому по батькові дитини повинно відповідати імені батька (решта данихпро батьків дитини не записується). Про реєстрацію народження такоїдитини орган реєстрації актів громадянського стану повинен негайноповідомити орган опіки і піклування. Якщо в подальшому суд винесе рішення про виключення відомостейпро батька (матір) з запису акта про народження, орган реєстрації актівгромадянського стану на підставі рішення суду, що набрало законної сили,вносить зміни до запису акта про народження: відомості про батька(матір) закреслюються і в графі “Для відміток” зазначається: “На підставірішення ________________ (найменування суду) N справи __________________від __________________________________ виключені відомості про батька(матір)”. У цьому разі за заявою матері в запис акта про народженнядитини батько може бути вписаний за прізвищем матері. Ім’я, по батьковібатька записуються за вказівкою матері, а національність та громадянствобатька - за громадянством та національністю матері. Інші відомості пробатька не вносяться. При цьому матері видається довідка для подання доорганів соціального захисту населення для одержання відповідноїдопомоги. Всі зміни, внесені у запис акта про народження, засвідчуються печаткоюта підписом керівника відділу реєстрації актів громадянськогостану. На підставі рішення суду, що набрало законної сили, про позбавленнябатьківських прав у графі “Для відміток” зазначається: “Батьки (батько,мати) позбавлені батьківських прав на підставі рішення__________________________________________________(найменування суду) N справи __________________ від ________________________________”. Вчинений запис засвідчується печаткою і підписом керівника відділуреєстрації актів громадянського стану (відомості про батьків з актовогозапису не виключаються). При поновленні у батьківських правах на підставі рішення суду, щонабрало законної сили, в запису акта про народження робиться відмітка:“Батьки (батько, мати) поновлені в батьківських правах на підставі рішення_______________________________________ (найменування суду) N справи ____________________ від ______________________________”. Вчинений запис засвідчується печаткою і підписом посадової особи. Про кожну проведену реєстрацію народження дитини орган реєстраціїактів громадянського стану зобов’язаний повідомити органи внутрішніх справ за місцем проживання батьків для статистичного обліку. 5.РЕЄСТРАЦІЯ СМЕРТІ Реєстрація смерті провадиться за останнім місцем проживанняпомерлого або за місцем настання смерті чи виявлення трупа або за місцемпоховання. Реєстрація смерті провадиться за заявою родичівпомерлого, його сусідів, працівників житлово-експлуатаційнихорганізацій та інших осіб чи за повідомленням адміністраціїлікувального закладу, де сталася смерть. Заява про реєстрацію смерті повинна бути зроблена не пізніше трьохдіб з дня смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливостіодержання довідки лікувального закладу або висновку судово-медичноїекспертизи чи прокурора - не пізніше п’яти діб. Реєстрація смерті особи, оголошеної судом померлою, а такожреєстрація факту смерті, встановленого в судовому порядку, провадитьсявідділами реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, атакож відділами реєстрації актів громадянського стану міських (містобласного підпорядкування) і районних у містах Рад народних депутатів.Датою смерті особи, оголошеної судом померлою, вважається день набраннязаконної сили рішенням суду, якщо інше не зазначено в рішенні. Підставою для реєстрації смерті є: лікарське свідоцтво абофельдшерська довідка про смерть, видані лікувальним закладом, рішеннясуду про встановлення факту смерті чи оголошення громадянинапомерлим, а також повідомлення з місць позбавлення волі. Ці документидодаються до другого примірника запису акта про смерть. Реєстрація смерті військовослужбовців та військовихбудівельників, які загинули в період проходження військової служби умирний час, провадиться відділами реєстрації актівгромадянського стану з зазначенням у актовому запису та усвідоцтві про смерть про те, що смерть настала в періодпроходження військової служби, якщо відповідний запис є у графі “Причина смерті” лікарського свідоцтва про смерть, виданого лікувальнимзакладом. Реєстрація смерті осіб, які померли в місцях позбавлення волі,провадиться відділами реєстрації актів громадянського стану районних,районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій,а також відділами реєстрації актів громадянського стану міських(міст обласного підпорядкування) і районних у містах Рад народнихдепутатів за останнім місцем проживання цих осіб до їх арешту або замісцем знаходження місця позбавлення волі. В запис акта про смерть і всвідоцтво про смерть записується причина смерті, зазначена в повідомленні.Реєстрація смерті осіб, які репресовані за рішенням несудових та судовихорганів, незалежно від часу її настання, провадиться відділамиреєстрації актів громадянського стану в книгах поновлених актовихзаписів про смерть за поточний рік на підставі повідомлення державногоархіву. В актовому запису графи “Причина смерті” та “Місце смерті”заповнюються відповідно до повідомлення. Якщо причина та місце смертіневідомі, у відповідних графах записується: “Не встановлено”. При реєстрації смерті невпізнаних осіб у запис акта про смертьвносяться тільки ті відомості, які містяться у висновку про смерть,виданому судово-медичною експертною установою. При встановленні вподальшому відомостей про померлого, яких бракувало, зміни і доповненняв запис акта про смерть вносяться згідно з Положенням про порядок зміни, поновлення, анулювання записів актів громадянського стану, порядок істроки зберігання актових книг. Якщо померлий мав паспорт або військовий квиток, орган реєстраціїактів громадянського стану, який реєструє смерть, забирає цідокументи і на першій сторінці їх проставляє штамп: “Власник паспорта(військового квитка) помер ______ 19__ року. Запис акта про смерть N_______ від ______ 19__ року”. Паспорти померлих осіб щомісяця передаються за списком до органіввнутрішніх справ за місцем реєстрації смерті, а військові квитки - дорайонних (міських) військкоматів, в яких померлі перебували на обліку. Нездача паспортів або військових квитків померлих не єперешкодою до реєстрації смерті. Про нездачу паспорта абовійськового квитка орган реєстрації актів громадянського станузобов’язаний повідомити органи внутрішніх справ або районний(міський) військовий комісаріат. На підставі запису акта про смерть орган реєстрації актівгромадянського стану видає довідку про смерть для одержання допомоги на поховання, про що робиться відмітка в графі “Для відміток” записуакта про смерть. Органи реєстрації актів громадянського стану зобов’язані повідомлятиоргани внутрішніх справ про дітей, які померли у віці до 16 років. Якщо при реєстрації смерті стане відомо про неповнолітніх дітей, якізалишилися без опікування, орган реєстрації актів громадянського станузобов’язаний в той же день повідомити про це органи опіки і піклування замісцем проживання дітей. 6.РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕМІНИ ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ, ПО БАТЬКОВІ Реєстрація переміни прізвища, імені, по батькові громадянУкраїни провадиться відділом реєстрації актів громадянськогостану за місцем їх постійного проживання. Про проведену реєстраціюпереміни прізвища, імені, по батькові повідомляється органреєстрації актів громадянського стану, в якому були зареєстрованінародження і шлюб особи, що змінила прізвище, ім’я та по батькові. Реєстрація переміни прізвища, імені та по батькові громадянУкраїни провадиться на підставі дозволу, виданого в порядку,передбаченому Положенням про порядок розгляду клопотань про перемінугромадянами України прізвищ, імен, по батькові, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1993 р. N233 ( 233-93-п ). При задоволенні клопотання заявникові роз’яснюється, що він повинену тримісячний строк зареєструвати переміну прізвища, імені, по батькові. Уразі порушення цього строку без поважних причин дозвіл на перемінупрізвища, імені, по батькові втрачає силу. Повторне клопотання можебути розглянуте лише через рік. Після реєстрації переміни прізвища, імені, по батькові відділреєстрації актів громадянського стану на першій сторінці паспортазаявника повинен поставити штамп з відміткою про те, що паспорт підлягаєобміну протягом місячного строку. Після реєстрації переміни прізвища, імені, по батькові відділреєстрації актів громадянського стану в установленому порядку вносить необхідні зміни в записи актів громадянського стану заявника і йогонеповнолітніх дітей. Зміни в записи актів громадянського стануповнолітніх дітей відділ реєстрації актів громадянського стану вносить вразі їх прохання про це. До органів реєстрації актів громадянськогостану за місцем знаходження записів акта про народження надсилаютьсяповідомлення для внесення аналогічних змін до других примірників цихзаписів і видачі нових свідоцтв відповідно до змін, внесених в записи акта.Раніше видані свідоцтва відбираються і знищуються в порядку,передбаченому Інструкцією по обліку, зберіганню і витрачанню бланківсвідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану в Україні. Якщо записи актів громадянського стану, в які необхідно внести дані,пов’язані з реєстрацією переміни прізвища, імені, по батькові,знаходяться в інших органах реєстрації актів громадянськогостану, за місцем їх знаходження висилаються повідомлення про внесеннянеобхідних змін. На підставі вказаного повідомлення відділ реєстраціїактів громадянського стану за місцем знаходження відповідного записуакта вносить до пер шого примірника необхідні зміни, висилає новесвідоцтво до відділу реєстрації актів громадянського стану для вручення заявнику за місцем його проживання, після чого надсилає повідомлення до відповідного органу реєстрації актів громадянського стану для внесення аналогічних змін до другого примірника цього запису акта. Про проведену реєстрацію переміни прізвища, імені, по батьковіпризовника і військовозобов’язаного відділ реєстрації актівгромадянського стану повідомляє районний (міський) військовийкомісаріат, в якому призовник чи військовозобов’язаний перебуває наобліку, а також відділ внутрішніх справ райміськвиконкому замісцем проживання заявника.ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА. З усього вищевказаного можна бачити наскільки відповідальною та важкоює праця співробітників органів реєстрації актів громадяянського стану.Можна звинувачувати законодавство в надмірній бюрократії, але це можеробити лише обмежена та нерозвинута людина. Якщо проаналізувати весьпорядок реєстрації, можна побачити, який відривається шлях до шахрайства увипадку спрощення системи реєстрації. На закінчення можна додати, що РАГС, це один з найважливіших органівв системі нашої, як і любої іншої держави, який регулює багато відносин,адже на закладі громадянського стану людини вирішуються так чи інакше любісудові та інші справи. ЛІТЕРАТУРА: . Конституція України . Кодекс України про шлюб та сімґю . Інструкція міністерства юстиції України N 22/5 від 29.12.84 Про порядок реєстрації актів громадянського стану в Україні (Зі змінами і доповненнями, внесеними Мін’юстом України 19 квітня 1994 р. ( Дію відповідної статті КК України (52-2) ( 2001-05 ) зупиненоПостановою Верховної Ради України від 16 травня 1992 р. ( 2359-12 )(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст.462) до прийняттянового Кримінального кодексу.
Похожие:

Регистрации актов гражданского состояния iconПостановление От 31 октября 1998 года n 1274 об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния (в ред.
В соответствии с Федеральным законом "Об актах гражданского состояния" Правительство Российской Федерации постановляет
Регистрации актов гражданского состояния iconПостановление От 17 апреля 1999 года n 432 об утверждении правил заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (в ред.
Во исполнение Федерального закона "Об актах гражданского состояния" Правительство Российской Федерации постановляет
Регистрации актов гражданского состояния iconVI. Порядок истребования с территории иностранных государств документов, подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния
Истребование документов, подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельств, справок), осуществляется...
Регистрации актов гражданского состояния iconНарушен установленный законом порядок обращения в органы записи актов гражданского состояния
В государственной регистрации акта гражданского состояния отказывается, в случае если
Регистрации актов гражданского состояния iconПеречень документов, необходимых для государственной регистрации актов гражданского состояния
В соответствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года №143-фз «Об актах гражданского состояния» заявителями представляются
Регистрации актов гражданского состояния iconРегистрации актов гражданского состояния

Регистрации актов гражданского состояния iconРегистрации актов гражданского состояния

Регистрации актов гражданского состояния iconУтверждено постановлением администрации Иркутской области от «8» октября 2007 года №205-па положение
Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области (далее – служба) является исполнительным органом государственной власти...
Регистрации актов гражданского состояния iconУтверждено постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года №397/176-пп положение
Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области (далее – служба) является исполнительным органом государственной власти...
Регистрации актов гражданского состояния iconОглавление: Государственная регистрация рождения стр. 1
Порядок осуществления государственной регистрации отдельных видов актов гражданского состояния
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы