Учет и анализ себестоимости и прибыли производственного предприятия icon

Учет и анализ себестоимости и прибыли производственного предприятияНазваниеУчет и анализ себестоимости и прибыли производственного предприятия
Телеуова Дина Бауыржановна
Дата конвертации11.07.2012
Размер234.59 Kb.
ТипРеферат
скачать >>>

УДК 658.511 На правах рукописи


Телеуова Дина Бауыржановна


Учет и анализ себестоимости и прибыли

производственного предприятия


Специальность 6М050800 – «Учет и аудит»


РЕФЕРАТ

магистерской диссертации


Республика Казахстан

Караганда, 2012

Работа выполнена в Карагандинском экономическом университете КазпотребсоюзаНаучный руководитель:________________

кандидат экономических наук,

доцент

Березюк В.И.Официальный оппонент

кандидат экономических наук,

доцентКарГТУ, профессиональный бухгалтер РК, международный сертифицированный бухгалтер-практик Попова Л.А.

Диссертацияның көлемі мен құрылымы. Жұмыс 137 бетте жазылған. Диссертациялық жұмыс кіріспеден, үш бөлімді қамтитын негізгі бөлімнен, қорытынды және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады.

Суреттердің, кестелердің, пайдаланылған әдебиеттер тізімінің саны. Магистерлік диссертацияда 23 сурет, 39 кесте, 8 қосымша және ің әдебиеттер тізімі қолданылған.

Негізгі сөздердің тізбесі. Шығындар, шығыстар, өзіндік құн, сапаға шығындар, ХҚЕС, ҰҚЕС, калькуляциялау, пайда, талдау.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Отандық бухгалтерлік есептің жандануы салалық есептің ары қарай дамуымен байланысты. Дайын өнімді шығару есебінің сенімділігі жөнінде, оны сату мен пайда алу барысында қиындықтар кездесетін азық – түлік өнеркәсібінің бір саласы ретінде спирттік ішімдіктерді дайындауды ұйымдастыру мен этил спиртін өндіру және айналымға жіберу болып табылады.

Жүргізілген зерттеулер бұл салада шығындар құрамын анықтау, оларды тану кезі, жіктеу мен бухгалтерлік есепте жүйелі түрде көрсету мәселелері әлі нақтыланбаған, спирт зауыттарында алынатын жанама, ілеспелі өнім мен пайдасыз заттарды бағалау мен есепке алу әдістемелерінің жоқтығы дайын спирттің шығарылуы мен шекті шикізаттардың теңгерімділік қағидаларының бұзылуына алып келеді. Ұйымдарда қолданылатын шығындарды есепке алудың қазан әдісі шығындалатын спиртті қоспағанда, шығындарды нормативтік деп бөлінуін және нормадан ауытқуларын, соныман қатар, соңғы уақытта өсімі байқалған өнімдердің сапасымен байланысты шығыстарды бөлуді қарастырмайды. Қалыптасқан жағдай ұйымның жалпы қаржылық нәтижелерінің құрылуын жүйелі бақылауды қамтамасыз етуге бағытталған шығыстардың бухгалтерлік есебінің жеке әдістемелерін дайындауды талап етеді.

Мемлекеттің экономикалық саясатын iске асыру қарсаңында спирттік өнеркәсiп ұйымдарына қаржы және әлеуметтiк бағдарламаларды орындау барысында ерекше орын берiледi. Бiр жағынан, бұл өнiмнiң ең төменгi бағасын реттеу мен акциздер есебінен мемлекеттiк бюджетке түсімдерді ұлғайту қажеттілігімен, екінші жағынан, ұлттың денсаулығын сақтау мақсатында, шығарылатын өнiмнiң сапасын қатаң бақылаумен байланысты.

Бірінші кезекте нарықты жаулап алудың өнімнің сапасы мен ұсынылған сапаның бағаға сәйкестігі сияқты бағалық емес факторлар орын алады. Осыған байланысты, шығындар туралы сенімді ақпаратты қалыптастыру ішкі және сыртқы бақылауды жүзеге асырудың қажетті шарттарының бірі болып табылады. Қазіргі кезде спирттік өнеркәсiп ұйымдарындағы шығынды есепке алу және өнiмнiң өзiндiк құнын калькуляциялаудың есебі бухгалтерлiк есептің басқару және бақылау функцияларын жүзеге асыруға мүмкiндiк бермейдi, өйткені сапаға шығындар туралы толық және дер кезiндегі мәлiметпен қамтамасыз етiлмейді. Басқарудың ақпараттық қажеттiлiктерi бухгалтерлiк есептi ұйымдастыру мен өнімнің сапасымен байланысты шығындарды ішкі бақылауды жетiлдiрудi талап етедi.

Спирт, ішімдік және құрамына спирт қосылған өнімдерді өндіретін ұйымдардың бухгалтерлік есебінде шығындарды есепке алудың әдістемелерінің жетілдірілмегені және мәселенің өзектілігі зерттеу жұмысының тақырыбын таңдауға негіз болды.

Диссертациялық жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Берілген зерттеудің мақсаты спирттік өнеркәсіп ұйымдарында пайданы талдау, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және шығындардың есебін жетілдіру бойынша теориялық жағдайын жалпылау мен ғылыми негізделген ұсыныстар әзірлеу.

Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер анықталды:

 • «шығындар», «шығыс» «шығын» түсініктерін жүйелеу және басқару есебінің талаптары тұрғысынан оларды жіктеу;

 • өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың және шығындарды есепке алу әдістерін сипаттау;

 • ішімдік және құрамына спирт қосылған өнімдердің өзіндік құнын калькуляциялаудың және шығындар есебінің салалық ерекшеліктерін айқындау мен жалпылау;

 • өнімді өндіруге жұмсалатын тікелей және үстеме шығындардың есебін ұйымдастыру мәселелерін сипаттау мен оларды шешу жолдарын белгілеу;

 • ұйымның пайдасы мен өндіріске жұмсалған шығындарды талдау;

 • спирттік өндіріс ұйымдарында өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды жетілдіру жолдары мен пайданы ұлғайтудың жасырын резервтерін жұмылдыру бойынша іс – шараларды әзірлеу.

Зерттеудің пәні мен объектісі. Зерттеу пәні болып спирттік өндіріс ұйымдарында өндіріске жұмсалған шығындар есебінің жүйесін бағалау және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың ұйымдастырушылық, әдістемелік, теориялық аспектілерін зерттеу табылады.

Зерттеу объектісі ретінде этил спиртін, алкогольдік және құрамына спирт қосылған өнімдерді өндіретін ұйымдар алынған.

Зерттеудің әдістемелері мен әдістері. Диссертациялық зерттеу жұмысының теориялық және әдістемелік негізі ретінде Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік актілері, ұлттық және халықаралық стандарттар, аналитикалық және бухгалтерлік есеп пен есептілікті құру сұрақтарын реттейтін ақпараттық материалдар, бухгалтерлік есеп саласындағы Аверчева И.В., Бабаева Ю.А., Вахрушина М.А., Врублевский Н.Д., Карпова Т.П., Ковалёва В.В., Друри К., Лабынцева Н.Т. сияқты шет ел және отандық ғалым – мамандардың еңбектері мен зерттелетін сұрақтар бойынша кезеңдік басылымдар және тәжірибелік материалдар алынған.

Зерттеу барысында «Microsoft Word», «Microsoft Excel» пайдаланылып, ақпаратты өңдеу мен жинаудың экономикалық – статистикалық әдістері, талдау, синтез, индукция, дедукция, салыстыру сияқты жалпы ғылымдық әдістер қолданылды.

Алынған нәтижелер, олардың жаңалығы, ғылыми және тәжірибелік маңыздылығы. Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы этил спиртін, алкогольдік және құрамына спирт қосылған өнімдерді өндіретін ұйымдарда басқару шешімдерін қабылдауды негіздеу және осы үрдістің сапасын жоғарылатуда ерекше мән берілетін ұйымның пайдасы мен өнімді өндіруге жұмсалған шығындарды басқарудың есептік – аналитикалық қамтамасыз етілуін жетілдірумен байланысты сұрақтар кешенін шешу жолдарын қалыптастыру мен теориялық – әдістемелік негіздеу болып табылады.

Магистерлік диссертацияды жүргізілген зерттеудің нәтижесінде келесідей тұжырымдар мен ұсыныстар жасалды:

 1. «Шығындар», «шығыс», «шығын» түсініктері мен басқару есебінің талаптары негізінде оларды жіктеу жүйелендірілді. Бұл өз кезегінде келесілерге мүмкіндік берді:

- мақсатты бағытталуымен ерекшеленетін және тұтынушылардың сұраныстарын, шарттардың талаптарын, стандарттарға сәйкестілігін сипаттайтын өнімдердің қасиеттерін жалпылауға қол жеткізу мақсатында ұйымның шаруашылық қызметінде қолданылатын ресурстардың құндық көрінісін білдіретін шығындар, сапа, сапаға қойылатын талаптардың анықтамаларын нақтылауға негізделген «пайдаға жұмсалған шығындар» экономикалық категориясының авторлық тұжырымдамасы ұсынылды;

- сапаға жұмсалатын шығындардың жіктемесін толықтыру, оның қазіргі таңда қолданылатын жіктемеден айырмашылығы сапаға қойылатын талаптарға сәйкес келу сияқты топтық нышанның жүргізілуі, қажетті немесе қол жеткізілген сапаға байланысты шығындарды ішкі бақылауды жүзеге асыруға қажетті пайдалы ақпаратты қалыптастыруға мүмкіндік беретін қорытынды функциялардың отындалуы;

- спирт және құрамына спирт қосылған өнімдерді өндіру саласындағы сапаға жұмсалатын шығындардың есебін 8419 «Сапаға жұмсалатын шығындар» атты жеке жинақтаушы – таратушы шотта және оның төменде келтірілген субшоттарында қалыптастыруды ұсыну:

8419/1 «Сапаны қолдау шығындары»;

8419/2 «Сапаны жақсарту шығындары»;

8419/3 «Жаңа өнім түрлерін, технологияларды, рецепттерді игеруге жұмсалатын шығындар».

Субшоттардың аналитикалық айқындамаларын қызмет түрлері мен салалары, өнім түрлері, жүзеге асырылатын шаралар мен шығындар баптары бойынша ашуға болады.

2. Басқару есебінде материалдық шығындардың авторлық тұжырымдамасы ұсынылды. Берілген тұжырымдаманың қолданыстағы тұжырымдамадан айырмашылығы қолдану тиімділігінің әр түрлі деңгейімен сипатталатын материалдық шығындардың кезеңділігі мен нәтижелілігі болып табылады;

3. Қолданыстағы жіктелімнен шығындарды басқару талаптары мен нормативтік актілердің талаптары қойған есептің бағытталуы бойынша нақтылануымен және жіктелімнің қосымша белгілерімен ерекшеленетін материалдық шығындардың жіктелуі нақтыланған;

 1. Спирт өндіруші ұйымдардың өнімді өндіруге жұмсалған шығындарының және олардың өзіндік құнын калькуляциялау есебінің салалық ерекшеліктері анықталып, жалпыланған, ол өз кезегінде келесілерге қол жеткізуге мүмкіндік берді:

- басқару шешімдерін қабылдау, өнімге жұмсалатын шығындардың экономикалық негізділігін, калькуляциялық есептемелердің нақтылығын, сенімділігін жоғарылатуға мүмкіндік беретін калькуляция баптарын нақтылау;

- спирт өндіруші ұйымдардың басқару есебіндегі үстеме шығыстарды калькуляция объектілері бойынша бөліп тарату есебі мен әдістерін нақтылау, соның ішінде үстеме шығыстарды бөліп таратудың дәстүрлі жүйесін функционалдық-құндық калькуляциялау әдісімен (АВС – әдісі) салыстыру;

- жауапты орталықтарға негізделген спирттік саланың кәсіпорынын басқарудың әр түрлі деңгейіндегі шығындар туралы ішкіфирмалық есептілік үлгілерін дайындау.

5. Спирттік өндірістегі өнімдердің өзіндік құнын дамыған «директ - костинг» әдісі бойынша калькуляциялаудың және шығындар есебінің мақсаттылығы мен мүмкіндіктері негізделді. Дамыған «директ - костинг» әдісінің толық шығындар есебі әдісінен ерекшелігі:

- өнімді өндіру көлемі, шығындар және пайда мөлшері арасында байланысты қалыптастырады;

- өзінің қызметінің нәтижесі залалға әкелмейтін өнімді өндірудің минималды көлемін анықтайды;

- баға белгілеудің неғұрлым икемді жүйесі қолданылады;

- өнім бірлігін сатудың төменгі бағасын қалыптастыру мен өзіндік құнды есептеуді жеңілдетеді.

Осы мақсаттарға жету үшін ауыспалы және тұрақты шығындарды жалпылауғы мүмкіндік беретін бірқатар субшоттар мен аналитикалық шоттар, дамыған «директ - костинг» әдісін қолдану ұсынылды.

Шығындарды пайда болу орындары мен экономикалық элементтер бойынша біріктіру мүмкіндігімен қамтамасыз ету, ұйымның күнделікті қызметі барысында қаржылық нәтиженің қалыптасуы барысында «директ - костинг» әдісін қолдануды төрт кезеңде жүргізу ұсынылады, олар: элементтер бойынша шығындардың сомасын анықтау, жанама ауыспалы шығындарды бөліп тарату, өнімнің ауыспалы өзіндік құнын және сатудан алынған қаржылық нәтижені қалыптастыру.

 1. Жанама және ілеспелі өнімдердің есепке алынуы мен бағалануының жалпы әдістемесі талданды, осыған байланысты құжаттау жүйесін құру кезеңдері айқындалды, негізгі, жанама, ілеспелі өнімдерге жұмсалған шекті шығындарды теңдестірудің сызбасы жасалып, осы өнімдерді бағалау әдістері ұсынылды.

7. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау жүйесін жетілдіру жолдары айқындалды, сонымен қатар, пайданы жоғарылататын жасырын резервтерді мобилизациялау бойынша шаралар ұсынылды, олардың ішінен келесілерді бөліп көрсетуге болады:

 1. Өнімді сату бойынша жасалған шарттардың талаптарын қатаң түрде орындау;

 2. Жұмыскерлерді даярлау саласында көлемді және тиімді саясатты жүргізу;

 3. Өнімдерді сату бойынша ұйымның қызметінің тиімділігін жоғарылату;

 4. Ұйымның өндіріс күштерін толық қолдану есебінен өнімнің өндірісін ұлғайту;

 5. Өндірістік емес шығындар мен өндірістік ақауларды төмендету;

 6. Еңбек өнімділігін жоғарылату, шикізаттарды, материалдарды, жанар – жағар майларды, электроэнергияны үнемді пайдалану есебінен өндіріске жұмсалған шығындарды азайту;

 7. Басқару және коммерциялық шығындарға қаржылық ресурстардың шығындалуын болдыртпау;

 8. Сату құрамында шағын көтерме сауданың үлесін жоғарылату;

 9. «Жасырын» жарнама шараларын жүргізу есебінен өнімді сатудың жолдарын ұлғайту;

 10. Сатып алушылардың жеке категориялары бойынша әртараптандырылған тиімді баға саясатын жүргізу.

 11. Шикізат пен дайын өнімнді тасымалдау, сақтау шарттарын күнделікті бақылауды жүзеге асыру.

Пайданың көлеміне әсер ететін факторларды талдау негізінде кәсіпорынның пайдасын жоғарылататын резервтер жатыр. Олардың негізгілері келесілер:

 1. Өндірістің тиімділігі мен өнімді өндіру көлемін жоғарылату негізінде оның техникалық жаңаруын қамтамасыз ету;

 2. Кәсіпорындар арасындағы есептік – төлемдік қатынастардың жетілдірілуі есебінен өнімдерді сату жағдайларын жақсарту;

 3. Неғұрлым рентабельді үлес есебінен өндірілетін және сатылатын өнімдердің құрылымын өзгерту;

 4. Өнімдерді өндіру мен айналымға жіберуге жұмсалатын жалпы шығындарды төмендету;

 5. Белгіленетін бағаларды өндірілетін өнімнің сапасына, бәсекеқабілеттілігіне, ұқсас өнімдердің сұранысы мен ұсынысына тікелей байланыстыру.

Кәсіпорынның басқа да қызметтері есебінен пайданы жоғарылату (негізгі құралдарды және басқа да мүліктерді, валюталық құндылықтар, бағалы қағаздар және т.б. сату).

Диссертациялық жұмыстың негізгі әдістемелік ұсынымдарын, қорытындыларын спирт өндіретін ұйымдар мен басқа да коммерциялық ұйымдардың тәжірибелік қызметінде қолдануға болады. Зерттеулердің нәтижелерін оқу үрдісінде, сонымен қатар, маманданған бухгалтерлердің, аудиторлардың, қаржы-экономикалық қызмет жұмыскерлерінің, басқарудың әр түрлі деңгейіндегі басшылардың біліктілік деңгейін жоғарылату мақсатында қолдану ұсынылады.

Жарияланымдар туралы мәліметтер:

Телеуова Д.Б. Нормативтiк калькуляциясының енгiзуi // «Қазіргі заманғы маңызды мәселелер». Халықаралық ғылыми журнал: экономика топтама. (58 ) №8. - Қарағанды, Болашақ - Баспа, 2010. – 81-85б.

Телеуова Д.Б. Өндiрiс шығынының есептi мәселенiң теориялық тұрғылары // Қазiргi Қазақстанның Инновациялық дамытуын: экономика, басқару және құқық. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары - Қарағанды, ҚҚЭУ, 2010. – 374-379б.

Телеуова Д.Б. Кәсiпорынның бәсекеге түсе алатындығын жоғарылатудың шарты сияқты тапсырыс көлемiнiң ықшамдауы // Экономика және құқық: дамытудың көкейкестi мәселе және перспективалары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары - Қарағанды, ҚҚЭУ, 2011. – 196-198б.

Телеуова Д.Б. Қазақстан Республикасындағы экономикалық профильнiң мамандарының кәсiби мүмкiншiлiктiң дамытуының мазмұн және факторлары // Кәсiби әзiрлiктiң көкейкестi психология педагогикалық мәселелерi: VIII халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. – Стерлитамак, Зайнаб Биишева атындағы Стерлитамак. пед. мемлекеттiк академиясы, 2011. – 72-78 б.

Телеуова Д.Б. Сапаға шығындармен басқару // Жасыл кәсiпкерлiк: үшiн өмiр келешек: Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның баяндама тезистерi. – Киев, Көкжиек, 2012. – 321-323б.

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 137 страницах. Диссертационная работа состоит из введения, основной части, включающая три главы, заключения и списка использованных источников.

Количество иллюстраций, таблиц, использованных литературных источников. Магистерская диссертация включает в себя 23 рисунка, 39 таблиц, 8 приложений и список использованных источников из 34 наименований.

Перечень ключевых слов. Затраты, расходы, издержки, себестоимость, затраты на качество, МСФО, НСФО, калькулирование, прибыль, анализ.

Актуальность темы исследования. Преобразования в отечественном бухгалтерском учёте связаны с дальнейшим развитием отраслевого учёта. Одной из подотраслей пищевой промышленности, где имеются проблемы в части достоверности учёта выпуска готовой продукции, её продаж, получения прибыли является производство и оборот этилового спирта, включая организации по приготовлению ликёроводочных изделий.

Исследования показали, что в подотрасли до сих пор не сложилось чёткого определения состава расходов, момента их признания, классификации и системного отражения в бухгалтерском учёте, на спиртзаводах нарушается принцип сбалансированности исходного сырья и выхода готового спирта, при отсутствии методик выявления, оценки и учёта побочной, сопряжённой продукции и отходов. Котловой метод учёта затрат, применяемый в организациях, не предусматривает разделения затрат на нормативные и отклонения от норм, за исключением расходуемого спирта, а также выделения расходов, связанных с качеством продуктов, рост которых отмечается в последнее время. Сложившаяся ситуация требует разработки отдельных методик бухгалтерского учёта расходов, направленных на обеспечение системного контроля за формированием общих финансовых результатов организации.

В свете реализации экономической политики государства организациям спиртовой промышленности отводится особое место в решении финансовых и социальных программ. С одной стороны, это связано с необходимостью увеличения поступлений в государственный бюджет за счёт акцизов и регулирования минимальной цены продукции, с другой, – в целях сохранения здоровья нации требуется жесткий контроль качества выпускаемой продукции.

На первый план выходят неценовые факторы завоевания рынка, такие как качество продукции и соизмеримость ее цены с предлагаемым качеством. В связи с этим формирование достоверной информации о затратах является необходимым условием осуществления внутреннего и внешнего контроля. Современная организация учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в организациях спиртовой промышленности не позволяет в полной мере реализовать управленческие и контрольные функции бухгалтерского учета, так как не обеспечивает полной и своевременной информацией о затратах на качество. Информационные потребности управления требуют совершенствования организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля всех затрат, особенно связанных с качеством продукции.

Актуальность проблематики и незавершённость методических разработок в области бухгалтерского учёта расходов в организациях по производству спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции обусловили выбор темы данного исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель настоящего исследования заключается в обобщении теоретических положений и разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию учета затрат, калькулированию себестоимости продукции и анализа прибыли в организациях спиртовой промышленности.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- систематизировать понятия «затраты», «расходы», «издержки», и их классификации с точки зрения требований управленческого учета;

- охарактеризовать методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции;

- выявить и обобщить отраслевые особенности учета затрат и калькулирования себестоимости алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- описать проблемы организации учета прямых и накладных расходов на производство продукции и наметить пути их решения;

- провести анализ затрат на производство и прибыли предприятия;

- наметить пути совершенствования калькулирования себестоимости продукции в организациях спиртовой промышленности и разработать мероприятия по мобилизации скрытых резервов увеличения прибыли.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются теоретические, методические и организационные аспекты оценки системы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции в организациях спиртовой промышленности.

В качестве объекта исследования выступают организации по производству этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Методология и методы исследования. Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили законодательные и нормативные акты Республики Казахстан, национальные и международные стандарты, аналитические и информационные материалы, регламентирующие вопросы бухгалтерского учета и составления отчетности, труды ведущих зарубежных и отечественных ученых-специалистов в области бухгалтерского учета, таких как Аверчева И.В., Бабаева Ю.А., Вахрушиной М.А., Врублевского Н.Д., Карповой Т.П., Ковалёва В.В., Друри К., Лабынцева Н.Т., а также периодические издания и практический материал по исследуемым вопросам.

В процессе исследования использовались общенаучные методы: анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнения; экономико-статистические методы сбора и обработки информации с использованием «Microsoft Word», «Microsoft Excel».

Полученные результаты, их новизна, научная и практическая значимость. Научная новизна исследовательской работы заключается в теоретико-методическом обосновании и решении комплекса вопросов, связанных с совершенствованием учетно-аналитического обеспечения управления затратами на производство продукции и прибылью организации, имеющих существенное значение для повышения качества данного процесса и обоснованности принятия управленческих решений в организациях, занятых производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По результатам проведенного исследования магистерской диссертации были сделаны следующее выводы и предложения:

 1. Систематизированы понятия «затраты», «расходы», «издержки», и их классификации с точки зрения требований управленческого учета. Это позволило:

- предложить авторскую трактовку экономической категории «затраты на качество», основанную на уточнённых определениях затрат, качества и требованиях к качеству, отличающуюся целевой направленностью и означающую стоимостное выражение использованных в процессе хозяйственной деятельности организации ресурсов с целью достижения совокупности свойств продукции, характеризующих её соответствие стандартам, условиям договоров и запросам потребителей;

- дополнить классификацию затрат на качество, которая, в отличие от существующей, характеризуется введением таких группировочных признаков, как соответствие требованиям к качеству, возможностью осуществления контрольных функций, позволяющих формировать полезную информацию для осуществления внутреннего контроля затрат в зависимости от достигнутого или требуемого качества.

- рекомендовать построить учёт расходов на качество в отрасли по производству спирта и спиртосодержащей продукции на отдельном собирательно-распределительном счете 8419 «Расходы на качество» с открытыми к этому счёту субсчетами:

8419/1 «Расходы на поддержание качества»;

8419/2 «Расходы на улучшение качества»;

8419/3 «Расходы на освоение новых рецептур, технологий, наименований продуктов». Аналитические позиции к субсчетам можно открывать в разрезе видов деятельности и подразделений, по видам продукции, по осуществляемым мероприятиям и статьям расходов.

2. Предложена авторская трактовка материальных затрат в управленческом учете, которая, в отличие от существующих, основана на цикличности и результативности их осуществления, и означает стоимость материальных ресурсов, характеризующихся различной степенью эффективности использования и включающих как фактически понесенные, так и потенциальные материальные затраты;

3. Уточнена классификация материальных затрат, отличающаяся от существующей, детализацией затрат по направлениям учета на основании требований нормативных актов и задач управления, а также введением дополнительных классификационных признаков;

4. Выявлены и обобщены отраслевые особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции спиртовой промышленности, что позволило:

- уточнить статьи калькуляции, позволяющие повысить точность и достоверность калькуляционных расчетов, экономическую обоснованность расходов, относимых на продукт, и принимать обоснованные управленческие решения;

- уточнить методы учета и распределения накладных расходов по объектам калькуляции в управленческом учете в организациях спиртовой промышленности, в частности рассмотреть традиционную систему распределения накладных расходов в сопоставлении с методикой функционально-стоимостной калькуляции (АВС – метод);

- разработать формы внутрифирменной отчетности о затратах для различных уровней управления предприятием спиртовой отрасли, основанные на центрах ответственности.

5. Обоснована возможность и целесообразность учета затрат и калькулирования себестоимости продукции спиртовой промышленности с применением метода развитого «директ-костинга», позволяющего, в отличие от метода учета полных затрат:

- установить взаимосвязь между объемом производства продукции, величиной затрат и прибылью;

- определить минимальный объем производства, при котором организация не получит убытка в результате своей деятельности;

- применять более гибкую систему ценообразования,

- установить нижнюю цену продажи единицы продукции и упростить расчет себестоимости.

Для этих целей намечено предложить ряд субсчетов и аналитических счетов, которые позволят обобщить переменные и постоянные затраты, контролировать данные расходы и применять рекомендуемый метод развитого «директ-костинга».

Для обеспечения возможности совмещения учета затрат по местам возникновения и экономическим элементам формирование финансового результата по обычным видам деятельности организации с использованием метода «директ-костинг» предлагается производить в четыре этапа: определение суммы затрат по элементам, распределение косвенных переменных затрат, формирование переменной себестоимости продукции и формирование финансового результата от продажи;

6. Проанализирована общая методика оценки и учета побочной и сопряженной продукции спиртовой промышленности, в связи с чем выделены основные этапы построения системы документирования, оценки и учёта побочной и сопряжённой продукции; разработана схема балансирования исходного сырья с выходом основной, побочной, сопряжённой продукции и получением отходов и предложены методы оценки данной продукции.

7. Были намечены пути совершенствования системы калькулирования себестоимости продукции, а также рекомендованы мероприятия по мобилизации скрытых резервов увеличения прибыли, среди которых можно выделить следующие:

1) Строгое соблюдение заключенных договоров на реализацию продукции.

2) Проведение масштабной и эффективной политики в области подготовки персонала

3) Повышение эффективности деятельности предприятия по сбыту продукции.

4) Увеличение объема производства за счет более полного использования производственных мощностей предприятия.

5) Сокращение непроизводственных расходов и производственного брака.

6) Сокращение затрат на производство за счет повышения уровня производительности труда, экономичного использования сырья, материалов, топлива, электроэнергии, оборудования.

7) Устранение причин возникновения перерасхода финансовых ресурсов на управленческие и коммерческие расходы.

8) Повышение в составе реализации удельного веса мелкооптовой продукции.

9) Определение путей увеличения сбыта продукции посредством проведения мероприятий по так называемой «скрытой» рекламе.

10) Осуществление эффективной ценовой политики, дифференцированной по отношению к отдельным категориям покупателей.

11) Осуществление постоянного контроля за условиями хранения и транспортировки сырья и готовой продукции.

В анализе факторов, влияющих на величину прибыли, лежат резервы увеличения прибыли предприятия, основными из которых являются:

1) Обеспечение роста объема производства продукции на основе технического его обновления и повышения эффективности производства.

2) Улучшение условий продажи продукции, в том числе за счет совершенствования расчетно-платежных отношений между предприятиями.

3) Изменение структуры производимой и продаваемой продукции за счет увеличения доли более рентабельной.

4) Снижение валовых расходов на производство и обращение продукции.

5) Установление реальной зависимости уровня цен от качества производимой продукции, ее конкурентоспособности, спроса и предложения аналогичной продукции другими производителями.

6) Увеличение прибыли от прочей деятельности предприятия (от продажи основных средств, иного имущества предприятия, валютных ценностей, ценных бумаг и т. д.).

Выводы, методические разработки, основные положения диссертационной работы можно применять в практической деятельности организаций спиртовой промышленности и других коммерческих организаций. Результаты исследования рекомендуется использовать в учебном процессе, а также в целях повышения квалификации профессиональных бухгалтеров, аудиторов, работников финансово-экономических служб и руководителей разных уровней управления.

Сведения о публикациях.

Телеуова Д.Б. Внедрение нормативной калькуляции // «Қазіргі заманғы маңызды мәселелер - Актуальные проблемы современности». Международный научный журнал: серия «Экономика». №8 (58). - Караганда, Болашак-Баспа, 2010. – С.81-85

Телеуова Д.Б. Теоретические аспекты проблемы учета затрат на производство // Инновационное развитие современного Казахстана: экономика, управление и право: Материалы международной научно-практической конференции - Караганда, КЭУ, 2010. - С.374-379

Телеуова Д.Б. Оптимизация объема заказа как условие повышения конкурентоспособности предприятия // Экономика и право: актуальные проблемы и перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции - Караганда, КЭУ, 2011. – С.196-198

Телеуова Д.Б., Кенжебаева С.К. Содержание и факторы развития профессиональных качеств специалистов экономического профиля в Республике Казахстан // Актуальные психолого-педагогические проблемы профессиональной подготовки: Материалы VIII международной научно-практической конференции. - Стерлитамак, Стерлитамак. гос. пед. академия им. Зайнаб Биишевой, 2011. – С. 72-78

Телеуова Д.Б. Управление затратами на качество // Зелений бiзнес: життя заради майбутнього: Тези доповiдей Мiжнародноi науково-практичноi конференцii - Кiев, Обрii, 2012. – С. 321-323

The volume and the structure of dissertation. The given work is represented in 137 pages. The thesis includes introduction, the main part which consists of 3 chapters, summary and bibliography.

Number of pictures, tables and sources of bibliography. The given thesis includes 23 pictured, 39 tables, 8 appendices and bibliography, containing 34 names.

Key words. Costs, expenses, charges, net cost, quality costs, IAS, NSFR, costing, profit, analysis.

The novelty of the thesis theme. Transformation in the domestic accounting system relate to further development in indusrty accounting. One of the sub-branches of food industry that has problems on the sphere of finished-production output accounting veracity, its sales and profit-making. This sub-branch is production and turn-over of ethanol including organizations producing liqueurs and spirits.

Studies showed that in the sub-branch there is still no clear defenition of expenditure structure, the moment of their recognition, classification and system-based recognition in accouting, as well as there are violations of principles of centredeness of feedstock and output of ready-made spirits. These issues were made with missing methodics of revelation, estimation and registering of sideline production, join-cost production and wastes. Proportional cost accounting method which is applied in organizations does not provide differentiating of costs into normative and non-normative costs with exception of consumable spirits as well as exhalation of rates that increase lately. The Existing situation requires development of certain methods of cost accounting aimed to provide system control of forming of general financial results of a company.

In relation to economical policy of the state there is a certain place in financial and social programs for organization of spirits industry. From one hand it is connected to the necessity in increase of budget revenues by means of excise duties and control of minimal production cost, and from the other – in order to preserve health of the nation it is necessary to run strict control of output product quality.

Such nonprice factors of market gaining as product quality and commensuration of its price with quality offered come to the foreground. Due to this fact the forming process of plausible information about costs is obligate criteria of internal and external monitoring. Modern system of cost accounting and calculating of net price in organizations of spirits industry does not allow to realize managing and controlling functions of accounting fully, because it does not provide copious and updated information about quality costs. Informational needs of management require improvement of accounting organization and internal control of all costs, especially of those, connected to the product quality.

The novelty of the problem and incompleteness of methodological studies in the area of accounting costs recording in spirits-producing companies caused the coice of theme of the given study.

The purpose and goals of study. The purpose of the given study lies in generalization of theoretical cases and development of scientifically-based recommendations on improving cost-accounting, calculating of net-cost and analysis of income in organizations of spirits industry.

To achieve the set goal, the following tasks are defined:

- to systematize the concept of "costs", "expenses", the "charges" and to classify them in terms of requirements of management accounting;

- to describe the methods of cost accounting and calculation of production net-costs;

- to identify and summarize the sectoral characteristics of cost accounting and calculation of the cost of alcohol and alcohol products;

- to describe the organization of the accounting problems of direct and overhead costs of production and to identify ways to address them;

- to analyse production costs and profits of the enterprise;

- to identify ways to improve the calculation of the cost of production in organizations and the alcohol industry to develop measures to mobilize the hidden reserves to increase earnings.

Subject and object of study. The subject of research is theoretical, methodological and organizational aspects of accounting estimates the cost of production and calculation of production costs in organizations of the alcohol industry.

The object of the study are the organization for the production of ethyl alcohol and alcohol products.

Methodology and research methods. Theoretical and methodological basis of the dissertation study is based on laws and regulations of the Republic of Kazakhstan, the national and international standards, analytical and informational materials, regulating the issues of accounting and reporting, the writings of leading foreign and domestic scientists and experts in the field of accounting, such as I.V. Avercheva, Yu.A. Babayev, M.A. Vakhrushina, N.D. Vrublevsky, T.P. Karpova, V.V. Kovalyova, K. Drury, N.T. Labyntseva, as well as periodicals and practical material on matters under investigation.

The study used scientific methods: analysis, synthesis, induction, deduction, comparison, economic-statistical methods of data collection and processing with the use of «Microsoft Word», «Microsoft Excel».

The results obtained, their novelty, scientific and practical meaning. Scientific novelty of the research is theoretical and methodological basis and solving the complex issues associated with the improvement of accounting and analytical support for management costs for production and profit organizations, which are essential to improve the quality of the process and the reasonableness of management decision-making in organizations engaged in the production of ethyl alcohol and alcohol products.

According to the results of the research master's thesis made the following findings and suggestions:

1. Systematized the concept of "costs", "expenses", the "charges" and to classify them in terms of requirements of management accounting. This has enabled:

- To offer the author's interpretation of the economic category of "costs of quality", based on revised definitions of cost, quality, and quality requirements, differing target orientation and meaning value terms used in the process of economic resources of the organization to achieve a set of product properties that characterize its compliance with the standards contract terms and requirements of consumers;

- Add the classification of quality costs, which, unlike the existing one, characterized by the introduction of grouping features as the requirements for quality, the ability to exercise control, allowing generate useful information for internal control of costs, depending on the progress or the desired quality.

- To recommend to build on the quality of cost accounting in the industry for the production of alcohol and alcohol-containing products on a single collectively-distribution analysis 8419, "The cost of quality" to open sub-accounts to this account:

8419/1 "The cost of maintaining the quality";

8419/2 "Expenses to improve quality";

8419/3 "The cost of developing new formulations and technologies, types of products." Analyst position to the sub-accounts can be opened in the context of activities and units, by type of product, according to the activities and expenditure.

2. The author 's interpretation of the material costs in managerial accounting, which, unlike the existing ones, based on the cycles and the impact of their implementation, and the mean value of material resources, characterized by varying degrees of efficiency and incorporating as actually incurred, and potential material costs;

3. Refined classification of the material costs, which differs from the existing, detailed accounting of costs in areas based on the requirements of regulations and management tasks, as well as the introduction of additional classifications;

4. Identified and summarized industry especially cost accounting and calculation of production costs of alcohol industry, which made it possible:

- Clarify the article costing, allowing to increase the accuracy and reliability of calculation calculations, the economic feasibility of the costs attributable to the product, and make informed management decisions;

- Clarify the methods of accounting and distribution overhead facilities costing in management accounting in organizations of the alcohol industry, in particular, to consider the traditional system of allocation of overhead costs in relation to the method of calculation of the cost functional (ABC - method);

- To develop forms in-house reporting of costs for different levels of alcohol-industry enterprise management, based on responsibility centers.

5. The possibility and usefulness of cost accounting and calculation of cost of production of alcohol industry, using the method developed "direct costing", which allows, in contrast to the full cost method of accounting:

- To establish the relationship between the volume of production, the value of costs and profits;

- To determine the minimum amount of production in which the organization does not receive the loss as a result of their activities;

- Adopt a more flexible pricing system,

- To establish a lower sales price per unit of output and simplify the calculation of the cost.

For these purposes, is scheduled to propose a number of sub-accounts and analytical accounts, which allow to generalize the variable and fixed costs, to control these costs and apply the recommended method developed "direct costing".

To be able to combine cost accounting to places of origin and economic elements of the financial results from ordinary activities of the organization using the "direct costing" is proposed to make in four stages: determination of the cost of components, the distribution of indirect variable costs, the formation of the variable cost of production and formation of the financial results of the sale;

6. Analyzed the general methodology for assessment and management of incidental and allied products industry, alcohol, and therefore highlights the major stages of construction of the system documentation, assessment and management of incidental and allied products, developed a scheme for balancing the feedstock with the release of the main, incidental, dual output and receiving waste and offered methods for evaluating these products.

7. Outlined ways to improve the calculation of the cost of production, as well as recommended actions to mobilize the hidden reserves to increase earnings, including the following:

1) Strict compliance with contracts for the sale of products.

2) Carrying out large-scale and effective policies in the field of training

3) Improving the efficiency of the company to sell products.

4) The increase in production due to more complete utilization of production capacity.

5) Reduce non-productive expenditure and workmanship.

6) Reduce production costs by improving productivity, economical use of raw materials, fuel, electricity and equipment.

7) Removal of the causes of cost overruns in the management of financial resources and business expenses.

8) Improvement in the implementation of the share of wholesale products.

9) Identify ways to increase sales through the activities of the so-called "hidden" advertising.

10) The implementation of efficient pricing, differentiated with respect to certain categories of customers.

11) The implementation of continuous control over the conditions of storage and transportation of raw materials and finished products.

In the analysis of factors influencing the amount of profit reserves are increasing profits of the enterprise, the main ones are:

1) Ensuring growth in output of products based on its technological updating and production efficiency.

2) Improvement of product sales, including by improving payment and settlement of relations between enterprises.

3) Changes in the structure produced and sold products by increasing the proportion of more profitable.

4) Reduction of gross expenditure on the production and handling of products.

5) The establishment of the real level of prices depending on the quality of manufactured products, their competitiveness, demand and supply of similar products by other manufacturers.

6) Increase in income from other activities of the enterprise (on sale of fixed assets, other property companies, currency valuables, securities, etc.).

The findings, methodological developments, the main provisions of the thesis can be applied in practice organizations alcohol industry and other commercial organizations. Results of the study is recommended to use in the educational process, as well as to enhance the skills of professional accountants, auditors, employees of financial and economic services and managers at various levels of management.

The information of publications.

D.B. Teleuova Implementation of modern calculation // «Actual problems of modern life». International scientific magazine: «Economics» series. №8 (58). - Karaganda, Bolashak-Baspa, 2010. – P.81-85

D.B. Teleuova Theoretical aspects of production cost-accounting problem // Innovative development of modern Kazakhstan: economics, management and law: Materials of international research and practise conference - Karaganda, KEU, 2010. - P.374-379

D.B. Teleuova Optimization of order volume as criteria of increase of organization competitivity // Economics and law: actual problems and prospects of development: Materials of international research and practise conference - Karaganda, KEU, 2011. – P.196-198

D.B. Teleuova, S.K. Kenzhebayeva The content and factors of development of professional skills of economic specialists in the Republic of Kazakhstan // Actual psychological-ppedagogical problems of professional training: Materials of VIII international research and practise conference. - Sterlitamak, Sterlitamak state pedagogical academy named after Zaynab Biisheva, 2011. – P. 72-78

D.B. Teleuova Quality costs management // Green business: life for future: Theses of International research and practise conference - Kiyev, Obrii, 2012. – P. 321-323
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Учет и анализ себестоимости и прибыли производственного предприятия iconАнализ доходов, рентабельности, прибыли производственного предприятия в условиях рыночных отношений
Анализ прибыли и рентабельности, расчет и оценка факторов определивших изменение этих показателей 23
Учет и анализ себестоимости и прибыли производственного предприятия iconКурсовая работа по предмету «Анализ хозяйственной деятельности» на тему «Анализ прибыли и рентабельности в розничной торговле»
По прибыли можно определить рентабельность, изучить эффективность функционирования предприятий и их ассоциаций. Прибыль является...
Учет и анализ себестоимости и прибыли производственного предприятия iconКурсовая работа по дисциплине "Анализ финансово-хозяйственной деятельности " на тему " анализ доходов, рентабельности, прибыли производственного пред­приятия в условиях рыночных от­ношений "
Анализ доходов, рентабельности, прибыли производственного пред­приятия в условиях рыночных от­ношений
Учет и анализ себестоимости и прибыли производственного предприятия iconАнализ использования материальных ресурсов
Необходимым условием выполнения плана по производству продукции, снижению ее себестоимости, росту прибыли, рентабельности является...
Учет и анализ себестоимости и прибыли производственного предприятия iconУчет себестоимости готовой продукции
Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий
Учет и анализ себестоимости и прибыли производственного предприятия iconУважаемый председатель и государственная аттестационная комиссия! Представляю выполненную государственную дипломную работу на тему: «Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции»
«Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции» под руководством Комиссаровой Ирины...
Учет и анализ себестоимости и прибыли производственного предприятия icon2. анализ прибыли и рентабельности
Анализ каждого слагаемого прибыли предприятия имеет не абстрактный, а вполне конкретный характер, потому что позволяет учредителям...
Учет и анализ себестоимости и прибыли производственного предприятия iconВопросы к зачету по дисциплине «Учет и анализ банкротств» для студентов
Расчет и оценка рентабельности деятельности предприятия, деловой активности, соотношения объема продаж, издержек и прибыли. Производственный...
Учет и анализ себестоимости и прибыли производственного предприятия iconАнализ прибыли предприятия
...
Учет и анализ себестоимости и прибыли производственного предприятия iconТезисы к докладу: «Развитие методов калькуляции себестоимости в условиях глобализации»
За рубежом вопросы калькуляции себестоимости выделены в самостоятельный вид учета управленческий учет, основная цель которого состоит...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы