Анализ прибыли icon

Анализ прибылиНазваниеАнализ прибыли
Дата конвертации08.07.2012
Размер339.41 Kb.
ТипРеферат
Анализ прибыли


ВСТУП Банківська система - одна з найважливіших і невід’ємних структурринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і оборотуісторично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячигрошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками уперерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективністьвиробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає системупоказників, які характеризують наявність, розміщення і використанняфінансових ресурсів. В умовах ринкової економіки та жорсткої конкуренції виникла потребашвидко та своєчасно реагувати на зовнішні фактори, які впливають нарезультат діяльності комерційного банку. На Україні тепер склались специфічні умови як в економічній сфері вцілому, так і в банківській системі зокрема. Саме тому зберегти добрийфінансовий стан банку і забезпечити його прибуткову діяльність є доситьскладно. Це вимагає особливих зусиль як з боку керівництва, так і з бокукожного працівника зокрема. Одна з основних цілей комерційних банків - це одержання прибутку, що єджерелом виплати дивідендів акціонерам (пайовикам), створення фондів банку,базою підвищення добробуту працівників банку і т.д. Прибуток банкупредставляє собою різницю між його валовим доходом і витратами. Прибутковість та надійність - основні фактори, які впливають насвідомість клієнта при виборі банку. Метою курсової роботи є дослідити та проаналізувати доходи, витратита прибуток комерційного банку. Та в ході аналізу виявити, що можливовплинуло на їх розмір та зміну. При аналізі структури доходів виявитистабільні доходи, які необхідно зберігати і нестабільні на які потрібнозвернуту свою увагу. При дослідженні цієї теми використано поряд із законодавчими актамиВерховної Ради і Уряду нормативні акти Національного Банку України,спеціальні банківські документи, а також періодику і спеціальну літературу,що стосується даної теми. Курсова робота має об’єм 34 сторінки, з двома додатками. При їїнаписанні було використано 30 літературних джерел. В курсовій роботіпредставлено 8 діаграм ( 5 кругових, 3 стовпчикових), а також 3 таблиці. Весь аналізу комерційного банку буде проведений на даних АКБ“Укрсоцбанк”. Теоретичні основи формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку 1.1 Формування доходів комерційного банку Джерелами доходів комерційного банку є різні види бізнесу. Доелементів банківського бізнесу можна віднести: позичковий бізнес, дисконт-бізнес, охоронний бізнес, гарантійну діяльність банку, бізнес з ціннимипаперами, бізнес, заснований на прийомі внесків і здійсненні операцій здоручення вкладників, на кореспондентських відносинах з іншими банками, нанаданні нетрадиційних банківських послуг. Позичковий бізнес включає два складених елементи - надання позичокклієнтам (юридичним і фізичним особам) і передача в тимчасове користуваннявільних ресурсів іншим комерційним банкам за процентну винагороду. Другачастина позичкового бізнесу може мати форму міжбанківського кредиту аботермінового депозиту в іншому банку. Умовою розвитку позичкового бізнесу увиді продажу вільних ресурсів є наявність ліній оперативного зв'язку міжкредитними установами , поява надійних посередників, що спеціалізуються наперерозподілі ресурсів на банківському ринку, а також грамотне керуваннякорсчетом. Доход від позичкового бізнесу виступає у формі відсотка. Дисконт-бізнес заснован на операціях по покупці банком неоплаченихвекселів, чеків і вимог з визначеною знижкою - дисконтом. Різновидомбізнесу є факторинговые операції банку. Останні можуть бути двох видів: ізправом регресу (з оборотом ) і без права регресу (без обороту ). У першомувипадку банк має право стягнути непогашене платником зобов'язання зодержувача засобів (постачальника). В другому випадку такого права в банкунемає і він тому ризикує більше , вимагаючи і більш солідну винагороду.Винагорода банку за факторинговую операцію зменшує доход постачальника відпроданої продукції, представляє знижку з її вартості. Його розмірскладається з двох елементів: І) відсотка за використання кредитнихресурсів банку за період від покупки їм неоплаченої вимоги до надходженняплатежу і 2) комісійні винагороди за послугу, величина якого коливається взалежності від ризику, зв'язаного з видом факторинговой операції. Оскількикомісія при факторинговых операціях сполучена з процентними платежами завартість ресурсів, і розмір дисконту встановлюється у відсотку від вартостівимоги, доход від факторинговых операцій звичайно відносять до процентнихдоходів банку. Охоронний бізнес заснований на трастовых (довірчих) і агентськихпослугах, яким відповідають і банківські операції. Цей бізнес дає банковідоход у формі комісії за керування майном клієнта (нерухомістю, ціннимипаперами, засобами на рахунку) або за виконання окремих конкретних операційз доручення, зв'язаних з цим майном. Наприклад, на основі трастовогодоговору банк бере на себе зобов'язання по розміщенню коштів клієнта,зобов'язуючи забезпечити останньому визначений рівень доходу . Приагентських послугах клієнт чітко обмовляє зміст операції по розміщенню йогозасобів . При трастовых операціях ризик більше в зв'язку з тим, що доходклієнта, обумовлений договором, може бути менше доходу банку. Відповідно ікомісія за трастовые послуги вище, ніж по агентських операціях. Цяособливість визначає і структуру комісійної винагороди за трастові послуги.Воно включає звичайно фіксовану винагороду за керування майном і винагородаза результатами роботи, якщо доход від трастової операції вище, ніждоговірний доход клієнта і фіксована винагорода банку. Бізнес з цінними паперами складається з таких складених елементів, яквипуск самим банком цінних паперів і реалізація їх на ринку, операції навторинному ринку з цінними паперами інших емітентів, послуги, зв'язані зприватизацією підприємств. Доход банку від цього виду комерції складаєтьсяз курсової різниці при продажі своїх цінних паперів і паперів іншихемітентів, комісії за послуги по приватизації (доведення до необхіднихстандартів звітності приватизованого підприємства, оцінка його вартості,випуск і розміщення акцій, ведення реєстру). Гарантійна діяльність банку дає доход у прямій грошовій формі абозв'язана з опосередкованою вигодою. За видачу в різних формах гарантій іпорук своїм клієнтам для здійснення ними розрахунків і одержання кредиту,банк може одержувати комісійну винагороду в грошовій формі. Можлива ібезкоштовна гарантійна діяльність, коли клієнт вигідний для банку з поглядупідтримки іміджу, одержання вигідних послуг і т.д. /8/ Бізнес, зв'язаний із залученням внесків і здійсненням операцій здоручення вкладників, дає можливість одержувати доход у наступних формах: · комісійна винагорода за: а) відкриття рахунка; б) ведення рахунка; · фіксована комісія за період (у грошових одиницях); · комісія з обороту (% від обороту ); в) надання виписок про операції по рахунку : г) закриття рахунок; д) здійснення операцій по видачі готівки або розрахункового характеру. Доходи банку можуть складатися з усіх або частини перерахованих формвинагород. Джерелом доходу можуть бути кореспондентські відносини, коли банкодержує відсоток від кредитового сальдо на коррахунку в іншому банку абобанківському об'єднанні . Доход залежить від рівня процентної ставки,порядку нарахування проспівана, розміру і тривалості кредитового сальдо. Доход від нетрадиційних послуг банку складається з доходу відлізингових, інформаційних, консультаційних послуг, послуг по обміну валюти,навчанню клієнтів та інших . Доход від лізингових операцій включаютьлізингові платежі, процентні платежі і комісію за послуги. Доходи неординарного (непередбаченого ) характеру, зв'язані з разовимиугодами по реалізації майна банку. Доход утворюється у випадку перевищенняринкової ціни над балансовою оцінкою. У противному випадку операціїзв'язані з витратою, що утворить прямий збиток банку. /4/ Таким чином, усі види доходів комерційного банку за формою можнарозділити на три групи: 1) процентний доход ; 2) доход у формі комісій від послуг банку; 3) інші види (доходи від операцій на ринку у виді курсових різниць,різниці між балансовою і ринковою ціною проданого майна, переоцінканоміналу цінних паперів і інших активів, отримані штрафи, пені, неустойки. Процентний доход може сполучитися з комісією. Наприклад, при кредитнихі факторингових операціях банк може одержувати одночасно процентні платежіі комісію. Комісії за різні послуги можуть поєднуватися . Наприклад,комісійні за організацію позики або розміщення облігацій можуть включатиплату за консультування. Остання буде отримана банком тільки в томувипадку, якщо угода відбудеться. Доходи від послуг у всіх перерахованих формах повинні відшкодовувативитрати банку, покривати ризики і створювати прибуток. Іншою загальноюрисою усіх форм доходу є їхній ціннісної характер. Ціна на банківськомуринку, як і на будь-якому іншому , формується під впливом попиту тапропозиції. У той же час кожна з форм доходу має свою специфіку. Позичковий відсоток є своєрідною ціною вартості, що позичається втимчасове користування. Класифікація видів позичкового відсотка ґрунтуєтьсяна формах кредиту (комерційний відсоток, банківський, споживчий і т.д.),видах кредитних установ (обліковий відсоток Центрального банку,банківський, ломбардний), термінах позичок (по позичках короткостроковимабо ставки грошового ринку, по довгострокових позичках або ставки пооблігаційних позиках), видах позичок (відсоток по позичках в оборотні коштипо овердрафті , по обліку векселів, по цільових позичках і т.д.). вилахоперацій (відсоток по позичках, по міжбанківських кредитах, депозитний), поспособі нарахування (прості і складні відсотки, звичайні і точні і т.д.). Незалежно від виду договірний позичковий відсоток формується на основіціни кредитних ресурсів і маржі, необхідної для даного комерційного банку.При цьому ціна кредитних ресурсів повинна враховуватися не ринкова (ціназалучення ресурсів), а реальна. Відхилення реальної ціни ресурсів відринкової відбувається під впливом норми обов'язкових резервів, порядкувіднесення процентної витрати банку на собівартість і діючу системуоподатковування. Достатня для банку процентна маржа повинна покриватизагальнобанківські витрати і створювати прибуток. Крім того, договірнийповинний враховувати темпи інфляції і банківські ризики. /9/ Комісія назва винагороди за банківські операції (послуги), що походитьвід латинського слова "comіssіo" (доручення). В основі визначення їїрозміру лежить собівартість послуги і необхідний прибуток. Але в залежностівід попиту та пропозиції на ринку даного виду банківських послуг комісія(тариф) може бути вище і нижче собівартості. Необхідний регулярний контрольза фактичною собівартістю послуг і відхиленням цієї собівартості відринкової ціни. На цій основі вирішується питання про заходи, але зниженнюсобівартості послуг, по напрямку розвитку послуг і т.д. По способі обліку всі доходи можна розділити на двох груп: 1) доходи , що враховуються на дохідних рахунках, 2) доходи , які відносяться на рахунок "Прибутки та збитки звітного року". Джерела доходу поділяються на стабільні і нестабільні. До відносностабільних джерел доходу відносять процентний доход і безпроцентний доходвід банківських послуг, нестабільним - доходи від операцій з ціннимипаперами на вторинному ринку, від непередбачених (неординарних) операцій. Унаших умовах багато банків можуть включати в групу нестабільних джерелдоходи від валютних операцій. Бажаним напрямком розвитку банку є зростаннядоходів за рахунок стабільних джерел, відсутності значного впливунестабільних джерел доходу на зростання чистого прибутку. /1/ 1.2 Формування витрат комерційного банку Витрати комерційного банку можна класифікувати за формою і способомобліку . За формою розрізняються процентні витрати, безпроцентні та іншівитрати. Процентні витрати складаються з відсотків, сплачених клієнтам повкладах до запитання і термінових депозитів, депозитам інших банків, закредитні ресурси, куплені в інших банків, випущеним цінним паперам. Безпроцентні витрати включають частина загальбанківських операційнихвитрат і усі витрати на зміст апарата керування . Інші витрати зв'язані зі створенням резервів, які відносяться насобівартість банківських операцій, сплатою податків, збитками відспекулятивних операцій на ринку цінних паперів, валютному ринку , відпродажу майна банку і т.д. По способі обліку виділяють три групи витрат: 1) операційні і різні витрати банку; 2) витрати на зміст апарата керування; 3) штрафи, пені і неустойки, сплачені банком. До операційних і різних витрат банку відноситься частина податків, щосплачуються банком, що сплачуються відсотки за притягнуті ресурси,амортизація основних фондів, знос МБП і нематеріальних активів, витрати пооренді, на рекламу, оплату послуг обчислювальних центрів, поштові ітелеграфні витрати, плата за навчання, за бланки, магнітні носіїінформації, пакувальні матеріали і деякі інші витрати некапітальногохарактеру. Як видно з цього переліку, операційні витрати поділяються напроцентні, безпроцентні та інші. До операційних витрат банку відноситься тільки частина податків банку:податок на майно, податок на користувачів автомобільних доріг , податок ізвласників транспортних засобів, податок на придбання автотранспортнихзасобів, податок на землю, податок на додану вартість, спеціальний податоку фонди фінансової підтримки найважливіших галузей народного господарства.Усе це – податки, які відносяться на собівартість банківських операцій.Податок на прибуток на відміну від перерахованих операцій сплачується збалансового прибутку банку, тобто є одним з напрямків її розподілу. До другої групи - витрати на зміст апарата керування - відносиласязарплата, премія й інші виплати стимулюючого і характеру, що компенсує,перерахування у фонди соціального призначення, витрати по змісту будинків,устаткування і легкових автомобілів, на охорону, представницькі,командировочні і канцелярські витрати та ін. По характеру ця група витратвідноситься до безпроцентних витрат. Деякі витрати можуть відноситися на видаткові рахунки банку, тобто насобівартість його операцій, у межах Законодавчих норм. Це - витрати навідрядження, компенсації за службові поїздки на особистих автомобілях,представницькі витрати, витрати на рекламу, процентні витрати на оплатуміжбанківського кредиту. Виділяється також група витрат, що відноситься безпосередньо нарахунок "Прибутки та збитки звітного року": збитки від розкрадань,прорахунки і нестачі по касових операціях, збитки від прийняттянеплатоспроможних і фальшивих грошових знаків і монети. Усі ці витрати позмісту представляють прямі збитки банку. /8/ 1.3 Процентна маржа Процентна маржа - різниця між процентним доходом і витратамикомерційного банку, між відсотками отриманими і сплаченими. Вона є основнимджерелом прибутку банка і покликана покривати податки, збитки відспекулятивних операцій і так називане "тягар" - перевищення безпроцентногодоходу над безпроцентними витратами, тобто частина загальнобанківськихвитрат, банківські ризики. /26/ Розмір маржі може характеризуватися абсолютною величиною вкарбованцях, а також поруч фінансових коефіцієнтів. Абсолютна величина маржі може розраховуватися як ризниця між загальноювеличиною процентного доходу і витрати банку, а також між процентнимдоходом по окремих видах активних операцій і процентних витрат, зв'язаним зресурсами, що використані для цих операцій. Наприклад, між процентнимиплатежами по позичках і процентній витраті по кредитних ресурсах.. Динаміка абсолютної величини процентної маржі визначається декількома факторами: · обсягом кредитних вкладень і інших активних операцій, що приносять процентний доход ; · процентною ставкою по активних операціях банку; · процентною ставкою по пасивних операціях банку; · різницею між процентними ставками по активних і пасивних операціях (СПРЕД); · часток безпроцентних позичок у кредитному портфелі банку; · часток ризикових активних операцій, що приносять процентний доход ; · співвідношенням між власним капіталом і притягнутими ресурсами; · структурою притягнутих ресурсів; · способом нарахування і стягнення відсотка; · системою формування й обліку доходів і витрат; · темпами інфляції. Маються значні розходження між вітчизняними і закордонними стандартамиобліку процентних доходів і витрат банку, що впливають на розмір процентноїмаржі. Процентні доходи і витрати по нашій системі обліку відбивають узвітності по моменті надходження їхній па рахунок або списання з рахункабанку. За закордонними стандартами в звітності повинні відбивати доходи івитрати, що відносяться винятково до звітного періоду незалежно від часувідображення операцій. Доходи і витрати, що відносяться до даного звітного періоду, але неотримані або не виплачені до кінця звітного періоду, називаютьсянарощеними. Розмір нарощених відсотків визначається в такий спосіб: Процентна ставка * Період нарощування річна. * Залишок позичкової (1) 360 заборгованості або депозиту Різниця між процентною маржею при українській і закордонній системіобліку складе: (відсотки нараховані й отримані банком, що відносяться допопереднього періоду, мінус відсотки, фактично сплачені банком, щовідносяться до попереднього періоду) - (відсотки нарощені і належний банкза звітний період мінус відсотки нарощені і підлягаюча сплата банком) +(відсотки нараховані , але не сплачені клієнтами в звітному періоді черезвідсутність засобів ). Нарощені відсотки не можуть розглядатися як реальний доход або витратабанку. Це тільки право на доход або зобов'язання по сплаті засобів накористь іншої особи . Тому ріст процентної маржі за рахунок нарощенихвідсотків не може розглядатися як позитивне явище. Потрібно ретельнийкритичний аналіз форм організації кредитних відносин, що приводять дозначного розміру нарощених відсотків. У закордонній практиці припростроченій більш 90 днів заборгованості по процентних платежахнарощування відсотків припиняється. У нашій практиці на розмір нарощенихвідсотків впливає прострочена заборгованість, пролонгація боргу банкові(основного і процентного платежів), стягнення відсотків наприкінці термінукористування позичкою. /6/ Коефіцієнти процентної маржі можуть показувати її фактичний ідостатній рівень у даного банку. Коефіцієнт фактичної процентної маржіхарактеризує відносну фактичну величину процентного джерела прибутку банку.Він розраховується в такий спосіб: 1 варіант Відсотки, отримані вперіоді (факт)- Кфакт. процентної маржі = - Відсотки, сплачені за період(факт) (2) Сер. залишок у періоді активів, щоприносять доход Активи, що приносять доход , - усі види кредитів юридичним і фізичнимособам, банкам, вкладення засобів у цінні папери, у факторингові ілізингові операції, в інші підприємства. 2 варіант Відсотки, отримані попозичках -Кфакт. процентної маржі = - Відсотки, сплачені за кредитні ресурси (3) позічкових операціях Середній залишок позичкової заборгованості в періоді Аналогічно розраховується коефіцієнт процентної маржі по кредитнихопераціях на міжбанківському ринку (валютному і карбованцевому ), ринкуцінних паперів. Приведений варіант 3 розрахунки припускає вибір принципурозподілу ресурсів між активними операціями банку. У великих і середніхбанків це можуть бути: 1) принцип загального "казана" ресурсів і 2)принцип, заснований на реструктуризації балансу з урахуванням ліквідностіактивів і необхідності пасивів. /29/ Інші доходи - це комісійний доход від послуг банку некредитногохарактеру, тобто плата за розрахунково-касове обслуговування, інкасацію,інформаційні і консультаційні послуги банку, за інші послуги, відшкодуванняклієнтам поштових, телеграфних і інших витрат банку, відсоток і комісія,доодержані за минулі періоди, штрафи, пені, неустойки. Достатня маржа може розраховуватися на основі фактичних даних заминулі періоди і прогнозні величини на планований період. До останнього часу достатня маржа у великих і середніх банків незначноперевищувала нульову оцінку. Це означало, що багато кредитних установ моглибеззбитково функціонувати при дуже низькому процентному доході, не особливотурбуватися про зворотний рух позичок, якості кредитного портфеля. Такаситуація порозумівалася поганою матеріально-технічною базою, низькимивитратами на охорону банку, навчання персоналу, високими валютними доходамиінфляційного характеру, низькою якістю обслуговування клієнтів. Розвитокринкових відносин, боротьба за клієнта, криміногенна ситуація, уведеннявалютного коридору змінили розмір необхідної процентної маржі. Порівняння достатньої маржі, розрахованої на основі звітних даних, іфактично отриманої маржі за цей період у цілому по банківських операціяхабо окремих їхніх видах дозволяє оцінити керування доходом і виявититенденції, що характеризують фінансову стійкість банку. Тенденція падінняфактичної маржі, скорочення різниці між нею і маржею достатньої є тривожнимсигналом ("критичним" фактором). Розрахунок прогнозної достатньої маржі необхідний, насамперед , дляформування договірної процентної ставки на майбутній період. Мінімальнонеобхідний банкові відсоток по активних операціях складається з реальноївартості ресурсів, маржі достатньої і виправлення на очікувані темпиінфляції. Порівняння коефіцієнта фактичної маржі по окремих активних операціях(позичковим , на ринку міжбанківських кредитів (МБК) і цінних паперів)дозволяє оцінити рентабельність напрямків роботи комерційного банку. /8/ 1.4 Формування і використання прибутку комерційного банку Одна з основних цілей комерційних банків - це одержання прибутку, що єджерелом виплати дивідендів акціонерам (пайовикам), створення фондів банку,базою підвищення добробуту працівників банку і т.д. Прибуток банкупредставляє різниця між його валовим доходом і витратами. Відповідно до діючої методики комерційні банки визначають прибуток абозбитки від своєї діяльності щокварталу, в останній операційний денькварталу. Протягом кварталу доходи і витрати враховуються наростаючимпідсумком. Розподіл прибутку банку здійснюється за підсумками діяльності зарік відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (пайовиків) банку.Протягом року прибуток, як правило, розподіляється у виді авансу на основівстановлених зборами акціонерів (пайовиків) пропорцій. /23/ У залежності від податкового законодавства банки сплачують податки вдержавний і місцеві бюджети з прибутку або з доходу . Природно,застосовувана методика стягування податків впливає як на розмір, так і напорядок розподілу прибутку. Після сплати податків і штрафів, що накладаються податковоюінспекцією, Національним банком України й інших органів з, прибутку банкувиробляються відрахування в його резервний фонд у розмірі не нижче 5 %прибутку , що залишається в розпорядженні банку. Потім виробляютьсявідрахування у фонди економічного стимулювання банку, на благодійні іспонсорські заходи, на виплату винагороди (тантьем) керівництву банку. Ізсуми, що залишилася , виплачуються дивіденди акціонерам (пайовикам). Якщо іпісля цього залишається нерозподілений прибуток, він може бути спрямованана індексацію акцій (паїв) або ж на приріст статутного фонду банку. Збитки банку за підсумками діяльності за рік покриваються за рахунокйого резервного фонду, а при його недостатності - за рахунок зменшеннястатутного фонду. У такому випадку відрахування у фонди банку невиробляються , а фактично зроблені за фати за рахунок авансовихвідрахуванні від прибутку являють собою іммобілізацію власних засобів банкуі підлягають відшкодуванню за рахунок прибутку банку в наступному році. Призбитковій діяльності банку акціонерами (пайовиками) або Національним банкомУкраїни вирішується питання про доцільність його подальшого функціонування- збереженні , реорганізації або ліквідації. Формування прибутку комерційного банку визначається специфікою цьогокомерційного підприємства, навкруги операцій, а також діючою системоюобліку . За закордонними стандартами обліку і звітності кінцевим фінансовимрезультатом діяльності банку є чистий прибуток. Вона являє собою залишокдоходу після покриття всіх загальнобанківських витрат, сплати податків,відрахувань у фонди. Відмінності чистого прибутку від балансової зв'язанітакож з іншою методикою відображення в доході і витраті банку процентнихплатежів (див. поняття нарощених відсотків у пункті 1.3). У формі звіту про прибуток за світовими стандартами доходи та витрати,що формують прибуток, групуються не тільки за змістом, але і за принципомстабільності. Виділяються блок процентної маржі, блок безпроцентних доходіві витрат, блоки нестабільних джерел прибутку. Така форма звітності проприбуток дозволяє бачити динаміку кінцевого фінансового результату, виявитиосновний фактор приросту або падіння прибутку, оцінити джерела збільшеннячистого прибутку з якісної сторони. Позитивні висновки можна зробити увипадку приросту чистого прибутку за рахунок стабільних джерел. Упротивному випадку рейтинг банку не збільшується, незважаючи на кількіснийріст кінцевого фінансового результату. Відповідно до світових стандартів розроблена і форма звіту проприбутки і збитки (Додаток А). Прибуток є найважливішим показником оцінки діяльності комерційнихбанків. Вона використовується аналітиками для визначення рейтингів банківна основі їхніх балансів. Нині ні в нас, ні за рубежем поки немаєзагальноприйнятої методики вирахування рейтингів комерційних банків. Томурейтинги, розраховані по різних методиках, можуть істотно розрізнятися , аотже, різними будуть оцінки діяльності банків. Оскільки кожна методика має свої позитивні і негативні сторони ,необхідно відібрати з них такі, котрі найбільше повно характеризуютьдіяльність банків. Дня цього насамперед варто установити загальну для всіхбанків форму балансу, які публікуються в ЗМІ . Правильно визначені рейтингибанків дозволять клієнтам обрати ті з них , у які можна буде без ризикупоміщати і вкладати свої капітали. /23/ 2. Характеристика АКБ “УКРСОЦБАНК” 2.1. Аналіз структури активів та пасивів Аналіз структури активів та пасивів АКБ "УКРСОЦБАНК" за даннимибалансу на 01.012000-01.01.2001рр. (Додаток Б) свідчить, що за рахунокпроведення цілеспрямованої і більш виваженої кредитно-ресурсної політикиБанку структура балансу суттєво поліпшилась. [pic] Рис. 2.1.1 Структура активів АКБ “УКРСОЦБАНК” за 2000-2001рр. Активи Банку за станом на 01.01.2001 р. склали 1705,9 млн. грн., або впорівнянні з початком року зросли майже на 40%.Зокрема, в активі балансу кошти на коррахунку в НБУ склали 111,5 млн. грн.та збільшились порівняно з початком року на 17,3 млн. грн., або в 1,2 рази,a гривневий еквівалент коштів на коррахунках в інших (закордонних] банкахзріс майже в 4 рази, розмір готівкових коштів збільшився на 12,3 млн. грн.,або 23,8%, це дозволило Банку забезпечити безперебійне проведеннявнутрішньодержавних і міжнародних розрахунків та готівково-касовеобслуговування клієнтів. Кошти, розміщені у короткострокові депозити (втому числі овернайт) і кредити в інших банках, за станом на 1 січня 2001року, в порівнянні з початком року збільшились в 1,5 рази і становили 137,1млн. грн. Кредитні вкладення Банку (без міжбанківських кредитів) за станомна 01.01.2001 року склали 1017,1 млн. грн., або 59,6% сукупних активівБанку. Заборгованість за кредитами з урахуванням вексельних операцій зрослана 265,9 млн. грн., або в 1,4 рази. Обсяг цінних паперів в портфелі Банкуна продаж та інвестиції на 1 січня 2001 року складав 62,1 млн. грн. та упорівнянні із станом на 1 січня 2000 виріс на 10,0 млн. грн., або 19,2 %. [pic] Рис. 2.1.2 Структура пасивів АКБ “УКРСОЦБАНК” за 2000-2001рр. Позитивні зрушення відбулися у структурі пасивів - зобов'язань ікапіталу Банку. Пасиви Банку зросли у порівнянні з початком року на 37,6% ісклали 1705,9 млн. грн., в основному за рахунок приросту коштів клієнтів.Кошти на кореспондентських рахунках банків протягом року збільшилися на 1,5млн. грн. та складали 1,7 млн. грн. станом на 01.01.2001 року. Одночаснодепозити та кредити банків зросли на 238,5% та складали 100,5 млн. грн., щоє забезпеченням під міжбанківські кредити іншим банкам та свідчить прозростання активності на грошовому ринку, приріст коштів до запитанняклієнтів (без бюджетних) склав 60,9% та дорівнював станом на 1 січня 2001року 756,1 млн. грн., одночасно з цим строкові депозити клієнтів Банку [безбюджетних] склали 292,5 млн. грн. Протягом 2000 року АКБ "УКРСОЦБАНК" вживав додаткові заходи позалученню на обслуговування ресурсоємких клієнтів та мобілізації коштівнаселення. Проявом цього стало розширення продуктового ряду, створенняпільгових умов та переваг в обслуговуванні клієнтів, що призвело допідвищення їх довіри до Банку, задоволенні позитивними зрушеннями тавпевненості у перспективності відносин. Станом на 1 січня 2001 року, впорівнянні з початком звітного року, залишки коштів на рахунках підприємстві організацій зросли на 47% і склали 806,6 млн. грн., їх питома вага узагальній структурі ресурсів зросла до 47,3%. Зростає до Банку довірагромадян України, про що свідчить збільшення коштів фізичних осіб зазвітний рік на 28,3%, загальна їх сума склала 242 млн.грн.-14,2% узагальній сумі пасивів, з них 88,3% - строкові вклади. 2.2 Характеристика операцій, які здійснює АКБ “УКРСОЦБАНК” Кредитні операції Кредитна політика АКБ "УКРСОЦБАНК" у 2000 році була спрямована наформування якісного та збалансованого "кредитного портфеля" шляхомзабезпечення оптимального співвідношення рівня ризику та дохідності відпроведення всіх типів кредитних операцій. Доступність, ефективність танадійність дозволили суттєво збільшити обсяг кредитного портфеля іпідвищити його якість. Головними принципами кредитної політики у 2000 році були:• вкладення коштів у високоякісні активи з метою захисту інтересіввкладників та акціонерів Банку;• надання кредитів на умовах забезпеченості, платності, терміновості,повернення та цільового використання;• здійснення диверсифікації ризиків шляхом додержання прийнятного рівняконцентрації кредитних вкладень на одного позичальника, на різні галузіекономіки, регіони, типи кредитних операцій тощо;• проведення всіх кредитних операцій у відповідності з вимогами діючогозаконодавства України, нормативних актів Національного банку та внутрішніхположень АКБ "УКРСОЦБАНК". За цей рік Банком проведена значна робота по розробці та впровадженнюв дію ряду окремих кредитних продуктів, спрямованих на найбільш привабливідля потенційних позичальників типи кредитування. Особлива увага при цьомуприділялася розвитку кредитування фізичних осіб, яке на даний час є вельмиактуальним та перспективним з точки зору потенційного обсягу кредитнихвкладень та доходу від них в поєднанні з їх високою якістю. За цей період Банк направив в економіку держави понад 3,1 млрд. грн.кредитних коштів, які сприяли зміцненню економічного потенціалу країни,збереженню і збільшенню робочих місць та задоволенню соціальних потребнаселення. Кредитні вкладення склали 59,6 % у загальній сумі операцій Банкуі дали змогу отримати в 2000 році доходи в сумі 201,4 млн. грн., або майже45,5 % загальної суми доходів Банку. [pic] Рис. 2.2.1 Обсяг кредитних вкладень АКБ “УКРСОЦБАНК” за 2000-2001рр. Кредитний портфель Банку майже на 87% сформовано за рахуноккороткострокових позик. Практично всі кредити забезпечені гарантіямиповернення - переважно заставою майна, майнових прав та договорами поруки.3 метою запобігання ризиків можливих втрат від кредитних операцій тасвоєчасного і повного виконання зобов'язань перед вкладниками, Банк, зарахунок доходів, формує необхідний рівень резервів на їх відшкодування. Вексельні операції У результаті розвитку в 2000 році вексельних операцій в системі АКБ"УКРСОЦБАНК" було досягнуто позитивних результатів. Обсяги вексельнихоперацій (за номінальною вартістю векселів) у 2000 році склали 619 294,5тис. грн. Всього по системі АКБ "УКРСОЦБАНК" було отримано доходу відпроведення вексельних операцій у сумі 8 613,9 тис. грн., що на 27,6% вищеніж за період 1999 року. У структурі обсягів проведених у 2000 році вексельних операційнайбільша доля припадала на такі операції:доміциляція векселів - 47,8%врахування векселів - 40,8% У структурі доходів, отриманих від проведення вексельних операцій,превалюють доходи від врахування векселів - 85,7% від усіх отриманихдоходів за вексельними операціями. [pic] Рис. 2.2.2 Показники та питома вага вексельних операцій у 2000р. Депозитні операції Депозитні кошти юридичних осіб є одним із основних і найбільшстабільних джерел формування ресурсної бази АКБ "УКРСОЦБАНК". Для їхзалучення в умовах досить високої конкуренції на українському ринкубанківських послуг, Банк протягом звітного року застосував єдину системутарифних ставок і пільг, здійснював активний пошук нових ефективнихінструментів і методів стимулювання депозитних вкладень. Проведенняполітики, орієнтованої на клієнта, безумовне виконання взятих на себезобов'язань дозволило Банку збільшити порівняно з 2000 роком обсягизалучених коштів від юридичних осіб майже на 47,4%.На 1 січня 2001 року загальна сума розміщених в АКБ "УКРСОЦБАНК" коштівпідприємств і організацій різних форм власності становила 806,6 млн. грн.Їх питома вага у загальній сумі депозитів юридичних і фізичних осіб -64,3%. Приватні клієнти Згідно з опублікованими рейтинговими оцінками станом на 1 січня 2001року Банк увійшов у шістку українських банків за обсягами вкладів громадянв національній та іноземній валюті. Банк також є одним із лідерів позагальній чисельності клієнтів - фізичних осіб, кількості банківськихпродуктів, що їм пропонуються та обсягів іх продажу. У 2000 році кількістьрахунків приватних клієнтів збільшилась на 14% і становить майже 1 93 тис.Саме у 2000 році було впроваджено єдину систему роботи з фізичними особами- вкладниками з застосуванням типових договорів та єдиних тарифів по всіймережі АКБ "УКРСОЦБАНК". У липні 2000 року було впроваджено системугрошових переказів "СОФТ", яка дозволяє переказати кошти будь-якій особі,без відкриття банківського рахунку, по всій території України, протягом 10-15 хвилин. Враховуючи попит клієнтів на послуги з термінового переказуваннягрошових коштів, Банк продовжував розвивати мережу пунктів світової системиWestern Union. Кількість трансакцій у 1999р. склала 71 696, а в 2000р. - 120 289.Темпи росту кількості трансакцій по виплатах і відправленню грошовихпереказів за 2000р. мають позитивну динаміку, і за минулий рік прирісткількості трансакцій склав 48 593 (68%). Операції з пластиковими картками У 2000 році банк активно працював над тим, щоб запропонувати своїмклієнтам більше нових послуг на вигідних для них умовах. Була розпочатаробота по реалізації програми розвитку операцій з картками міжнароднихплатіжних систем VISаInternational та Europay International.Плани розвитку Банку у цьому напрямку досить амбіційні, але для цього є всіпідстави. У 2000 році АКБ "УКРСОЦБАНК" вийшов на п'яте місце за обсягамивидачі готівки. Це як перша умова, а інша - це наша розгалужена філіальнамережа. Банк планує емітувати декілька десятків тисяч карток VISа , більшучастину з яких будуть складати VISAElectron. Це є основною базою для реалізації зарплатних проектів.Саме 2000 рік став стартовим для розвитку карткового бізнесу в АКБ"УКРСОЦБАНК". Ми все підготували, щоб у 2001 році встановити, щонайменше,30 банкоматів та 500 POS - терміналів. Вкладні операції Безумовне виконання своїх зобов'язань перед вкладниками-приватнимиособами дозволило Банку істотно збільшити обсяги залучених коштів. Високаконкурентність на цьому сегменті ринку банківських послуг сприяларозширенню асортименту депозитних продуктів для фізичних осіб. Протягомзвітного року було впроваджено 14 нових видів вкладів в національній таіноземній валютах, які надають клієнтам можливості вибору найбільшоптимальних і привабливих умов заощадження та примноження власних коштів.На кінець звітного періоду загальні обсяги зобов'язань Банку за залученимикоштами населення склали 242 млн. грн. , тобто зросли за рік на 28,3%. Прицьому кошти на рахунках до запитання зросли на 84,5%, кошти на строковихрахунках приватних клієнтів зросли на 23,4%.Розмір середнього вкладу приватних клієнтів зріс за звітний рік на 20,7% .За рік вкладення приватних клієнтів у депозити до запитання в національнійвалюті зросли на 227%, в іноземній - на 1 50 %, строкові депозити внаціональній та іноземній валюті збільшилися на 123%. Це свідчить, що Банкі надалі підтримує свій імідж фінансово стійкого та надійного Банку середсвоїх приватних вкладників. Розвиток інформаційних систем Завдяки вкладанню великих коштів у розвиток Банку, впровадженнюпередових програмних продуктів і технічних заходів наші клієнти маютьможливість у будь-якому місці отримати повний спектр банківських послуг.Головне завдання банківських технологій забезпечити клієнту максимальнуоперативність та зручність. Так, в рамках єдиної стратегії розвитку АКБ"УКРСОЦБАНК", одним з ключових моментів визначена програма довгостроковогоінформаційного переоснащення Банку.У 2000 році розпочато роботу по уніфікації апаратного та програмногозабезпечення. Банк заключив угоду з фірмою IBM на поставку комп'ютерноїтехніки (що займає друге місце серед контрактів фірми IBM i йогоконтрагентами.) Протягом року запущена у промислову експлуатацію ВнутрішняПлатіжна Система. Цей інструмент дозволяє прискорити проходженнябезготівкових розрахунків всередині Банку, одночасно забезпечуючи процедурубезпеки. У 2000 році було також здійснено перехід на систему банківськогообслуговування населення "СБОН+", підключено до системи "Клієнт-Банк"Центрального апарату - 98 клієнтів, по філіям - більш ЗООО клієнтів,розроблено програмне забезпечення задачі "Операції банку з векселями". У Запорізькій обласній філії працює пілотний проект АБС "Профікс-Банк". Проведення даної роботи дозволить скоротити внутрішні недоліки Банкупри обслуговуванні клієнтів. Це, перш за все, повинно позитивновідобразитись на тарифній політиці Банку. Для поліпшення матеріально-технічної бази у 2000 році придбано 146 серверів та 3000 робочих станційфірми IBM. Проводяться роботи по модернізації локальної та телефонноїмережі Центрального апарату та філій Банку.У 2000 році Банк будував лише фундамент інформаційної системи. Алерезультати проведеної роботи доводять, що, взявши курс на освоєння тавпровадження самих сучасних банківських технологій, АКБ "УКРСОЦБАНК" затехнічними можливостями та рівнем послуг впевнено йде до рівня світовоїбанківської системи. 2.3. Діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК" на ринку цінних паперів АКБ "УКРСОЦБАНК" є на сьогоднішній день одним із провідних в Українінезалежних реєстраторів цінних паперів. Мережа підрозділів Банку, якіздійснюють ведення реєстрів власників цінних паперів, включає головний офіста 17 філій Банку. Послуги незалежного реєстратора надаються 311 емітентам.Загальна кількість зареєстрованих Банком акціонерів - власників іменнихцінних паперів перевищує 130 тисяч. Зберігач цінних паперів АКБ "УКРСОЦБАНК" на сьогоднішній деньобслуговує більше 19 тисяч рахунків клієнтів у цінних паперах. На данихрахунках обліковуються цінні папери 21 емітента. У 2000 році АКБ"УКРСОЦБАНК" розпочав операції з випуску фінансових векселів банку. Станомна 01.01.2001 року випущено векселів на загальну суму 6801,6 тис. грн.Протягом поточного року Банком здійснювалися заходи по випуску ощаднихсертифікатів АКБ "УКРСОЦБАНК" на пред'явника, номінованих як унаціональній, так і в іноземній валюті. Зазначені операції будутьздійснюватися всіма установами банку з початку 2001 року. Банк, маючи ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондовогоринку на право здійснення діяльності торговця цінними паперами, активноприймає участь у здійсненні угод з цінними паперами за рахунок та задорученням клієнтів. Так, у 2000 році було укладено та виконано більше 4000 комісійних угод з цінними паперами на загальну суму більш як 20 млн.гривень. 2.4. Міжнародна діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК" АКБ "УКРСОЦБАНК" вважає співробітництво зі своїми іноземнимипартнерами однією з умов успішного розвитку. Маючи велику кількістьклієнтів - експортерів та імпортерів, Банк намагається всіляко сприятиїхній зовнішньоторговій діяльності, здійснюючи пре-експортне та пост-експортне фінансування, надаючи послуги з проведення розрахунків і пошукуіноземних партнерів, допомогу і консультації щодо укладаннязовнішньоторгових контрактів та оформлення відповідних документів.Кваліфіковані спеціалісти відділу документарних операцій допомагаютьклієнтам структурувати трансакції із використанням акредитивів, інкасо,банківських гарантій таким чином, щоб забезпечити їм найбільшу захищеністьта сприятливі фінансові умови. Кількість акредитивів та інкасо, обробленихбанком у другій половині 2000 p., зросла порівняно із першою половиною рокуна 35%. Виходячи із потреб своїх клієнтів, Банк зацікавлений у розвиткуспівробітництва у сфері фінансування торгівлі із банками-кореспондентами, зякими вже налагоджені добрі стосунки, а також у пошуку нових іноземнихпартнерів. Беручи до уваги стабільні фінансові показники Банку, а такожоптимістичні показники розвитку економіки у 2000 - на початку 2001 pp., вінрозраховує на встановлення кредитних ліній з боку іноземних банків та іншихфінансових інститутів, a також міжнародних організацій. Банком вжерозпочато роботу по приєднанню до програми Європейського банкуреконструкції і розвитку кредитування малого та середнього бізнесу, начерзі -нова програма ЄБРР сприяння торгівлі для банків у Центральній іСхідній Європі та СНД, програми Світового банку, Німецько-українськогофонду та іноземних державних та приватних фінансових інститутів. Ще однимперспективним напрямком міжнародної діяльності є співробітництво ізіноземними банками та інвестиційними компаніями у галузі проектногофінансування. Банком ведеться активна робота на пошук та аналізперспективних проектів українських компаній, що бажають залучитифінансування або знайти інвестора, з метою залучення іноземних фінансовихустанов до участі у цих проектах. 3. Аналіз доходів, витрат та прибутку АКБ “Укрсоцбанк” 3.1. Структурний аналіз доходів комерційного банку Як основні способи оцінки доходів і витрат комерційного банкувиділяються структурний аналіз, аналіз динаміки доходів і витрат, включаючиокремі їхні види, розрахунок фінансових коефіцієнтів, що характеризуютьвідносний рівень доходів і витрат. Сукупність прийомів дозволяє датикількісну і якісну оцінку доходів і витрат банку. Метою структурного аналізу доходів банку є виявлення основних їхніхвидів для оцінки стабільності джерел доходу і збереження їх у майбутньому.Аналіз проводиться на основі фактичних даних за минулі роки. У закордоннійпрактиці береться період тривалістю як мінімум три роки. За даними Звіту про прибутки та збитки АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2000.Спочатку розглянемо структуру доходів комерційного банку, у виглядідіаграми (рис 3.1.1.)[pic] Рис. 3.1.1. Структура доходів АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2000р. Для оцінки стабільності доходи поділяються на дві групи. До першоїгрупи відносяться операційні доходи - процентний доход і безпроцентнийдохід у виді комісій за банківські послуги, що по природі є стабільними. Внашому випадку вони займають найбільшу частку в структурі доходів банку:45,38% - чистий процентний дохід та 26,69% - комісійний дохід. До другої групи відносяться доходи від операцій на ринку, тобтодоходи спекулятивного характеру, а також доходи від переоцінки активів інеординарні, що носять разовий характер, є нестабільними. За цей період їхпитома вага склала: дивідендний дохід 0,0004%; чистий торговельний дохід22,84%; прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів 0,35%; іншийопераційний дохід 1,74%. Ми бачимо, що їх вага не значна, крім торгівельного доходу. Небажано,щоб ця друга група надходжень засобів визначала розмір і темпи ростузагального доходу банку, тому що вони не стабільні. Тепер розглянемо структуру активів банку на 01.01.2001р. (рис 3.1.2)[pic]Рис. 3.1.2. Структура доходів АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2001р. Тепер розрахуємо динаміку зміни доходів по періодам, що дасть намзмогу оцінити структуру доходів та тенденцію її зміни. Данні наведенні вТаблиці 3.1. Таблиця 3.1. Динаміка структури доходів за 01.01.2000 – 01.01.2001 ( %)|Показники |01.01.2000|01.01.2001|Динаміка ||1. Чистий процентний дохід |45,38 |55,3 |9,92 ||2. Чистий комісійний дохід |29,69 |37,98 |8,29 ||3. Дивідентний дохід |0,0004 |0 |-0,0004 ||4. Чистий торговельний дохід |22,84 |5,3 |-17,54 ||5. Прибуток/ збиток від інвестиційних|0,35 |0,08 |-0,27 ||цінних паперів | | | ||6. Прибуток від довгострокових |0 |0,0004 |0,0004 ||вкладень в асоційовані компаніі й | | | ||дочірні уcтанови та інших інвестицій | | | ||7. Інший операційний дохід |1,74 |1,34 |-0,40 | З таблиці 3.1 ми можемо простежити позитивне збільшення чистогопроцентного та комісійного доходів, відповідно на 9,92% та 8,29%, ізменшення нестабільних доходів. Ми виявили що стабільні доходи займають значну вагу в структурідоходів комерційного банку та продовжується тенденція їх росту. Тепернеобхідно намагатися зберегти їх подальший зріст, за рахунок введення новихпослуг клієнтам та подальшого розгалуження філіальної мережі банку. 3.2. Структурний аналіз витрат комерційного банку Структурний аналіз витрат банку виробляється для виявлення основнихвидів витрат, темпів і факторів їхнього росту. На основі загальних висновків структурного аналізу виробляється більшзаглиблене дослідження основних видів доходів і витрат банку. Наприклад, при аналізі процентного доходу вивчається його структура врозрізі джерел (внутрішні кредити, міжбанківські кредити, цінні папери,лізингові та інші операції), вплив на його розмір обсягу виданих позичок іпроцентних ставок, відносний рівень процентного доходу по окремих видахоперацій, динаміка процентної маржі. Тенденція падіння процентної маржі єодним з показників того, що банк вступив на шлях банкрутства. Аналіз непроцентного доходу включає такі елементи, як вивчення йогоструктури в розрізі окремих видів некредитних послуг, імовірностізбереження і зміцнення позицій банку на ринку цих послуг, співвідношеннясобівартості і ціни послуг, причин зміни величини елементів непроцентногодоходу . /8/ Особлива увага при детальному аналізі витрат приділяєтьсяспіввідношенню процентних і непроцентних витрат до частки витрат, зв'язанихз витратами по забезпеченню функціонування банку, включаючи адміністративно-господарські витрати, витрати, зв'язані з покриттям ризиків, причинамизміни величини окремих видів витрат. З початку розглянемо питому вагу всіх витрат у загальній структурівитрат на 01.01.2000р. (Рис 3.2.1.) та на 01.01.2001р. (Рис 3.2.2.).Розрахуємо динаміку та отримані данні зведемо в таблицю 3.2. [pic] Рис. 3.2.1. Структура витрат АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2000р. [pic] Рис. 3.2.2. Структура витрат АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2001р. Таблиця 3.2. Динаміка структури витрат за 2000-2001рр. (%)|Показники |01.01.00|01.01.01|Динаміка ||1. Процентні витрати |34 |27 |-7 ||2. Комісійні витрати |2 |2 |0 ||3. Загальноадміністративні витрати |23 |21 |-2 ||4. Витрати на персонал |22 |24 |2 ||5. Витрати на безадійні та сумнівні |19 |26 |7 ||борги | | | ||Разом |100 |100 |0 | З даної таблиці ми бачимо, що в структурі витрат переважають процентнівитрати, які є стабільними, але в 2001 році порівняно з 2000 вонизменшились на 7%. Але збільшились на 7% витрати на безнадійні та сумнівніборги, що свідчить про неповернення кредитів або їх просрочку. Потрібнополіпшити контроль за видачею кредитів. Комісійні витрати не змінились взагалі, в той час як загально адміністративні витрати в структурізменшились на 2%, а витрати на персонал збільшились на 2%. Необхідне подальше зменшення загально адміністративних витрат тазменшення витрат на персонал, що буде сприяти збільшенню прибутку тазагального поліпшення стану комерційного банку. 3.3 Аналіз динаміки доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк За даними звіту про прибутки та збитки, розрахуємо динаміку змінидоходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк” за 2000-2001рр. Данні зведені в таблиці3.3. Таблиця 3.3 Динаміка доходів та витрат (тис.грн)|Показники |Період |Динаміка |Динаміка у || | | |відсотках ||- |01.01.|01.01.|- |- || |00 |01 | | ||1.1 Процентний дохід |237342|256 |18865 |7,95 || | |207 | | ||1.2 Процентні витрати |116724|104 |-12374 |-10,60 || | |350 | | ||1. Чистий процентний дохід |120618|151 |31239 |25,90 || | |857 | | ||2.1 Комісійний дохід |84245 |111 |26764 |31,77 || | |009 | | ||2.2 Комісійні витрати |5320 |6 727 |1407 |26,45 ||2. Чистий комісійний дохід |78925 |104 |25357 |32,13 || | |282 | | ||3. Дивідентний дохід |1 |0 |-1 |-100,00 ||4. Чистий торговельний дохід |60705 |14 558|-46147 |-76,02 ||5. Прибуток/ збиток від |924 |218 |-706 |-76,41 ||інвестиційних цінних паперів | | | | ||6. Прибуток від довгострокових |0 |1 |1 |100 ||вкладень в асоційовані компаніі | | | | ||й дочірні уcтанови та інших | | | | ||інвестицій | | | | ||7. Інший операційний дохід |4613 |3 667 |-946 |-20,51 ||8. Операційний дохід |263938|274 |10645 |4,03 || | |583 | | ||9. Загальноадміністративні |75866 |80 201|4335 |5,71 ||витрати | | | | ||10. Витрати на персонал |73635 |91 291|17656 |23,98 ||11. Прибуток від операцій |114437|103 |-11346 |-9,91 || | |091 | | ||12. Витрати на безадійні та |61843 |98 032|36189 |58,52 ||сумнівні борги | | | | ||13. Прибуток до оподаткування |52594 |5 059 |-47535 |-90,38 ||14. Податок на прибуток |28627 |1 012 |-27615 |-96,46 ||15. Прибуток після оподаткування|23697 |4 046 |-19651 |-82,93 ||16. Непередбачені доходи/ |4652 |794 |-3858 |-82,93 ||витрати | | | | ||17. Чистий прибуток/ збиток |19315 |4 840 |-14475 |-74,94 ||банку | | | | | Як видно з таблиці 3.3. чистий прибуток комерційного банку зменшивсяна 14475 тис.грн (74,94 %) хоча майже по всіх видах операційних доходівпомітне збільшення, про що свідчить загальний підсумок операційних доходівта його динаміка. В 2001 році операційні доходи зросли на 10645тис.грн(4,03%) загалом за рахунок операційних та комісійних доходів. Зменшення ж чистого прибутку було зумовлено зміною загальноадміністративних витрати, які зросли в порівнянні з 2000 роком на 4335тис.грн (5,71%); витрати на персонал 17656 тис.грн. (23,97%) та витрати набезнадійні та сумнівні борги зросли на 36189 тис.грн. (58,52%). Саме зарахунок цих витрат та податків прибуток зменшився з 19315 тис грн. в 2000році до 4840 тис.грн в 2001 році. Виходячи з цього можна зробити висновки, що процентні та комісійнідоходи основні й найбільш стабільні джерела формування доходів банку. Якібуло збільшено завдяки розширенню пропонуємих послуг клієнтам. В свою чергуприбуток від інвестиційних паперів та торгівельний дохід мають нестабільнийхарактер, і на їх розмір потрібно звернути увагу, так як їх питома вага небажана в структурі доходів комерційного банку. Прослідивши динаміку витрат можливо зробити висновки, що операційнівитрати відносно стабільні, але значно вплинув на прибуток зрістадміністративних витрат комерційного банку, що було зумовлено розширеннямкадрового апарату та відкриттям нових філіалів банку. Загальна динаміка свідчить, що в наступні роки очікується подальшийзріст процентних та комісійних доходів. Капітал Банку на 1 січня 2001 року склав 333,3 млн.грн., в т.ч.статутний - 48,6 млн.грн. Загальна сума капіталу збільшилась за рік на 4,5млн.грн. за рахунок прибутку. У 2000 році Банк проводив стабільнудіяльність, зберігаючи при цьому темпи росту прибутку. Прибуток Банку,скоригований на суму сформованих резервів під кредитні операції, зріспорівняно з минулим роком на 24,6 млн. грн., або на 30%, та склав 105,9млн. грн. При цьому чистий прибуток отримано в розмірі 4,84 млн. грн.Сума процентних доходів, отриманих у 2000 році, зросла порівняно з минулимроком на 7,6 млн. грн. Намагаючись максимально знизити ризик від проведенняактивних операцій, Банк дотримується політики збільшення питомої вагикомісійних доходів у їх загальній сумі. У 2000 році комісійні операціїзабезпечили Банку 25% доходів, проти 18,9% - у минулому році. ВИСНОВКИ Розглядаючи таку цікаву і складну тему у банківській діяльності якоцінка фінансового стану комерційного банку, у курсовій роботі минамагались вивчити і проаналізувати теоретичні аспекти і прослідкувати їхпрактичне застосування у діяльності одного з відділень Укрсоцбанку. Керуючись у своїй роботі нормативними та інструктивними матеріалами,ми прагнули якнайповніше виявити різні тенденції і спрогнозувати намайбутнє діяльність банку. У своїй роботі ми не претендуємо на вичерпність, тому що така тема єдуже багатогранна, зачіпає багато аспектів банківської діяльності, які тутне були розглянуті. Але ми старались висвітлити один бік цієї глибокоїтеми, аналізуючи фінансовий стан Укрсоцбанку і порівнюючи дані з данимиминулих років та загальноукраїнською банківською статистикою. У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти формування доходів,витрат та прибутку комерційного банку. У другому розділі миохарактеризували діяльність Укрсоцбанку, провели аналіз активів і пасивів.У третьому розділі ми провели аналіз доходів, витрат та прибутку, їхдинаміку за 2000 – 2001 роки, а також проаналізували їх структуру. Оскільки банки України, та і взагалі кредитні установи, працюють усфері ризику, то тут важко планувати і прогнозувати конкретно на певніперіоди. Завдяки проведеному аналізу легше буде передбачити, які факториможуть вплинути на розмір доходів, витрат і можливо уникнути негативноговпливу деяких факторів на кінцевий результат діяльності банку – прибуток. Також для українських банків зараз актуально забезпечити ринковудисципліну. Дотримання її має бути обов’язкове всіма суб’єктами ринку. Аджетільки діючи за правилами, які встановлено, можливо стабілізуватибанківську діяльність і сприяти економічному зростанню. Адже банки -“кровоносні судини” економічного організму. Життєздатність і процвітання економіки не може бути без добреналагодженої банківської системи, яка буде обов’язково працювати прибутковота надійно з постійним ростом прибутків, як це ми мали можливість бачити наприкладі роботи АКБ „Укрсоцбанк”. Список використаної літератури 1. Банки и банковские операции: Учебник/ Под ред. Проф. Е. Ф. Жукова.- М: Банки и биржи, Юнити, 1998. 2. Банковский портфель. М.: изд-во Соминтек, 1994-1995. -.1-2,3 3. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции.- М. Все для Вас, 1993. 4. Банки и банковское дело/ Под ред. Балабанова И.Т. СПб: Питер, 2000. 5. Банковское дело: Учебник/ Под ред. Кроливицкой Л.П., Белоглазовой Е.Н. М.: Финансы и статистика, 2000. 6. Банківська енциклопедія/ За ред. Д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. –К: Ельтон, 1993. 7. Банковское дело: Справ. пособие/ Под ред. Ю.А. Бабичевой . – М.: Экономика, 1994. 8. Банковское дело. Под редакцией Лаврушина О.И. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992 г. 9. Банковское дело и финансирование инвестиций. Том 1: Теория и концепции. Часть 1. Под ред. Н. Брука. Институт Экономического развития Всемирного банка, 1995 г. 10. Банковское дело и финансирование инвестиций. Том 2: Политика и стратегия. Часть 1. Под ред. Н. Брука. Институт Экономического развития Всемирного банка, 1995 г. 11. Бор М.3., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской деятельностью. - М.: "Приор", 1995 г. 12. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996 г. 13. Винсент Дж. Лав. Пособия Эрнст энд Янг. "Как анализировать финансовую отчетность.” / пер. с англ. с дополнениями. - М.: "Джон Уайли энд Санз", 1996 г. 14. Веселовский А. “Совершенствование надзора за деятельностью коммерческих банков”: Вестник НБУ, февраль 1997 г. 15. Долан Эдвин Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - Санкт-Петербург: "Санкт-Петербург оркестр", 1994 г. 16. Закон Украины “О банках и банковской деятельности“ № 878-12 от 20 марта 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Украины, 1991, № 25. 17. Закон Украины “О залоге“ № 2654-XII от 2 октября 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1992, № 48. 18. Закон Украины “О ценных бумагах и фондовой бирже“ № 636-12 от 27 апреля 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Украины, 1991, № 26. 19. Закон Украины “Об информации“ № 2657 от 2 октября 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1992, № 48. 20. Закон Украины “О собственности“ № 697-12 от 7 февраля 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1991, № 16. 21. Закон Украины “О предприятиях в Украине“ № 888-12 от 27 марта 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1991, № 24. 22. Закон Украины “Об ограничении монополизма и недопущения недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности“ № 2132-XII от 18 февраля 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1992, № 15. 23. Основы банковского дела/ Под ред. Мороза А.Н. Либра: К, 1994. 24. Положение Национального банка Украины “О кредитовании“, утверждено постановлением Правления НБУ № 246 от 28 сентября 1995 г. 25. Рекомендации по поводу оценки коммерческими банками кредитоспособности и финансовой стабильности заемщика. Национальный банк Украины. № 23011/79 от 02.06.94 г. 26. Савлук М.І., Мороз А.И., Коряк А.А. Вступ до банківської справи – К.: Либра, 1998. 27. Степаненко А. “Системная перестройка банковских учреждений и работа с проблемными банками”: Банковское дело, январь 1997 г. 28. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М.: Финансы и статистика, 2000. 29. Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. М: Финансы и статистика, 2000. 30. Ширинская Е.Б. Операции коммерческого банка, российский и зарубежный опыт. –М: Финансы и статистика, 1993.
Похожие:

Анализ прибыли iconАнализ доходов, рентабельности, прибыли производственного предприятия в условиях рыночных отношений
Анализ прибыли и рентабельности, расчет и оценка факторов определивших изменение этих показателей 23
Анализ прибыли icon2. анализ прибыли и рентабельности
Анализ каждого слагаемого прибыли предприятия имеет не абстрактный, а вполне конкретный характер, потому что позволяет учредителям...
Анализ прибыли iconАнализ прибыли предприятия
...
Анализ прибыли iconБилеты №22 Анализ и оценка формирования чистой прибыли организации
Углубленному анализу также подлежат те слагаемые прибыли, (убытка) отчетного года, кот-е сост значит-ный удель­ный вес в прибыли...
Анализ прибыли iconКурсовая работа по предмету «Анализ хозяйственной деятельности» на тему «Анализ прибыли и рентабельности в розничной торговле»
По прибыли можно определить рентабельность, изучить эффективность функционирования предприятий и их ассоциаций. Прибыль является...
Анализ прибыли iconАнализ прибыли ао «Саранский хлебокомбинат»
Анализ прибыли и рентабельности (на примере предприятия ао «Саранский хлебокомбинат»)
Анализ прибыли iconКонтрольная работа по дисциплине «Информационные системы в экономике» Название задачи
Экономическая сущность задачи: расчёт и анализ прибыли необходим для контроля прибыли туристических услуг
Анализ прибыли iconКурсовая работа по дисциплине "Анализ финансово-хозяйственной деятельности " на тему " анализ доходов, рентабельности, прибыли производственного пред­приятия в условиях рыночных от­ношений "
Анализ доходов, рентабельности, прибыли производственного пред­приятия в условиях рыночных от­ношений
Анализ прибыли iconАнализ прибыли

Анализ прибыли iconИсследование факторов изменения прибыли в ОАО «черногорэнерго»
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Величина полученной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы