Курсова робота з предмету інвестиції на тему icon

Курсова робота з предмету інвестиції на темуНазваниеКурсова робота з предмету інвестиції на тему
страница1/4
Дата конвертации29.06.2012
Размер391,16 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
Міністертво освіти України

Кіровоградський державний технічний

університет

Економічний факультет
Кафедра : Фінансів та плануванняКурсова робота з предмету

інвестиції на тему :

Лізинг як метод інвестування основних

фондів в Україні


Виконав: студент

групи ФК-97-2

Перевірив:


Кіровоград КДТУ- 1999р

План :

Вступ.

Розділ1.Сутність поняття лізингу.

1.1.Поняття лізингу.

1.2.Форми лізингу,субєкти і обєкти лізингових відносин.

1.3.Лізинговий договір.

1.4.Особливість лізингу і оренди.

Розділ2.Стан лізингу в сучасних умовах розвитку економіки України.

2.1.Ефективність лізингу.

2.2.Проблеми лізингових відносин.

Розділ3.Майбутній розвиток лізингу.

Висновки.

Література.

Додатки.

Вступ.

Процес переходу к ринковим відносинам,повязаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи вирішення поставших питаннь.

Орендні операції зайняли в ньому одне з найважливіших місць,а ра-зом з ним все частіше почало підійматися питання о лізингу.


В наш час широке використання лізингу стає дуже потрібним,виходя-чи з техніко-економічних предпосилок і формующійся державної полі- тики в майно у виробника,фінансує його,здійснює технічне обслугову- вання наданих в оренду засобів праці.

Для розвитку лізингу існують такі предпосилки-історичні,соціально-економічні,научні,юридичні.Докладнішу інформацію дивись в додатку (Таблиця№1).

Лізинг предстявляє собою специфічну,доповнюючу форму перспекти-вного фінансування капіталовкладеннь,альтернативного банківському кредитуванню,і предполагає використання своїх власних фінансових ресурсів.Він дає можливість всім субєктам господарювання одержу- вати необхідні машини і обладнння без значних єдиночасовихвитрат а також немати проблем зстарінням засобів виробництва.Лізинг –є найперспективнішою формою оренди,яка широко застосовється в західних країнах,тобто це –довгострокова оренда машин,устаткуван-ня.Вона являє собою по суті новий спосіб фінансування й активізації збуту,що грунтується на збереженні права власності на товар за орендавцем. Механізм даної форми оренди полягає в тому , що компанія-орендавець спеціально закуповує для конкретного орендаря на його прохання повязані з тим,що він дає можливість швидко пере-ходити на нову технічну базу,не вимагає значних одноразових затрат дає змогу звільнитися від обслуговування і зусередити всі зусилля на ефективному використанні нової техніки.Стрімкий розвиток лізингу у країнах з ринковою економікою пояснюється передусім необхідністю активізації інвестиційної політики.

Комплексна робота щодо розвитку лізингу проводиться і в Україні.

В 1991р. функціонувало понад 200 підприємств,які надавали в у тимчасове користування різні засоби праці.Певний досвід роботи у цьому напрямі вже нагромаджений Республіканським комерційним центром. Це –орендне підприємство,метою якого є всебічне сприяння формуванню ринку засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів.
Розділ1. Сутність поняття лізингу.

    1. Поняття лізингу.В лізингових відносинах зявився перелік питань ,котрі не були врегульовані чинним законодавством,що визвало деякі складнощі при заключенні лізингових договорів,це і стало первопричиною приняття Верховною Радою Закону Про лізинг від 16 грудня 1997р. Це послу-жило створенню правової основи лізингових договірних операцій.

Самим важким питанням являється визначеннян правової природи договору лізингу ,а це можливо при виявленні чітко визначених ознак цього договору,котрі виокремлювали б його від інших договорів.


Та обставина,що договором лізингу охватується разнородні відно-сини ,не виникає сумнівів,оскільки це визначається з роду предписань Закону. Тобто в ст.№1 Закону дано поняття лізингу,котрий розглядає-ться як підприємницька діяльність,направлена на івестування власних або запозичених фінансових засобів визначена в наданні лізиногода- вачем в виключне користування на визначений термін лізингоодержу- вачу майна,котре являється власністю лізиндавача або купується їм в у власність за дорученням і согласованності з лізингоодержувачем пе- ріодичних лізингових платежів.


1.2. Форми лізингу,субєкти і обєкти лізингових відносин.


В законі в ст.№4 визначені види і форми лізингу.

По договору фінансового лізингу лізиногодержувач приймає на себе зобовязання,повязані з правом власності на матеріальні цінності і відповідальність за ризик їх можливої гибелі.

Фінансовий лізинг,право користування матеріальними цінностями розповсюджується на строк неменш 60% строка їх повної амортизації,а також передбачає подальшу передачу права власності лізингоодержувачу або по закінченні договору лізингу його викуп по залишкової вартості.Між тим,тут проявляється договірна форма фінансово- підприємницької лізингової діяльності.Цю діяльність потрібно розглядати іменно таким чином –як фінансовий лізинг,який проявляється в сумі возміщення вартості обєкту лізингу в складі лізингових платежів за період дії договору лізингу.

Фінансовий лізинг поділяється на :

● лізинг в обслуговуванні;

● ліверидж лізинг;

● у пакеті;

Лізинг з обслуговуванням являє собою поєднення фінансового лізингу

з обслуговуванням з договором підряду та передбачає надання цілого

ряду послуг,повязаних з утриманням на обслуговування та утриман-ня зданого в оренду обладнання.

Ліверидж лізинг –особливий вид фінансового лізингу.У цій угоді більша частка (за вартістю)обладнення,що здається в оренду, бере-ться внайми у третьої сторони –інвестора .У першій половині строку оренди здійснюються амортизаційні відрахування по орендованому обладнанню та виплата відсотків за взятую позикою на його прид-бання,що знижує оподаткований прибуток(доход) інвестора та ство-рює ефект відстрочки податку.

Лізинг у пакеті -система фінансування підпиємства,при якій будів-лі та споруди надаються у кредит,а обладнання здається орендареві за угодою оренди.

За методами фінансування існують :

● терміновий лізинг,при якому здійснюється одноразова оренда майна;

● поновлювальний лізинг,при якому договір продовжується по закін-ченню першого строку контракту.

Стосовно орендованого майна лізинг поділяється на :

● чистий лізинг,коли додаткові видатки з обслуговування орендо-ваного майна покладаються на орендаря;

● повний лізинг,при якому орендар бере на себе всі видатки з технічного обслуговування зданого в оренду обладнання.

Розвиток лізингових стосунків може здійснюватися шляхом здачі в оренду цілих промислових підприємств,що викликає застосування ро-здільного лізингу.Він характеризується широкомаштабністю та наяв-ності більшої кількості фінансово-кредитних відносин при виконанні угод.

Роздільний лізинг –це ускладнений варіант фінансового лізингу,який передбачає участь в угоді кількох компаній та фінансових установ.Роздільний лізинг використовується в тому випадку,коли лізингодавець фінансує лише частину технічних засобів,а інша части-на сплачується позиками інших учасників.Власником цього комплексу технічних засобів залишається лізингодавець,за яким зберігається право отримання податкових пільг по лізингу.

Оперативний лізинг –характеризується тим,що лізингоодержувач по своєму заказу отримує в платне користування від лізингодавача обє-кту лізингу на строк неменш строка,в період якого амортизується 90% вартості обєкту лізингу,визначеной в день заключення договору.По закінченні договірного строку ,договір може бути продовжен або обєкт лізингу може бути повернутий лізингодавачу,або передан повторно в користування іншому лізингоотримувачу по самостійному договору лізингу.

Оперативний лізинг має такі особливості :

● орендодавець не розраховує покрити всі свої витрати за рахунок надходжень від одного лізингоотримувача;

● строки оренди не охоплюють повного фізичного зносу майна;

● ризик збитків від псування або втрати майна лежить головним чи-ном на лізингодавачі;

● по закінченні встановленого строку майно повертається лізингода-вачу.

Обернений лізинг –розлядається як договір лізингу,передбачаючий придбання лізингодавачем майна у власника і подальшу передачу цього майна в лізинг.В цій операції лізинго-підприємницька діяльність обхватує дві групи рознорідних відносин:

●куплі-продажу майна;

●передачі цього майна у користування;

Лізингодавач купляє майно у його власника,а потім передає йому майно в лізинг.Якщо не було б договору лізингу,то субєкти названих відносин повинні були б заключати два самостійних договорів: куплі-продажу і оренди.Однак,в цьому нема необхідності,так як договір лі-зингу охватує разнородні відносиниі в змішаному договорі вирішують-ся всі основні питання.З цього приводу обернений лізинг потрібно розглядати як самостійний вид (а не форму) лізингу.Оперативний лі-зинг розподіляється на рентинг і хайринг.Рентинг –це короткострокова оренда майна від одного дня до одного року.Хайринг –середньостро-кова оренда майна від 1-3 років.

Говорячи про лізинг треба вияснити що таке обєкти і субєкти лізингу. Згідно з ст.№2 закону обєктами лізингу може бути будь-яке рухоме майно яке відноситься до основних засобів,у тому числі продук-ція,вироблена державними підприємствами (машини, обладнання), яким дозволено до вільного обертання на ринку і в відношенні якого нема обмежень о передачі його в лізинг.

Субєкти лізингу –це лізингоодежувач,продавець власного майна (ст.№3 закону).


1.3. Лізинговий договір.


Під час здійснення лізингової угоди можна виділити 3 стадії її проведення.По першій здійснюється підготовча робота,яка передує укладанню низки юридичних договорів:оформлення заявки майбутн-ього лізингоотримувача,готуються висновки про кредитоспроможність клієнта і розраховується ефективність лізингового проекту.

На другїй проводиться юридичне закріплення лізингової угоди.

Оформлюються такі документи : договір про куплю-продаж обєкту лізингу,акт про приймання обєкту лізингу в експлуатацію,договори на технічне обслуговування майна ,що передається у лізинг,договір стра-хування обєкту лізингу.

Третя стадія –це період використання обєкту лізингу.Проводяться операції в обліку та звітності :виплата платежів,оформлюються доку-менти про подальшу долю обєкту.

Для збільшення гарантії повернення вартості обєкту лізингу, а також комесійних ,доцільно укладати тристоронній договір: лізинго-давач,лізингоодержувач,страховик.
  1   2   3   4
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Курсова робота з предмету інвестиції на тему iconКурсова робота з предмету інвестиції на тему
Процес переходу к ринковим відносинам,повязаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи...
Курсова робота з предмету інвестиції на тему iconКурсова робота з предмету інвестиції на тему
Процес переходу к ринковим відносинам,повязаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи...
Курсова робота з предмету інвестиції на тему icon7. курсова робота загальні положення
Курсова робота — це самостійна робота, в якій студент розробляє прогресивні економічні та маркетингові рішення, використовуючи наукові...
Курсова робота з предмету інвестиції на тему iconКурсова робота на тему: "Сканери їх будова та робота з ними"
Оригінали зображень
Курсова робота з предмету інвестиції на тему iconКурсова робота на тему: Злочини вчинені неповнолітніми

Курсова робота з предмету інвестиції на тему iconКурсова робота на тему "Управлінські акти органів державної виконавчої влади"
Вступ
Курсова робота з предмету інвестиції на тему iconКурсова робота на тему "Управлінські акти органів державної виконавчої влади"
Вступ
Курсова робота з предмету інвестиції на тему iconМіністерство освіти І науки україни кіровоградський державний педагогічний університет Кафедра зарубіжної літератури та компаративістики Курсова робота на тему
Висновки
Курсова робота з предмету інвестиції на тему iconКурсова робота на тему: "Ремонт та обслуговування плати процесора"
Основною частиною будь-якої комп'ютерної системи є друкована плата з головним процесором і підтримуючими його мікросхемами
Курсова робота з предмету інвестиції на тему iconКурсова робота з підприємництва на тему
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы