Види документів icon

Види документівНазваниеВиди документів
Дата конвертации22.08.2012
Размер34,33 Kb.
ТипРеферат
Види документів


Види документів


Інструкція

Інструкція — правовий акт, ство­рюваний органами управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, тех­нологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності установ, підприємств, окремих їх підрозділів та служб, а та­кож посадових осіб або громадян. Вона належить до кате­горії організаційних документів, що видаються міністер­ствами, установами, є нормативним актом, регламентуючим різні питання.

Існують інструкції посадові, з техніки безпеки, експлуа­тації різного устаткування та ін. Кожна з них має бути за­тверджена вищестоящими органами або керівниками ор­ганізацій. Інструкції затверджуються керівником або його ж наказом (із зазначенням номера і дати видання).

Інструкція, крім грифа про затвердження, має такі рек­візити, як найменування її виду, коротке формулювання змісту (заголовок), текст; посада і прізвище особи, від­повідальної за її складання, її підпис, дата, номер (індекс) за класифікатором. Текст викладають у логічній послідовності, групують за розділами, до яких іноді дають підзаголовки, розбивають на параграфи (позначають арабськими цифра­ми). Найзручніше застосовувати наскрізну нумерацію. В інструкції вживають слова: повинен, зобов'язаний, необхідно, не припускається, слід. Розділи об'ємних інструкцій познача­ють римськими цифрами, а пункти — арабськими.

Текст цього документа повинен бути коротким, точним, зрозумілим, оскільки інструкція призначена для постійного користування. Його викладають від другої особи (напри­клад: Перш ніж приступити до роботи, ви зобов'язані пе­ревірити справність устаткування) або від третьої (Для успішного виконання своїх обов'язків друкарка повинна вивчи­ти облік, обробку і проходження вхідної кореспонденції), рідше — у безособовій формі (Рухаючись по дорозі, слід звертати увагу на оточуючу обстановку, своєчасно вживати заходів для запобігання зіткненню із зустрічним транспортом).

Положення

Положення — це правовий акт, що встановлює основні правила орга­нізаційної діяльності підприємств та установ, а також їх структурних підрозділів. Положення скла­дають переважно при створенні нових підприємств або ус­танов.

Ці документи можуть бути як типовими, так і індивіду­альними.

Індивідуальні положення для окремих установ, ор­ганізацій, підприємств розробляються на основі типових і затверджуються керівниками підприємств, організацій, ус­танов.

Розглядувані правові акти розробляються висококва­ліфікованими спеціалістами. Цьому передує велика робота по вивченню різних аспектів діяльності підприємства або його структурних підрозділів.

Положення може мати такі реквізити: герб, наймену­вання виду документа, назву установи, дату, місце видання, заголовок, гриф затвердження, текст.

Текст звичайно складається з таких розділів: 1. Загальні положення. 2. Власність і кошти підприємства. 3. Виробни­чо-господарська діяльність. 4. Права та обов'язки підпри­ємства або його підрозділів. 5. Структура управління. 6. Реор­ганізація і ліквідація установи, організація підприємства.

У першому розділі вказують цілі, що послужили під­ставою для створення підприємства, установи, організації або їх структурних підрозділів, головні завдання, функ­ціональні зв'язки з іншими організаціями, підрозділами і т.п.

У другому — вказуються основні та обігові кошти, по­рядок придбання власності, амортизаційні відрахування та їх призначення, прибуток, відрахування на преміювання робітників та службовців, житловий фонд, службові при­міщення, порядок розпоряджання надлишками невикористаних обігових коштів.

В останніх розділах регламентується виробничо-госпо­дарська діяльність підприємства, визначаються завдання за якістю вироблюваної продукції.

У залежності від специфіки діяльності можуть відобра­жати хід капітального будівництва, винахідництва і раціо­налізації; стан матеріально-технічного забезпечення; трудо­вий режим; порядок розподілу житлової площі; організація соціального страхування; оплата кредитів та ін.

Положеннями також визначається правовий статус тим­часово створюваних комісій, груп, бюро і т.п.


Постанова

Постанова — це правовий акт, що приймається вищими і деякими цен­тральними органами колегіального управління для розв'язання найваж­ливіших і принципових завдань, що стоять перед даними органами, і встановлення стабільних норм, правил поведінки. Постанови видають Кабінети міністрів республік на ос­нові законів у порядку їх виконання. У деяких випадках особ­ливо важливі постанови приймають Верховна Рада, проф­коми та ін.

Текст постанови, як правило, складається з двох час­тин — констатуючої та ухвалюючої. Перша містить вступ, оцінку стану і, при необхідності, підстави для видання або посилання на правовий акт вищестоящого органу. В ухвалюючій частині наводиться перелік запропонованих заходів, визначаються виконавець (виконавці) та термін виконання.

Проекти постанов нерідко готують багато установ чи відомств. Постанови узгоджують з установами, інтересів яких вони торкаються, і представляють для візування керівникам. Якщо виникають розбіжності, до проекту постанови до­дається довідка з викладом їх суті.

Проект документа разом з супроводжуючим листом і довідками про погодження (і розбіжностях, якщо вони є), підписаними керівниками установ, які складають проект, направляють в орган, котрий відповідає за його видання.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Види документів iconСтворення та редагування текстових документів. Види текстових документів
Документи можна поділити на прості та комплексні. Прості являють собою форматований текст. Складні документи можуть містити об’єкти...
Види документів iconПравила реєстрації й індексування документів. Організація контролю за виконанням документів Збереження документів, складання номенклатури справ, архівація
...
Види документів iconОсновні вимоги до оформлення документів
Уніфікація документів заключається в установленні одностайного складу та форм управлінських документів, що фіксують здійснення однотипових...
Види документів iconРеєстрація службових документів
Реєстрація документів – це фіксація факту створення або одержання документів через присвоєння їм порядкових номерів та запису необхідних...
Види документів iconСкладання та оформлення довідково-інформаційних документів
Більша частина документів, що утворюється в організаціях та ті, що надходять до неї зовні, мають інформацію про фактичний стан справ...
Види документів iconПорядок оформлення платіжної відомості
Реквізити документів. Від якості оформлення документів значною мірою залежить повнота І достовірність показників обліку І звітності....
Види документів iconКриміналістичне дослідження документів вступ
Але, незважаючи на всі форми захисту документів злочинний світ знаходить всілякі шляхи обходу всіх стадій захисту для підробки документів...
Види документів iconПідроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів

Види документів iconВиди документів
Головної складового документа виступає інформація, тобто дані, зведення, повідомлення, знання, призначені для передачі в процесі...
Види документів iconСкладання та оформлення документів
Яких форматів треба використовувати бланки установи І папір для друку службових документів?
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы