Реферат з дисципліни «Основи підприємництва» на тему: «Роль І місце фірми в ринковій економіці» icon

Реферат з дисципліни «Основи підприємництва» на тему: «Роль І місце фірми в ринковій економіці»НазваниеРеферат з дисципліни «Основи підприємництва» на тему: «Роль І місце фірми в ринковій економіці»
Дата конвертации13.08.2012
Размер89,82 Kb.
ТипРеферат
скачать >>>


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ


Кафедра менеджменту організацій


РЕФЕРАТ

з дисципліни «Основи підприємництва»

на тему:

«Роль і місце фірми в ринковій економіці»


Виконала:

ст. гр. МО-2-08

Кондрашенко О. В.

Перевірила:

ст. викладач

Байдак І. І.


Дніпропетровськ – 2011

Зміст

  1. Сутність та функції фірми ……………………………………………3

  2. Фірма, як об'єкт і суб'єкт мікроекономічного аналізу в системі ринкових відносин ……………………………………………………7

Список використаної літератури ……………………………………….10

1. Сутність та функції фірми

Активний економічний агент ринкової системи — фірма, має складну, багатоаспектну природу, вивчення якої потребує розгляду різних теорій фірми, які розкривають певні сторони її суті та економічної поведінки. Але насамперед треба визначитися зі змістом понять "фірма" і "підприємство". Необхідність цього зумовлено тим, що в Україні і в правовому, і в економічному обігу ці поняття використовують як синоніми. Наприклад, якщо звернутися до визначення підприємства в ст. 1 Закону України "Про підприємства", то можна зробити висновок, що зміст зазначених понять ототожнюється: "Підприємство — основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство — самостійний господарський суб'єкт, що має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку (доходу)". Як бачимо, за змістом термін "підприємство" відображає головні характерні риси фірми — самостійного господарського суб'єкта ринкової системи. Саме фірма як юридично та економічно самостійна підприємницька одиниця веде господарську діяльність на підприємствах, володіє та керує ними з метою отримання прибутку. Навпаки, підприємство — це техніко-організаційна ланка фірми, у межах якої безпосередньо здійснюється технологічне сполучення засобів виробництва та робочої сили і діяльність якої спрямовується на досягнення цілей фірми. Фірма може володіти кількома підприємствами, а може й одним підприємством, у цьому разі обидва терміни збігаються.

Фірма, як організаційна форма підприємницької діяльності, по-перше, виконує функції економічного ресурсу суспільства — підприємництва: створення нових потреб, товарів та ринків, певна комбінація та ефективне використання обмежених ресурсів, контроль за витратами, інновації; по-друге, приймає на себе операційні функції бізнесу: маркетинг, виробництво (у тому числі здійснення робіт, надання послуг, торгівля та інші напрями діяльності), науково-технічний розвиток, матеріально-технічне забезпечення, управління персоналом, фінансування та облік.

Фірма — індивідуальний економічний суб'єкт ринкових відносин, один з основних агентів ринку, який є незалежним учасником відносин з іншими фірмами, підприємцями, домогосподарствами, державою. Теорії фірми, що розкривають різні сторони її багатоаспектної природи, можна поєднати у кілька груп: технологічні (класичні та неокласичні) теорії, інституційні теорії, концепція фірми на основі теорії економічної організації, концепція фірми на основі теорії ігор. Слід підкреслити, що кожна теорія сприяє поглибленню цілісного розуміння такого складного утворення, яким є фірма.

Технологічні (класичні та неокласичні) теорії визначають фірму як виробничу одиницю (або одиницю торгівлі), перетворювальну систему, в якій на вході — ресурси, а на виході — продукт. Отже, згідно з технологічним підходом фірма — це економічний агент, що виконує виробничу функцію, перетворює обмежені ресурси на продукт з метою максимізації прибутку. Представниками класичної теорії фірми є такі видатні вчені, як А. Сміт, А. Маршалл, Дж. Хікс. Значний внесок у неокласичну теорію фірми зробили Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, Й. Шумпетер. Технологічна концепція відображена також у менеджеріальних теоріях фірми у. Баумоля, Р. Марріса.

Зазначені теорії ототожнюють фірму та підприємця, визначають фірму своєрідним "чорним ящиком", формальною конструкцією, власні риси якої не є об'єктом економічних досліджень. Підприємець може діяти безпосередньо, а може організувати фірму, яка, таким чином, є формою його існування як суб'єкта ринкових відносин. Фірма у цьому разі — це інструмент, за допомогою якого підприємець веде бізнес. Його використовують, коли можна реалізувати переваги фірми, серед яких: підвищення продуктивності праці завдяки її розподілу, спеціалізації та кооперації у межах фірми; економія на масштабі виробництва, що стимулює створення великих фірм; можливість акумуляції ресурсів для великого виробництва; забезпечення управління. Зазначені переваги фірми є і чинниками її існування, і чинниками, що визначають її межі.

Згідно з технологічними теоріями фірма є невід'ємною частиною ринку, елементом його структури. Навпаки, інституційні теорії фірми, видатними представниками яких є Р. Г. Коуз, Ф. Найт, О. Уільямсон, О. Харт, С, Гроссман, Дж. Мур, протиставляють фірму ринку, бо фірма відповідно до зазначених теорій — це система довгострокових контрактів, а ринок — взаємовідносини короткострокового характеру. Фірма — засіб мінімізації підприємцем витрат цінового (ринкового) механізму координації, засіб, за допомогою якого підприємець долає ринкову невизначеність. "Поза фірмою виробництво спрямовується динамікою цін і координується за допомогою низки трансакцій обміну на ринку. Але всередині фірми ці ринкові трансакції усунені, а роль складної ринкової структури з трансакціями обміну виконує підприємець-координатор, який і спрямовує виробництво"1.

У межах інституційного трактування природи фірми існує багато наукових напрямів, що реалізують контрактний підхід до визначення природи фірми: теорії прав власності, управління поведінкою виконавця, трансакційної економіки, суспільного вибору. Взагалі, в аспекті інституційного підходу головною причиною існування фірми є її здатність мінімізувати трансакційні витрати, тобто витрати у сфері обміну, що обумовлені передаванням та захистом прав власності, а сама фірма — це коаліція власників ресурсів на базі контрактів з метою мінімізації трансакційних витрат.

Нові сторони природи фірми розкриває такий напрям сучасної економічної думки, як економічна теорія організації, або економіка організацій, представниками якої є Ф. Найт, Ч. Барнар, Г. Саймон, Д. Марч, К. Менар, К Ерроу. Фірму трактують як економічну організацію — основну елементарну одиницю прийняття рішень, одиницю координації, яка разом з ринком є складовою ринкової економіки. Згідно із зазначеним підходом, по-перше, одиниця координації — фірма, поряд з ринковим механізмом координації (або додатково до нього), забезпечує алокацію ресурсів за власними правилами. У межах фірми існує два механізми: контракти і команди, які діють у певній комбінації. По-друге, фірма, як організація, тобто соціальне утворення, що складається з людей, діяльність яких координується для досягнення загальної мети, перестає бути для економічної теорії "чорним ящиком", стає об'єктом дослідження, що обумовлено потребами вивчення процедури координації поза ринком.

Теорію ігор можна визначити як альтернативну технологічним та інституційним теоріям фірми. Зазначена теорія, представниками якої є Дж. Бертран, А. О. Курно, Дж. Саттон, спрямована не на розкриття внутрішнього механізму фірми, її ролі у ринковій системі, а концентрує дослідження на стратегічній поведінці фірми, тому цей підхід до фірми визначають як стратегічний. Оскільки дії фірми впливають на її конкурентів, партнерів, клієнтів, стратегічна поведінка фірми — це прийняття та корегування рішень з урахуванням можливих варіантів їхньої поведінки. Фірма, як агент економічних взаємовідносин, не стільки підкоряється зовнішньому середовищу, скільки своїми власними діями активно його формує і завдяки цьому досягає своєї мети.

2. Фірма, як об'єкт і суб'єкт мікроекономічного аналізу в системі ринкових відносин

Самостійність фірми як господарського суб'єкта ринкової системи — це її юридична, організаційна, виробнича, економічна, фінансова відокремленість та незалежність. Юридично фірма самостійна завдяки статусу юридичної особи, якого вона набуває після державної реєстрації. Саме як юридична особа фірма володіє право- та дієздатністю щодо цілей діяльності, які передбачені в її установчих документах. При цьому юридичних прав та обов'язків фірма набуває через свої органи, а у певних випадках згідно з чинним законодавством і через своїх учасників. Фірма організаційно відокремлена, вона незалежна у виробничому, економічному і фінансовому аспектах, бо може самостійно приймати рішення стосовно використання ресурсів, інвестицій, коштів тощо.

Протягом кількасот років фірма була і залишається вагомим інструментом реалізації економічного та соціального прогресу. Вона ефективно функціонує при дотриманні певних умов, а саме тоді, коли існує недоторканість приватної власності та свободи особи. Фірма є місцем прикладання землі, праці, капіталу та підприємницького хисту, вона на практиці реалізує економічні інтереси національного господарства. Додамо також, що фірма розвиває інфраструктуру, створює робочі місця, забезпечує доходи на фактори виробництва, виробляє національне багатство тощо. Враховуючи те, що ресурси суспільства є обмеженими, фірми намагаються задовольнити безмежні потреби людей.

Фірми працюють з різною ефективністю, тому одні з них розвиваються і процвітають, а інші – банкрутують і вмирають.

Відповідно до правових аспектів розрізняють такі типи фірм:

- індивідуальна підприємницька фірма (один власник, який є менеджером);

- партнерство (колективне підприємство; кілька власників, які можуть працювати на фірмі);

- корпорація (багато співвласників-акціонерів, які для управління наймають менеджерів) (рис. 1).

Слід зазначити, що у вітчизняному законодавстві не використовується термін ''фірма'', а більш поширеним є "підприємство". В Україні правові аспекти діяльності підприємств регулюються Законами України "Про підприємництво", "Про власність" та ін., в яких визначаються поняття підприємства, підприємництва, організаційно-правові форми підприємництва.
Рисунок 1. Основні типи фірм


Зауважимо, що поняття "фірма" і "підприємство" не завжди збігаються. Відповідно до існуючої теорії, підприємство – це економічна одиниця, в якій поєднуються фактори виробництва. Часто до складу фірми входить одне або кілька підприємств. Якщо фірма має одне підприємство, то поняття фірми і підприємства збігаються. У сучасній економіці більшість фірм мають одне підприємство. Однак існують і такі, які володіють та управляють кількома підприємствами.

Фірма, що володіє кількома підприємствами, які виробляють однакову продукцію є фірмою з горизонтальною структурою. Всі підприємства цієї фірми виконують подібні функції на товарному ринку. Проте фірма може володіти і управляти кількома підприємствами, кожне з яких здійснює свою стадію виробництва на відміну від інших. Фірми. що об'єднують такі підприємства, називаються фірмами з вертикальною структурою. Крім того, існують фірми-конгломерати. Конгломерат – це фірма, яка виробляє широкий асортимент різних товарів та послуг на ринках. Наприклад, конгломератом можна назвати фірму, яка виробляє запчастини, взуття, цукерки, фарби тощо. В цілому на сучасному ринку існує багато різних фірм. Це і справжні гіганти, які захоплюють більшу частину ринку для реалізації своїх товарів, і дрібні фірми, що виробляють незначний обсяг продукції.

Отже, сучасна фірма – це складний багатогалузевий комплекс промислових, торгових та фінансових підприємств національного та міжнародного рівня. Головне в сьогоднішній фірмі – її кадри: підприємці, менеджери, вчені, інженери, робітники з їх майстерністю, професіоналізмом, компетентністю, інноваційним потенціалом, конкурентною енергією, управлінськими новаціями, що спираються на конкретну матеріально-технічну базу і реальну величину функціонуючого капіталу. Процвітання фірми, її популярність – похідні від таланту і праці її колективу.

Фірма впливає на долі своїх співробітників, життя багатьох людей різних країн. "Дженерал моторз", "Нобель", "Грундіг", "БМВ", "Форд" уособлюють економічну владу, могутність, економічний вплив. Фірми поповнюють ринок високоякісною продукцією, піднімають на транснаціональну висоту авторитет президентів і прем'єр-міністрів. На сильні фірми спирається державна політика макроекономічної стабілізації. І під кінець, фірми-лідери, товари яких знають в усіх куточках планети, завойовують не лише ринок, але й симпатії покупців, мають товарний знак, який оцінюється дуже високо. Найвища честь для фірми, коли її назва стає синонімом товару, що виробляється.

Список використаної літератури

1. Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебное пособие. - Новосибирск: 000 «Издательство ЮКЭА», 1998.

2. Башянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія.- К.: НІКА-ЦЕНТР, ЕЛЬГА, 2000.

3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища шк., 1995.

4. Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2т. - М.: Республика, 1992. (Пер. с англ.)

5. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України). - К.: Основи, 1996.

6. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995.

7. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закл. освіти: У 2 ч./ С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. - К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001.

8. Л.Є. Сімків, Р.Б. Данилейчук, С.Я. Кісь, І.І. Проданова, О.С. Яцюк. Основи економічної теорії: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ, 2006.

9. Основи економічної теорії / За ред. Проф. С.В. Мочерного. - К.: Видавничий центр "Академія", 1999.

10. Темчук П.П., Паламарчук В.О. Нариси з економічної теорії: Навч. посібник. - К.: ІСДО, 1994.


Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Реферат з дисципліни «Основи підприємництва» на тему: «Роль І місце фірми в ринковій економіці» iconРеферат з підприємництва
Роль малого бізнесу в ринковій економіці, шляхи розвитку малого підприємництва в Україні
Реферат з дисципліни «Основи підприємництва» на тему: «Роль І місце фірми в ринковій економіці» icon1. Економічна сутність малого підприємництва
Що ж таке мале підприємництво? Які його роль і місце в рин­ковій економіці? Які основні функції малого підприємництва, особливості...
Реферат з дисципліни «Основи підприємництва» на тему: «Роль І місце фірми в ринковій економіці» iconКожна з них має як свої переваги, так І певні недоліки
Але всі організаційні форми підприємництва мають право на існування І повинні довести свої переваги на практиці. Тільки при свободі...
Реферат з дисципліни «Основи підприємництва» на тему: «Роль І місце фірми в ринковій економіці» iconВступ. I. Місце І роль ринку цінних паперів у сучасній ринковій економіці
Як ми знаємо, ринок становить систему товарно-грошових відносин виробників І споживачів матеріальних благ, що керується економічними...
Реферат з дисципліни «Основи підприємництва» на тему: «Роль І місце фірми в ринковій економіці» iconМісце та роль людини в ринковій економіці вступ
Йдеться також про від­ставання України у вирішенні проблем людського розвитку, вносяться пропо­зиції щодо можливих шляхів вдоскона­лення...
Реферат з дисципліни «Основи підприємництва» на тему: «Роль І місце фірми в ринковій економіці» iconРеферат на тему: доходи в ринковій економіці
Ціна його купівлі продажу визначається законами ринку. Розглянемо детальніше цей про
Реферат з дисципліни «Основи підприємництва» на тему: «Роль І місце фірми в ринковій економіці» iconОсновні методи та інструменти державного регулювання Місце держави в ринковій економіці
А. Сміт, Д. Рікардо вважали, що ринкова економіка повинна розвиватися на основі саморегулювання. Проте криза капіталістичної економіки...
Реферат з дисципліни «Основи підприємництва» на тему: «Роль І місце фірми в ринковій економіці» iconБанки та їх роль в економіці
Банки займають досить вагоме місце в економіці будь-якої країни. Тому вивчення функцій банків, їх роль в економці є вкрай потрібним,...
Реферат з дисципліни «Основи підприємництва» на тему: «Роль І місце фірми в ринковій економіці» iconРоль малого бізнесу в ринковій економіці, шляхи розвитку малого підприємництва в Україні
Ечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок-підприємець-власник. Воно базується...
Реферат з дисципліни «Основи підприємництва» на тему: «Роль І місце фірми в ринковій економіці» iconМале підприємництво
Що ж таке мале підприємництво? Які його роль І місце в рин­ковій економіці? Які основні функції малого підприємництва, особливості...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы