Розділ Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівлі icon

Розділ Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівліНазваниеРозділ Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівлі
Дата конвертации13.08.2012
Размер164.67 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

ЗМІСТ
Вступ

3

Розділ 1.

Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів і фінансових результатів підприємств торгівлі

7

1.1.

Економічна суть доходів, витрат і фінансових результатів підприємства

7

1.2.

Місце, значення та завдання обліку і контролю доходів, витрат і фінансових результатів в управління підприємством

15
Висновки до розділу 1

20

Розділ 2.

Методика обліку витрат, доходів і фінансових результатів операційної діяльності підприємств торгівлі

21

2.1.

Первинний облік в управлінні витратами, доходами і фінансовими результатами операційної діяльності підприємства

21

2.2.

Облік витрат операційної діяльності

25

2.3.

Облік доходів операційної діяльності


33

2.4.

Порядок визначення та облік фінансових результатів операційної діяльності

43Висновки до розділу 2


49

Розділ 3.

Контроль доходів, витрат та фінансових результатів операційної діяльності в сучасних умовах господарювання


50

3.1..

Принципи, методи, види та форми контролю

50

3.2..

Організація і методика контролю витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства

58
Висновки до розділу 3

67

Розділ 4.

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

68
Висновки до розділу 4

78
Висновки

79
Список використаних джерел

83
Додатки

89


ВСТУП


Вибір теми дипломної роботи «Облік та контроль витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємств торгівлі» зумовлений її актуальністю та важливістю в теорії та практиці бухгалтерського обліку і аудиту.

Актуальність дослідження пов’язана із характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є глобальні економічні перетворення в сфері виробництва і торгівлі на основі ринкових відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку і аудиту, одним із центральних елементів яких є облік та контроль доходів, витрат і фінансових результатів. Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду нерозв’язних облікових питань. Зокрема це є теоретичні та методологічні аспекти обліку та контролю доходів, витрат і фінансових результатів.

Нині спостерігається поширення форм підприємницької діяльності, активізувало ділову ініціативу вітчизняних суб'єктів господарювання. Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна достовірна інформація про результати діяльності, сформована з урахуванням специфіки господарювання підприємств та їх організаційної структури. Насамперед це стосується об'єктивної інформації щодо витрат та доходів, як визначальних складових фінансових результатів.

Незважаючи на те, що принципи, організація й методика обліку, порядок формування облікової політики підприємств України відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності, все ж існує ряд невідповідностей в окремих концептуальних підходах щодо їх визнання. Саме тому є актуальною необхідність дослідження й формування методичних підходів щодо визначення фінансових результатів в системі бухгалтерського обліку.

До того ж, із набранням чинності нового Податкового кодексу України відбулися деякі зміни і в організації обліку та контролю доходів, витрат і фінансових результатів.

Зважаючи на вказане облік та контроль витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємств торгівлі є дуже актуальним. .

Метою дипломної роботи є дослідження та вивчення особливостей методики обліку, аналізу та контролю витрат, доходів і фінансових результатів операційної діяльності підприємств торгівлі.

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність підприємства.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань обліку, аналізу та контролю фінансових результатів операційної діяльності підприємства.

Теоретичні основи дослідження та аналіз останніх публікацій. Проблеми обліку доходів, витрат, формування й відображення у фінансовій звітності результатів діяльності підприємств ґрунтовно досліджені у працях відомих вітчизняних учених, зокрема М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, В.В. Сопка, Л.М. Кіндрацької, Є.В. Мниха, М.Г. Чумаченка, В.О. Шевчука. Їх дослідження ґрунтуються на засадах ринкових відносин. Перед вітчизняними фахівцями постає проблема щодо доцільності запровадження та визначення межі адаптації рекомендацій закордонних вчених до економіко-правового середовища України.

Провідні фахівці, які займаються практичними аспектами визначення фінансового результату та його узгодження із сумою оподатковуваного прибутку, зокрема Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Пархоменко, М.С. Пушкар,

В.М. Швець акцентують увагу на розв'язанні окремих проблем визнання доходів і витрат, дослідженні чинників їх впливу на фінансовий результат та оподатковуваний прибуток, достовірності показників фінансової та податкової звітності.

Завдання дослідження. Для виконання поставленої мети, при написанні дипломної роботи ставилися наступні завдання:

1. дослідити теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів і фінансових результатів підприємств торгівлі, виклавши основні визначення, поняття та економічну суть досліджуваних об’єктів та визначити їх місце, значення та завдання в управління підприємством;

2. розкрити методику обліку витрат, доходів і фінансових результатів операційної діяльності підприємств торгівлі;

3. дослідити питання контролю доходів, витрат та фінансових результатів операційної діяльності в сучасних умовах господарювання;

4. надати пропозиції з обліку і контрою витрат, доходів і фінансових результатів підприємств торгівлі.

Наукова новизна та значущість дослідження пов’язана з тим, що після прийняття нового Податкового кодексу України існує необхідність в комплексному дослідженні обліку і контролю витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємств торгівлі із врахуванням внесених змін.

Практична значущість дослідження охоплюється можливістю застосування теоретичних відомостей на практиці, а також те, що наведені рекомендації можуть покращити процес обліку і контролю доходів, витрат і фінансових результатів на підприємстві торгівлі.

Методи дослідження: емпіричний та логічний методи, метод абстракції, системно-структурний метод, методи узагальнення, аналізу та синтезу.

Джерела дослідження: чинне законодавство України, підручники, курси лекцій, науково-методичні посібники, наукові статті в спеціалізованих виданнях.

Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновку, списку використаних джерел і додатків.

Перший розділ “Теоретичні основи обліку, аналізу і контролю витрат, доходів і фінансові результатів підприємств торгівлі” висвітлює економічну суть витрат, доходів і фінансових результатів, підходи вітчизняних та зарубіжних вчених щодо визначення цих понять, а також місце і значення їх обліку, аналізу і контролю в системі управління підприємством.

У другому розділі “Методика обліку витрат, доходів і фінансових результатів операційної діяльності підприємств торгівлі” вивчається порядок документального оформлення, методика обліку витрат і доходів операційної діяльності, порядок визначення та облік фінансових результатів операційної діяльності, а також характеризується система обліку на досліджуваному підприємстві.

Третій розділ “Контроль витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності в сучасних умовах господарювання” присвячений вивченню видів, форм і методів контролю, дослідженню організації і методики контролю фінансових результатів операційної діяльності, узагальненню результатів контролю та використання їх в управлінні підприємством.

Четвертий розділ “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” розкриває головні засади організації охорони праці на підприємстві та безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Висновки дипломної роботи узагальнюють результати проведеного дослідження.

Дипломна робота містить 89 сторінок, 7 рисунків, додатків. Список використаних джерел включає 68 найменувань.


РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

1.1. Економічна суть доходів, витрат і фінансових результатів підприємства


Економічна категорія «дохід» досліджується протягом багатьох століть в тісному взаємозв’язку з такими термінами як «економічна діяльність» та «прибуток» в працях А. Сміта, К. Маркса, Дж. Мілля, Дж. Хікса, В. Парето, Л. Вальраса, Ф. Найта та ін. Наукові надбання цих вчених (теорія відносних часток факторів виробництва в доході, теорія убиваючої дохідності, теорія граничних доходів) увійшли в «золотий фонд» постулатів економічної теорії. На сучасному етапі досліджень категорії «дохід» акцент робиться на поглиблення теоретичних і методичних аспектів формування, розподілу і використання доходу на рівні окремих суб’єктів господарювання. Поняття «дохід підприємства» висвітлюється в наукових публікаціях багатьох сучасних дослідників, зокрема М.С. Абрютіної, І.О. Бланка, Н.М. Бондаря, Ф.Ф. Бутинця, М.І. Бухалкова, А.Д. Вивереця, В.П. Грузінова, В.В. Кулішова, Л.Г. Мельника, В.І. Тітова та ін. Проте серед науковців не сформувалося єдиної думки щодо економічної сутності цього поняття, визначення особливостей формування доходів підприємств в процесі їх операційної діяльності, класифікації цих доходів та деяких інших пов’язаних з ними питань. Це зумовлює необхідність поглиблення теоретичних досліджень економічної сутності і класифікації доходів з операційної діяльності підприємств.

Дохідність підприємства є одним із найголовніших показників, що відображають фінансовий стан підприємства. Такий показник визначає мету підприємницької діяльності. Крім керівництва фірми і колективу, він цікавить вкладників капіталу (інвесторів, кредиторів), а також державні органи, і передусім — податкову службу, фондові біржі, що здійснюють купівлю-продаж цінних паперів. Основний результат діяльності підприємства визначається за допомогою низки показників, що поділяються на абсолютні та відносні. До абсолютних показників належить прибуток підприємства, що іноді ототожнюють з поняттям "дохід",а до відносних - рентабельність підприємства.

Ототожнювання доходу з прибутком підприємства неправильне. Таке поняття, як дохід, широко застосовується як у загальному, економічному розумінні, так і на побутовому рівні. Можна говорити про національний дохід держави; дохід громадянина, дохідність підприємства та ін. Але зміст доходу неоднозначний. Досить часто цим поняттям визначають загальну суму грошових надходжень підприємства від реалізованої продукції, виконаних робіт та наданих послуг.

Разом з тим під доходом розуміють фінансовий показник, що визначається як різниця між виручкою, отриманою від підприємницької діяльності, та матеріальними і прирівняними до них витратами. Таке визначення доходу підпадає під загальнодержавне, макроекономічне тлумачення, але для окремого підприємства воно може викликати суперечки. Річ у тому, що в даному визначенні заробітна плата розглядається тільки як елемент доходу, а не різновид витрат. На підприємстві заробітну плату можна досліджувати з різних боків. Це залежить від форми власності та умов і результатів виробництва. Як дохід заробітна плата розглядається тоді, коли вона виплачується основним працівникам, які є власниками підприємства. Це стосується в основному індивідуальних та колективних підприємств. Як витрати заробітна плата розглядається тоді, коли вона виплачується найманим працівникам (приватні, спільні, державні підприємства та ін.). Таке тлумачення доходу та заробітної плати в ньому або поза ним також є невдалим. Економічна сутність заробітної плати не може змінюватись залежно від форми власності.
З практичного погляду показник "дохід" визначається тим, що він характеризує загальну суму коштів, що надходить на підприємство за певний період і за вирахуванням податків, може бути використана на споживання та інвестування.
Отже, дохід є виручкою підприємства від реалізації продукції, надання послуг та виконання робіт без врахування податку на додану вартість та акцизний збір.

При визначенні особливостей формування прибутку як джерела саморозвитку торговельного підприємств слід виходити із класифікації руху коштів у результаті різних видів діяльності, даної в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", де виділяється три види діяльності, які забезпечують одержання прибутку, - це операційна, інвестиційна та фінансова діяльність (рис. 1. 1.).Рис. 1. 1. Види діяльності підприємств

Такий підхід дозволяє відзначити: особливості торговельної діяльності визначають процес вихідного (початкового) інвестування, в тому числі й за рахунок раніше створеного прибутку і процес формування кінцевих результатів - чистого прибутку, який виступає головним джерелом наступного інвестування саморозвитку підприємства і формується поступово протягом фінансово-господарського року.

Дохід класифікується по наступним групам:

- дохід від реалізації;

- інші операційні доходи;

- дохід від участі в капіталі;

- інші фінансові доходи; інші доходи;

- надзвичайні доходи.

Дохід від реалізації продукції, робіт, послуг відбиває загальний дохід (виторг) від реалізації:

- товарної продукції;

- товарних послуг;

- нетоварних послуг структурних підрозділів, що не відносяться до промислової діяльності;

- продукції комбінату харчування;

- будівельних матеріалів і надання послуг будівельним комплексом.

Дохід від реалізації продукції відбиває загальний доход (виторг) від реалізації, тобто без відрахування наданих знижок, повернення проданих товарів і податків із продажу.

До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних предметів і ін.); доходи від операційної оренди активів (майна); доходи від операційної курсової різниці по операціях в іноземній валюті; суми отриманих штрафів, пені, неустойок і інших санкцій за порушення господарських договорів, що визнані чи боржником по який отримані рішення суду, арбітражного суду про їхнє стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, по якій минув термін задавнення позову; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних у якості безнадійних); суми отриманих грантів і субсидій; інших доходів від операційної діяльності.

До складу доходу від участі в капіталі включається доход від інвестицій, здійснених в асоційовані, дочірні чи спільні підприємства, облік яких ведеться по методу участі в капіталі.

До інших фінансових доходів відносяться доходи, що виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди від підприємств, що не є асоційованими, дочірніми і спільними; відсотки по облігаціях і інших цінних паперах; інші доходи від фінансової діяльності. В інші доходи включаються: дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від реалізації необоротних активів; дохід від реалізації майнових комплексів; дохід від неопераційної курсової різниці; дохід від безоплатно отриманих активів; інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не зв'язані з операційною діяльністю підприємства.

Надзвичайні доходи - доходи, що виникли внаслідок надзвичайних подій (стихійних лих, пожеж, техногенних аварій і т.п.). До них відносяться: відшкодування утрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження утрат від стихійних лих і техногенних аварій; доходи від інших чи подій операцій, що відповідають визначенню надзвичайних подій.

Зазначимо, що тлумачення категорії «дохід підприємства» в сучасній науковій літературі базується на двох принципових підходах, які визначають його зміст у широкому і вузькому розумінні. У свою чергу, широке розуміння змісту цього поняття включає економічний та бухгалтерський підхід до його визначення.

Підґрунтям економічного підходу щодо визначення цього поняття є термін «виручка», тобто обсяг продажу виробленої підприємством продукції (робіт, послуг). Інколи цей термін ототожнюється з поняттям «дохід підприємства». Прикладом спрощеного підходу є наступне визначення цієї категорії: “Як економічна категорія дохід (виручка) є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний період, отриманий від продажу продукції, товарів, робіт, послуг”. Ототожнення доходу підприємства тільки з виручкою від реалізації продукції практично виключає з нього такі притаманні йому елементи, як отримана орендна плата (при наданні основних засобів в оренду), роялті (отримані підприємством платежі за використання його інноваційного або програмного продукту, торгової марки тощо), дивіденди та проценти по сформованому підприємством портфелю фінансових інвестицій у цінні папери сторонніх організацій і т.д. Очевидно, поняття «дохід підприємства» слід розглядати ширше, ніж «виручка від продажу продукції (робіт, послуг)».

Найпоширенішим серед сучасних економістів стало визначення поняття «дохід підприємства» як суми виручки від реалізації продукції і майна, а також від здійснення позареалізаційних операцій. Для прикладу такого підходу наведемо тлумачення цього поняття В.П. Грузіновим: “Дохід підприємства складається з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів (зайвих) й іншого майна підприємства, а також із доходів від позареалізаційних операцій”. Аналогічне визначення, що за своїм змістом не перечить поняттю «дохід підприємства», хоча характеризує далеко не всі його сторони, можна знайти і в працях інших науковців.

Бухгалтерський підхід до поняття «дохід підприємства» переважно базується на терміні «економічна вигода». Такий зміст цієї категорії визначено в Міжнародному стандарті фінансової звітності 18 «Дохід»: «Дохід – це валове надходження економічних вигод протягом певного періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу». Аналогічне поняття в Національному стандарті бухгалтерського обліку – П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» [43] інтерпретується наступним чином: «Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання власного капіталу за рахунок внесків учасників (власників) за звітний період».

Проте визначення доходу в національному стандарті бухгалтерського обліку як збільшення економічних вигод у формі «надходження активів або зменшення зобов’язань» піддається критиці науковців як не зовсім коректне. Очевидно слід погодитися із зауваженням, що “не кожне збільшення активів та зменшення зобов’язань характеризує момент отримання доходу. Про отримання доходу свідчить оплата рахунку, пред’явленого підприємством покупцеві його продукції (товарів, робіт, послуг). Стосовно зобов’язань підприємства, то при їх безпосередньому погашенні ніякого зростання капіталу насправді не відбувається. До зростання капіталу призводить не погашення зобов’язань, а відмова кредитора від своїх прав, тобто тоді, коли активи отримані підприємством на безоплатній основі”.

На відміну від широкого трактування поняття «дохід підприємства» як за економічним, так і за бухгалтерським підходом, вузьке трактування цього поняття суттєво обмежує його зміст за кількісними параметрами. Економісти, що притримуються цього підходу зводять поняття «дохід підприємства» лише до тієї частини валової виручки і результатів позареалізаційних операцій, що включає лише витрати на оплату праці та прибуток. За визначенням доходу М.С. Абрютіною: «Дохід в економічному розумінні – це завжди різниця між вартістю випуску продукції і витратами виробництва».

Ми не поділяємо думку науковців щодо обмеження визначення поняття «дохід підприємства» виключно тією його частиною, що за обсягом характеризує лише витрати на оплату праці та суму прибутку. В сучасній західній і вітчизняній науковій літературі ця частина отриманих підприємством доходів визначається поняттями «економічна додана вартість» (Economic Value Added, EVA) або «чиста продукція». За своєю економічною сутністю «економічна додана вартість» («чиста продукція») є однією із форм доходу, що отримана підприємством за рахунок виробництва і реалізації товарної продукції. Мова в даному випадку йде лише про інший (обмежений) склад елементів, що формує цей дохід. Так, повний склад цих компонентів формує «валовий дохід»; за виключенням елементу «податки з доходу» формується «чистий дохід», а за виключенням елементів «податки з доходу» та «матеріальні витрати» формується «дохід у формі економічної доданої вартості («чистої продукції»).

Таким чином, розгляд поняття «дохід підприємства» у широкому трактуванні як за економічним, так і за бухгалтерськими підходами дає змогу визначити наступні основні його характеристики:

1) дохід підприємства являє собою один із видів фінансових результатів його господарської діяльності за певний період;

2) цей фінансовий результат характеризує надходження економічних вигод;

3) основними формами економічних вигод, що характеризують дохід підприємства, виступають виручка з реалізації іншого майна, а також надходження коштів з позареалізаційних операцій;

4) економічні вигоди, що формують дохід підприємства, визначаються їх обсягом у грошовій формі.

Існують різні теорії трактування витрат діяльності підприємства за своєю економічною сутністю, галузевою ознакою та іншими напрямками.

Економічний підхід до визначення витрат походить з їх економічної природи (як витрати на просте відтворення ресурсів, що використовуються), а не з характеру та джерел відшкодування. При економічному підході до складу поточних витрат необхідно включати всі витрати, пов’язані з поточною діяльністю підприємства, в тому числі і непродуктивні витрати у зв’язку з порушеннями у виробничо-технологічному процесі, незбалансованою структурою ресурсів, що використовуються тощо. Такий підхід відповідає інтересам власників підприємства, тому що характеризує весь обсяг фактично понесених витрат, пов’язаних із здійсненням поточної діяльності, а отже, дає змогу визначити реальний фінансовий результат діяльності підприємства.

За економічною сутністю поточні витрати підприємства являють собою сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом - спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Витрати – це грошова форма витрачених за певний період задіяних чинників виробництва, необхідних для здійснення підприємництвом своєї виробничої і реалізаційної діяльності.

Проте, в бухгалтерському обліку ми користуємось П(С)БО 16 "Витрати" [45]. Згідно цього положення витрати визнаються за наступних умов:

1) зменшення активів або збільшення зобов’язань, яке призводять до зменшення власного капіталу підприємства;

2) визнання на підставі систематичного і раціонального розподілу економічних вигод, які забезпечує актив протягом декількох звітних періодів (наприклад, нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів, тощо);

3) негайне визнання, якщо економічні вигоди не відповідають критеріям активів підприємства (наприклад, уцінка товарів, створення резерву сумнівних боргів);

4) можлива достовірна оцінка суми витрат. Дотримання цієї умови означає, що оцінка витрат відбувається на підставі положень національних стандартів.

Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності, її доходність і є вирішальними для підприємства. Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.

Отже, визначення економічної суті фінансових результатів, досягнення оптимізації витрат та максимізації прибутку є важливим питанням обліку, аналізу і контролю торговельного підприємства.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Розділ Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівлі iconРахунок 92 "Адміністративні витрати"
Раціональна організація аналітичного обліку витрат взагалі та аналітичний облік адміністративних витрат зокрема мають важливе значення...
Розділ Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівлі iconОблік фінансових результатів І використання прибутку
Формування доходів І витрат за видами діяльності І функціями. Фінансові результати за видами діяльності, в результаті яких вони виникають,...
Розділ Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівлі iconПри­буток — це перевищення валових доходів над валовими витра­тами. Збиток
Фінанси підприємств, або фінанси суб'єктів господарювання, призначені для забезпечення їхньої виробничої діяльності. Ос­новою фінансів...
Розділ Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівлі iconВступ
Розділ аналіз фінансових результатів І рентабельності пат «Універсал Банк»
Розділ Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівлі iconОблік формування витрат виробництва І калькулювання собівартості продукції
Загальні основи побудови обліку формуван­ня витрат виробництва продукції (робіт, послуг)
Розділ Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівлі iconВступ
Розділ І. Теоретичні основи феномену материнства, чинники та етапи становлення материнства
Розділ Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівлі iconОблік основних засобів
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби І розкриття інформації про них у фінансовій...
Розділ Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівлі iconЕкономічна сутність акцизного збору”
Розді Теоретичні та методичні основи методики обліку, аудиту та економічного аналізу розрахунків з бюджетом з акцизного збору
Розділ Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівлі iconЗміст стор. Вступ Розділ Теоретичні основи основних виробничих фондів підприємства
Основні виробничі фонди підприємства як економічна категорія та їх економіко-соціальне значення
Розділ Теоретичні основи обліку та контролю витрат, доходів І фінансових результатів підприємств торгівлі iconЄ. С. Струк теоретичні основи управління конспект
Струк Є. С. Теоретичні основи управління: Конспект лекцій для студентів базового напрямку «Комп’ютерні науки» спеціальності «Інформаційні...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы