Методична розробка технології рольової гри для використання на семінарських заняттях icon

Методична розробка технології рольової гри для використання на семінарських заняттяхНазваниеМетодична розробка технології рольової гри для використання на семінарських заняттях
Дата конвертации12.08.2012
Размер88,74 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Методична розробка технології рольової гри для використання на семінарських заняттях


Валєєв Р.Г., Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка


Сучасна ситуація «інформаційного вибуху», динамічного соціального розвитку вимагає від системи освіти небувалої мобільності та гнучкості. Ми поділяємо позицію фахівців, які вважають, що резервами навчального процесу постає активне залучення підсвідомих, імпліцитних, непідконтрольних увазі та волі психічних процесів. Не дивлячись на формальну новизну проблеми, ці психічні механізми активно використовуються освітою протягом століть. Одним з пріоритетних завдань психолого-педагогічної науки у зв'язку з цим видається узагальнення освітньої практики, спрямованої на залучення відповідних психічних явищ.

Досліджуючи феномен мимовільної уваги, не контрольованого свідомістю імпліцитного засвоєння знань і формування умінь, сучасні педагоги формулюють «закон парадоксальних інтенцій» Франкла-Курінського таким чином: «бажаючи опанувати будь-який зміст освіти, необхідно зробити його побічною метою освітньої діяльності»1. Розділяючи обґрунтованість цього висновку, ми пошлемося також на авторитет Яна Амоса Коменського, який осмислив наступну дидактичну закономірність: той, хто навчає, навчається більшому порівняно з тим, кого він навчає. Вважаємо, що це – окремий випадок наведеного вище закону: вчитель не ставить першочерговою ціллю своєї професійної діяльності власну освіту, але незмінно досягає її.

Інший окремий випадок закону парадоксальних інтенцій ілюструє, на нашу думку, використання ігрових методик і прийомів. У пропонованій нами рольовій грі першочерговими цільовими установками учнів слід визнати виконання ними рольових завдань, перемогу в грі. Тим самим визначена педагогом пріоритетна мета освітньої діяльності – розвиток компетенцій, знань, умінь, досвіду, особистісних якостей – камуфлюється цілями ігрової діяльності. Цей принцип нам не видається зайвим навіть для вищої школи.

Рольові завдання пропонованого дидактичного прийому імітаційної гри (критиків, захисників, секретарів, журналістів) частково адаптовані нами з досвіду відомих колег ТРІЗ-педагогіки2, а сюжет нагадує схему сучасної модної молодіжної гри, що йменується у студентському середовищі як «Мафія»3. Особливо підкреслимо універсальність пропонованої технології (прийому), придатного до використання фактично на будь-якому семінарському занятті. Нагадаємо, що відповідно до діючої нормативно-правової бази, семінар – «форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів»4.

Нами цей прийом використовується в навчальному процесі ВНЗ МВС України, що частково зумовило його сутність і запропоноване умовне найменування «Детектив». Опишемо правила рольової гри: на початку заняття кожен студент шляхом вільного жеребу (можливо, деякі або всі учасники відповідно до запланованого викладачем сюжету) отримує картку з рольовим завданням, зі змістом якого негайно знайомиться та протягом семінару забезпечує виконання відповідної ролі, але прямо не розголошує його сутність до кінця заняття (до того моменту, як його роль буде розгадана детективами). Після отримання учнями рольових завдань, викладач роз’яснює правила гри і надає стислу характеристику рольових завдань: секретарі – складають плани доповідей, журналісти – ставлять запитання, критики - знаходять у відповідях негативні риси, захисники – захищають від критики, детективи – визначають роль кожного учасника, судді – оцінюють інших учасників (детальніше – в наведених нижче порадах).

Картки з рольовим завданнями стилізовані нами під гральні карти та враховуючи умови білінгвізму східної України, виконані українською та російською мовами (малюнки 1-6). Подальший розгляд навчальних питань семінарського заняття супроводжується виконанням рольових завдань – як за бажанням учнів, так і за вибором викладача, обумовленим необхідністю надати всім можливість виконати своє рольове завдання. Згідно з правилами, відмовитись від негайного виконання завдання можуть лише учні, що отримали ролі детективів і суддів.

Після розгляду навчальних питань семінару, на завершальному етапі заняття надається право детективам (як правило, 3-4 учня академічної групи) визначити рольові завдання інших учасників (вони не такі прості, як схарактеризовано вище). Кращий з детективів (інколи – декілька) стає формальним переможцем гри. Після детективів виступають учні, що отримали роль суддів, які повинні дати оцінку: наскільки впоралися однокурсники з власними завданнями та ролями.


Малюнки 1-6 «Приклади карток з основними рольовими завданнями»

Наведемо декілька практичних порад, сформульованих при узагальненні досвіду використання запропонованої технології:

 1. Форми рольових завдань в картках можуть бути різні. Стандартний набір наступний.

  1. Роль секретаря в картці може бути описана таким чином: «уважно вислухайте відповідь свого однокурсника. Вам необхідно скласти і потім озвучити простий план його відповіді».

  2. Роль серйозного секретаря в картці може бути описана таким чином: «уважно вислухайте відповідь свого однокурсника. Вам необхідно скласти й озвучити складний (розгорнутий, з підпунктами) план його відповіді».

  3. Роль журналіста в картці може бути описана таким чином: «уважно вислухайте відповідь свого однокурсника. Вам необхідно задати йому просте, інформаційне питання з теми його виступу».

  4. Роль проблемного журналіста в картці може бути описана таким чином: «уважно вислухайте відповідь свого однокурсника. Вам необхідно адресувати йому проблемне питання з теми його виступу».

  5. Роль хитрого журналіста в картці може бути описана таким чином: «уважно вислухайте відповідь свого однокурсника. Вам необхідно поставити йому питання з каверзою за темою його виступу».

  6. Роль критика змісту в картці може бути описана таким чином: «уважно вислухайте відповідь свого однокурсника. Вам необхідно знайти недоліки у змісті його виступу (чи логічно та послідовно він викладав матеріал, чи дав визначення ключових понять, чи зробив висновок, чи висвітив різні точки зору, чи пов'язав викладений матеріал з практичними проблемами, чи користувався при підготовці декількома джерелами тощо – все, що стосується, на Ваш погляд, змісту його відповіді)».

  7. Роль критика форми в картці може бути описана таким чином: «уважно вислухайте відповідь свого однокурсника. Вам необхідно знайти недоліки форми його виступу (чи зачитував він, чи чітко він говорив, чи виділяв інтонацією головне, чи підтримував він контакт з аудиторією, чи використовував він наочність тощо – все, що стосується «подачі матеріалу)».

  8. Роль захисника змісту в картці може бути описана таким чином: «уважно вислухайте відповідь свого однокурсника. Вам необхідно знайти позитивні сторони в підібраному і викладеному ним матеріалі».

  9. Роль захисника форми в картці може бути описана таким чином: «уважно вислухайте відповідь свого однокурсника. Вам необхідно знайти позитивні сторони у формі його виступу, в подачі матеріалу».

  10. Роль судді в картці може бути описана таким чином: «уважно слідкуйте за відповідями своїх однокурсників і тими рольовими завданнями, які вони виконують: Вам необхідно оцінити, наскільки кожен з учасників зрозумів свою роль і впорався з нею. До останнього етапу заняття Ви можете відмовитися від виконання цього завдання та дати оцінку лише в кінці, після виступу детективів».

  11. Роль детектива в картці може бути описана таким чином: «уважно слідкуйте за відповідями своїх однокурсників і тими рольовими завданнями, які вони виконують: Вам необхідно визначити, хто з них яку роль виконує. До останнього етапу заняття Ви повинні утримуватися від виконання цього завдання і бути готовим розкрити роль кожного лише на завершальному етапі семінару».

 1. Для підтримання сприятливого психологічного клімату в академічній групі необхідно надавати студентам право відповісти на критику в свою адресу.

 2. При першому проведенні гри доцільно ускладнити завдання детективів і не відразу оголошувати інформацію про внутрішню диференціацію критиків, захисників, секретарів і журналістів.

 3. При повторному використанні гри можливе включення додаткових ролей (або заміна використаних): фахівця, який повинен доповнити розгорнуту відповідь того, що виступав; випадкового журналіста, який адресує питання з раніше вивчених навчальних тем; експерт з критиків, який дає оцінку виступами тих учнів, яких він вважає критиками тощо (малюнки 7-9).

 4. На етапі змагання детективів у разі їх помилки, учень, роль якого не вгадали, не розкриває її, надаючи можливість визначити роль іншим детективам.

 5. Зручною формою змагання детективів постає почергове висловлення ними припущень про роль того або іншого однокурсника, причому після першої ж помилки детектив може вибувати з подальшого змагання (принаймні поки не залишиться лише два детектива). Це дозволяє природно здійснити ранжирування інших учасників відповідно до «переконливості» виконання ними рольових завдань, оскільки детективи почнуть з тих, у кому найбільш упевнені, хто найбільш яскраво визначив свою роль.

 6. Подібне ранжирування учасників також полегшує подальшу оцінку суддів, яку при дефіциті навчального часу можна обмежити лише висловленням думок про найбільш і найменш «переконливих» учасників.
Малюнки 7-9 «Приклади карток з додатковими рольовими завданнями»


Досвід використання розробленого дидактичного прийому рольової гри дозволяє зробити наступні висновки. Методика рекомендована для аудиторії студентів з невисоким рівнем пізнавальних мотивів. Вона підвищує навчальну мотивацію, формує інтерес до ходу заняття, забезпечує концентрацію мимовільної уваги студентів на чужих виступах. При цьому стимулюючими психологічними чинниками постають: чинник несподіванки запропонованої форми заняття, її схожість з модною в молодіжному середовищі грою та з популярною детективною тематикою, стилізація рольових карток під гральні карти, елемент випадковості при розподілі завдань, елементи органічної конкуренції та кооперації.

Виконання рольового завдання психологічно дозволяє розкріпачити особистість, без внутрішнього дискомфорту (і побоювання міжособистісних конфліктів) здійснювати критику, ставити питання, давати оцінку чужим виступам і в той же час – ретельніше готуватися до власних, усвідомлюючи, що вони стануть об'єктом уваги не лише викладача, а всіх одногрупників. Крім того, в цій ігровій методиці елемент змагальності є другорядним, не домінуючим чинником. Він не створює психологічного дискомфорту для особистості, що досягається кардинальною розбіжністю, непридатністю для порівняння рольових завдань. При цьому змагання детективів не носить абсолютного характеру, не вінчає заняття, а певною мірою нівелюється подальшою об'єктивною оцінкою суддями дій всіх учасників.

Крім того, пропонована методика розвиває не лише спеціальні професійні компетенції, дозволяє засвоїти не лише зміст освіти, прямо передбачений планом семінару, але й розвивати комунікативні, когнітивні компетенції, зокрема, навички та уміння: публічного виступу, послідовного викладення матеріалу; концентрації довільної уваги; порівняння, аналізу та синтезу; сприйняття й аналізу усних виступів, структуризації їх основних положень; визначення позитивних і негативних сторін прилюдних виступів; формулювання питань і відповідей на них; ведення дискусії тощо.


Використані матеріали:

 1. Гузеев В. В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие образовательной технологии / В. В. Гузеев. - М. : НИИ школьных технологий, 2004. – 128 с.

 2. Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки: Вільній вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотній зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителів / А. О. Гін. - 2-ге вид. – Луганськ, СПД Рєзніков В. С., 2007. – 100 с.

 3. Опис гри «Мафія» http://ru.wikipedia.org/wiki/Мафия_(гра)

 4. Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ, затверджене наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 № 161


Анотація

Автором запропонована технологія рольової гри, придатна для використання на семінарських заняттях у ВНЗ та уроках старших класів середньої школи. Здійснена спроба пошуку глибоких психологічних основ запропонованої технології та надано практичні рекомендації щодо її впровадження в освітній процес.

1 Гузеев В. В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие образовательной технологии / В. В. Гузеев. - М. : НИИ школьных технологий, 2004. – 128 с. – с. 32

2 Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність : посібник для вчителів / А. О. Гін. - 2-ге вид. – Луганськ, СПД Рєзніков В. С., 2007. – 100 с.

3 Опис гри «Мафія» http://ru.wikipedia.org/wiki/Мафия_(игра)

4 Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ, затверджене наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 № 161
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Методична розробка технології рольової гри для використання на семінарських заняттях iconСтройова підготовка
Навички, набуті на заняттях із стройової підготовки, вдосконалюються на заняттях з вог­невої, фізичної підготовки й у повсякденній...
Методична розробка технології рольової гри для використання на семінарських заняттях iconМетодична розробка
Завданням вчителя спецпредметів є не тільки дати майбутньому робітнику, сьогоднішньому учню, певний об’єм знань, але навчити вирішувати...
Методична розробка технології рольової гри для використання на семінарських заняттях iconРеферат на тему: стройова підготовка
Навички, набуті на заняттях із стройової підготовки, вдосконалюються на заняттях з вог­невої, фізичної підготовки й у повсякденній...
Методична розробка технології рольової гри для використання на семінарських заняттях iconМетодична розробка
Ансамблева гра відрізняється від сольної насамперед тим, що І загальний план, І всі деталі інтерпретації є плодом роздумів І творчої...
Методична розробка технології рольової гри для використання на семінарських заняттях iconМетодична розробка
Завданням вчителя спецпредметів є не тільки подання майбутньому робітнику, сьогоднішньому учню, певного об’єму знань, але й стоїть...
Методична розробка технології рольової гри для використання на семінарських заняттях iconВикористання творів художньої літератури на заняттях з історії україни в 10-11 класах
Біблер писав: «Основою реального розвитку творчо­го (гуманітарного) мислення є діалог у свідомості студента (і вчителя) голосів поета...
Методична розробка технології рольової гри для використання на семінарських заняттях iconМетодична розробка для організації самостійної роботи на тему: „Догляд за хворими з ушкодженням хребта, спинного мозку, кІСток таза”
Глісона, при цьому готовий кінець ліжка піднімають на 40-50 см. Хворі погано переносять витягнення, скаржаться на тиск петлі та лямок,...
Методична розробка технології рольової гри для використання на семінарських заняттях iconМіністерство культури України Коломийський міський відділ культури Дитяча музична школа №1 Методична розробка
Ансамблева гра відрізняється від сольної насамперед тим, що І загальний план, І всі деталі інтерпретації є плодом роздумів І творчої...
Методична розробка технології рольової гри для використання на семінарських заняттях iconВступ. Розділ 1
Розділ Технологія використання гри у навчанні англійської мови молодших школярів
Методична розробка технології рольової гри для використання на семінарських заняттях iconТехнології навчання
Основною рисою технологій навчання є орієнтація на чітко окреслену мету, визначення принципів і розробка прийомів оптимізації освітнього...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы