Інформаційні системи І технології підприємства icon

Інформаційні системи І технології підприємстваНазваниеІнформаційні системи І технології підприємства
Дата конвертации05.08.2012
Размер83,07 Kb.
ТипРеферат
Інформаційні системи і технології підприємства


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Кафедра прикладної математики Shura19@yandex.ru Контрольна робота з дисципліни “Інформаційні системи і технології підприємства” студента -го курсу -ї групи спеціальності “Економіка підприємства” заочної форми навчання Викладач: РІВНЕ - 2004 ЗМІСТ сторінка 1. Системи та їх класифікація........................................................... ............. 3 2. Методи класифікації економічної інформації ........................................ 5 3. Принципи побудови управлінських інформаційних систем ............... 7Література............................................................................................................... 10Номер залікової книжки –Варіант – . 1. Системи та їх класифікація. Призначення інформаційних систем (ІС) в економіці – це автоматизаціярозрахунків, під якою розуміють людино-машинне розв'язування економічнихзадач. Для цього розробляються і впроваджуються такі види забезпечення:правове, інформаційне, програмне, математичне, методичне, організаційне,технічне, лінгвістичне та ергономічне. Сучасний етап розробки ІС в економіці країни характеризуєтьсястворенням ІС нового покоління, до яких належать експертні системи, системипідтримки прийняття рішень, інформаційно-пошукові системи, системи ізштучним інтелектом. Основою створення таких систем є децентралізаціяструктури ІАСУ та організація розподільної обробки інформації. Технічноюпередумовою створення таких систем є значне поширення ПЕОМ. Організаційноюпередумовою виникнення таких систем стали процеси децентралізаціїуправління, що відбуваються в країні. Структурно вони реалізуються увигляді мереж обчислювальних машин або мереж АРМ. Класифікація систем. ІС можуть значно різнитися за типами об'єктів управління, характеромта обсягом розв'язуваних задач та іншими ознаками (рис. 1). Рис. 1. Ознаки класифікації ІС Державні ІС призначені для вирішення найважливішихнародногосподарських проблем країни. На базі обчислювальних, комплексів таекономіко-математичних методів складають перспективні та поточні планирозвитку країни, розробляють державний бюджет та контролюють його виконаннятощо. Центральне місце в мережі державних ІС займає автоматизована системадержавної статистики (АСДС), яка є основним джерелом статистичноїінформації і необхідна для функціонування державних та регіональних ІС.АСДС взаємодіє з автоматизованою системою планових розрахунків (АСПР)Міністерства економіки України, автоматизованою системою фінансовихрозрахунків (АСФР) Міністерства фінансів, автоматизована система обробкиінформації з цін (АСОІ цін), автоматизована система обробки науково-технічної інформації (АСО НТІ) тощо. Територіальні (регіональні) ІС призначені для управлінняадміністративно-територіальним регіоном. Ці системи виконують роботи зобробки інформації, яка необхідна для реалізації функцій управліннярегіоном, формування звітності та видачі оперативних даних місцевим ікерівним державним та господарським органам. Галузеві ІС призначені для управління підвідомчими підприємствами таорганізаціями. Сфери застосування — промислова, непромислова, наукова. ІС управління підприємствами (АСУП) — це системи із застосуваннямсучасних засобів автоматизованої обробки даних, економіко-математичних таінших методів для розв'язування задач управління виробничо-господарськоюдіяльністю підприємств. ІС управління технологічними процесами (АСУ ТП) керують станомтехнологічних процесів. Інформаційно-пошукові системи (ІПС) орієнтовані на розв'язуваннязадач пошуку інформації без її змістовної обробки. Інформаційно-довідкові системи (ІДС) призначені для обчисленнязначень арифметичних функцій за результатами пошуку. Інформаційно-управляючі системи (ІУС) призначені для автоматизованогорозв'язування широкого кола задач управління. Системи підтримки прийняття рішень (СППР) — це інтерактивнікомп'ютерні системи, які призначені для підтримки різних видів діяльностіта прийняття рішень із слабкоструктурованих або неструктурованих проблем. Штучний інтелект — це штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ,що імітують розв'язування людиною складних творчих задач. Створеннюінтелектуальних ІС сприяла розробка в теорії штучного інтелекту логіко-лінгвістичних моделей, які дають змогу формалізувати конкретні змістовнізнання про об'єкти управління та процеси, що відбуваються в них. Розрізняють три типи інтелектуальних ІС: 1) інтелектуальні інформаційно-пошукові системи (ІІПС) — системи типу"запитання-відповідь"; 2) розрахунково-логічні ІС — дають змогу користувачам, які. не єпрограмістами розв'язувати у режимі діалогу з ЕОМ свої задачі звикористанням складних методів та відповідних прикладних програм; 3) експертні системи — дають змогу проводити ефективнукомп'ютеризацію областей, які подані в експертній описовій формі, авикористання математичних моделей неможливе або утруднене. 2. Методи класифікації економічної інформації. Система класифікації визначається і характеризується використанимметодом класифікації, ознаками класифікації, послідовністю і кількістюрівнів класифікації, кількістю угруповань. Метод класифікації – це сукупність правил створення системикласифікаційних угруповань та зв"язки між ними. Розрізняють два основнихметоди класифікації: ієрархічний та фасетний. Ієрархічний метод класифікації характеризується тим, що початковамножина об"єктів ТЕІ послідовно поділяється на угруповання (класи) першогорівня поділу, потім – другого і так далі. Сукупність угрупувань при цьомуутворює ієрархічну деревоподібну структуру, яку зображають у виглядігілястого графа (рис.2). оС1-й рівень С1 С2 С3 С11 2-й рівень С12 С13 С22 С22 3-й рівень С111 С112 С113 С114 Рис. 2. Схема угрупувань ієрархічного методу класифікації. Ієрархічний метод класифікації характеризується глибиною (кількістюрівнів класифікації), ємністю (глибина та кількість створених на кожномурівні угруповань) та гнучкістю (добра пристосованість для ручної обробки тавелика інформативність кодів). Основним недоліком цього методу є жорсткістьструктури, яка зумовлена фіксованістю ознак та їх послідовністю. Зміна хочаб однієї ознаки призводить до перерозподілу класифікаційних угруповань.Тому в класифікаторах, які побудовані за ієрархічним методом, повинні бутипередбачені резервні ємності. Також цей метод не дає змоги агрегуватиоб'єкти за будь-яким довільним поєднанням ознак, що ускладнює АОД. Фасетний метод компенсує недоліки ієрархічного методу класифікації.При цьому методі класифікації початкова множина об'єктів може незалежноподілятися на класифікаційні угруповання з використанням однієї з образнихознак. Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, яка є спискомзначень цієї класифікації (колір: червоний, зелений, ....; професія:інженер, бухгалтер,...). Система класифікації може бути подана перелікомнезалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації. Задопомогою фасетної формули, яка утворюється в послідовності ознаккласифікації, можна описати об'єкти ТЕІ. Кількість фасетних формул, дляяких можуть бути утворені ієрархічні класифікації, визначається можливимпоєднанням ознак. Розглянемо, для прикладу, фасетну класифікацію одягу при використаннітрьох ознак (фасетів): вид тканини, сезонність, призначення (рис.3).|Фасета |1 |2 |3 ||Назва ознаки |Вид тканини |Сезонність |Призначення одягу ||Значення ознаки |Вовна |Зимова |Чоловічий || |Шовк |Літня |Жіночий || |Бавовна |Демісезонна |Дитячий || |Трикотаж | | | Рис. 3. Фасети ознак та їх значення. З використанням цих трьох ознак можна побудувати шість різнихієрархічних класифікацій з трьома рівнями розподілу (рис.4). Фасетний метод класифікації не має недоліків ієрархічного методу ітому він особливо ефективний при функціонуванні комп'ютерних ІС. 1-й рівень 2-й рівень 3-й рівень Рис. 4. Варіант ієрархічної класифікації для заданої послідовностіфасетів. 3. Принципи побудови управлінських інформаційних систем. Науково-методичні положення та рекомендації з проектуванняавтоматичних систем управління (АСУ) вперше були сформульовані В.Глушковимі були прийняті як принципи побудови АСУ та закріплені державнимстандартом. До них належать принципи системності, розвитку, сумісності,стандартизації та уніфікації, ефективності. Принцип системності є основоположним при створенні, функціонуванні тарозвитку АСУ. Він дає змогу розглядати досліджуваний об'єкт як одне ціле;виявляти різні, типи зв'язків між структурними елементами, що забезпечуютьцілісність системи; встановлювати напрямок виробничо-господарськоїдіяльності системи та виконувані нею функції. Системний підхід передбачаєпроведення подвійного аналізу, що має назву "макро- та мікропідходи". При макроаналізі система або її елемент розглядається як частинасистеми вищого порядку. Особлива увага приділяється інформаційним зв'язкам:встановлюється їх кількість, аналізуються ті зв'язки, які зумовлені метоювивчення системи та з них відбираються найперспективніші, які реалізуютьзадану цільову функцію. При мікроаналізі вивчається структура об'єкта, аналізуються їїскладові елементи за їх функціональними характеристиками, що виявляютьсячерез зв'язки з іншими елементами та зовнішнім середовищем. В процесі проектування АСУ системний підхід дає змогувикористовувати математичний опис функціонування, дослідження різноманітнихвластивостей окремих елементів та системи в цілому, моделювати процеси, щовивчаються, для аналізу роботи створюваних систем. В сучасних умовах створення АСУ базується на системному підході, щодає змогу знаходити оптимальну структуру системи та забезпечити найвищуефективність її функціонування. Принцип розвитку полягає в передбаченні можливостей поповнення таоновлення функцій АСУ та видів її забезпечення, тобто автоматизованасистема повинна збільшувати свої обчислювальні можливості, оснащуватисьновими технічними та програмними засобами, постійно розширювати тапоновлювати склад задач і бази даних. Принцип сумісності полягає в забезпеченні взаємодії АСУ різних видівта рівнів в процесі їх спільного функціонування, що дає змогу підвищитиефективність управління народним господарством та забезпечити нормальнефункціонування економічних об'єктів. Принцип стандартизації та уніфікації полягає в необхідностізастосування типових уніфікованих та стандартизованих елементів пристворенні, функціонуванні та розвитку АСУ, що дає змогу скоротити часові,трудові та вартісні витрати на створення АСУ при максимальному використаннінагромадженого досвіду у формуванні проектних рішень та автоматизаціїпроектних робіт. Принцип ефективності полягає в досягненні раціональногоспіввідношення між витратами на створення АСУ та цільовим ефектом,одержаним при її функціонуванні. Крім основних принципів для ефективного управління існують частковіпринципи, додержання яких дозволяє отримати певний економічний ефект. Доних належать принципи декомпозиції, першого керівника, нових задач,автоматизації інформаційних потоків та документообігу, автоматизаціїпроектування. Принцип декомпозиції грунтується на розбитті системи на частини,вивченні їх властивостей та особливостей, що дає змогу для ефективногоаналізу системи та її проектування. Принцип першого керівника передбачає на етапі створення системивідповідальність замовника, тобто майбутнього користувача (керівникапідприємства, установи, галузі), за ввід в дію та функціонування АСУ. Принцип нових задач полягає в пошуку постійного розширенняможливостей системи, вдосконалення процесів управління за рахунокпостановки та реалізації на ЕОМ нових задач управління. Принцип автоматизації інформаційних потоків та документообігупередбачає комплексне використання технічних засобів на всіх стадіяхпроходження інформації від моменту її реєстрації до одержаннярезультативних показників та формування управлінських рішень. Принцип автоматизації проектування діє змогу підвищити ефективністьпроцесу проектування та створення АСУ на основі типізації проектних рішень,уніфікації методів та засобів при підготовці проектних матеріалів, методівавтоматизації проектних робіт з використанням АРМ проектувальника АСУ, щоорганізовані на ПЕОМ. ЛІТЕРАТУРА 1. В. Бойко и др. Проектирование баз даных информационных систем. –М.: Финансы и статистика, 1989. 2. В. Глушков. АСУ сегодня и завтра. –М.: Мысль, 1976. 3. С. Кондрашова. Информационные технологии в управлении. –К.: МАУП, 1998. 4. В. Ситник та інші. Основи інформаційних систем. –К.: КНЕУ, 1997. 5. Методичні вказівки №№ 100-29, 100-32.----------------------- Ознаки класифікації ІСЗа рівнем (сферою) діяльності За рівнем автоматизації процесів управління За ступінню централізації обробки інформації За ступінню інтеграції функцій- державні- територіальні- галузеві- об'єднань- підприємств- технічних процесів- інформаційно-пошукові- інформаційно-довідкові- інформаційно-управлінські- системи підтримки прийняття рішень- інтелектуальні ІС- централізовані ІС-децентралізовані ІС- ІС колективного використання- багаторівневі ІСз інтеграцією за рівнями управління- багаторівневі ІСз інтеграцією зарівнями планування О Д Я Г вовна шовк бавовна трикотаж зимовий літній демісезонний чоловічий дитячий жіночий
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Інформаційні системи І технології підприємства iconЛекція Поняття нових інформаційних технологій Вступ
В результаті з’явились такі поняття як ”інформаційні ресурси”, ”інформаційні системи”, ”інформаційні структури”,”інформаційне забезпечення”,”інформаційні...
Інформаційні системи І технології підприємства iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи з курсу «Інформаційні технології» Для студентів спеціальності
Протокол сигналізації ір-телефонії Н. 323”. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Інформаційні технології” для студентів...
Інформаційні системи І технології підприємства iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи з курсу «Інформаційні технології» Для студентів спеціальності
Протокол сигналізації ір-телефонії sip”. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Інформаційні технології” для студентів...
Інформаційні системи І технології підприємства iconІнформаційні технології І системи
...
Інформаційні системи І технології підприємства icon«Інформаційні системи І технології у фінансових установах»
Банк використовує Автоматизовану Банківську Систему “Unісоrn” (далі абс) розробки ат «Юнікорн» (Сертифікат нбу №2 від 04. 01. 1996...
Інформаційні системи І технології підприємства iconІнформаційні системи та бази даних
Поняття інф системи, б/д визначення, властивості, етапи розвитку, класифікація; інформаційна модель концептуального рівня
Інформаційні системи І технології підприємства iconІнформаційні системи та бази даних
Поняття інф системи, б/д визначення, властивості, етапи розвитку, класифікація; інформаційна модель концептуального рівня
Інформаційні системи І технології підприємства iconІнформаційні системи в банку

Інформаційні системи І технології підприємства icon1. Поняття підприємства Організаційно-правові форми підприємств Створення підприємства
Тому законодавчий інститут підприємства або господарюючого суб'єкта є центральною частиною системи господарського права України,...
Інформаційні системи І технології підприємства iconРеферат з дисципліни:”Інформаційні системи” на тему: «Системи електронних грошей»
Основні елементи та загальна структура електронних грошей
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы