Розділ Основна бухгалтерська процедура. 5 Розділ VI облік виробничих запасів. 17 icon

Розділ Основна бухгалтерська процедура. 5 Розділ VI облік виробничих запасів. 17НазваниеРозділ Основна бухгалтерська процедура. 5 Розділ VI облік виробничих запасів. 17
страница1/5
Дата конвертации10.01.2013
Размер1.49 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
  1   2   3   4   5

Бухгалтерський облік”.

Зміст

Зміст 1

Вступ. 1

Розділ 2. Основна бухгалтерська процедура. 5

Розділ VI Облік виробничих запасів. 17

4.1. Організація обліку та контролю виробничих запасів підприємства. 17

Висновок. 27

Література. 32

Додатки.............................................................................................................................

Вступ.


Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, управління та контролю. Щоб керувати підприємствами різних форм власності і всім народним господарством України, необхідно мати відомості про господарську діяльність кожного підприємства: розміри й склад його засобів, коштів, розвиток окремих галузей тощо. Всі ці відомості можуть бути одержані лише завдяки обліку.

Облік існує давно. Він виник в процесі розвитку людського суспільства, котре для забезпечення своїх потреб здійснює господарську діяльність, тобто матеріальне виробництво, що вимагає управління та контролю. Задля цієї мети було й створено облік.

Протягом історичного розвитку, в процесі загального зростання матеріально-технічної культури змінювалися й удосконалювалися також методи, техніка і форми обліку. Від примітивних засобів і способів до складних.

Діяльність кожного підприємства базується на найбільш раціональному використанні матеріальних та грошових ресурсів, а також робочого часу у процесі виробництва.

Головне завдання кожного підприємства – випуск продукції, торгівля товарами високої якості з найменшими витратами. Тому основним завданням бухгалтерського обліку є: виявлення обсягу випущеної з виробництва продукції, придбаних товарів, їх реалізації, виявлення фактичних витрат з виготовлення продукції чи придбання товарів, аналіз і контроль за собівартістю та її зниженням, визначення кінцевих результатів діяльності підприємства.

Код рядка

^ Господарські засоби за складом та розміщенням

На початок

На кінець

Код рядка

Господарські засоби за джерелами утворення

На початок

На кінець

350

100

220

032

230

011


161


130

100

040

012

230

180

031


210

230

100

240

070


031

270

230

070

230


210


230

140


210

230


150

170


011


100


Сировина та матеріали

Незавершене виробництво

Поточні фінансові інвестиції

Знос основних засобів

Каса

Права користування природними ресурсами

Дебіторська заборгованість за товари, роботи ,послуги

Готова продукція

Запасні частини

Довгострокові фінансові інвестиції

Знос нематеріальних активів

Поточний рахунок

Розрахунки за авансами виданими

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Розрахунки з іншими дебіторами

Грошові документи

Насіння та корми

Валютний рахунок

Знос малоцінних необоротних матеріальних активів

Первісна вартість основних засобів

Витрати майбутніх періодів

Гроші в дорозі

Інші необоротні активи

Гроші на рахунку в банку по коштах на капітальне вкладення

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші в акредитивах

Товари, роботи і послуги, строк оплати за які не настав

Розрахунки з підзвітними особами

Гроші в лімітованих чекових книжках

Векселі одержані

Розрахунки з дебіторами (бюджетом)

Права користування товарними знаками

Малоцінні і швидкозношувані предмети20

41

0

(71)

0,2


1,2


10

2

13,8

15

(1)

25

4


10

1

0,8

2

4


(3)

250

1

2

2


13


3

5


10

0

10

1

1


8


4

1000

1329

930

(2395)

0,4


60


765

57

48

97

(10)

39

10


98

5

1

12

22


(89)

1039

2

0,6

105


1


15

20


3970

2

8

3

30


459


95

350

500

300

610

470


440


420

530

570


540


550


580


600


630

530


Прибуток

Короткострокові кредити банків

Статутний капітал

Інші поточні зобов’язання

Інші довгострокові зобов’язання

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Цільове фінансування

Розрахунки з кредиторами

Розрахунки з кредиторами зі страхування

Розрахунки з кредиторами за авансами одержаними

Розрахунки з кредиторами (бюджетом)

Розрахунки з кредиторами з оплати праці

Кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

Доходи майбутніх періодів

Розрахунки з іншими кредиторами0

10

253

2

25


0

70

8


3


0


10


3


0

1


06829

6

5903

3

713


47

97

86


130


1700


420


296


400

0


450


Разом:

385

17080
Разом:

385

17080
Дані наведені в балансі.
Коди
Дата(рік, місяць, число)

 

 

01
Підприємство ______________________________________ заЄДРПОУ

 
Територія__________________________________________ заКОАТУУ

 
Форма власності________________________________________ заКФВ

 
Орган державного управління _________________________ за СПОДУ

 
Галузь ______________________________________________ за ЗКГНГ

 
Вид економічної діяльності _____________________________ за КВЕД

 
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума

 
Адреса _____________________________________________________БАЛАНС

за ___________________ 20 _____р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

^ На кінець звітного періоду

1Необоротні активи

Нематеріальні активи:

 

залишкова вартість

010

8,20

509,00

первісна вартість

011

9,20

519,00

знос

012

1,00

10,00

Незавершене будівництво

020

 

 

^ Основні засоби:

залишкова вартість

030

189,00

8093,00

первісна вартість

031

260,00

10488,00

знос

032

71,00

2395,00

^ Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

15,00

97,00

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

інші необоротні активи

070

-1,00

16,00

Усього за розділом 1

080

211,20


8715,00


^ 2 Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

39,80

1155,00

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

41,00

1329,00

готова продукція

130

2

57

товари

140

10,00

3970,00

Векселі одержані

150

1

3

^ Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

первісна вартість

161

10

765

резерв сумнівних боргів

162

 

 

^ Дебіторська заборгованість за рахунками:

з бюджетом

170

1

30

за виданими авансами

180

4,00

10,00

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

4,00

22,00

Поточні фінансові інвестиції

220

0,00

930,00

^ Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

56

70

в іноземній валюті

240

4,00

22,00

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом 2

260

172,80

8363,00

^ 3 Витрати майбутніх періодів

270

1,00

2,00

Баланс

280

385,00


17080,00
Пасив

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

^ На кінець звітного періоду

1 Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

253,00

5903,00

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

350

0

6829

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за розділом 1

380

253

12732

2 Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

70,00

97,00

Усього за розділом 2

430

70,00

97,00

3 Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0,00

47,00

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

Відстроченні податкові зобов’язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

25,00

713,00

Усього за розділом 3

480

25,00

760

^ 4 Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

10,00

6,00

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи

530

8,00

536,00

^ Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

0

1700

з бюджетом

550

10,00

420,00

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

3,00

130,00

з оплати праці

580

3,00

296,00

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

0

400

Інші поточні зобов’язання

610

2

3

Усього за розділом 4

620

36,00

3491,00

5 Доходи майбутніх періодів

630

1,00

0,00

Баланс

640

385,00

17080,00
  1   2   3   4   5
Похожие:

Розділ Основна бухгалтерська процедура. 5 Розділ VI облік виробничих запасів. 17 iconОблік виробничих запасів
...
Розділ Основна бухгалтерська процедура. 5 Розділ VI облік виробничих запасів. 17 iconВступ 3 Розділ 1 5 Розділ 9 Розділ 15 Розділ 4 20 а в серці моєму бринить І дзвенить: 29
Однак є в перекладі І негативні сторони, які хоч І не визначають характер перекладу, проте знижують якість деяких його місць. Досить...
Розділ Основна бухгалтерська процедура. 5 Розділ VI облік виробничих запасів. 17 iconВступ 3 Розділ 1 5 Розділ 9 Розділ 15 Розділ 4 20 а в серці моєму бринить І дзвенить: 29
Однак є в перекладі І негативні сторони, які хоч І не визначають характер перекладу, проте знижують якість деяких його місць. Досить...
Розділ Основна бухгалтерська процедура. 5 Розділ VI облік виробничих запасів. 17 iconРеферат з хімії Сполуки хлору та його похідні Зміст Вступ Розділ 1 Сполуки Хлору (I) Розділ 2 Сполуки Хлору (III) І (IV) Розділ 3 Сполуки Хлору (V) Розділ 4
Хлор безпосередньо не сполучається з киснем. Тому його оксигенові сполуки добувають непрямим способом. У оксигенових сполуках хлор...
Розділ Основна бухгалтерська процедура. 5 Розділ VI облік виробничих запасів. 17 iconРозділ стабільність основна умова ефективної діяльності комерційних банків. 1
Вступ
Розділ Основна бухгалтерська процедура. 5 Розділ VI облік виробничих запасів. 17 iconРозділ стабільність основна умова ефективної діяльності комерційних банків. 1
Вступ
Розділ Основна бухгалтерська процедура. 5 Розділ VI облік виробничих запасів. 17 iconЗміст вступ розділ 1
Розділ поняття правової форми організації підприємств
Розділ Основна бухгалтерська процедура. 5 Розділ VI облік виробничих запасів. 17 iconВступ. Розділ 1
Розділ Технологія використання гри у навчанні англійської мови молодших школярів
Розділ Основна бухгалтерська процедура. 5 Розділ VI облік виробничих запасів. 17 iconЗміст вступ розділ 1
Розділ механізми створення образності та виразності в структурі англійських прислів'їв І приказок
Розділ Основна бухгалтерська процедура. 5 Розділ VI облік виробничих запасів. 17 iconСвобода основна умова розвитку особистості
Розділ Філософія свободи – фундаментальне явище людського буття
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы