Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв\

Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв'язки з ними. Екологічні проблеми біосфери БіосфераНазваниеБіосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв'язки з ними. Екологічні проблеми біосфери Біосфера
Дата конвертации31.12.2012
Размер46.13 Kb.
ТипДокументыБіосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв'язки з ними.

Екологічні проблеми біосфери

Біосфера — сфера життя, оболонка Землі, населена живими органі­змами. Біосфера містить у собі нижню частину атмосфери, усю гідросфе­ру і верхню частину земної кори.

Життя на планеті зародилося понад 3,5 млрд. років тому. Деякі види збереглися з архею до наших днів (наприклад, синьо-зелені водорості), розвиток других ліній життя призвів до появи складних форм живого (включаючи людину), розвиток третіх закінчився їх вимиранням. За всю історію біосфери існувало приблизно 500 млн видів організмів, нині їх трохи більше 2 млн. видів: 0,5 млн. видів рослин, 1,5 млн видів тва­рин, 100 тис. видів грибів і бактерій.

Роль живих організмів дуже велика. Результати тривалої спільної діяльності їх позначилися на всіх оболонках Землі.

Вважають, що своїм газовим складом атмосфера зобов'язана живим організмам. Більша частина кисню в атмосфері — біогенного походжен­ня. Азот — продукт окислення аміаку, який насичував первинну атмо­сферу. Без рослин не було б такої кількості окислювача (О2), тому поход­ження азоту посередньо пов'язане з живими організмами. Нині кругово­рот азоту відбувається за участю азотних бактерій. Кількість СО2 в атмо­сфері також контролюється живими організмами (через фотосинтез, ут­ворення раковин молюсків тощо).

Рослини, тварини і мікроорганізми беруть активну участь у вивітрю, ванні гірських порід, у створенні органогенних порід — вапняків, кам'яного

вугілля, торфу, нафти, газу тощо. За участю живих організмів виник ґрунт.

Пропускаючи через себе воду, живі організми значною мірою визна­чили хімічний склад гідросфери — океанічних вод, озер, рік, боліт.

Біосфера в даний час відчуває сильний вплив людини, причому на слідки цього впливу неоднозначні. З одного боку, людина створила десятки тисяч нових сортів рослин і порід тварин, вона прискорює еволю­цію видів у природі, підвищує родючість ґрунтів. З іншого боку, відбу­вається інтенсивне знищення природної рослинності, тварин, погіршен­ня умов життя живих організмів. Саме тому одна з найважливіших проб­лем сучасності — охорона біосфери, розумне використання її багатств.

Екологічні проблеми нашої планети виникли в процесі взаємодії сус­пільства і природи. Протягом усієї своєї Історії людство поступово посилю­вало тиск на природу, усе більше порушуючи в ній екологічну рівновагу.

Частина екологічних проблем має глобальний характер.

У процесі господарської діяльності людина спалює величезний обсяг палива. У результаті відбувається теплове забруднення атмосфери. В атмосферу викидається величезна кількість вуглекислого газу, моле­кули якого затримують теплове випромінювання поверхні Землі. В ре­зультаті може виникнути «парниковий ефект», що веде до глобального потепління клімату.


^ Руйнація озонового екрана, що захищає Землю від короткохвильової сонячної радіації (ультрафіолетових променів), може призвести до заги­белі всього живого на планеті.

Великі викиди в атмосферу двоокису сірки й окисів азоту сприяють утворенню «кислотних дощів», що завдають шкоду живій природі, лю­дині, ґрунту, будівлям, дорожнім покриттям тощо.

Зростає дефіцит чистої прісної води. Це пов'язано не тільки з рос­том водоспоживання, але і з забрудненням багатьох водойм, звідки без спеціального очищення воду брати вже неможливо.

Глобальні проблеми може викликати скорочення площі екваторіаль­них лісів Амазонії та ін., які є «легенями» планети. Екстенсивне тва­ринництво в саванах Африки призводить до перетворення великих те­риторій на пустелі, що може мати глобальні наслідки.

З метою зберігання природи, унікальних ландшафтів і об'єктів, рідкісних рослин і тварин на Землі створюються території, що особливо охороняються, — заповідники, природні національні парки тощо.

На територію заповідника допуск сторонніх осіб заборонений. Тут спеціалісти займаються вивченням природи в її натуральному стані (вона служить за еталон).

Більш вільний режим (хоча і з рядом заборон для відвідувачів) мають національні природні парки. На їх території виділені ділянки, що мо­жуть відвідувати організовані туристи, екскурсанти; виділені місця для постійного або тимчасового відпочинку, лікування.

Екологічні проблеми людства проявляються в різкому протиріччі у взаємовідносинах суспільства і природи, порушенні природних про­цвів через надмірний антропогенний вплив, зростання енергоспоживання і використання палива. Проблема забруднення довкілля виникла з вини людини. Масштаби забруднення набувають глобального характеру і за­грожують не передбачуваними наслідками.

Основна причина забруднення атмосферного повітря — спалюван­ня великої кількості природного-палива. У великих містах найбільшим джерелом забруднення є автотранспорт. Для багатьох країн і промислових районів справжнім лихом стали кислотні дощі. Через них гине риба в озерах, ліс втрачає листя, швидше руйнуються будівлі. До атмосфери при згоранні палива надходить дедалі більша кількість вуглекислого газу, і це посилює парниковий ефект, внаслідок якого підвищується темпера­тура повітря в приземному шарі. Великі побоювання викликає руйнація озонового шару атмосфери різними хімічними сполуками.

^ Вода — найважливіший для людства ресурс. Багато регіонів Євразії і Північної Америки почали відчувати гостру нестачу прісної води (водяна криза). Це пов'язано з широким використанням води в промисловості, сільсько­му і комунальному господарстві. Постійне зниження якості поверхневих вод обмежує можливості їх застосування в питному водопостачанні, потребує дос­коналіших систем очистки тощо. Забруднюються людиною і води Світового океану, особливо внутрішні моря. Це призводить до зменшення рибних ре­сурсів, рекреаційної цінності курортних зон та ін.

Відбувається інтенсивне забруднення Грунтів. Щоб компенсувати зниження природної родючості ґрунтів, у них вносять мінеральні добри­ва, що змінюють їх хімічний склад. Для боротьби з бур'янами і шкідли­вими комахами використовують ядохімікати, які накопичуються в ґрунті. Забруднюють ґрунт важкі метали та інші інгредієнти, що осідають із забрудненої атмосфери. В результаті діяльності людини різко скороти­лася площа лісів, перетворюються на пустелі савани.

Головною умовою розв'язання екологічних проблем є раціональне природокористування. Основними засновами людської діяльності ма­ють бути: максимальне збереження ресурсів; розширення заповідних територій; впровадження нових технологій, що забезпечують ресурсо­збереження, нових джерел одержання екологічно чистої енергії; розум­на економія і самообмеження в усіх сферах життя і діяльності; зворотне водопостачання і багаторазове використання матеріалів у виробництві (рециклічність), перехід до безвідхідного виробництва; контроль за рівнем забруднення довкілля.
Похожие:

Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв\Географічні координати
Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв'язки з ними. Екологічні проблеми біосфери
Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв\Біосфера та сучасні погляди на її проблеми
Едуардом Зюсом (1831 – 1914). Однак задовго до цього під іншими назвами, зокрема "простір життя", "картина природи", "живаючи оболонка...
Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв\Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Гідросфера”
Природне середовище біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфе­ри, що...
Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв\Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Гідросфера”
Природне середовище біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює частину атмосфери, гідросферу І верхню частину літосфе­ри, що...
Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв\Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Гідросфера” Природне середовище
Природне середовище біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює частину атмосфери, гідросферу І верхню частину літосфе­ри, що...
Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв\Рівень освіти найвавжливіший фактор у подоланні екологічної кризи на землі
Основним чинником впливу на еволюцію біосфери в наш час стає безупинно зростаюче навантаження на біосферу, що породжується передусім...
Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв\Вплив діяльності людини на стан біосфери
На певному етапі розвитку цивілізації людина почала активно перетворювати природу І її вплив на довкілля зростав із кожним сторіччям,...
Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв\Людина І біосфера
Біос життя запропонував у 1875 році австрійський геолог Е. Зюсс. Учення про біосферу, як особливу частину Землі, населену живими...
Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв\Предмет І значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники І заповідники та їх роль у збереженні фаун
В науку, що вивчає організацію та функціонування над організованих систем різних рівнів: видів, популяцій, біоценозів (спільнот),...
Біосфера, її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв\Тема: Біосфера та її межі
Біос життя запропонував у 1875 році австрійський геолог Е. Зюсс. Учення про біосферу, як особливу частину Землі, населену живими...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы