Рекомендована література icon

Рекомендована літератураНазваниеРекомендована література
Дата конвертации05.12.2012
Размер46,46 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
1. /Лукьяненко_Экономическая интеграция и глобальные проблемы современности КНЕУ/Literatura.doc
2. /Лукьяненко_Экономическая интеграция и глобальные проблемы современности КНЕУ/Rozd1.doc
3. /Лукьяненко_Экономическая интеграция и глобальные проблемы современности КНЕУ/Rozdi_l4.doc
4. /Лукьяненко_Экономическая интеграция и глобальные проблемы современности КНЕУ/Rozdil 1.doc
5. /Лукьяненко_Экономическая интеграция и глобальные проблемы современности КНЕУ/Rozdil 2.doc
6. /Лукьяненко_Экономическая интеграция и глобальные проблемы современности КНЕУ/Rozdil 3.doc
7. /Лукьяненко_Экономическая интеграция и глобальные проблемы современности КНЕУ/Rozdil 4.doc
8. /Лукьяненко_Экономическая интеграция и глобальные проблемы современности КНЕУ/Rozdil2.doc
9. /Лукьяненко_Экономическая интеграция и глобальные проблемы современности КНЕУ/ВСТУП.doc
10. /Лукьяненко_Экономическая интеграция и глобальные проблемы современности КНЕУ/ЗМ_СТ.doc
11. /Лукьяненко_Экономическая интеграция и глобальные проблемы современности КНЕУ/титул.doc
Рекомендована література
Інтеграційні
Субрегіональні інтеграційні проекти
Інтеграційні
Науково-технологічні фактори, особливо розвиток транспортних та інформаційно-комунікаційних мереж, що спричинило різке «скорочення відстаней». Вагоме, а іноді й вирішальне значення мають політичні
Досліджуючи проблеми і особливо перспективи
Субрегіональні інтеграційні проекти
Розділ 2 міжнародна економічна інтеграція
Інтеграційні
Зміст вступ 3 Розділ Інтернаціоналізація І національна конкурентоспроможність
Київський національний економічний університет
Рекомендована
література


Основна

 1. Білорус О. Г. Економічна система глобалізму: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 360 с.

 2. Глобалізація і безпека розвитку / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.; За ред. О. Г. Білоруса. — К.: КНЕУ, 2001. — 733 с.

 3. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. Д. Г. Лук’яненка. — К.: КНЕУ, 2001. — 538 с.

Додаткова


 1. Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення: Монографія. — К.: НІСД, 2002. — 132 с.

 2. Безчасний Л. Шляхи формування в Україні інноваційної моделі економічного зростання // Журнал Європейської економіки. — 2002. — № 3. — С. 253—267.

 3. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації // Економіка України. — 2001. — № 11. — С. 4—10.

 4. Білорус О. Г. Глобалізація і національна стратегія України. — К.: ВО «Батьківщина», 2001. — 300 с.

 5. Білорус О. Г. Глобалізація і національні інтереси. — К., 2000. — 300 с.

 6. Білорус О. Г., Лук’яненко Д. Г. та ін. Глобальні трансформації та стратегії розвитку. — К.: ВІПОЛ, 1998. — 416 с.

 7. Гальчинський А. С. Україна: поступ у майбутнє. — К.: Основи, 1999. — 200 с.

 8. Гальчинський А. С. Суперечності реформ у контексті цивілізаційного процесу. — К.: Українські пропілеї, 2001. — 320 с.

 9. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт.кол і наук. ред. Т. М. Циганкова. — К.: КНЕУ, 2003. — 660 с.

 10. Горбач Л. М., Плотніков О. В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. — К.: Кондор, 2005. — 266 с.

 11. Горбачёв М. С. и др. Грани глобализации: трудные вопросы современного развития. — М.: Альпина Паблишер, 2003. — 592 с.

 12. Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан та стратегія забезпечення. — К.: ДП «Укрархбудінформ», 2001. — 122 с.

 13. Губський Б. В. Євроатлантична інтеграція України. — К.: Логос, 2003. — 328 с.

 14. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наук. думка, 1998. — 390 с.

 15. Губський Б. В., Павловська О. Д., Харчук С. В. Конкурентоспроможність національної економіки: пріоритети дослідження та експертні оцінки / За ред. д-ра екон. наук, проф. Б. В. Губського. — К.: КНЕУ, 2003. — 51 с.

 16. Делягин М. Г. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 300 с.

 17. Майєр Джеральд М., Олесневич Даніела. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці. — К.: Либідь, 2002. — С. 584.

 18. Електронна комерція: Навч. посібник / А. М. Береза, І. А. Козак, Ф. А. Левченко та ін. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 19.

 19. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. — К.: НІС, 2003. — 368 с.

 20. Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. — К.: Освіта, 1999.

 21. Інноваційна складова економічного розвитку: Монографія / За ред. Л. К. Безчасного. — К.: Ін-т економіки НАН України, 2000. — 201 с.

 22. Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. — К.: Знання України, 2002. — 324 с.

 23. Лук’яненко Д., Бакаєв О. Глобалізація економічного розвитку: фінансова криза // Ринок цінних паперів України. — 2003. — № 3—4. — С. 3—14.

 24. Лук’яненко Д. Г. Глобалізація економічного розвитку: українська перспектива // Вища освіта України. — 2001. — № 2. — С. 79—84.

 25. Лук’яненко Д. Г. Глобальний контекст розвитку економіки України / Вчені записки: Наук. зб.: Вип. 2 / Відп. ред. В. С. Савчук. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 156.

 26. Лук’яненко Д. Г. Інвестиційний глобалізм: сучасні проблеми економічних досліджень // Ринок цінних паперів України. — 2002. — № 5—6. — С. 17—21.

 27. Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию: Пер. с нем. — М.: Издат. дом «АЛЬПИНА», 2001. — 335 с.

 28. Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. А. М. Поручника. — К.: КНЕУ, 2004.

 29. Міжнародна економіка: Підручник / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча та ін.; за ред. А. П. Румянцева. — К.: Знання-Прес, 2003. — 447 с.

 30. Міжнародні економічні відносини: Підручник / За ред. І. М. Школи. — К.: КНЕУ, 2003. — 589 с.

 31. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / Ю. М. Пахомов, Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський та ін. — К.: Україна, 1997. — 237 с.

 32. Пахомов Ю. Н., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К.: Международный деловой центр, 1999.

 33. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ.; Под ред. и с предисловием В. Д. Щетинина. — М.: Межуднар. отношения, 1999. — 896 с.

 34. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998. — 390 с.

 35. Сіденко С. Соціально-економічний вимір сучасної глобалізації // Міжнародна економічна політика. — № 1. — Т. 1.— Червень 2004. — С. 72—93.

 36. Скаленко О. Глобальні резерви поступу: Монографія. — К.: Основи, 2000. — 394 с.

 37. Соколенко С. И. Глобальные рынки ХХІ столетия: Перспективы Украины. — К.: Логос, 1998. — С. 432—480.

 38. Соколенко С. И. Производственные системы глобализации: сети, альянсы, партнерства, кластера: Украинский контекст. — К.: ЛОГОС, 1999. — 647 с.

 39. Соколенко С. І. Глобалізація і економіка України. — К.: Логос, 1999. — 566 с.

 40. Сорос Дж. Криза глобального капіталізму: Відкрите суспільство під загрозою: Пер. з англ. — К.: Основи, 1999. — 259 с.

 41. Стигліц Джозеф. Глобалізація та її тягар: Пер. з англ. — К.: Вид. дім «КМАкадемія», 2003. — 252 с.

 42. Стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред. О. С. Власюка. — К.: НІСД, 2002. — С. 612.

 43. Україна в процесах міжнародної інтеграції / За ред. д-ра екон. наук В. Р. Сіденка. — Х.: Форт, 2003. — 280 с.

 44. Україна за роки незалежності, 1991—2003. — 5-е вид., переробл. та допов. — К.: Нора-Друк, 2003. — 560 с.

 45. Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / За ред. Акселя Зіденберга і Лутца Хоффманна. — К.: Фенікс, 1998. — 477 с.

 46. Україна на шляху до Європи / За ред. Лутца Хоффманна і Феліцітас Мьоллерс. — К.: Фенікс, 2001. — 343 с.

 47. Україна — Росія: Проблеми економічної взаємодії: Монографія / За ред. С. І. Пирожкова, Б. В. Губського, А. І. Сухорукова. — К.:
  НІУРВ, 2000. — 256 с.

 48. Філіпенко А. С. Економічний розвиток. Європейський контекст. — К.: Знання України, 2001.

 49. Філіпенко А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку. — К., 2003. — 400 с.

 50. Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Ю. Н. Пахомов, С. Б. Крымский и др.; Под ред. Ю. Н. Пахомова. — К.: Наук. думка, 2002. — 632 с.

 51. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації. — К.: КНЕУ, 2001.

 52. Чужиков В. І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи: монографія. — К.: ТОВ «Кадри», 2003. — 297 с.

 53. Шнипко О. С. Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації. — К.: Наук. думка, 2003. — 343 с.

 54. Яковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Междунар. ин-т Питирима Сорокина — Николая Кондратьева. — М.: Экономика, 2001. — 345 с.Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Рекомендована література icon4. Бінарні відношення Рекомендована література: [4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17]. Властивості бінарних відношень
...
Рекомендована література icon5. Нескінченні множини Рекомендована література: [4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17]. Загальні властивості нескінченних множин
Довести, що множина нескінченна тоді й тільки тоді, коли вона рівнопотужна деякій своїй власній підмножині
Рекомендована література icon7. Бульові функції Рекомендована література: [ ]. Алгебри бульових виразів і бульових функцій
Множину {0, 1} позначимо літерою B. Множину всіх можливих послідовностей з 0 і 1 – Bn. Такі послідовності за традицією будемо називати...
Рекомендована література icon6. Початки комбінаторики Рекомендована література: [1, 2] Принцип добутку і принцип суми. Розміщення з повтореннями
...
Рекомендована література iconВізитна картка бібліотеки впу №25
Бібліотечний фонд налічує близько 40 тис примірників, з яких 22,3 тис. – українською мовою, 14,9 тис. – рос мовою, 24,2 тис – підручники,...
Рекомендована література iconУкраїнська література ХХ ст.”
Українська література ХХ століття пройшла різні етапи І періоди: революційний, воєнний, післявоєнний, пострадянський. Кожний етап...
Рекомендована література iconНайвідоміші роди І жанри мистецтва
Сам термін “література” походить від фр litterature, яке, у свою чергу, веде до походження від латинського littera – літера. Виникнення...
Рекомендована література iconРеферат на тему: з історії української освіти в діаспорі
Література це носій історичної пам'яті народу, його поглядів на мораль, зосередження народної символіки, це й естетичне освоєння...
Рекомендована література iconОнкович А. В. Медиадидактика и преподавание русского языка как иностранного: история и современность // ХІІ конгресс Международной ассоциации препаодавателец руського язікаи литературв „Руський язвік и література во времени ипространстве”
Хіі конгресс Международной ассоциации препаодавателец руського язікаи литературв „Руський язвік и література во времени ипространстве”...
Рекомендована література iconЗведення І групування статистичних даних
Література: с. 12-21; с. 35-47; с. 104-131; с. 65-124; с. 37-61
Рекомендована література iconРекомендована секцией Одобрена на заседании кафедры

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы