І. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів у icon

І. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів уНазваниеІ. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів у
Дата конвертации03.12.2012
Размер221.04 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

212

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

213


І.С. Івахненко

ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

У статті досліджено сутність фінансування інвестиційної діяльності, а також можливість формування в Україні інвестиційної бази за рахунок джерел, залучених на ринку цінних паперів. Визначено нові фінансові джерела, які сприяють швидкій мобшзації коштів для інвестування.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, фінансування інвестиційної діяльності, ринок цінних паперів.

Табл. 1. Рис. 2. Літ. 14.

И.С. Ивахненко

^ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЬІНКЕ ЦЕННЬІХ БУМАГ

В статье рассматривается сущность финансирования инвестиционной деятельности, а также возможность формировать в Украине инвестиционную базу за счет ресурсов, полученньїх на рьінке ценньїх бумаг. ОпределеньІ новьіе финансовьіе источники, которьіе способствуют бьістрой мобилизации средств. для инвестирования.

^ Ключевьіе слова: инвестиционная деятельность, инвестиционньїй процесе, финансирование инвестиционной деятельности, ринок ценньїх бумаг.

1.5. І \а кіш спіч о ОР ІМУЕ8ТМЕМТ АСТІУІТУ ОР 8ЕСШІТІЕ8 МАККЕТ

ТНе агіісіе сопхіїїегі Іпе ежепсе о//шапс/и£ о/ІНе іІ№5ІтепІ асІМІу аз уіеіі ах Іпе оррог-(ипііу /ог /огтаїіоп о/ІНе іпуехітепі Ьаяіз іп Шгаіпе Ьу теат о/їНе ге$оигсе$ ітоЬеа^гот ІНе хесигіііех тагкеї. №н> /іпапсіаі хоигсез кпісп *>оиШ/асШІаІе ІНе тоЬШгаііоп о//ипІІ5/ог іпуеії-тепі аге а'еіегтіпеа'.

^ Кеуч>опІ5: ітезітепі асііїііу; ітезітепі ргосеж; /іпапсіпц о/ Іпе іпуехітепі асітґу; зесигіїіеі таг/сеї.

Постановка проблеми. Сучасна ситуація в українській економіці диктує необхідність активізації інвестиційної діяльності, пожвавлення якої передба­чає залучення значних фінансових ресурсів. Загальновідомо, що джерелами інвестицій як чинника економічного зростання є зовнішні і внутрішні вкла­дення. Україна, маючи проблеми з обслуговуванням зовнішнього боргу, по­винна орієнтуватися передусім на внутрішні джерела інвестування. Одним із ключових напрямків в інвестиційній сфері є акумулювання фінансових ресур­сів на фондовому ринку і спрямування їх на інвестиційну діяльність.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання фінансування інвестицій і пошук нових джерел інвестування знайшло відображення у дослідженнях таких вітчизняних і зарубіжних учених, як Г. Александер [12], А. Басов [10], Дж. Бзйлі [12], Г. Бірман [3], В. Галанов [10], В. Карбовський [6], А. Нешитий [8], П. Рогожин [13], М. Чиненов [5], У. Шарп [12], В. Шевчук [13], В. Шелу-дько[14],С. Шмідт[3].

Аналіз досліджень і публікацій свідчить про те, що, незважаючи на значну увагу до цієї проблеми, можливість залучення додаткових фінансових ресурсів

для здійснення інвестування, зокрема на ринку цінних паперів, висвітлена не­достатньо.

^ Мета дослідження полягає у з'ясуванні механізмів здійснення фінансуван­ня інвестиційної діяльності та фінансових можливостей ринку цінних паперів у сприянні процесу інвестування, а також розробці пропозицій щодо ефектив­ного використання фінансового потенціалу ринку цінних паперів в інвести­ційній діяльності

^ Основні результати дослідження. Сучасний етап розвитку економіки вима­гає значних інвестиційних ресурсів, якими здатний забезпечити фінансовий ринок, роль якого полягає у спрямуванні грошових потоків з метою отриман­ня максимальної ефективності від 'їх використання.

Усі напрями та форми інвестиційної діяльності в країні здійснюються за рахунок інвестиційних ресурсів, які формуються у ній та складаються з усіх активів і всіх видів коштів, що залучаються для здійснення вкладань в об'єкти інвестування. Під інвестиційними ресурсами розуміється капітал у матеріалі­зованій формі та втілений у засобах виробництва, а також капітал не матеріа­лізований, що вкладається через інвестиції у засоби виробництва [1].

Не менш важливим є визначення поняття інвестиційної діяльності, яку зазвичай ототожнюють з інвестиційним процесом. Згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність», інвестиційна діяльність - це послідовна су­купність дій її суб'єктів (інвесторів і учасників) по здійсненню інвестицій з ме­тою отримання доходу (прибутку) або соціального ефекту [1].

На рівні окремих суб'єктів інвестиційна діяльність реалізується через ін­вестиційний процес, який можна визначити як процес, пов'язаний із прий­няттям рішень щодо вибору обсягів, форм, напрямів і термінів інвестування з метою ефективного вкладання ресурсів. На макро- і мезорівні інвестиційний процес є результатом інвестиційної діяльності окремих суб'єктів, і тому його слід трактувати як сукупність послідовних дій суб'єктів інвестування, шо при­зводять до змін інвестиційного середовища, спрямованих на досягнення пев­ного рівня соціально-економічних показників. Таким чином, на мезо- і мак-рорівнях інвестиційний процес реалізується через інвестиційну діяльність [8, 13-14\.

Під фінансуванням розуміють усі заходи, пов'язані з одержанням і повер­ненням (грошового) капіталу. Насамперед це:

 • одержання капіталу (від особи, яка надає капітал, або в результаті влас­
  ної підприємницької діяльності);

 • повернення капіталу (насамперед виплати заборгованості із позикового
  капіталу, але також і виплати власним вкладникам);

 • перетворення негрошового майна в (необхідне для цілей фінансування)
  грошове майно;

 • перерозподіл у балансі (наприклад, перетворення позикового капіталу у
  власний і навпаки).

Інвестування і фінансування зазвичай тісно взаємопов'язані: інвестуван­ня (використання капіталу) неможливе без відповідного фінансування (одер­жання капіталу), і навпаки, одержання капіталу (фінансування) не має сенсу без подальшого вигідного його застосування (інвестування) [12, 10].


© І.С. Івахненко, 2010

^ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4(106), 2010

214

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

215


Щодо коштів для фінансування інвестицій, то з цією метою можуть ви­користовуватися майнові та інтелектуальні цінності, також підкреслюється розмір коштів (великі, середні чи малі), форма власності на вкладені кошти (приватний або державний капітал) [3, 25\. Але дуже важливим аспектом, який характеризує вкладання, є забезпечення вільних фінансових ресурсів як невід'ємна умова здійснення інвестицій.

Джерелами фінансування інвестиційної діяльності можуть слугувати:

 • власні фінансові ресурси та власні господарські резерви інвестора (при­
  буток, амортизаційні відрахування, дохід, отриманий від продажу акцій, гро­
  шові заощадження та нагромадження громадян і юридичних осіб);

 • запозичені фінансові кошти інвесторів (банківські і бюджетні кредити,
  облігаційні позики та інші кошти);

 • залучені фінансові кошти інвесторів (пайові та інші внески членів тру­
  дових колективів, громадян і юридичних осіб);

 • грошові кошти, які централізуються об'єднаннями підприємств в уста­
  новленому порядку;

 • інвестиційні асигнування із державних і місцевих бюджетів, а також з
  відповідних небюджетних фондів;

 • іноземні інвестиції [5, 23].

Об'єктом нашого дослідження є джерела фінансування інвестиційної діяльності, які формуються на ринку цінних паперів. Для цього детальніше слід розглянути процес функціонування ринку цінних паперів і можливості формування на ньому додаткових фінансових ресурсів з метою їх подальшого інвестування.

Оскільки однією з основних цілей ринкової економіки є одержання при­бутку, то будь-яка діяльність повинна бути сферою збільшення капіталу. З цієї позиції будь-який ринок є одночасно й ринком для вкладення капіталів. Сфе­рою, де можна нагромадити капітал або його одержати, є фінансова сфера діяльності. Основними ринками, на яких переважають фінансові відносини, є:

 • ринок банківських капіталів;

 • ринок цінних паперів;

 • валютний ринок;

 • ринок страхових і пенсійних фондів.

Отже, варто розрізняти, ринки, куди можна тільки вкладати капітал, або первинні ринки, і власне фінансові ринки, де ці капітали накопичуються, концентруються, централізуються й вкладаються. Фінансові ринки, або, як їх ще називають, ринки капіталів — це ринки посередників між первинними власниками коштів і їх кінцевими користувачами.

Ринок цінних паперів не може в повному обсязі бути віднесений до фі­нансового ринку, оскільки не всі цінні папери походять від грошових капіта­лів. У тій частині, у якій ринок цінних паперів ґрунтується на грошах як на ка­піталі, він називається фондовим ринком і є складовою частиною фінансового ринку. Фондовий ринок утворює більшу частину ринку цінних паперів. Части­на ринку цінних паперів, що залишилася, через порівняно незначні розміри не одержала спеціального терміна, і тому ринок цінних паперів і фондовий ринок вважаються тотожними [13].

^ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4(106), 2010

Отже, ринок цінних паперів є механізмом, який сприяє укладанню угод між суб'єктами економічних відносин за посередництва цінних паперів. Він включає певні сектори фінансового ринку, а також частину товарного ринку, на яких здійснюється обіг цінних паперів.

Місце ринку цінних паперів у фінансовій системі можна оцінити з двох позицій: із точки зору обсягів залучення коштів з різних джерел і з точки зору вкладення вільних коштів у який-небудь ринок.

Залучення коштів може здійснюватись за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. До внутрішніх джерел звичайно відносяться амортизаційні кошти й отриманий прибуток. Основними зовнішніми джерелами є банківські позич­ки й кошти, отримані від випуску цінних паперів. У середньому внутрішні джерела в розвинених країнах становлять до 75% залучених коштів, а на бан­ківські позички й цінні папери припадає приблизно 5 і 20% відповідно [14].

Вільні кошти можуть бути використані для прибуткового інвестування в різні сфери: у виробничу й іншу господарську діяльність, нерухомість, анти­кваріат, коштовності й дорогоцінні метали, твори мистецтва. Кошти можуть бути вкладені в іноземну валюту, якщо вітчизняна знецінена, у пенсійні й страхові фонди, у цінні папери різних видів, віддані в позичку або покладені під відсотки на банківський депозит тощо. Ринок цінних паперів — одна з ба­гатьох сфер залучення вільних капіталів, і тому йому доводиться конкурувати за їх залучення [10].

З розвитком ринку цінних паперів зростає актуальність фінансових вкла­день у цінні папери. Дана проблема обумовлена її складністю, різноманітніс­тю суб'єктів і об'єктів фондового ринку. З одного боку, ринок насичений цін­ними паперами, з іншого — в діяльності ринку цінних паперів бере участь значна кількість суб'єктів, які намагаються отримати певну вигоду від:

 • інвестування вільних коштів з метою збереження та приросту капіталу;

 • інвестування в цінні папери як основний вид діяльності комерційної ор­
  ганізації;

 • інвестування для надання управлінського впливу на об'єкт інвестицій
  через придбання пакета цінних паперів.

Через ринок цінних паперів реалізується інвестиційний процес, при яко­му капітал спрямовуються в найефективніші сфери народного господарства й перерозподіляється на користь найбільш життєздатних ринкових структур, що в умовах високих темпів розвитку народного господарства й високого по­питу на інвестиції підсилює конкуренцію за інвестиційні ресурси серед госпо­дарюючих суб'єктів, і, в остаточному підсумку, сприяє підвищенню ефектив­ності окремих галузей та економіки країни в цілому.

Фондовий ринок в Україні - це не лише елемент ринкових відносин і сис­тема обігу цінних паперів. Вкрай необхідно, щоб цей ринок якнайшвидше

став:

- ефективним інструментом концентрації та швидкого переливу капіталу

у найпривабливіші для інвестицій сфери;

 • чутливим індикатором ситуації на фінансовому ринку країни;

 • надійним механізмом захисту та примноження заощаджень громадян,
  забезпечення прав інвесторів і збереження 'їхніх коштів;

^ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4( 106), 2010216

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

217


- неупередженим контролером результативності дій державних посадов­ців і приватного менеджменту тощо.

Одним з джерел капіталу на ринку цінних паперів є грошові заощадження домогосподарств. Ефективність інвестиційної діяльності в країні значною мі­рою залежить від стану фінансового ринку як посередника між заощадження­ми населення й інвестиційною діяльністю.

Так, грошові доходи населення України у 2008 р. становили 856633 млн. грн., що складає 137,4% порівняно з показником 2007 року. Ріст доходів насе­лення (табл. 1) сприяє зростанню обсягів тимчасово вільних коштів (заощад­жень) населення як складової національного інвестиційного потенціалу.

^ Таблиця 1. Доходи і витрати населення, млн. грн. [11]


2004

2005

2006

2007

2008

Доходи

274241

381404

472061

623289

856633

Приріст грошових вкладів і заощаджень у цінні папери

20475

53297

54880

94526

90540

Наявний дохід

212033

298275

363586

470953

646337

Позитивною є також динаміка грошових вкладень населення в цінні па­пери, що дає можливість формувати інвестиційну базу за рахунок власних, на­ціональних джерел на ринку цінних паперів.

Також одним із важливим джерел залучення коштів на ринку цінних па­перів є емісія боргових цінних паперів. Боргові цінні папери відрізняються тим, що не надають власникам корпоративних прав, тобто права на управлін­ня товариством, права на одержання частини прибутку товариства у вигляді дивідендів і права на одержання частини майна товариства при його ліквідації. Випуск боргових цінних паперів породжує між суб'єктами господарської діяльності відносини кредитора і боржника. Емітент боргових цінних паперів виступає як боржник, а власник — як кредитор. Для підприємств такий стан справ вигідний, оскільки дозволяє залучати додаткові ресурси без делегування кредиторам повноважень із контролю за діяльністю підприємства [6, 15—17].

сертифікатів

фон ду операцій

з нерухомістю

акції


акцій 37,52%

Інвестиційних корпоративних
сертифікатів Інвестиційних
КУА пайовими _ фон^
інвестиційними '

фондами

23,36%

опціонів

облігацій

підприємств

33,38%

0,02%

облігацій

місцевих позик-1

0,12%

Рис. 1. Розподіл зареєстрованих ДКЦПФР обсягів випуску цінних паперів у 2007 році [4]

^ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4(106), 2010

Випуск акцій підприємством та їх вдале розміщення також може сприяти швидкій мобілізації коштів для інвестування. Проте емісію акцій можуть здійснювати лише підприємства, які акціонуються або вже є акціонерними, причому відкритого типу. Однак практична роль акцій, які емітують акціонер­ні компанії, у фінансуванні інвестицій в Україні ще незначна. Серед фінансо­вих інструментів найбільші обсяги випусків зареєстровано Державною комі­сією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) з акціями (37,52%) та облігаціями (33,38%) підприємств від загального обсягу зареєстрованих ви­пусків цінних паперів у 2007 р. (рис. 1). На фондовому ринку країни переваж­но обертаються державні цінні папери. Держава, залучаючи фінансово-кре­дитні ресурси для покриття бюджетного дефіциту, є основним конкурентом приватних підприємств на ринку капіталу. Ринок державних цінних паперів, незважаючи на певні проблеми, високодохідний і ліквідний, тому негативно впливає на інвестиції у реальний сектор економіки.

Потенційним джерелом додаткових інвестиційних ресурсів на підпри­ємствах є випуск облігацій. За матеріалами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на фондовому ринку України практично відсутні корпо­ративні облігації. На думку деяких зарубіжних дослідників, наявність у країні розвиненого ринку корпоративних облігацій дає ринковій системі певні пере­ваги порівняно з банківською системою [2; 7; 9; 10]. Основна ідея переваг кор­поративних облігацій полягає в тому, що облігації є більш ринковим інстру­ментом, ніж банківські кредити. Слід зазначити, що наявність ринку корпора­тивних облігацій сприяє розвитку довгострокового позикового фінансування. Ринок корпоративних облігацій забезпечує необхідний ресурсний потенціал економіки країни, особливо для підприємств реального сектору економіки, які є основу економічного розвитку країни. У розвинених країнах світу сукуп­на вартість (капіталізація) корпоративних облігацій в обігу становить, як пра­вило, від 20—30% до 60—65% від загального обсягу капіталізації фондового ринку, що свідчить про важливу роль облігацій як джерела фінансування інвестицій. За даними Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, обсяги українського ринку корпоративних облігацій за минулий рік досягли 5,2 млрд. грн., що порівняно з 991 випуском облігацій підприємств, зареєстро­ваних ДКЦПФР протягом 2007 р. на суму 44,48 млрд. грн. (рис. 2), складає всього 11% загального обсягу. Таким чином, підприємства практично не вико­ристовують цього потенційного джерела інвестиційних ресурсів через недос­коналість законодавства та інші причини.

22,07

12,75

4,11

4,24

2003 2004 2005 2006 2007

Рис. 2. Обсяги зареєстрованих ДКЦПФР випусків облігацій підприємств

у 2003-2007 рр., млрд. грн. [4]

^ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4(106), 2010

218

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

219


Невичерпні можливості фондового ринку мають зробити його ключовим елементом інвестиційних процесів в Україні, механізмом, який би приваблю­вав інвесторів для здійснення інвестицій через свої інструменти та інфра­структуру.

Висновки. Ринок цінних паперів є досить потужним учасником фінансо­вого ринку в країні, який прагне і здатний до створення додаткових фінансо­вих ресурсів. В умовах ринкової економіки ринок цінних паперів є одним із джерел фінансування інвестиційної діяльності в країні шляхом залучення зао­щаджень населення, мобілізації тимчасово вільних коштів підприємств і ство­рення додаткового емісійного капіталу.

І. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-Х11 //галопі.гас!а.§оу.иа.

I. Бердникова Т.Б. Рьнюк ценньїх бумаг й биржевое дело: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М
2000. - 2070 с.

 1. Бирман Г., Шмидт С. Зкономический анализ инвестиционньїх проектов. - М.: Банки й
  биржи; ЮНИТИ, 1997. - 631 с.

 2. Звіт ДКЦПФР за 2007 рік //чгумжт&с.&оч.иа.

 3. Инвестиции: Учеб. пособие / М.В. Чиненов й др.; Под ред. М В Чиненова - М •
  КНОРУС, 2007. - 248 с.

 4. Карбовский В.Ф., Нуждин Й. Новьій подход к инвестированию на рьінке акциії. - М.: Вер­
  шина, 2006. - 224 с.

 5. Лялин С.В. Корпоративнім облигации: мировой опьіт й российские перспектива. - М.:
  ДЗКС-ПРЕСС, 2002. - 333 с.

 6. Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник. - М.: Дашков й К°, 2007. - 372 с.

 7. Рубцов Б.Б. Зарубежнне фондовьіе рьінки. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 304 с.

10. Ринок ценньїх бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А. Й. Басова. - 2-е изд., перераб.
й доп. - М.: ФинансьІ й статистика, 2006. - 448 с.

I1. Статистична інформація // Державний комітет статистики України // \у\\^.икгеІа(.§оу.иа.

 1. Шарп У., Александер Г., Бзіши Дж. Инвестиции / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2001 -
  1028с.

 2. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. - К.: Генеза, 1997. - 384 с.

 3. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 535 с.

Стаття надійшла до редакції 28.12.2009.

С.В. Михайленко

^ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ПРОЕКТІВ БЮДЖЕТІВ

У статті узагальнено результати попередніх досліджень з питань визначення обгрунтованості проектів бюджетів. Наведено критерії фінансової безпеки держави і регіонів, які мають виконуватися при проектуванні бюджетів. Запропоновано показники, які можуть бути взяті до уваги при оцінюванні обґрунтованості проектів бюджетів. Ключові слова: бюджетне проектування, обгрунтованість проектів бюджетів, критерії оцінки.

Форм. 1. Літ. 23.

С.В. Михайленко

^ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ОБОСНОВАННОСТИ ПРОЕКТОВ БЮДЖЕТОВ

Б статье обобщеньї результати ІІредьІдущих исследований по вопросам определения обоснованности проектов бюджетов. ПриведеньІ критерии финансовой безопасности государства й регионов, которьіе должньї вьшолняться при проектировании бюджетов. ПредложеньІ показатели, которьіе могут бьіть принятьі во внимание при оценке обоснованности проектов бюджетов.

Ключевьіе слова: бюджетнеє проектирование, обоснованность проектов бюджетов, критерии оценки.

8.У. МукЬаіІепко

^ ШВІСЕ5 РОК РЕА8ІВІІЛТУ ЕУАШАТКЖ ОР ВКАРТ ВШСЕТ8

Тпе апісіе зиттагпеа1 (пе геіиІК о/іпергеуіои5 зІиЛіех оп ЛеІегтіпіп§ І/Іе/еахіЬШІу о/іпе ага$ ЬиА§еІ5. Сгііегіа о/ Іпе ^іпапсіаі хесигіїу о/ Іпе соипігу апА Іпе ге§іоп5 аге ргезепіегі, ІНеу тихі Ье/оІІон>е(і н>пеп Ага/Кп§ Іпе Ьчії^еїх. Іпсіісех Іо сопяАег йигіп& ІНе е\>аІиаііоп о/ ІНе Лга/І аге

^ Кеуюогйх: Ьи(1§е! с!га/їіп§; £гоипсНп§ о/ Іпе Ьи<і%еІ сіга/ії; е\>аІиа(іоп сгіїегіа.

Постановка проблеми. З метою підвищення ефективності державної фі­нансової політики необхідно забезпечити високу достовірність бюджетного прогнозування та планування. В практиці розгляду та затвердження проектів бюджетів, складених на основі чинної методології бюджетного планування, виникає проблема оцінки обгрунтованості цих проектів з урахуванням конк­ретних викликів соціально-економічного розвитку країни або її регіонів. Цим визначається актуальність дослідження.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічним проблемам ви­значення обгрунтованості проектів бюджетів різного рівня присвячується чи­мало праць. У літературі представлено результати досліджень щодо організації проведення оцінювання обгрунтованості окремих показників бюджету [11; 12; 15; 18], обґрунтовано доцільність визначення певних параметрів (критеріїв) фінансової безпеки, які можуть бути використані при аналізі обгрунтованості проектів бюджетів [10; 14; 16; 20; 21], запропоновано розраховувати показни­ки (коефіцієнти), які характеризують окремі сторони усього бюджетного про­цесу [16]. Варто погодитися з думкою І.Я. Чугунова та І. В. Запатріної, що за­провадження показників оцінювання в реальну практику бюджетного ме-


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №4(106), 2010

© С.В. Михайленко, 2010
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

І. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів у iconБухгалтерський облік цінних паперів
Специфіка діяльності на ринку цінних паперів обумовила виникнення такої категорії юридичних осіб, як професійні учасники ринку цінних...
І. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів у iconЗавданн я
Реєстратор іменних цінних паперів, необхідні умови для профес-сійної діяльності на ринку цінних паперів в ролі реєстратора
І. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів у icon“Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів”
Основні види професійної діяльності банків на ринку цінних паперів – це фінансове посередництво, діяльність з управління цінними...
І. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів у iconПоняття та правовове регулювання ринку цінних паперів”
...
І. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів у iconФондові біржі, нафта
Фондові біржі – це спеціалізовані організації, в приміщені яких відбуваються зустрічі працедавців цінних паперів з покупцями. Об’єднуючи...
І. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів у iconІнвестиційна діяльність комерційних банків
Поняття та види банківських інвестицій. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі. Діяльність комерційного...
І. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів у icon«Біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів»
Україні повинно відбутися динамічне становлення ринку цінних паперів. Його формування в Україні є центральною ланкою ринкових перетворень...
І. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів у iconВартість цінних паперів, її визначення
Цінові фактори вартості цінних паперів та теорія внутрішньої вартості цінних паперів
І. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів у iconОсобливості здійснення операцій з інструментами ринку цінних паперів
Зростає кількість позабіржових фінансових посередників, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів І компаній. Збільшується...
І. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів у iconПроблеми формування ринку цінних паперів в Україні
Вирішальним чинником для такого швидкого розвитку стала катастрофічна нестача грошової маси. А саме однією з основних функцій рцп...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы