Звіт Про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва» зміст вступ icon

Звіт Про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва» зміст вступНазваниеЗвіт Про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва» зміст вступ
страница1/5
Дата конвертации26.09.2012
Размер0.93 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5


Національний університет водного господарства і природокористування

УДК 330.123.3:334.716

КП

№ держреєстрації

інв. №


Юлія Менько

33000, м. Рівне, вул..Кн. Романа 4, Кв. 51


Звіт

Про науково-дослідну роботу

«Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва»


ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні основи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства та його вплив на господарську діяльність

1.1. Основні виробничі фонди підприємства як економічна категорія

1.2. Механізм впливу використання основних виробничих фон­дів на господарську діяльність підприємства

1.3. Поліпшення використання основних виробничих фон­дів як фактор поліпшення виробництва


Розділ 2. Дослідження рівня використання їх стану та їх впливу на ефективність виробництва

2.1. Методика проведення дослідження

2.2. Характеристика об’єкта дослідження вихідної інформації (додаток В)

2.3. Дослідження впливу рівня використання ОВФ на ефективність виробництва

2.4. Дослідження впливу стану ОВФ на ефективність виробництва

2.4.1. Дослідження впливу зношеності ОВФ на ефективність виробництва

2.4.2. Дослідження впливу придатності ОВФ на рівень виробництва

Висновки

Стаття

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

Основні виробничі фонди служать матеріально-технічною базою виробництва, фундаментом його вдосконалення й розвитку. Цей процес відбувається як шляхом нарощування потенціалу основних фондів (екстенсивно), так і через підвищення ефективності їх використання (інтенсивно).

В умовах скорочення інвестицій і уповільнення економічного роз витку внаслідок світової кризи, оновлення матеріально-технічної бази, актуального значення набуває проблема підвищення ефективності рівня використання й відтворення наявних основних виробничих фондів.

Ефективність - це категорія яка складається на підприємствах під впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів: економічних, правових, соціальних та інших. Це обставина і той факт, що ефективність підприємства в різних видах (ефективність господарської діяльності підприємства, використання різних ресурсів, виробництва та інше) являється причинами використання для її кількісної оцінки множини показників.

Велику роль у вирішенні задач ефективного господарського створення і введення ресурсозберігаючої техніки і технології відіграє наука. Їй належить активізувати фундаментальні і практичні дослідження по актуальних проблемах влаштування науково-технічного прогресу в цілях зниження трудомісткості виробництва. Посилення режиму економії і підвищення якості продукції.


Розділ 1. Теоретичні основи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства та його вплив на господарську діяльність


1.1. Основні виробничі фонди підприємства як економічна категорія

Виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим складом становлять виробничі фонди підприємства, усю сукупність яких поділяють на основні та оборотні

Проте засоби виробництва як сукупність засобів і предметів праці не можна ототожнювати з виробничими фондами, що зумовлено двома обставинами. По-перше, елементи засобів виробництва стають виробничими фондами лише з моменту їхнього безпосереднього використання у виробничому процесі. По-друге, виробничі фонди на відміну від засобів виробництва є виключно вартісною економічною категорією. Це означає, що до виробничих фондів відносять не всі елементи засобів виробництва взагалі, а ті з них, які мають вартість.

Складовим частинам виробничих фондів властиві певні характерні ознаки, за якими можна розрізняти основні та оборотні фонди й обґрунтовано тлумачити сутність та значення цих економічних категорій для відтворювальних процесів.

Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) частинами в міру спрацювання.

Оборотні фонди – частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість продукції, що виробляється (на вартість платних послуг).

Елементи основних фондів відіграють неоднакову роль у процесі виробництва. У зв’язку з цим важливе значення має їх поділ на активну і пасивну частини.

До активної частини основних виробничих фондів відносять комплекс машин і механізмів, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (транспортні засоби, устаткування, виробничий інвертар).

До пасивної частини основних виробничих фондів належать усі інші види фондів, які не беруть безпосередньої участі у виготовленні продукту, але які необхідні для виконання виробничого процесу. Вони забезпечують нормальне використання активної частини основних виробничих фондів (будинки, споруди).

Відношення вартості окремих видів основних виробничих фондів, виражене у відсотках, до їх загальної вартості на підприємстві визначає їх видову (технологічну) структуру. За інших рівних умов технологічна структура основних фондів тим прогресивніша та ефективніша, чим більша у їх складі питома вага активної частини.

Вона змінюється під впливом багатьох чинників:

- виробничо-технологічних особливостей підприємства;

- науково-технічного прогресу і зумовленого ним технічного рівня виробництва;

- ступеня розвитку різних форм організації виробництва;

- відтворювальної структури капітальних вкладень у створенні нових основних фондів;

- вартості будівництва виробничих об’єктів і рівня цін на технологічне устаткування;

- територіальне розміщення підприємства.

Структура основних виробничих фондів, як і структура матеріально-технічної бази підприємства, має галузевий характер. Так, наприклад, на транспорті транспортні засоби становлять 60-70%; будівлі, споруди, передавальні пристрої – 20-25%, силові, робочі машини і устаткування – 3-5%, тоді як в інших галузях економіки питома вага транспортних засобів становить 2-4% від загальної вартості основних виробничих фондів.

Загалом на промислових підприємствах України у структурі основних фондів питома вага окремих їх видів останніми роками коливалась у таких межах: будівель і споруд – 45-47%; машин і устаткування – 40-42%; транспортних засобів – 3-4%; силові та робочі машини і устаткування – 14-16%.

Економічне значення основних фондів заключається в тому, що вони є мірилом розвитку процесу праці, визначають ступінь механізації виробництва, забезпечують своєчасне і якісне виконання робіт (випуск продукції) і цим самим визначають рівень продуктивності живої праці. На базі зростання основних фондів збільшується економічний потенціал і виробничі можливості підприємств, підвищується технічний рівень виробництва, що забезпечує збільшення обсягів випуску продукції, поліпшення умов праці.

Соціальне значення полягає в тому, що вони створюють умови для відтворення робочої сили.

За принципом матеріально-натурального, складу і виробничого призначення основні фонди підрозділяються на:

1) будинки - архітектурно-будівельні об'єкти, призначені для створення необхідних умов праці (виробничі корпуси цехів, гаражі, складські приміщення, виробничі лабораторії);

2) спорудження - інженерно-будівельні об'єкти, призначені для виконання тих чи інших технічних функцій, необхідних для процесу виробництва і не зв'язаних зі зміною предметів праці (насосні станції, тунелі, мости й очисні спорудження, резервуари і т.д.);

3) передаточні пристрої - пристрої, за допомогою яких передаються енергія різних видів, а також рідкі і газоподібної речовини (нафтопроводи, газопроводи і т.п.);

4) машини й у статкування в т.ч.:

а) силові машини й устаткування, призначені для вироблення і перетворення енергії (генератори,двигуни);

б) робочі машини й устаткування, які використовуються безпосередньо для впливу на предмет праці чи для його переміщення в процесі створення продукції чи надання послуг, тобто для особистої участі в технологічних процесах (верстати, преси, підйомно-транспорні механізми й ін.);

в) вимірювальні і регулюючі прилади і пристрої, лабораторне устаткування і т.п.;

г) обчислювальна техніка;

д) інші машини й устаткування;

5) транспортні засоби, призначені для транспортування вантажів і людей у межах підприємства і поза ним;

6) інструменти усіх видів і пристосування, що прикріплюються до машин дляобробки виробу (затиски, тиски і т.д,);

7) виробничий інвентар, який використовують для проведення виробничих операцій (робочі столи), збереження рідких і сипучих тіл, охорони праці і т.п.;

^ 8) господарський інвентар.

Для встановлення норм амортизаційних відрахувань із розрахунків щорічних амортизаційних сум застосовують групову класифікацію основних виробничих фондів згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», яка охоплює засоби праці аналогічного виробничо-технологічного призначення з приблизно однаковими строками експлуатації.

1.2. Механізм впливу використання основних виробничих фон­дів на господарську діяльність підприємства

Основні виробничі фонди підприємства складають основу його матеріально-технічної бази, від рівня її використання залежать результати господарської діяльності підприємства.
  1   2   3   4   5
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Звіт Про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва» зміст вступ iconЗвіт про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів їх стан та ефективність виробництва» Науковий керівник доц кафедри Економіки підприємства Гордійчук. А. С виконавець Ковальчук Т. В
«Рівень використання основних виробничих фондів їх стан та ефективність виробництва»
Звіт Про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва» зміст вступ iconЗвіт про науково-дослідну роботу «Рівень використання овф, їх стан та ефективність виробництва»
Звіт про науково – дослідну роботу: 41 c., 5 рис., 10 табл. 2 додатка, 10 джерел
Звіт Про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва» зміст вступ iconЗвіт про науково-дослідну роботу «Рівень використання овф, їх стан та ефективність виробництва»
Об'єктом дослідження є підприємство, основні виробничі фонди та їх вплив на функціонування та ефективність виробництва
Звіт Про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва» зміст вступ iconМіністерство освіти І науки України
«Рівень використання основних виробничих фондів, їх стан та ефективність виробництва»
Звіт Про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва» зміст вступ iconМіністерство освіти І науки України
«Рівень використання основних виробничих фондів, їх стан та ефективність виробництва»
Звіт Про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва» зміст вступ iconМіністерство освіти І науки України
«Рівень використання основних виробничих фондів, їх стан та ефективність виробництва»
Звіт Про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва» зміст вступ iconМіністерство освіти І науки України
«Рівень використання основних виробничих фондів, їх стан та ефективність виробництва»
Звіт Про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва» зміст вступ iconМіністерство освіти І науки України
«Рівень використання основних виробничих фондів, їх стан та ефективність виробництва»
Звіт Про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва» зміст вступ iconПоказники стану та ефективності використання основних фондів
Для забезпечення відтворення основних виробничих фондів важ­ливе значення має вивчення їхнього стану та використання. Стан І використання...
Звіт Про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва» зміст вступ iconРеферат у даному науковому звіті на тему "Дослідження впливу рівня використання основних виробничих фондів, їх стану на ефективність виробництва" досліджувались різні показники використання основних виробничих фондів,
У даному науковому звіті на тему "Дослідження впливу рівня використання основних виробничих фондів, їх стану на ефективність виробництва"...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы