Удк 339. 138(075. 8) Ббк 65. 290-2 Г65 Рецензенти: Левицька С. О icon

Удк 339. 138(075. 8) Ббк 65. 290-2 Г65 Рецензенти: Левицька С. ОНазваниеУдк 339. 138(075. 8) Ббк 65. 290-2 Г65 Рецензенти: Левицька С. О
Дата конвертации25.09.2012
Размер141.48 Kb.
ТипДокументы


УДК 339.138(075.8)

ББК 65.290-2

Г65


Рецензенти:

Левицька С.О., доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та підприємництва НУВГП;

Павлов В.І., доктор економічних наук, професор, зав. кафедри фінансів та економіки природокористування НУВГП;

Гуменюк В.Я., доктор економічних наук, професор, зав. кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП.


Гончаров С.М.

Г65 Підсумкова контрольна тестова програма з дисципліни „Маркетинг”. — Рівне: НУВГП, 2008. – 13 с.


Наведено тести, складені за лекційним курсом та авторським навчальним посібником „Маркетинг” (Рівне: НУВГП, 2007. — 364с.), що відповідають вимогам ECTS та кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які навчаються в КМСОНП.


Затверджені і рекомендовані для використання в навчальному процесі на засіданні кафедри економіки підприємства НУВГП 7 вересня 2007р., протокол №1.


© С.М. Гончаров, 2008

© НУВГП, 2008

Змістовий модуль 1. Принципи та зміст маркетингу

1. Що таке маркетинг?

 1. активний контроль за ринком і цінами у відповідності до попиту та пропозиції;

 2. заходи проти економічних криз і забезпечення відповідності попиту та пропозиції;

 3. комплексний системний підхід до вирішення проблем ринку, який охоплює всі стадії руху товару.


^ 2. Маркетинг починається з :

 1. рекламної кампанії;

 2. розроблення і виробництва товару (послуги);

 3. дослідження ринку та потреб споживачів.


^ 3. Що таке попит?

  1. фінансово забезпечена потреба в товарах чи послугах;

  2. потреба у вирішенні матеріальних чи духовних проблем;

  3. потенційна потреба споживачів в товарах (послугах).


^ 4. Ринковим орієнтиром товарної концепції маркетингу є:

а) вивчення споживчих запитів;

б) створення ефективної системи збуту;

в) вивчення попиту споживачів.


^ 5. Ринковим орієнтиром соціально-етичного маркетингу є:

а) вивчення і задоволення потреб та запитів споживачів;

б) вивчення і задоволення потреб та запитів суспільства;

в) вивчення і задоволення потреб та запитів підприємства.


^ 6. Ринковий попит - це:

а) готовність споживачів придбати товар за ціною, яка пропонується ринком;

б) стан готовності потенційних споживачів придбати товар;

в) готовність споживачів придбати товар за конкретною ціною.


^ 7. Попит на товари, яких немає на ринку, називається:

 1. латентним;

 2. нульовим;

 3. креативним.

8. Латентний — це попит, який:

а) зароджується;

б) зменшується;

в) зростає.


^ 9. Основними особливостями послуги є:

а) нематеріальність, зміна якості в часі;

б) невіддільність від джерела, неможливість зберігання;

в) як „а” та „б”.


^ 10. Товар з погляду маркетингу — це:

а) будь-який продукт, призначений для реалізації;

б) продукт праці, призначений для продажу;

в) результат досліджень, розробок та виробництва.


^ 11. Ринок покупців — це ситуація, коли:

а) пропозиція перевищує попит;

б) попит перевищує пропозицію;

в) пропозиція дорівнює попиту.


^ 12. Цільовий ринок підприємства — це ринок:

а) споживачі якого можуть скористатися продукцією підприємства;

б) на якому підприємство реалізує свою продукцію;

в) потреби і запити якого відповідають можливостям підприємства щодо їх задоволення.


^ 13. Конверсійний маркетинг — це система дій за умов:

а) негативного попиту;

б) ажіотажного попиту;

в) спадаючого попиту.


14. Демаркетинг — це система дій за умов:

а) надмірного попиту;

б) нерегулярного попиту;

в) оманливого попиту.


^ 15. Нераціональному попиту відповідає:

а) синхромаркетинг;

б) протидіючий маркетинг;

в) ремаркетинг.

16. Маркетингова суміш — це:

а) продукт, збут, просування, комунікації;

б) розподіл, ціна, продукт, реклама;

в) продукт, розподіл, просування, ціна.


^ 17. Предметом маркетингових досліджень є:

а) конкретна маркетингова проблема;

б) суб’єкт системи „підприємство – ринок – економіка”;

в) визначення конкурентних позицій підприємства.


^ 18. Найціннішою для маркетингових досліджень є інформація:

а) первинна;

б) вторинна;

в) нормативна.


19. Для визначення реальної місткості ринку використовують формулу:

 1. Qp=R–E+F+Д–Ео+Fо;

 2. Qp=Р+R–E+F+Д(–М)–Ео+Fо;

 3. Qp=Р+R+E–F+Д(–М)–Ео+Fо.


^ 20. Що розраховують за формулою ?

 1. потенційну місткість ринку;

 2. місткість ринку проникнення;

 3. місткість монопольного ринку.


^ 21. Конкуренція між різними товарами, які задовольняють ту саму потребу, називається:

 1. товарною;

 2. функціональною;

 3. видовою.


^ 22. Маркетингова система „4Р” включає:

 1. товар, ціну, продаж, просування;

 2. ринок, товар, ціну, збут;

 3. товар, ціну, місце, просування.


^ 23. Первинною називають інформацію, яка:

 1. зібрана вперше для будь-якої конкретної мети;

 2. вже існує і була отримана раніше для іншої мети;

 3. отримана безпосередньо в межах підприємства.


^ 24. Вторинною називають інформацію, яку:

 1. можна отримати за межами фірми з урядових і поза урядових джерел;

 2. зібрали вперше для будь-якої конкретної мети;

 3. отримали раніше для іншої мети.


^ 25. Процес маркетингового дослідження розпочинається з :

 1. збору та аналізу вторинної інформації;

 2. визначення проблеми дослідження;

 3. визначення методів дослідження та можливостей підприємства для їх проведення.


Змістовий модуль 2. Елементи комплексу маркетингу

^ 26. Товар — це те, що:

а) потрібно споживачам щоденно;

б) створює прибуток підприємству;

в) виготовляється підприємством для продажу.


^ 27. Маркетингова товарна політика включає:

а) планування, модифікування та обслуговування товарів;

б) розроблення, модифікування та елімінування товарів;

в) розроблення, обслуговування та елімінування товарів.


^ 28. Згідно з конкуренцією життєвого циклу товару прибуток від його реалізації можливий на етапі:

а) розроблення та дослідження товару;

б) впровадження товару на ринок;

в) зростання ринку збуту.


^ 29. Концепцію конкурентоспроможності товару (К) у загальному вигляді можна виразити формулою:

а) корисний ефект / вартість споживання → max;

б) вартість споживання / корисний ефект → max;

в) вартість споживання / корисний ефект → min.


^ 30. Характеристика асортименту товарів:

а) широта, довжина, глибина, густота;

б) широта, густина, глибина, гармонійність;

в) широта, довжина, глибина, гармонійність.


^ 31. Доповнення виробничої програми новими продуктовими лініями— це:

а) диверсифікація;

б) диференціація;

в) концентрація.


32. Логічно послідовним є планування нової продукції за такими рівнями:

а) товар за задумом, товар з підкріпленням, товар у реальному виконанні;

б) товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням;

в) товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням, товар за задумом.


^ 33. Позиціювання нового товару — це:

а) сегментування ринку;

б) визначення рівня сприйняття споживачів нового товару;

в) пошуки належного місця товару на ринку, виходячи з його сприйняття споживачами.


34. „Візитною карткою” будь-якого товару є:

а) упаковка;

б) етикетка;

в) товарна марка.


^ 35. Вдалість товарної марки (S) описується формулою:

а) S=К+D+C;

б) S=КDC;

в) S=КD+C.


36. Ринкова ціна — це:

а) грошова вартість товару (послуги);

б) фінансові витрати на створення товару ринкового попиту;

в) мотивована й обґрунтована грошова вартість товару.


^ 37. Роль маркетингової цінової політики найменша на ринку:

а) чистої монополії;

б) олігопольному;

в) досконалої конкуренції.


38. Цінова еластичність попиту — це:

а) залежність ціни товару від величини обсягів попиту;

б) відношення зміни попиту від зміни ціни;

в) відношення зміни попиту від зміни ціни з врахуванням вихідної кількості попиту й вихідної ціни.


^ 39. Цінова стратегія проникнення на ринок характеризується початковими цінами:

а) низькими;

б) високими;

в) вигідними підприємству.


^ 40. Значення точки беззбитковості Q можна визначити за формулою:

а) Q=F/P-V;

б) Q=F/(P-V);

в) Q=F+P-V.


41. Які цінові умови відносяться до поняття „Інкотермс”?

а) FAS; FOB; FOR; CIF;

б) франко-станція;

в) франко-порт.


^ 42. Засобами впливу комплексу маркетингових комунікацій є:

а) реклама, пропаганда, товарна марка, газети, журнали;

б) реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж;

в) рекламні звернення, товарні марки, персональний продаж.


^ 43. Велика інформативність, широке охоплення споживачів, довірчий характер — це переваги:

а) реклами;

б) пропаганди;

в) персонального продажу.


^ 44. Першим кроком у процесі прийняття рішень з рекламування є:

а) визначення цілей реклами;

б) ідентифікація цільового ринку;

в) попередні асигнувань.


^ 45. Вибираючи носіїв реклами, орієнтуються на такі головні їх види:

а) засоби масової інформації;

б) вуличну рекламу та презентаційні заходи;

в) рекламні листи, газети, журнали.


^ 46. Короткотермінові заходи, спрямовані на з’ясування реакції ринку на пропозицію підприємства — це:

а) пропаганда;

б) прямий маркетинг;

в) стимулювання збуту.


^ 47 Основним недоліком знижок як засобів стимулювання є:

а) низький рівень сприйняття споживачем;

б) можливість зниження іміджу товару;

в) великі витрати.


^ 48. У західній практиці роботи з покупцем використовують тести:

а) DESIRE;

б) MADDEN;

в) DECISION.


49. З-поміж способів подолання заперечень покупців найбільш ефективним способом є:

а) умовляння та наполягання;

б) рішуче відхилення заперечень;

в) погодження з запереченням, але обернення його на свою користь.


^ 50. Найвідомішим засобом прямого маркетингу є:

а) пряме поштове звернення;

б) телемаркетинг;

в) електронний маркетинг.

Змістовий модуль 3. Маркетингова політика розподілу та контроль

^ 51. Для підприємств з великим асортиментом рекомендується така модель побудови відділу маркетингу:

а) функціональна;

б) товарна;

в) орієнтована на ринки.


^ 52. Вибір суб’єктів каналу розподілу — це:

а) визначення типів та видів посередників, які працюватимуть у ньому;

б) пошуки потенційних посередників;

в) вибір оптимальних варіантів посередників.


^ 53. Процес визначення та оцінки про співвідношення фактичних показників з плановими — це:

а) контроль маркетингової діяльності підприємства;

б) ревізія маркетингової діяльності підприємства;

в) контролінг.


^ 54. Найбільш сучасною концепцією організації маркетингу на підприємстві є:

а) відділ збуту;

б) маркетингово-збутовий відділ;

в) відділ маркетингу.


^ 55. Розрізняють 3 базисних типи каналів розподілу:

а) інтенсивні, селективні, ексклюзивні;

б) торговельні, збутові, сервісні;

в) прямі, опосередковані, змішані.


^ 56. Основні напрямки ревізії маркетингу — це:

а) ревізія маркетингового середовища та стратегії маркетингу;

б) ревізія служби маркетингу;

в) ревізія функціональних складових маркетингу.


^ 57. Для підприємств з незначним асортиментом продукції рекомендується така модель побудови відділу маркетингу:

а) функціональна;

б) орієнтована на споживачів;

в) орієнтована на ринки.


^ 58. Довжина каналу розподілу — це:

а) кількість наявних у ньому проміжних рівнів;

б) кількість посередників на проміжних рівнях;

в) кількість підприємств проміжної торгівлі у ньому.


^ 59. Суб’єкти каналів розподілу — це:

а) товаровиробники та посередники;

б) товаровиробники та споживачі;

в) контактні організації та організації сприяння.


^ 60. Ключовим поняттям маркетингової політики розподілу є:

а) реалізація виготовленої продукції;

б) формування каналів розподілу;

в) формування логістичних схем.


^ 61. Торгові дома створюють для:

а) інвестування капіталу у виробництво;

б) торговельно-посередницької діяльності;

в) як „а”, так і „б”.


^ 62. Контроль ефективності рекламних витрат (КР) здійснюється за формулою:

а) КрВ+Q;

б) КрВ-Q;

в) КрВ/Q.


^ 63. Для досягнення віддалених ринків порівняно дешевими є:

а) прямі канали;

б) опосередковані канали;

в) як прямі, так і опосередковані канали


^ 64. Які види збутової діяльності породжують критику системи маркетингу?

а) обмежені гарантійні зобов’язання;

б) недобросовісна і агресивна реклама;

в) введення в оману споживачів щодо якості товару.


^ 65. Які критичні зауваження породжує упакування товару?

а) низька якість і дизайн;

б) відхилення від європейських стандартів;

в) забруднення навколишнього середовища.


^ 66. У чому полягає недобросовісність стосунків з конкурентами?

а) поглинання конкурентів (рейдерство);

б) нав’язування асортименту;

в) призначення цін на рівні конкурентних.


^ 67. Які види незаконної маркетингової діяльності можуть мати місце в товарній політиці підприємства?

а) порушення прав споживачів;

б) відхилення від стандартів якості та безпеки товару;

в) нав’язування асортименту (номенклатура).


^ 68. Які критичні зауваження породжує реклама?

а) її необґрунтована вартість;

б) агресивність та недобросовність;

в) неповага до споживача.


^ 69. Контроль різних планів товарообороту окремих видів продукції здійснюється за формулою:

а) ;

б) ;

в) .


^ 70. Співпрацю в каналах розподілу можна забезпечити:

а) створенням вертикальних маркетингових систем;

б) створенням горизонтальних маркетингових систем;

в) адміністративним регулюванням.


^ 71. Контроль валового прибутку підприємства (ПВ) здійснюється за формулою:

а) ПВ=Q-C;

б) ПВ=Q+C;

в) ПВ=Q/C.


72. Власники потужних складських господарств — це:

а) брокери;

б) консигнатори;

в) трейдери.


^ 73. Головною передумовою створення ефективної маркетингової організаційної структури на підприємстві є:

а) наявність коштів та кадрів;

б) знання поведінки споживачів;

в) доскональне знання кон’юнктури ринку.


74. Контроль зростання ринку (Р) здійснюється за формулою:

а) ;

б) ;

в) .


75. Головна проблема комбінованих (змішаних) каналів розподілу:

а) складність управління;

б) недосконалість організаційної структури;

в) адміністративне втручання.


Викладач С.М.Гончаров

Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Удк 339. 138(075. 8) Ббк 65. 290-2 Г65 Рецензенти: Левицька С. О iconУчебное пособие Томск 2003 удк 658. 56(075) ббк 65. 290 Л. 72
Лойко О. Т. Сервисная деятельность: Учеб пособие. /Том политех ун-т. – Томск, 2010. – с
Удк 339. 138(075. 8) Ббк 65. 290-2 Г65 Рецензенти: Левицька С. О iconКнига для студентов Ростов-на-Дону 2000 удк 003(075. 8) Ббк 87. 4я73 с 30
Охватывает два или больше означающих и их означаемые, например, «коньяк» – название города и напитка
Удк 339. 138(075. 8) Ббк 65. 290-2 Г65 Рецензенти: Левицька С. О iconБюллетень новых поступлений за III кв. 2010 г. Информационные технологии 1 ббк 004. 7(075. 8) Удк 004. 7(075. 8)
Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко; под ред А. П. Пятибратова. 4-е изд., перераб и доп. М. Финансы и статистика : инфра-м,...
Удк 339. 138(075. 8) Ббк 65. 290-2 Г65 Рецензенти: Левицька С. О iconМетодическое пособие для аспирантов и студентов всех форм обучения Иркутск 2008 удк 1(075. 8) Ббк 87а7 М20
Охватывает период от времен Аристотеля до начала XVII века, поэтому и называется древним и средневековым этапом
Удк 339. 138(075. 8) Ббк 65. 290-2 Г65 Рецензенти: Левицька С. О iconУчебное пособие для студентов непрофильных вузов. Удк 658. 012. 8 Ббк 65. 290-212. 5 -+- 67. 404. 3 Я76
Охватывает не все аспекты сложной проблемы, а лишь определенные её части
Удк 339. 138(075. 8) Ббк 65. 290-2 Г65 Рецензенти: Левицька С. О iconРуководство для студентов экономических специальностей г. Ханты-Мансийск 2010 год ббк 60. 821. 2 Удк 339. 97
Охватывают все внутренние проблемы предпринимателя и внешние воздействия и тематически связаны с исследованием предприятия, разработкой...
Удк 339. 138(075. 8) Ббк 65. 290-2 Г65 Рецензенти: Левицька С. О iconПрактикум по промышленной органической химии томск 2009 удк 667(075. 8) C 65
Охватывают большинство разделов теоретического курса
Удк 339. 138(075. 8) Ббк 65. 290-2 Г65 Рецензенти: Левицька С. О iconБюллетень новых поступлений за IV кв. 2010 г. Машиностроение удк 621. 01(075. 8)
Механика машин [Текст] : учеб пособие для вузов / под ред. Г. А. Смирнова. М. Высш шк., 1996. 511с ил. Библиогр.: с. 508. Isbn 5-06-002373-7...
Удк 339. 138(075. 8) Ббк 65. 290-2 Г65 Рецензенти: Левицька С. О iconПроблемы, задачи и пути их решения 2012 удк 796/799 ббк 75 а 18
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Удк 339. 138(075. 8) Ббк 65. 290-2 Г65 Рецензенти: Левицька С. О iconУдк 81'34 ббк 81. 01 Н. Г. Углова
Рассматриваются современные территориальные особенности произношения американского варианта английского языка и анализируется их...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы