Реферат на тему: Комунікація та її функції в суспільстві icon

Реферат на тему: Комунікація та її функції в суспільствіНазваниеРеферат на тему: Комунікація та її функції в суспільстві
Дата конвертации25.09.2012
Размер57.29 Kb.
ТипРефератРеферат на тему:

Комунікація та її функції в суспільстві

Поняття комунікація як науковий термін і галузь дослідження своїм другим народженням зобов'язана XX ст. Походить воно від лат. communicatio — повідомлення, передача, бесіда, розмова. Більше того, словники свідчать, що вивчення проблем комунікації започатковано ще за часів Платона.

Як і завжди в науці, різні автори абсолютно по-різному тлумачать зміст цього поняття. Соціологи (П. Сорокін) розуміють під комунікацією взаємодію, тобто передачу соціальної інформації. Психологи (А. Леонтьев) — процеси обміну продуктами психологічної діяльності, насамперед спілкування. Кібернетики (А. Урсул) — обмін інформацією між складними динамічними системами та їхніми частинами сприймати, накопичувати та переробляти інформацію.

З огляду на зазначене можемо констатувати, що комунікація є процесом передачі інформації між суб'єктами соціальної сфери суспільства. У свою чергу власне інформацію представники кібернетики (в особі одного із засновників цієї науки Н. Вінера) визначають як зміст, що отримується із зовнішнього світу в процесі нашого пристосування до нього.

Взагалі термін комунікація використовується багатьма соціальними, біологічними, технічними науками.

Але у будь-якому випадку комунікація передбачає наявність як мінімум трьох учасників цього процесу: передавач — повідомлення — приймач.

Таким чином вимальовується, що комунікація є різновидом взаємодії між певними суб'єктами (передавач, приймач) за посередництвом певного об'єкта (повідомлення).

Зрозуміло, що йдеться про взаємодію окремих людей, груп людей, суспільства в цілому. Під комунікацією розуміють також сигнальні способи зв'язку у тварин (зоокомушкація), і не більше... Гравітаційна взаємодія, скажімо, між небесними тілами, з огляду на нинішній рівень знання суті і законів Всесвіту, не вважається на цьому історичному етапі розвитку людської цивілізації комунікаційним процесом.

Окрім суб'єктів процесу комунікації, обов'язково має бути присутній об'єкт комунікації (повідомлення). Він може мати матеріальний характер (поштовий лист, книга, SMS, подарунок, жест, мова), або несвідомий, нематеріальний характер впливу на реципієнта (приймача). В останньому випадку комунікатор (передавач) може несвідомо впливати на реципієнта, викликаючи в нього симпатію (антипатію), довіру (недовіру), любов (ненависть) тощо.

Допитливий читач може запитати, чи є комунікацією спілкування людини самої з собою (внутрішня мова, роздуми, спогади)? Очевидно, що так, оскільки ми маємо на увазі своєрідну, хоч і вироджену, але свідому форму комунікації. У випадку марення, галюцинацій ми не можемо говорити про цілеспрямованість і функціональність комунікаційного акту.

Ґрунтуючись на висловленому вище, маємо можливість сформулювати наукове поняття: комунікація є опосередкованою і цілеспрямованою взаємодією двох суб'єктів.

Ця взаємодія може відбуватися в реальному геометричному просторі та астрономічному часі (рух матеріальних об'єктів) або в багатомірному віртуальному просторі і часі (рух ідеальних суб'єктів: змістів, образів, ікон, знаків та ін.).

З огляду на це можемо запропонувати і типологію комунікацій (рис 1).

Комунікація виконує дуже важливі функції в суспільному житті, створюючи умови для забезпечення роботи не тільки інформаційної, а й усієї суспільної сфери. Щодо цього варто розглядати інформаційну сферу як своєрідну кровоносну систему суспільства, без якої функціонування економічної, соціальної, політичної та духовної сфер суспільства не можливе.

Віддаючи належне міжособистісній та груповій комунікації, з точки зору інформаційно-комунікаційного менеджменту значно більшу вагу мають масовікомунікації — процес обробки інформації, її передавання за допомогою преси, радіо, телебачення, а також спілкування людей як членів "маси", яке здійснюється за допомогою технічних засобів комунікації.

Проте нас найбільше цікавлять соціальні і психологічні функції масової комунікації, які є ключовими при розгляді проблем паблік рилейшнз, реклами, пропаганди та ін.

^ Соціальні функції масової комунікації

Інформаційнафункція — є основною функцією, оскільки на організації й управлінні потоками інформації побудовані паблік рилейшнз (PR), реклама тощо.

Соціалізуюча функція — пов'язана із соціальним вихованням членів суспільства, формуванням або зміною інтенсивності і спрямованості соціальних настанов, цінностей та ціннісних орієнтацій аудиторії, з якою здійснюється комунікація. Зокрема, соціалізуюча функція може розглядатися як така, що реалізує стратегічний PR, на якому ґрунтується вся суспільна сфера.

Організаційно-поведінськафункція — пов'язана з ініціюванням або припиненням певних дій масової аудиторії. З нею можна поєднати тактичний PR (політична, виборча або рекламна кампанія).

Емоційно-тонізуючафункція полягає в регулюванні емоційного рівня аудиторії, стимулюванні її емоційних реакцій.

Комунікаційна функція — пов'язана з регулюванням зв'язків між різними індивідами або сегментами аудиторії, а також комунікатора з тією самою аудиторією .

^ Психологічні функції масової комунікації

З точки зору психології виокремлюють такі функції масової комунікації:

Формування масової психології — стратегічна, оскільки формує і масу (як суб'єкт соціальної дії), і масову психологію.

Інтеграційно-комунікаційна — пов'язана з формуванням загальних емоційно-психологічних настроїв аудиторії.

Інформаційна— забезпечує аудиторію певним набором інформації, створює єдину "інформаційну" систему координат для сприйняття і оцінки подій, які відбуваються в суспільстві.

Соціалізуюче-виховна — сприяє формуванню узагальнених настанов, цінностей і ціннісних орієнтацій.

Організаціїповедінки — стимулює напрями конкретних дій маси.

Отже, феномен масової комунікації можна розглядати як:

1. Набір технічних механізмів (засобів масової комунікації, які доносять повідомлення до аудиторії) для впливу на психіку людей.

2. Нові змістовні компоненти психологічного впливу (коли транслюються не просто директивні повідомлення, а повідомлення, що стимулюють, "підштовхують" індивідів до певних дій).

3. Спеціально організований процес, коли зовнішньо люди (начебто) мають право на індивідуалізацію і свободу людської свідомості, а по суті — внутрішньо (психологічно) такого вибору не мають, оскільки дивляться одні й ті самі (по змісту) телепрограми, слухають одні й ті самі радіопередачі і читають одні й ті самі повідомлення в газетах з різними назвами.

У цьому контексті варто виокремити такі масово-психологічні функціїзасобівмасовоїкомунікації:

• загальної регуляції психодинаміки суспільства;

• інтегратора масових настроїв;

• управління циркуляцією психоформуючої інформації.

Тож розглянемо такі базові поняття, як комунікаційний канал і інформація як така, без чого розуміння власне процесів комунікації попросту неможливе.

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Азроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию. — Μ., 2002.

2. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. — М., 1974.

3. Аналітика, експертиза, прогнозування. — К, 2003.

4. Антипов К. В.,Бажеиов Ю. К. Паблік рилейшнз. — М, 2002.

5. Бебик В. Політологія для політика і громадянина — К, 2004.

6. Бокарев Т. Энциклопедия интернет-рекламы. — М., 2000.

7. Бондар Ю. Свобода слова: українська мірка. — К, 2004.

8. Боришполщ К. П. Новые измерения Север-Юг // Современные международные отношения / Под ред. А. В. Торку-нова. — М., 2000.

9. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. — К, 2001.

10. Ванштейн Г. Интернет как фактор общественных трансформаций // МЭиМО. — 2002. — № 7.

11. Ван Дейк Т. А Язык. Познание. Коммуникация. — 1989.

12. Банковски Б. Глобалізація крізь македонську призму // Політична думка. — 2000. — № 3.

13. Василенко И. А. Политическая глобалистика. — М., 2003.

14. Вебер А. Б. Неолиберальная глобализация и ее оппоненты // ПОЛИТИЯ. — 2002. — № 2.

15. Винер Н. Кибернетика и общество. — Л., 1958.

16. Гаджиев К. С. Введение в геополитику. — М., 2000.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Реферат на тему: Комунікація та її функції в суспільстві iconРеферат на тему: Функції відбору ( car list), ( cdr list). Ці функції
Ці функції відбору (селекторні функції) є примітивними функціями, та були розглянуті раніше. Також було показано як утворити похідні...
Реферат на тему: Комунікація та її функції в суспільстві iconРеферат на тему: Функції конструктора
Ці функції можуть утворювати бінарні дерева або зв’язні списки, які моделюють структури даних практично для довільної задачі
Реферат на тему: Комунікація та її функції в суспільстві iconРеферат на тему: Функції рядків
Функції рядків призначені для роботи з текстами. Вони забезпечують виконання великої кількості операцій над текстовими данними —...
Реферат на тему: Комунікація та її функції в суспільстві iconРеферат на тему: Функції модифікатора Функції модифікатора виконують переадресацію вказівників в структурах даних мови програмування Лісп. Rplaca
Відбувається заміна car-елемента об’єкта1 вказівником на об’єкт2, повертається модифікований об’єкт
Реферат на тему: Комунікація та її функції в суспільстві iconРеферат на тему: Функції властивостей
Функції властивостей призначені для керування властивостями, пов’язаними із символами. Cdr елемент символа вказує на список властивостей,...
Реферат на тему: Комунікація та її функції в суспільстві iconНа тему “Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу”
Масова комунікація, як один з елементів культури, з’явилася порівняно недавно. Але за дуже короткий час вона набула такого поширення...
Реферат на тему: Комунікація та її функції в суспільстві iconНа тему “Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу”
Масова комунікація, як один з елементів культури, з’явилася порівняно недавно. Але за дуже короткий час вона набула такого поширення...
Реферат на тему: Комунікація та її функції в суспільстві iconНа тему “Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу”
Масова комунікація, як один з елементів культури, з’явилася порівняно недавно. Але за дуже короткий час вона набула такого поширення...
Реферат на тему: Комунікація та її функції в суспільстві iconРеферат на тему: Числові функції
Числові функції виконують основні математичні операції над цілими та дробовими числами. Користувач може обрати для роботи точну або...
Реферат на тему: Комунікація та її функції в суспільстві iconРеферат на тему: Числові функції
Числові функції виконують основні математичні операції над цілими та дробовими числами. Користувач може обрати для роботи точну або...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы