Вступ icon

ВступНазваниеВступ
Дата конвертации24.09.2012
Размер371.14 Kb.
ТипДокументы


ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. Економіко-організаційна структура ПАТ«Універсал Банк»……………5

РОЗДІЛ 2. Аналіз активів ПАТ«Універсал Банк»……………………………………8

РОЗДІЛ 3. Аналіз пасивів ПАТ«Універсал Банк»……………………………….…12

РОЗДІЛ 4. Аналіз фінансових результатів і рентабельності ПАТ «Універсал Банк»………………………………………………………….......................................15

4.1. Методика розрахунку «точки беззбитковості» роботи банку…………..17

РОЗДІЛ 5. Формування напрямів розвитку ПАТ «Універсал Банк»……………..20

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………...22

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………..24

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………..25


ВСТУП


ПАТ “Універсал Банк” є універсальним банком, який виконує всі види банківських операцій і надає своїм клієнтам - юридичним та фізичним особам - широкий спектр різноманітних послуг, згідно ліцензії Національного банку України № 92 від 07.12.2007 року. Основна діяльність Банку полягає у здійсненні комерційної діяльності, торгівлі цінними паперами, проведенні операцій з іноземними валютами, наданні позик та гарантій, залученні вкладів від населення, а також проведенні розрахунково-касових операцій. Стратегічна мета Банку: Відповідно до Стратегії розвитку ВАТ „Універсал Банк” на 2009-2012 роки, основною метою є ефективне зростання обсягів бізнесу поширення його частки у банківському секторі України. Для підтримування стабільності банку, згідно зі Стратегією розвитку у 2009-2010 році передбачено збільшення

статутного та субординованого капіталу ВАТ „Універсал Банк”. З метою управління власними ризиками та захисту інтересів клієнтів – дотримання обов’язкових економічних нормативів та політики формування резервів.

Стратегія і тактика розвитку Банку спрямовані на зміцнення його позицій на ринку, успішну конкурентну боротьбу з вітчизняними фінансово-кредитними закладами. ВАТ „Універсал Банк” є універсальним банком, який надає весь спектр банківських операцій та послуг, , згідно ліцензії Національного банку України № 92 від 07.12.2007 року, забезпечує швидке і якісне обслуговування та на високому рівні в усіх підрозділах та відділеннях. Банк є прибутковою установою, яка дотримується принципів ліквідності й платоспроможності.

ВАТ „Універсал Банк” є банком, що спеціалізується на обслуговуванні приватних осіб, малого та середнього бізнесу, великих та середніх підприємств. Надання банківських послуг широким верствам населення є цільовим для Банку ринком.

Банк у своїй роботі керується Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України.

^ Мета практики полягає у закріпленні теоретичних знань, дослідження аналіз активів, пасивів банку, аналіз фінансових результатів і рентабельності банку.

Відповідно метою роботи, як підсумкового документа виробничої практики є проведення аналізу діяльності ПАТ «Універсал Банк», що є об’єктом дослідження.

Відповідно до поставленої мети, ми повинні виконати наступні завдання:

 • проаналізувати техніко-економічні показники діяльності;

 • охарактеризувати послуг, які надаються банком;

 • оцінити техніко-економічні показники діяльності Банку в 2007, 2008 роках;

 • провести аналіз фінансових показників на основі відповідних інформаційних джерел;

 • запропонувати заходи щодо покращення фінансового стану Банку та вказати можливі шляхи впровадження пропозиції.


В ході роботи було сформульовано свою точку зору на роль ВАТ «Універсал Банк» в банківській системі, його функції та проблеми, що викладена в у висновку.


РОЗДІЛ 1


^ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»


Організаційно-правова форма Банку: відкрите акціонерне товариство.

Валюта звітності – гривня, одиниці виміру – тис.грн.

^ Материнська компанія: ЕФГ Нью Юроп Холдинг Б.В. ЕФГ Нью Юроп Холдинг Б.В. (пряма участь 99,92%) є приватною компанією з обмеженою відповідальністю, що створена та існує за законодавством Голландії, і входить до групи компаній, що контролюються ЕФГ Євробанк Ергасіас С.А .

^ Види діяльності: ВАТ “Універсал Банк” є універсальним банком, який виконує всі види банківських операцій і надає своїм клієнтам - юридичним та фізичним особам - широкий спектр різноманітних послуг, згідно ліцензії Національного банку України № 92 від 07.12.2007 року. Основна діяльність Банку полягає у здійсненні комерційної діяльності, торгівлі цінними паперами, проведенні операцій з іноземними валютами, наданні позик та гарантій, залученні вкладів від населення, а також проведенні розрахунково-касових операцій.

^ Стратегічна мета Банку: Відповідно до Стратегії розвитку ВАТ „Універсал Банк” на 2009-2012 роки, основною метою є ефективне зростання обсягів бізнесу поширення його частки у банківському секторі України. Для підтримування стабільності банку, згідно зі Стратегією розвитку у 2009-2010 році передбачено збільшення статутного та субординованого капіталу ВАТ „Універсал Банк”. З метою управління власними ризиками та захисту інтересів клієнтів – дотримання обов’язкових економічних нормативів та політики формування резервів.

^ Спеціалізація Банку: універсальний банк.

Характеристика діяльності Банку: ВАТ „Універсал Банк” надає весь спектр банківських операцій та послуг, забезпечує швидке і якісне обслуговування на високому рівні в усіх підрозділах та відділеннях. Банк є прибутковою установою, яка дотримується принципів ліквідності й платоспроможності. Діяльність банку протягом 2008 року можна охарактеризувати як стабільно зростаючу по обсягах активних та пасивних операцій. Банк намагається вести свій бізнес ефективно, ґрунтуючись на загальноприйнятих стандартах управління та передової банківської практики, незалежній кредитній політиці, та забезпечуючи високий рівень банківських послуг. Банк формує свою кредитну політику таким чином, щоб вона була ефективною з точки зору ризиків, які приймає Банк, сприяла розвитку вітчизняної економіки та задовольняла попит клієнтів на кредитні ресурси.

^ ВАТ «Універсал Банк» здійснює свою діяльність спільно з контрагентами різних секторів економіки: банками, небанківськими фінансовими установами, суб’єктами господарювання (різних форм власності) та фізичними особами. Для забезпечення якісного обслуговування клієнтів ВАТ “Універсал Банк”, оперативного проведення

операцій за дорученням клієнтів, встановлені кореспондентські відносини з іншими українськими та іноземними банками, через які проводиться обслуговування клієнтів банку, як резидентів, так і нерезидентів.

^ Управління ризиками: Ризик для Банку це ситуативна характеристика, яка відображає невизначеність щодо результатів певної діяльності і можливості реалізації несприятливих наслідків в разі негативного розвитку подій. Банк розглядає Ризик в якості неодмінної складової, яка притаманна всім сферам діяльності Банку. Будь-яке рішення в діяльності Банку, яке заслуговує на увагу та передбачає невизначеність щодо його наслідків, обтяжене ризиком. Управління ризиками в Банку – це комплексний багатоступеневий процес, за допомогою якого Банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, здійснює їх моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв’язки між різними категоріями (видами) ризиків. Особливість побудови системи ризик-менеджменту в Банку полягає в його приналежності до Європейської Фінансової Групи (European Financial Group) розташованої у Швейцарії, яка у всіх своїх структурних підрозділах реалізовує стратегію управління ризиками у відповідності до вимог та рекомендації Базельського комітету . Тому, незважаючи на те, що українське законодавство не вимагає від банків обов’язкового дотримання вимог Базельського комітету повним обсягом, “Універсал банк” реалізовує саме найвищі стандарти в питанні управління ризиками у найкращих традиціях корпоративного управління. [4, c. 8]

^ Головною метою ризик-менеджменту в Банку є оптимізація доходності певних груп активів та вартості пасивів при здійсненні контролю над розміром ризиків. Керуючись цією метою, Банк прагне підтримувати оптимальну структуру короткострокових і довгострокових фінансових доходів, максимізуючи відхилення доходності в межах,

що відповідають поточній ринковій кон’юнктурі.

Задачею управління ризиками є забезпечення фінансової стійкості Банку, його ліквідності, підвищення вартості власного капіталу та найбільш раціональне поєднання інтересів наступних сторін:

− клієнтів та контрагентів

− учасників (власників)

Організаційна структура Банку: Організаційна структура відповідає стандартам групи Eurobank EFG. В 2008 році філії банку були реорганізовані у відділення банку. Станом на 01.01.2009 функціонують 181 відділення

банку (2007: 8 філій та 79 відділень).

Корпоративне управління ВАТ «Універсал Банк» зосереджується на створенні системи важелів і противаг, що забезпечують узгодження інтересів Спостережної ради та Правління Банку, акціонерів Банку, вкладників та інших зацікавлених осіб.

^ Органами управління Банку є:

− Загальні Збори Акціонерів;

− Спостережна Рада;

− Правління.


Органами контролю Банку є:

− Ревізійна комісія;

− Внутрішній аудит.

Істотна участь у Банку: За станом на 31.12.2008 року прямим власником істотної участі у Банку є компанія ЕФГ Нью Юроп Холдинг Б.В. На підставі Договору Купівлі-Продажу акцій від 29 січня 2008 р. про продаж і купівлю

99,92% випущеного акціонерного капіталу Банку, укладеного між ЕФГ Прайвет Банк (Люксембург) С.А. та ЕФГ Нью Юроуп Холдінг Б.В., компаня ЕФГ Прайвет Банк (Люксембург) С.А. зобов’ язалась передати у власність компанії ЕФГ Нью Юроуп Холдінг Б.В. 48 731 332 простих іменних акції Банку, які складали 99,92% статутного капіталу останнього. [6]

Протягом 2008 року Банком було проведено закрите (приватне) розміщення акцій, за результатами якого компанією ЕФГ Нью Юроуп Холдінг Б.В. було придбано 34 999 625 простих іменних акцій Банку.

Іноземні інвестори (компанії і країни) та їх частки в статутному капіталі: За станом на 31.12.2008 року компанія ЕФГ Нью Юроп Холдинг Б.В. прямо володіє 83 730 957 простих іменних акцій Банку, загальною номінальною вартістю 837 309 570, що складає 99,952% статутного капіталу Банку. ЕФГ Нью Юроп Холдинг Б.В. є приватною компанією з обмеженою відповідальністю, що створена та існує за

законодавством Голландії, і входить до групи компаній, що контролюються ЕФГ Євробанк Ергасіас С.А. з березня 2007 року, коли останній придбав 100% участі у її статутному капіталі. ЕФГ Нью Юроп Холдинг Б.В. не здійснює контроль над жодною компанією, не має жодних дочірніх компаній,

філій, представництв і не володіє акціями або частками участі у статутному фонді будь-яких юридичних осіб на території України, окрім зазначеного вище.

^ Власні акції, викуплені в акціонерів: Протягом 2008 року Банк не здійснював викуп акції власного випуску у

акціонерів Банку.

Статутний капітал: За станом на 31.12.2008 року Статутний капітал Банку складає 837 711 970 гривень,

розподілених на 83 771 197 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна. Статутний Капітал сформовано за рахунок грошових коштів, що були отримані від розміщення емітованих простих іменних акцій.


РОЗДІЛ 2


^ АНАЛІЗ АКТИВІВ ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»


Зобов’язання банку станом на 01.01.2008 року зросли в порівнянні з 01.01.2007 року на 1 885 736 тис.грн., або на 387% і склали 2 372 453 тис.грн.

В структурі зобов’язань банку перед клієнтами (Примітки 13-16) збільшилась питома вага коштів фізичних осіб, що склала 83,25% (станом на 01.01.2007 року – 81,87%). Зменшилась доля коштів суб’єктів господарювання і склала станом на 01.01.2008 року 12,84% (станом на 01.01.2007 року 15,83%). Збільшилась доля коштів небанківських фінансових установ.

Власний капітал ВАТ «Банк Універсальний», що є також одним з джерел фінансування діяльності банку зріс у порівнянні з 01.01.2007 року на 435 907 тис.грн. і склав станом на 01.01.2008 року 513 278 тис.грн. (станом на 01.01.2007 р. – 77 371 тис.грн.). Питома вага власного капіталу банку в загальних пасивах банку склала станом на 01.01.2008 - 17,79%. [4, c. 15]

Аналіз структури позикового капіталу АТ « Універсал Банк»

Структура позикового капіталу АТ «Універсал Банк» складається з:

- залучених коштів:

* Кошти банків

* Кошти клієнтів

* Інші залучені кошти

- Зобов’язань:

* Резерви за зобов’язаннями

* Інші фінансові зобов’язання

* Інші зобов’язання

- Субординований борг

Аналіз залучених коштів банку


^ Кошти банків

Таблиця 3.1.Стаття

2008 рік

2007 рік

1

Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків

73

91

2

Депозити інших банків:

4019806

936396

2.1.

Короткострокові

30800

-

2.2.

Довгострокові

3989006

936396

3

Договори продажу і зворотного викупу з іншими банками

10000

-

4

Кредити, отримані:

318123

620556

4.1.

Короткострокові

318123

620556

4.2.

Довгострокові

-

-

5

Прострочені залучені кошти інших банків

-

-

6

УСЬОГО коштів інших банків

4348002

1557043Кошти клієнтів

Таблиця 3.2.Стаття

2008 рік

2007 рік

1

Державні та громадські організації:

-

1011

1.1.

Поточні рахунки

-

-

1.2.

Строкові кошти

-

1011

2

Інші юридичні особи

696060

121048

2.1.

Поточні рахунки

247262

91612

2.2.

Строкові кошти

448798

29436

3

Фізичні особи:

1753238

619464

3.1.

Поточні рахунки

498164

186620

3.2.

Строкові кошти

1255047

432844

4

УСЬОГО коштів клієнтів

2449298

741523Інші залучені кошти


Інші залучені кошти

Таблиця 3.3.Назва статті

2008 рік

2007 рік

1

Консорціумні отримані кредити

-

-

2

Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

-

-

3

Зобов’язання з фінансового лізингу (оренди)

3820

-

4

УСЬОГО

3820

-Інформація щодо мінімальних орендних платежів за фінансовим лізингом (орендою) та їх теперішньої вартості за 2008 рік

Таблиця 3.4.Стаття

Менше ніж 1 рік

Від 1 до 5 років

Більше ніж 5 років

УСЬОГО

1

Мінімальні орендні платежі на кінець дня 31 грудня

0

52

0

52

2

Майбутні фінансові виплати

0

52

0

52

3

Теперішня вартість мінімальних орендних платежів на кінець дня 31 грудня

0

52

0

52^ Аналіз зобов’язань АТ «Універсал Банк»


Резерви за зобов’язаннями

Резерви за зобов’язаннями за 2007 рік

Таблиця 3.5.
Рух резервів

Зобов’язання кредитного характеру

Податкові ризики

Інші

УСЬОГО

1

Залишок на 1січня 2007 року

672

0

-

672

2

Збільшення/зменшення резерву з урахуванням переоцінки

17

0

-

17

3

Комісійні доходи замортизовані

(590)

0

-

(590)

4

Комісійні доходи отримані

590

0

-

590

5

Залишок на кінець дня 31.12.2007 року

689

0

-

689


Резерви за зобов’язаннями за 2008 рік

Таблиця 3..6
Рух резервів

Зобов’язання кредитного характеру

Податкові ризики

Інші

УСЬОГО

1

Залишок на 1січня 2008 року

689

0

-

689

2

Збільшення/зменшення резерву з урахуванням переоцінки

132

0

-

132

3

Комісійні доходи замортизовані

(914)

0

-

(914)

4

Комісійні доходи отримані

914

0

-

914

5

Залишок на кінець дня 31.12.2008 року

821
-

821Інші фінансові зобов’язання


Таблиця3.7.Назва статті

2008 рік

2007 рік

1

Кредиторська заборгованість

5641

7226

2

Дивіденди до сплати

-

-

3

Кредиторська заборгованість за дебетовими і кредитовими картками

22391

543

4

Розрахунки за конверсійними операціями

-

-

5

Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються на позабалансових рахунках

5298

-

7

Інші нараховані зобов’язання

535

147

8

^ УСЬОГО інших фінансових зобов’язань


33865

7916Інші зобов’язання


Таблиця 3.8.Назва статті

2008 рік

2007 рік

1

Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток

1042

9

2

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

4682

8251

3

Кредиторська заборгованість з придбання активів

698

1799

4

Доходи майбутніх періодів

-

85

5

Інші

1691

517

6

УСЬОГО

8113

10661Узагальнюючи аналіз власного та позикового капіталу можна зробити висновок що більшу частину в структурі капіталу банку займають позикові – залучені кошти, як основне джерело для формування ресурсної бази банку. «Універсал Банк» станом на 1.01.2009 року мав у своєму пасиві 6801120 тис. грн.. залучених від банків, клієнтів та інших фінансових установ коштів. На протязі 2008 року банком формувались резерви на покриття ризиків та втрат, в тому числі за зобов’язаннями кредитного характеру, що обліковуються на позабалансових рахунках під судові справи, інші зобов’язання. [4, c. 36]


РОЗДІЛ 3


^ АНАЛІЗ ПАСИВІВ ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»


В структурі фінансових джерел банківських операцій питома вага залучених та запозичених коштів має наступні показники:

 • питома вага агрегату «Поточні кошти юросіб» в докризовий період (на 01.01.2008) в загальній валюті ресурсів банку становила 11,04%, змінилася до рівня 8,34% на першому етапі впливу світової кризи (на 01.01.2009) та залишилась на рівні 9,32% на протязі продовження впливу світової кризи у 1-му кварталі 2009 року;

 • питома вага агрегату «Строкові кошти юросіб» в докризовий період (на 01.01.2008) в загальній валюті ресурсів банку становила 4,47%, змінилася до рівня 12,35% на першому етапі впливу світової кризи (на 01.01.2009) та зменшилась до рівня 10,91% на протязі продовження впливу світової кризи у 1-му кварталі 2009 року;

 • питома вага агрегату «Поточні кошти фізичних осіб» в докризовий період (на 01.01.2008) в загальній валюті ресурсів банку становила 6,15%, змінилася до рівня 6,23% на першому етапі впливу світової кризи (на 01.01.2009) та зменшилась до рівня 3,22% на протязі продовження впливу світової кризи у 1-му кварталі 2009 року;

 • питома вага агрегату «Строкові кошти фізичних осіб» в докризовий період (на 01.01.2008) в загальній валюті ресурсів банку становила 28,78%, змінилася до рівня 26,94% на першому етапі впливу світової кризи (на 01.01.2009) та зменшилась до рівня 29,12% на протязі продовження впливу світової кризи у 1-му кварталі 2009 року;

 • питома вага агрегату «Міжбанківські депозити» в докризовий період (на 01.01.2008) в загальній валюті ресурсів банку становила 8,92%, змінилася до рівня 8,99% на першому етапі впливу світової кризи (на 01.01.2009) та змінилася до рівня 6,32% на протязі продовження впливу світової кризи у 1-му кварталі 2009 року;

 • питома вага агрегату «Кредити міжнародних фінорганізацій» в докризовий період (на 01.01.2008) в загальній валюті ресурсів банку становила 5,83%, змінилася до рівня 8,78% на першому етапі впливу світової кризи (на 01.01. 2009) та зменшилась до рівня 7,34% на протязі продовження впливу світової кризи у 1-му кварталі 2009 року;

 • питома вага агрегату «Довгострокові кредити НБУ» в докризовий період (на 01.01.2008) в загальній валюті ресурсів банку становила 1 %, змінилася до рівня 5,35% на першому етапі впливу світової кризи (на 01.01.2009) та змінилася до рівня 4,53% на протязі продовження впливу світової кризи у 1-му кварталі 2009 року;

 • питома вага агрегату «Власний капітал» в докризовий період (на 01.01. 2008) в загальній валюті ресурсів банку становила 8,53%, зросла до рівня 11,62% на першому етапі впливу світової кризи (на 01.01.2009) та подальше зросла до рівня 12,26% на протязі продовження впливу світової кризи у 1-му кварталі 2009 року.Під структурою капіталу розуміється співвідношення між різними джерелами капіталу (власним і позиковим), що використовується для довгострокового фінансування інвестиційної діяльності підприємства. Для дослідження структури капіталу банку візьмемо 2 звітних періоди: 2007(додаток 4) та 2008 рік(додаток 5).

Основним джерелом формування ресурсної бази банку є залучені кошти клієнтів – фізичних та юридичних осіб. Станом на 1 січня 2009 року клієнтська база АТ«Універсал Банк» складає 4544 тис. клієнтів, в тому числі: юридичних осіб 233 тис. клієнтів, та фізичних – 4311 тис. клієнтів . Статутний капітал банку складає 837711970 грн.., чисті активи – 8101025 тис. грн.. Протягом 2008 року банк отримав 387613 млн. доларів США у формі субординованого боргу та активно залучав ресурси шляхом підписання двосторонніх кредитних угод з іноземними банками, міжнародними фінансовими організаціями та іншими фінансовими інститутами.


Структура капіталу АТ «Універсал Банк»

Таблиця 2.1

Показники
Рівень

показника
поч..2007

кін.2007

кін.2008

зміни

^ 1. Питома вага власного капіталу у валюті балансу

13,7 %

17,79 %

10,69 %

- 3,02 %

^ 2. Питома вага позикового капіталу у валюті балансу:

- залучені кошти;

- субординований борг;

86,28 %


98,29%

0%

82,21 %


96,88 %

2,15 %


89,3%


94,01%

5,36%


3,02 %


- 4,28 %

0,46 %


3. Зобов’язання

1,71%

0,96 %

0,64%

-1,07%Аналіз структури власного капіталу АТ «Універсал Банк»

Структура власного капіталу банку

Таблиця 2.2

Показник

Поч.2007р.

Кін.2007р.

Кін.2008р

Сума

(тис.грн.)

Пит.вага

%

Сума

(тис.грн.)

Пит.вага

%

Сума

(тис.грн.)

Пит.вага

%

Статутний капітал

55000

71,09

487712

95,02

837712

96,7

Резерви та інші фонди банку

14867

19,22

21629

4,21

24059

2,78

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

6905

8,92

3937

0,77

4553

0,53

сума

77371

100

513278

100

866324

100Структура консолідованих пасивів ПАТ «Універсал Банку»

РОЗДІЛ 4


^ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»


Одним з найважливіших завдань для банку залишається забезпечення прибутку та підвищення ефективності діяльності

За 2009 рік прибуток Банку склав 2,1 млн. грн., що на 48% більше, ніж за відповідний період 2008 року (1,4 млн. грн.).

Порівняно з 2009 роком доходи Банку збільшилися на 37,8 млн. грн., або на 72% та склали 90 млн. грн., в т. ч.

процентні доходи склали 72,3 млн. грн. (80% від загальних доходів),

комісійні доходи — 12,5 млн. грн. (14%),

результат від торгових операцій — 2,5 млн. грн. (3%),

інші доходи — 2,7 млн. грн. (3%).

Порівняно з відповідним періодом минулого року витрати банку збільшились на 37,1 млн. грн., або на 73% та склали 87,9 млн. грн., в т.ч.

процентні витрати — 52,3 млн. грн. (79% від загальних витрат),

комісійні витрати — 1 млн. грн. (1%),

інші операційні витрати — 3,1 млн. грн. (4%),

загальні адміністративні витрати — 24,2 млн. грн. (28%),

відрахування в резерви — 3,5 млн. грн. (4%),

податок на прибуток — 3,8 млн. грн. (4%).

Основним джерелом банкiвського прибутку є дохід вiд вiдсоткової різниці, що визначається як вiдсотки отриманi мiнус вiдсотки сплаченi. [5, c. 42]

Згiдно з наведеним прикладом прибуток вiд кредитної дiяльностi на 01.10.2001р. порiвняно з 01.07.2001р. зменшився на 98500 грн. за рахунок того, що сума сплачених вiдсоткiв перевищувала суму отриманих вiдсоткiв. Вiд кредитної дiяльностi на 01.10.2001р. банк отримав збитки на суму 16400 грн.

Нижченаведена таблиця наводить узагальнену форму звіту про фінансові результати, тобто про прибутки та збитки (за важливістю статей, починаючи з процентної різниці та доходу від плати за послуги і операційними видатками). Потім покриваються позаопераційні доходи та видатки, забезпечення під збитки за позиками та податки.

Аналіз структури базується на відсоткових значеннях, кожного рядку по відношенню до загального підсумку. Зміни відносної важливості статей протягом часу показують зміни питомої ваги операцій банку. Наприклад, підвищена залежність від доходу від комісії може сигналізувати про проблеми банку щодо основних надходжень від процентної різниці і про те, що керівництво, можливо, намагається підняти дохід від плати за послуги через надання нетрадиційних послуг.

Коефіцієнтний аналіз передбачає аналіз структури за рахунок віднесення доходів та видатків до відповідних статей балансу (Додаток 3).

Кількість коефіцієнтів, що можуть бути використані при аналізі фінансового стану, обмежена лише кількістю рахунків балансового звіту та звіту про фінансові результати. Аналітики, законодавці, керівники банку та інвестори - всі мають свої завдання щодо висвітлення специфічних аспектів стану банку.

^ Кредитний ризик при проведенні операцій з корпоративними клієнтами та приватними особами

Банк структурує ступені кредитного ризику, встановлюючи ліміти ризику по відношенню до кожного окремого бізнес-напрямку, а також щодо конкретних позичальників, співпраця з якими представляє для Банку стратегічний інтерес. Кредитні комітети Банку в рамках делегованих повноважень затверджують ліміти кредитування для кожного окремого позичальника на підставі колегіального рішення. Кредитні ліміти передбачають обмеження щодо суми і термінів погашення кожного кредитного договору, можуть включати обмеження за цільовим використанням кредитних коштів, а також інші умови. Структуруючи ризики з кредитування корпоративних клієнтів, Банк встановлює графіки погашення кредитів із врахуванням сезонності бізнесу позичальника, отримує гарантії його афілійованих структур, укладає угоди із забезпечення відповідних кредитів, фіксує частки власних вкладень позичальника на усіх

етапах реалізації кредитного проекту, вимагає переведення грошових потоків через Банк, висуває інші умови.

Надаючи кредити приватним особам, Банком встановлено окремі рівні толерантності до ризику для кожного з бізнес-напрямку. Рівень толерантності відрізняється граничними сумами в розрізі окремих продуктів, конкретних форм їх забезпечення, термінів дії продуктів, а також їх вартості . Окремі продукти Банку реалізовуються за прискореними програмами. Рішення про проведення таких операцій приймаються кредитними комітетами нижчих рівнів. Для таких комітетів визначені окремі розміри повноважень, в рамках яких реалізовується кредитна політика Банку. Такі обмеження встановлюються по відношенню до окремих програм кредитування, сум окремих кредитних угод та загального обсягу кредитів. [4, c. 45]

Кредитні комітети вищого рівня регулярно переглядають повноваження кредитних комітетів більш низького рівня. Оскільки кредитна політика Банку полягає у встановленні пріоритетності якості позичальника над якістю доступного забезпечення, рішення про видачу кредиту ґрунтується, насамперед, на оцінці кредитоспроможності. Банк надає перевагу найбільш ліквідній формі забезпечення з найбільшою вартістю повторного продажу, також Банк приймає до уваги регіональний чинник при визначенні вартості забезпечення. Чинна кредитна політика Банк спрямована на диверсифікацію його кредитного портфелю з метою зниження сукупного кредитного ризику. З цією метою Банк значно більше уваги приділяє роздрібному кредитуванню, оскільки індивідуальний кредитний ризик операцій з фізичними особами є значно нижчим порівняно з індивідуальним кредитним ризиком корпоративних клієнтів, а концентрації в кредитному портфелі зменшуються.


^ 4.1. Методика розрахунку «точки беззбитковості» роботи банку

Розглянемо варіант прийняття рішень в ситуації, коли для одержання оптимального прибутку недостатньо ресурсів. Попередній аналіз стратегії банку щодо отримання певного рівня прибутку передбачає порівняння розрахункової величини необхідного рівня ресурсів та фактичного обсягу ресурсів, які банк може залучити.

Необхідний рівень ресурсів, що забезпечує беззбиткову роботу банку визначатиметься за формулою:Якщо планується отримати певний рівень прибутку, то формула набуває такого вигляду:Отже, рівень залучених ресурсів, що забезпечує беззбиткову (або прибуткову) роботу банку, передусім обумовлюється рівнем умовно постійних (управлінських) витрат, значенням спреду та питомою вагою іммобілізованих ресурсів, що зменшують вільний капітал банку, який може бути використаний в активних операціях.

Якщо розрахункове значення обсягу ресурсів перебуває в межах фактичного (ймовірного) обсягу ресурсів, то цей фактор не буде обмежувальним, і коригування стратегії підвищення прибутковості банку потрібно робити в напрямку оптимізації інших факторів. Мінімальне значення дохідності активних операцій, що забезпечує беззбиткову роботу банку, розраховується за формулою:Розрахунок дохідності активів за умови одержання певного рівня прибутку передбачає використання такої формули:Максимальне значення витратності залучених ресурсів, що забезпечує беззбиткову роботу банку, визначається за формулою:

Розрахунок рівня витратності залучених ресурсів за умови одержання певного рівня прибутку передбачає використання такої формули:Порівняння розрахункових показників дохідності активів та витратності залучених коштів банку з відповідними показниками інших банків або середніми показниками в цілому по банківській системі дає змогу визначити резерви підвищення ефективності роботи банку. Якщо показник дохідності нижчий, ніж середнє його значення по інших банках, то доведення цього показника до середньостатистичного рівня дає змогу намітити резерви підвищення прибутку банку. При цьому потрібно враховувати причини, що обумовили відносно нижчий його рівень. Стратегія банку щодо здешевлення своїх послуг та встановлення нижчих відсоткових ставок за кредитами дає змогу підвищити конкурентоспроможність банку та розширити масштаби кредитної діяльності. Якщо відносно низький рівень дохідності не пов'язаний зі стратегією залучення нових позичальників, а обумовлений неповерненням кредитів, поганою фінансовою дисципліною позичальників та незадовільною структурою активів, то доведення значення дохідності активів до середнього значення по банківській системі є необхідною умовою підвищення ефективності роботи банку. Розрахунок резерву підвищення прибутку за рахунок фактору дохідності активних операцій буде здійснюватись за формулою:де ?іп - відхилення фактичного значення дохідності активів від середнього по банківській системі.

Інші фактори включаються в модель на рівні фактичних значень, що склалися в аналізованому періоді.

Аналіз стратегії депозитної політики банку базується на порівнянні фактичної відносної витратності залучених коштів з відповідним середнім показником по банківській системі. У тому разі, коли розрахунковий показник витратності залучених коштів банку буде вищим від середнього значення, необхідно з'ясувати причини такого відхилення. Якщо перевищення відсоткових ставок за депозитами компенсується додатковим залученням ресурсів (причому дія фактору обсягу ресурсів сприяє додатковому отриманню прибутку, незважаючи на підвищення витратності пасивів), то така стратегія банку є виправданою. Якщо ж підвищення відносної витратності залучених коштів не супроводжується додатковим зростання обсягу ресурсів, необхідно розглядати відхилення за цим показником (фактичного значення від середнього) як потенційний резерв підвищення прибутку банку. Розрахунок резерву зростання прибутку за рахунок цього фактору здійснюється за формулою:де ?іп - відхилення фактичного значення величини витратності залучених ресурсів від середнього значення цього показника.

Серед факторів, які впливають на розмір прибутку банку та ефективність його діяльності в цілому, важливими є рівень умовно постійних витрат, їх співвідношення з умовно змінними витратами та їх питома вага в маржинальному доході банку. Маржинальний дохід, у свою чергу, розраховується як різниця між загальним доходом та умовно змінними витратами. Цей фактор залежить безпосередньо від самого банку і серед екзогенних факторів насамперед підпадає під коригування під час розроблення стратегії підвищення прибутковості роботи банку.

Розрахункове значення умовно постійних витрат за умови отримання певного рівня прибутку передбачає використання такої формули:Порівняння фактичного значення з розрахунковим дає змогу визначити реальні резерви підвищення прибутку банку. Особливу увагу цьому фактору потрібно приділяти, якщо інші фактори в ринкових умовах обмежені певним рівнем і не можуть бути змінені в процесі стратегічного управління. Аналізуючи статті витрат, що входять до складу умовно постійних, передусім слід звернути увагу на ті витрати, які належать до управлінських витрат, а саме: витрати на відрядження, на утримання легкових автомобілів, послуги зв'язку, господарські витрати.

Аналіз підвищення ефективності роботи банку в цілому і зокрема зростання його прибутку не вичерпується наведеними напрямками аналізу. Визначення кількісного впливу окремо діючих факторів на рівень прибутку банку є першим кроком у стратегічному аналізі. Наступні етапи передбачають вивчення одночасного впливу кількох факторів, непрямих факторів, які залежать від рівня якості менеджменту і націлені на оптимізацію структури пасивів та активів з позиції не лише прибутковості, а й зменшення ризикованості та підвищення фінансової стійкості банку .


РОЗДІЛ 5


^ ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНКУ»


ПАТ «Універсал Банку» є провідним українським банком. Протягом багатьох років банк утримує передові позиції на ринку банківських послуг і, зокрема, кредитування юридичних та фізичних осіб, пропонуючи високу якість обслуговування, найкращі банківські технології, сучасні знання та міжнародний досвід персоналу і керівництва банку своїм клієнтам через розгалужену систему дирекцій та відділень по всій країні. За всіма фінансовими показниками (капіталу, активах, кредитному портфелю, прибутковості) банк посідає одне із перших місць на ринку і, дотримуючись стратегії якісного зростання, прагне стати найкращим банком в Україні для своїх клієнтів, партнерів, акціонерів. [5, c. 56]]

^ Банк має намір продовжувати розширювати свою присутність у країні, зокрема через впровадження таких стратегій:

 • використання сегментів з найвищими темпами росту;

 • зміцнення провідних позицій на ринку;

 • збереження та підвищення ефективності операційної діяльності.

Стратегія інформаційних технологій:

 • підтримувати надійну інфраструктуру інформаційних технологій, щоб забезпечити заплановане зростання бізнесу по всім напрямках;

 • надалі впроваджувати програмний портфель інформаційних технологій з метою зменшення зусиль та витрат на обслуговування.

Стратегія бізнес – сегменту корпоративних клієнтів:

До сегменту корпоративних клієнтів, в основному, входять компанії з річним оборотом 5 млн. €. Крім цього даний сегмент містить й інші компанії, які фокусуються на проектному або торговому фінансуванні, включені до нього з огляду на природу їхнього бізнесу. До сегменту корпоративних клієнтів входять також державні та напівдержавні підприємства, фінансові заклади, муніципалітети, громадські організації.

Стратегія АТ «Універсал Банк» й надалі забезпечуватиме утримання найвищого рівня знання банку, високої репутації та довіри серед клієнтів та партнерів через дотримання належних стандартів роботи, поліпшення якості та удосконалення переліку послуг, оптимізації витрат та підвищення ефективності роботи мережі і персоналу банку.

Серед планів компанії на 2010 рік: закріплення лідерських позицій на ринку управління активами, розширення лінійки продуктів та збільшення мережі розповсюдження інвестиційних фондів за рахунок обраних відділень.

Банк активно впроваджує програму реструктуризації заборгованості позичальників. Різке знецінення гривні та загальне зниження ділової активності – ось головні причини того, що частина клієнтів Універсал Банку звертаються до фінансової установи з проханням змінити умови своїх кредитних договорів для зменшення розміру щомісячних платежів. Жодне таке звернення не залишається поза увагою представників банку, адже реструктуризація кредитів сьогодні – серед основних пріоритетів роботи співробітників банку. Свідченням цього є те, що у переговорах із клієнтами бере участь навіть найвище керівництво банку. .

Пропонуючи чи не найдосконаліші депозитні програми для своїх клієнтів, «Універсал Банк», в планах на 2010 рік, має намір розширити асортимент банківських послуг та поповнити перелік депозитних програм новими, вигідними та цікавими ідеями. [6]

Для досягнення цієї мети Стратегією Банку передбачені наступні заходи:

− До 2012 року збільшити мережу відділень банку по всій Україні до 775, з яких:

- 575 відділення

- 200 микро-відділення

− Розширити корпоративну мережу до 48 Бізнес-центрів та 4 Великих корпоративних центрів на кінець 2012 року;

− Потрапити в Топ-10 великих банків України;

− Для покращення результатів продажів впровадити наступні банківські продукти:


ВИСНОВОК


ВАТ “Універсал Банк” є універсальним банком, який виконує всі види банківських операцій і надає своїм клієнтам - юридичним та фізичним особам - широкий спектр різноманітних послуг, згідно ліцензії Національного банку України № 92 від 07.12.2007 року.

Так, банком виконуються наступні операції та послуги:

Послуги, які надаються фізичним особам (населенню).

- Розміщення коштів фізичних осіб на депозит.

- Відкриття та ведення рахунків клієнтів – фізичних осіб в національній та іноземній валюті.

- Міжнародні грошові перекази та розрахунки для фізичних осіб.

- Операції з комерційними чеками для фізичних осіб.

- Касове обслуговування клієнтів - фізичних осіб (отримання коштів, внесення коштів, перерахунок готівки, інкасація, обмін зношеної валюти).

- Інформаційні послуги щодо стану фінансових ринків України та держав СНД.

- Розміщення цінних паперів інших емітентів серед фізичних осіб.

- Купівля та продаж цінних паперів за дорученням клієнтів - фізичних осіб.

- Операції по вкладам населення (в національній та іноземній валютах).

- Оренда депозитних скриньок.

- Обмінні операції з готівковою валютою.

- Операції за пластиковими картками (міжнародними та локальними).

- Безготівкові перекази для фізичних осіб без відкриття рахунка, грошові перекази.

- Надання кредитів фізичним особам.

- Безготівкові перекази за комунальні послуги (в т.ч. квартплата для ЖЕК; внески в житлові та гаражно-будівельні кооперативи; оплата за електроенергію, воду та опалення ; різні податки і платежі для податкової інспекції та ДАІ; послуги зв’язку, кабельної телемережі, нотаріальної контори, дитячого садка і т.д.).

^ Послуги, які надаються юридичним особам .

- Відкриття та ведення рахунків клієнтів – юридичних осіб в національній та іноземній валюті.

- Операції на МВРУ за дорученням клієнтів (продаж, купівля іноземної валюти ).

- Міжбанківські перекази клієнтів - юридичних осіб.

- Міжнародні розрахунки для клієнтів - юридичних осіб.

- Касове обслуговування клієнтів - юридичних осіб (отримання коштів, внесення коштів, перерахунок готівки, інкасація, обмін зношеної валюти).

- Розміщення коштів юридичних осіб на депозит.

- Банкнотні операції (видача готівкової валюти на відрядження з рахунка в ВАТ "Універсал Банк" та продаж готівкової валюти на відрядження) .


На сьогодні Universal Bank підтримує один з найвищих довгострокових кредитних рейтингів в Україні з відміткою «uaAA» та прогнозом «стабільний» національного рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», який отримано восени 2008 року, та підтверджено 4 вересня 2009 року. Така оцінка відображає найвищий рівень надійності та кредитоспроможності банку.

Вперше у березні 2009 р. агентство «Кредит-Рейтинг» надало Universal Bank найвищий рейтинг надійності банківських вкладів з відміткою «5». З березня 2009 по січень 2010 року банк щомісяця підтверджує свою позицію в даному рейтингу, який відображає довгострокову фінансову стійкість банку та надійність депозитних програм, що характеризують установу зі здатністю вчасно та в повному обсязі проводити виплати по депозитах. Високий рівень обслуговування в банку неодноразово відмічали провідні українські ділові видання. Так, у серпні 2009 року Universal Bank увійшов до ТОП-5 банків у рейтингу надійності депозитів українських банків за версією провідного економічного Інтернет-ресурсу «Економічна правда». [6]

Серед планів компанії на 2010 рік: закріплення лідерських позицій на ринку управління активами, розширення лінійки продуктів та збільшення мережі розповсюдження інвестиційних фондів за рахунок обраних відділень.

Пропонуючи чи не найдосконаліші депозитні програми для своїх клієнтів, «Універсал Банк», в планах на 2010 рік, має намір розширити асортимент банківських послуг та поповнити перелік депозитних програм новими, вигідними та цікавими ідеями.

Банк постійно працює у напрямку:

а) поліпшення виробничого процесу шляхом вдосконалення структури банку, технології здійснення окремих операцій, взаємодії функціональних та допоміжних підрозділів, оптимізації внутрішніх інформаційних та документопотоків, тощо;

б) вдосконалення виробничого процесу шляхом технічного оснащення банку, яке передбачає придбання сучасного банківського обладнання, комп’ютерної та офісної техніки, новітніх засобів зв’язку (модеми, багатоканальні телефони або міні-АТС), високопродуктивного програмного забезпечення, що дасть можливість забезпечити підвищення якості операцій і послуг та прискорення розрахунків та документообігу;

в) запровадження нових видів та форм банківських операцій і фінансових послуг.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Закон України «Про банки та банківську діяльність».–2005.–№25.

 2. Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків»: Затв. Постановою Правління НБУ 14.04.98 №141.–К.,1998.–69с.

 3. Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків»: Затв. Постановою Правління НБУ 28.08.2009. №368

 4. Річний фінансовий звіт АТ «Універсал Банку» за 2007 рік;

 5. Річний фінансовий звіт АТ «Універсал Банку» за 2008 рік;

 6. Офіційний сайт АТ «Універсал Банку» www.univb.ua.

 7. Фінансова звітність «Універсал Банку» за 2007р.

 8. Фінансова звітність «Універсал Банку» за 2009р.ДОДАТОК А

Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Вступ iconЗміст вступ 2 цінова політика в системі маркетингу 3
Вступ 2
Вступ iconФілософія абсурду Альбера Камю” зміс т вступ
Вступ
Вступ iconМета надати студентам навичок психічної саморегуляції. Вступ
Вступ прийняття докладу від Чергового в групі, тренування елементів стройової підготовки без зброї
Вступ iconМета надати студентам навичок психічної саморегуляції. Вступ
Вступ прийняття докладу від Чергового в групі, тренування елементів стройової підготовки без зброї
Вступ iconМета надати студентам навичок психічної саморегуляції. Вступ
Вступ прийняття докладу від Чергового в групі, тренування елементів стройової підготовки без зброї
Вступ iconМета надати студентам навичок психічної саморегуляції. Вступ
Вступ прийняття докладу від Чергового в групі, тренування елементів стройової підготовки без зброї
Вступ iconПлан: Вступ Етапи роботи з документом Інтеграція можливостей програм Використана література Вступ
В документі Word 97 можна розміщувати текст, малюнки, таблиці, діаграми і графіки
Вступ icon1 Вступ
Вступ. На сучасному перехідному періоді при різноманітті складних кризових економічних процесів І взаємовідносин між підприємствами,...
Вступ iconЗміст вступ
Вступ
Вступ iconГуцульська вишивка вступ. Вступ
Народне декоративно-прикладне мистецтво розвивається в наш час у вигляді домашнього ремесла та художніх промислів. Як результат творчої...
Вступ iconВступ до фаху. Робота в банку. Вступ
Питання повернення депозитних вкладів та ступеня свободи діяльності фінансово-кредитних установ завжди було актуальним для забезпечення...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы