Практична робота №2 службові документи icon

Практична робота №2 службові документиНазваниеПрактична робота №2 службові документи
Дата конвертации23.09.2012
Размер254.96 Kb.
ТипДокументы

СЛУЖБОВІ ДОКУМЕНТИ: інструкція до практичної роботи №2 з курсу “Документаційне забезпечення робіт, пов’язаних з захистом інформації з обмеженим доступом” для студентів базового напрямку 6.1601“Інформаційна безпека” Укл.: В.С. Байдаков, Ю.М. Наконечний, - Львів: НУЛП, 2008.- с.


Укладачі: В.С. Байдаков, ст. викладач;

Ю.М. Наконечний, к.т.н., доцент.


Відповідальний за випуск:

І.Я. Тишик, ст. викладач.


Рецензент: В.М. Максимович, д.т.н., професор.

Практична робота № 2


^ СЛУЖБОВІ ДОКУМЕНТИ

( довідка, доповідна та пояснювальна записка, акт, протокол, наказ )


Мета роботи: - оволодіти навичкою складання довідки, доповідної та пояснювальної

записки, акту, протоколу, наказу ;

- ознайомитись з правилами та вимогами до складання довідки, доповідної та

пояснювальної записки, акту, протоколу, наказу .

Студент повинен:


знати : - вимоги керівних документів по складанню довідки, доповідної та пояснювальної записки, акту, протоколу, наказу ;

- реквізити та порядок написання довідки, доповідної та пояснювальної записки, акту, протоколу, наказу ;


вміти: - складати довідки, доповідні та пояснювальні записки, акти, протоколи, накази ;


Питання для обговорення:

 1. Правила написання довідки ( вимоги до тексту , реквізити ) ;

 2. Правила написання доповідної та пояснювальної записки ( вимоги до тексту , реквізити ) ;

 3. Правила складання акту, протоколу ( вимоги до тексту , реквізити ) ;

 4. Правила складання наказу ( вимоги до тексту , реквізити ) ;


Завдання для виконання практичної роботи:

 1. Підготувати довідку службового характеру, оформленої на бланку повздовжньому

( формат А 4);

 1. Підготувати довідку службового характеру, оформленої на кутовому бланку ( формат А 4);

 2. Підготувати акт перевірки РСО, оформлений на бланку повздовжньому ( формат А 4);

 3. Підготувати наказ про надання допуску, оформлений на кутовому бланку ( формат А 4);

 4. Підготувати наказ про перевірку РСО, оформлений на бланку повздовжньому ( формат А 4).


Порядок виконання роботи:

 1. Вивчити рекомендовану літературу і конспект лекції;

 2. Підготувати зразки довідки, доповідної та пояснювальної записки, акту, протоколу, наказу згідно завдання.


^ Список рекомендованої літератури:


Законодавчі та нормативні акти:


- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153 " Про затвердження

Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої

влади" ( із змінами згідно до Постановами Кабінету Міністрів України № 1577 від

77 листопада 2001 р., № 1106 від 17 липня 2003 р., № 1173 від 28 липня 2003 р.).


^ Стандарти і класифікатори:


- ДСТУ 4163-2003 р. Державна уніфікована система документації . Уніфікована система

організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. Видання офіційне. - К.: Держстандарт України, 2003. - 21 с.

Література:


- С.М. Головань, В.Б. Дудикевич, В.С. Зачипило, Л.Т. Пархуць, В.О. Хорошко , Л.М. Щербак

Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом,

Підручник.- Львів : Видавництво Національний університет " Львівська політехніка," 2005 - 288с.

- А.Н. Діденко Сучасне діловодство. Навч. Посібник. - 4-е вид. - Київ; Либідь, 204. - 384 с.

- Кірічок О.Г., Корбутяк В.І., Процюк В.К., Дубич К.В. Документовання у менеджменті:

Підручник: Вид. 2-ге, перероб. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 216 с.

- Гончарова Н.І.Документаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник. - К:

Центр навчальної літератури, 2006. - 260 с.

^ Стислі теоретичні відомості


Д О В І Д К А

ДОВІДКА - це службовий документ, який містить опис та підтвердження тих чи інших фактів або подій .

Довідки поділяють на дві групи:

 • що містять інформацію про факти й події службового характеру;

 • що засвідчують якийсь юридичний факт.

Найчисленнішою є друга група довідок. Їх видають заінтересованим громадянам або установам. Це довідки, що підтверджують факт роботи чи навчання ( додаток 1 ) тощо.

додаток 1^ УКРАЇНА

Міністерство освіти України

Вінницький технічний університет ім. С.П. Корольова

Вечірні підготовчі курси

89015, м. Вінниця, вул. К. Левицького, 18, тел. (0322) 72-78-71. Факс 92-44-98
Д О В І Д К А


23.07. 2007 р. м. Вінниця № 55 -ВК


Семенюк Віктор Петрович навчається на четвертому курсі денного відділення за спеціальністю " Виробництво напівпровідникових приладів".

Видана для подання до Вінницького міського відділу соціального забезпечення.
Директор __________ Д.М. Гнатюк

Підпис

Оскільки ситуації, з приводу яких видаються довідки, досить типові, то використовують уніфіковані трафаретні бланки, в котрих частину тексту віддруковано й позначено місце для внесення деяких змінних реквізитів. Текст починають із зазначення в називному відмінку прізвища, імені та по-батькові особи, про яку йдеться. В останньому абзаці тексту іноді зазначають, куди подаватиметься довідка, що видається.

^ РЕКВІЗИТИ ДОВІДКИ:

10 - назва виду документа ( ДОВІДКА );

11 - дата ( проставляють дату підписання );

12 - індекс ( проставляють у день підписання );

14 - місце складання чи видання;

^ 16 - адресат ( не зазначають, якщо в тексті вказано, куди пред’являється довідка );

19 - заголовок до тексту ( зазначають у разі потреби);

21 - текст;

22 - позначка про наявність додатків;

23 - підпис( якщо довідка має фінансово матеріальний характер і виходить за межі

підприємства, то її підпису є керівник установи та головний бухгалтер );

^ 26 - відбиток печатки ( проставляють як правило, коли довідка виходить за межі установи );

28 - позначка про виконавця ( оформляють у разі потреби ).

Довідки інформаційного характеру відображають індивідуальні ситуації. Їх складають у відповідь на запити й подають у визначений термін. Довідки, що направляються за межі установ, як правило, оформляють на загальних бланках, а ті що подаються в межах установ на чистих аркушах паперу формату Ф4 або Ф5 ( залежно від обсягу тексту ). У довідці необхідно об’єктивно відображати стан справ, тому її складанню мають передувати ретельне збирання й перевірка повідомлень, зіставлення та аналіз добутих даних. У довідці можуть наводитися таблиці, додатки.

Доповідними, пояснювальними і службовими записками інформують керівника установи чи структурного підрозділу про явища і факти, що сталися, про виконану роботу, про ситуацію, що склалася.

Д О П О ВІ Д Н І З А П И С К И


ДОПОВІДНА ЗАПИСКА - це службовий документ, адресований керівникові даної чи вищої організації, в якому автор інформує про ситуацію, що склалася, про події й факти, котрі мали місце, про виконану роботу тощо, а також наводить висновки й пропозиції.

Доповідні записки можуть готуватись як з власної ініціативи, так і за вказівкою керівництва. Здебільшого мета ініціативної записки - спонукати керівника до прийняття конкретного рішення. Тому текст доповідної записки чітко поділяється на дві частини : в п е р ш і й - констатувальній ( описовій ) - наводять факти або описують ситуацію, а в д р у г і й - викладають пропозиції, прохання. Доповідні записки, в яких керівника інформують про хід робіт, подають регулярно. Тексту доповідної записки передує заголовок. Доповідні записки поділяються на такі групи:

 • звітні;

 • інформаційні;

 • ініціативні.

Оформлення цих документів залежить від адресатів . Внутрішні доповідні записки оформлюють на чистому аркуші паперу від руки ( додаток 2 ).

^ Зовнішні доповідні записки ( що виходять за межі установи ) оформлюють на загальних бланках або спеціальних бланках формату А4 або А5 ( залежно від обсягу тексту ) з кутовим або поздовжнім розташуванням постійних реквізитів.

Додаток 2

Генеральному директорові

^ Кінофірми " Дніпр Лтд "

п. Малишеву В.С.

комерційного директора

Кольцова В.В.

Доповідна записка


Згідно з розпорядженням 10.04.2007р. № 22 мене було відряджено до м. Севастополя для укладення договору із Севастопольським військовим пароплавством про оренду двох крейсерських катерів, одного ракетоносця для зйомок фільму з робочою назвою " Відбиток часу".

Доручення виконав. Вся замовлена техніка передається в оренду кінофірмі на період з 15 по 20.06.2007 р.

Додаток: договір від 27.04.2007 № 32/56.

30.04.2007 р. ( підпис В.А. Цуркало)


^ РЕКВІЗИТИ ЗОВНІШНЬОЇ ДОПОВІДНОЇ ЗАПИСКИ:

10 - назва виду документа ( ДОПОВІДНА ЗАПИСКА);

11 - дата ( проставляється у день підписання );

12 - індекс ( проставляється у день підписання );

^ 14 - місце складання чи видання;

16 - адресат;

19 - заголовок до тексту;

21 - текст;

22 - позначка про наявність додатка ( оформлюють у разі потреби );

23 - підпис.

П О С Н Ю В А Л Ь Н І З А П И С К И


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА - це службовий документ, в якому пояснюється зміст окремих положень основного документа ( плану, звіту проекту тощо ) чи причин якихось подій, фактів, провин. За змістом пояснювальні записки поділяють на дві групи:

 • записки, що супроводжують основний документ ( план, звіт ) і пояснюють зміст його окремих положень. Їх оформляють на загальних бланках установи машинописним способом. Склад реквізитів такий самий, як і в доповідній записці, оформленій машинописним способом ;

 • записки з приводу якийсь випадків, ситуацій, що склалися, провин та поведінки окремих працівників ( додаток 3) тощо. Текст таких пояснювальних записок має бути переконливим і містити неспрацьовані докази. Оформляють їх на чистому аркуші паперу від руки.


Додаток 3

Ректорові Полтавського

медичного університету

п. Суховієнко С.М.

викладача психології

Грищенко С.І.


Пояснювальна записка


Лекцію з психології, яку я мала прочитати для групи № 23 17.02.2007 р. на третій парі, прочитано 19.02.2007 р. на четвертій парі у зв’язку з тим, що студенти зазначеної групи проходили медичний огляд у Замостянській РЛК.


19.02.2007 р. ( підпис С.І Грищенко )


Аналогічно складають і оформлюються службові записки.

Якщо записка скеровується за межі установи, її оформлюють на бланку і реєструють (додаток 4).

Додаток 4


Мале приватне підприємство " Дінол"

м. Рівне, вул. Струтинської, 12, тел. 62-02-02. Факс 92-41-38

код ЗКПО 12123422, р/р 2600322535654 в Укрексімбанку м. Рівне
24.03.2007 р. № 25/45 Начальнику Державної податкової інспекції

у м. Рівне

Сосновському В.В.


Пояснювальна записка


У зв’язку з відсутністю заборгованості по податках до державного бюджету та державних цільових фондів просимо відновити операції на нашому розрахунковому рахунку 2600322535654 в Укрексімбанку м. Рівне МФО № 23, який був помилково заблокований 22.03.07р. розпорядженням ДПІ у м. Рівне за № 667.


Директор ( підпис) М.О. Мартинюк


Головний бухгалтер ( підпис) Л.М. Тимошик


А К Т И


АКТ - це службовий документ, який посвідчує якийсь факт і складається в присутності свідків або на підставі обстеження.

Можливе складання акту й однією, але спеціально вповноваженою особою ревізором, інспектором. Акти складають за результатами ревізій, при прийманні-здаванні справ, випробовування нових виробів та зразків ( додаток 5 ), експертизі на новизну раціоналізаторських пропозицій, прийманні об’єктів до експлуатації, здаванні документів на знищення й т. д. У разі потреби акти затверджують у вищих організаціях чи в керівника установи. Характерна особливість тексту акта полягає в тому, що він містить висновки з фіксованих фактів і пропозиції.

В актах указують документи, що визначають повноваження осіб, які його склали. Кількість примірників акта визначається нормативними документами або практичними потребами.

Особа, котра повинна підписати акт, але має якісь зауваження, підписує його, зробивши відповідний запис ( про окрему незгоду тощо ). Свою думку ця особа викладає на окремому аркуші-додатку ( невелике за обсягом зауваження можна навести нижче від підписів осіб, які склали акт ).

Якщо висновки й пропозиції в акті викладаються в розпорядчій формі із зазначенням термінів виконання приписаних дій, то акт подають керівникові, який має підписатися, підтвердивши цим, що із змістом акта він ознайомлений.

Для деяких видів актів ( акти державної приймальної комісії, акти про направлення на знищення документальних матеріалів і т. ін. ) нормативними документами затверджено спеціальну форму, змінювати яку не можна.

Склавши акт, комісія повинна під розписку ознайомити з його змістом осіб, про яких ішлося в акті. В актах проставляють дату заактування факту чи події ( якщо комісія працювала кілька днів, то вказується останній день роботи ). Одна із особливостей акта полягає в тому, що перед текстом ( нижче від заголовка до тексту ) зазначають підставу, яку оформляють за зразком реквізиту 22.

Текст акта складається з двох частин : вступної й констатувальної.

Вступна частина будується за такою схемою: Складено комісією….; Присутні….

Якщо акт складено комісією, то замість слова присутні друкують: ^ Голова комісії, потім - члени комісії, зазначають їхні посади, прізвища та ініціали. Прізвища членів комісії наводять в алфавітному порядку, нумерують арабськими цифрами і друкують через 1,5 інтервала.

У констатувальній частині викладають цілі мету і завдання, суть і характер здійсненої комісією роботи, зазначають документи, на підставі яких проводилась робота, фіксують установлені факти. В разі потреби роблять висновки та вносять пропозиції стосовно виявлених фактів.


Як правило акти складають у трьох примірниках:

перший - направляють до вищої організації;

другий - керівникові організації;

третій - підшивають у справу.


Оформлюють акт на чистих аркушах паперу або на спеціальних бланках установи.

^ РЕКВІЗИТИ АКТУ:

10 - назва виду документа ( А К Т );

11 - дата;

12 - індекс;

14 - місце складання чи видання;

17 - гриф затвердження ( оформлюють у разі потреби );

19 - заголовок до тексту;

20 - підстава ( оформляють за зразком реквізиту 22 );

21 - текст;

22 - позначка про наявність додатків;

23 - підпис ( спочатку друкують : Голова й розшифрування підпису голови; нижче, через 2

інтервали, друкують Члени комісії й розшифрування підписів у алфавітному порядку прізвищ

у стовпчик через 1,5 інтервала, додаток 6 ).

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління

(підпис) В.К. Руденко

12. 07. 2007 р.


А К Т

12. 07. 2007 р. № 12

м. Київ


Про визначення продуктивності

сортувальної машини УСМ-12


Підстава : наказ Голови Державного комітету зв’язку та інформації України 10. 07. 2007р.№ 56

Складено комісією:

Голова : головний спеціаліст управління Рудник В.В.

Члени комісії: 1. Завідуючий лабораторією обладнання підприємства Державного комітету

зв’язку та інформації України Василько В.С.

 1. Старший науковий співробітник лабораторії Вішенський С.В.

 2. Головний інженер ВО " Киівзв’язок" Бортник С.М.

 3. Головний механік заводу "Сигнал" м. Дніпропетровська Степанишин С.А.


У період з 09 по 11.07.2007 р. комісія провела роботу з метою визначення продуктивності сортувальної машини УСМ-12. Перевірка здійснювалась в п’яти режимах. роботи машини. На підставі аналізу результатів перевірки відповідно до " Методичних указівок визначення основних техніко-економічних показників нової техніки " комісія з’ясувала, що продуктивність сортувальної машини УСМ-12 становить 21 000 ( двадцять одну тисячу ) одиниць конвертів ( листів ) на 1 ( одну ) годину.

Комісія пропонує розпочати серійне виробництво сортувальної машини УСМ-12 на заводі

" Сигнал " м. Дніпропетровська.

Складено в трьох примірниках:

1-й прим. - Управлінню нової техніки та обладнання Державного комітету зв’язку та інформації

України;

2-й прим. - заводу "Сигнал" м. Дніпропетровська;

3-й прим. - Бухгалтерії Державного комітету зв’язку та інформації України.


Голова комісії: ( підпис ) В.В. Рудник


Члени комісії: ( підпис ) В.С Василько

( підпис ) С.В. Вішенський .

( підпис ) С.М. Бортник

( підпис ) С.А. Степанишин


П Р О Т О К О Л И


Протокол - це службовий документ із записом ходу обговорення питань і рішень, ухвалених на зборах, нарадах, конференціях, інших засіданнях колегіальних органів.

Проведенню таких заходів колегіальних органів передує велика підготовча робота , в ході якої складають низку документів, що супроводжують протокол: порядок денний, списки учасників засідання, списки запрошених, тексти доповідей чи тези виступів, довідки щодо обговорення питань, проекти рішень ( постанов ) із кожного питання порядку денного засідання, веде протокол технічний секретар або обрана особа. Оформлюють протокол на чистих аркушах паперу або на спеціальних бланках установи додаток 7.


Протоколи поділяються на такі групи:


 1. Стислі, де фіксується лише ухвала;

 2. Повні, що містять, крім ухвал, виступи доповідачів та інших учасників зборів, нарад..

 3. Стенографічні, де усі виступи записані дослівно.

Додаток 7

^ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ОРАНТА"


П Р О Т О К О Л

18.09.07 Київ № 4


Засідання Ради директорів

Голова - Клименко Д.Н.

Секретар - Волощенко С.Г.

Присутні: Громов А.В. , Зайчук С.К. , Коновалов В.Ш. , Нурмухамедова С.Н.


Порядок денний:


 1. Про організацію та відкриття філії Товариства "Оранта" в м. Львові ( доповідач -

генеральний директор Громов А.В. ).


Слухали: Громова А.В. - текст доповіді додається.


Виступили:

Коновалов В.Ш. - Справді, необхідність відкриття філії нашого товариства у Львові постало вже давно. Для цього є всі умови, але, на жаль, немає відповідної документації. Над цим треба попрацювати й найближчим часом розглянути проекти.

Нурмухамедова С.Н. - Необхідно доопрацювати бізнес - план Товариства, враховуючи зміни в штатному розкладі, нових партнерів, а також зауваження, висловлені п. Громовим А.В.


Ухвалили:

 1. Підготувати необхідні документи для організації та відкриття філії Товариства "Оранта" в м. Львові до 29.09.07 р. ( відповідальний - Зайчук С.К. ).

 2. Доопрацювати бізнес-план філії Товариства з урахуванням доповнень Нурмухамедової С.Н. і Громова А.В. до 29.09.07 р. ( Відповідальний - Коновалов В.Ш. ).Голова: ( підпис ) Д.Н. Клименко

Секретар: ( підпис ) С.Г. Волощенко


^ РЕКВІЗИТИ ПРОТОКОЛУ:

10 - назва виду документа ( ПРОТОКОЛ );

11 - дата ( зазначають дату проведення засідання колегіального органу, а не дату остаточного

оформлення чи підписання протоколу );

12 - індекс ( становить порядковий номер засідання цього колегіального органу; нумерація

може вестись протягом календарного року, навчального року чи від виборів до виборів );

^ 14 - місце складання або видання;

17 - гриф затвердження ( оформляють , якщо протокол підлягає затвердженню);

19 - заголовок до тексту ( Засідання комісії, Наради директорів, Зборів студентської ради );

21 - текст;

Текст протоколу поділяють на дві частини: вступну та основну. У вступній частині зазначають прізвище й ініціали головуючого, секретаря, присутніх, порядок денний, в основній фіксують перебіг засідання колегіального органу.


Н А К А З И


НАКАЗ - це правовий акт , який видає керівник установи на правах єдиноначальності й у межах своєї компетенції для вирішення основних та оперативних завдань, які поставлено перед даною установою. Якщо наказ видає вища інстанція, то він може стосуватися широкого кола організацій і посадових осіб. Складання й оформлення наказу регламентується інструкціями щодо роботи з документами, правилами про порядок підготування проекту наказу та іншими правовими актами. В них передбачено обов’язкове дотримання низки вимог і правил, що мають забезпечити юридичну повноцінність документів, оперативне виконання їх, правильне й всебічне вирішення питання.

Проект наказу слід обов’язково погоджувати з усіма заінтересованими особами даної установи. До проекту наказу додають документи, що обумовлюють його доцільність. Наказ набуває чинності з моменту його підписання, якщо інший термін не вказано в тексті. Право підписання наказу визначається законодавством: як звичайно, це право мають керівники установи їхні перші заступники, а також посадові особи відповідно до їхніх повноважень і компетенції. Накази видають на підставі й з метою виконання чинних законів, указів, постанов, і рішень уряду, наказів та інструкцій вищих органів. Керівник установи може видавати накази з усіх питань, що входять до його компетенції. Скасувати наказ може тільки вповноважена особа чи інстанція.

^ Накази бувають:

 • нормативними;

 • індивідуальними.

Наприклад, наказ керівника установи про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку належить до нормативних. Він є загальним ( безособовим ), оскільки стосується не конкретних осіб, а всього колективу. Наказ про преміювання конкретних працівників має індивідуальний характер.

За призначенням накази поділяють на три види :

 • накази з питань основної діяльності;

 • накази з особового складу;

 • накази з оперативних питань.

Такий поділ одного виду документа на три різновиди:

по-перше - обумовлений організаційними потребами управління;

по-друге - пов’язаний із різним порядком оформлення цих наказів;

по-третє - виходить із терміну зберігання кожного з цих документів.

Так, накази з основної діяльності зберігаються постійно установою або передаються на зберігання державним архівним установам; накази з особового складу зберігаються в установі 75 років, а до державних архівних установ передаються при докорінній реорганізації або ліквідації установи - фондоутворювача; накази з оперативних питань зберігаються установою від 3 до 5 років.( Перелік типових документів, що створюються в процесі функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів - Офіційний вісник України від 08.10.1998 р. № 36 ст.16 ).

^ Накази з питань основної діяльності видаються при створенні, реорганізації ліквідації установи та її структурних підрозділів, а також при затверджені положень, посадових інструкцій, перспективних і фінансових планів та змін до них, капітального будівництва, здачі споруджених об’єктів, матеріально-технічного постачання, списання застарілих пристроїв та обладнання тощо.

( додаток № 8 )

^ Накази з особового складу стосуються переважно питань прийому ( призначення ) на посаду, звільнення, різного роду переміщень ( з однієї посади на іншу, у зв’язку з направленням на цільове навчання, оформлення декретної відпустки, зміни прізвища, а також службових заохочень). Проект наказу з особового складу готується фахівцями служб кадрового забезпечення певного органу управління. Особливістю оформлення такого наказу є відсутність так званої констатуючої частини та основного розпорядчого слова " наказую". Подібні накази будуються за такою схемою: прийом, звільнення, переміщення, заохочення. Кожна управлінська дія зазначається окремим пунктом, а розпорядчими словами виступають: ПРИЙНЯТИ, ЗВІЛЬНИТИ, ПЕРЕВЕСТИ, НАГОРОДИТИ тощо. Наказ з особового складу обов’язково візується зацікавленими структурними підрозділами і посадовими особами та підписуються керівником установи.

Номер наказу з особового складу доповнюються літерами ОС - особовий склад додаток 9.

Додаток 8УКРАЇНА

^ МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

89015, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 18, тел. (044) 76-00-71. Факс 76-00-78
Н А К А З

23.05.2007 р. м. Київ № 11
Про затвердження посадових окладів


Відповідно до Закону України " Про…….." та виходячи з …………………..


Н А К А З У Ю:

 1. Встановити……………………………………………………………………...

 2. Затвердити………………………………………………………………………

 3. Відповідальним за додержання……………………………………………….


Міністр підпис В.С. Байбаков

додаток 9

Т У Р И С Т И Ч Н А А Г Е Н Ц І Я

" О Р І О Н "

89013, м. Київ, вул. В. Стуса, 18, тел. (044) 74-03-51. Факс 96-01-38
Н А К А З

30.07.2007 м. КИЇВ № 65- ОС

Про прийняття на роботу та

переведення на іншу посаду


 1. ПРИЙНЯТИ:

1.1 Яковенко Олену Михайлівну на посаду бухгалтера з 01.10.2007 року за контрактом.

Підстава: заява Яковенко О.М. від 25.07.2007 р.

2. ПЕРЕВЕСТИ:

2.1. Ножак Богдана Семеновича з посади менеджера з рекламної діяльності на посаду старшого

менеджера-екскурсовода з 01.10.2007 року із щомісячним окладом вісімсот гривень.

Підстава: доповідна записка головного менеджера Ситник О.П. від 29.07.2007 р. і заява

Ноджак Б. С. від 29.07.2007 р.


Директор підпис А.А. Григоренко


Накази з оперативних питань стосуються адміністративно-господарської діяльності установи і пов’язані з оформленням відряджень, наданням відпусток і дисциплінарними стягненнями. Текст такого наказу може складатися з двох частин - вступної і констатуючої - або тільки з однієї - констатуючої. Розпорядчими словами в таких наказах мають виступати: НАКАЗУЮ, ВІДРЯДИТИ, НАДАТИ, ОГОЛОСИТИ ( догану ) тощо. Накази з оперативних питань підписує керівник установи. Реєструються накази окремо від інших наказів, а до реєстраційного номера додається відповідно літера - ОП - оперативні. ( додаток 10 )

Додаток 10
УКРАЇНА

^ МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

89015, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 18, тел. (044) 76-00-71. Факс 76-00-78
Н А К А З

28.05.2007 р. м. Київ № 15-ОП


Про відрядження на

наукову конференцію


ВІДРЯДИТИ до м. Львова з 01.06.2007 р. до 09.06.2007 р. на науково-практичну конференцію " Основні тенденції сучасного документаційного менеджменту "

- Портнова Георгія Володимировича , заступника міністра ;

- Сидорова Петра Сергійовича, начальника управління маркетингу;

- Попову Ірину Михайлівну начальника відділу наукового прогнозування.

Підстава: лист-запрошення Львівського науково-дослідного інституту від 20.05.2007 р. № 24/44


Міністр підпис В.С. Байбаков


Накази оформляються на загальних, спеціальних бланках на аркушах паперу формату А4.

Текст наказу складається з констатувальної і розпорядчої частини.

Констатувальна частина містить такі елементи: вступ ( вказано причину видання наказу); доведення ( переказано основні факти ); висновок ( викладено мету видання наказу )

Якщо підставою для видання наказу є розпорядчий документ вищої установи, то в констатувальній частині вказують назву, номер, дату й заголовок до тексту розпорядчого документа а також передають зміст того розділу документа вищої установи, який був підставою для видання цього наказу . Констатувальна частини може не бути, якщо дії, запропоновані до виконання, не потребують ніяких роз’яснень .

Розпорядча частина починається словом " НАКАЗУЮ "; вона складається із пунктів, що поділяються на такі частини: дія, термін виконання та відповідальні за виконання. В останньому пункті розпорядчої частини зазначають осіб, яким доручено контроль за виконанням наказу, наприклад " Контроль за виконанням наказу покладаю на …( залишаю за собою )". Текст повинен мати наказову форму викладу розпорядчої частини. Кожний пункт наказу нумерується арабськими цифрами, розпочинається назвою виконавця та строком виконання. Наказ підписує керівник установи. Проект наказу погоджується із заступником керівника установи, куратором питань розглянутих у цьому документі, із юрисконсультом установи, що засвідчує узгодження цього документа з правовими актами та розпорядженнями вищих установ.

^ РЕКВІЗИТИ НАКАЗУ З ПИТАНЬ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

10 - назва документа ( НАКАЗ );

11 - дата ( проставляють у день підписання );

12 - індекс ( проставляють у день підписання );

14 - місце складання чи видання;

^ 19 - заголовок до тексту;

20 - позначка про контроль ( проставляють у разі потреби );

21 - текст;

23 - підпис;

24 - гриф погоджено;

25 - візи ( оформляються у разі потреби );

26 - відбиток печатки ( проставляють у разі потреби );

^ 28 - позначка про виконання.

Запитання для самоконтролю:

1. Довідка це :

1. службовий документ, адресований керівникові даної чи вищої організації, в якому автор

інформує про ситуацію, що склалася, про події й факти, котрі мали місце, про виконану

роботу тощо, а також наводить висновки й пропозиції;

2. службовий документ, в якому поясняється зміст окремих положень основного документа

( плану, звіту проекту тощо ) чи причин якихось подій, фактів, провин;

3. службовий документ, який містить опис та підтвердження тих чи інших фактів або подій;

^ 2. Довідка це документ, в якому :

1. викладаються певні питання, даються висновки;

2. міститься опис та підтвердження тих чи інших фактів або подій ;

 1. викладається інформація про ситуацію;

^ 3. Доповідна записка це:

 1. службовий документ, адресований керівникові даної чи вищої організації, в якому автор

інформує про ситуацію, що склалася, про події й факти, котрі мали місце, про виконану

роботу тощо, а також наводить висновки й пропозиції;

2. службовий документ, в якому поясняється зміст окремих положень основного документа

( плану, звіту проекту тощо ) чи причин якихось подій, фактів, провин;

3. службовий документ, який містить опис та підтвердження тих чи інших фактів або подій;

 1. Пояснювальна записка це :

 2. службовий документ, адресований керівникові даної чи вищої організації, в якому автор

інформує про ситуацію, що склалася, про події й факти, котрі мали місце, про виконану

роботу тощо, а також наводить висновки й пропозиції;

 1. службовий документ, в якому пояснюється зміст окремих положень основного документа

( плану, звіту проекту тощо ) чи причин якихось подій, фактів, провин;

3. службовий документ, який містить опис та підтвердження тих чи інших фактів або подій;

 1. На які групи поділяють довідки?

1. на ті що містять інформацію про факти службового характеру та що засвідчують

якийсь юридичний факт;

2. на ті що містять інформацію про факти й події службового характеру та що засвідчують

якийсь юридичний факт;

3. на ті що містять інформацію про події службового характеру та що засвідчують

якийсь юридичний факт;

^ 6. Доповідна записка - документ, який містить:

1. інформацію про ситуацію, факти , явища;

2. підтвердження фактів;

3. висновки, пропозиції;

^ 7. Доповідну записку потрібно оформити на загальному бланку установи з підписом керівника:

1. у випадку, коли вона внутрішня;

2. у випадку коли вона зовнішня;

 1. у будь якому випадку;

^ 8. Пояснювальна записка:

 1. з’ясовує зміст певних положень;

 2. підтверджує ті чи інші факти;

 3. висловлює думку з приводу якої-небудь роботи;

^ 9. Протокол - це документ, в якому :

 1. підтверджується факти, певні положення;

 2. повідомляється про ситуацію, яка склалася;

3. фіксується час, місце, мета, проведення зборів;

^ 10. Позиції протоколу формуються так:

 1. виступали, слухали, ухвалили;

 2. слухали, виступили, ухвалили;

 3. обговорили, прийняли рішення;


^ 11. Накази видаються:

 1. керівником підприємства, установи, організації; адміністрацією підприємства, установи, організації;

 2. керівником колегіальних органів державного управління;

^ 12. Наказ - розпорядчий документ, що видається на правах:

 1. колегіальності;

 2. єдиноначальності;

13. У констатувальній частині тексту наказу містяться такі елементи:

 1. переказано основні факти;

 2. викладено мету видання наказу;

 3. вказано причину видання наказу;

^ 14. Словом " НАКАЗУЮ "починають:

 1. констатаційну частину наказу;

 2. розпорядчу частину наказу;

 3. констатуючу частину наказу;

15. Наказ підписує:

 1. лише перший керівник установи;

 2. заступник керівника установи;

 3. головний бухгалтер установи;

^ 16. Акт складають у:

 1. в одному примірнику

 2. двох примірників;

3. трьох примірників;

17. Акт це документ, складений однією або кількома особами, що:

 1. є засобом розпорядження;

 2. підтверджує будь які факти, події;

 3. регламентує діяльність підприємства;

^ 18. У вступі акту висвітлюють:

 1. характер проведеної роботи;

 2. установлені факти, висновки;

 3. підстави для складання акту;

19. У констатувальній частині акту висвітлюють:

1. пропозиції висновки;

2. завдання членів комісії;

 1. підстави для складання акту;

20. Примірник укладеного і підписаного акту:

 1. направляють до вищої організації;

 2. направляють до іншого структурного підрозділу;

 3. направляють в архів;

21. На які групи поділяються доповідні записки?

1. звітні, інформаційні, ініціативні;

2. інформаційні, приватні, ініціативні;

3. звітні, ініціативні, службові;

22. У стислих протоколах:

 1. усі виступи записані дослівно;

 2. містяться виступи доповідачів;

 3. фіксуються лише ухвали;


Похожие:

Практична робота №2 службові документи iconПрактична робота №3 службові листи
Службові листи: інструкція до практичної роботи №2 з курсу “Документаційне забезпечення робіт, пов’язаних з захистом інформації з...
Практична робота №2 службові документи icon«Практична психологія та соціальна робота» №4,2010, с. 1-4

Практична робота №2 службові документи icon«Практична психологія та соціальна робота» №4,2010, с. 1-4

Практична робота №2 службові документи icon1. Зміст
Практична робота №3: створення структурних схем з допомогою графічного редактора Microsoft Word 8
Практична робота №2 службові документи iconПрактична робота 1
За результатами експерименту провести обчислювання коефіціенту корисної дії фотоелектричної сонячної батареї, термін окупності
Практична робота №2 службові документи iconНтуу “кпі” Науково-практична робота
Яким чином здійснюється видача дозволу по добавках, що використовуються в харчових продуктах?
Практична робота №2 службові документи iconВимоги до тексту та реквізити службових листів. Види службових листів
Службові листи належать до основних засобів обміну інформацією між підприємствами, установами, організаціями. Службові листи рекомендується...
Практична робота №2 службові документи iconРеферат на тему Сутність соціальної роботи план
Сучасна практична соціальна робота розвивається на основі науково обґрунтованих підходів, засади яких почали формуватися на початку...
Практична робота №2 службові документи icon7. курсова робота загальні положення
Курсова робота — це самостійна робота, в якій студент розробляє прогресивні економічні та маркетингові рішення, використовуючи наукові...
Практична робота №2 службові документи iconМіністерство освіти україни міжнародний Слов’янський Університет Практична робота по предмету
Район охватывает всю Украину, кроме Азово-Черноморского и Карпатского тур районов. Климат умеренно-континентальный; средняя температура...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы