1 Загальна характеристика підприємства icon

1 Загальна характеристика підприємстваНазвание1 Загальна характеристика підприємства
страница3/7
Дата конвертации23.09.2012
Размер1 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Таблиця 1.5.

^ Резерви збільшення прибутку за рахунок підвищення якості продукції по виробу А.


^ Сорт продукції


Відпускна ціна за одиницю,грн


Питома вага, %

Зміна середньої ціни реалізації, грн.

фактична

можлива

Відхилення (+, -)

вищий

1 200

85

90

+ 5

- 60

перший

1 100

9

10

+ 1

+ 11

другий

1 000

6

-

- 6

- 60

разом

Х

100

100

-

+ 11


У зв'язку зі збільшенням питомої ваги продукції вищого сорту на 5 % та першого сорту - на 1 % і скороченням питомої ваги продукції другого сорту середня ціна реалізації зросте на 11 гри., а сума прибутку за можливий обсяг реалізації виробу А — на 257,4 тис. гри. (+11 грн. х 23 400 шт.). [1;101-106]


^ 2. Аналіз виробничого потенціалу.


У період переходу до ринкових відносин, в умовах конкурентної боротьби між товаровиробниками підвищенню ефективності вико­ристання основних фондів слід приділяти особливу увагу, оскільки від раціонального використання основних фондів залежить ефективність діяльності підприємства.

Саме тому кожне підприємство повинне постійно вишукувати резерви підвищення ефективності використання основних фондів.
Виявити ці резерви та контролювати виконання заходів щодо їх мобілізації і використання можна лише за допомогою глибокого системного економічного аналізу.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "^ Основні засоби", затверджені наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.02.2000р., визначає основні засоби як "матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функціґі, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік)".

Економічна література подає визначення основних фондів як "засобів праці, які мають вартість і функціонують у виробництві триваліш час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, частинами в міру спрацювання ".

Основні фонди поділяються на:

- виробничі;

- невиробничі.

ОВФ функціонують у сфері матеріального виробництва підприємства. Невиробничі - це фонди невиробничої сфери (житлові будинки, об'єкти соціально-культурного й побу­тового призначення, які перебувають на балансі підприємства).[3;126-127]

Аналіз стану та ефективності використання основних фондів ставить на меті:

- визначити забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів

основними фондами, відповідність їх складу, структури та технічного

рівня виробничій потребі;

- оцінити технічний стан і віковий склад основних фондів, зокрема їх
активної частини;

- визначити ступінь ефективності використання основних фондів за
узагальнюючими показниками та випив факторів на змін у цих показників;

- виявити резерви підвищення фондовіддачі та шляхи їх мобілізації, збільшення обсягу продукції та прибутку за рахунок поліпшення використання основних фондів. Для аналізу використовують:

 • план економічного та соціального розвитку підприємства;

 • план технічного розвитку;

 • ф. № 1 "Баланс підприємства";

 • ф. № 3 "Звіт про фінансово-майновий стан підприємства ";

 • ф. № 11-ОФ "Звіт про наявність та рух основних фондів";

 • ф. № БП "Баланс виробничої потужності";

 • ф. № 2КБ "Звіт про введення в дію об'єктів основних фондів і вико­
  ристання капіталовкладень ";

 • дані про наявність невстановленого та зайвого устаткування;

 • матеріали інвентаризації основних засобів;

 • матеріали відділів головного механіка, головного енергетика, головного
  технолога та інші джерела інформації.

Аналіз розпочинають з оцінки змін у наявності основних фондів на кінець звітного періоду порівняно з початком та з визначення темпів зростання.

Для цього за даними ф. № 11-ОФ "Звіт про наявність та рух основних фондів" доцільно скласти аналітичну таблицю, як це показано на прикладі табл. 2.1.


^ Таблиця 2.1.

Аналіз зміни наявності основних фондів та їх динаміки, тис. гри.

Основні фонди

Наявність на початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Наявність на кінець року

Зміна за рік(+,-)

Темпи зростання, %усього

У тому числі введено в діюусього

У тому числі ліквідовано

1.Промислово-виробничі основні фонди, у т.ч.3 718709518381624 046+328108,8

активна частина промислово-виробничих основних фондів2 493639483316372 816+323113,0

2.Виробничі основні фонди інших галузей


54


42


42


69


69


27


-27


50

3.Невиробничі основні фонди

315

-

-

-

-

315

-

100,0

Усього

4 087

751

560

450

131

4 388

+301

107,4


Як свідчать дані таблиці, основні фонди на кінець року збільшилися на 301 тис. гри,, або на 7,4%, у тому числі промислово-виробничі фонди - на 328 тис. гри., що становить 8,8%, виробничі основні фонди інших галузей зменшилися на 27 тис. ґрн., невиробничі основні фонди залишилися без змін.

Наступним етапом аналізу є дослідження змін, які відбулися в структурі основних фондів. Під структурою основних фондів розуміють співвідношення окремих груп основних фондів.

Кожне підприємство повинне намагатися створювати опти­
мальну структуру основних фондів, постійно поліпшувати її шляхом
оновлення та модернізації устаткування, зменшення частки зайвого,
малоефективного устаткування, підвищення рівня автоматизації і
механізації, спеціалізації і кооперування.


^ Таблиця 2.2.

Аналіз змін у складі та структурі основних фондів.^ Основні фонди

На початок року

На кінець року

Зміна за рік (+, -)

сума, тис.грн.

питома вага, %

сума, тис.грн.

питома вага, %

сума, тис.грн.

питома вага, %

Виробничі основні фонди

3 718

91,0

4 046

92,2

+ 328

+ 1,2

Виробничі основні фонди інших галузей


54


1,3


27


0,6


- 27


- 0,7

Невиробничі основні фонди

315

7,7

315

7,2

-

0,5

^ Усього основних фондів


4 087


100


4 388


100


+ 301


-Аналіз змін структури основних фондів проводиться методом порівняння питомої ваги кожної групи основних фондів щодо їх загальної вартості на кінець звітного періоду з аналогічними показниками на початок періоду(табл.2.2.).

Наведені дані показують, що найбільшу питому вагу в складі основних фондів становлять виробничі основні фонди, тобто ті фонди, які безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції: питома вага цих фондів збільшилася на 1,2% і на кінець року становить 92,2%. Частка виробничих основних фондів інших галузей і невиробничих основних фондів зменшилася, відповідно, на 0,7 і 0,5%.

Особливу увагу слід приділити дослідженню й оцінці активної частини основних виробничих фондів, оскільки саме ці фонди характеризують виробничі можливості підприємства.

До активної частини основних фондів відносять машини й устат­кування (силові і робочі машини та устаткування, вимірювальні й регулюючі прилади і пристрої, лабораторне устаткування), обчислювальну техніку, яка використовується в автоматизованих системах управління технологічними процесами, інші машини й устаткування, а також транспортні засоби. Активна частина основ­них фондів приймає безпосередню участь у виробничому процесі і завдяки цьому забезпечує належний обсяг та якість продукції. До пасивної частини відносять будівлі і споруди. Але в таких галузях, як нафтовидобувна, газова, електроенергетична, споруди вклю­чають до активної частини.

У нашому прикладі до активної частини основних фондів віднесені всі виробничі фонди, за винятком будівель і споруд.

Оцінку зміни питомої ваги активної частини виробничих основ­них фондів у загальній їх вартості можна дати за даними аналітичної табл.2.3.


^ Таблиця 2.3.

Аналіз змін питомої ваги активної частини промислово-виробничих основних фондів.


Основні фонди

На початок року

На кінець року

Відхилення

Промислово-виробничі основні фонди, тис.грн.

3 718

4 046

+ 328

у т.ч. активна частина промислово-виробничих основних фондів

2 493

2 816

+ 323

Питома вага активної частини промислово-виробничих основних фондів (%)

67,1

69,6

+2,5


Як бачимо з таблиці, питома вага активної частини промислово-виробничих основних фондів на кінець року становила 69,6%, що на 2,5% більше порівняно з початком року.

Зростання питомої ваги активної частини промислово-вироб­ничих Основних фондів вважається прогресивною тенденцією, тому що цей чинник позитивно впливає на підвищення ефективності використання фондів, збільшення виробничої потужності.

Оскільки найбільш активною частиною основних фондів є устат­кування, то в ході аналізу потрібно встановити кількісну забез­печеність підприємства та його структурних підрозділів машинами й устаткуванням, визначити їх технічний рівень, відповідність світовим зразкам.[2; 355.]

У ході аналізу рекомендується дати оцінку виконанню плану із упровадження нової техніки, визначити частку прогресивного автоматизованого і модернізованого устаткування й вимірюваль­них приладів у загальній вартості всього устаткування і вимі­рювальних приладів.

Збільшення питомої ваги прогресивного устаткування сприяє впровадженню сучасних прогресивних технологій.

Для узагальнюючої оцінки динаміки основних фондів і характеру їх змщрозраховують коефіцієнти оновлення, уведення, вибуття.


У нашому прикладі ступінь оновлення, уведення, вибуття.
характеризується такими даними (табл. 2.4 ).


^ Таблиця 2.4.

Аналіз оновлення , уведення та вибуття ОВФ.Коефіцієнти

^ Розрахунок Рівень коефіцієнтів

1. Оновлення промислово-виробничих основних фондів

709 : 4 046

0,175

у т. ч. - активної частини

639:2 816

0,227

2 Уведення промислово-виробничих основних фондів

518:4 046

0,128

у т. ч. - активної частини

483:2 816

0,172

3. Вибуття промислово-виробничих основних фондів

381 :3 718

0,102

у т. ч. - активної частини

316:2 493

0,127


Як свідчать дані таблиці, коефіцієнт оновлення промислово-виробничих основних фондів (0,175) випереджає коефіцієнт їх вибуття (0,102). Це свідчить про те, що оновлення основних фондів на підприємстві відбувається здебільшого шляхом придбання нових фондів, а не заміни старих, зношених, що призводить до накопичення застарілого обладнання і стримує зростання економічної ефективності основних фондів. Окрім того, коефіцієнт оновлення активної частини промислово-виробничих основних фондів (0,227) вищий за коефіцієнт оновлення всіх основних промислово-виробничих фондів (0,175), що позитивно впливає на фондовіддачу.

Коефіцієнт уведення активної частини промислово-виробничих фондів (0,172) також перевищує коефіцієнт уведення промислово-виробничих основних фондів ( 0,128), що заслуговує позитивної оцінки.

Важливим етапом аналізу основних фондів є дослідження їх 1 технічного стану. Для цього обчислюють та вивчають такі узагаль­нюючі показники технічного стану, як коефіцієнт зношеності та коефіцієнт придатності.

Коефіцієнт зносу показує міру зношеності основних фондів, що перебувають в експлуатації, тобто ту частину вартості фондів, яка перенесена на новостворений продукт.

Коефіцієнт зношеності і коефіцієнт придатності рекомендують
вивчати на початок і кінець звітного періоду. Чим меншою є
величина коефіцієнта зношеності і більша величина коефіцієнта
придатності, тим кращим є технічний стан основних фондів (табл.
2.5.).

^ Таблиця 2.5.

Аналіз змін технічного стану основних фондів.


Показники

На початок року

^ На кінець року

Відхилення (+, -)

1. Початкова варпетьосновних фондів, тис гри.

4 087

4388

+301

2 Зношеність основних фондів, тис. гри

844

896

+52

3. Залишкова вартість основних фондів, гис. грн.

3 243

3492

+249

4. Коефіціал зношеності

0,21

0,20

-0,01

5. Коефіцієнт придатності

0.79

0,80

+ 0,01
1   2   3   4   5   6   7
Похожие:

1 Загальна характеристика підприємства icon1. Загальна характеристика організації
Загальна характеристика малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
1 Загальна характеристика підприємства icon2. Аналіз ринкової діяльності підприємства Загальна характеристика І теп підприємства
...
1 Загальна характеристика підприємства icon1. Загальна характеристика підприємства
Вступ
1 Загальна характеристика підприємства iconЗагальна характеристика оборотних коштів підприємства

1 Загальна характеристика підприємства iconЕкономічний аналіз
Загальна характеристика економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності підприємства
1 Загальна характеристика підприємства iconЗагальна характеристика підприємства
Метою даної виробничої аналітичної практики є закріплення теоретичних знань І набуття практичних навичок майбутньої професії на дп...
1 Загальна характеристика підприємства iconЗагальна характеристика підприємства
Метою даної виробничої аналітичної практики є закріплення теоретичних знань І набуття практичних навичок майбутньої професії на ват...
1 Загальна характеристика підприємства iconЗагальна характеристика підприємства
Метою даної виробничої аналітичної практики є закріплення теоретичних знань І набуття практичних навичок майбутньої професії на ват...
1 Загальна характеристика підприємства iconЗагальна характеристика об’єкта практики
Склад І структура персоналу підприємства по професіях І форми залучення (постійні роботи, сумісництво тощо). Організація роботи трудових...
1 Загальна характеристика підприємства iconЦарство Гриби. Загальна характеристика Царство Гриби. Загальна характеристика
Загальну характеристика. Гриби — група гетеротрофних орга­нізмів, які не мають хлорофілу. Гриби об'єднують в окрему систе­матичну...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы