“Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів” icon

“Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів”Название“Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів”
Дата конвертации22.09.2012
Размер69.54 Kb.
ТипДокументыПрофесійна діяльність банків на ринку цінних паперів”
Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів”

План


 1. Основні види професійної діяльності банків на ринку цінних паперів.

 2. Ринки – як інфраструктурні учасники ринків цінних паперів.

 3. Функції банків по обслуговуванні обігу цінних паперів.

Активність банків яке професійних учасників ринку цінних паперів значною мірою визначається моделлю організацій цього ринку (банківська, небанківська, змішана), що діє в тій чи іншій країні. Основні види професійної діяльності банків на ринку цінних паперів – це фінансове посередництво, діяльність з управління цінними паперами та організаційно-технічне обслуговування операцій з цінними паперами, тобто діяльність у ролі інфраструктурних учасників ринку.

Згідно з українським законодавством банки можуть займатися професійною діяльністю на ринку цінних паперів за наявності відповідного дозволу Державної комісії з цінних паперів на фондового ринку.

Фінансове посередництво1 включає такі види діяльності:

 • діяльність з випуску цінних паперів за дорученням, від імені і за рахунок емітента шляхом організації підписки на цінні папери або їх реалізації іншим способом (андеррайтингова діяльність);

 • комерційна діяльність, пов'язана з цінними паперами, яка
  передбачає купівлю-продаж цінних паперів, що здійснюється ба­нком від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу тре­
  тім особам (дилерська діяльність). Дохід дилера утворюється за ра­хунок різниці у цінах, за якими він купує та продає цінні папери;

 • комісійна діяльність, пов'язана з цінними паперами. Купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється банком як торговцем
  цінними паперами на підставі договорів-доручень чи комісії за
  рахунок клієнтів (брокерська діяльність). У договорі визначають­
  ся вид і термін дії замовлення клієнтів , права та обов'язки сто­рін, умови розрахунків і розмір комісійної винагороди, відпові­дальність сторін і порядок розгляду спорів.

Банк як торговець цінними паперами зобов'язаний:

 • діяти в інтересах клієнтів;

 • попереджати клієнтів про ризики конкретної угоди з цінни­ми паперами;

 • узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику щодо ви­конання операцій купівлі-продажу або обліку цінних паперів;

 • надавати клієнту інформацію щодо курсу цінних паперів;

 • виконувати договори та замовлення клієнтів у порядку їх
  надходження;

 • передусім виконувати операції з цінними паперами за дого­ворами та замовленнями клієнтів, а потім уже власні операції з
  такими самими цінними паперами;

 • за наявності у банку заінтересованості, яка перешкоджає йому
  виконати замовлення клієнта на найвигідніших умовах, банк (торговець) зобов'язаний негайно повідомити про це клієнта.

Діяльність з управління цінними паперами — це діяльність, яку здійснює банк як професійний учасник ринку від свого імені за винагороду стосовно довірчого управління цінними папера­ми, які належать на правах власності іншій особі, а йому передані у володіння. Управління здійснюється на користь довірителів або бенефіціарів, тобто осіб, яким згідно з договором належать дохо­ди від довірчої діяльності. Предметом управління можуть бути не тільки цінні папери, а й грошові кошти, призначені для інвесту­вання в цінні папери, а також грошові кошти і цінні папери, отри­мані в процесі управління цінними паперами. В Україні з огляду на правову неврегульованість як відносин довірчої власності, так і відносин довірчого управління найреальнішим є виконання бан­ками агентських послуг стосовно цінних паперів, наприклад формування портфеля цінних паперів згідно з вказівками клієнта.

2. Виступаючи у ролі інфраструктурних учасників ринку цін­них паперів, банки можуть здійснювати важливі, але допоміж­ні за своїм характером види професійної діяльності:

 • діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

 • депозитарну діяльність зберігача;

 • розрахунково-клірингову діяльність за угодами щодо цінних
  паперів.

За законодавством України Національна депозитарна систе­ма складається з двох рівнів.

Нижній рівень — це реєстратори власників іменних цінних паперів та зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів.

^ Верхній рівень — це Національний депозитарій України, ство­рений у 1999 р. у формі відкритого акціонерного товариства зі специфічними функціями, і Міжрегіональний фондовий союз, ство­рений учасниками фондового ринку, що веде рахунки для зберігачів та здійснює кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів. Обслуговування обігу державних цінних паперів, у то­му числі депозитарну діяльність щодо цих паперів, здійснює На­ціональний банк України.

Ведення системи реєстру конкретного емітента банк як реєстра­тор здійснює на підставі договору на ведення реєстру1. При укла­данні договору на ведення реєстру власників іменних цінних папе­рів банк приймає документи, потрібні йому для формування систе­ми реєстру, за актом прийняття-передавання і протягом 10 днів фо­рмує реєстр: відкриває емісійний і особовий рахунки емітента, осо­бові рахунки власникам іменних цінних паперів, заводить журнали і вносить до них записи про виконані операції. Система реєстру може вестись як у паперовому вигляді, так і у вигляді запису на електрон­них носіях або у комбінованому вигляді. Внесення інформації в сис­тему реєстру про перехід прав власності на іменні цінні папери здійснюється на підставі письмового розпорядження зареєстрованої осо­би і документів, що є підставою для переходу прав власності. Згідно з письмовими запитами зареєстрованих осіб реєстратор видає їм ін­формацію у вигляді виписки стосовно кількості цінних паперів, що належать даній особі, і стосовно операцій, що проведені по особово­му рахунку. Емітенту реєстратор повинен давати на його запит будь-яку інформацію із реєстру. Згідно з письмовими запитами контро­люючих органів реєстратор дає інформацію з системи реєстру тіль­ки в межах повноважень, якими наділені представники цих органів. Здійснюючи -депозитарну діяльність, банки як зберігачі забез­печують:

 • зберігання цінних паперів;

 • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних
  паперах;

 • обслуговування операцій емітента, пов'язаних із випущени­ми ним цінними паперами;

 • надання інших послуг, наприклад, знерухомлення цінних па­
  перів, тобто переведення цінних паперів, випущених у докумен­тарній формі, у бездокументарну форму шляхом депонування сер­тифікатів у сховищі банку з метою забезпечення їх подальшого обігу у вигляді облікових записів на рахунках банку.

Для забезпечення зберігання цінних паперів банки здійсню­ють різні депозитарні операції, а саме: прийом цінних паперів, їх зберігання, переміщення, інкасування, транспортування, інвента­ризацію, видачу та деякі інші операції.

Банки як депозитарні установи зберігають цінні папери двома способами: відокремленим або колективним.

При відокремленому способі зберігання банки зобов'язані вести облік цінних паперів із зазначенням індивідуальних ознак їх сертифі­катів, зокрема серії та номера. Відокремленим способом можуть збе­рігатися тільки цінні папери у документарній формі на пред'явника.

При колективному способі зберігання банки ведуть облік цінних паперів без зазначення їх індивідуальних ознак. Виклю­чно колективним способом зберігаються знерухомлені цінні па­пери, випущені у документарній формі, та цінні папери, випу­щені у бездокументарній формі.

3. Для виконання функції обслуговування обігу цінних паперів
на рахунках у цінних паперах банки як депозитарні установи
здійснюють:

 • адміністративні операції;

 • облікові операції;

 • інформаційні операції.

Адміністративні операції— це депозитарні операції з відкрит­тя рахунків у цінних паперах та їх закриття, а також операції, пов'язані зі зміною способу зберігання цінних паперів та інши­ми змінами, що не приводять до зміни залишків цінних паперів на рахунках у цінних паперах.

^ Облікові операції— це депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, на­слідком яких є зміна кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах, установлення або зняття обмежень щодо їх обігу, а також зміна режиму та місця зберігання цінних паперів. До облікових опе­рацій належать операції зарахування, списання, переказування та пе­реміщення цінних паперів.

Інформаційні операції — це депозитарні операції, пов'язані з ви­дачею виписок з рахунку у цінних паперах, а також видачею іншої інформації щодо операцій клієнтів з рахунками у цінних паперах за запитами клієнтів та інших осіб, що мають повноваження на отри­мання такої інформації.

Для обслуговування операцій емітентів, пов'язаних з випущеними ними цінними паперами, банки можуть надавати їм такі послуги:

—викуп цінних паперів, випущених емітентом, для їх подальшо­го перепродажу або анулювання;

—дроблення або консолідація цінних паперів (зміна номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасною зміною їх ва­ртості, але без зміни обсягу випуску);

— конвертація цінних паперів, тобто обмін емітентом цінних па­
перів одного випуску на цінні папери іншого випуску;

—анулювання цінних паперів;

— погашення цінних паперів та виплата емітентом доходів за ви­
пущеними ними цінними паперами;

—деякі інші операції.

Для організації ефективного ринку цінних паперів дуже важливим є створення чіткої та прозорої систем й розрахунків за операціями купівлі-продажу цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів нара­жаються на певні ризики, основний з яких полягає у можливості не­одержання продавцем цінних паперів грошей після того, як папери уже надійшли покупцеві. Одним із заходів, який значно зменшує цей ризик, є застосування такого методу розрахунків за операціями із цінними паперами, як поставка проти платежу, що, у свою чергу, пов'язано зі створенням в Україні електронної клірингово-розрахун­кової системи обслуговування операцій з цінними паперами.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

“Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів” iconІнвестиційна діяльність комерційних банків
Поняття та види банківських інвестицій. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі. Діяльність комерційного...
“Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів” iconБухгалтерський облік цінних паперів
Специфіка діяльності на ринку цінних паперів обумовила виникнення такої категорії юридичних осіб, як професійні учасники ринку цінних...
“Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів” iconЗавданн я
Реєстратор іменних цінних паперів, необхідні умови для профес-сійної діяльності на ринку цінних паперів в ролі реєстратора
“Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів” iconПоняття та правовове регулювання ринку цінних паперів”
...
“Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів” iconГоворячи про роль нбу на ринку цінних паперів я буду висвітлювати операції на відкритому ринку
Операції на відкритому ринку проводяться з короткостроковими І довгостроковими зобов'я­заннями казначейства та державних корпорацій,...
“Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів” iconФондові біржі, нафта
Фондові біржі – це спеціалізовані організації, в приміщені яких відбуваються зустрічі працедавців цінних паперів з покупцями. Об’єднуючи...
“Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів” iconЯкщо пов’язати діяльність з векселями то необхідно вирішити наступні питання
Овдп ані з корпоративними цінними паперами не можуть забезпечити відповідного рівня прибутку через надто низький попит. Отже перед...
“Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів” iconІ. С. Івахненко фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів у
У статті досліджено сутність фінансування інвестиційної діяльності, а також можливість формування в Україні інвестиційної бази за...
“Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів” icon«Біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів»
Україні повинно відбутися динамічне становлення ринку цінних паперів. Його формування в Україні є центральною ланкою ринкових перетворень...
“Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів” iconВартість цінних паперів, її визначення
Цінові фактори вартості цінних паперів та теорія внутрішньої вартості цінних паперів
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы