Засади І функції судової промови icon

Засади І функції судової промовиНазваниеЗасади І функції судової промови
Дата конвертации20.09.2012
Размер34.14 Kb.
ТипДокументыЗасади і функції

судової промови

Виходячи з теорії і практики судової риторики, мож­на виділити три основні засади судової промови:

психологічну, етичну і логічну. Кожна з них впливає не тільки на зміст судової промови, а й на спосіб побудови.

Процесуальна діяльність учасників судочинства передусім акт психологічний. Вона відбувається у відповідності зі своїми законо­мірностями і психологічною організацією суб'єктів, які здійснюють цю діяльність. За своєю психологічною природою судові дебати — форма мовленнєвого спілкування учасників судового процесу, спосіб передачі інформації. Це засіб переконання суду, учасників процесу у правильності висунутих суб'єктами дебатів тез і обгрунтованості висунутих ними рішень.

Змістом судової промови завжди є певні думки, ідеї, доводи, міркування, пропозиції. Вони неминуче пов'язуються з особистим ставленням людей до результатів дослідження, емоційним сприй­няттям інформації, психологічним станом переконаності чи непереконаності в правильності зроблених висновків.

У психологічній структурі судових дебатів виділяються такі ком­поненти, як психологічні властивості та якості виступаючого, пси­хологія сприйняття промови і впливу останньої на формування су­дового переконання.

Уважно вислуховуючи судові промови, судді подумки просте­жують пройдений шлях шукання істини, усвідомлюють і зіставляють доводи й аргументи звинувача і захисника, порівнюють їх. Це дозволяє їм побачити сильні і слабкі сторони в аргументації учас­ників судових дебатів, внести свої корективи в їх оцінку, зробити правильні висновки, прийняти законне і обгрунтоване рішення.

Важливе місце в структурі судової промови посідають етичні засади. Будь-яка професійна діяльність повинна здійснюватися на основі тих етичних принципів, які сформувалися в суспільстві. Більше того, кожен вид діяльності виробляє свої норми професійної етики.

Судова етика містить комплекс моральних заборон і дозволів, обумовлених специфікою розгляду і вирішення в судових засідан­нях кримінальних, цивільних, адміністративних справ. Дотримання етичних норм сприяє повнішому, результативнішому виконанню учасниками судових дебатів своїх обов'язків, підвищенню ефектив­ності їх діяльності. Етичні засади вимагають від судового ритора індивідуального підходу до кожної справи, яка розглядається, ура­хування особливостей учасників, які беруть участь у справі. Недо­пустимі приниження людської гідності, упередженість, однобокість у висвітленні обставин справи.

Судовий ритор не має права застосовувати незаконні засоби і методи для відстоювання своєї позиції, наполягати на тверджен­нях, які не підкріплені матеріалами справи. Він не має також пра­ва навмисно затягувати судовий розгляд справи, свідомо вводити суд і осіб, які присутні в залі судового засідання, в оману. Тільки моральні засади здатні забезпечити досягнення поставленої мети.


Логічні засади є тією базою, яка визначає обгрунтованість, пе­реконливість і доказовість судової промови. Знання законів логіки, їх дотримання вважається необхідною умовою для правильного мис­лення, висловлювання своїх думок. В умовах судочинства, де на ос­нові доказів формуються певні висновки і приймаються у справі відповідні рішення, знання законів логіки набуває особливого зна­чення.

Закони логіки вимагають, передусім, точного визначення тез, які доказуються. Всяка невизначеність, розпливчастість предмета об­говорення неминуче вплине на невизначеність висновків судового ритора. Вимоги логіки сприяють формуванню у риторів чітких суд­жень і обгрунтуванню їх доказовими даними.

У структурі судових дебатів виділяються такі функції судової промови, як комунікативна та інформативна.

Судові дебати виступають здебільшого як засіб спілкування, ко­мунікації, як спосіб обміну думками і судженнями. Це форма відсто­ювання судовими риторами своїх процесуальних позицій, процес взаємодії між ними. В цьому розумінні судові промови — засіб ко­мунікативного зв'язку, спосіб реалізації комунікативної функції.

Судові промови виконують також інформативну функцію. Про­мова кожного учасника судових дебатів повинна містити не лише відомості про досліджувані події, але й дані, які підтверджують пра­вильність тлумачення цих подій. Обгрунтованість висновків і про­позицій, інакше, промова повинна бути аргументованою, доказо­вою, переконливою.

Кожен судовий ритор, у відповідності зі своєю процесуальною позицією, аналізує й дає оцінку зібраним доказам, формулює свої висновки і обґрунтовує їх тими даними, які були здобуті в процесі розслідування і судового розгляду справи. Старанно і ретельно не­обхідно проаналізувати не лише ті докази, які підтверджують пози­цію виступаючого, але й дані, які не узгоджуються з нею. Цим са­мим забезпечується всебічність, повнота і об'єктивність досліджен­ня. Висновки, зроблені судовими риторами, стають переконливими й обгрунтованими, а якраз цього і чекають від них судді та інші учасники судового процесу.
Похожие:

Засади І функції судової промови iconЗасади І функції судової промови
Виходячи з теорії І практики судової риторики, мож­на виділити три основні засади судової промови
Засади І функції судової промови iconПідготовка судової промови
Те, що потрібно доказати, пише Петро Пороховщиков, є го­ловним положенням, головним висновком промови. Те, що може вплинути на рішення...
Засади І функції судової промови iconПредмет судової промови
Судова промова — це промова, звернена до суду та інших учасників судочинства І присутніх при роз­гляді кримінальної, цивільної, адміністративної...
Засади І функції судової промови iconЖанри красномовства
Було створено адвокатуру. Між звинуваченням І захистом проходили публічні змагання, які викликали інтерес слухачів. Судові промови...
Засади І функції судової промови iconКабінет Міністрів України та його компетенція. Функції судової влади та судова система України. Місцеві органи виконавчої влади. Функції закон
України, а також здійснює установчі й контрольні функції, передбачені Конституцією України. Во­на приймає закони, постанови та інші...
Засади І функції судової промови iconКрасномовство слов'ян
Християнська релігія, церква не схвалювали зовнішніх прийомів І вимагали від проповідників І слухачів стриманості. Крім проповідей,...
Засади І функції судової промови iconКрасномовство слов'ян
Християнська релігія, церква не схвалювали зовнішніх прийомів І вимагали від проповідників І слухачів стриманості. Крім проповідей,...
Засади І функції судової промови iconЗаключна частина промови прокурора
В справах, які не являють собою великої суспіль­ної небезпеки, судова промова закінчується міркуванням прокуро­ра про міру покарання....
Засади І функції судової промови iconРеферат на тему: Функції відбору ( car list), ( cdr list). Ці функції
Ці функції відбору (селекторні функції) є примітивними функціями, та були розглянуті раніше. Також було показано як утворити похідні...
Засади І функції судової промови icon1 Господарський суд, система і компетенція його органів Відповідно до закону «Про судоустрій України»
Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы