\"Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України\" виконав icon

"Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України" виконавНазвание"Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України" виконав
Дата конвертации19.09.2012
Размер64.17 Kb.
ТипРеферат

НаУКМА

Кафедра правознавства


Реферат


на тему


“Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України”


виконав

студент І року навчання департаменту соціологічних наук та технологій

Клімок Дмитро Анатолійович


викладач: Сущенко В.М.


Київ, 1998 рік


План.


1.)Права людини в конституції України.

2.)Обов’язки громадянина України.


1.)Права людини в конституції України.

Від народження кожна людина має певні права. 10 грудня 1948 Генеральна Асамблея Організації Об’єднанних Націй проголосила Загальну декларацію прав людини ( далі Декларація ). В цій декларації записані всі невідємні права кожної людини. Україна, як Член ООН зобов’залася дотримуватися цієї Декларації.

В статті 1 та 2 Декларації стверджується : Усі люди народжуються вільними та рівними у гідності та правах. Кожному надаються всі права і свободи, викладені у цій Декларації незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження або іншої ознаки. Рівність всіх осіб в їх правах затверджена у статтях 21 та 24 Конституції України (далі Конституції).

Стаття 3 Декларації проголошує право людини на життя, свободу та особисту недоторканість. Ці права затверджені у статтях 27 та 29 Конституції.

Стаття 4 Декларації забороняє рабство. Стаття 43 Конституції забороняє використання примусової праці.

Стаття 5 Декларації стверджує право людини на повагу до власної гідності, за Декларацією жодна людина не може бути піддана катуванню або жорстокому, нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.Це право закріплено у 28 статті Конституції.

Статті 6,8,10 Декларації затверджують право людини захищати свої права за допомогою незалежних та безсторонніх судів на основі рівності всіх людей перед законом. Стаття 55 Конституції прголошує право людини захищати свої права за допомогою судів, стаття 129 проголошує незалежність судів.

Стаття 7 Декларації проголошує рівність людей перед законом. Це право зітверджено статтею 24 Конституції України.

Стаття 9 Декларації проголошує: “Ніхто не може бути підданий свавільному арешту, триманню під вартою або вигнанню”. Стаття 29 Конституції унеможливлює свавільний арешт та тримання під вартою, стаття 25 унеможливлює вигнання.

Стаття 11 Декларації прокламує використання презумпції невинності при розгляді справ та стверджує необерненність дії права. Використання презумпції невинності при розгляді справ затверджено статтєю 62 Конституції а необерненність дії права затверджена статтею 58 Конституції.


Стаття 12 Декларації прокламує захист особистого життя, житла, кореспонденції, честі та репутації від свавільного втручання. Стаття 32 Конституції проголошє недоторкність особистого життя, честі та репутації. Стаття 30 Конституції проголошє недоторканість житла, а стаття 31 підтверджує право кожного на таємницю лістування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

Стаття 13 Декларації прокламує право людини на пересування та вільний вібір міста проживання. Стаття 33 Декларації Конституції підтверджує цє право.

Стаття 14 Декларації проголошує парво людини шукати політичного притулку. Ця саття не має відповідників у Конституції України.

Стаття 15 Декларації затверджує право кожного на громадянство та на право вільної їого зміни. Стаття 25 Конституції затверджує це право.

Стаття 16 Декларації затверджуе право людини вступати в шлюб без обмежень за ознакою раси, національності або релегійних переконань.Ця стаття також затверджує рівність прав та обов’язків обох супругів при вступі до шлюбу та при його розриванні. Всі ці положення закріплені в статті 51 Конституції.

Стаття 17 Декларації затверджує право людини вільно володіти майном та забороняе свавільне відчудження майна. Ці права затверджені в статті 41 Конституції.

Стаття 18 Декларації закріплює право людини на свободу думки, совісті, релігії та на вільну зміну останньої. Ці права затверджені в статтях 34 та 35 Конституції.

Стаття 19 Декларації визнає за людиною право на свободу переконань та їх вираження а також поширення своїх ідей будь-якими засобами і незалежно від кордонів. Це право закріплене у сатті 34 Конституції, але може бути обмежене при певних обставинах, наведенних в цій ж статті.

Стаття 20 Декларації стверджує :"Кожен має право на свободу мирних зборів та об’єднань. Ніхто не може бути примушений належати до будь-якого об’єднання." Стаття 36 Конституції затверджує право громадян України на свободу об’єднань та стверджує:"Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадянських організацій." Стаття 39 Конституції затверджує право громадян збиратися мирно та без зброї попередньо повідомивши про це органи виконавчої влади.

Стаття 21 Декларації має три основні пункти: 1.) Кожен має право брати участь у упрравлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. 2.) Кожен має право на рівний доступ до державної служби у своїй країні. 3.) Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля має виражатися через переодичні і нефальсифікованіф вибори, які проводяться на основі загального і рівного виборчого права шляхом таємного голосування або через рівноцінні процедури вільного голосування. Права описані в пунктах 1 та 2 затверджені у статті 38 Конституції. Право громадян обирати закріплено також у статті 70, право бути обраним депутатом Верховної Ради закріплено у статті 76 Конституції, право бути обраним Президентом України закріплено у статті 103 Конституції. Також згідно зі статтею 148 Конституції громаднин може бути обраним членом Конституційного Суду Україниє. Вільне волевтілення волі народу і його роль, як основи влади уряду, закріплено у статтях 5,69 та 71.

Стаття 22 Декларації стверджує:"Кожен як член суспільства має право на соціальне забезпечення, а також на здійснення економічних, соціальних та культурних прав." Право громадян на соціальне забезпечення закріплено у статті 46 Конституції. Право на вільний розвиток закріплено у статті 23, а право на труд та підприємницьку діяльність закріплено у статтях 43 та 42 відповідно.

Стаття 23 Декларації проголошує:"Кожен має право на працю, на вільний вибір виду зайнятості, на справедливі та сприятливі умови праці і на захист від безробіття. Кожен без дискрмінації має право на рівну оплату за однакову працю." Також у цій статті закіплене право на належний рівень заробітної праці та право об’єднуватися у проспілки для захисту своїх інтересів. Право на труд, сприятливі умови праці та на справедливу заробітню платню не нижче певного рівня закріплено у статті 43 Конституції, право на соціальний захист включаючи захист від безробіття закріплено у статті 46, право вільного об’єднання у профспілки закріплено у статті 36 Конституції.

Стаття 24 Декларації закріплює право кожного хто працює на відпочинок. Це право закріплене у статті 45 Конституції України.

Стаття 25 Декларації проголошує право кожого на належний життевий рівень, на соціальний захист та проголошує рівність прав дітей народжених у шлюбі та поза ним. Право на належний життевий рівень закріплено у статті 48 Конституції, право на соціальний захист закріплено у статті 46 Конституції, а рівність прав дітей народжених у шлюбі та поза ним закріплена у статті 52 Конституції.

Стаття 26 Декларації затверджує право кожного на освіту, на обов’язкову початкову та загальну освіту та рівність ціх прав. Це право закріплене у статті 53 Конституції України.

Стаття 27 Декларації стверджує:"Кожен має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, користуватися здобутками мистецтва, брати участь у науковому прогресі та користуватися його благами. Кожен має право на захист моральних і матеріальних інтересів, які виникають як результат будь-яких наукових, літературних або художніх творів автором яких він є." Це право затверджене статтею 54 Конституції.

Стаття 28 Декларації закріплює право кожного на такий суспільний і міжнародний порядок, за якого його права і свободи можуть бути повністю здійснені. Конституція України затверджує такий суспільний порядок за якого виконуються вищенаведенні умови.


2.)Обов’язки громадянина України.

Громадянин України має такі обов’язки :

  1. Захщати Вітчизну, незалежність та теріторіальну цілісність України, шанувати її державні символи та відбувати військову службу відповідно до закону.(Стаття 65 Конституції України.)

  2. Не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки. (Стаття 66 Конституції України.)

  3. Сплачувати податки та збори в порядку і розмірах, встановлених законом. (Стаття 67 Конституції України.)

  4. Неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. (Стаття 68 Конституції України.)

Окрім цього існує ряд обов’язків щодо володарів власності, а саме: "Власність не повинна використовуватися на шкоду людині та суспільству" (Стаття 13 Конституції України.), "Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі." (Стаття 41 Конституції України.)
Похожие:

\"Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України\" виконав iconРеферат на тему "Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України" виконав
Генеральна Асамблея Організації Об’єднанних Націй проголосила Загальну декларацію прав людини ( далі Декларація ). В цій декларації...
\"Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України\" виконав icon"Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України" виконав
Від народження кожна людина має певні права. 10 грудня 1948 Генеральна Асамблея Організації Об’єднанних Націй проголосила Загальну...
\"Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України\" виконав iconКонституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України
Від народження кожна людина має певні права. 10 грудня 1948 Генеральна Асамблея Організації Об’єднанних Націй проголосила Загальну...
\"Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України\" виконав iconІнститут парламентського уповноваженого з прав людини в Україні як важливий механізм захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина
Раїни визнала людину найвищою соціальною цінністю, закріпила широкий перелік прав і свобод людини і громадянина. Найважливішим завданням...
\"Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України\" виконав iconСистема основних прав І свобод людини І громадянина
Сучасна типологія прав І свобод, а відтак, І обов'язків, — досить різноманітна. Найзагальнішою їх класифікацією є поділ прав на
\"Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України\" виконав iconОрганізаційно-правовий механізм захисту прав і свобод людини
Однією з найважливіших ознак правової держави, розвинутої демократії є реальне забезпечення конституційних прав і свобод людини та...
\"Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України\" виконав iconОбов'язків людини І громадянина. Система прав дитини Система обов'язків людини І громадянина. Система прав дитини
...
\"Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України\" виконав iconЗахист цивільних прав і обов’язків
Конституції України 1996 року, набуває великої значимості і, разом з тим, потребує подальшого дослідження питань, пов’язаних з реалізацією...
\"Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України\" виконав iconЮридична відповідальність за порушення прав І свобод людини І громадянина
Однією із найбільш ефективних правових гарантій реалізації прав та свобод людини і громадянина, які забезпечуються державою, є юридична...
\"Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України\" виконав iconКонституційні обов'язки громадян України
Обов'язки тісно пов'язані з правами та свободами. Це підтверджує і закріплення прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в єдиному...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы