1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю icon

1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролюНазвание1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю
Дата конвертации15.09.2012
Размер232.98 Kb.
ТипДокументы

План


1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю.

2. Планування державного фінансового контролю.

3. Організація та виконання контрольних заходів.

4. Документування результатів контрольних заходів та їх використання й оприлюднення.

5. Список використаної літератури.


1.Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю

Державний фінансовий контроль є складовою частиною фінансо­вого контролю в його широкому розумінні. Метою його здійснен­ня є забезпечення ефективності фінансової діяльності держави, оскільки за допомогою фінансового контролю держава слідкує за тим, щоб усі заплановані кошти своєчасно надходили до держав­них фондів, а також за цільовим використанням виділених дер­жавних коштів.

Змістом державного контролю є різні операції, що здійсню­ються у формі ревізій та перевірок державними органами і спря­мовані на забезпечення ефективної фінансової діяльності держа­ви. Державний фінансовий контроль полягає у:

 • перевірках виконання фінансових зобов'язань перед державою з боку фізичних та юридичних осіб;

 • перевірках і ревізіях цільового виділення запланованих грошових коштів з державного бюджету;

 • перевірках і ревізіях цільового використання виділених бюджетних коштів;

 • перевірках правил ведення касових операцій на підприєм­ствах, а також правил роботи з валютними цінностями;

 • ревізіях фінансового-господарської діяльності організацій.


Державний фінансовий контроль - це вид фінансової діяль­ності держави щодо перевірки застосування встановлених зако­нодавством методів контрольної діяльності, законності та раціо­нальності дій суб'єктів господарювання у процесі створення, роз­поділу та використання грошових фондів держави, з метою посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, цільовим та ефективним використанням бюджет­них коштів, державного і комунального майна, активізації роботи щодо усунення виявлених недоліків і порушень було видано Указ Президента України від 27.08.2000 р. № 1031 «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи». Ука­зом встановлено, що головне контрольно-ревізійне управління України є центральним органом виконавчої влади, який забезпе­чує в установленому порядку реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю за використанням відпо­відно до законодавства підприємствами, установами і організаці­ями, незалежно від форми власності, відомчої належності та підпо­рядкованості, коштів бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів, збереженням державного і комунального майна, веден­ням бухгалтерського обліку і фінансової звітності.


Відповідно до зазначеного Указу Головному контрольно-реві­зійному управлінню України було доручено:

 1. забезпечити під час виконання покладених на нього завдань взаємодію, у тому числі щодо планування роботи, обміну інформацією, організації спільних перевірок та ревізій фінансово-господарської діяльності, усунення виявлених порушень, з орга­нами державної податкової служби, державного казначейства, іншими контролюючими органами, контрольно-ревізійними підрозділами, що діють у міністерствах, інших центральних
  органах виконавчої влади;

 2. систематично інформувати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про факти порушень фінансо­вої дисципліни, виявлені під час перевірок та ревізій фінансо­во-господарської діяльності, вносити пропозиції щодо забез­печення усунення таких порушень та притягнення винних до відповідальності;

 3. посилити координацію роботи з правоохоронними органами,
  забезпечити своєчасну передачу їм матеріалів перевірок і ревізій
  фінансово-господарської діяльності про нецільове витрачання коштів бюджетів усіх рівнів, позабюджетних фондів, пору­шення законодавства з питань використання державного, ко­мунального майна.

Генеральній прокуратурі України, іншим правоохоронним орга­нам запропоновано забезпечити належний розгляд матеріалів, пе­реданих державною контрольно-ревізійною службою, про виявлені факти порушень у використанні коштів бюджетів усіх рівнів, по­забюджетних фондів, державного, комунального майна, а також надання відповідної інформації органам державної контрольно-ревізійної служби; а також своєчасно, у повній відповідності із законом реагувати на факти порушення встановленого порядку розгляду матеріалів, що надходять від контролюючих органів.

З метою підвищення ефективності використання коштів бюд­жетів усіх рівнів, створення дієвого механізму протидії правопо­рушенням і зловживанням у бюджетній сфері було прийнято Указ Президента України від 25.12.2001 р. «Про зміцнення фінан­сової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері». Пунктом 4 цього Указу Головному контрольно-ревізій­ному управлінню України було доручено розробити та затверди­ти за погодженням із Міністерством фінансів України, Міністер­ством економіки та з питань європейської інтеграції України, Рахунковою палатою стандарти контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна.

Відповідно до п. 4 Указу Президента України від 25.12.2001 № 1251 «Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері», керуючись п. 1 Указу Президента України від 27.08.2000 № 1031 «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи» та з метою приведення контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади до єдиних норм і правил для створення дієвого механізму протидії правопорушен­ням і зловживанням у сфері використання бюджетних коштів, державного і комунального майна наказом Головного контрольно-ревізійного управління від 09.08.2002 р. № 168 «Про затверд­ження Стандартів державного фінансового за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна» було зат­верджено такі стандарти:

 1. «Терміни, які вживаються в Стандартах державного фінансо­вого контролю».

 2. «Планування державного фінансового контролю».

 3. «Організація та виконання контрольних заходів».

 4. «Документування результатів та формування матеріалів кон­трольних заходів, порядок їх опрацювання і використання».

 5. «Здійснення контрольних заходів в умовах електронного збе­рігання і обробки інформації, яка підлягає дослідженню».

 6. «Оцінка стану внутрішнього фінансового контролю».

 7. «Попередження правопорушень з боку суб'єктів державного
  фінансового контролю та їх посадових осіб».

 8. «Оприлюднення результатів державного фінансового контролю».
  З метою однакового розуміння та застосування затверджених

стандартів у Стандарті державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна (1) надано визначення основних термінів.

Суб'єкти державного фінансового контролю - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які наділені повноваженнями на здійснення фінансового контролю, їх самостійні контрольно-ревізійні підрозділи або інші їх підрозділи (особи), які наділені такими повноваженнями.

Суб'єкти господарювання - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, їх відокрем­лені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи, фізичні особи-громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійні пред­ставництва нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, якщо такі суб'єкти бе­руть участь у формуванні, розподілі, володінні, використанні та відчуженні активів, що належать державі, а також використову­ють кошти, що залишаються у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів чи державних цільових фондів та кре­дитів, отриманих під гарантії Кабінету Міністрів України, за ви­нятком розташованих на території України іноземних диплома­тичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, а також представництв нерезидентів, які не здійснюють підприємницьку діяльність.

Контрольний захід - це сукупність способів і методичних прийомів фінансового контролю, які застосовуються суб'єктами державного фінансового контролю в межах повноважень, визна­чених Конституцією України та іншими актами законодавства, що регулюють їх діяльність, і спрямовані на повний комплекс (систему) або окремі процеси (етапи) фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з використан­ням бюджетних коштів, державного і комунального майна.

Ініціатор контрольного заходу:

 • Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів
  України, інші органи державної влади щодо контрольного
  заходу, який здійснюється міністерством, іншим центральним
  органом виконавчої влади;

 • керівник міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади щодо контрольного заходу, який здійснюється самостійним контрольно-ревізійним підрозділом або іншим їх підрозділом (особою).

Тема контрольного заходу – це визначений суб'єктом держав­ного фінансового контролю зміст конкретного контрольного заходу.

Спільні контрольні заходи - це контрольні заходи, які здійсню­ються одночасно декількома суб'єктами державного фінансового контролю і мають спільні або взаємопов'язані теми контрольних заходів.


2.Планування державного фінансового контролю


Під плануванням державного фінансового контролю слід розу­міти послідовний процес, який включає в себе систему дій, спря­мованих на якісне формування, розгляд, погодження та затверд­ження планів контрольних заходів.

Стандарт 2 визначає мету та основні вимоги до планування суб'єктами державного фінансового контролю заходів з контро­лю за використанням бюджетних коштів, державного і кому­нального майна.

Кожен суб'єкт державного фінансового контролю самостійно розробляє і затверджує порядок планування контрольних заходів. Норми Стандарту 2 «Планування державного фінансового конт­ролю» є обов'язковими для суб'єктів державного фінансового контролю при розробці порядку планування власних контрольних заходів.

До затвердження відповідного порядку планування конт­рольних заходів суб'єктом державного фінансового контролю плани роботи складаються та затверджуються з урахуванням вимог цього Стандарту.

Стандартом визначено мету планування контрольних заходів суб'єктами державного фінансового контролю:

 • забезпечення оптимальної концентрації трудових, фінансових
  та матеріальних ресурсів суб'єктів державного фінансового
  контролю при реалізації визначених напрямків контролю;

 • усунення паралелізму та дублювання в роботі суб'єктів державного фінансового контролю шляхом забезпечення належного виконання вимог законодавства щодо державної регуля­торної політики.

Зазначеним Стандартом встановлено основні вимоги до планів контрольних заходів. План контрольних заходів суб'єктів дер­жавного фінансового контролю повинен включати:

 • тему контрольного заходу (включення до плану теми контрольного заходу повинно мати обґрунтування);

 • назву суб'єкта господарювання, який підлягає контролю, та
  місце його розташування;

 • термін закінчення контрольного заходу;

 • період, який підлягає контролю;

• перелік суб'єктів державного фінансового контролю, які бу­дуть спільно проводити контрольні заходи (за їх погодженням). Законні звернення органів державної влади (в тому числі правоохоронних органів) та органів місцевого самоврядування, в яких не вказується обгрунтований термін виконання контрольних за­ходів, включаються до планів контрольних заходів на наступне півріччя.

Суб'єкти державного фінансового контролю формують плани основних напрямків контрольних заходів строком на рік. На основі цих планів суб'єкти державного фінансового контролю складають піврічні плани контрольних заходів.

Суб'єкти державного фінансового контролю за відповідними запитами надають один одному за погодженням з ініціаторами контрольних заходів власні плани контрольних заходів, пропо­зиції щодо проведення спільних контрольних заходів, інформа­цію про терміни проведення останніх контрольних заходів щодо конкретних суб'єктів господарювання та іншу інформацію, що стосується питань формування планів контрольних заходів.

Суб'єктами державного фінансового контролю до планів кон­трольних заходів не включаються суб'єкти господарювання, сто­совно яких:

• строк проведення попередніх контрольних заходів цими ж
суб'єктами з тих самих питань менший одного року (365 календарних днів);

• вже здійснено контрольні заходи іншими суб'єктами держав­
ного фінансового контролю або контрольними органами з тих самих питань та за період, який підлягає контролю. Затвердження планів контрольних заходів здійснюється керівником міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади у порядку, визначеному законодавством.

Внесення змін до планів контрольних заходів проводиться у порядку їх затвердження. Про зміни, внесені до планів конт­рольних заходів, повідомляються інші суб'єкти державного фінан­сового контролю, які проводять спільні контрольні заходи.

3.Організація та виконання контрольних заходів

Однією з найбільш актуальних і складних проблем у здійсненні державного фінансового контролю є його організація, а також виконання контрольних заходів. Це зумовлено тим, що зазна­чені заходи повинні бути чітко визначені у нормативних актах, а також досить докладно повинна бути регламентована процедура їх здійснення.

Стандартом «Організація та виконання контрольних заходів» визначено основні засади організації та виконання суб'єктами державного фінансового контролю контрольних заходів відпові­дно до повноважень, установлених законодавством. Норми Стан­дарту застосовуються суб'єктами державного фінансового конт­ролю на таких етапах організації та виконання контрольних заходів, як підготовка до проведення контрольних заходів; офор­млення офіційних розпорядчих документів, що надають право службовим особам суб'єктів державного фінансового контролю здійснювати контрольні заходи; ознайомлення із цими докумен­тами керівників суб'єктів господарювання; безпосереднє прове­дення контрольних заходів.

Кожне міністерство або інший центральний орган виконавчої влади самостійно розробляє внутрішні нормативно-правові акти з організації та виконання суб'єктами державного фінансового контролю контрольних заходів, які затверджуються керівником відповідного міністерства чи іншого центрального органу вико­навчої влади.

Належне виконання контрольних заходів суб'єктами держав­ного фінансового контролю забезпечується завдяки повному дот­риманню норм законодавства та відповідної компетенції посадо­вих осіб суб'єктів державного фінансового контролю.

Згідно зі Стандартом контрольні заходи можуть бути як плановими, так і позаплановими. Планові контрольні заходи - це контрольні заходи, що включені до відповідних планів конт­рольних заходів суб'єктів державного фінансового контролю. Позапланові контрольні заходи - контрольні заходи, що не вклю­чені до відповідних планів суб'єктів державного фінансового контролю і здійснюються в межах їх компетенції та повнова­жень за дорученнями ініціаторів контрольних заходів і звернен­нями органів державної влади (у тому числі правоохоронних органів) та органів місцевого самоврядування, суб'єктів госпо­дарювання і громадян.

Підготовка до контрольних заходів повинна розпочинатися з набуття службовими особами Суб'єктів державного фінансового контролю права на виконання контрольних заходів у суб'єкта господарювання в плановому або позаплановому порядку.

Безпосередньому виконанню контрольних заходів передує до­кументальна підготовка службових осіб суб'єкта державного фінансового контролю, яка включає:

• вивчення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність суб'єкта господарювання, збір інформації у відповідних фінан­сових органах та органах Державного казначейства України про обсяги і напрямки бюджетного фінансування тощо;

• складання програми контрольного заходу, яка забезпечує повне розкриття теми контролю, та затвердження у встановленому суб'єктом державного фінансового контролю порядку;

• у встановлених законодавством Випадках та відповідно до
визначеного порядку – інформування керівництва суб'єкта господарювання про намір проведення контрольних заходів. Керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади шляхом надання службовим особам суб'єктів державного фінансового контролю інших розпорядчих документів
надають їм право на проведення контрольних заходів безпосередньо у суб'єкта господарювання. Форма офіційних розпорядчих документів на проведення контрольних заходів розробляється і затверджується кожним міністерством, іншим центральним визначений початком проведення контрольних заходів, ознайо­мити керівництво суб'єкта господарювання з офіційними розпо­рядчими документами на проведення контрольних заходів, службо­ві особи невідкладно інформують про це керівника суб'єкта держав­ного фінансового контролю, який приймає відповідне рішення.

Службовими особами суб'єктів державного фінансового конт­ролю контрольні заходи проводяться у встановлені офіційними розпорядчими документами терміни та в сукупності способів і методичних прийомів фінансового контролю, що повністю забез­печують розкриття теми контрольних заходів.

Термін проведення контрольних заходів, як правило, не може перевищувати ЗО робочих днів.

В окремих випадках, за рішенням керівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади або уповноваже­ної особи, що видала офіційний розпорядчий документ, установ­лений офіційним розпорядчим документом термін проведення контрольного заходу може змінюватися.

Службова особа суб'єкта державного фінансового контролю зобов'язана проінформувати про зміну терміну проведення конт­рольного заходу керівництво суб'єкта господарювання та подати належним чином оформлений розпорядчий документ, що засвід­чує цю зміну, і має право брати пояснення у посадових осіб суб'єкта господарювання щодо встановлених контрольними заходами фактів фінансово-господарської діяльності.

За один робочий день до закінчення встановленого терміну проведення контрольних заходів, як правило, службові особи суб'єктів державного фінансового контролю повинні подати керів­нику та посадовим особам, відповідальним за фінансову діяльність суб'єкта господарювання, на ознайомлення і підпис результати контрольного заходу, оформлені за встановленою фор­мою та відповідно до вимог стандарту «Документування ре­зультатів та формування матеріалів контрольних заходів, поря­док їх опрацювання і використання».


4.Документування результатів контрольних заходів та їх використання й оприлюднення


Документування результатів контрольного заходу - формування масиву документально зафіксованої інформації констатувального та аналітичного характеру про організаційно-правову та фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання, де проводились органом виконавчої влади самостійно з дотриманням вимог цьо­го стандарту.

Офіційні розпорядчі документи на проведення контрольних заходів повинні бути складені на паперових носіях та містити такі обов'язкові реквізити:

 • назву міністерства, іншого центрального органу виконавчої
  влади;

 • назву документа (посвідчення, розпорядження(доручення тощо);

 • дату і номер;

 • посаду, прізвище, ім'я і по батькові службової особи суб'єкта
  державного фінансового контролю, уповноваженої на проведення контрольного заходу;

 • підставу для проведення контрольного заходу;

 • тему контрольного заходу;

 • зазначення суб'єкта господарювання, де проводитиметься контрольний захід;

 • період діяльності суб'єкта господарювання, який охоплюється контролем;

 • термін початку і закінчення контрольного заходу;

 • посаду, прізвище, ім'я і по батькові та підпис керівника
  міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади
  або уповноваженої особи, що видала офіційний розпорядчий
  документ.

Службовими особами суб'єкта державного фінансового конт­ролю контрольні заходи мають проводитися з відома керівницт­ва суб'єктів господарювання, вони зобов'язані подати керівницт­ву суб'єкта господарювання свої особові посвідчення та належ­ним чином оформлені на їх ім'я офіційні розпорядчі документи на проведення контрольних заходів. У разі неможливості в день, контрольні заходи, який повинен забезпечувати розкриття теми контрольного заходу.

Матеріали контрольного заходу - це сформована група до­кументів, складених за результатами контрольного заходу, та інформація про вжиті за його підсумками заходи суб'єктом гос­подарювання, у якого вони проводилися, та/або відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

Стандартом «Документування результатів та формування матеріалів контрольних заходів, порядок їх опрацювання і вико­ристання» визначено загальні обов'язкові норми документуван­ня суб'єктами державного фінансового контролю результатів кон­трольних заходів, формування матеріалів контрольних заходів, їх опрацювання та використання. Документування результатів та оформлення матеріалів контрольних заходів здійснюється з метою надання власникові та іншим визначеним законодавством користувачам, у тому числі ініціаторам контрольних заходів, сут­тєвої, повної і достовірної інформації про результати контрольних заходів, які проводилися у певного суб'єкта господарювання.

Документування результатів контрольних заходів за змістом і формою складається з робочих, офіційних, додаткових та супро­відних документів.

Робоча документація, складена за результатами контрольних заходів, являє собою допоміжні неофіційні записи, в яких службо­ва особа, що здійснює контрольний захід, фіксує отриману в його процесі інформацію. Робоча документація може бути оформлена у вигляді простих записів, таблиць з групуванням цифрових чи інших даних та їх аналізом тощо. Робоча документація скла­дається відповідно до теми контрольного заходу, може містити всі або окремі опрацьовані та задокументовані результати дослі­джень службової особи, яка здійснює контрольний захід, та по­винна сприяти забезпеченню складання офіційної документації. Після завершення контрольного заходу робоча документація зни­щується особою, що безпосередньо її склала, за винятком перед­бачених законодавством випадків, що регламентують необхідність її зберігання.

Офіційна документація, складена за результатами контрольних заходів, є основною частиною матеріалів контрольних заходів і являє собою обов'язкові для складання документи. До офіційної документації належать акти, довідки та протоколи.

Суб'єкти державного фінансового контролю самостійно вста­новлюють критерії формування структури офіційної документації, утримуючись уніфікованого підходу, суть якого полягає в умовному поділі документа на такі частини:

 • вступну, в якій повністю або частково зазначаються такі дані:
  підстава для здійснення контрольного заходу; тема контрольного заходу;

 • назва суб'єкта господарювання, на якому здійсню­
  вався контрольний захід, місце його розташування та загальні
  відомості про нього;

 • дати початку і закінчення контрольного заходу; період, який підлягав дослідженню в ході контрольного заходу;

 • перелік посадових осіб, що його здійснювали;

 • констатувальну, в якій зазначається зміст, характер та ре­зультати контрольного заходу.

Констатувальна частина може бути розділена на тематичні розділи за окремими напрямками чи процесами контрольного заходу.

Додаткова документація, складена за результатами конт­рольних заходів, є невід'ємною частиною матеріалів контрольних заходів і являє собою оформлену як додатки (частіше всього у вигляді зведених реєстрів, розрахунків, пояснень тощо) інформа­цію, що підтверджує підсумки дослідження за окремими напрям­ками або процесами контрольного заходу, які зафіксовані в офіційній документації. Службова особа, що здійснює контрольний захід, самостійно визначає зміст і форму викладення додаткової документації.

Супровідна документація, складена за результатами конт­рольних заходів, може мати характер:

 • офіційної (листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання і
  громадянами з питань, які стосуються результатів контрольного заходу, інші офіційні документи, оформлені після закінчення контрольного заходу);

 • неофіційної (внутрішні документи суб'єктів державного фінан­сового контролю стосовно розгляду або оцінки результатів
  контрольних заходів).

Супровідна документація, яка має офіційний характер, є не­від'ємною частиною матеріалів контрольних заходів.

При складанні офіційної та супровідної документації слід дотримуватись таких принципів викладення інформації:

 • об'єктивність і обґрунтованість;

 • лаконічність, чіткість, вичерпність і системність;

ясність і доступність; контрольних заходів, у тому числі з матеріалів правоохорон­них органів.

Загальною вимогою щодо оформлення офіційної та супровід­ної, яка має офіційний характер, документації, складеної за ре­зультатами контрольних заходів, є зазначення обов'язкових рек­візитів: назви міністерства, іншого центрального органу вико­навчої влади; назви виду документа; дати; номера; місця скла­дання; тексту; позначки про наявність додатків; підпису (підписів) уповноважених осіб.

За загальним правилом матеріали контрольного заходу яв­ляють собою повну або часткову сукупність офіційної, додатко­вої та супровідної, яка має офіційний характер, документації, скла­деної за результатами контрольного заходу.

За умови проведення контрольного заходу службовими осо­бами конкретного суб'єкта державного фінансового контролю або із залученням спеціалістів підприємств, установ і організацій (учас­ників контрольного заходу) основними правилами опрацювання матеріалів контрольних заходів є такі:

 • службова особа, яка очолює контрольний захід (керівник контрольного заходу), повинна детально ознайомитися з матеріа­лами контрольних заходів, підготовленими кожним учасником контрольного заходу, та розглянути їх на предмет змісту і форми документування результатів контрольних заходів та дотримання основних принципів викладення інформації;

 • за результатами розгляду керівник контрольного заходу оцінює повноту та якість розкриття теми контрольного заходу
  та приймає відповідне рішення щодо достатності або необхідності доопрацювання матеріалів контрольних заходів;

 • про прийняте рішення керівник контрольного заходу обов'язково повідомляє його учасника (учасників) і в разі необхідності ставить вимоги (в усній або письмовій формі) щодо доопрацювання матеріалів контрольного заходу. Учасник кон­трольного заходу повинен доопрацювати матеріали контрольного заходу, та у встановлений керівником термін пода­ти їх для узагальнення.

У разі проведення спільних контрольних заходів службови­ми особами суб'єктів державного фінансового контролю (декіль­кох міністерств, інших центральних органів виконавчої влади або експертами з окремих питань) матеріали передаються керів­нику контрольного заходу, який відповідає за узагальнення всіх матеріалів контрольних заходів.

Недопущення викладення інформації, яка не стосується діяльності суб'єкта господарювання, в якого проводиться контрольний захід, або інформації, одержаної не за результатами.


В офіційній документації, що складається керівником конт­рольного заходу, підлягають відображенню матеріали контролю всіх учасників контрольного заходу або результати спільних кон­трольних заходів.

За умови, коли на одному суб'єкті господарювання одночасно проводяться контрольні заходи службовими особами різних суб'єктів державного фінансового контролю, матеріалу конт­рольних заходів, складені ними, за рішеннями ініціаторів конт­рольних заходів можуть надаватися в порядку обміну інформацією. Механізм надання матеріалів визначається керівником органу, що надає матеріали, за урахування положень звернення органу - одержувача матеріалів або відповідно до визначеного порядку взаємодії цих органів.

Якщо отримані в порядку обміну інформацією матеріали контрольних заходів містять дані, які їх доповнюють і сприяють розкриттю теми власного контрольного заходу, допускаються їх використання та включення до офіційної документації з обо­в'язковим посиланням на джерело інформації.

Основним принципом використання матеріалів контрольних заходів, що надаються в порядку обміну інформацією між орга­нами, суб'єкти державного фінансового контролю яких одночас­но проводили контрольні заходи в одного суб'єкта господарювання, є дотримання конфіденційності та інші обмеженню визна­чені законодавством.

У разі одночасного проведення контрольних заходів службовими особами декількох суб'єктів державного фінансового конт­ролю при умові визначення органу, який відповідає за Узагаль­нення всіх матеріалів контрольних заходів, матеріали направля­ються цьому органу в офіційному порядку із супровідною доку­ментацією.

Окремі питання оприлюднення результатів державного фінан­сового контролю визначено Стандартом «Оприлюднення резуль­татів державного фінансового контролю». Під результатами державного фінансового контролю в цьому Стандарті розуміються результати діяльності суб'єктів державного, фінансового контро­лю з виконання ними завдань забезпечення цільового та ефек­тивного використання бюджетних коштів, державного і кому­нального майна.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади забез­печують обов'язкове оприлюднення результатів державного фінан­сового контролю з урахуванням необхідності дотримання режиму спеціальних обмежень, установлених законодавством. Порядок оприлюднення результатів державного фінансового контролю розробляється кожним міністерством, іншим центральним орга­ном виконавчої влади самостійно з дотриманням норм цього Стандарту та відповідно до законодавства.

Зазначеним Стандартом визначено форми оприлюднення інформації про результати державного фінансового контролю. Суб'єкти державного фінансового контролю при оприлюдненні результатів державного фінансового контролю за погодженням з ініціаторами контрольних заходів можуть використовувати такі форми висвітлення інформації:

 • випуск і поширення інформаційних та довідкових збірників,
  бюлетенів (спеціальних бюлетенів), журналів, оглядів, прес-
  релізів, експрес-інформації;

 • опублікування нормативно-правових актів в офіційних ви­даннях та базах законодавства;

 • проведення прес-конференцій, брифінгів, організація інтерв'ю
  з керівниками суб'єктів державного фінансового контролю
  для вітчизняних і зарубіжних засобів масової інформації;

 • публікації виступів керівників або інших відповідальних пра­цівників суб'єктів державного фінансового контролю у засо­бах масової інформації;

 • проведення тематичних теле- і радіопередач з питань діяльності суб'єктів державного фінансового контролю;

 • функціонування власних веб-сторінок в Інтернеті;

 • інші форми поширення офіційної інформації, що не суперечать законодавству.

Публічність та прозорість діяльності суб'єктів державного фінансового контролю забезпечується через налагодження зв'язків з громадськістю шляхом розгляду та надання на звернення (за­пити, скарги, заяви) громадян письмової або усної інформації за погодженням з ініціаторами контрольних заходів.

Службові особи суб'єктів державного фінансового контролю зобов'язані дотримуватись установлених вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, конфіденційної, таємної, службо­вої інформації та іншої інформації, обмеження щодо розголошен­ня якої установлені суб'єктом господарювання в межах, визна­чених законодавством, а також щодо установлених термінів її нерозголошення. Обмеження доступу до службової інформації суб'єктів державного фінансового контролю встановлюються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої вла­ди відповідно до законодавства внутрішніми нормативно-право­вими документами.


5.Список використаної літератури

 1. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар За ред. проф.
  О.В. Турчинова і Ц.Г. Огня. - К.: Парламентське вид-во, 2002. - 320 с.

 2. Бюджетнеє право / Под ред. проф. А.М. Никитина. - М.: ЮНИТИ-
  ДАНА, 2001. -457с.

 3. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право. - Харьков: Ле-
  гас, 2003.-360с.

 4. Грачева Е.Ю., Соколова З.Д. Финансовое право. - М.: Юристі», 2002.

- 384 с.

 1. Карасева М.В., Крохина Ю.А. Финансовое право. - М.: Изд-во НОРМА,
  2001. - 288с.

 2. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. - М.: Изд-во НОРМА,
  2001. - 288с.

 3. Лебедев В.А. Финансовое право. - М.: Статут (в серии «Золотьіе
  страницьі российского финансового права»), 2000. - 461 с.

 4. Лукьянова Е.Г. Теория процесуального права. - М.: Изд-во НОР­
  МА, 2003. - 240 с.
 1. Орлюк О.П. Фінансове право. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.

 2. Фінансове право / Кер. авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. -
  Харьков: Консум, 1999. - 495 с.

 3. Финансовое право / Отв. ред. Н.И. Химичева. - М.: Юристь, 1999.

- 600 с.

 1. Финансовое право / Под ред. Е.Ю. Грачевой, Г.П. Толстопятенко. -
  М.: 000 «ТК Велби», 2003. - 538 с.

 2. Финансовое право. ~ Харьков: 000 «Одиссей», 2003. - 448 с.Міністерство Освіти України

Київський Університет права

Рівненська філія

Виконав :

Студент ІІ курсу

Рижий Олексій


Рівне 2005

Похожие:

1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю iconЕкономічна сутність державного фінансового контролю. Суб'єкти фінансового контролю Економічна сутність державного фінансового контролю
Фінансовий контроль – одна з найважливіших функцій державного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової...
1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю icon"Органи фінансового контролю"
Об’єктом фінансового контролю є всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів на цілі економічного І соціального...
1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю icon«Характеристика основних методів фінансового контролю»
На сучасному етапі фінансовий контроль перетерпає серйозні зміни. Це пов'язано з принципово новим характером товарно-грошових відношень...
1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю iconЖурнал "Фінанси України" №3 за 2007 р
Розглянуто основні напрями розвитку та вдосконалення системи державного фінансового контролю в Україні, який здійснюється Рахунковою...
1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю icon1. Загальна характеристика організації
Загальна характеристика малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю iconПравила користування засобами колективного захисту. Загальна характеристика евакуації. Особливості захисних споруд цо
Мета І способи спостереження та контролю за ураженням навколишнього середовища І продуктів харчування
1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю iconПравила користування засобами колективного захисту. Загальна характеристика евакуації. Особливості захисних споруд цо
Мета і способи спостереження та контролю за ураженням навколишнього середовища і продуктів харчування
1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю iconПравові основи стандартизації І управління якістю продукції. Розділ правові основи стандартизації І управління якістю
України. Ця відповідальність має кримінальний, адміністративна та громадянсько-правовий характер. Порушення норм І вимог стандартів...
1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю iconЦарство Гриби. Загальна характеристика Царство Гриби. Загальна характеристика
Загальну характеристика. Гриби — група гетеротрофних орга­нізмів, які не мають хлорофілу. Гриби об'єднують в окрему систе­матичну...
1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю iconРеферат з біології Cсавці. Загальна інформація. Ссавці найдосконаліші черепні тварини. Загальна морфофізіологічна характеристика
Ссавці – найдосконаліші черепні тварини. Загальна морфофізіологічна характеристика
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы